Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)"

Transkript

1 Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer

2 Indhold 1 Indledning Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet Udsendelse af skemaet Databehandling Undersøgelsens resultater Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Tema 2: Hvorledes indhentes viden Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Tema 6: Betydningen og anvendelsen af international forskning Besvarelsen af de 38 spørgsmål Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Tema 2: Hvorledes indhentes viden Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Tema 6: Betydning og anvendelsen af international forskning Andre kommentarer Det udsendte spørgeskema...

3 1 Indledning Transportøkonomisk Forening, TØF, har i foråret/sommeren 2001 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af behovet for og anvendelsen af viden blandt TØF's medlemmer. Undersøgelsen er et led i et samlet TØF initiativ til at sætte fokus på viden inden for trafik-, transport- og logistiksektoren i Danmark. Initiativet skal ses i lyset af, at for TØF s medlemmer og for trafik- og transportsektoren som helhed gælder det, at viden på trafik- og transportområdet skal være tilgængelig, sådan at der kan træffes beslutninger i såvel privat som offentligt regi af tilstrækkelig høj kvalitet. Den rette viden til rette tid er ofte af afgørende betydning for mange virksomheder, institutioner mv., som har med trafik, transport og logistik (TTL) at gøre. Det er derfor glædeligt, at der i de senere år har været mere fokus på trafik- og transportforskningen end tidligere, og at der er taget væsentlige skridt til styrkelse af forskningen. Imidlertid er der ikke noget samlet overblik over, hvilke vidensbehov der er påtrængende i de forskellige grene af trafik- og transportsektoren. Derfor har TØF stillet sig selv den opgave at etablere en oversigt over hvilke centrale vidensbehov, der trænger sig på i hele TTL sektoren, og hvordan nødvendig ny viden egentlig dannes og formidles. TØF er opmærksom på, at når det gælder forskning, så føres der en klassisk diskussion af, om forskningen skal være behovsdrevet eller ej. Det er ikke TØF s hensigt, at vi vil blande os i den diskussion, men vi vil gerne i dialog også med forskerne. Vidensbehov i Danmark drejer sig imidlertid ikke blot om forskning i Danmark, men også om forskning uden for landets grænser og formidlingen heraf til Danmark. Vidensbehov omfatter også information om best practice, undersøgelser mv. Hensigten med TØF s initiativ er primært at få skabt et overblik over de mest påtrængende vidensbehov i Danmark. En sådan oversigt, vil vi påstå, er af stor værdi for hele sektorens udvikling. Derudover er det hensigten at rejse en diskussion af, hvordan opgaven med vidensdannelse og videnformidling egentlig bliver varetaget i Danmark. Har vi de organer, der skal til? Hvor langt ind i de private virksomheders vidensbehov rækker den offentlige forpligtelse? Det er spørgsmål af denne type, vi ønsker belyst. 1 Det samlede videnprojekt falder i tre hovedfaser: Fase 1. Udsendelse af spørgeskema - Der udsendes til TØF s ca medlemmer et spørgeskema, der helt overordnet omfatter spørgsmål om vidensbehov, vidensdannelse og videnformidling. Fase 2. Konference om vidensbehov - Der afholdes en konference, hvor hovedvægten er lagt på, at en lang række firmaer, organisationer, institutioner mv. får lejlighed til skriftligt såvel som mundtligt at fremlægge aktuelle vidensbehov med henblik diskussion heraf såvel med eksperter på området som med politikere. - På konferencen fremlægges også resultaterne af spørgeskemaanalysen fra fase 1. Fase 3. Dokumentation 1 Kilde: TØF's projektbeskrivelse for projektet.

4 - Efter konferencen vil såvel spørgeskemaanalysen som skriftligt materiale vedrørende vidensbehov og fremførte synspunkter fra konferencen blive redigeret sammen til en publikation, der dokumenterer fase 1 og 2. Nærværende notat sammenfatter alene hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Databehandlingen af materialet og udarbejdelsen nærværende notat er foretaget af Center for Anvendt Logistik og Transportforskning, CALT, som på denne måde ønsker at bakke op bag TØF's initiativ. Lars Dagnæs Centerleder, CALT September 2001

5 2 Spørgeskemaundersøgelse 2.1 Spørgeskemaet Spørgeskemaet var på i alt 3 A4 sider samt en forside jf. vedlagte bilag. Der skulle svares på i alt 38 argumenter om betydning, anvendelse og indhentning af viden i virksomhederne. De 38 argumenter var fordelt på 6 temaer: 1. Virksomhedens vidensbehov 2. Hvorledes indhentes viden 3. Videnindhentning de seneste 12 måneder 4. Betydning og anvendelse af Internettet 5. Betydning og anvendelse af dansk forskning 6. Betydning og anvendelsen af international forskning Alle udsagn skulle besvares ved at sætte et kryds: helt enig, enig, både og, uenig, helt uenig. Herudover var der mulighed for at komme med forslag til nye forskningstemaer forslag til nye forskningsprojekter generelle kommentarer Endelig skulle der angives oplysninger om 1) medlemstype i TØF, 2), sektor (offentlig/privat), 3) virksomhedsstørrelse og 4) branche. 2.2 Udsendelse af skemaet Der blev i foråret 2001 udsendt i alt 1180 skemaer efter TØF's udsendelsesliste, der omfatter virksomhedsmedlemmer, personlige medlemmer og personer, som i en prøveperiode modtager materialet fra TØF. Der er modtaget i alt 229 udfyldte skemaer. Det svarer til en samlet svarprocent på 19. Hovedparten af de udfyldte skemaer er modtaget fra virksomhedsmedlemmerne, her er svarprocenten 33.

6 2.3 Databehandling De indkomne skemaer er efterfølgende blevet databehandlet i analysesystemet SAS. Vidensbehov Besvarelsen af hvert spørgsmål er af hensyn til behandling af undersøgelsens resultater oversat til en værdi, som kan variere mellem + 3 og 3: - Plus 3 angiver at alle i undersøgelsen har svaret: helt enig - Minus 3 angiver at alle i undersøgelsen har svaret: helt uenig. Ved oversættelsen er der anvendt følgende værdier: Helt enig enig både og uenig helt uenig 3 1,5 0-1,5-3 Resultaterne af undersøgelsen er sammenfattet i 6 diagrammer, et for hver af undersøgelsens temaer.

7 3 Undersøgelsens hovedresultater 3.1 Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Virksomhederne konkurrerer på anvendelse af ny viden Ny viden skal omsættes i nye produkter, metoder, organisations- og samarbejdsformer Alle svarer samstemmende: - at ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed i dag og vil være det om 5 år. Ny viden og teknologi bruges til - at udvikle nye produkter og services - at udvikle metoder og services - at udvikle organisation og samarbejde De tre sigter med anvendelse af ny viden og teknologi har stort set samme betydning.

8 3.2 Tema 2: Hvorledes indhentes viden Medarbejderes personlige nationale netværk er den vigtigste kilde til ny viden i virksomheden For undersøgelsen som helhed er det et markant udsagn, at virksomhederne ikke har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden. Det skal dog samtidig bemærkes, at 17% af deltagerne har svaret, at deres virksomhed har en procedure/systematik herfor. Disse virksomheder findes i særlig grad inden for brancherne: - godstransport og logistik - leverandører af IT - rådgivning. Virksomhederne vurderer generelt, at ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere. Den vigtigste kilde til ny viden er medarbejdernes danske netværk. Der er samlet en positiv vurdering af betydningen af medarbejdernes internationale netværk. Betydningen heraf er meget mindre end af de danske netværk.

9 3.3 Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Ny viden indhentes kun i beskedent omfang internationalt Virksomhedernes vigtigste kilde til ny viden er i nævnte rækkefølge: - læsning af danske tidsskrifter og artikler - deltagelse i efteruddannelse - deltagelse i danske konferencer Virksomhederne deltager kun i beskeden grad i internationale konferencer. Det er et endnu mere markant udsagn, at eksterne konsulenter ikke er virksomhedernes vigtigste kilde til anvendelse af ny viden. Danske og internationale forskningsrapporter er kun i yderst beskedent omfang kilde til anvendelse af ny viden og teknologi i virksomhederne. Samlet viser undersøgelsen, at virksomhedernes søgen efter ny viden i vid udstrækning retter sig mod Danmark, og at internationale kilder har en yderst beskeden betydning.

10 3.4 Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Forventningen er, at Internettet i fremtiden vil være det vigtigste medium for ny viden aktuelt spiller Internettet en mere beskeden rolle Markante udsagn fra undersøgelsen er: - Det forventes, at Internettet i fremtiden vil være det mest betydende medium for ny viden - Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden. Her over for står, at virksomhedernes anvendelse af Internettet som kilde til ny viden i dag er beskeden. Kun danske web-sider har en vis betydning som kilde til ny viden i virksomhederne. Hverken danske eller internationale web-portaler spiller en rolle, ligesom internationale websider ikke har nogen betydende rolle. Det er herudover et overraskende resultat, at forskellige brancher i undersøgelsen har en meget forskellig udnyttelse af Internettet som videnkilde i dag.

11 3.5 Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Opfattelsen er: dansk forskning har stor betydning. I praksis anvendes kun få resultater fra forskningen. Vurderingen er: den er ikke anvendelsesorienteret. Det er en generel opfattelse fra deltagerne i undersøgelsen at: - resultaterne fra dansk transportforskning har en stor betydning for virksomhederne. Alle grupper understøtter dette udsagn. Dog lægges der mest vægt på betydningen af den danske forskning fra brancherne: - veje og infrastruktur - rådgivning. Brancheorganisationerne og de offentlige virksomheder er mere positive end de private virksomheder. I praksis er det imidlertid få, der inden for de sidste 12 måneder har anvendt resultaterne fra forskningen. Der er endvidere enighed om, at dansk forskning ofte ikke dækker behovet. Der er en positiv, men beskeden, tiltro til at dansk forskning har et tilstrækkeligt videnskabeligt niveau. Der er enighed om, at forskningen ikke er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. Der er en forventning til, at styrkelsen af den danske transportforskning gennem etablering af Dansk Transportforskning vil få positiv betydning. Der efterspørges i betydeligt omfang nye temaer i dansk forskning. Forslag til nye temaer og nye projekter er gengivet sidst i dette notat.

12 3.6 Tema 6: Betydningen og anvendelsen af international forskning Opfattelsen er: international forskning har betydning I praksis anvender endnu færre resultaterne Også her efterlyses: anvendelsesorienteret forskning Undersøgelsens resultater om betydning og anvendelse af international forskning viser samme tendenser som for den danske forskning. Det er især de større virksomheder, der lægger vægt på betydning af international forskning.

13 4 Delresultater for de 38 udsang Nedenfor er i figurform vist resultatet af besvarelsen af de 38 spørgsmål i undersøgelsen. I figurerne er dels den samvægtede værdi for alle 229 spørgsmål (fuldt udfyldte søjler). 4.1 Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Vidensbehov Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle organisation og samarbejde Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle metoder og proceser Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle nye produkter/services Ny viden og teknologi er en konkurrerenceparameter for min virksomhed om 5 år Ny viden og teknologi er en konkurrerenceparameter for min virksomhed i dag (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

14 4.2 Tema 2: Hvorledes indhentes viden Videnindhentning Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes internationale netværk Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes danske netværk Væsentlig ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere Vi har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

15 4.3 Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Videnindhentning - de seneste 12 måneder Eksterne konsulenter er den vigtigste kilde for os til anvendelsen af ny viden Deltagelse i kurser/efteruddannelse har inspireret til væsentlige initiativer hos os - har internationale tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har internationale rapporter inspirert til nye væsentlige initiativer hos os - har danske tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer - har danske rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har vi fået væsentlig ny viden på udenlandske konferencer - har vi deltaget i udenlandske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på danske konferencer - har vi deltaget i danske konferencer om TTL (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

16 4.4 Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Internettet Vi får ofte ny viden fra udenlandske websider Vi får ofte ny viden fra udenlandske webportaler Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske websider Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske webportaler Internettet bliver fremover det mest betydende medium for ny viden Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

17 4.5 Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Dansk forskning Vi efterspørger resultater fra nye temaer i dansk forskning Vi forventer, at styrkelsen af dansk transportforskning gennem etablering af DTF vil få betydning for os Resultater fra dansk forskning er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret Resultater fra dansk forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra dansk forskning dækker ofte vores behov for viden Vi har de seneste 12 måneder konkret brugt resultater fra dansk forskning Resultater fra dansk transportforskning har stor betydning for os (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3 Angivne mulige temaer for dansk forskning fra spørgeskemaerne: 1. T: Trafik, miljø og sundhed. 2. T: Større fokus på godstransport. 3. T: Strategisk miljøvurdering (SMV). 4. T: Infrastruktur: vej, bane og Femernbro. EU Harmoniseringer af infrastrukturen specielt banetransport. 5. T: Logistikkædernes omkostningsstruktur & udvikling. 6. T: Planlægnings-og børsværktøj med forskelligt fokus. 7. T: Effektivisering af samkørsel. 8. T: Transportkæder, logistik, samarbejde transportkøber/transportsælger. 9. T: Bio diesel, kølemaskiner til kølebiler. 10. T: Trafiksikkerhed bør fortsat prioriteres højt i forskningen. 11. T: Uddannelse. 12. T: Transporttelematik ( andet end road-pricing). 13. T: Mere forskning i kollektiv trafik. 14. T: Transport/samfundsøkonomi + komplekse trafikuheld. 15. T: Transportmidlers miljøpåvirkning. 16. T: Søtransport. 17. T: Trafikhavne som forretninger. 18. T: Aktivitetsbaserede modeller. 19. T: produktions og lagerstyring i SAP. 20. T: Intelligente transport systemer. 21. T: Konsekvenser for mangel på en konkret trafikpolitik. 22. T: Bytrafik offentlig.. T: Mere erhvervsorienteret (d.v.s. ikke kun trafikforskning). 24. T: Trafikteknik. 25. T: Modeller for regionale/by modeller for godstransport. 26. T: Andre parametre end prisen til vurdering af produkter.

18 27. T: Miljøbelastningsdimensionen ind i transport (distributionen)- optimeringsmodeller. 28. T: Intermodalitet. 29. T: trafikafvikling, sammenhæng mellem sikkerhed og tryghed. 30. T: e-commerce. 31. T: multimodale transportløsninger. 32. T: Cykeltrafik, kollektiv trafik, anvendelsesorienteret af Told og dokumentbehandling. 34. T: virkninger af trafik set fra flere synsvinkler. 35. T: kompetenceudvikling. 36. T: transportøkonomi og transportmodeller. 37. T: Transport og kompetence udvikling set ift. konkurrenceevnen. 38. T: Styrkelse af nærskibstrafikken. 39. T: Miljøbelastning forskellige trafikformer. Oplevelse af rejsetid / forsinkelses forskellige trafikformer. 40. T: læring / uddannelse / e-learning, organisation / selvstyre / uddelegering / IT i transportsektoren. 41. T: Udlicitering af skinnebåren transport. 42. T: Nye kompetencer/kvalifikationer ændrede vilkår/organisering. 43. T: Fremtidens transportkæder i EU. Vidensbehov Vidensintensive aktiviteter, som respondenterne mener vil være centrale for deres virksomhed/institution i de kommende år 1. V: Sammenhængen mellem trafik, miljø og sundhed, specielt vedr. luftforurening (især ultrafine partikler) og støj. Også de positive sammenhænge (cykling og gang) motion sundhed. 2. V: Multimodalitet, Logistikkæder. 3. V: IT-løsninger, anvendelsesorienterede økonomiske studier, miljømæssige konsekvenser. 4. V: Capacity Restraint Management- Capacity Demand Management VVM & SMV. 5. V: Logistik & IT. Strategisk ledelsesudvikling. 6. V: Udvikling af fremtidsperspektiver for grønne transportformer og støtte til disse. Støtten kan være kravsbaseret og bør være rodfæstet i EU samarbejdet. 7. V: Optimering af godstransportnetværk, smidige samarbejdsformer mellem godstransportformerne, kompetenceudviklingsstrategien IT-operationalisering i optimering, Godsstatistik. 8. V: Rekruttering af personale (busbranchens fastholdelse af medarbejdere (busbranchen)). 9. V: Implementering af forskningsresultater indenfor transport og logistik. 10. V: Forholdet land/sø for lastbiltransport. 11. V: Transportmiljø udvikling. Belastningskonsekvenser for tiltagende godstransport på brancher. 12. V: Omlægning af transport fra vej til bane/sø. 13. V: Forhold vedr. plukkelagre og intern transport og produktions og montagelinier. 14. V: Netværksdannelse, NRM, socioøkonomiske relationer, globalisering. 15. V: Omlægning af bilafgiften i DK. Infrastrukturens udvikling. 16. V: Planlægningsmetoder i transportnetværk. Udvikling af nye programmer/platforme ved trafikmodulering. 17. V: Transportkæder, godsstrømme, godsbanedrift. 18. V: 4. parts logistik, optimering af transportkæder, forbedring af intermodule kæder, road-pricing kulturforskelle i transportsektoren. 19. V: Terminal, stoppestedsoplysninger, overvågning, billetteringssystem. 20. V: Medarbejdernes kompetence som skal udvikles ift. virksomhedens mål og visioner. 21. V: IT, telematik, realtid, kørselsplanlægning, web information og selvbetjening.

19 22. V: Test af biler og biludstyr.. V: Søtransport, havneudvikling logistik omkring havne. Vidensbehov 24. V: Analyser af de samfundsmæssige konsekvenser af trafikal.. i hovedstads/ørestadsregionen samt konsekvenserne af forskellige 25. V: moderne. 26. V: IT og trafiksikkerhed. 27. V: Brug af informationsteknologi. Beregning af eksterne omkostninger. 28. V: Renere teknologi-værktøjer til måling af. 29. V: Transportøkonomi, styring af omkostninger. 30. V: E-Commerce/IT. 31. V: Transportadfærd, persontransport : hvorfor vælger folk de transportformer de gør / hvilke ændringer (priser, reguleringer, investeringer m.v.) kan ændre folks adfærd. 32. V: Transportselskaber skib-bil-tog-(fly). 33. V: Logistikkæden i elektronikbranchen. 34. V: Algoritmeudvikling, udvikling og operationalisering af activity based models, udvikling af geografiske informationssystemer i en planlægningssammenhæng. 35. V: Driftsøkonomi og organisation af transportvirksomheder. 36. V: Logistik, e-pro., point of sales Data. 37. V: Udbud af utraditionelle kørselsordninger. A: En lille kommune indb. afsætter begrænsede ressourcer til emnet. 38. V: Rekruttering af bude, vm herunder sammensætning (demografi m.v.) Optimeringsværktøjer til planlægning. Informationsværktøjer og brugen af disse. 39. V: Internet og telekommunikation. Ledelses- og planlægningsværktøjer til transportbranchen. 40. V: Int. Scm organisering. Paneuropæisk transportoptimering. Globale forsyningskæder. 41. V: Barrierer for integration af transportformer. 42. V: Elektronisk arkiv styring af social service. 43. V: Konsekvenser af globaliseringen ( hos producenterne) for transportstruktur/-udvikling. 44. V: Betydning af etablering af fast forbindelse for Femer Bælt. 45. V: ledelse. 46. V: Trafikinformatik. E-handel. 47. V: forskning/udvikling i PTS. 48. V: Up to date TV-data. Let tilgængelige fri adgang til store regionale/nationale trafikmodeller + data. 49. V: Danske & udenlandske turisters rejseadfærd, heru. ophold på destinationer som man rel. t- transportform og tid. Erhvervslokalisering afh./uafh. Af transport & logistik VS. Nye, ikke stedbundne (fx IT baserede) industrier. 50. V:.. af intern logistik. Nye måder/metoder at producere på (f.eks. Lean). 51. V: Internet og brug heraf for transportbranchen. Intermodalitet. Miljøpåvirkning. 52. V: Trafikafvikling ved trafikledelse/trafikinformatik, imødegåelse af fremkommelighedsproblemer. 53. V: crm. 54. V: Emner vedr. multimodale transportløsninger såsom effektivitetsparametre, terminaludvikling og effektivisering, forsikringsforhold. 55. V: Internationale radio og. 56. V: Trafik-trafikant-IT.

20 57. V: City logistik som kommunen kan anvende til bedre miljø i bykerner, fremkommelighed i mindre barriereeffekt og venligere miljø i de ofte snævre gaderum. 58. V: Told i DK/EU. 59. V: 4.parts logistik, e-management, partnering/outsouring. 60. V: Samfundsøkonomiske analyser, der inddrager eksterne omkostninger. 61. V: transportøkonomi, transportadfærd. 62. V: Kollektiv trafik positionering information kommunikation. 63. V: Etablering af Intranet. Kompetenceudvikling. Stake. Regnskaber. 64. V: Track & trace, lagerstyring. Vidensbehov 65. V: offentlig personbefordring, koordinering af kommunale kørsler, havneforhold (drift/udvikling). 66. V: Konferencer med deltagelse af både forskere og erhvervsliv. Udveksling af erfaringer. 67. V: læring, brug af IT, organisation, kundeservice. 68. V: Digital forvaltning. 69. V: Jeg savner dansk/international forskning, der så konkret som muligt belyser betydningen af den kollektive bustrafik i amter og kommuner, med hensyn til de besparelser samfundet opnår på sygehusområdet. Vej og trafikanlæg, parkeringsanlæg m.v. Man ville hermed få en samlet vurdering af samfundsøkonomien ved landets busdrift, i stedet for den nuværende snævre forskning på de rene driftsudgifter. 70. V: lagring og intern transport. 71. V: Stregkodestyring. EDI forbindelser/kommunikation. 72. V: Den trafikale situation central Europa. (bane vs. Vej). 73. V: Udlicitering af kollektivtransport.

21 4.6 Tema 6: Betydning og anvendelsen af international forskning International forskning Vi har fremover stort behov for resultater fra international forskning Resultater fra international forskning er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret Resultater fra international forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra international forskning dækker ofte vores behov for viden Vi har de seneste 12 måneder konkret brugt resultater fra international forskning Resultater fra international forskning har stor betydning for os (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

22 4.7 Andre kommentarer 1. A: åben adgang til resultater fra transportvareundersøgelser. 2. A: Danske eller skandinaviske uafhængige informationsbureauer, med fokus på transport, shipping og logistik via Internettet er der et stort behov for. 3. A: Dansk godstransportforskning er rettet mod politikkens behov og kommer kun i ringe grad godstransporterhvervet til gode. 4. A: Mere anvendelsesorienteret forskning og erfaringstal indenfor kollektivtrafiksektoren i DK + Europa vil være godt ud fra min personlige faglige opfattelse. 5. A: Forskning har for meget fokus på makroøkonomi, mens det er gennem ændret adfærd hos transportsælger og ikke køber at resultater opnås. 6. A: En lille kommune indb. afsætter begrænsede ressourcer til emnet. 7. A: Vidensformidling til transportbranchen kan og bør forbedres med IT værktøjer. 8. A: DTF bør inddrage - internationale virksomheder/int. Logistik virksomheder. Int. Business./myndigheder. 9. A: Stort behov for anvendelsesorienterede viden. 10. A: Det er vanskeligt at udfylde skemaet, når udgangspunktet er en virksomhed der ikke er i stand til at absorbere/formidle viden! 11. A: Der savnes forskning i mere grundlæggende trafikplanlægning og vejdesign. 12. A: Skemaet er rimelig irrelevant for DTF. Derfor kun nødtørftigt besvaret. 13. A: Tog er altid forsinkede er myten og opfattelsen i offentligheden ( i alt fald den del, der ikke bruger tog). Sandheden er måske at danske tog er mere rettidige end alle andre trafikmidler?

23 5 Det udsendte spørgeskema Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Kære TØF-medlem Foreningen skal hermed anmode dig om at bruge nogle få minutter på at udfylde dette spørgeskema. Dine oplysninger kan bidrage til at etablere et overordnet billede af behov for og anvendelse af ny viden indenfor trafik, transport og logistik. Resultatet af undersøgelsen skal ultimo maj 2001 offentliggøres på en konference, hvor TØF sætter fokus på behov, produktion, formidling og anvendelse af ny viden, og hvem der har hvilke roller i den forbindelse. Gør vi det godt nok i Danmark på dette område? Vi vil bede dig svare så godt som muligt på spørgsmålene set ud fra de arbejds- og funktionsområder, du har ansvar for/godt kendskab til. Det udfyldte skema skal være returneret til TØF senest [dato] TØF håber, at du vil medvirke positivt til undersøgelsen! Med venlig hilsen Knud Erik Andersen Formand for TØF's bestyrelse

24 NB! ALLE SPØRGSMÅL VEDRØRER VIDEN OM TRAFIK, TRANSPORT OG LOGISTIK (TTL) Vidensbehov: HELT BÅDE HELT ENIG ENIG OG UENIG UENIG Ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed nu Ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed om 5 år Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle nye produkter/services Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle metoder og processer Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle organisation & samarbejde Videnindhentning: Vi har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden Væsentlig ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes danske netværk Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes internationale netværk De seneste 12 måneder : - har vi deltaget i danske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på danske konferencer - har vi deltaget i udenlandske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på udenlandske konferencer - har danske rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har danske tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer - har internationale rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har internationale tidsskrifter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os Deltagelse i kurser/efteruddannelse har inspireret til væsentlige initiativer hos os Eksterne konsulenter er den vigtigste kilde for os til anvendelse af ny viden Internettet: Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden Internettet bliver fremover det mest betydende medium for ny viden Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske webportaler Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske websider Vi får ofte ny viden fra udenlandske webportaler Vi får ofte ny viden fra udenlandske websider

25 HELT BÅDE HELT ENIG ENIG OG UENIG UENIG Dansk forskning: Resultater fra dansk transportforskning har stor betydning for os Vi har i de seneste 12 mdr. konkret brugt resultater fra dansk forskning Resultater fra dansk forskning dækker ofte vores behov for viden Resultater fra dansk forskning er på tilstrækkeligt videnskabeligt niveau Resultater fra dansk forskning er tilstrækkelig anvendelsesorienteret Vi forventer, at styrkelsen af dansk transportforskning gennem etablering af DTF (Danmarks Transportforskning) vil få betydning for os Vi efterspørger resultater fra nye temaer i dansk forskning Nævn mulige tema(er) International forskning: Resultater fra international forskning har stor betydning for os Vi har i de seneste 12 mdr. konkret brugt resultater fra international forskning Resultater fra internat. forskning dækker ofte vores behov for viden Resultater fra internat. forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra internat. forskning er tilstrækkelig anvendelsesorienteret Vi har fremover stort behov for resultater fra international forskning Nævn nogle vidensområder /vidensintensive aktiviteter, som du mener vil være centrale for din virksomhed/institution i de kommende år: Andre kommentarer til vidensbehov og vidensanvendelse: Husk også at udfylde bagsiden!

26 Baggrundsoplysninger Medlemsskab af TØF: Firma Personligt Sektor: Privat sektor Branche- eller interesseorganisation Offentlig sektor Branche: (sæt kun ét kryds) Veje og infrastruktur Bustrafik Jernbanedrift Luftfart Anden persontransport Havnevæsen og søfart Godstransport Spedition Logistik Intern transport og lagerdrift Leverandør til transportsektoren IT Transportforskning Rådgivning, konsulentvirksomhed Transportsektoren generelt (hele TØF s område) Andet: Antal ansatte: over 100 over 500

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening April 2002 2 Forord Transportøkonomisk Forening tog i 2001 initiativ til et projekt, der havde til formål at skabe en behovsorienteret

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport - Analyse af HAKL s målgruppe inden for funktionsområdet transport af varer og personer Marts 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut,

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere