FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE"

Transkript

1 FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for at bestride tjenesten som officer på sektionsniveau i flådens skibe og på operative tjenestesteder i land i overensstemmelse med forsvarets ledelsesprincipper. I uddannelsen skal kadetten endvidere opnå den viden og de færdigheder der kræves for at opfylde de af Søfartsstyrelsen fastsatte krav til skibsføreruddannelsen, som er en forudsætning, for at forrette tjeneste som vagtchef i flådens skibe. A. SPECIALFAGSMODUL, TAKTISK LINIE. Fag: Skibsføreruddannelsen Formålet med uddannelsen er, at kadetten opnår den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at kunne fungere som vagtchef ombord på flådens skibe. I uddannelsen indgår både teoretisk samt praktisk orienterede fag, som opfylder Søfartsstyrelsens krav til Skibsføreruddannelsen. Følgende hovedfag indgår: Navigation, Skibsteknik, Meteorologi, Oceanografi, Søvejsregler, Skibsadministration m.fl. Fag: Navigatoriske tjenestebestemmelser Formålet med faget er, at kadetten erhverver sig viden om instrukser og bestemmelser på det navigatoriske og sømandsmæssige område. Kadetten skal være bekendt med disse bestemmelser/instrukser, for at kunne forrette tjeneste som vagtchef i flådens skibe. Fag: Oceanografi Formålet med faget er, at kadetten erhverver sig den viden, de færdigheder og den holdning inden for operationsdivisionens fagområde, der er nødvendig for, at den pågældende kan forrette tjeneste som vagtchef i flådens skibe. Fag: Vagtchefskursus, militær del Vagtchefkursus, militær del indeholder de i denne generelle uddannelsesbeskrivelse nævnte fag. Fagplaner for de enkelte fag udarbejdes af Kampinformationskursus (AIS) og vedligeholdes i samarbejde med Søværnets Officersskole. Fag: Vagtchefskursus, civil del Formålet med uddannelsen er, at kadetten erhverver sig den viden, de færdigheder og den holdning indenfor operationsdivisionens civilt relaterede fagområder, der er nødvendige for, at den pågældende kan forrette tjeneste som vagtchef i søværnets skibe. Fag: Kommunikationskursus for kadetter

2 Formålet med uddannelsen er, at bibringe eleven den viden og de færdigheder i kommunikation, der sætter den pågældende i stand til at forrette tjeneste som vagtchef i søværnets skibe. Fag: Kommunikationsofficerskursus for kadetter Formålet med uddannelsen er, at bibringe eleven den viden og de færdigheder og holdninger i kommunikation, der sætter den pågældende i stand til at forrette tjeneste som kommunikationsofficer i søværnets skibe. Fag: Våbenlære At give kadetten forståelse for de ordrer og den navigation der anvendes under våbenengagementer At give kadetten en sådan viden og færdighed, at de er i stand til at virke som våbenleder ved ukomplicerede våbensystemer. (ASO 301) At give kadetten en sådan viden og færdigheder, at de er i stand til at deltage i kurser med kompliceret artilleri. At give kadetten en viden om de af SVN anvendte missilsystemer. Fag: Undervandsvåben og eksplosivstoffer Formålet med uddannelsen er, at kadetten erhverver sig kendskab til Eksplosivstoffer. Søminer og minelægningsoperationer. Mine Counter Measures (MCM) våben og operationer. Antiubådsvåben (AU-) og operationer. Torpedovåben og operationer. Undervisningen er målrettet mod elevens kommende virke som vagtchef (VCH) samt vagthavende officer (VO) i søværnets sejlende enheder. Fag: ABCD/SA tjeneste Formålet med faget er, at kadetten erhverver sig den viden, de færdigheder og den holdning inden for operationsdivisionens fagområde, der er nødvendig for, at den pågældende kan forrette tjeneste som vagtchef i flådens skibe. Fag: Togt Formålet med faget er at afprøve og udvikle kadettens praktiske færdigheder på baggrund af den ved teoriundervisningen meddelte viden, så den pågældende kan bestride tjenesten som vagtchef samt forrette tjeneste som leder på sektionsniveau i flådens skibe. Fag: Navigationstogt Formålet med faget er at afprøve og udvikle kadettens praktiske færdigheder på baggrund af den ved teoriundervisningen meddelte viden, så den pågældende kan bestride tjenesten som vagtchef samt forrette tjeneste som leder på sektionsniveau i flådens skibe. Fag: Vagtchefstogt

3 Formålet med faget er at afprøve og udvikle kadettens praktiske færdigheder på baggrund af den ved teoriundervisningen meddelte viden, så den pågældende kan bestride tjenesten som vagtchef samt forrette tjeneste som leder på sektionsniveau i flådens skibe. Fag: Fjernkending At give kadetterne en grundlæggende uddannelse i fly - og skibskending, samt kendskab til de fly - og skibstyper, der hyppigst forekommer i dansk interesseområde, således at eleverne er i stand til at foretage en hurtig visuel identifikation. Fag: Havariuddannelse At give kadetterne den grundlæggende viden, den holdning og de færdigheder, der kvalificerer dem til at indgå i enhedernes havariorganisation som vagtchef/vagthavende officer. Fag: Idræt Formålet med faget er, at kadetten udvikler sin fysiske træningstilstand samt udbygger og vedligeholder denne, således uddannelsen giver kadetten forståelse for den helbredsmæssige og psykiske betydning af fysisk træning. Kadetten kendskab til en række almindeligt forekommende idrætter og disses udførelse. Endvidere skal faget gennem dets rekreative virkning bidrage til at fremme kadettens arbejdslyst og -evne under uddannelse. B. FORMÅL FOR FÆLLES FAGMODUL (TAKTISK- OG TEKNISK LINIE) Fag: Ceremoniel Formålet med faget er, at kadetten erhverver sig den viden og de færdigheder, der er nødvendig for som leder at kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre ceremonielle handlinger. Fag: Eskadreorientering At kadetterne opnår viden om de enkelte eskadrers m.fl. organisation og opgaver m.v. Fag: Conduct after Capture. Formålet med faget er at kadetten får forståelse af hvilken adfærd, der kan forbedre såvel kadettens som gruppens mulighed for overlevelse som tilbageholdt (gidsel) - herunder en praktisk afprøvning af de indlærte færdigheder under forhold, der opleves realistiske (CACEX). Fag: Krigskundskab Formålet med faget er, at kadetten tilegner sig viden om militære forhold og disses sammenhæng med samfundsudviklingen, opnår kendskab til søkrigens grundbegreber, karakteristika og historie samt orienteres om land- og luftkrigsførelse og disses betydning i fællesoperationer med sømilitære styrker. Fag: Søkrigslære Formålet med faget er, at kadetten opnår viden om sømilitære forhold og disses sammenhæng med samfundsudviklingen, får kendskab til søkrigens grundbegreber og karakteristika samt opnår kendskab til værnsfælles operationer i relation til forsvarets formål og opgaver.

4 Fag: Søkrigshistorie Formålet med faget er, at kadetten opnår viden om søkrigens og søkrigsmidlernes historiske udvikling set i perspektivet af den samtidige militærteknologiske- og samfundsmæssige udvikling. Formålet er endvidere, at kadetten er orienteret om Søværnets historie og traditioner. Faget er således forudsætningsskabende for undervisningen i faget søkrigslære, samt kadettens fortsatte selvstudier m.h.p. den fremtidige tjeneste og evt. videregående uddannelse. Fag: Landkrigslære Formålet med faget er, at kadetten opnår kendskab til danske landmilitære forhold i nyere tid, herunder kendskab til landkrigens grundbegreber og operationstyper samt dennes betydning i fællesoperationer med sømilitære styrker. Fag: Luftkrigslære Formålet med faget er, at kadetten opnår kendskab til danske luftmilitære forhold i nyere tid, herunder kendskab til luftkrigens grundbegreber og operationstyper samt dennes betydning i fællesoperationer med sømilitære styrker. Fag: Efterretnings- og sikkerhedstjeneste At kadetten opnår den viden, de færdigheder og den psykologiske baggrundsviden for e- gen og andres adfærd, herunder gruppers reaktioner, der sætter ham i stand til at varetage ledelses- og uddannelsesfunktioner på sektionsofficersniveau samt får forståelse af grundlaget for at kunne holde en tale/et foredrag. Fag: Pædagogik Formålet med faget er, at kadetten tilegner sig viden om og færdigheder i at nyttiggøre egne og medarbejderes ressourcer bedst muligt således han bliver i stand til at varetage ansvaret for kompetenceudvikling på sektionsofficersniveau. Fag: Ledelse Formålet med faget er, at kadetten opnår den viden, de færdigheder og den psykologiske baggrundsviden for egen og andres adfærd - herunder gruppers reaktioner - der sætter ham i stand til at varetage ledelses- og uddannelsesfunktioner på sektionsofficersniveau. Fag: Psykologi Formålet med faget er, at kadetten opnår den viden, de færdigheder og den psykologiske baggrundsviden for egen og andres adfærd - herunder gruppers reaktioner - der sætter ham i stand til at varetage ledelses- og uddannelsesfunktioner på sektionsofficersniveau. Fag: Retorik Formålet med faget er, at kadetten udvikler brugen af såvel sit talte sprog samt sit kropssprog samt at skabe grundlag for at kunne holde en tale og gennemføre et foredrag. Endvidere er formålet med timerne i takt og tone, at elevens kendskab til hvordan man optræder i officielle og uofficielle sammenhænge forstærkes. Fag: Etik og moral Formålet med faget er, at kadetterne gøres fortrolige med etik og moral i virket som officer og soldat og får forståelse for de faktorer, der er i spil i krise og krig.

5 Fag: Kulturforståelse At give kadetterne kendskab til kulturforståelse og gøre dem fortrolige med de faktorer, der er i spil i krise og krig, således at de i virket som officer og soldat, får øget indsigten i egen kulturbaggrund og samtid, samt give forståelse for grundlaget for andre kulturer. Fag: Dansk og Studieteknik Formålet med faget er at opøve og præcisere de grundlæggende grammatiske og sproglige kompetencer hos kadetterne, der sikrer korrekt sproglig fremstilling samt støtter tilegnelsen af fremmedsprog til brug i øvrig undervisning samt i fremtidig tjeneste. Fag: Engelsk Formålet med faget er, at kadettens færdigheder genopfriskes og rutineres i en sådan grad, at de såvel skriftligt som mundtligt kan kommunikere med engelsktalende personel, samt at eleverne i det omfang, den øvrige uddannelse og det fremtidige virke kræver det, kan studere engelsksproget faglitteratur. Fag: Statskundskab Formålet med faget er, at kadetten erhverver sig kendskab til indenrigs- og udenrigspolitiske forhold, således at han kan redegøre for, diskutere og udvikle sin viden om disse forhold, herunder især forudsætningerne for dansk sikkerhedspolitik. Endvidere skal kadetten opnå viden om de folkeretslige regler, der har relation til søværnets virke. Fag: Hovedopgave At kadetten demonstrerer færdighed i skriftligt at behandle et emne ved, at udarbejde en større skriftlig afhandling med en analytisk tilgang, benævnt Hovedopgave. Fag: Økonomiforvaltning Formålet med faget er, at kadetten gives en sådan viden om og sådanne færdigheder i anvendelsen af gældende forvaltningsbestemmelser, at kadetten sættes i stand til at varetage de økonomiske forvaltningsfunktioner på niveau IV. Fag: Materielforvaltning Formålet med faget er at give kadetten en sådan viden og sådanne færdigheder, at eleven sættes i stand til at forstå enhedens forsyningstjeneste, herunder varetage beholdningskontrol og beholdningskontrolansvar i henhold til gældende bestemmelser. Fag: Personelforvaltning Formålet med faget er at bibringe kadetten en sådan forståelse af lovgrundlaget og administrative bestemmelser for forvaltning af forsvarets personel, at den pågældende sættes i stand til at varetage lokal personelforvaltning. Fag: Retslære militær straffe- og retsplejelov.

6 Formålet med undervisningen er, at kadetten opnår den fornødne viden og færdighed om militær straffe og retsplejelov, der sætter vedkommende i stand til at analysere og identificere en militær straffesag og foretage uopsættelige efterforskningskridt. Fag: Retslære militær disciplinarlov Formålet med undervisningen er, at kadetten opnår den fornødne viden og færdighed om militær disciplinarlov, der sætter vedkommende i stand til at analysere og identificere, hvornår der er anledning til at gøre et disciplinaransvar gældende. Fag: Humanitær Folkeret Formålet med faget er, at kadetten erhverver sig viden om de folkeretslige regler, således at kadetten bliver i stand til at anvende den humanitære folkerets regelsæt med relation til søværnet. Fag: Havret Kadetten skal opnå viden om de folkeretslige regler, der har relation til forsvarets virke generelt og søværnets virke specifikt. Fag: Idræt Formålet med idræts træning i officersgrunduddannelsen er at: Tilføre kadetten en almen træningstilstand og praktiske færdigheder, så han/hun som officer kan foregå sit mandskab med et godt eksempel. Kadetten i fysisk henseende, effektivt og sikkert, kan bestride tjenesten og løse de kampopgaver, der måtte blive ham/hende pålagt. Give kadetten den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at kunne gennemføre og kontrollere idrætstræningen på en mindre enhed. Endvidere at motivere kadetten til at være igangsætter af idrætslig aktivitet på det kommende tjenestested. Fag: Arbejdssikkerhed At sikre, at officerer inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde har det nødvendige kendskab til og kan anvende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelserne inden for det område, hvor de pågældende skal fungere som ledere af uddannelsen eller forestå andre aktiviteter. Fag: Forsvarets formål, ordning og organisation Formålet med faget er at kadetten opnår en sådan viden om forsvarets formål, opgaver og organisation i nationale og internationale sammenhænge, at den kan danne grundlag for hans fortsatte tjeneste i forsvaret.. Fag: Kommunikation (kommunikationskørekort i h.t. Forsvarets kommunikationspolitik) Under udarbejdelse af Forsvarets mediecenter (FMC).

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet,

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET FKODIR PSA 061-1 FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere