Specifikationer til regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationer til regnskab"

Transkript

1 Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling... 4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering PERSONALEOVERSIGT 1) GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER 1) OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER 1) EJENDOMSFORTEGNELSE ANLÆGSOVERSIGT HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 - 3 BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER

4 Resultat på drift - 4 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr.budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Direktion Fællessekretariat Kommunalbestyrelsesmedl Valg Økonomi Forsikringer Driftsikring af boligbyggeri IKT HR og Personale HR-ramme Fagsekr. - Skoler Fagsekr. - Dagtilbud Fagsekr. - Børn og Familie Fagsekr. - Kultur, Fritid og Idræt Fagsekr. - Borger og Arbejdsm Lokalt Beskæftigelsesråd Fagsekr. - Psykiatri og Handicap Fagsekr. - Sundhed Fagsekr. - Ældre Udvikling Venskabsbyer Udvikl. og markedsfør. pulje Lokale udviklingsplaner Vordingborg Udviklingsselskab Erhverv og turisme Lokalråd m.m Fagsekr. - Natur Fagsekr. - Vej og Trafik Div. indtægter - næringslivet Fagsekr. - Plan og Miljø Fagsekr. - Kommunale bygninger Administrationsbygninger Kantinedrift Rengøringfunktion Rengøring Faste ejendomme Redningsberedskabet Kommissioner, råd og nævn Budgetpuljer Budgetramme Ingen overførsel Tjenestemandspensioner Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

5 - 5 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Noter til regnskab, drift Note 1 Mindreforbruget på 11,6 mio. kr. i HR-rammen skyldes at der her er en række puljer, projekter og uddannelsesmidler som skal anvendes til særlige formål og har særlige krav. Der er derfor hvert år en relativ stor overførsel. Note 2 Merforbruget på 6 mio. kr. i Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet skyldes overførsel fra 2012 samt merforbrug på sagsbehandlere mv. Note 3 Mindreforbruget på 7 mio. kr. på udviklings- og markedsføringspuljen skyldes hovedsageligt at de bevilligede tilskud ikke er udbetalt endnu. Udbetalingen afventer i flere tilfælde dokumentation for udgifterne. Note 4 Merforbruget på 2,3 mio. kr. skyldes øgede udgifter til personale og undersøgelser. Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr., som fordeler sig således: Brug af budgetreserven jfr. kommunalbestyrelsesmøder Tilretning til fagpersonale/lønreduktion Overførsel fra Digitalisering og TDC Energibesparende foranstaltninger Indkøb Rengøring Udvikling og markedsføring I alt tillægsbevillinger På telefoni og digitaliserings området var der indarbejdet en besparelse på 5,2 mio. kr., den opnåede besparelse blev 2,2 mio. kr. mindre end forventet. Budgetreserven på 26,3 mio. kr. er fortrinsvis fordelt med 10 mio. kr. til teknikudvalgets ramme 2 og 8,5 mio. kr. til sundhedsområdets ramme 2, derudover er mindreindtægter ved midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet finansieret af budgetreserven.

6 Resultat på anlæg - 6 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (tal i kr.) Anlæg i alt Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr Adgangsvej til Borgcenter Administrativ styring og ESDH-løsning Andre faste ejendomme, fælles APV-pulje APV-pulje Automobilsprøjte til Redningsberedskabet Boligformål, tidligere afsluttet Det Gamle Rådhus, Slotstorvet Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet Dyssevej Ejendomsfond Erhvervsformål, tidligere afsluttet Erhversområde i Lundby Erhversområde på Møllegården Erhversområde ved afkørsel Foreningshus i Stege-Lendemarke Helhedsplan ny administrationsbygning Jordoprensning Sydhavn, Maryhus Klintholm Havnevej 17 A Kulturarvskommuneprojektet Køb af Adelgade (Støberihallerne) Køb af Adelgade 84G (v/stars) Køb af areal ved afkørsel Køb af Havnevej 6 og Køb af Klintholm Havn Køb af Sydhavnsvej 2 og 6A Køb og salg af grund, Kullekærvej Lokalplan for Præstø Bymidte Nedrivning af bygninger, Solbakkevej Nedrivning Peblingerende Ny komm.platform og SKI-telefoniaftale Ny proces for administrationsbygning Nye lokaler til Cantabile Oprensning af grund, Kullekærvej Portnervej Rugvænget Rådhusgade Salg af areal Bakkedraget Bogø Salg af ejendom, Elmelunde Salg af kommunale campingpladser Salg af Skolegade 6, Stege Sikring ved Solbakken Solbakkevej 42 (Panther Plast) Solbakkevej 58 (Tæppeland) Sværdborgvej 44, Lundby Tab på garantier, Adelgade Tab på garantier, Adelgade TAMU-Center Thorsvang Allé Vintersbølle Strand Vollerupgade 2, Askeby Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

7 - 7 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Noter til regnskab, anlæg Note 1 Området har et mindreforbrug på 13 mio. kr. Der var i anlægsprojekter, hvoraf 21 er afsluttet og 30 igangværende. Se særskilt bilag vedlagt sagen. Af de afsluttede anlægsprojekter er 4 projekter over 2 mio. kr., hvor der i henhold til kommunens regler skal fremsendes særskilt anlægsregnskab til godkendelse. Note 2 - Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. marts 2013 Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme. Ejendomsfonden overfører et merforbrug på 9,5 mio. kr., som vedrører dels udgifter til ejendomme der er sat til salg og dels urealiseret indtægtsbudget til salg af ejendomme, hvor overdragelsen og dermed betalingen først sker i Målopfyldelse på udvalgsaftale Status på projekter i administrationens aftale for 2013 pr. 31. december 2013 Målet kan ikke nås indenfor aftaleperioden Der er risiko for at målet ikke kan nås indenfor aftaleperioden Opgaven skrider planmæssigt fremad Indsatsområde Erhvervs og bosætningsudvikling Aktivitet Mål Succeskriterier Status pr ) Erhvervsdialog (rammevilkår) At der i samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening udarbejdes et notat med initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår og at initiativerne implementeres. Etablering af en fælles erhvervskonference mellem VK og Vordingborg Erhvervsforening Fortsat dialog med det lokale erhvervsliv om erhvervsmæssige rammevilkår ved afholdelse af fælles erhvervskonferencer og cafémøder i 2012/2013 Er forløbet planmæssigt. Der har gennem hele aftaleperioden været omfattende dialog med Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Udviklingsselskab A/S er splittet op i 2 selskaber hhv. Vordingborg Destinationsudvikling A/S og Vordingborg Erhverv A/S. Ansættelseproces vedr. Erhvervsdirektør er i gang. Igangsætning af tværkommunal task force gruppe med fokus på skabelsen af en effektiv servicestruktur over for erhvervslivet i 2012/2013 Der er i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2013 etableret et Erhvervsudvalg i Vordingborg Kommune, som koordinerer den videre dialog med erhvervslivet. Taskforcegruppen er nedlagt. 2) Nye arbejdspladser (tiltrækning proaktiv, opsøgende indsats) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune Med udgangspunkt i ICPs tiltrækningsanalyse arbejdes i 2013 med tiltrækning af detailhandels-virksomheder i samarbejde med VUET. At interessen blandt potentielle investorer omkring etablering af et evt. shoppingcenter i Vordingborg afdækkes. Strategien overleveres til det ny erhvervsselskab Vordingborg Erhverv, hvor erhvervsdirektøren vil tage stilling til konkrete tiltag. Disse tiltag skal bl.a. koordineres med citymanageren Det er ikke lykkedes at finde en investor til shoppingcenter.

8 - 8 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Nye arbejdspladser (fortsat) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune I 2013 arbejdes med fælles kommunal portal for ledige erhvervsarealer langs sydmotorvejen. Portalen er færdig og der er udarbejdet en fælles markedsføringsfolder på engelsk over de ledige erhvervsområder langs E 47 og en elektronisk folder over erhvervsområderne i Vordingborg Kommune. 3) Branding og bosætning - Bosætning og byudvikling i Vordingborg Kommune fokus på kystnærhed og balanceret udvikling i de 3 købstæder. - Organisationskomité Vordingborg Kommune 2013 borgcenterindvielse og jubilæum kasernen (Valdemarsdagene) - Fælles markeds-føring og brandingstrategi Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene og eventår 2013 i Vordingborg Kommune udarbejdes herunder på vordingborg.nu og infoskærme. Aktiviteter og kulturevents samt markedsføringsinitiativer, der bidrager til at samle kommunen, gennemføres i samarbejde med brandingpartnerskab. Der følges op og videreudvikles på bosætningskampagne fra efteråret At undersøge muligheden for at kunne erhverve bynære parcelhusgrunde i de 3 købstæder Styregruppen for Valdemarsdag planlægger sammen med eventkoordinator Valdemarsdagene Kulturlivet indgår i planlægningen. Deltagelse i Væksthus Sjællands projekt Vækstby, der bl.a. indeholder screening af relevante virksomheder for Vordingborg Kommune samt mulige tiltrækningsstrategier Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene er gennemført. Brandingpartnerskab har taget ansvar for gennemførsel af omkring 10 aktiviteter og events samt markedsføringsinitiativer. Der følges op på initiativer igangsat i 2012 og disse udvikles videre. At kortlægge hvilke bynære arealer der strategisk er interessante for parcelhusbyggeri (primært lokalplanlagte arealer) Valdemarsdagene juni 2013 er afholdt og at kulturlivet har været involveret. Projekt Vækstby har bl.a. indgået med et 2 dages workshopforløb omkring effektivisering af den kommunale sagsbehandling på det tekniske område. Vordingborg.nu portalen samt facebook kører fortsat planmæssigt. Der har været afholdt møder med lokalråd og landsbyforum, TV2Øst og med aktører på frivillighedsområdet med henblik på mulighederne for integration med disse. Der er gennemført fotokonkurrence i samarbejde med handelsforeningerne i Præstø, Stege og Vordingborg. Begge arbejdsopgaver er indeholdt i den samlede analyse af behovet for boligudbygning og erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune og indgår i helhedsplan for Vordingborg by samt kommuneplan. Regentparret har aflagt besøg i Vordingborg 5. september og på Møn 6. september 201. Besøget, herunder kulturaktiviteter, er forløbet planmæssigt.

9 - 9 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Politikker, strategier og handleplaner 1) Kommuneplan At udarbejde digital kommuneplan 2013 ved revision af gældende kommuneplan på baggrund af planstrategien (2021planen). At kommuneplanen vedtages endeligt inden udgangen af Kommuneplan 2013 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013 og er offentliggjort og indberettet i plansystemdk den 3. oktober. 2) Vordingborg By - Helhedsplan for Vordingborg by 2) Vordingborg By - Koordinering og implementering af anlæg i Vordingborg by - Bycenter og nyt administrationscenter i Vordingborg At gøre kommuneplanen mere tilgængelig for borgerne, virksomheder mv. Fastlægge en overordnet plan for udviklingen af byen og placering af funktioner i byen samt at sikre sammenhæng og synergi i byen. Realisering af et nyt centralt bycenter med butikker på nuværende Rådhusgrund i Vordingborg. Rådhusgrunden udbydes salg til privat investor med henblik på et offentligt privat samarbejde om opførelse af et multifunktionelt center indeholdende bycenter og nyt administrationscenter for kommunen. At kommuneplanen er mere læsevenlig og tilgængelig for borgeren og virksomhedsejeren. At Kommunal- bestyrelsen oplever at der sker en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der kan løfte for Vordingborg by og som politikere, borgere og virksomheder kan samles om og bakker op om. Anlæg omfattet af områdefornyelsen og Danmarks Borgcenter kan indvies d. 7. september I 2012 og 13 igangsættes en undersøgelse af arealbehov, omkostninger og finansierings-muligheder til bycenteret, ligesom det skal afklares hvilke alternative anvendelsesmuligheder, der kan være for KulturArkaden. Kommuneplan er udarbejdet som en digital kommuneplan og kan ses på Helhedsplan for Vordingborg by blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar Anlægsarbejder er afsluttede, men Borgcentret bliver først indviet i foråret Projekt vedr. nyt butikscenter er sat i bero pga. manglende indkomne tilbud. Prækvalificering ifm. ny administrationsbygning er gennemført og forundersøgelser er i gang. At undersøge muligheden for at flytte biblioteket fra KulturArkaden til det nye centerbyggeri, såfremt der kan findes de nødvendige midler hertil. Et nyt bycenter skal indgå i den kommende helhedsplan for Vordingborg By.

10 - 10 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING - Vision for Solbakken 3) Nærdemokrati og landdistrikter - Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år Landdistriktspolitik - - Udvikle model for borgerpaneler (inddragelse af interes-serede borgere sammen med lokalråd) 2013 Som en del af helhedsplanen skal der fastlægges en overordnet vision for udviklingen på Solbakken Hvad skal området anvendes til? Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år 2013 I 2013 iværksættes arbejde med udarbejdelse af ny landdistriktspolitik efter at der er foretaget evaluering af nærdemokratimodellen Arbejdet iværksættes efter evaluering af nærdemokratimodel, da evalueringen kan medføre at der peges på at borgerpaneler skal indgå som supplement til Nærdemokratimodellen At der er taget stilling til overordnet vision samt anvendelse At der er igangsat proces for realiseringen og fundet samarbejdspartner At området er ryddet op Forslag til forbedringer af modellen, herunder betragtninger af om Nærdemokratimodellen evt. kan suppleres med etablering af et borgerpanel samt betragtninger af om dette kan nedsættes på samme præmisser som VKs Grønne Råd Notat med vision og anbefalinger i forhøring 24. februar 3. marts 2014 Behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 18. marts og i Kommunalbestyrelsen 27. marts Afhængigt af beslutning i Kommunalbestyrelsen skal det kommende arbejde koncentreres om dialog med fonde, investorer. Der gives fornyet status august 2014 til KB Opgaven er afsluttet og afløst af en indsats om udvikling af Lokale UdviklingsPlaner (LUPer). Dette arbejde er blevet intensiveret siden efterårets opstartsmøde i slutningen af september Afventer om der skal ske koordinerede tiltag i forbindelse med kommende landdistriktsprogramperiode for Eksempelvis om der skal samordnes indsatser med en kommende LAGstrategi, som vil bero på en høj grad af borgerinddragelse. Der i evalueringsprocessen omkring Nærdemokrati-modellen ikke peget på behov for - eller lagt op til, at der etableres borgerpaneler, hvorfor der ikke er arbejdet videre med dette tiltag i regi af lokalråd. 4) Turismepolitisk redegørelse Som en del af kommuneplanarbejdet udarbejdes turismepolitik og turistpolitisk redegørelse i henhold til planloven At der udarbejdes en proaktiv turismestrategi, som politikere, turistbranchen kan samles om og viser retning og prioritering. At der skabes en samlet oversigt over turistgrundlaget og udviklingsmuligheder med henblik på prioritering af nuværende og kommende projektansøgninger og til brug for forhandling med Naturstyrelsen i forbindelse med kommuneplanlægningen Turistpolitisk redegørelse er udarbejdet og indgår i Kommuneplan Den blev præsenteret på offentligt møde den 18. august. Indgår i Kommuneplan 2013.

11 - 11 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Offentlige arbejdspladser tiltrækning og fastholdelse 1) Vordingborg som uddannelsesby 1) Flere unge gennemfører henholdsvis en ungdomsuddannelserne og en videregående uddannelse. Gennem en uddannelsesstrategi at skabe rammerne for koordinering mellem de forskellige fagsekretariater, uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv 1) At det af de årlige opgørelser fra Uni-C fremgår at flere påbegynder og fuldfører en uddannelse At der bl.a via Uddannelsesrådets arbejde skabes rammer for et frugtbart samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne,fagsekretariater og UU, således at det giver mulighed for både fastholdelse og studieskift At samarbejdet er styrket mellem folkeskole og uddannelsesinstitutioner m.h.p. at gøre de unge studieparate. 1) Der foreligger ikke tal for Uni-C s profilmodel længere frem end til årgang ,2 % af den årgang, der forlod 9. klasse i Vordingborg Kommune dette år forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse inden for de næste 25 år.fra 2008 til 2011 er andelen steget fra 81,8 til 91,2 %, og med en fortsættelse af denne udvikling er det realistisk at forvente, at Vordingborg Kommune i 2015 kan leve op til det landsdækkende måltal på 95 %. Vordingborg Uddannelseråd (VUR) har i 2013 udarbejdet forslag til en uddannelsesstrategi for borgere og virksomheder i kommunen. Uddannelsesstrategien blev godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret. VUR vil de kommende år koordinere handleplanerne for at føre strategien ud i livet. Som opfølgning på uddannelses-strategien og den nye kontanthjælpsreform er der taget initiativ til etablering af et ungecenter på Vordingborg Uddannelsescenter, hvor kommunens indsats over for unge under 30 år kan samles i et uddannelsesmiljø. Første etape af ungecenteret forventes etableret fra august Garantiskole Vordingborg er iværksat fra august Garantiskolen er et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, som sikrer fleksibilitet i skift fra en uddannelse til en anden, så drop-out i stedet bliver et uddannelsesskift.

12 - 12 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Flere observations- og uddannelsespraktikpladser i såvel private som offentlige virksomheder 3) Vordingborg bliver en attraktiv uddannelsesby med endnu flere uddannelsestilbud og et godt studiemiljø 4) I 2013 arbejdes for at tiltrække fængselsbetjentuddannelsen til Vordingborg. 2) At vi i samarbejde med erhvervslivet øger antallet af praktikpladser. At den procentvise andel af unge, der ønsker at påbegynde en uddannelse får mulighed for via en observationspraktik at få kendskab til faget, øges 3) Vordingborgs uddannelsesinstitutioner udvider antallet af uddannelsestilbud med den nødvendige og mulige opbakning fra kommunen. At der sættes fokus på studiejob, således at virksomhederne inspireres til at benytte unge under uddannelse i fritidsjob. At der gennem et samarbejde mellem kulturinstitutionerne og uddannelsesinstitutioner udvikles et særligt ungdomsabonnement i forhold til yderligere kulturtilbud, der gør det attraktivt som ung at blive eller komme tilbage til Vordingborg. 4) At fængselsbetjentuddannelsen placeres i Vordingborg. 2) UU og jobcenter har i 2013 i samarbejde med de relevante erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter i LBR gennemført en praktik- og netværksdag for unge og virksomheder med henblikk på etablering af praktikpladser. Praktikog netværksdagen er gentaget i starten af Der er regi af VUR indgået aftale mellem erhvervsskolerne og kommunen indgået aftale om, at der kan etableres observationspraktik for unge, der ønsker at få kendskab til jobmuligheder i kommunens institutioner. 3) Udvidelse af uddannelsestilbud indgår som et væsentligt element i uddannelsesstrategien. Flere af Vordingborgs uddannelses-institutioner har de seneste par år udbudt nye uddannelsestilbud - bl.a. med tekniske ungdoms- og erhvervsuddannelser. 4) Kriminalforsorgen har over for den relevante uddannelsesinstitution tilkendegivet, at de ikke aktuelt er interesseret i et yderligere samarbejde.

13 - 13 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Kvalitet i kerneydelsen 1) Fokus på forebyggelse/tidlige sundhedsindsatser Styrkelse af forbyggende indsatser med henblik på at forbedre borgernes livsvilkår. Dokumenterede forebyggende indsatser prioriteres. Der arbejdes med forebyggelse og tidlige indsatser på tværs af fagområderne med borgeren i centrum. Alle fagområder har udvalgt et eller flere indsatsområder, hvor en evidensbaseret sundhedsfremmeindsats umiddelbart kan implementeres, og er påbegyndt implementering. Sundhedssekretariatet har i samarbejde med kommunens øvrige fagområder systematisk gennemgået, drøftet og indledt en justering af kommunens forebyggelsesindsatser på baggrund af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Fagområderne har på baggrund af drøftelserne udvalgt og prioriteret i alt 17 indsatsområder, der alle har afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alle indsatsområder er konkretiseret i handleplaner med klart definerede mål og ansvar. Det var afgørende for processen, at arbejdet blev oplevet som relevant i de involverede fagområder. Succesen skyldes dels direktionens strategiske prioritering af opgaven, og dels at anbefalingerne er konkrete og taler sig ind i fagområdernes hverdag.for at sikre, at flere effektive forebyggelsesindsatser også realiseres i de kommunale kerneopgaver fremover, er det afgørende, at ambitionerne er høje. En fortsat proces stiller spørgsmål til ejerskab, forankring og ansvar. Hvem ejer projektet og hvilke eksisterende eller nye styringsredskaber skal projektet kobles til? Hvordan tilrettelægges processen, og hvem sikrer, at den når i mål? Sundhedssekretariatet har forelagt Direktionen bud på forskellige modeller for fortsat fokus og arbejde med at integrere evidensbaserede forebyggelsesindsatser i de kommunale kerneopgaver.

14 - 14 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Ny tilgang til kommunal service 1) Bedre rammer for frivillighed og foreningslivet At der i 2013 afprøves nye rammer og metoder til at understøtte frivilligt arbejde med afsæt i foreninger samt andre former for frivillige indsatser med henblik på at det som borger eller forening skal være enkelt og ligetil at lave eller modtage en frivillig indsats. Inden udgangen af januar 2013 foreliggerforslag til handlinger, som konkret forbedrer vilkår for frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Der har været involvering af alle relevante interessenter i arbejdet med opstillig af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillighed i kommunen. der er desuden opstillet konkrete mål for hvor det vil være ønskeligt med en vækst i den frivillige indsats. Og der er inden udgangen af 2013 er skabt en plan for implementering af de tiltag der giver størst effekt for understøttelse af frivillighed. Den endelige politik og handleplan er behandlet på kommunalbestyrelsemødet den 10. oktober 2) Brugerunder-søgelser på de kommunale kerneområder At der i hver valgperiode gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert af de kommunale kerneområder med henblik på undersøgelsernes resultater kan bidrage til oplæg til eventuelle behov for ændringer indsatser og prioriteringer. Den nye politik samt de forskellige forslag til nye tiltag vil komme til politisk behandling i foråret Inden udgangen af 2012 ligger der en fælles kommunal strategi for brugerundersøgelser og der er gennemført mindst 1 pilotundersøgelse på et af de store driftsområder. I 2013 gennemføres brugerundersøgelser på mindst 3 kommunale kerneområder med afsæt i en fælles strategi for sådanne undersøgelser Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet er gennemført. Brugerundersøgelse på ældreområdet er gennemført. Evaluering af proces og redskaber afventer afslutning af APV, lederevaluering og trivselsundersøgelse og forventes afsluttet i marts 2014 Der har blandt brugerne ikke været tilfredshed med Workcyclus systemet og der afsøges alternative løsninger, som kan dække organisationens behov i forbindelse med brugerundersøgelser og APV.

15 - 15 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 3) Velfærdsteknologi At teknologi anvendes/ afprøves med særligt fokus på at fastholde eller udvikle de velfærdsmuligheder Vordingborg Kommune kan tilbyde borgere med funktionsnedsættelse. At teknologi anvendes/ afprøves med muligheden for at borgeren opnår uafhængighed og fleksibilitet i hverdagen. At teknologi anvendes/ afprøves med henblik på at allokere personaleressourcer til andre formål. Løsninger opdeles i: Lavteknologiske løsninger, hvor kendt teknologi anvendes (eventuelt på ny måde) Højteknologiske løsninger, hvor eventuelle nye arbejdsgange, teknikker eller teknologi afprøves med ekstern samarbejdspartner Sandkasseprojekter, hvor idéer prøves uden nødvendigvis at blive implementeret i dagligt arbejde Tilgængelig teknologi undersøges og anvendes med henblik på hel eller delvis kompensation af borgerens funktionsnedsættelse enten anvendt direkte af borgeren eller indirekte af borgeren i forbindelse med den ansattes arbejdsmiljø Ikke kendt teknologi/ arbejdsgange afprøves i muligt omfang Fagsekretariater orienteres ad hoc om resultater opnået eksempelvis på hjælpemiddelområdet til inspiration og eventuel også inddragelse, hvor det er relevant. (Det kan være handicappede børn i skoler, samt unge og voksne tilknyttet handicapområdet som med fordel kunne inddrages/ sparres med.) Ældresekretariat har arbejdet med den beskrevne indsats siden 2011 og resultater er indarbejdet i daglig drift på hjælpemiddelområdet og på pleje og sygeplejeområdet (bl.a. telemedicin). Der afrapporteres løbende til Socialudvalget. Ældresekretariatet satser udover velfærdsteknologiske løsninger også på informationsteknologi målrettet både borgere og medarbejdere. Informationstavler og DUKA pcére er eksempler. Senest har Ældresekretariatet igangsat Projekt Sund aldring i samarbejde med to private firmaer med velfærdsteknologi som udviklingsområde. Projektet er en kombination af opnåelse af digital kompetence og brug af teknologi til at måle daglig aktivitet og restitution, samt sætte sig personlige mål for sit liv. Et projekt indenfor det forebyggende område for de årige. Et projekt hvor erfaringen forventes anvendt i den rehabiliterende indsats på ældreområdet. Pilottest fra til , herefter i projekt med 125 deltagere frem til Erfaringer deles i det omfang det er muligt med Sundhedssekretariatet og Psykiatri- og handicapsekretariatet, hvor velfærdsteknologi er relevant at beskæftige sig med. Der samarbejdes med VIS VelfærdsInnovationSjælland om tværkommunale indsatser seneste tiltag er Tablets i bo- og naboskaber projekt på vej. Sundhedssekretariatet træningsområdet afsøger muligheder for teletræning.

16 - 16 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING De fysiske rammer 1) Nationalpark Møn 2) Lokal- og helhedsplanog kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn Etablering af en nationalpark eller naturpark på Møn. Nationalparken skal synliggøre og udvikle Møns store naturværdier og fremme områdets udvikling og turismepotentiale. Lokal- og helhedsplan- og kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn I 2014 kan der åbnes en nationalpark eller naturpark på Møn. At der med udgangen af 2013 er gennemført kulturarvskortlægning i yderligere 3 byer i kommunen, samt udarbejdet ny Lokalplan for Klintholm havn og Præstø bymidte (inkl. havnen). Jf. beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den arbejdes der i regi af Kystturismeprojektet med at forbedre naturindhold og publikumsfaciliteter på Østmøn for på sigt at danne grundlag for etablering af en nationalpark eller alternativt en certificeret naturpark. Lokalplan for Præstø og Klintholm Havn pågår og forventes endeligt godkendt primo Der er gennemført kulturarvskortlægning i Nyråd, Mern og Præstø. Endvidere er der gennemført kulturarvsscreening i Strandgadekvarteret. Via stram administrativ styring er budgettet for 2013 overholdt. Økonomistyring 1) Fastholdelse af budget i balance Det vedtagne budget overholdes Regnskabet viser at budgettet overholdes, og den løbende økonomirapportering er retvisende samt giver grundlaget for at foretage handlinger hvis det er påkrævet Internt samarbejde på tværs af organisationen 2) Forøget information og brugervenlighed i budget-, opfølgnings- og regnskabspublikationer 1) Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. I budgetlægningen fastholdes balancen mellem indtægter og udgifter Såvel det politiske som det administrative niveau kan på en enkel måde overskue de løbende rapporteringer. Et mere informativt materiale ved budget, budgetopfølgninger og aflæggelse af regnskab. Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. Direktionens budgetforslag indeholder et kasseforbrug på niveau med tidligere vedtaget budget Tilfredsheden med informationerne i den løbende økonomirapportering øges. Tilfredsheden med publikationernes layout og læsbarhed øges. I 2013 arbejdes på at skabe klare snitflader mellem de enkelte stabe og fagsekretariater bl.a. via servicedeklarationer m.m. Gennem øget fokus på projektarbejde øges samarbejdet på tværs i organisationen I det vedtagne budget for 2014 er der balance mellem indtægter og udgifter Der har ikke været en forbedring ifm. det nye økonomisystem. Informationsniveauet er på niveau med tidligere. Der er ikke ændret væsentligt i årsberetningen eller budgetbemærkningerne siden sidste år. Direktionen nedsatte 3 arbejdsgrupperne, it og digitalisering, sekretariat og juridisk støtte og økonomi. Oplæg fra grupperne blev forelagt chefgruppen i møde den 24. September Direktionen skal nu gennemgå de enkelte oplæg og udarbejder en proces for det videre arbejde.

17 - 17 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Ejendomspolitik - Opbygning af bygningsdriftsenhed og fælles styring af bygningsrelaterede opgaver - Strategi for køb og salg af ejendomme Oplæg til belysning af muligheder for etablering af en egentlig bygningsdriftsenhed med fælles styring af den kommunale ejendomsportefølje og bygningsrelaterede opgaver Der ønskes et professionelt og ensrettet politisk grundlag for køb og salg af ejendomme. Herunder en smidig beslutnings-proces og ensretning af udbudsmaterialer med priser der løbende kan tilpasses markedsvilkår Oplæg udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen af ekstern konsulent og skal beskrive konsekvenser og mulige effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af en egentlig facility manage mentmodel helt eller delvis Der skal ske en positiv udvikling af grund- og ejendomssalg til fordel for erhverv og boligområdet Revideret kommissorium, for analyse af en egentlig ejendomscenterenhed er vedtaget Der er, i samarbejde med konsulentfirmaet KPMG, udarbejdet foranalyse for udvikling af en egentlig ejendomscenterenhed. Analysen angiver muligheder, konsekvenser og anbefalinger, for udvikling af en ejendomscenterenhed. Endvidere peges på et muligt effektiviseringspotentiale, der kan indgå i råderumspuljen fra budget 2015 og frem til Analysen er forelagt direktionen på møde den 06. august På baggrund af analysen skal der udarbejdes et skarpt kommissorium for, hvilke forslag til opgaver der kan placeres i et sådant ejendomscenter. Kommissorium og oplæg til det videre arbejde forventes forelagt direktionen medio marts Afsluttet: Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme er nu udarbejdet og efterfølgende godkendt på Kommunal- bestyrelsesmøde d. 14 marts Strategien er samtidig rundsendt til chefgruppen til information.

18 - 18 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Attraktiv arbejdsplads 1) Vor Værdier - Fokus på ledelse, trivsel, sygefravær og sundhed - En innovativ og effektiv organisation I projekt Vor Værdier er de overordnede rammer sat for projektet mellem konsulent Malene Hansen og Direktionen. At der sættes fokus på sundhed, trivsel igennem indsatser og handlinger. Der afholdes kurser i håndtering af sygefravær, trivsel og stress, herunder inddragelse af retningslinjer for rusmidler. At der arbejdes med udvikling af ledelseskompetencerne i Vordingborg Kommune Implementering af idéer til at skabe en innovationskultur, hvor der arbejdes vedvarende med at finde nye innovative tiltag, som betyder forbedret service, udvikling, bevarelse og skabelse af attraktive arbejdspladser. Værdierne Dialog, Udvikling og Synlighed er temasat i tre workshops: Juni 2012: Dialog Jan/Feb. 2013: Udvikling September 2013: Synlighed Cheferne har igangsat projekter vedr. de tre værdier. At der sættes fokus på nedbringelse sygefravær igennem indsatser og handlinger. Fraværspolitikken er blevet vedtaget af MED-hovedudvalget den 18. april I 2013 implementeres tiltag fra idéoplæg udarbejdet i Der er igangsat slutevaluering af Projekt Vor- Værdi i de forskellige netværksgrupper. Vedr. sygefravær: Der har været afholdt møder i netværksgrupper/ledergrupper i efteråret med vejledning omkring nedbringelse af sygefraværet, fraværssamtaler og personalejuridiske spørgsmål, jf. fraværspolitikken. Der er telefonisk sparring ved problemstillinger til lederne fra HR- og Personalestaben. Ligeledes har HR- og Personalestaben deltaget i fraværssamtaler, når det er et ønske fra lederen. Trivsels- og stressvejledere deltager på personalemøder og i personalegrupper vedr. trivsel og fravær. Derudover benytter medarbejdere og ledere muligheden for individuelle samtaler med trivsels- og stressvejlederne.

19 - 19 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Resultat på drift Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Regnskab Budget Budget Afvigelse i.f.t korr. budget kr Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende Løn til forsikrede ledige Servicejob Budgetramme 1, total Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram Repatriering Førtidspension med 50% refusion Førtidspension 35% refusion - tilkendt før Førtidspension 35% refusion - tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret Revalidering Løntilskud, personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgetramme 2, total Samlet drift Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

20 - 20 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Forslag til overførsel til 2014 Resultat Overførsel 4 % af ramme kr. Overskud 2013, budgetramme Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Regnskabet for 2013 udviser et samlet mindre forbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til 1,0 % af det samlede budget. Det samlede mindre forbrug fordeler sig med et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbrug på budgetramme 1 kan i stort omfang tilskrives et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige ansat i kommunen (kommunale løntilskudsjob). Primo 2013 var 78 forsikrede fuldtidspersoner ansat i løntilskudsjob. Dette antal var ved udgangen af 2013 faldet til 22 personer. Dette fald kan bl.a. tilskrives afkortning af dagpengeperioden og afskaffelse af kravet om intensiv indsats ved længerevarende ledighed. Men også opprioritering af jobrotation som redskab i indsatsen må antages at have haft effekt på antallet af ledige i løntilskud. Det samlede mindreforbrug på budgetramme 1 kan derudover tilskrives udgifterne til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Tilgangen af nye tilkendelse af STU har været mindre end forventet. Under budgetramme 1 er der endvidere forudsat en mindre forventet indtægt på boliger til integrationsborgere, som det ikke er realistisk at indløse. Det samlede mindreforbrug på budgetramme 2 dækker dels over en række udgiftsposter med et mindreforbrug: Et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen, medfører et samlet mindreforbrug til førtidspension på 5,5 mio. kr. Et fald i antallet af forsikrede ledige og generelt en faldende aktiveringsgrad for såvel a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere medfører et samlet mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på 13,1 mio. kr. Heraf vedrører 9,8 mio. kr. indsatsen for forsikrede ledige og kan bl.a. begrundes i et lavere ressourcetræk som følge af afkortning af dagpengeperioden. Et fald i antallet af forsikrede ledige, bl.a. som følge af afkortning af dagpengeperioden, har medført et mindre forbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 15 mio. kr. Et fortsat faldende antal personer i revalidering betyder et mindreforbrug til revalidering på 1,2 mio. kr. Dels dækker det samlede mindreforbrug over en række udgiftsposter med et realiseret merforbrug: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere har betydet et samlet merforbrug til kontanthjælpsydelse på 20,4 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været jævnt stigende siden slutningen af En stigning i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse har medført et samlet merforbrug til fleksjob m.v. på 3,2 mio. kr. Det er fortsat den særlig kommunale puljeordning for fleksjob sammen med ledighedsydelser til personer ud over 18 måneder uden statsrefusion, der er årsag til en væsentlig andel af merforbruget. For puljeordningen er der dog tale om afløbsudgifter, da tilgangen til ordningen er stoppet bl.a. som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere