Specifikationer til regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationer til regnskab"

Transkript

1 Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling... 4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering PERSONALEOVERSIGT 1) GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER 1) OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER 1) EJENDOMSFORTEGNELSE ANLÆGSOVERSIGT HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 - 3 BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER

4 Resultat på drift - 4 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr.budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Direktion Fællessekretariat Kommunalbestyrelsesmedl Valg Økonomi Forsikringer Driftsikring af boligbyggeri IKT HR og Personale HR-ramme Fagsekr. - Skoler Fagsekr. - Dagtilbud Fagsekr. - Børn og Familie Fagsekr. - Kultur, Fritid og Idræt Fagsekr. - Borger og Arbejdsm Lokalt Beskæftigelsesråd Fagsekr. - Psykiatri og Handicap Fagsekr. - Sundhed Fagsekr. - Ældre Udvikling Venskabsbyer Udvikl. og markedsfør. pulje Lokale udviklingsplaner Vordingborg Udviklingsselskab Erhverv og turisme Lokalråd m.m Fagsekr. - Natur Fagsekr. - Vej og Trafik Div. indtægter - næringslivet Fagsekr. - Plan og Miljø Fagsekr. - Kommunale bygninger Administrationsbygninger Kantinedrift Rengøringfunktion Rengøring Faste ejendomme Redningsberedskabet Kommissioner, råd og nævn Budgetpuljer Budgetramme Ingen overførsel Tjenestemandspensioner Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

5 - 5 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Noter til regnskab, drift Note 1 Mindreforbruget på 11,6 mio. kr. i HR-rammen skyldes at der her er en række puljer, projekter og uddannelsesmidler som skal anvendes til særlige formål og har særlige krav. Der er derfor hvert år en relativ stor overførsel. Note 2 Merforbruget på 6 mio. kr. i Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet skyldes overførsel fra 2012 samt merforbrug på sagsbehandlere mv. Note 3 Mindreforbruget på 7 mio. kr. på udviklings- og markedsføringspuljen skyldes hovedsageligt at de bevilligede tilskud ikke er udbetalt endnu. Udbetalingen afventer i flere tilfælde dokumentation for udgifterne. Note 4 Merforbruget på 2,3 mio. kr. skyldes øgede udgifter til personale og undersøgelser. Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr., som fordeler sig således: Brug af budgetreserven jfr. kommunalbestyrelsesmøder Tilretning til fagpersonale/lønreduktion Overførsel fra Digitalisering og TDC Energibesparende foranstaltninger Indkøb Rengøring Udvikling og markedsføring I alt tillægsbevillinger På telefoni og digitaliserings området var der indarbejdet en besparelse på 5,2 mio. kr., den opnåede besparelse blev 2,2 mio. kr. mindre end forventet. Budgetreserven på 26,3 mio. kr. er fortrinsvis fordelt med 10 mio. kr. til teknikudvalgets ramme 2 og 8,5 mio. kr. til sundhedsområdets ramme 2, derudover er mindreindtægter ved midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet finansieret af budgetreserven.

6 Resultat på anlæg - 6 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (tal i kr.) Anlæg i alt Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr Adgangsvej til Borgcenter Administrativ styring og ESDH-løsning Andre faste ejendomme, fælles APV-pulje APV-pulje Automobilsprøjte til Redningsberedskabet Boligformål, tidligere afsluttet Det Gamle Rådhus, Slotstorvet Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet Dyssevej Ejendomsfond Erhvervsformål, tidligere afsluttet Erhversområde i Lundby Erhversområde på Møllegården Erhversområde ved afkørsel Foreningshus i Stege-Lendemarke Helhedsplan ny administrationsbygning Jordoprensning Sydhavn, Maryhus Klintholm Havnevej 17 A Kulturarvskommuneprojektet Køb af Adelgade (Støberihallerne) Køb af Adelgade 84G (v/stars) Køb af areal ved afkørsel Køb af Havnevej 6 og Køb af Klintholm Havn Køb af Sydhavnsvej 2 og 6A Køb og salg af grund, Kullekærvej Lokalplan for Præstø Bymidte Nedrivning af bygninger, Solbakkevej Nedrivning Peblingerende Ny komm.platform og SKI-telefoniaftale Ny proces for administrationsbygning Nye lokaler til Cantabile Oprensning af grund, Kullekærvej Portnervej Rugvænget Rådhusgade Salg af areal Bakkedraget Bogø Salg af ejendom, Elmelunde Salg af kommunale campingpladser Salg af Skolegade 6, Stege Sikring ved Solbakken Solbakkevej 42 (Panther Plast) Solbakkevej 58 (Tæppeland) Sværdborgvej 44, Lundby Tab på garantier, Adelgade Tab på garantier, Adelgade TAMU-Center Thorsvang Allé Vintersbølle Strand Vollerupgade 2, Askeby Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

7 - 7 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Noter til regnskab, anlæg Note 1 Området har et mindreforbrug på 13 mio. kr. Der var i anlægsprojekter, hvoraf 21 er afsluttet og 30 igangværende. Se særskilt bilag vedlagt sagen. Af de afsluttede anlægsprojekter er 4 projekter over 2 mio. kr., hvor der i henhold til kommunens regler skal fremsendes særskilt anlægsregnskab til godkendelse. Note 2 - Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. marts 2013 Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme. Ejendomsfonden overfører et merforbrug på 9,5 mio. kr., som vedrører dels udgifter til ejendomme der er sat til salg og dels urealiseret indtægtsbudget til salg af ejendomme, hvor overdragelsen og dermed betalingen først sker i Målopfyldelse på udvalgsaftale Status på projekter i administrationens aftale for 2013 pr. 31. december 2013 Målet kan ikke nås indenfor aftaleperioden Der er risiko for at målet ikke kan nås indenfor aftaleperioden Opgaven skrider planmæssigt fremad Indsatsområde Erhvervs og bosætningsudvikling Aktivitet Mål Succeskriterier Status pr ) Erhvervsdialog (rammevilkår) At der i samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening udarbejdes et notat med initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår og at initiativerne implementeres. Etablering af en fælles erhvervskonference mellem VK og Vordingborg Erhvervsforening Fortsat dialog med det lokale erhvervsliv om erhvervsmæssige rammevilkår ved afholdelse af fælles erhvervskonferencer og cafémøder i 2012/2013 Er forløbet planmæssigt. Der har gennem hele aftaleperioden været omfattende dialog med Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Udviklingsselskab A/S er splittet op i 2 selskaber hhv. Vordingborg Destinationsudvikling A/S og Vordingborg Erhverv A/S. Ansættelseproces vedr. Erhvervsdirektør er i gang. Igangsætning af tværkommunal task force gruppe med fokus på skabelsen af en effektiv servicestruktur over for erhvervslivet i 2012/2013 Der er i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2013 etableret et Erhvervsudvalg i Vordingborg Kommune, som koordinerer den videre dialog med erhvervslivet. Taskforcegruppen er nedlagt. 2) Nye arbejdspladser (tiltrækning proaktiv, opsøgende indsats) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune Med udgangspunkt i ICPs tiltrækningsanalyse arbejdes i 2013 med tiltrækning af detailhandels-virksomheder i samarbejde med VUET. At interessen blandt potentielle investorer omkring etablering af et evt. shoppingcenter i Vordingborg afdækkes. Strategien overleveres til det ny erhvervsselskab Vordingborg Erhverv, hvor erhvervsdirektøren vil tage stilling til konkrete tiltag. Disse tiltag skal bl.a. koordineres med citymanageren Det er ikke lykkedes at finde en investor til shoppingcenter.

8 - 8 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Nye arbejdspladser (fortsat) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune I 2013 arbejdes med fælles kommunal portal for ledige erhvervsarealer langs sydmotorvejen. Portalen er færdig og der er udarbejdet en fælles markedsføringsfolder på engelsk over de ledige erhvervsområder langs E 47 og en elektronisk folder over erhvervsområderne i Vordingborg Kommune. 3) Branding og bosætning - Bosætning og byudvikling i Vordingborg Kommune fokus på kystnærhed og balanceret udvikling i de 3 købstæder. - Organisationskomité Vordingborg Kommune 2013 borgcenterindvielse og jubilæum kasernen (Valdemarsdagene) - Fælles markeds-føring og brandingstrategi Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene og eventår 2013 i Vordingborg Kommune udarbejdes herunder på vordingborg.nu og infoskærme. Aktiviteter og kulturevents samt markedsføringsinitiativer, der bidrager til at samle kommunen, gennemføres i samarbejde med brandingpartnerskab. Der følges op og videreudvikles på bosætningskampagne fra efteråret At undersøge muligheden for at kunne erhverve bynære parcelhusgrunde i de 3 købstæder Styregruppen for Valdemarsdag planlægger sammen med eventkoordinator Valdemarsdagene Kulturlivet indgår i planlægningen. Deltagelse i Væksthus Sjællands projekt Vækstby, der bl.a. indeholder screening af relevante virksomheder for Vordingborg Kommune samt mulige tiltrækningsstrategier Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene er gennemført. Brandingpartnerskab har taget ansvar for gennemførsel af omkring 10 aktiviteter og events samt markedsføringsinitiativer. Der følges op på initiativer igangsat i 2012 og disse udvikles videre. At kortlægge hvilke bynære arealer der strategisk er interessante for parcelhusbyggeri (primært lokalplanlagte arealer) Valdemarsdagene juni 2013 er afholdt og at kulturlivet har været involveret. Projekt Vækstby har bl.a. indgået med et 2 dages workshopforløb omkring effektivisering af den kommunale sagsbehandling på det tekniske område. Vordingborg.nu portalen samt facebook kører fortsat planmæssigt. Der har været afholdt møder med lokalråd og landsbyforum, TV2Øst og med aktører på frivillighedsområdet med henblik på mulighederne for integration med disse. Der er gennemført fotokonkurrence i samarbejde med handelsforeningerne i Præstø, Stege og Vordingborg. Begge arbejdsopgaver er indeholdt i den samlede analyse af behovet for boligudbygning og erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune og indgår i helhedsplan for Vordingborg by samt kommuneplan. Regentparret har aflagt besøg i Vordingborg 5. september og på Møn 6. september 201. Besøget, herunder kulturaktiviteter, er forløbet planmæssigt.

9 - 9 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Politikker, strategier og handleplaner 1) Kommuneplan At udarbejde digital kommuneplan 2013 ved revision af gældende kommuneplan på baggrund af planstrategien (2021planen). At kommuneplanen vedtages endeligt inden udgangen af Kommuneplan 2013 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013 og er offentliggjort og indberettet i plansystemdk den 3. oktober. 2) Vordingborg By - Helhedsplan for Vordingborg by 2) Vordingborg By - Koordinering og implementering af anlæg i Vordingborg by - Bycenter og nyt administrationscenter i Vordingborg At gøre kommuneplanen mere tilgængelig for borgerne, virksomheder mv. Fastlægge en overordnet plan for udviklingen af byen og placering af funktioner i byen samt at sikre sammenhæng og synergi i byen. Realisering af et nyt centralt bycenter med butikker på nuværende Rådhusgrund i Vordingborg. Rådhusgrunden udbydes salg til privat investor med henblik på et offentligt privat samarbejde om opførelse af et multifunktionelt center indeholdende bycenter og nyt administrationscenter for kommunen. At kommuneplanen er mere læsevenlig og tilgængelig for borgeren og virksomhedsejeren. At Kommunal- bestyrelsen oplever at der sker en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der kan løfte for Vordingborg by og som politikere, borgere og virksomheder kan samles om og bakker op om. Anlæg omfattet af områdefornyelsen og Danmarks Borgcenter kan indvies d. 7. september I 2012 og 13 igangsættes en undersøgelse af arealbehov, omkostninger og finansierings-muligheder til bycenteret, ligesom det skal afklares hvilke alternative anvendelsesmuligheder, der kan være for KulturArkaden. Kommuneplan er udarbejdet som en digital kommuneplan og kan ses på Helhedsplan for Vordingborg by blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar Anlægsarbejder er afsluttede, men Borgcentret bliver først indviet i foråret Projekt vedr. nyt butikscenter er sat i bero pga. manglende indkomne tilbud. Prækvalificering ifm. ny administrationsbygning er gennemført og forundersøgelser er i gang. At undersøge muligheden for at flytte biblioteket fra KulturArkaden til det nye centerbyggeri, såfremt der kan findes de nødvendige midler hertil. Et nyt bycenter skal indgå i den kommende helhedsplan for Vordingborg By.

10 - 10 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING - Vision for Solbakken 3) Nærdemokrati og landdistrikter - Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år Landdistriktspolitik - - Udvikle model for borgerpaneler (inddragelse af interes-serede borgere sammen med lokalråd) 2013 Som en del af helhedsplanen skal der fastlægges en overordnet vision for udviklingen på Solbakken Hvad skal området anvendes til? Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år 2013 I 2013 iværksættes arbejde med udarbejdelse af ny landdistriktspolitik efter at der er foretaget evaluering af nærdemokratimodellen Arbejdet iværksættes efter evaluering af nærdemokratimodel, da evalueringen kan medføre at der peges på at borgerpaneler skal indgå som supplement til Nærdemokratimodellen At der er taget stilling til overordnet vision samt anvendelse At der er igangsat proces for realiseringen og fundet samarbejdspartner At området er ryddet op Forslag til forbedringer af modellen, herunder betragtninger af om Nærdemokratimodellen evt. kan suppleres med etablering af et borgerpanel samt betragtninger af om dette kan nedsættes på samme præmisser som VKs Grønne Råd Notat med vision og anbefalinger i forhøring 24. februar 3. marts 2014 Behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 18. marts og i Kommunalbestyrelsen 27. marts Afhængigt af beslutning i Kommunalbestyrelsen skal det kommende arbejde koncentreres om dialog med fonde, investorer. Der gives fornyet status august 2014 til KB Opgaven er afsluttet og afløst af en indsats om udvikling af Lokale UdviklingsPlaner (LUPer). Dette arbejde er blevet intensiveret siden efterårets opstartsmøde i slutningen af september Afventer om der skal ske koordinerede tiltag i forbindelse med kommende landdistriktsprogramperiode for Eksempelvis om der skal samordnes indsatser med en kommende LAGstrategi, som vil bero på en høj grad af borgerinddragelse. Der i evalueringsprocessen omkring Nærdemokrati-modellen ikke peget på behov for - eller lagt op til, at der etableres borgerpaneler, hvorfor der ikke er arbejdet videre med dette tiltag i regi af lokalråd. 4) Turismepolitisk redegørelse Som en del af kommuneplanarbejdet udarbejdes turismepolitik og turistpolitisk redegørelse i henhold til planloven At der udarbejdes en proaktiv turismestrategi, som politikere, turistbranchen kan samles om og viser retning og prioritering. At der skabes en samlet oversigt over turistgrundlaget og udviklingsmuligheder med henblik på prioritering af nuværende og kommende projektansøgninger og til brug for forhandling med Naturstyrelsen i forbindelse med kommuneplanlægningen Turistpolitisk redegørelse er udarbejdet og indgår i Kommuneplan Den blev præsenteret på offentligt møde den 18. august. Indgår i Kommuneplan 2013.

11 - 11 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Offentlige arbejdspladser tiltrækning og fastholdelse 1) Vordingborg som uddannelsesby 1) Flere unge gennemfører henholdsvis en ungdomsuddannelserne og en videregående uddannelse. Gennem en uddannelsesstrategi at skabe rammerne for koordinering mellem de forskellige fagsekretariater, uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv 1) At det af de årlige opgørelser fra Uni-C fremgår at flere påbegynder og fuldfører en uddannelse At der bl.a via Uddannelsesrådets arbejde skabes rammer for et frugtbart samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne,fagsekretariater og UU, således at det giver mulighed for både fastholdelse og studieskift At samarbejdet er styrket mellem folkeskole og uddannelsesinstitutioner m.h.p. at gøre de unge studieparate. 1) Der foreligger ikke tal for Uni-C s profilmodel længere frem end til årgang ,2 % af den årgang, der forlod 9. klasse i Vordingborg Kommune dette år forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse inden for de næste 25 år.fra 2008 til 2011 er andelen steget fra 81,8 til 91,2 %, og med en fortsættelse af denne udvikling er det realistisk at forvente, at Vordingborg Kommune i 2015 kan leve op til det landsdækkende måltal på 95 %. Vordingborg Uddannelseråd (VUR) har i 2013 udarbejdet forslag til en uddannelsesstrategi for borgere og virksomheder i kommunen. Uddannelsesstrategien blev godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret. VUR vil de kommende år koordinere handleplanerne for at føre strategien ud i livet. Som opfølgning på uddannelses-strategien og den nye kontanthjælpsreform er der taget initiativ til etablering af et ungecenter på Vordingborg Uddannelsescenter, hvor kommunens indsats over for unge under 30 år kan samles i et uddannelsesmiljø. Første etape af ungecenteret forventes etableret fra august Garantiskole Vordingborg er iværksat fra august Garantiskolen er et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, som sikrer fleksibilitet i skift fra en uddannelse til en anden, så drop-out i stedet bliver et uddannelsesskift.

12 - 12 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Flere observations- og uddannelsespraktikpladser i såvel private som offentlige virksomheder 3) Vordingborg bliver en attraktiv uddannelsesby med endnu flere uddannelsestilbud og et godt studiemiljø 4) I 2013 arbejdes for at tiltrække fængselsbetjentuddannelsen til Vordingborg. 2) At vi i samarbejde med erhvervslivet øger antallet af praktikpladser. At den procentvise andel af unge, der ønsker at påbegynde en uddannelse får mulighed for via en observationspraktik at få kendskab til faget, øges 3) Vordingborgs uddannelsesinstitutioner udvider antallet af uddannelsestilbud med den nødvendige og mulige opbakning fra kommunen. At der sættes fokus på studiejob, således at virksomhederne inspireres til at benytte unge under uddannelse i fritidsjob. At der gennem et samarbejde mellem kulturinstitutionerne og uddannelsesinstitutioner udvikles et særligt ungdomsabonnement i forhold til yderligere kulturtilbud, der gør det attraktivt som ung at blive eller komme tilbage til Vordingborg. 4) At fængselsbetjentuddannelsen placeres i Vordingborg. 2) UU og jobcenter har i 2013 i samarbejde med de relevante erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter i LBR gennemført en praktik- og netværksdag for unge og virksomheder med henblikk på etablering af praktikpladser. Praktikog netværksdagen er gentaget i starten af Der er regi af VUR indgået aftale mellem erhvervsskolerne og kommunen indgået aftale om, at der kan etableres observationspraktik for unge, der ønsker at få kendskab til jobmuligheder i kommunens institutioner. 3) Udvidelse af uddannelsestilbud indgår som et væsentligt element i uddannelsesstrategien. Flere af Vordingborgs uddannelses-institutioner har de seneste par år udbudt nye uddannelsestilbud - bl.a. med tekniske ungdoms- og erhvervsuddannelser. 4) Kriminalforsorgen har over for den relevante uddannelsesinstitution tilkendegivet, at de ikke aktuelt er interesseret i et yderligere samarbejde.

13 - 13 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Kvalitet i kerneydelsen 1) Fokus på forebyggelse/tidlige sundhedsindsatser Styrkelse af forbyggende indsatser med henblik på at forbedre borgernes livsvilkår. Dokumenterede forebyggende indsatser prioriteres. Der arbejdes med forebyggelse og tidlige indsatser på tværs af fagområderne med borgeren i centrum. Alle fagområder har udvalgt et eller flere indsatsområder, hvor en evidensbaseret sundhedsfremmeindsats umiddelbart kan implementeres, og er påbegyndt implementering. Sundhedssekretariatet har i samarbejde med kommunens øvrige fagområder systematisk gennemgået, drøftet og indledt en justering af kommunens forebyggelsesindsatser på baggrund af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Fagområderne har på baggrund af drøftelserne udvalgt og prioriteret i alt 17 indsatsområder, der alle har afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alle indsatsområder er konkretiseret i handleplaner med klart definerede mål og ansvar. Det var afgørende for processen, at arbejdet blev oplevet som relevant i de involverede fagområder. Succesen skyldes dels direktionens strategiske prioritering af opgaven, og dels at anbefalingerne er konkrete og taler sig ind i fagområdernes hverdag.for at sikre, at flere effektive forebyggelsesindsatser også realiseres i de kommunale kerneopgaver fremover, er det afgørende, at ambitionerne er høje. En fortsat proces stiller spørgsmål til ejerskab, forankring og ansvar. Hvem ejer projektet og hvilke eksisterende eller nye styringsredskaber skal projektet kobles til? Hvordan tilrettelægges processen, og hvem sikrer, at den når i mål? Sundhedssekretariatet har forelagt Direktionen bud på forskellige modeller for fortsat fokus og arbejde med at integrere evidensbaserede forebyggelsesindsatser i de kommunale kerneopgaver.

14 - 14 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Ny tilgang til kommunal service 1) Bedre rammer for frivillighed og foreningslivet At der i 2013 afprøves nye rammer og metoder til at understøtte frivilligt arbejde med afsæt i foreninger samt andre former for frivillige indsatser med henblik på at det som borger eller forening skal være enkelt og ligetil at lave eller modtage en frivillig indsats. Inden udgangen af januar 2013 foreliggerforslag til handlinger, som konkret forbedrer vilkår for frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Der har været involvering af alle relevante interessenter i arbejdet med opstillig af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillighed i kommunen. der er desuden opstillet konkrete mål for hvor det vil være ønskeligt med en vækst i den frivillige indsats. Og der er inden udgangen af 2013 er skabt en plan for implementering af de tiltag der giver størst effekt for understøttelse af frivillighed. Den endelige politik og handleplan er behandlet på kommunalbestyrelsemødet den 10. oktober 2) Brugerunder-søgelser på de kommunale kerneområder At der i hver valgperiode gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert af de kommunale kerneområder med henblik på undersøgelsernes resultater kan bidrage til oplæg til eventuelle behov for ændringer indsatser og prioriteringer. Den nye politik samt de forskellige forslag til nye tiltag vil komme til politisk behandling i foråret Inden udgangen af 2012 ligger der en fælles kommunal strategi for brugerundersøgelser og der er gennemført mindst 1 pilotundersøgelse på et af de store driftsområder. I 2013 gennemføres brugerundersøgelser på mindst 3 kommunale kerneområder med afsæt i en fælles strategi for sådanne undersøgelser Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet er gennemført. Brugerundersøgelse på ældreområdet er gennemført. Evaluering af proces og redskaber afventer afslutning af APV, lederevaluering og trivselsundersøgelse og forventes afsluttet i marts 2014 Der har blandt brugerne ikke været tilfredshed med Workcyclus systemet og der afsøges alternative løsninger, som kan dække organisationens behov i forbindelse med brugerundersøgelser og APV.

15 - 15 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 3) Velfærdsteknologi At teknologi anvendes/ afprøves med særligt fokus på at fastholde eller udvikle de velfærdsmuligheder Vordingborg Kommune kan tilbyde borgere med funktionsnedsættelse. At teknologi anvendes/ afprøves med muligheden for at borgeren opnår uafhængighed og fleksibilitet i hverdagen. At teknologi anvendes/ afprøves med henblik på at allokere personaleressourcer til andre formål. Løsninger opdeles i: Lavteknologiske løsninger, hvor kendt teknologi anvendes (eventuelt på ny måde) Højteknologiske løsninger, hvor eventuelle nye arbejdsgange, teknikker eller teknologi afprøves med ekstern samarbejdspartner Sandkasseprojekter, hvor idéer prøves uden nødvendigvis at blive implementeret i dagligt arbejde Tilgængelig teknologi undersøges og anvendes med henblik på hel eller delvis kompensation af borgerens funktionsnedsættelse enten anvendt direkte af borgeren eller indirekte af borgeren i forbindelse med den ansattes arbejdsmiljø Ikke kendt teknologi/ arbejdsgange afprøves i muligt omfang Fagsekretariater orienteres ad hoc om resultater opnået eksempelvis på hjælpemiddelområdet til inspiration og eventuel også inddragelse, hvor det er relevant. (Det kan være handicappede børn i skoler, samt unge og voksne tilknyttet handicapområdet som med fordel kunne inddrages/ sparres med.) Ældresekretariat har arbejdet med den beskrevne indsats siden 2011 og resultater er indarbejdet i daglig drift på hjælpemiddelområdet og på pleje og sygeplejeområdet (bl.a. telemedicin). Der afrapporteres løbende til Socialudvalget. Ældresekretariatet satser udover velfærdsteknologiske løsninger også på informationsteknologi målrettet både borgere og medarbejdere. Informationstavler og DUKA pcére er eksempler. Senest har Ældresekretariatet igangsat Projekt Sund aldring i samarbejde med to private firmaer med velfærdsteknologi som udviklingsområde. Projektet er en kombination af opnåelse af digital kompetence og brug af teknologi til at måle daglig aktivitet og restitution, samt sætte sig personlige mål for sit liv. Et projekt indenfor det forebyggende område for de årige. Et projekt hvor erfaringen forventes anvendt i den rehabiliterende indsats på ældreområdet. Pilottest fra til , herefter i projekt med 125 deltagere frem til Erfaringer deles i det omfang det er muligt med Sundhedssekretariatet og Psykiatri- og handicapsekretariatet, hvor velfærdsteknologi er relevant at beskæftige sig med. Der samarbejdes med VIS VelfærdsInnovationSjælland om tværkommunale indsatser seneste tiltag er Tablets i bo- og naboskaber projekt på vej. Sundhedssekretariatet træningsområdet afsøger muligheder for teletræning.

16 - 16 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING De fysiske rammer 1) Nationalpark Møn 2) Lokal- og helhedsplanog kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn Etablering af en nationalpark eller naturpark på Møn. Nationalparken skal synliggøre og udvikle Møns store naturværdier og fremme områdets udvikling og turismepotentiale. Lokal- og helhedsplan- og kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn I 2014 kan der åbnes en nationalpark eller naturpark på Møn. At der med udgangen af 2013 er gennemført kulturarvskortlægning i yderligere 3 byer i kommunen, samt udarbejdet ny Lokalplan for Klintholm havn og Præstø bymidte (inkl. havnen). Jf. beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den arbejdes der i regi af Kystturismeprojektet med at forbedre naturindhold og publikumsfaciliteter på Østmøn for på sigt at danne grundlag for etablering af en nationalpark eller alternativt en certificeret naturpark. Lokalplan for Præstø og Klintholm Havn pågår og forventes endeligt godkendt primo Der er gennemført kulturarvskortlægning i Nyråd, Mern og Præstø. Endvidere er der gennemført kulturarvsscreening i Strandgadekvarteret. Via stram administrativ styring er budgettet for 2013 overholdt. Økonomistyring 1) Fastholdelse af budget i balance Det vedtagne budget overholdes Regnskabet viser at budgettet overholdes, og den løbende økonomirapportering er retvisende samt giver grundlaget for at foretage handlinger hvis det er påkrævet Internt samarbejde på tværs af organisationen 2) Forøget information og brugervenlighed i budget-, opfølgnings- og regnskabspublikationer 1) Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. I budgetlægningen fastholdes balancen mellem indtægter og udgifter Såvel det politiske som det administrative niveau kan på en enkel måde overskue de løbende rapporteringer. Et mere informativt materiale ved budget, budgetopfølgninger og aflæggelse af regnskab. Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. Direktionens budgetforslag indeholder et kasseforbrug på niveau med tidligere vedtaget budget Tilfredsheden med informationerne i den løbende økonomirapportering øges. Tilfredsheden med publikationernes layout og læsbarhed øges. I 2013 arbejdes på at skabe klare snitflader mellem de enkelte stabe og fagsekretariater bl.a. via servicedeklarationer m.m. Gennem øget fokus på projektarbejde øges samarbejdet på tværs i organisationen I det vedtagne budget for 2014 er der balance mellem indtægter og udgifter Der har ikke været en forbedring ifm. det nye økonomisystem. Informationsniveauet er på niveau med tidligere. Der er ikke ændret væsentligt i årsberetningen eller budgetbemærkningerne siden sidste år. Direktionen nedsatte 3 arbejdsgrupperne, it og digitalisering, sekretariat og juridisk støtte og økonomi. Oplæg fra grupperne blev forelagt chefgruppen i møde den 24. September Direktionen skal nu gennemgå de enkelte oplæg og udarbejder en proces for det videre arbejde.

17 - 17 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Ejendomspolitik - Opbygning af bygningsdriftsenhed og fælles styring af bygningsrelaterede opgaver - Strategi for køb og salg af ejendomme Oplæg til belysning af muligheder for etablering af en egentlig bygningsdriftsenhed med fælles styring af den kommunale ejendomsportefølje og bygningsrelaterede opgaver Der ønskes et professionelt og ensrettet politisk grundlag for køb og salg af ejendomme. Herunder en smidig beslutnings-proces og ensretning af udbudsmaterialer med priser der løbende kan tilpasses markedsvilkår Oplæg udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen af ekstern konsulent og skal beskrive konsekvenser og mulige effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af en egentlig facility manage mentmodel helt eller delvis Der skal ske en positiv udvikling af grund- og ejendomssalg til fordel for erhverv og boligområdet Revideret kommissorium, for analyse af en egentlig ejendomscenterenhed er vedtaget Der er, i samarbejde med konsulentfirmaet KPMG, udarbejdet foranalyse for udvikling af en egentlig ejendomscenterenhed. Analysen angiver muligheder, konsekvenser og anbefalinger, for udvikling af en ejendomscenterenhed. Endvidere peges på et muligt effektiviseringspotentiale, der kan indgå i råderumspuljen fra budget 2015 og frem til Analysen er forelagt direktionen på møde den 06. august På baggrund af analysen skal der udarbejdes et skarpt kommissorium for, hvilke forslag til opgaver der kan placeres i et sådant ejendomscenter. Kommissorium og oplæg til det videre arbejde forventes forelagt direktionen medio marts Afsluttet: Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme er nu udarbejdet og efterfølgende godkendt på Kommunal- bestyrelsesmøde d. 14 marts Strategien er samtidig rundsendt til chefgruppen til information.

18 - 18 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Attraktiv arbejdsplads 1) Vor Værdier - Fokus på ledelse, trivsel, sygefravær og sundhed - En innovativ og effektiv organisation I projekt Vor Værdier er de overordnede rammer sat for projektet mellem konsulent Malene Hansen og Direktionen. At der sættes fokus på sundhed, trivsel igennem indsatser og handlinger. Der afholdes kurser i håndtering af sygefravær, trivsel og stress, herunder inddragelse af retningslinjer for rusmidler. At der arbejdes med udvikling af ledelseskompetencerne i Vordingborg Kommune Implementering af idéer til at skabe en innovationskultur, hvor der arbejdes vedvarende med at finde nye innovative tiltag, som betyder forbedret service, udvikling, bevarelse og skabelse af attraktive arbejdspladser. Værdierne Dialog, Udvikling og Synlighed er temasat i tre workshops: Juni 2012: Dialog Jan/Feb. 2013: Udvikling September 2013: Synlighed Cheferne har igangsat projekter vedr. de tre værdier. At der sættes fokus på nedbringelse sygefravær igennem indsatser og handlinger. Fraværspolitikken er blevet vedtaget af MED-hovedudvalget den 18. april I 2013 implementeres tiltag fra idéoplæg udarbejdet i Der er igangsat slutevaluering af Projekt Vor- Værdi i de forskellige netværksgrupper. Vedr. sygefravær: Der har været afholdt møder i netværksgrupper/ledergrupper i efteråret med vejledning omkring nedbringelse af sygefraværet, fraværssamtaler og personalejuridiske spørgsmål, jf. fraværspolitikken. Der er telefonisk sparring ved problemstillinger til lederne fra HR- og Personalestaben. Ligeledes har HR- og Personalestaben deltaget i fraværssamtaler, når det er et ønske fra lederen. Trivsels- og stressvejledere deltager på personalemøder og i personalegrupper vedr. trivsel og fravær. Derudover benytter medarbejdere og ledere muligheden for individuelle samtaler med trivsels- og stressvejlederne.

19 - 19 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Resultat på drift Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Regnskab Budget Budget Afvigelse i.f.t korr. budget kr Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende Løn til forsikrede ledige Servicejob Budgetramme 1, total Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram Repatriering Førtidspension med 50% refusion Førtidspension 35% refusion - tilkendt før Førtidspension 35% refusion - tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret Revalidering Løntilskud, personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgetramme 2, total Samlet drift Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

20 - 20 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Forslag til overførsel til 2014 Resultat Overførsel 4 % af ramme kr. Overskud 2013, budgetramme Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Regnskabet for 2013 udviser et samlet mindre forbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til 1,0 % af det samlede budget. Det samlede mindre forbrug fordeler sig med et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbrug på budgetramme 1 kan i stort omfang tilskrives et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige ansat i kommunen (kommunale løntilskudsjob). Primo 2013 var 78 forsikrede fuldtidspersoner ansat i løntilskudsjob. Dette antal var ved udgangen af 2013 faldet til 22 personer. Dette fald kan bl.a. tilskrives afkortning af dagpengeperioden og afskaffelse af kravet om intensiv indsats ved længerevarende ledighed. Men også opprioritering af jobrotation som redskab i indsatsen må antages at have haft effekt på antallet af ledige i løntilskud. Det samlede mindreforbrug på budgetramme 1 kan derudover tilskrives udgifterne til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Tilgangen af nye tilkendelse af STU har været mindre end forventet. Under budgetramme 1 er der endvidere forudsat en mindre forventet indtægt på boliger til integrationsborgere, som det ikke er realistisk at indløse. Det samlede mindreforbrug på budgetramme 2 dækker dels over en række udgiftsposter med et mindreforbrug: Et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen, medfører et samlet mindreforbrug til førtidspension på 5,5 mio. kr. Et fald i antallet af forsikrede ledige og generelt en faldende aktiveringsgrad for såvel a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere medfører et samlet mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på 13,1 mio. kr. Heraf vedrører 9,8 mio. kr. indsatsen for forsikrede ledige og kan bl.a. begrundes i et lavere ressourcetræk som følge af afkortning af dagpengeperioden. Et fald i antallet af forsikrede ledige, bl.a. som følge af afkortning af dagpengeperioden, har medført et mindre forbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 15 mio. kr. Et fortsat faldende antal personer i revalidering betyder et mindreforbrug til revalidering på 1,2 mio. kr. Dels dækker det samlede mindreforbrug over en række udgiftsposter med et realiseret merforbrug: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere har betydet et samlet merforbrug til kontanthjælpsydelse på 20,4 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været jævnt stigende siden slutningen af En stigning i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse har medført et samlet merforbrug til fleksjob m.v. på 3,2 mio. kr. Det er fortsat den særlig kommunale puljeordning for fleksjob sammen med ledighedsydelser til personer ud over 18 måneder uden statsrefusion, der er årsag til en væsentlig andel af merforbruget. For puljeordningen er der dog tale om afløbsudgifter, da tilgangen til ordningen er stoppet bl.a. som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen . Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning

Læs mere