Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)"

Transkript

1 Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer

2 Indhold 1 Indledning Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet Udsendelse af skemaet Databehandling Undersøgelsens resultater Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Tema 2: Hvorledes indhentes viden Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Tema 6: Betydningen og anvendelsen af international forskning Besvarelsen af de 38 spørgsmål Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Tema 2: Hvorledes indhentes viden Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Tema 6: Betydning og anvendelsen af international forskning Andre kommentarer Det udsendte spørgeskema...

3 1 Indledning Transportøkonomisk Forening, TØF, har i foråret/sommeren 2001 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af behovet for og anvendelsen af viden blandt TØF's medlemmer. Undersøgelsen er et led i et samlet TØF initiativ til at sætte fokus på viden inden for trafik-, transport- og logistiksektoren i Danmark. Initiativet skal ses i lyset af, at for TØF s medlemmer og for trafik- og transportsektoren som helhed gælder det, at viden på trafik- og transportområdet skal være tilgængelig, sådan at der kan træffes beslutninger i såvel privat som offentligt regi af tilstrækkelig høj kvalitet. Den rette viden til rette tid er ofte af afgørende betydning for mange virksomheder, institutioner mv., som har med trafik, transport og logistik (TTL) at gøre. Det er derfor glædeligt, at der i de senere år har været mere fokus på trafik- og transportforskningen end tidligere, og at der er taget væsentlige skridt til styrkelse af forskningen. Imidlertid er der ikke noget samlet overblik over, hvilke vidensbehov der er påtrængende i de forskellige grene af trafik- og transportsektoren. Derfor har TØF stillet sig selv den opgave at etablere en oversigt over hvilke centrale vidensbehov, der trænger sig på i hele TTL sektoren, og hvordan nødvendig ny viden egentlig dannes og formidles. TØF er opmærksom på, at når det gælder forskning, så føres der en klassisk diskussion af, om forskningen skal være behovsdrevet eller ej. Det er ikke TØF s hensigt, at vi vil blande os i den diskussion, men vi vil gerne i dialog også med forskerne. Vidensbehov i Danmark drejer sig imidlertid ikke blot om forskning i Danmark, men også om forskning uden for landets grænser og formidlingen heraf til Danmark. Vidensbehov omfatter også information om best practice, undersøgelser mv. Hensigten med TØF s initiativ er primært at få skabt et overblik over de mest påtrængende vidensbehov i Danmark. En sådan oversigt, vil vi påstå, er af stor værdi for hele sektorens udvikling. Derudover er det hensigten at rejse en diskussion af, hvordan opgaven med vidensdannelse og videnformidling egentlig bliver varetaget i Danmark. Har vi de organer, der skal til? Hvor langt ind i de private virksomheders vidensbehov rækker den offentlige forpligtelse? Det er spørgsmål af denne type, vi ønsker belyst. 1 Det samlede videnprojekt falder i tre hovedfaser: Fase 1. Udsendelse af spørgeskema - Der udsendes til TØF s ca medlemmer et spørgeskema, der helt overordnet omfatter spørgsmål om vidensbehov, vidensdannelse og videnformidling. Fase 2. Konference om vidensbehov - Der afholdes en konference, hvor hovedvægten er lagt på, at en lang række firmaer, organisationer, institutioner mv. får lejlighed til skriftligt såvel som mundtligt at fremlægge aktuelle vidensbehov med henblik diskussion heraf såvel med eksperter på området som med politikere. - På konferencen fremlægges også resultaterne af spørgeskemaanalysen fra fase 1. Fase 3. Dokumentation 1 Kilde: TØF's projektbeskrivelse for projektet.

4 - Efter konferencen vil såvel spørgeskemaanalysen som skriftligt materiale vedrørende vidensbehov og fremførte synspunkter fra konferencen blive redigeret sammen til en publikation, der dokumenterer fase 1 og 2. Nærværende notat sammenfatter alene hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Databehandlingen af materialet og udarbejdelsen nærværende notat er foretaget af Center for Anvendt Logistik og Transportforskning, CALT, som på denne måde ønsker at bakke op bag TØF's initiativ. Lars Dagnæs Centerleder, CALT September 2001

5 2 Spørgeskemaundersøgelse 2.1 Spørgeskemaet Spørgeskemaet var på i alt 3 A4 sider samt en forside jf. vedlagte bilag. Der skulle svares på i alt 38 argumenter om betydning, anvendelse og indhentning af viden i virksomhederne. De 38 argumenter var fordelt på 6 temaer: 1. Virksomhedens vidensbehov 2. Hvorledes indhentes viden 3. Videnindhentning de seneste 12 måneder 4. Betydning og anvendelse af Internettet 5. Betydning og anvendelse af dansk forskning 6. Betydning og anvendelsen af international forskning Alle udsagn skulle besvares ved at sætte et kryds: helt enig, enig, både og, uenig, helt uenig. Herudover var der mulighed for at komme med forslag til nye forskningstemaer forslag til nye forskningsprojekter generelle kommentarer Endelig skulle der angives oplysninger om 1) medlemstype i TØF, 2), sektor (offentlig/privat), 3) virksomhedsstørrelse og 4) branche. 2.2 Udsendelse af skemaet Der blev i foråret 2001 udsendt i alt 1180 skemaer efter TØF's udsendelsesliste, der omfatter virksomhedsmedlemmer, personlige medlemmer og personer, som i en prøveperiode modtager materialet fra TØF. Der er modtaget i alt 229 udfyldte skemaer. Det svarer til en samlet svarprocent på 19. Hovedparten af de udfyldte skemaer er modtaget fra virksomhedsmedlemmerne, her er svarprocenten 33.

6 2.3 Databehandling De indkomne skemaer er efterfølgende blevet databehandlet i analysesystemet SAS. Vidensbehov Besvarelsen af hvert spørgsmål er af hensyn til behandling af undersøgelsens resultater oversat til en værdi, som kan variere mellem + 3 og 3: - Plus 3 angiver at alle i undersøgelsen har svaret: helt enig - Minus 3 angiver at alle i undersøgelsen har svaret: helt uenig. Ved oversættelsen er der anvendt følgende værdier: Helt enig enig både og uenig helt uenig 3 1,5 0-1,5-3 Resultaterne af undersøgelsen er sammenfattet i 6 diagrammer, et for hver af undersøgelsens temaer.

7 3 Undersøgelsens hovedresultater 3.1 Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Virksomhederne konkurrerer på anvendelse af ny viden Ny viden skal omsættes i nye produkter, metoder, organisations- og samarbejdsformer Alle svarer samstemmende: - at ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed i dag og vil være det om 5 år. Ny viden og teknologi bruges til - at udvikle nye produkter og services - at udvikle metoder og services - at udvikle organisation og samarbejde De tre sigter med anvendelse af ny viden og teknologi har stort set samme betydning.

8 3.2 Tema 2: Hvorledes indhentes viden Medarbejderes personlige nationale netværk er den vigtigste kilde til ny viden i virksomheden For undersøgelsen som helhed er det et markant udsagn, at virksomhederne ikke har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden. Det skal dog samtidig bemærkes, at 17% af deltagerne har svaret, at deres virksomhed har en procedure/systematik herfor. Disse virksomheder findes i særlig grad inden for brancherne: - godstransport og logistik - leverandører af IT - rådgivning. Virksomhederne vurderer generelt, at ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere. Den vigtigste kilde til ny viden er medarbejdernes danske netværk. Der er samlet en positiv vurdering af betydningen af medarbejdernes internationale netværk. Betydningen heraf er meget mindre end af de danske netværk.

9 3.3 Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Ny viden indhentes kun i beskedent omfang internationalt Virksomhedernes vigtigste kilde til ny viden er i nævnte rækkefølge: - læsning af danske tidsskrifter og artikler - deltagelse i efteruddannelse - deltagelse i danske konferencer Virksomhederne deltager kun i beskeden grad i internationale konferencer. Det er et endnu mere markant udsagn, at eksterne konsulenter ikke er virksomhedernes vigtigste kilde til anvendelse af ny viden. Danske og internationale forskningsrapporter er kun i yderst beskedent omfang kilde til anvendelse af ny viden og teknologi i virksomhederne. Samlet viser undersøgelsen, at virksomhedernes søgen efter ny viden i vid udstrækning retter sig mod Danmark, og at internationale kilder har en yderst beskeden betydning.

10 3.4 Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Forventningen er, at Internettet i fremtiden vil være det vigtigste medium for ny viden aktuelt spiller Internettet en mere beskeden rolle Markante udsagn fra undersøgelsen er: - Det forventes, at Internettet i fremtiden vil være det mest betydende medium for ny viden - Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden. Her over for står, at virksomhedernes anvendelse af Internettet som kilde til ny viden i dag er beskeden. Kun danske web-sider har en vis betydning som kilde til ny viden i virksomhederne. Hverken danske eller internationale web-portaler spiller en rolle, ligesom internationale websider ikke har nogen betydende rolle. Det er herudover et overraskende resultat, at forskellige brancher i undersøgelsen har en meget forskellig udnyttelse af Internettet som videnkilde i dag.

11 3.5 Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Opfattelsen er: dansk forskning har stor betydning. I praksis anvendes kun få resultater fra forskningen. Vurderingen er: den er ikke anvendelsesorienteret. Det er en generel opfattelse fra deltagerne i undersøgelsen at: - resultaterne fra dansk transportforskning har en stor betydning for virksomhederne. Alle grupper understøtter dette udsagn. Dog lægges der mest vægt på betydningen af den danske forskning fra brancherne: - veje og infrastruktur - rådgivning. Brancheorganisationerne og de offentlige virksomheder er mere positive end de private virksomheder. I praksis er det imidlertid få, der inden for de sidste 12 måneder har anvendt resultaterne fra forskningen. Der er endvidere enighed om, at dansk forskning ofte ikke dækker behovet. Der er en positiv, men beskeden, tiltro til at dansk forskning har et tilstrækkeligt videnskabeligt niveau. Der er enighed om, at forskningen ikke er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. Der er en forventning til, at styrkelsen af den danske transportforskning gennem etablering af Dansk Transportforskning vil få positiv betydning. Der efterspørges i betydeligt omfang nye temaer i dansk forskning. Forslag til nye temaer og nye projekter er gengivet sidst i dette notat.

12 3.6 Tema 6: Betydningen og anvendelsen af international forskning Opfattelsen er: international forskning har betydning I praksis anvender endnu færre resultaterne Også her efterlyses: anvendelsesorienteret forskning Undersøgelsens resultater om betydning og anvendelse af international forskning viser samme tendenser som for den danske forskning. Det er især de større virksomheder, der lægger vægt på betydning af international forskning.

13 4 Delresultater for de 38 udsang Nedenfor er i figurform vist resultatet af besvarelsen af de 38 spørgsmål i undersøgelsen. I figurerne er dels den samvægtede værdi for alle 229 spørgsmål (fuldt udfyldte søjler). 4.1 Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Vidensbehov Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle organisation og samarbejde Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle metoder og proceser Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle nye produkter/services Ny viden og teknologi er en konkurrerenceparameter for min virksomhed om 5 år Ny viden og teknologi er en konkurrerenceparameter for min virksomhed i dag (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

14 4.2 Tema 2: Hvorledes indhentes viden Videnindhentning Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes internationale netværk Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes danske netværk Væsentlig ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere Vi har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

15 4.3 Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Videnindhentning - de seneste 12 måneder Eksterne konsulenter er den vigtigste kilde for os til anvendelsen af ny viden Deltagelse i kurser/efteruddannelse har inspireret til væsentlige initiativer hos os - har internationale tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har internationale rapporter inspirert til nye væsentlige initiativer hos os - har danske tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer - har danske rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har vi fået væsentlig ny viden på udenlandske konferencer - har vi deltaget i udenlandske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på danske konferencer - har vi deltaget i danske konferencer om TTL (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

16 4.4 Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Internettet Vi får ofte ny viden fra udenlandske websider Vi får ofte ny viden fra udenlandske webportaler Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske websider Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske webportaler Internettet bliver fremover det mest betydende medium for ny viden Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

17 4.5 Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Dansk forskning Vi efterspørger resultater fra nye temaer i dansk forskning Vi forventer, at styrkelsen af dansk transportforskning gennem etablering af DTF vil få betydning for os Resultater fra dansk forskning er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret Resultater fra dansk forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra dansk forskning dækker ofte vores behov for viden Vi har de seneste 12 måneder konkret brugt resultater fra dansk forskning Resultater fra dansk transportforskning har stor betydning for os (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3 Angivne mulige temaer for dansk forskning fra spørgeskemaerne: 1. T: Trafik, miljø og sundhed. 2. T: Større fokus på godstransport. 3. T: Strategisk miljøvurdering (SMV). 4. T: Infrastruktur: vej, bane og Femernbro. EU Harmoniseringer af infrastrukturen specielt banetransport. 5. T: Logistikkædernes omkostningsstruktur & udvikling. 6. T: Planlægnings-og børsværktøj med forskelligt fokus. 7. T: Effektivisering af samkørsel. 8. T: Transportkæder, logistik, samarbejde transportkøber/transportsælger. 9. T: Bio diesel, kølemaskiner til kølebiler. 10. T: Trafiksikkerhed bør fortsat prioriteres højt i forskningen. 11. T: Uddannelse. 12. T: Transporttelematik ( andet end road-pricing). 13. T: Mere forskning i kollektiv trafik. 14. T: Transport/samfundsøkonomi + komplekse trafikuheld. 15. T: Transportmidlers miljøpåvirkning. 16. T: Søtransport. 17. T: Trafikhavne som forretninger. 18. T: Aktivitetsbaserede modeller. 19. T: produktions og lagerstyring i SAP. 20. T: Intelligente transport systemer. 21. T: Konsekvenser for mangel på en konkret trafikpolitik. 22. T: Bytrafik offentlig.. T: Mere erhvervsorienteret (d.v.s. ikke kun trafikforskning). 24. T: Trafikteknik. 25. T: Modeller for regionale/by modeller for godstransport. 26. T: Andre parametre end prisen til vurdering af produkter.

18 27. T: Miljøbelastningsdimensionen ind i transport (distributionen)- optimeringsmodeller. 28. T: Intermodalitet. 29. T: trafikafvikling, sammenhæng mellem sikkerhed og tryghed. 30. T: e-commerce. 31. T: multimodale transportløsninger. 32. T: Cykeltrafik, kollektiv trafik, anvendelsesorienteret af Told og dokumentbehandling. 34. T: virkninger af trafik set fra flere synsvinkler. 35. T: kompetenceudvikling. 36. T: transportøkonomi og transportmodeller. 37. T: Transport og kompetence udvikling set ift. konkurrenceevnen. 38. T: Styrkelse af nærskibstrafikken. 39. T: Miljøbelastning forskellige trafikformer. Oplevelse af rejsetid / forsinkelses forskellige trafikformer. 40. T: læring / uddannelse / e-learning, organisation / selvstyre / uddelegering / IT i transportsektoren. 41. T: Udlicitering af skinnebåren transport. 42. T: Nye kompetencer/kvalifikationer ændrede vilkår/organisering. 43. T: Fremtidens transportkæder i EU. Vidensbehov Vidensintensive aktiviteter, som respondenterne mener vil være centrale for deres virksomhed/institution i de kommende år 1. V: Sammenhængen mellem trafik, miljø og sundhed, specielt vedr. luftforurening (især ultrafine partikler) og støj. Også de positive sammenhænge (cykling og gang) motion sundhed. 2. V: Multimodalitet, Logistikkæder. 3. V: IT-løsninger, anvendelsesorienterede økonomiske studier, miljømæssige konsekvenser. 4. V: Capacity Restraint Management- Capacity Demand Management VVM & SMV. 5. V: Logistik & IT. Strategisk ledelsesudvikling. 6. V: Udvikling af fremtidsperspektiver for grønne transportformer og støtte til disse. Støtten kan være kravsbaseret og bør være rodfæstet i EU samarbejdet. 7. V: Optimering af godstransportnetværk, smidige samarbejdsformer mellem godstransportformerne, kompetenceudviklingsstrategien IT-operationalisering i optimering, Godsstatistik. 8. V: Rekruttering af personale (busbranchens fastholdelse af medarbejdere (busbranchen)). 9. V: Implementering af forskningsresultater indenfor transport og logistik. 10. V: Forholdet land/sø for lastbiltransport. 11. V: Transportmiljø udvikling. Belastningskonsekvenser for tiltagende godstransport på brancher. 12. V: Omlægning af transport fra vej til bane/sø. 13. V: Forhold vedr. plukkelagre og intern transport og produktions og montagelinier. 14. V: Netværksdannelse, NRM, socioøkonomiske relationer, globalisering. 15. V: Omlægning af bilafgiften i DK. Infrastrukturens udvikling. 16. V: Planlægningsmetoder i transportnetværk. Udvikling af nye programmer/platforme ved trafikmodulering. 17. V: Transportkæder, godsstrømme, godsbanedrift. 18. V: 4. parts logistik, optimering af transportkæder, forbedring af intermodule kæder, road-pricing kulturforskelle i transportsektoren. 19. V: Terminal, stoppestedsoplysninger, overvågning, billetteringssystem. 20. V: Medarbejdernes kompetence som skal udvikles ift. virksomhedens mål og visioner. 21. V: IT, telematik, realtid, kørselsplanlægning, web information og selvbetjening.

19 22. V: Test af biler og biludstyr.. V: Søtransport, havneudvikling logistik omkring havne. Vidensbehov 24. V: Analyser af de samfundsmæssige konsekvenser af trafikal.. i hovedstads/ørestadsregionen samt konsekvenserne af forskellige 25. V: moderne. 26. V: IT og trafiksikkerhed. 27. V: Brug af informationsteknologi. Beregning af eksterne omkostninger. 28. V: Renere teknologi-værktøjer til måling af. 29. V: Transportøkonomi, styring af omkostninger. 30. V: E-Commerce/IT. 31. V: Transportadfærd, persontransport : hvorfor vælger folk de transportformer de gør / hvilke ændringer (priser, reguleringer, investeringer m.v.) kan ændre folks adfærd. 32. V: Transportselskaber skib-bil-tog-(fly). 33. V: Logistikkæden i elektronikbranchen. 34. V: Algoritmeudvikling, udvikling og operationalisering af activity based models, udvikling af geografiske informationssystemer i en planlægningssammenhæng. 35. V: Driftsøkonomi og organisation af transportvirksomheder. 36. V: Logistik, e-pro., point of sales Data. 37. V: Udbud af utraditionelle kørselsordninger. A: En lille kommune indb. afsætter begrænsede ressourcer til emnet. 38. V: Rekruttering af bude, vm herunder sammensætning (demografi m.v.) Optimeringsværktøjer til planlægning. Informationsværktøjer og brugen af disse. 39. V: Internet og telekommunikation. Ledelses- og planlægningsværktøjer til transportbranchen. 40. V: Int. Scm organisering. Paneuropæisk transportoptimering. Globale forsyningskæder. 41. V: Barrierer for integration af transportformer. 42. V: Elektronisk arkiv styring af social service. 43. V: Konsekvenser af globaliseringen ( hos producenterne) for transportstruktur/-udvikling. 44. V: Betydning af etablering af fast forbindelse for Femer Bælt. 45. V: ledelse. 46. V: Trafikinformatik. E-handel. 47. V: forskning/udvikling i PTS. 48. V: Up to date TV-data. Let tilgængelige fri adgang til store regionale/nationale trafikmodeller + data. 49. V: Danske & udenlandske turisters rejseadfærd, heru. ophold på destinationer som man rel. t- transportform og tid. Erhvervslokalisering afh./uafh. Af transport & logistik VS. Nye, ikke stedbundne (fx IT baserede) industrier. 50. V:.. af intern logistik. Nye måder/metoder at producere på (f.eks. Lean). 51. V: Internet og brug heraf for transportbranchen. Intermodalitet. Miljøpåvirkning. 52. V: Trafikafvikling ved trafikledelse/trafikinformatik, imødegåelse af fremkommelighedsproblemer. 53. V: crm. 54. V: Emner vedr. multimodale transportløsninger såsom effektivitetsparametre, terminaludvikling og effektivisering, forsikringsforhold. 55. V: Internationale radio og. 56. V: Trafik-trafikant-IT.

20 57. V: City logistik som kommunen kan anvende til bedre miljø i bykerner, fremkommelighed i mindre barriereeffekt og venligere miljø i de ofte snævre gaderum. 58. V: Told i DK/EU. 59. V: 4.parts logistik, e-management, partnering/outsouring. 60. V: Samfundsøkonomiske analyser, der inddrager eksterne omkostninger. 61. V: transportøkonomi, transportadfærd. 62. V: Kollektiv trafik positionering information kommunikation. 63. V: Etablering af Intranet. Kompetenceudvikling. Stake. Regnskaber. 64. V: Track & trace, lagerstyring. Vidensbehov 65. V: offentlig personbefordring, koordinering af kommunale kørsler, havneforhold (drift/udvikling). 66. V: Konferencer med deltagelse af både forskere og erhvervsliv. Udveksling af erfaringer. 67. V: læring, brug af IT, organisation, kundeservice. 68. V: Digital forvaltning. 69. V: Jeg savner dansk/international forskning, der så konkret som muligt belyser betydningen af den kollektive bustrafik i amter og kommuner, med hensyn til de besparelser samfundet opnår på sygehusområdet. Vej og trafikanlæg, parkeringsanlæg m.v. Man ville hermed få en samlet vurdering af samfundsøkonomien ved landets busdrift, i stedet for den nuværende snævre forskning på de rene driftsudgifter. 70. V: lagring og intern transport. 71. V: Stregkodestyring. EDI forbindelser/kommunikation. 72. V: Den trafikale situation central Europa. (bane vs. Vej). 73. V: Udlicitering af kollektivtransport.

21 4.6 Tema 6: Betydning og anvendelsen af international forskning International forskning Vi har fremover stort behov for resultater fra international forskning Resultater fra international forskning er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret Resultater fra international forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra international forskning dækker ofte vores behov for viden Vi har de seneste 12 måneder konkret brugt resultater fra international forskning Resultater fra international forskning har stor betydning for os (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

22 4.7 Andre kommentarer 1. A: åben adgang til resultater fra transportvareundersøgelser. 2. A: Danske eller skandinaviske uafhængige informationsbureauer, med fokus på transport, shipping og logistik via Internettet er der et stort behov for. 3. A: Dansk godstransportforskning er rettet mod politikkens behov og kommer kun i ringe grad godstransporterhvervet til gode. 4. A: Mere anvendelsesorienteret forskning og erfaringstal indenfor kollektivtrafiksektoren i DK + Europa vil være godt ud fra min personlige faglige opfattelse. 5. A: Forskning har for meget fokus på makroøkonomi, mens det er gennem ændret adfærd hos transportsælger og ikke køber at resultater opnås. 6. A: En lille kommune indb. afsætter begrænsede ressourcer til emnet. 7. A: Vidensformidling til transportbranchen kan og bør forbedres med IT værktøjer. 8. A: DTF bør inddrage - internationale virksomheder/int. Logistik virksomheder. Int. Business./myndigheder. 9. A: Stort behov for anvendelsesorienterede viden. 10. A: Det er vanskeligt at udfylde skemaet, når udgangspunktet er en virksomhed der ikke er i stand til at absorbere/formidle viden! 11. A: Der savnes forskning i mere grundlæggende trafikplanlægning og vejdesign. 12. A: Skemaet er rimelig irrelevant for DTF. Derfor kun nødtørftigt besvaret. 13. A: Tog er altid forsinkede er myten og opfattelsen i offentligheden ( i alt fald den del, der ikke bruger tog). Sandheden er måske at danske tog er mere rettidige end alle andre trafikmidler?

23 5 Det udsendte spørgeskema Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Kære TØF-medlem Foreningen skal hermed anmode dig om at bruge nogle få minutter på at udfylde dette spørgeskema. Dine oplysninger kan bidrage til at etablere et overordnet billede af behov for og anvendelse af ny viden indenfor trafik, transport og logistik. Resultatet af undersøgelsen skal ultimo maj 2001 offentliggøres på en konference, hvor TØF sætter fokus på behov, produktion, formidling og anvendelse af ny viden, og hvem der har hvilke roller i den forbindelse. Gør vi det godt nok i Danmark på dette område? Vi vil bede dig svare så godt som muligt på spørgsmålene set ud fra de arbejds- og funktionsområder, du har ansvar for/godt kendskab til. Det udfyldte skema skal være returneret til TØF senest [dato] TØF håber, at du vil medvirke positivt til undersøgelsen! Med venlig hilsen Knud Erik Andersen Formand for TØF's bestyrelse

24 NB! ALLE SPØRGSMÅL VEDRØRER VIDEN OM TRAFIK, TRANSPORT OG LOGISTIK (TTL) Vidensbehov: HELT BÅDE HELT ENIG ENIG OG UENIG UENIG Ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed nu Ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed om 5 år Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle nye produkter/services Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle metoder og processer Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle organisation & samarbejde Videnindhentning: Vi har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden Væsentlig ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes danske netværk Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes internationale netværk De seneste 12 måneder : - har vi deltaget i danske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på danske konferencer - har vi deltaget i udenlandske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på udenlandske konferencer - har danske rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har danske tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer - har internationale rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har internationale tidsskrifter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os Deltagelse i kurser/efteruddannelse har inspireret til væsentlige initiativer hos os Eksterne konsulenter er den vigtigste kilde for os til anvendelse af ny viden Internettet: Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden Internettet bliver fremover det mest betydende medium for ny viden Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske webportaler Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske websider Vi får ofte ny viden fra udenlandske webportaler Vi får ofte ny viden fra udenlandske websider

25 HELT BÅDE HELT ENIG ENIG OG UENIG UENIG Dansk forskning: Resultater fra dansk transportforskning har stor betydning for os Vi har i de seneste 12 mdr. konkret brugt resultater fra dansk forskning Resultater fra dansk forskning dækker ofte vores behov for viden Resultater fra dansk forskning er på tilstrækkeligt videnskabeligt niveau Resultater fra dansk forskning er tilstrækkelig anvendelsesorienteret Vi forventer, at styrkelsen af dansk transportforskning gennem etablering af DTF (Danmarks Transportforskning) vil få betydning for os Vi efterspørger resultater fra nye temaer i dansk forskning Nævn mulige tema(er) International forskning: Resultater fra international forskning har stor betydning for os Vi har i de seneste 12 mdr. konkret brugt resultater fra international forskning Resultater fra internat. forskning dækker ofte vores behov for viden Resultater fra internat. forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra internat. forskning er tilstrækkelig anvendelsesorienteret Vi har fremover stort behov for resultater fra international forskning Nævn nogle vidensområder /vidensintensive aktiviteter, som du mener vil være centrale for din virksomhed/institution i de kommende år: Andre kommentarer til vidensbehov og vidensanvendelse: Husk også at udfylde bagsiden!

26 Baggrundsoplysninger Medlemsskab af TØF: Firma Personligt Sektor: Privat sektor Branche- eller interesseorganisation Offentlig sektor Branche: (sæt kun ét kryds) Veje og infrastruktur Bustrafik Jernbanedrift Luftfart Anden persontransport Havnevæsen og søfart Godstransport Spedition Logistik Intern transport og lagerdrift Leverandør til transportsektoren IT Transportforskning Rådgivning, konsulentvirksomhed Transportsektoren generelt (hele TØF s område) Andet: Antal ansatte: over 100 over 500

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Transportøkonomisk Forening, TØF, har i

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening April 2002 2 Forord Transportøkonomisk Forening tog i 2001 initiativ til et projekt, der havde til formål at skabe en behovsorienteret

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere