Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)"

Transkript

1 Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer

2 Indhold 1 Indledning Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet Udsendelse af skemaet Databehandling Undersøgelsens resultater Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Tema 2: Hvorledes indhentes viden Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Tema 6: Betydningen og anvendelsen af international forskning Besvarelsen af de 38 spørgsmål Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Tema 2: Hvorledes indhentes viden Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Tema 6: Betydning og anvendelsen af international forskning Andre kommentarer Det udsendte spørgeskema...

3 1 Indledning Transportøkonomisk Forening, TØF, har i foråret/sommeren 2001 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af behovet for og anvendelsen af viden blandt TØF's medlemmer. Undersøgelsen er et led i et samlet TØF initiativ til at sætte fokus på viden inden for trafik-, transport- og logistiksektoren i Danmark. Initiativet skal ses i lyset af, at for TØF s medlemmer og for trafik- og transportsektoren som helhed gælder det, at viden på trafik- og transportområdet skal være tilgængelig, sådan at der kan træffes beslutninger i såvel privat som offentligt regi af tilstrækkelig høj kvalitet. Den rette viden til rette tid er ofte af afgørende betydning for mange virksomheder, institutioner mv., som har med trafik, transport og logistik (TTL) at gøre. Det er derfor glædeligt, at der i de senere år har været mere fokus på trafik- og transportforskningen end tidligere, og at der er taget væsentlige skridt til styrkelse af forskningen. Imidlertid er der ikke noget samlet overblik over, hvilke vidensbehov der er påtrængende i de forskellige grene af trafik- og transportsektoren. Derfor har TØF stillet sig selv den opgave at etablere en oversigt over hvilke centrale vidensbehov, der trænger sig på i hele TTL sektoren, og hvordan nødvendig ny viden egentlig dannes og formidles. TØF er opmærksom på, at når det gælder forskning, så føres der en klassisk diskussion af, om forskningen skal være behovsdrevet eller ej. Det er ikke TØF s hensigt, at vi vil blande os i den diskussion, men vi vil gerne i dialog også med forskerne. Vidensbehov i Danmark drejer sig imidlertid ikke blot om forskning i Danmark, men også om forskning uden for landets grænser og formidlingen heraf til Danmark. Vidensbehov omfatter også information om best practice, undersøgelser mv. Hensigten med TØF s initiativ er primært at få skabt et overblik over de mest påtrængende vidensbehov i Danmark. En sådan oversigt, vil vi påstå, er af stor værdi for hele sektorens udvikling. Derudover er det hensigten at rejse en diskussion af, hvordan opgaven med vidensdannelse og videnformidling egentlig bliver varetaget i Danmark. Har vi de organer, der skal til? Hvor langt ind i de private virksomheders vidensbehov rækker den offentlige forpligtelse? Det er spørgsmål af denne type, vi ønsker belyst. 1 Det samlede videnprojekt falder i tre hovedfaser: Fase 1. Udsendelse af spørgeskema - Der udsendes til TØF s ca medlemmer et spørgeskema, der helt overordnet omfatter spørgsmål om vidensbehov, vidensdannelse og videnformidling. Fase 2. Konference om vidensbehov - Der afholdes en konference, hvor hovedvægten er lagt på, at en lang række firmaer, organisationer, institutioner mv. får lejlighed til skriftligt såvel som mundtligt at fremlægge aktuelle vidensbehov med henblik diskussion heraf såvel med eksperter på området som med politikere. - På konferencen fremlægges også resultaterne af spørgeskemaanalysen fra fase 1. Fase 3. Dokumentation 1 Kilde: TØF's projektbeskrivelse for projektet.

4 - Efter konferencen vil såvel spørgeskemaanalysen som skriftligt materiale vedrørende vidensbehov og fremførte synspunkter fra konferencen blive redigeret sammen til en publikation, der dokumenterer fase 1 og 2. Nærværende notat sammenfatter alene hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Databehandlingen af materialet og udarbejdelsen nærværende notat er foretaget af Center for Anvendt Logistik og Transportforskning, CALT, som på denne måde ønsker at bakke op bag TØF's initiativ. Lars Dagnæs Centerleder, CALT September 2001

5 2 Spørgeskemaundersøgelse 2.1 Spørgeskemaet Spørgeskemaet var på i alt 3 A4 sider samt en forside jf. vedlagte bilag. Der skulle svares på i alt 38 argumenter om betydning, anvendelse og indhentning af viden i virksomhederne. De 38 argumenter var fordelt på 6 temaer: 1. Virksomhedens vidensbehov 2. Hvorledes indhentes viden 3. Videnindhentning de seneste 12 måneder 4. Betydning og anvendelse af Internettet 5. Betydning og anvendelse af dansk forskning 6. Betydning og anvendelsen af international forskning Alle udsagn skulle besvares ved at sætte et kryds: helt enig, enig, både og, uenig, helt uenig. Herudover var der mulighed for at komme med forslag til nye forskningstemaer forslag til nye forskningsprojekter generelle kommentarer Endelig skulle der angives oplysninger om 1) medlemstype i TØF, 2), sektor (offentlig/privat), 3) virksomhedsstørrelse og 4) branche. 2.2 Udsendelse af skemaet Der blev i foråret 2001 udsendt i alt 1180 skemaer efter TØF's udsendelsesliste, der omfatter virksomhedsmedlemmer, personlige medlemmer og personer, som i en prøveperiode modtager materialet fra TØF. Der er modtaget i alt 229 udfyldte skemaer. Det svarer til en samlet svarprocent på 19. Hovedparten af de udfyldte skemaer er modtaget fra virksomhedsmedlemmerne, her er svarprocenten 33.

6 2.3 Databehandling De indkomne skemaer er efterfølgende blevet databehandlet i analysesystemet SAS. Vidensbehov Besvarelsen af hvert spørgsmål er af hensyn til behandling af undersøgelsens resultater oversat til en værdi, som kan variere mellem + 3 og 3: - Plus 3 angiver at alle i undersøgelsen har svaret: helt enig - Minus 3 angiver at alle i undersøgelsen har svaret: helt uenig. Ved oversættelsen er der anvendt følgende værdier: Helt enig enig både og uenig helt uenig 3 1,5 0-1,5-3 Resultaterne af undersøgelsen er sammenfattet i 6 diagrammer, et for hver af undersøgelsens temaer.

7 3 Undersøgelsens hovedresultater 3.1 Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Virksomhederne konkurrerer på anvendelse af ny viden Ny viden skal omsættes i nye produkter, metoder, organisations- og samarbejdsformer Alle svarer samstemmende: - at ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed i dag og vil være det om 5 år. Ny viden og teknologi bruges til - at udvikle nye produkter og services - at udvikle metoder og services - at udvikle organisation og samarbejde De tre sigter med anvendelse af ny viden og teknologi har stort set samme betydning.

8 3.2 Tema 2: Hvorledes indhentes viden Medarbejderes personlige nationale netværk er den vigtigste kilde til ny viden i virksomheden For undersøgelsen som helhed er det et markant udsagn, at virksomhederne ikke har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden. Det skal dog samtidig bemærkes, at 17% af deltagerne har svaret, at deres virksomhed har en procedure/systematik herfor. Disse virksomheder findes i særlig grad inden for brancherne: - godstransport og logistik - leverandører af IT - rådgivning. Virksomhederne vurderer generelt, at ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere. Den vigtigste kilde til ny viden er medarbejdernes danske netværk. Der er samlet en positiv vurdering af betydningen af medarbejdernes internationale netværk. Betydningen heraf er meget mindre end af de danske netværk.

9 3.3 Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Ny viden indhentes kun i beskedent omfang internationalt Virksomhedernes vigtigste kilde til ny viden er i nævnte rækkefølge: - læsning af danske tidsskrifter og artikler - deltagelse i efteruddannelse - deltagelse i danske konferencer Virksomhederne deltager kun i beskeden grad i internationale konferencer. Det er et endnu mere markant udsagn, at eksterne konsulenter ikke er virksomhedernes vigtigste kilde til anvendelse af ny viden. Danske og internationale forskningsrapporter er kun i yderst beskedent omfang kilde til anvendelse af ny viden og teknologi i virksomhederne. Samlet viser undersøgelsen, at virksomhedernes søgen efter ny viden i vid udstrækning retter sig mod Danmark, og at internationale kilder har en yderst beskeden betydning.

10 3.4 Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Forventningen er, at Internettet i fremtiden vil være det vigtigste medium for ny viden aktuelt spiller Internettet en mere beskeden rolle Markante udsagn fra undersøgelsen er: - Det forventes, at Internettet i fremtiden vil være det mest betydende medium for ny viden - Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden. Her over for står, at virksomhedernes anvendelse af Internettet som kilde til ny viden i dag er beskeden. Kun danske web-sider har en vis betydning som kilde til ny viden i virksomhederne. Hverken danske eller internationale web-portaler spiller en rolle, ligesom internationale websider ikke har nogen betydende rolle. Det er herudover et overraskende resultat, at forskellige brancher i undersøgelsen har en meget forskellig udnyttelse af Internettet som videnkilde i dag.

11 3.5 Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Opfattelsen er: dansk forskning har stor betydning. I praksis anvendes kun få resultater fra forskningen. Vurderingen er: den er ikke anvendelsesorienteret. Det er en generel opfattelse fra deltagerne i undersøgelsen at: - resultaterne fra dansk transportforskning har en stor betydning for virksomhederne. Alle grupper understøtter dette udsagn. Dog lægges der mest vægt på betydningen af den danske forskning fra brancherne: - veje og infrastruktur - rådgivning. Brancheorganisationerne og de offentlige virksomheder er mere positive end de private virksomheder. I praksis er det imidlertid få, der inden for de sidste 12 måneder har anvendt resultaterne fra forskningen. Der er endvidere enighed om, at dansk forskning ofte ikke dækker behovet. Der er en positiv, men beskeden, tiltro til at dansk forskning har et tilstrækkeligt videnskabeligt niveau. Der er enighed om, at forskningen ikke er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. Der er en forventning til, at styrkelsen af den danske transportforskning gennem etablering af Dansk Transportforskning vil få positiv betydning. Der efterspørges i betydeligt omfang nye temaer i dansk forskning. Forslag til nye temaer og nye projekter er gengivet sidst i dette notat.

12 3.6 Tema 6: Betydningen og anvendelsen af international forskning Opfattelsen er: international forskning har betydning I praksis anvender endnu færre resultaterne Også her efterlyses: anvendelsesorienteret forskning Undersøgelsens resultater om betydning og anvendelse af international forskning viser samme tendenser som for den danske forskning. Det er især de større virksomheder, der lægger vægt på betydning af international forskning.

13 4 Delresultater for de 38 udsang Nedenfor er i figurform vist resultatet af besvarelsen af de 38 spørgsmål i undersøgelsen. I figurerne er dels den samvægtede værdi for alle 229 spørgsmål (fuldt udfyldte søjler). 4.1 Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Vidensbehov Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle organisation og samarbejde Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle metoder og proceser Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle nye produkter/services Ny viden og teknologi er en konkurrerenceparameter for min virksomhed om 5 år Ny viden og teknologi er en konkurrerenceparameter for min virksomhed i dag (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

14 4.2 Tema 2: Hvorledes indhentes viden Videnindhentning Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes internationale netværk Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes danske netværk Væsentlig ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere Vi har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

15 4.3 Tema 3: Videnindhentning de seneste 12 måneder Videnindhentning - de seneste 12 måneder Eksterne konsulenter er den vigtigste kilde for os til anvendelsen af ny viden Deltagelse i kurser/efteruddannelse har inspireret til væsentlige initiativer hos os - har internationale tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har internationale rapporter inspirert til nye væsentlige initiativer hos os - har danske tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer - har danske rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har vi fået væsentlig ny viden på udenlandske konferencer - har vi deltaget i udenlandske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på danske konferencer - har vi deltaget i danske konferencer om TTL (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

16 4.4 Tema 4: Betydning og anvendelse af Internettet Internettet Vi får ofte ny viden fra udenlandske websider Vi får ofte ny viden fra udenlandske webportaler Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske websider Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske webportaler Internettet bliver fremover det mest betydende medium for ny viden Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

17 4.5 Tema 5: Betydning og anvendelse af dansk forskning Dansk forskning Vi efterspørger resultater fra nye temaer i dansk forskning Vi forventer, at styrkelsen af dansk transportforskning gennem etablering af DTF vil få betydning for os Resultater fra dansk forskning er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret Resultater fra dansk forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra dansk forskning dækker ofte vores behov for viden Vi har de seneste 12 måneder konkret brugt resultater fra dansk forskning Resultater fra dansk transportforskning har stor betydning for os (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3 Angivne mulige temaer for dansk forskning fra spørgeskemaerne: 1. T: Trafik, miljø og sundhed. 2. T: Større fokus på godstransport. 3. T: Strategisk miljøvurdering (SMV). 4. T: Infrastruktur: vej, bane og Femernbro. EU Harmoniseringer af infrastrukturen specielt banetransport. 5. T: Logistikkædernes omkostningsstruktur & udvikling. 6. T: Planlægnings-og børsværktøj med forskelligt fokus. 7. T: Effektivisering af samkørsel. 8. T: Transportkæder, logistik, samarbejde transportkøber/transportsælger. 9. T: Bio diesel, kølemaskiner til kølebiler. 10. T: Trafiksikkerhed bør fortsat prioriteres højt i forskningen. 11. T: Uddannelse. 12. T: Transporttelematik ( andet end road-pricing). 13. T: Mere forskning i kollektiv trafik. 14. T: Transport/samfundsøkonomi + komplekse trafikuheld. 15. T: Transportmidlers miljøpåvirkning. 16. T: Søtransport. 17. T: Trafikhavne som forretninger. 18. T: Aktivitetsbaserede modeller. 19. T: produktions og lagerstyring i SAP. 20. T: Intelligente transport systemer. 21. T: Konsekvenser for mangel på en konkret trafikpolitik. 22. T: Bytrafik offentlig.. T: Mere erhvervsorienteret (d.v.s. ikke kun trafikforskning). 24. T: Trafikteknik. 25. T: Modeller for regionale/by modeller for godstransport. 26. T: Andre parametre end prisen til vurdering af produkter.

18 27. T: Miljøbelastningsdimensionen ind i transport (distributionen)- optimeringsmodeller. 28. T: Intermodalitet. 29. T: trafikafvikling, sammenhæng mellem sikkerhed og tryghed. 30. T: e-commerce. 31. T: multimodale transportløsninger. 32. T: Cykeltrafik, kollektiv trafik, anvendelsesorienteret af Told og dokumentbehandling. 34. T: virkninger af trafik set fra flere synsvinkler. 35. T: kompetenceudvikling. 36. T: transportøkonomi og transportmodeller. 37. T: Transport og kompetence udvikling set ift. konkurrenceevnen. 38. T: Styrkelse af nærskibstrafikken. 39. T: Miljøbelastning forskellige trafikformer. Oplevelse af rejsetid / forsinkelses forskellige trafikformer. 40. T: læring / uddannelse / e-learning, organisation / selvstyre / uddelegering / IT i transportsektoren. 41. T: Udlicitering af skinnebåren transport. 42. T: Nye kompetencer/kvalifikationer ændrede vilkår/organisering. 43. T: Fremtidens transportkæder i EU. Vidensbehov Vidensintensive aktiviteter, som respondenterne mener vil være centrale for deres virksomhed/institution i de kommende år 1. V: Sammenhængen mellem trafik, miljø og sundhed, specielt vedr. luftforurening (især ultrafine partikler) og støj. Også de positive sammenhænge (cykling og gang) motion sundhed. 2. V: Multimodalitet, Logistikkæder. 3. V: IT-løsninger, anvendelsesorienterede økonomiske studier, miljømæssige konsekvenser. 4. V: Capacity Restraint Management- Capacity Demand Management VVM & SMV. 5. V: Logistik & IT. Strategisk ledelsesudvikling. 6. V: Udvikling af fremtidsperspektiver for grønne transportformer og støtte til disse. Støtten kan være kravsbaseret og bør være rodfæstet i EU samarbejdet. 7. V: Optimering af godstransportnetværk, smidige samarbejdsformer mellem godstransportformerne, kompetenceudviklingsstrategien IT-operationalisering i optimering, Godsstatistik. 8. V: Rekruttering af personale (busbranchens fastholdelse af medarbejdere (busbranchen)). 9. V: Implementering af forskningsresultater indenfor transport og logistik. 10. V: Forholdet land/sø for lastbiltransport. 11. V: Transportmiljø udvikling. Belastningskonsekvenser for tiltagende godstransport på brancher. 12. V: Omlægning af transport fra vej til bane/sø. 13. V: Forhold vedr. plukkelagre og intern transport og produktions og montagelinier. 14. V: Netværksdannelse, NRM, socioøkonomiske relationer, globalisering. 15. V: Omlægning af bilafgiften i DK. Infrastrukturens udvikling. 16. V: Planlægningsmetoder i transportnetværk. Udvikling af nye programmer/platforme ved trafikmodulering. 17. V: Transportkæder, godsstrømme, godsbanedrift. 18. V: 4. parts logistik, optimering af transportkæder, forbedring af intermodule kæder, road-pricing kulturforskelle i transportsektoren. 19. V: Terminal, stoppestedsoplysninger, overvågning, billetteringssystem. 20. V: Medarbejdernes kompetence som skal udvikles ift. virksomhedens mål og visioner. 21. V: IT, telematik, realtid, kørselsplanlægning, web information og selvbetjening.

19 22. V: Test af biler og biludstyr.. V: Søtransport, havneudvikling logistik omkring havne. Vidensbehov 24. V: Analyser af de samfundsmæssige konsekvenser af trafikal.. i hovedstads/ørestadsregionen samt konsekvenserne af forskellige 25. V: moderne. 26. V: IT og trafiksikkerhed. 27. V: Brug af informationsteknologi. Beregning af eksterne omkostninger. 28. V: Renere teknologi-værktøjer til måling af. 29. V: Transportøkonomi, styring af omkostninger. 30. V: E-Commerce/IT. 31. V: Transportadfærd, persontransport : hvorfor vælger folk de transportformer de gør / hvilke ændringer (priser, reguleringer, investeringer m.v.) kan ændre folks adfærd. 32. V: Transportselskaber skib-bil-tog-(fly). 33. V: Logistikkæden i elektronikbranchen. 34. V: Algoritmeudvikling, udvikling og operationalisering af activity based models, udvikling af geografiske informationssystemer i en planlægningssammenhæng. 35. V: Driftsøkonomi og organisation af transportvirksomheder. 36. V: Logistik, e-pro., point of sales Data. 37. V: Udbud af utraditionelle kørselsordninger. A: En lille kommune indb. afsætter begrænsede ressourcer til emnet. 38. V: Rekruttering af bude, vm herunder sammensætning (demografi m.v.) Optimeringsværktøjer til planlægning. Informationsværktøjer og brugen af disse. 39. V: Internet og telekommunikation. Ledelses- og planlægningsværktøjer til transportbranchen. 40. V: Int. Scm organisering. Paneuropæisk transportoptimering. Globale forsyningskæder. 41. V: Barrierer for integration af transportformer. 42. V: Elektronisk arkiv styring af social service. 43. V: Konsekvenser af globaliseringen ( hos producenterne) for transportstruktur/-udvikling. 44. V: Betydning af etablering af fast forbindelse for Femer Bælt. 45. V: ledelse. 46. V: Trafikinformatik. E-handel. 47. V: forskning/udvikling i PTS. 48. V: Up to date TV-data. Let tilgængelige fri adgang til store regionale/nationale trafikmodeller + data. 49. V: Danske & udenlandske turisters rejseadfærd, heru. ophold på destinationer som man rel. t- transportform og tid. Erhvervslokalisering afh./uafh. Af transport & logistik VS. Nye, ikke stedbundne (fx IT baserede) industrier. 50. V:.. af intern logistik. Nye måder/metoder at producere på (f.eks. Lean). 51. V: Internet og brug heraf for transportbranchen. Intermodalitet. Miljøpåvirkning. 52. V: Trafikafvikling ved trafikledelse/trafikinformatik, imødegåelse af fremkommelighedsproblemer. 53. V: crm. 54. V: Emner vedr. multimodale transportløsninger såsom effektivitetsparametre, terminaludvikling og effektivisering, forsikringsforhold. 55. V: Internationale radio og. 56. V: Trafik-trafikant-IT.

20 57. V: City logistik som kommunen kan anvende til bedre miljø i bykerner, fremkommelighed i mindre barriereeffekt og venligere miljø i de ofte snævre gaderum. 58. V: Told i DK/EU. 59. V: 4.parts logistik, e-management, partnering/outsouring. 60. V: Samfundsøkonomiske analyser, der inddrager eksterne omkostninger. 61. V: transportøkonomi, transportadfærd. 62. V: Kollektiv trafik positionering information kommunikation. 63. V: Etablering af Intranet. Kompetenceudvikling. Stake. Regnskaber. 64. V: Track & trace, lagerstyring. Vidensbehov 65. V: offentlig personbefordring, koordinering af kommunale kørsler, havneforhold (drift/udvikling). 66. V: Konferencer med deltagelse af både forskere og erhvervsliv. Udveksling af erfaringer. 67. V: læring, brug af IT, organisation, kundeservice. 68. V: Digital forvaltning. 69. V: Jeg savner dansk/international forskning, der så konkret som muligt belyser betydningen af den kollektive bustrafik i amter og kommuner, med hensyn til de besparelser samfundet opnår på sygehusområdet. Vej og trafikanlæg, parkeringsanlæg m.v. Man ville hermed få en samlet vurdering af samfundsøkonomien ved landets busdrift, i stedet for den nuværende snævre forskning på de rene driftsudgifter. 70. V: lagring og intern transport. 71. V: Stregkodestyring. EDI forbindelser/kommunikation. 72. V: Den trafikale situation central Europa. (bane vs. Vej). 73. V: Udlicitering af kollektivtransport.

21 4.6 Tema 6: Betydning og anvendelsen af international forskning International forskning Vi har fremover stort behov for resultater fra international forskning Resultater fra international forskning er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret Resultater fra international forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra international forskning dækker ofte vores behov for viden Vi har de seneste 12 måneder konkret brugt resultater fra international forskning Resultater fra international forskning har stor betydning for os (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3

22 4.7 Andre kommentarer 1. A: åben adgang til resultater fra transportvareundersøgelser. 2. A: Danske eller skandinaviske uafhængige informationsbureauer, med fokus på transport, shipping og logistik via Internettet er der et stort behov for. 3. A: Dansk godstransportforskning er rettet mod politikkens behov og kommer kun i ringe grad godstransporterhvervet til gode. 4. A: Mere anvendelsesorienteret forskning og erfaringstal indenfor kollektivtrafiksektoren i DK + Europa vil være godt ud fra min personlige faglige opfattelse. 5. A: Forskning har for meget fokus på makroøkonomi, mens det er gennem ændret adfærd hos transportsælger og ikke køber at resultater opnås. 6. A: En lille kommune indb. afsætter begrænsede ressourcer til emnet. 7. A: Vidensformidling til transportbranchen kan og bør forbedres med IT værktøjer. 8. A: DTF bør inddrage - internationale virksomheder/int. Logistik virksomheder. Int. Business./myndigheder. 9. A: Stort behov for anvendelsesorienterede viden. 10. A: Det er vanskeligt at udfylde skemaet, når udgangspunktet er en virksomhed der ikke er i stand til at absorbere/formidle viden! 11. A: Der savnes forskning i mere grundlæggende trafikplanlægning og vejdesign. 12. A: Skemaet er rimelig irrelevant for DTF. Derfor kun nødtørftigt besvaret. 13. A: Tog er altid forsinkede er myten og opfattelsen i offentligheden ( i alt fald den del, der ikke bruger tog). Sandheden er måske at danske tog er mere rettidige end alle andre trafikmidler?

23 5 Det udsendte spørgeskema Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Kære TØF-medlem Foreningen skal hermed anmode dig om at bruge nogle få minutter på at udfylde dette spørgeskema. Dine oplysninger kan bidrage til at etablere et overordnet billede af behov for og anvendelse af ny viden indenfor trafik, transport og logistik. Resultatet af undersøgelsen skal ultimo maj 2001 offentliggøres på en konference, hvor TØF sætter fokus på behov, produktion, formidling og anvendelse af ny viden, og hvem der har hvilke roller i den forbindelse. Gør vi det godt nok i Danmark på dette område? Vi vil bede dig svare så godt som muligt på spørgsmålene set ud fra de arbejds- og funktionsområder, du har ansvar for/godt kendskab til. Det udfyldte skema skal være returneret til TØF senest [dato] TØF håber, at du vil medvirke positivt til undersøgelsen! Med venlig hilsen Knud Erik Andersen Formand for TØF's bestyrelse

24 NB! ALLE SPØRGSMÅL VEDRØRER VIDEN OM TRAFIK, TRANSPORT OG LOGISTIK (TTL) Vidensbehov: HELT BÅDE HELT ENIG ENIG OG UENIG UENIG Ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed nu Ny viden og teknologi er en konkurrenceparameter for min virksomhed om 5 år Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle nye produkter/services Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle metoder og processer Ny viden og teknologi bruges hos os til at udvikle organisation & samarbejde Videnindhentning: Vi har beskrevet en systematik/procedure til indsamling af ny viden Væsentlig ny viden spredes systematisk til relevante medarbejdere Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes danske netværk Vi får ofte ny væsentlig viden fra medarbejderes internationale netværk De seneste 12 måneder : - har vi deltaget i danske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på danske konferencer - har vi deltaget i udenlandske konferencer om TTL - har vi fået væsentlig ny viden på udenlandske konferencer - har danske rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har danske tidsskrifter, artikler mv. inspireret til nye væsentlige initiativer - har internationale rapporter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os - har internationale tidsskrifter inspireret til nye væsentlige initiativer hos os Deltagelse i kurser/efteruddannelse har inspireret til væsentlige initiativer hos os Eksterne konsulenter er den vigtigste kilde for os til anvendelse af ny viden Internettet: Internettet er en god og effektiv kilde til at få del i ny viden Internettet bliver fremover det mest betydende medium for ny viden Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske webportaler Vi får ofte ny væsentlig viden fra danske websider Vi får ofte ny viden fra udenlandske webportaler Vi får ofte ny viden fra udenlandske websider

25 HELT BÅDE HELT ENIG ENIG OG UENIG UENIG Dansk forskning: Resultater fra dansk transportforskning har stor betydning for os Vi har i de seneste 12 mdr. konkret brugt resultater fra dansk forskning Resultater fra dansk forskning dækker ofte vores behov for viden Resultater fra dansk forskning er på tilstrækkeligt videnskabeligt niveau Resultater fra dansk forskning er tilstrækkelig anvendelsesorienteret Vi forventer, at styrkelsen af dansk transportforskning gennem etablering af DTF (Danmarks Transportforskning) vil få betydning for os Vi efterspørger resultater fra nye temaer i dansk forskning Nævn mulige tema(er) International forskning: Resultater fra international forskning har stor betydning for os Vi har i de seneste 12 mdr. konkret brugt resultater fra international forskning Resultater fra internat. forskning dækker ofte vores behov for viden Resultater fra internat. forskning er på tilstrækkelig videnskabeligt niveau Resultater fra internat. forskning er tilstrækkelig anvendelsesorienteret Vi har fremover stort behov for resultater fra international forskning Nævn nogle vidensområder /vidensintensive aktiviteter, som du mener vil være centrale for din virksomhed/institution i de kommende år: Andre kommentarer til vidensbehov og vidensanvendelse: Husk også at udfylde bagsiden!

26 Baggrundsoplysninger Medlemsskab af TØF: Firma Personligt Sektor: Privat sektor Branche- eller interesseorganisation Offentlig sektor Branche: (sæt kun ét kryds) Veje og infrastruktur Bustrafik Jernbanedrift Luftfart Anden persontransport Havnevæsen og søfart Godstransport Spedition Logistik Intern transport og lagerdrift Leverandør til transportsektoren IT Transportforskning Rådgivning, konsulentvirksomhed Transportsektoren generelt (hele TØF s område) Andet: Antal ansatte: over 100 over 500

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Transportøkonomisk Forening, TØF, har i

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Call for Papers www.trafikdage.dk 23.-24. august 2010 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 Cykel infrastruktur investeringer HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014 http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 UDGANGSPUNKTET I dette oplæg er fokus på hvilken

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening April 2002 2 Forord Transportøkonomisk Forening tog i 2001 initiativ til et projekt, der havde til formål at skabe en behovsorienteret

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Vinterdækhøringen - processen indtil nu. Dækbranchens temadag onsdag den 28. september 2011

Vinterdækhøringen - processen indtil nu. Dækbranchens temadag onsdag den 28. september 2011 Vinterdækhøringen - processen indtil nu Dækbranchens temadag onsdag den 28. september 2011 Trafikstyrelsen - Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov. Mogens Fosgerau

En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov. Mogens Fosgerau En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau Projektet 1. Behovsanalyse 2. Datagrundlag 3. Metodisk grundlag 4. Anbefalinger og arbejdsprogram Institutioner Trafikministeriets departement

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger

Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger Olga W. Lemoine og Björn Jensen Institut for Transportstudier, Lyren 1, DK-6330 Padborg, Tlf. 7467 5252, Fax 7344 2220 E-Mail:

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Per Homann Jespersen FLUX Center for Transportforskning ENSPAC Roskilde Universitet phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionens og dansk trafikpolitiks

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere