Specifikationer til regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationer til regnskab"

Transkript

1 Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling... 4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering PERSONALEOVERSIGT 1) GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER 1) OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER 1) EJENDOMSFORTEGNELSE ANLÆGSOVERSIGT HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 - 3 BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER

4 Resultat på drift - 4 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr.budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Direktion Fællessekretariat Kommunalbestyrelsesmedl Valg Økonomi Forsikringer Driftsikring af boligbyggeri IKT HR og Personale HR-ramme Fagsekr. - Skoler Fagsekr. - Dagtilbud Fagsekr. - Børn og Familie Fagsekr. - Kultur, Fritid og Idræt Fagsekr. - Borger og Arbejdsm Lokalt Beskæftigelsesråd Fagsekr. - Psykiatri og Handicap Fagsekr. - Sundhed Fagsekr. - Ældre Udvikling Venskabsbyer Udvikl. og markedsfør. pulje Lokale udviklingsplaner Vordingborg Udviklingsselskab Erhverv og turisme Lokalråd m.m Fagsekr. - Natur Fagsekr. - Vej og Trafik Div. indtægter - næringslivet Fagsekr. - Plan og Miljø Fagsekr. - Kommunale bygninger Administrationsbygninger Kantinedrift Rengøringfunktion Rengøring Faste ejendomme Redningsberedskabet Kommissioner, råd og nævn Budgetpuljer Budgetramme Ingen overførsel Tjenestemandspensioner Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

5 - 5 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Noter til regnskab, drift Note 1 Mindreforbruget på 11,6 mio. kr. i HR-rammen skyldes at der her er en række puljer, projekter og uddannelsesmidler som skal anvendes til særlige formål og har særlige krav. Der er derfor hvert år en relativ stor overførsel. Note 2 Merforbruget på 6 mio. kr. i Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet skyldes overførsel fra 2012 samt merforbrug på sagsbehandlere mv. Note 3 Mindreforbruget på 7 mio. kr. på udviklings- og markedsføringspuljen skyldes hovedsageligt at de bevilligede tilskud ikke er udbetalt endnu. Udbetalingen afventer i flere tilfælde dokumentation for udgifterne. Note 4 Merforbruget på 2,3 mio. kr. skyldes øgede udgifter til personale og undersøgelser. Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr., som fordeler sig således: Brug af budgetreserven jfr. kommunalbestyrelsesmøder Tilretning til fagpersonale/lønreduktion Overførsel fra Digitalisering og TDC Energibesparende foranstaltninger Indkøb Rengøring Udvikling og markedsføring I alt tillægsbevillinger På telefoni og digitaliserings området var der indarbejdet en besparelse på 5,2 mio. kr., den opnåede besparelse blev 2,2 mio. kr. mindre end forventet. Budgetreserven på 26,3 mio. kr. er fortrinsvis fordelt med 10 mio. kr. til teknikudvalgets ramme 2 og 8,5 mio. kr. til sundhedsområdets ramme 2, derudover er mindreindtægter ved midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet finansieret af budgetreserven.

6 Resultat på anlæg - 6 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (tal i kr.) Anlæg i alt Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr Adgangsvej til Borgcenter Administrativ styring og ESDH-løsning Andre faste ejendomme, fælles APV-pulje APV-pulje Automobilsprøjte til Redningsberedskabet Boligformål, tidligere afsluttet Det Gamle Rådhus, Slotstorvet Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet Dyssevej Ejendomsfond Erhvervsformål, tidligere afsluttet Erhversområde i Lundby Erhversområde på Møllegården Erhversområde ved afkørsel Foreningshus i Stege-Lendemarke Helhedsplan ny administrationsbygning Jordoprensning Sydhavn, Maryhus Klintholm Havnevej 17 A Kulturarvskommuneprojektet Køb af Adelgade (Støberihallerne) Køb af Adelgade 84G (v/stars) Køb af areal ved afkørsel Køb af Havnevej 6 og Køb af Klintholm Havn Køb af Sydhavnsvej 2 og 6A Køb og salg af grund, Kullekærvej Lokalplan for Præstø Bymidte Nedrivning af bygninger, Solbakkevej Nedrivning Peblingerende Ny komm.platform og SKI-telefoniaftale Ny proces for administrationsbygning Nye lokaler til Cantabile Oprensning af grund, Kullekærvej Portnervej Rugvænget Rådhusgade Salg af areal Bakkedraget Bogø Salg af ejendom, Elmelunde Salg af kommunale campingpladser Salg af Skolegade 6, Stege Sikring ved Solbakken Solbakkevej 42 (Panther Plast) Solbakkevej 58 (Tæppeland) Sværdborgvej 44, Lundby Tab på garantier, Adelgade Tab på garantier, Adelgade TAMU-Center Thorsvang Allé Vintersbølle Strand Vollerupgade 2, Askeby Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

7 - 7 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Noter til regnskab, anlæg Note 1 Området har et mindreforbrug på 13 mio. kr. Der var i anlægsprojekter, hvoraf 21 er afsluttet og 30 igangværende. Se særskilt bilag vedlagt sagen. Af de afsluttede anlægsprojekter er 4 projekter over 2 mio. kr., hvor der i henhold til kommunens regler skal fremsendes særskilt anlægsregnskab til godkendelse. Note 2 - Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. marts 2013 Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme. Ejendomsfonden overfører et merforbrug på 9,5 mio. kr., som vedrører dels udgifter til ejendomme der er sat til salg og dels urealiseret indtægtsbudget til salg af ejendomme, hvor overdragelsen og dermed betalingen først sker i Målopfyldelse på udvalgsaftale Status på projekter i administrationens aftale for 2013 pr. 31. december 2013 Målet kan ikke nås indenfor aftaleperioden Der er risiko for at målet ikke kan nås indenfor aftaleperioden Opgaven skrider planmæssigt fremad Indsatsområde Erhvervs og bosætningsudvikling Aktivitet Mål Succeskriterier Status pr ) Erhvervsdialog (rammevilkår) At der i samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening udarbejdes et notat med initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår og at initiativerne implementeres. Etablering af en fælles erhvervskonference mellem VK og Vordingborg Erhvervsforening Fortsat dialog med det lokale erhvervsliv om erhvervsmæssige rammevilkår ved afholdelse af fælles erhvervskonferencer og cafémøder i 2012/2013 Er forløbet planmæssigt. Der har gennem hele aftaleperioden været omfattende dialog med Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Udviklingsselskab A/S er splittet op i 2 selskaber hhv. Vordingborg Destinationsudvikling A/S og Vordingborg Erhverv A/S. Ansættelseproces vedr. Erhvervsdirektør er i gang. Igangsætning af tværkommunal task force gruppe med fokus på skabelsen af en effektiv servicestruktur over for erhvervslivet i 2012/2013 Der er i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2013 etableret et Erhvervsudvalg i Vordingborg Kommune, som koordinerer den videre dialog med erhvervslivet. Taskforcegruppen er nedlagt. 2) Nye arbejdspladser (tiltrækning proaktiv, opsøgende indsats) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune Med udgangspunkt i ICPs tiltrækningsanalyse arbejdes i 2013 med tiltrækning af detailhandels-virksomheder i samarbejde med VUET. At interessen blandt potentielle investorer omkring etablering af et evt. shoppingcenter i Vordingborg afdækkes. Strategien overleveres til det ny erhvervsselskab Vordingborg Erhverv, hvor erhvervsdirektøren vil tage stilling til konkrete tiltag. Disse tiltag skal bl.a. koordineres med citymanageren Det er ikke lykkedes at finde en investor til shoppingcenter.

8 - 8 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Nye arbejdspladser (fortsat) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune I 2013 arbejdes med fælles kommunal portal for ledige erhvervsarealer langs sydmotorvejen. Portalen er færdig og der er udarbejdet en fælles markedsføringsfolder på engelsk over de ledige erhvervsområder langs E 47 og en elektronisk folder over erhvervsområderne i Vordingborg Kommune. 3) Branding og bosætning - Bosætning og byudvikling i Vordingborg Kommune fokus på kystnærhed og balanceret udvikling i de 3 købstæder. - Organisationskomité Vordingborg Kommune 2013 borgcenterindvielse og jubilæum kasernen (Valdemarsdagene) - Fælles markeds-føring og brandingstrategi Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene og eventår 2013 i Vordingborg Kommune udarbejdes herunder på vordingborg.nu og infoskærme. Aktiviteter og kulturevents samt markedsføringsinitiativer, der bidrager til at samle kommunen, gennemføres i samarbejde med brandingpartnerskab. Der følges op og videreudvikles på bosætningskampagne fra efteråret At undersøge muligheden for at kunne erhverve bynære parcelhusgrunde i de 3 købstæder Styregruppen for Valdemarsdag planlægger sammen med eventkoordinator Valdemarsdagene Kulturlivet indgår i planlægningen. Deltagelse i Væksthus Sjællands projekt Vækstby, der bl.a. indeholder screening af relevante virksomheder for Vordingborg Kommune samt mulige tiltrækningsstrategier Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene er gennemført. Brandingpartnerskab har taget ansvar for gennemførsel af omkring 10 aktiviteter og events samt markedsføringsinitiativer. Der følges op på initiativer igangsat i 2012 og disse udvikles videre. At kortlægge hvilke bynære arealer der strategisk er interessante for parcelhusbyggeri (primært lokalplanlagte arealer) Valdemarsdagene juni 2013 er afholdt og at kulturlivet har været involveret. Projekt Vækstby har bl.a. indgået med et 2 dages workshopforløb omkring effektivisering af den kommunale sagsbehandling på det tekniske område. Vordingborg.nu portalen samt facebook kører fortsat planmæssigt. Der har været afholdt møder med lokalråd og landsbyforum, TV2Øst og med aktører på frivillighedsområdet med henblik på mulighederne for integration med disse. Der er gennemført fotokonkurrence i samarbejde med handelsforeningerne i Præstø, Stege og Vordingborg. Begge arbejdsopgaver er indeholdt i den samlede analyse af behovet for boligudbygning og erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune og indgår i helhedsplan for Vordingborg by samt kommuneplan. Regentparret har aflagt besøg i Vordingborg 5. september og på Møn 6. september 201. Besøget, herunder kulturaktiviteter, er forløbet planmæssigt.

9 - 9 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Politikker, strategier og handleplaner 1) Kommuneplan At udarbejde digital kommuneplan 2013 ved revision af gældende kommuneplan på baggrund af planstrategien (2021planen). At kommuneplanen vedtages endeligt inden udgangen af Kommuneplan 2013 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013 og er offentliggjort og indberettet i plansystemdk den 3. oktober. 2) Vordingborg By - Helhedsplan for Vordingborg by 2) Vordingborg By - Koordinering og implementering af anlæg i Vordingborg by - Bycenter og nyt administrationscenter i Vordingborg At gøre kommuneplanen mere tilgængelig for borgerne, virksomheder mv. Fastlægge en overordnet plan for udviklingen af byen og placering af funktioner i byen samt at sikre sammenhæng og synergi i byen. Realisering af et nyt centralt bycenter med butikker på nuværende Rådhusgrund i Vordingborg. Rådhusgrunden udbydes salg til privat investor med henblik på et offentligt privat samarbejde om opførelse af et multifunktionelt center indeholdende bycenter og nyt administrationscenter for kommunen. At kommuneplanen er mere læsevenlig og tilgængelig for borgeren og virksomhedsejeren. At Kommunal- bestyrelsen oplever at der sker en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der kan løfte for Vordingborg by og som politikere, borgere og virksomheder kan samles om og bakker op om. Anlæg omfattet af områdefornyelsen og Danmarks Borgcenter kan indvies d. 7. september I 2012 og 13 igangsættes en undersøgelse af arealbehov, omkostninger og finansierings-muligheder til bycenteret, ligesom det skal afklares hvilke alternative anvendelsesmuligheder, der kan være for KulturArkaden. Kommuneplan er udarbejdet som en digital kommuneplan og kan ses på Helhedsplan for Vordingborg by blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar Anlægsarbejder er afsluttede, men Borgcentret bliver først indviet i foråret Projekt vedr. nyt butikscenter er sat i bero pga. manglende indkomne tilbud. Prækvalificering ifm. ny administrationsbygning er gennemført og forundersøgelser er i gang. At undersøge muligheden for at flytte biblioteket fra KulturArkaden til det nye centerbyggeri, såfremt der kan findes de nødvendige midler hertil. Et nyt bycenter skal indgå i den kommende helhedsplan for Vordingborg By.

10 - 10 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING - Vision for Solbakken 3) Nærdemokrati og landdistrikter - Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år Landdistriktspolitik - - Udvikle model for borgerpaneler (inddragelse af interes-serede borgere sammen med lokalråd) 2013 Som en del af helhedsplanen skal der fastlægges en overordnet vision for udviklingen på Solbakken Hvad skal området anvendes til? Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år 2013 I 2013 iværksættes arbejde med udarbejdelse af ny landdistriktspolitik efter at der er foretaget evaluering af nærdemokratimodellen Arbejdet iværksættes efter evaluering af nærdemokratimodel, da evalueringen kan medføre at der peges på at borgerpaneler skal indgå som supplement til Nærdemokratimodellen At der er taget stilling til overordnet vision samt anvendelse At der er igangsat proces for realiseringen og fundet samarbejdspartner At området er ryddet op Forslag til forbedringer af modellen, herunder betragtninger af om Nærdemokratimodellen evt. kan suppleres med etablering af et borgerpanel samt betragtninger af om dette kan nedsættes på samme præmisser som VKs Grønne Råd Notat med vision og anbefalinger i forhøring 24. februar 3. marts 2014 Behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 18. marts og i Kommunalbestyrelsen 27. marts Afhængigt af beslutning i Kommunalbestyrelsen skal det kommende arbejde koncentreres om dialog med fonde, investorer. Der gives fornyet status august 2014 til KB Opgaven er afsluttet og afløst af en indsats om udvikling af Lokale UdviklingsPlaner (LUPer). Dette arbejde er blevet intensiveret siden efterårets opstartsmøde i slutningen af september Afventer om der skal ske koordinerede tiltag i forbindelse med kommende landdistriktsprogramperiode for Eksempelvis om der skal samordnes indsatser med en kommende LAGstrategi, som vil bero på en høj grad af borgerinddragelse. Der i evalueringsprocessen omkring Nærdemokrati-modellen ikke peget på behov for - eller lagt op til, at der etableres borgerpaneler, hvorfor der ikke er arbejdet videre med dette tiltag i regi af lokalråd. 4) Turismepolitisk redegørelse Som en del af kommuneplanarbejdet udarbejdes turismepolitik og turistpolitisk redegørelse i henhold til planloven At der udarbejdes en proaktiv turismestrategi, som politikere, turistbranchen kan samles om og viser retning og prioritering. At der skabes en samlet oversigt over turistgrundlaget og udviklingsmuligheder med henblik på prioritering af nuværende og kommende projektansøgninger og til brug for forhandling med Naturstyrelsen i forbindelse med kommuneplanlægningen Turistpolitisk redegørelse er udarbejdet og indgår i Kommuneplan Den blev præsenteret på offentligt møde den 18. august. Indgår i Kommuneplan 2013.

11 - 11 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Offentlige arbejdspladser tiltrækning og fastholdelse 1) Vordingborg som uddannelsesby 1) Flere unge gennemfører henholdsvis en ungdomsuddannelserne og en videregående uddannelse. Gennem en uddannelsesstrategi at skabe rammerne for koordinering mellem de forskellige fagsekretariater, uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv 1) At det af de årlige opgørelser fra Uni-C fremgår at flere påbegynder og fuldfører en uddannelse At der bl.a via Uddannelsesrådets arbejde skabes rammer for et frugtbart samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne,fagsekretariater og UU, således at det giver mulighed for både fastholdelse og studieskift At samarbejdet er styrket mellem folkeskole og uddannelsesinstitutioner m.h.p. at gøre de unge studieparate. 1) Der foreligger ikke tal for Uni-C s profilmodel længere frem end til årgang ,2 % af den årgang, der forlod 9. klasse i Vordingborg Kommune dette år forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse inden for de næste 25 år.fra 2008 til 2011 er andelen steget fra 81,8 til 91,2 %, og med en fortsættelse af denne udvikling er det realistisk at forvente, at Vordingborg Kommune i 2015 kan leve op til det landsdækkende måltal på 95 %. Vordingborg Uddannelseråd (VUR) har i 2013 udarbejdet forslag til en uddannelsesstrategi for borgere og virksomheder i kommunen. Uddannelsesstrategien blev godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret. VUR vil de kommende år koordinere handleplanerne for at føre strategien ud i livet. Som opfølgning på uddannelses-strategien og den nye kontanthjælpsreform er der taget initiativ til etablering af et ungecenter på Vordingborg Uddannelsescenter, hvor kommunens indsats over for unge under 30 år kan samles i et uddannelsesmiljø. Første etape af ungecenteret forventes etableret fra august Garantiskole Vordingborg er iværksat fra august Garantiskolen er et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, som sikrer fleksibilitet i skift fra en uddannelse til en anden, så drop-out i stedet bliver et uddannelsesskift.

12 - 12 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Flere observations- og uddannelsespraktikpladser i såvel private som offentlige virksomheder 3) Vordingborg bliver en attraktiv uddannelsesby med endnu flere uddannelsestilbud og et godt studiemiljø 4) I 2013 arbejdes for at tiltrække fængselsbetjentuddannelsen til Vordingborg. 2) At vi i samarbejde med erhvervslivet øger antallet af praktikpladser. At den procentvise andel af unge, der ønsker at påbegynde en uddannelse får mulighed for via en observationspraktik at få kendskab til faget, øges 3) Vordingborgs uddannelsesinstitutioner udvider antallet af uddannelsestilbud med den nødvendige og mulige opbakning fra kommunen. At der sættes fokus på studiejob, således at virksomhederne inspireres til at benytte unge under uddannelse i fritidsjob. At der gennem et samarbejde mellem kulturinstitutionerne og uddannelsesinstitutioner udvikles et særligt ungdomsabonnement i forhold til yderligere kulturtilbud, der gør det attraktivt som ung at blive eller komme tilbage til Vordingborg. 4) At fængselsbetjentuddannelsen placeres i Vordingborg. 2) UU og jobcenter har i 2013 i samarbejde med de relevante erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter i LBR gennemført en praktik- og netværksdag for unge og virksomheder med henblikk på etablering af praktikpladser. Praktikog netværksdagen er gentaget i starten af Der er regi af VUR indgået aftale mellem erhvervsskolerne og kommunen indgået aftale om, at der kan etableres observationspraktik for unge, der ønsker at få kendskab til jobmuligheder i kommunens institutioner. 3) Udvidelse af uddannelsestilbud indgår som et væsentligt element i uddannelsesstrategien. Flere af Vordingborgs uddannelses-institutioner har de seneste par år udbudt nye uddannelsestilbud - bl.a. med tekniske ungdoms- og erhvervsuddannelser. 4) Kriminalforsorgen har over for den relevante uddannelsesinstitution tilkendegivet, at de ikke aktuelt er interesseret i et yderligere samarbejde.

13 - 13 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Kvalitet i kerneydelsen 1) Fokus på forebyggelse/tidlige sundhedsindsatser Styrkelse af forbyggende indsatser med henblik på at forbedre borgernes livsvilkår. Dokumenterede forebyggende indsatser prioriteres. Der arbejdes med forebyggelse og tidlige indsatser på tværs af fagområderne med borgeren i centrum. Alle fagområder har udvalgt et eller flere indsatsområder, hvor en evidensbaseret sundhedsfremmeindsats umiddelbart kan implementeres, og er påbegyndt implementering. Sundhedssekretariatet har i samarbejde med kommunens øvrige fagområder systematisk gennemgået, drøftet og indledt en justering af kommunens forebyggelsesindsatser på baggrund af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Fagområderne har på baggrund af drøftelserne udvalgt og prioriteret i alt 17 indsatsområder, der alle har afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alle indsatsområder er konkretiseret i handleplaner med klart definerede mål og ansvar. Det var afgørende for processen, at arbejdet blev oplevet som relevant i de involverede fagområder. Succesen skyldes dels direktionens strategiske prioritering af opgaven, og dels at anbefalingerne er konkrete og taler sig ind i fagområdernes hverdag.for at sikre, at flere effektive forebyggelsesindsatser også realiseres i de kommunale kerneopgaver fremover, er det afgørende, at ambitionerne er høje. En fortsat proces stiller spørgsmål til ejerskab, forankring og ansvar. Hvem ejer projektet og hvilke eksisterende eller nye styringsredskaber skal projektet kobles til? Hvordan tilrettelægges processen, og hvem sikrer, at den når i mål? Sundhedssekretariatet har forelagt Direktionen bud på forskellige modeller for fortsat fokus og arbejde med at integrere evidensbaserede forebyggelsesindsatser i de kommunale kerneopgaver.

14 - 14 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Ny tilgang til kommunal service 1) Bedre rammer for frivillighed og foreningslivet At der i 2013 afprøves nye rammer og metoder til at understøtte frivilligt arbejde med afsæt i foreninger samt andre former for frivillige indsatser med henblik på at det som borger eller forening skal være enkelt og ligetil at lave eller modtage en frivillig indsats. Inden udgangen af januar 2013 foreliggerforslag til handlinger, som konkret forbedrer vilkår for frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Der har været involvering af alle relevante interessenter i arbejdet med opstillig af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillighed i kommunen. der er desuden opstillet konkrete mål for hvor det vil være ønskeligt med en vækst i den frivillige indsats. Og der er inden udgangen af 2013 er skabt en plan for implementering af de tiltag der giver størst effekt for understøttelse af frivillighed. Den endelige politik og handleplan er behandlet på kommunalbestyrelsemødet den 10. oktober 2) Brugerunder-søgelser på de kommunale kerneområder At der i hver valgperiode gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert af de kommunale kerneområder med henblik på undersøgelsernes resultater kan bidrage til oplæg til eventuelle behov for ændringer indsatser og prioriteringer. Den nye politik samt de forskellige forslag til nye tiltag vil komme til politisk behandling i foråret Inden udgangen af 2012 ligger der en fælles kommunal strategi for brugerundersøgelser og der er gennemført mindst 1 pilotundersøgelse på et af de store driftsområder. I 2013 gennemføres brugerundersøgelser på mindst 3 kommunale kerneområder med afsæt i en fælles strategi for sådanne undersøgelser Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet er gennemført. Brugerundersøgelse på ældreområdet er gennemført. Evaluering af proces og redskaber afventer afslutning af APV, lederevaluering og trivselsundersøgelse og forventes afsluttet i marts 2014 Der har blandt brugerne ikke været tilfredshed med Workcyclus systemet og der afsøges alternative løsninger, som kan dække organisationens behov i forbindelse med brugerundersøgelser og APV.

15 - 15 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 3) Velfærdsteknologi At teknologi anvendes/ afprøves med særligt fokus på at fastholde eller udvikle de velfærdsmuligheder Vordingborg Kommune kan tilbyde borgere med funktionsnedsættelse. At teknologi anvendes/ afprøves med muligheden for at borgeren opnår uafhængighed og fleksibilitet i hverdagen. At teknologi anvendes/ afprøves med henblik på at allokere personaleressourcer til andre formål. Løsninger opdeles i: Lavteknologiske løsninger, hvor kendt teknologi anvendes (eventuelt på ny måde) Højteknologiske løsninger, hvor eventuelle nye arbejdsgange, teknikker eller teknologi afprøves med ekstern samarbejdspartner Sandkasseprojekter, hvor idéer prøves uden nødvendigvis at blive implementeret i dagligt arbejde Tilgængelig teknologi undersøges og anvendes med henblik på hel eller delvis kompensation af borgerens funktionsnedsættelse enten anvendt direkte af borgeren eller indirekte af borgeren i forbindelse med den ansattes arbejdsmiljø Ikke kendt teknologi/ arbejdsgange afprøves i muligt omfang Fagsekretariater orienteres ad hoc om resultater opnået eksempelvis på hjælpemiddelområdet til inspiration og eventuel også inddragelse, hvor det er relevant. (Det kan være handicappede børn i skoler, samt unge og voksne tilknyttet handicapområdet som med fordel kunne inddrages/ sparres med.) Ældresekretariat har arbejdet med den beskrevne indsats siden 2011 og resultater er indarbejdet i daglig drift på hjælpemiddelområdet og på pleje og sygeplejeområdet (bl.a. telemedicin). Der afrapporteres løbende til Socialudvalget. Ældresekretariatet satser udover velfærdsteknologiske løsninger også på informationsteknologi målrettet både borgere og medarbejdere. Informationstavler og DUKA pcére er eksempler. Senest har Ældresekretariatet igangsat Projekt Sund aldring i samarbejde med to private firmaer med velfærdsteknologi som udviklingsområde. Projektet er en kombination af opnåelse af digital kompetence og brug af teknologi til at måle daglig aktivitet og restitution, samt sætte sig personlige mål for sit liv. Et projekt indenfor det forebyggende område for de årige. Et projekt hvor erfaringen forventes anvendt i den rehabiliterende indsats på ældreområdet. Pilottest fra til , herefter i projekt med 125 deltagere frem til Erfaringer deles i det omfang det er muligt med Sundhedssekretariatet og Psykiatri- og handicapsekretariatet, hvor velfærdsteknologi er relevant at beskæftige sig med. Der samarbejdes med VIS VelfærdsInnovationSjælland om tværkommunale indsatser seneste tiltag er Tablets i bo- og naboskaber projekt på vej. Sundhedssekretariatet træningsområdet afsøger muligheder for teletræning.

16 - 16 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING De fysiske rammer 1) Nationalpark Møn 2) Lokal- og helhedsplanog kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn Etablering af en nationalpark eller naturpark på Møn. Nationalparken skal synliggøre og udvikle Møns store naturværdier og fremme områdets udvikling og turismepotentiale. Lokal- og helhedsplan- og kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn I 2014 kan der åbnes en nationalpark eller naturpark på Møn. At der med udgangen af 2013 er gennemført kulturarvskortlægning i yderligere 3 byer i kommunen, samt udarbejdet ny Lokalplan for Klintholm havn og Præstø bymidte (inkl. havnen). Jf. beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den arbejdes der i regi af Kystturismeprojektet med at forbedre naturindhold og publikumsfaciliteter på Østmøn for på sigt at danne grundlag for etablering af en nationalpark eller alternativt en certificeret naturpark. Lokalplan for Præstø og Klintholm Havn pågår og forventes endeligt godkendt primo Der er gennemført kulturarvskortlægning i Nyråd, Mern og Præstø. Endvidere er der gennemført kulturarvsscreening i Strandgadekvarteret. Via stram administrativ styring er budgettet for 2013 overholdt. Økonomistyring 1) Fastholdelse af budget i balance Det vedtagne budget overholdes Regnskabet viser at budgettet overholdes, og den løbende økonomirapportering er retvisende samt giver grundlaget for at foretage handlinger hvis det er påkrævet Internt samarbejde på tværs af organisationen 2) Forøget information og brugervenlighed i budget-, opfølgnings- og regnskabspublikationer 1) Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. I budgetlægningen fastholdes balancen mellem indtægter og udgifter Såvel det politiske som det administrative niveau kan på en enkel måde overskue de løbende rapporteringer. Et mere informativt materiale ved budget, budgetopfølgninger og aflæggelse af regnskab. Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. Direktionens budgetforslag indeholder et kasseforbrug på niveau med tidligere vedtaget budget Tilfredsheden med informationerne i den løbende økonomirapportering øges. Tilfredsheden med publikationernes layout og læsbarhed øges. I 2013 arbejdes på at skabe klare snitflader mellem de enkelte stabe og fagsekretariater bl.a. via servicedeklarationer m.m. Gennem øget fokus på projektarbejde øges samarbejdet på tværs i organisationen I det vedtagne budget for 2014 er der balance mellem indtægter og udgifter Der har ikke været en forbedring ifm. det nye økonomisystem. Informationsniveauet er på niveau med tidligere. Der er ikke ændret væsentligt i årsberetningen eller budgetbemærkningerne siden sidste år. Direktionen nedsatte 3 arbejdsgrupperne, it og digitalisering, sekretariat og juridisk støtte og økonomi. Oplæg fra grupperne blev forelagt chefgruppen i møde den 24. September Direktionen skal nu gennemgå de enkelte oplæg og udarbejder en proces for det videre arbejde.

17 - 17 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 2) Ejendomspolitik - Opbygning af bygningsdriftsenhed og fælles styring af bygningsrelaterede opgaver - Strategi for køb og salg af ejendomme Oplæg til belysning af muligheder for etablering af en egentlig bygningsdriftsenhed med fælles styring af den kommunale ejendomsportefølje og bygningsrelaterede opgaver Der ønskes et professionelt og ensrettet politisk grundlag for køb og salg af ejendomme. Herunder en smidig beslutnings-proces og ensretning af udbudsmaterialer med priser der løbende kan tilpasses markedsvilkår Oplæg udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen af ekstern konsulent og skal beskrive konsekvenser og mulige effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af en egentlig facility manage mentmodel helt eller delvis Der skal ske en positiv udvikling af grund- og ejendomssalg til fordel for erhverv og boligområdet Revideret kommissorium, for analyse af en egentlig ejendomscenterenhed er vedtaget Der er, i samarbejde med konsulentfirmaet KPMG, udarbejdet foranalyse for udvikling af en egentlig ejendomscenterenhed. Analysen angiver muligheder, konsekvenser og anbefalinger, for udvikling af en ejendomscenterenhed. Endvidere peges på et muligt effektiviseringspotentiale, der kan indgå i råderumspuljen fra budget 2015 og frem til Analysen er forelagt direktionen på møde den 06. august På baggrund af analysen skal der udarbejdes et skarpt kommissorium for, hvilke forslag til opgaver der kan placeres i et sådant ejendomscenter. Kommissorium og oplæg til det videre arbejde forventes forelagt direktionen medio marts Afsluttet: Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme er nu udarbejdet og efterfølgende godkendt på Kommunal- bestyrelsesmøde d. 14 marts Strategien er samtidig rundsendt til chefgruppen til information.

18 - 18 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Attraktiv arbejdsplads 1) Vor Værdier - Fokus på ledelse, trivsel, sygefravær og sundhed - En innovativ og effektiv organisation I projekt Vor Værdier er de overordnede rammer sat for projektet mellem konsulent Malene Hansen og Direktionen. At der sættes fokus på sundhed, trivsel igennem indsatser og handlinger. Der afholdes kurser i håndtering af sygefravær, trivsel og stress, herunder inddragelse af retningslinjer for rusmidler. At der arbejdes med udvikling af ledelseskompetencerne i Vordingborg Kommune Implementering af idéer til at skabe en innovationskultur, hvor der arbejdes vedvarende med at finde nye innovative tiltag, som betyder forbedret service, udvikling, bevarelse og skabelse af attraktive arbejdspladser. Værdierne Dialog, Udvikling og Synlighed er temasat i tre workshops: Juni 2012: Dialog Jan/Feb. 2013: Udvikling September 2013: Synlighed Cheferne har igangsat projekter vedr. de tre værdier. At der sættes fokus på nedbringelse sygefravær igennem indsatser og handlinger. Fraværspolitikken er blevet vedtaget af MED-hovedudvalget den 18. april I 2013 implementeres tiltag fra idéoplæg udarbejdet i Der er igangsat slutevaluering af Projekt Vor- Værdi i de forskellige netværksgrupper. Vedr. sygefravær: Der har været afholdt møder i netværksgrupper/ledergrupper i efteråret med vejledning omkring nedbringelse af sygefraværet, fraværssamtaler og personalejuridiske spørgsmål, jf. fraværspolitikken. Der er telefonisk sparring ved problemstillinger til lederne fra HR- og Personalestaben. Ligeledes har HR- og Personalestaben deltaget i fraværssamtaler, når det er et ønske fra lederen. Trivsels- og stressvejledere deltager på personalemøder og i personalegrupper vedr. trivsel og fravær. Derudover benytter medarbejdere og ledere muligheden for individuelle samtaler med trivsels- og stressvejlederne.

19 - 19 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Resultat på drift Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Regnskab Budget Budget Afvigelse i.f.t korr. budget kr Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende Løn til forsikrede ledige Servicejob Budgetramme 1, total Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram Repatriering Førtidspension med 50% refusion Førtidspension 35% refusion - tilkendt før Førtidspension 35% refusion - tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret Revalidering Løntilskud, personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgetramme 2, total Samlet drift Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

20 - 20 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Forslag til overførsel til 2014 Resultat Overførsel 4 % af ramme kr. Overskud 2013, budgetramme Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Regnskabet for 2013 udviser et samlet mindre forbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til 1,0 % af det samlede budget. Det samlede mindre forbrug fordeler sig med et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbrug på budgetramme 1 kan i stort omfang tilskrives et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige ansat i kommunen (kommunale løntilskudsjob). Primo 2013 var 78 forsikrede fuldtidspersoner ansat i løntilskudsjob. Dette antal var ved udgangen af 2013 faldet til 22 personer. Dette fald kan bl.a. tilskrives afkortning af dagpengeperioden og afskaffelse af kravet om intensiv indsats ved længerevarende ledighed. Men også opprioritering af jobrotation som redskab i indsatsen må antages at have haft effekt på antallet af ledige i løntilskud. Det samlede mindreforbrug på budgetramme 1 kan derudover tilskrives udgifterne til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Tilgangen af nye tilkendelse af STU har været mindre end forventet. Under budgetramme 1 er der endvidere forudsat en mindre forventet indtægt på boliger til integrationsborgere, som det ikke er realistisk at indløse. Det samlede mindreforbrug på budgetramme 2 dækker dels over en række udgiftsposter med et mindreforbrug: Et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen, medfører et samlet mindreforbrug til førtidspension på 5,5 mio. kr. Et fald i antallet af forsikrede ledige og generelt en faldende aktiveringsgrad for såvel a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere medfører et samlet mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på 13,1 mio. kr. Heraf vedrører 9,8 mio. kr. indsatsen for forsikrede ledige og kan bl.a. begrundes i et lavere ressourcetræk som følge af afkortning af dagpengeperioden. Et fald i antallet af forsikrede ledige, bl.a. som følge af afkortning af dagpengeperioden, har medført et mindre forbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 15 mio. kr. Et fortsat faldende antal personer i revalidering betyder et mindreforbrug til revalidering på 1,2 mio. kr. Dels dækker det samlede mindreforbrug over en række udgiftsposter med et realiseret merforbrug: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere har betydet et samlet merforbrug til kontanthjælpsydelse på 20,4 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været jævnt stigende siden slutningen af En stigning i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse har medført et samlet merforbrug til fleksjob m.v. på 3,2 mio. kr. Det er fortsat den særlig kommunale puljeordning for fleksjob sammen med ledighedsydelser til personer ud over 18 måneder uden statsrefusion, der er årsag til en væsentlig andel af merforbruget. For puljeordningen er der dog tale om afløbsudgifter, da tilgangen til ordningen er stoppet bl.a. som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Resultat på drift. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Administration og Redning pr.

Resultat på drift. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Administration og Redning pr. Resultat på drift Administration og Redning pr. 30/6-13 Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Korr. budget. Opr. budget

Korr. budget. Opr. budget Resultat af drift Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 303.644 311.094 235.957 312.993 1.898

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 228.900 231.467 103.092 240.172 8.705 104% Budgetramme

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere