Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)"

Transkript

1 Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere i hæren. 2. Med henblik herpå har VUT II/ML til formål, at eleven på grundmodulet erhverver det supplerende militærfaglige grundlag i fagene: - Organisation og forvaltning. - Engelsk. - Sagsbehandling. - Økonomi- og ressourcestyring. - Personel. - Føreruddannelse. 3. På denne baggrund skal eleven på et af respektive tjenesteområdemoduler, normalt i forlængelse af grundmodulet, tilegne sig: - De nødvendige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne virke som lærer ved et af hærens regimenter eller ved en af forsvarets skoler, eller - de nødvendige personeladministrative forudsætninger for at kunne varetage funktionen som kommandobefalingsmand i en underafdeling og at kunne gennemføre personelforvaltning på alle niveauer i hæren, eller - de nødvendige forvaltningsfaglige forudsætninger for at kunne varetage en funktion indenfor T-tjenesten ved en af hærens niveau III myndigheder, eller - de nødvendige tekniske, logistiske, administrative og sikkerhedsmæssige forudsætninger for at kunne bestride stillinger som faggruppeleder, sektionsfører eller driftsbefalingsmand ved en 3. Echelon eller som lærer i vedligeholdelsestjeneste ved en skole, eller HRN NOV 05

2 - de nødvendige økonomiske og ressourcestyringsmæssige forudsætninger for at kunne varetage funktionen som økonomibefalingsmand ved niveau I-III myndigheder, eller - på baggrund af VUT II/ML-uddannelsen samt eventuelle færdigheder og erfaringer fra andre tidligere funktioner kunne bestride en funktion på højeste niveau, som ikke entydigt kan kategoriseres under et af ovennævnte tjenesteområder. B. TIDSRAMMER 1. Grundmodulet. (GRUM) Uddannelsens samlede varighed er fastsat til 338 timer, der fordeles således: - Tilstedeværelsesundervisning 144 timer, - fjernundervisning 150 timer, - eksamen 12 timer, - ekskursion 8 timer, - administration 24 timer. 2. Tjenesteområdemodulerne. (TJOM) a. Uddannelsesmodulets samlede varighed fremgår af HRN 810. b. Materielmodulets samlede varighed fremgår af HRN 820. c. Personelmodulets samlede varighed fremgår af HRN 830. d. Teknikmodulets samlede varighed fremgår af HRN 840. e. Økonomi- og ressourcestyringsmodulets varighed fremgår af HRN 850. C. INDHOLD 1. Generelt. Uddannelsen, der er fælles for alle hærens tjenestegrene, forestås af Hærens Sergentskole. Uddannelsen består af grundmodulet samt ét af de 5 tjenesteområdemoduler. HRN NOV 05

3 a. Grundmodulet indeholder fagene: BBU NR. FAG HRN 203 Organisation og forvaltning HRN 204 Engelsk HRN 205 Sagsbehandling HRN 207 Økonomi- og ressourcestyring HRN 208 Personel HRN 700 Føreruddannelse, fælles b. De 5 tjenesteområdemoduler er: BBU NR. FAG HRN 810 Uddannelse HRN 820 Materielforvaltning HRN 830 Personelforvaltning HRN 840 Teknik HRN 850 Økonomi- og ressourcestyring 2. Grundmodulet. Grundmodulet indeholder de fag, der er fælles for alle tjenesteområder og skal give eleven den generelle viden, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højeste funktionsniveau. Uddannelsen omfatter: a. Organisation og forvaltning: Organisation, herunder bl.a. - gældende forsvarsordning, - forsvarets virksomhed og organisation, - totalforsvaret. Forvaltning, herunder bl.a. - forvaltningsloven, - lov om offentlighed i forvaltningen, - forsvarskommandoens handlingsprogram. b. Materiel: - norm- og beholdningslister for hæren, - sætfortegnelser, - behandling af færdselssager, - transport og ammunition. HRN NOV 05

4 c. Engelsk: - Mundtligt engelsk, - læse en militær tekst. d. Sagsbehandling: - Sagsbehandling og sagsfremstilling, - bestemmelser for dokuments- og elektronisk sikkerhed, - sekretariats- og arkivtjeneste. e. Økonomi- og ressourcestyring: - Delegering af økonomistyring i forsvaret, - økonomi- og budgetstyring, - driftsstruktur, - årsprogram/handlingsprogram, - baggrund for DeMars. f. Personel: - Personelbedømmelser, - uddannelsesstruktur, - bemandingsreglement, - rets- og straffeforhold. g. Føreruddannelse: - Befalinger, - operativ planlægning, gennemførelse og kontrol ved et infanterikompagni, - troppetegn og signaturer. 3. Tjenesteområdemodulerne. a. Uddannelse. - Læreruddannelse. - Selvkonfrontation. - Uddannelsesplanlægning. b. Materielforvaltning. - Materieltjeneste. - Vedligeholdelsestjeneste. - Motorforvaltning. HRN NOV 05

5 - Ammunitionsforvaltning. c. Personelforvaltning. - Personelforvaltning. - Personeladministration. d. Teknik. - Logistisk organisation, ansvar og opgaver. - Vedligeholdelsestjeneste (1.-4. ECH). - Værkstedsplanlægning og administration. - Inspektions- og eftersynstjeneste. - Miljø-love og bestemmelser. e. Økonomi- og ressourcestyring. Uddannelsen er ikke opdelt i fag. D. KONTROL 1. Generelt. Ved GRUM uddannelsens afslutning bedømmer skolen den enkelte elev på grundlag af eksamen. Bedømmelsen gives i form af eksamenskarakterer udtrykt ved 13-skalaen jf. FKOBST P Eksamen. a. I grundmodulet afholdes der skriftlig eksamen i fagene: - Sagsbehandling. - Føreruddannelse. - Organisation og forvaltning. - Personel. - Økonomi- og ressourcestyring. b. Alle tjenesteområdemoduler afsluttes med skriftlige prøver. Den beskrevne kontrol i faget HRN 810, Uddannelse, hvorunder et skriftligt udarbejdet projekt forelægges og forsvares/ drøftes i mundtlig form, sidestilles med en skriftlig prøve. HRN NOV 05

6 3. Beståelseskriterier. a. For at bestå et fag kræves en karakter på mindst 6,0. b. For at bestå grundmodulet kræves at gennemsnitskarakteren for de fem fag og opnået eksamenskarakter i merkonomfaget Virksomhedsøkonomi (jf. afsnit E) er mindst 6,0. c. For at bestå et tjenesteområdemodul skal den samlede opnåede karakter være mindst 6,0. Udtrykkes i kursusbevis som bestået eller ikke bestået. 4. Censorvirksomhed. a. En skriftlig/mundtlig eksamen skal censureres. b. Eksterne censorer bør i videst muligt omfang anvendes. 5. Karakterprotokol. a. Skolen fører en protokol indeholdende oplysninger om hver elevs opnåede eksamens karakterer. b. En udskrift af protokollen tilsendes Hærens Operative Kommando og den personelforvaltende myndighed. 6. Eksamensbevis. Bestående elever modtager eksamensbevis ved afslutning af det samlede kursus. For gennemgang af TJOM, udstedes et kursusbevis med påtegning bestået eller ikke bestået. 7. Indrangering. a. Eleverne indrangeres af skolen idet elevernes aldersmæssige rækkefølge bestemmes ud fra summen af de karakterer, der er opnået på grundmodulet. b. Er summen ens for to eller flere elever, bestemmes den indbyrdes rækkefølge ud fra eksamenskaraktererne i den orden, de er anført i pkt. 2.a. Hvis der herefter fortsat er elever med ensartet placering, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 8. Udnævnelse. HRN NOV 05

7 Udnævnelse til seniorsergent sker ved Forsvarskommandoens foranstaltning efter indstilling fra Hærens Operative Kommando, efter tilfredsstillende gennemgang af VUT II/ML uddannelsen. Udnævnelsen finder sted på sidste kursusdag ved Hærens Sergentskole. E. SÆRLIGE BESTEMMELSER 1. Følgende kurser/uddannelser skal gennemføres inden optagelsen på VUT II/ML, Grundmodul: - FMLP 32, Strukturering af fælles indsats, - CFF 331, Kursus i skriftlig kommunikation, - Merkonomfaget, Virksomhedsøkonomi. Opmærksomheden henledes på, at der også til TJOM er forudsætningskurser/uddannelser. Se herom i respektive fag. 2. Ved uddannelsens begyndelse gennemføres et introduktionskursus, hvorunder den tidsmæssige placering af tilstedeværelses- og fjernundervisningen samt kriterierne for tilfredsstillende gennemgang af uddannelsen bliver gennemgået. 3. Uddannelsen gennemføres modulopdelt som en vekselvirkning mellem tilstedeværelseundervisning ved udpeget tjenestested og fjernundervisning ved eget tjenestested. Fjernundervisningen gennemføres ved hjælp af edb og telefonmodem. HRN NOV 05

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET FKODIR PSA 061-1 FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere