GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML"

Transkript

1 GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML 1. GENERELT 1.1. Formål. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at bestride tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere i værnene, samt ved værnsfælles skoler og stabe. Uddannelsen skal endvidere udbygge den værnsfælles forståelse. Deltageren skal opnå en bred forståelse for Forsvarets overordnede planlægnings-, operations- og ledelsesmæssige forhold, og viden om de vigtigste kultursociologiske forhold, som har afgørende betydning for de internationale operationers gennemførelse. Dette skal medvirke til at give deltageren kompetencer til at udtænke og gennemføre/bidrage til helhedsorienterede og fremtidssikrede løsningsforslag Uddannelsens opbygning. VUT II/ML er overordnet opbygget i 2 hoveddele en værnfælles del som gennemføres i 3 moduler, et ved hver af de 3 værns skoler - gennemføres af værnsfælles lærerstab samt en værnsspecifik/værnsforudsættende del, hvis indhold og rammer fastsættes af det respektive værn. Det tilstræbes at 50 % af undervisningen på sigt gennemføres som fjernundervisning. 2. INDHOLD VÆRNFÆLLES DEL (xx ECTS) 2.1. Fagområde Operationskendskab (i alt 131 timer tilstedeværelse) (x ECTS) Fag: Forsvarets overordnede opgaver og planlægning (Fagplan 1). (x ECTS) Timetal: 78 timer Formål. Formålet med faget er, at deltagerne udbygger deres viden om og forståelse for forsvarets overordnede opgaver og planlægning, sammenhænge i værnenes operationer, herunder internationale operationer og tilknyttede organisationer samt totalforsvarets forhold. Faget skal endvidere udbygge deltagernes kompetence som sagsbehandler ved at udfærdige en større helhedsorienterede opgave indeholdende både en redegørelsesdel og en analysedel inden for fagets emneområde Indhold. Forsvarets ordning, herunder det lovmæssige og konceptuelle grundlag. Forsvarets deltagelse i internationale operationer i FN-, NATO-, OSCE- og kollationsramme. NATO organisation, kommandostruktur, planlægningsgrundlag og samarbejdsrelationer. Forsvarets opgavekompleks. Værnenes opgaver, organisation og principielle kampformer/operationstyper samt operative og logistiske planlægning

2 Politiets og Beredskabsstyrelsens opgaver, organisation og samarbejdsrelationer til forsvaret. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) opgaver og organisation. Totalforsvarsplanlægning. Udviklingsskitser, 6-årsplaner/-skitser og årsprogramplanlægning Bemærkninger. Faget koordineres i muligt omfang med øvrige fag inden for fagområdet, samt faget sagsbehandling. Der kan i faget gennemføres ekskursioner inden for dansk område ( Grønland/Færøerne) til militære myndigheder eller andre myndigheder, organisationer m.v., som har relevans i forhold til dette fagområde eller fagområdet sagsbehandling Fag: Kulturkendskab (Fagplan 2) (x ECTS). Timetal: 25 timer Formål. Formålet er at udbygge deltagernes viden om de kulturer og værdier der er en forudsætning for at kunne arbejde fremtids- og helhedsorienteret, som seniorsergent Indhold. Individ og personlighed Etikkens grundlag Abrahams religioner Stammesamfundet og det patriarkalske samfund Kristendommen Det centrale i troen, kristen etik, Adfærd og sædvane, konfessioner. Islam - Profeten Muhammed, Islamisk tro og etik, Adfærd og sædvane Konfession og Sharia. Jødedom Jødisk tro og sædvane, historisk udvikling, staten Israel. Menneskerettighederne Analyse og historie. Demokrati-begrebet Analyse og historie. Forsvarets værdier Bemærkninger. Faget koordineres med øvrige fag inden for fagområdet. Undervisningen bør gennemføres af eksterne specialister, f. eks. Teologer, Sociologer og/eller gymnasiale lektorer med speciale inden for emnerne Fag: Humanitær folkeret (Fagplan 3) (x ECTS). Timetal: 21 timer Formål. Formålet med faget er, at deltagerne udbygger deres viden og forståelse for folkerettens betydning for Danmark og dansk forsvar, herunder kendskabet til folkerettens kilder og deres fortolkning. Endvidere at give deltagerne forudsætninger for at kunne vejlede undergivet personel på området Indhold. Den almindelige folkeret. Sædvaneret og traktatsret

3 Det folkeretslige grundlag for internationale operationer. Suverænitetshåndhævdelse. Humanitær folkerets grundlæggende principper. Særlige forhold, herunder: Sædvaneret. Haagerkonventionen af Genevekonventionerne af tillægsprotokollerne af San Remo Manualen. Midler og metoder, civile objekter og militære mål samt beskyttelse af: Civile personer og objekter. Syge, sårede og skibbrudne. Krigsfanger Bemærkninger. Faget koordineres om muligt med øvrige fag inden for fagområdet. Der bør gives et kort indlæg fra hver af værnenes MJUR Fag: Kommunikation (Fagplan 4) (x ECTS). Timetal: 7 timer Formål. Formålet med faget er, Udarbejdes af FMC Indhold. Opdatering af modul I og II. Have forståelse for FSV overordnede kommunikationsstrategiske grundlag (FMN/FSV kommunikationspolitik)- herunder have forståelse for samspillet mellem intern og ekstern kommunikation samt ml. kommunikation og ledelse. Forståelse for vagtroste/sit-rum ved NIV I/II Bemærkninger Fagområde Ledelse (i alt 140 timer tilstedeværelse) (xx ECTS) Fag: Kompetenceledelse (Fagplan 5). Timetal: 10 timer Formål. Formålet med faget er, at deltagerne får forståelse for kompetenceledelse som et effektivt redskab i forbindelse med den daglige opgaveløsning Indhold. Kompetencespillet. Kompetenceafklaring i forhold til medarbejderne. Kompetenceafklaring i forhold til opgaverne. Konflikthåndtering. Coaching og feedback Bemærkninger

4 Faget gennemføres i blokke a 2 timer i h.t. FAK ILO uddannelsesplan for kompetenceledelse Fag: Vilkårsbaseret ledelse, FMLP 032 (Fagplan 6) (2 ECTS). Timetal: 35 timer Formål. Formålet med faget er at gøre deltagerne fortrolig med den forskellighed, den udvikling og de relationer der optræder når mennesker arbejder sammen, samt hvordan disse kan identificeres, udvikles, struktureres og styres Indhold. Identificering af ressourcer, reserver og værdier. Funktionsbetingelser og arbejdsvilkår. Coaching ved hjælp af modellen ved, kan, vil og gør. Konfliktbehandling i feedback processer. Udvikling af ledelse og ekspertise inden for eget ansvarsområde. FOKUS som udviklingsværktøj Bemærkninger. Faget gennemføres som et internatkursus ved opstart af tilstedeværelsesmodul 1, ved trænere fra FAK FMLP Fag: Organisation. (Fagplan 7) (10 ECTS) Timetal: 68 timer tilstedeværelse fordelt med 25 timer på tilstedeværelsesmodul 1, 20 timer på tilstedeværelsesmodul 2 og 23 timer på tilstedeværelsesmodul 3 samt 200 timer selvstudie Formål. At mellemlederen opnår en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af organisationen og dens strukturer, således at mellemlederen vil kunne tage professionel del i løsningen af organisatoriske problemstillinger samt i organisatoriske forandringsprocesser Indhold. Organisatoriske grundelementer og sammenhænge. Strategi. Organisationskultur. Styringsprocesser. Virksomhedskultur og etik. Individ og grupper. Ledelse. Projektstyring. Organisationsudvikling. Projektarbejde Bemærkninger. Faget gennemføres som kompetencegivende akademimerkonomuddannelse Fag: Coaching (Fagplan 8) (x ECTS)

5 Timetal: 35 timer Formål. Introduktion til coaching: Formålet er at kunne anvende coaching som kommunikations- og ledelsesform i f.m. udvikling af underlagt personel, herunder kunne vurdere behovet for coaching. Videregående uddannelse i coaching: Formålet er, selvstændigt at kunne kombinere anvendelsen af coaching med andre kommunikations- og ledelsesformer i f.m. udvikling af underlagt personel Indhold. Udarbejdes senere Bemærkninger. Faget kan gennemføres af en ekstern kursusudbyder Fagområde Sagsbehandling (i alt 80 timer) (xx ECTS) Fag: Sagsbehandling (Fagplan 9) (x ECTS). Timetal: 80 timer Formål. Formålet med faget er, at kvalificere deltagerne som sagsbehandlere, herunder at udbygge deres viden om og forståelse af stabsorganisationen og dens arbejdsformer, samt bibringe færdigheder og holdninger, der fremmer sagsbehandlerens virksomhed. Der lægges særligt vægt på at videreudvikle deltagernes kompetence til systematisk problembehandling Indhold. Den militære stabs organisation, opgaver samt ansvars- og arbejdsfordeling, Sagsbehandlerens situation. Skriftlig kommunikation, herunder stabens dokumentformer, principper for moderne sprogbehandling og sagsfremstilling. Mundtlige fremstillinger understøttet af visuelle hjælpemidler. Krav til skriftlige udfærdigelser. Problemløsningsmetodikker med hovedvægt på stabsstudien Bemærkninger. Der arbejdes opgaveorienteret med udfærdigelse af stabsstudier og anden systematisk problemløsning og sagsfremstilling Fagområde Forvaltning (i alt 80 timer) (xx ECTS) Fag: Forvaltning (Fagplan 10) (x ECTS). Timetal: 80 timer Formål

6 Formålet med faget er, at udbygge deltagernes kompetencer til at kunne anvende DeMars i et ledelses- og styringsmæssigt perspektiv. Formålet er endvidere at deltageren kan inddrage retslige perspektiver og efterleve retslige krav i deres funktion som sagsbehandler Indhold. Forsvarets virksomhedsmodel. DeMap. DeMars overordnede struktur. DeMars som styringsværktøj. Lov om offentlighed i forvaltningen og Forvaltningsloven. Kontrakt- og aftaleret Bemærkninger. Faget skal i størst muligt omfang koordineres med faget sagsbehandling Fagområde Sprog (i alt 100 timer) (xx ECTS) Fag: Engelsk (Fagplan 11) (x ECTS). Timetal: 100 timer Skal tilrettes i samarbejde med ISP Formål. Formålet med faget er at udbygge deltagernes militærfaglige engelskkompetencer til understøttelse af de respektive fagområder/moduler Indhold. Udarbejdes i samarbejde med institut for sprog Fagområde Idræt (i alt 49 timer) (x ECTS) Fag: Idræt (Fagplan 12). Timetal: 49 timer, 3 timer pr. uge Formål. Formålet med faget er at udbygge deltagernes viden om de nyeste træningsformer, vedligeholdelse af deltagernes almene træningstilstand, styrke det sociale sammenhold samt styrke det mentale overskud, så deltageren som minimum kan opfylde de aldersbetingede fysiske basiskrav Indhold. Almen træning: Introduktion Førstehjælp ved idrætsskader Opvarmning Kredsløbstræning Muskel- og styrketræning Koordinationstræning Speciel træning: Arbejdsteknik (LBTS træning) Idræts træning: - 6 -

7 Boldspil 3. INDHOLD VÆRNSSPECIFIK DEL HÆREN 3.1. Formål. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at bestride tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere i hæren, samt ved hærens skoler og stabe Deltageren skal opnå en bred forståelse for Hærens overordnede operations- og ledelsesmæssige forhold, og viden om de vigtigste metodikker der bringes til anvendelse i internationale operationers gennemførelse. Dette skal medvirke til at give deltageren kompetencer til at udtænke og gennemføre/bidrage til helhedsorienterede og fremtidssikrede løsningsforslag. 3.2 Uddannelsens opbygning. Uddannelsen gennemføres som to ugers tilstedeværelses undervisning, som gennemføres umiddelbart inden indtræden på VUT II/ML VF del. Uddannelsen gennemføres i høj grad som elevstyret undervisning Fagområde Enhedsuddannelseslære. (ECTS?) Fag: Føreruddannelse. (50 timer) Formål At videreudvikle elevens tidligere erhvervede viden og færdigheder og således sætte denne i stand til at deltage i planlægning, gennemførelse og kontrol ved en afdeling og en underafdeling. At give eleven et sådant kendskab til forsvarets operative struktur og til principperne for føring, herunder samspil med den faglige tjeneste og samvirke mellem våbenarterne, at denne sættes i stand til at kunne virke som mellemleder på højeste funktionsniveau. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift iværksætter foranstaltninger, der optimerer egen enheds indsats. Indhold Ved uddannelsens afslutning skal eleven: Kunne: Modtage og forstå en bataljonsbefaling, herunder: Kunne identificere de elementer i befalingen der beskriver den aktuelle situation, kunne identificere egen enheds opgaver og ordrepunkter. Deltage i planlægning, gennemførelse og kontrol ved et infanterikompagni i/under: Beredskabsområde, march, angreb, udvigende kamp og forsvar. Anvende de normalt forekommende troppetegn og signaturer. Have forståelse af: - 7 -

8 En panserinfanteribataljons generelle forhold og grundlag for kamp, føring og gennemførelse af den faglige tjeneste incl. sanitetstjenesten i/under: Marcher, beredskabsområde, angreb, forsvar og udvigende kamp herunder samarbejdet mellem bataljonens dispositionsenheder. Have kendskab til: En brigades generelle forhold og grundlag for kamp, føring og gennemførelse af den faglige tjeneste, herunder samvirket mellem brigadens dispositionsenheder og samvirke med hjemmeværnet, kampformer og kampmåder, opbygning af en befaling. Være orienteret om: Krigsføringens grundprincipper, forsvarets operative struktur og opgaver, hærens organisation og opgaver, væsentlige elementer i Danske Divisions organisation og opgaver. Bemærkninger Faget gennemføres integreret med UDL Fag Udddannelseslære. (40 timer) Formål At sætte eleven i stand til at virke i funktionen som lærer ved et af hærens tjenestesteder. At sætte eleven i stand til, med baggrund i reglementer og direktiver, selvstændigt, eller i samarbejde med andre, at gennemføre uddannelsesplanlægning for og kontrol af et uddannelsesforløb. At sætte eleven i stand til, at uddanne, vejlede og videreudvikle faglærere og instruktører som undervisere. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift følger den generelle udvikling inden for uddannelsesområdet i samfundet og udviklingen inden for uddannelsesområdet i forsvaret. Endvidere at give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift med kreativitet, forudseenhed og realisme bidrager til justering/ videreudvikling af gældende uddannelsesbestemmelser og undervisningsmetoder Indhold Læreruddannelse. Læreruddannelsen giver eleven de fornødne forudsætninger for at virke som lærer ved et af hærens tjensestesteder. Uddannelsen omfatter: Anvendelse af pædagogiske principper i forsvaret, vurdering og revision af en uddannelsesplan, anvendelse af indlæringsteorier, undervisningsmetoder, undervisningsprincipper, kontrol og eksamen samt karaktergivning, målbeskrivelse for viden, færdighed og holdning i den integrerede uddannelse, anvendelse af Data Formidlede Undervisningsprogrammer, og undervis

9 ningshjælpemidler, kommunikation, samarbejde og styring af undervisningen, ajourføring af praktiske færdigheder i instruktørvirke, hvor internt TV og selvkonfrontationsmetoden anvendes. Uddannelsesplanlægning. Uddannelsesplanlægning giver eleven de fornødne forudsætninger for selvstændigt, eller i samarbejde med andre at kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere et uddannelsesforløb. Uddannelsen indeholder: Udarbejdelse af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol for et uddannelsesforløb, udarbejdelse af aktivitetsbeskrivelser, iværksættelse af revision af uddannelsesplankomplekset på grundlag af en gennemført resultatkontrol og forløbskontrol Bemærkninger Faget gennemføres integreret med FØR. 4. INDHOLD VÆRNSSPECIFIK/VÆRNSFORUDSÆTTENDE DEL SØVÆRNET Denne del af uddannelsen er åben for ML uden gymnasial baggrund fra øvrige værn, såfremt værnet måtte ønske det Fag: Statskundskab (Fagplan SVN 1 ). Timetal: 65 timer Formål. Formålet med faget er, at deltagende mellemledere opnår evne til at analysere danske indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold til støtte for rollen som sagsbehandler samt forståelsen af egen profession, eget værns og det samlede forsvars placering og rolle såvel nationalt som internationalt Indhold. Det danske politiske systems opbygning og virkemåde, herunder opbygning af og samspillet mellem statsorganisationerne, de politiske partier, massemedier, interesseorganisationer og vælgere. Den internationale politiske udvikling efter 2. Verdenskrig med speciel vægt på forholdet mellem stormagterne. EU historie, organisation og beslutningsproces. EU-samarbejdet i dag og i fremtiden, FN historie, organer og engagementer samt organisationens muligheder efter den kolde krigs afslutning. Den nye europæiske sikkerhedsstruktur, herunder OSCE organisation og muligheder set i relation til FN, NATO og WEU. Nye sikkerhedspolitiske alliancer (alliancer af villige nationer). Trusler mod dansk sikkerhed, herunder truslen fra slyngelstater og terrorisme. Mål og midler i dansk udenrigspolitik, småstatsproblematik Bemærkninger

10 Faget koordineres med fagene i dette fagområde samt relevante fag i fagområde Operationskendskab i den værnsfælles del Fag: Dansk (Fagplan SVN 2 ) Timetal: 160 timer Formål. Formålet med faget er at udbygge deltagerens kompetencer til at anvende dansk såvel mundtligt som skriftligt, i takt med at kravene til sproglig beherskelse øges ved indtræden på højeste funktionsniveau Indhold. Skal udarbejdes i samarbejde med kvalificerede dansklærere fra institution, som er auditeret til at gennemføre danskundervisning på gymnasialt niveau, idet emnerne som behandles i faget søges tilpasset målgruppen, på samme vis som der i faget dansk anlægges forskelligt emnemæssige perspektiver på stx, hf, htx og hhx uagtet undervisningen foregår på samme gymnasiale niveau Bemærkninger. Der bygges videre på den dansk undervisning, som gennemføres på VUT I/ML, Søværnet, hvor deltagerne er bragt på gymnasialt C-niveau. Faget skal gennemføres på gymnasialt B-niveau og afsluttes med tilhørende civile prøver og eksamener, således at den civile kvalifikation kan opnås, såfremt kriteriet derfor opnås af deltageren Fag: Idræt (Fagplan SVN 3 ). Timetal: 15 timer Formål. Formålet med faget er at udbygge deltagernes viden om de nyeste træningsformer, vedligeholdelse af deltagernes almene træningstilstand, styrke det sociale sammenhold samt styrke det mentale overskud, så deltageren som minimum kan opfylde de aldersbetingede fysiske basiskrav Indhold. Almen træning: Introduktion Opvarmning Kredsløbstræning Muskel- og styrketræning Koordinationstræning Idræts træning: Boldspil 5. INDHOLD VÆRNSSPECIFIK DEL FLYVEVÅBNET 5.1. Fag: Uddannelse Timetal: 53 timer

11 Formål. Formålet med faget er at give eleven den viden, de færdigheder og holdninger, der selvstændigt sætter ham/hende i stand til at virke som uddannelsesbefalingsmand og klasseleder, samt kunne varetage øvrige uddannelsesfunktioner på højeste funktionsniveau for mellemledere Indhold. - Repetition af faglærervirke. - Pædagogiske principper for forsvaret. - Forsvarets uddannelsesteknologiske model. - Flyvevåbnets uddannelsesdokumentation. - Projektarbejde (gruppe) Fag: Førervirksomhed Timetal: 33 timer Formål. At eleven videreudvikler sin viden, færdigheder og holdninger til at virke som fører for en enhed op til DEL-størrelse under løsning af opgaver inden for Force Protection. Desuden skal eleven have kendskab til Force Protection-operationer på eskadrille-niveau Indhold. (Udarbejdes senere)

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere