Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen"

Transkript

1 Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

2 Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen... 7 Modtagerteam...7 Behandlingsforløb...8 Udskrivning...9 Del 2 Indsatser direkte relateret til alkoholbehandlingen. 10 Individuel behandling...10 Medicinsk behandling...10 Parfokuseret alkoholbehandling...12 Familieorienteret alkoholbehandling...12 Fokusgruppe Flexforløb Stabilitetsforløb...15 Døgnbehandling...15 Individuelle pårørendesamtaler Pårørendegruppe...17 Ungebehandling...18 Del 3 Indsatser indirekte relateret til alkoholbehandlingen 20 Råd og Vejledning...20 Undervisning...20 Del 4 Integreret Indsats for Sindslidende med Misbrug. 22 Dobbeltdiagnose-teamet...23 Procedure...23 Del 5 Metoder Den gode relation og den anerkendende tilgang...24 Motivational Interviewing...24 Kognitiv adfærdsterapi Systemisk familieterapi...26 Oplevelsesorienteret familieterapi...27 Psykoeducation Del 6 Kvalitetssikring Behandlermøde Faglig sparing...29 Visitation Implementering af nye metoder...30 Kvalitetssikring...30 Supervision - ekstern

3 Rusmiddelcentrets kerneopgave Rusmiddelcentrets kerneopgave er at tilbyde alkoholbehandling jf. Sundhedsloven 141 og stofbehandling jf. Serviceloven 101. Behandlingen fokuserer primært på ophør, reduktion eller skadesreduktion i forhold til misbruget. Derudover er det en del af behandlingen at støtte borgeren hen imod: At tage ansvar for eget liv. Selvforsørgelse ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller at opnå arbejde eller uddannelse. Forbedret sundhedstilstand, med sigte på færre indlæggelser. Øget trivsel i familier med børn, for derigennem at forsøge at undgå anbringelser af børn og unge. Reducere kriminalitet og fængselsophold. Minimere ophold på boformer 110. Dette hæfte beskriver, hvordan Rusmiddelcentret i Hedensted Kommune løser den del af kerneopgaven, som omhandler kommunens alkoholbehandling jf Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen - Version juli 2014 Rusmiddelcentret, Hecovej 6, 8722 Hedensted 3

4 Baggrund Et stort alkoholforbrug er omkostningsfuldt, både for dem der drikker og for omgivelserne. Den drikkende bliver ramt på sin livskvalitet, sin mentale og fysiske sundhed, sin evne til at være selvforsørgende og sin evne til at opretholde nære relationer. Det nære miljø i form af familiemedlemmer bliver ramt på deres trivsel. Dette kan medføre flere skilsmisser og flere anbringelser af børn fra familier, hvor der er alkoholproblemer. Det offentlige bliver belastet gennem betydelige økonomiske udgifter. Danskerne har et højt alkoholforbrug. At have et problematisk forbrug af alkohol er ikke noget, der hører en marginaliseret minoritet til. Det skønnes at danskere drikker over højrisikogrænsen, har et skadeligt forbrug af alkohol og har udviklet en afhængighed af alkohol 1. Hvert år dør mindst danskere som følge af stort alkoholforbrug 2. Kommunen er en af de væsentlige aktører på alkoholområdet med sit ansvar for både forebyggelse og behandling. Som følge af kommunalreformen har kommunerne fået et større ansvar samt øgede økonomiske udgifter på alkoholområdet. Kommunerne har direkte udgifter til behandling, til forebyggelse og til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Derudover har kommunen også omkostninger til en lang række sociale ydelser til at afhjælpe afledte konsekvenser af et stort alkoholforbrug. Meromkostningerne for borgere med et overforbrug af alkohol i en gennemsnitskommune med borgere er på 33 mio. kr. årligt 2. Dette er fordelt på: 18,7 mio. kr. til overførselsindkomster 4,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser 5,4 mio. kr. til anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge 4,7 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp 2 1 Hvidtfeldt, U.A.; Hansen, A.B.G.; Grønbæk, M.; Tolstrup, J.S.: Alkoholforbrug i Danmark. Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Sundhedsstyrelsen Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol nr. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger. 4

5 Indhold Dette hæfte beskriver alkoholbehandlingen på Hedensted Rusmiddelcenter. Hæftet er målrettet fagpersoner, politikere og andre interessenter. Første del af hæftet indeholder en beskrivelse af den overordnede struktur af Rusmiddelcentrets behandlingsindsats. Det er inden for denne struktur, at den enkelte borgers behandlingsforløb tilrettelægges. Hæftets anden del gennemgår de indsatser, Rusmiddelcentret tilbyder, som relaterer sig direkte til alkoholbehandling. Det er disse indsatser, det enkelte behandlingsforløb stykkes sammen af. I hæftets tredje del beskrives de indsatser, som ikke direkte er forbundet med behandling. I fjerde del af hæftet bliver Projektet Integreret Indsats beskrevet. Femte del af hæftet gennemgår kort det teoretiske og metodiske grundlag for behandlingen. Sjette del beskriver, hvordan Rusmiddelcentret kvalitetssikrer behandlingsindsatsen. 5

6 6

7 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen Med den overordnede struktur af Rusmiddelcentrets alkoholbehandling er der arbejdet på at få modsatrettede behov til at gå op i en højere enhed. På den ene side er der behov for at oprette et standardiseret behandlingstilbud. Formålet hermed er at sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen, at spare ressourcer og at højne behandlernes kompetencer. På den anden side er der behov for at kunne tilpasse behandlingen til den enkelte borgers behov. Derudover er der behov for at kunne rumme alle borgere med et overforbrug eller alkoholafhængighed. Især borgere der er dobbeltbelastede, hvilket betyder at de både har en psykiatrisk lidelse og et misbrug, kan være svære at rumme inden for den standardiserede behandling. For at imødekomme behovet for standardisering såvel som behovet for fleksibilitet, har Rusmiddelcentret valgt at strukturere alkoholbehandlingen, så den enkelte borger får tilrettelagt et behandlingsforløb tilpasset borgerens behov. Dette gøres ved at tilbyde forskellige indsatser og så sammensætte det enkelte behandlingstilbud af en eller flere indsatser. I denne første del af hæftet beskrives den overordnede struktur for Rusmiddelcentrets behandlingstilbud. I den næste del af hæftet beskrives de enkelte indsatser, et behandlingstilbud kan sammensættes af. Modtagerteam Alle borgere, der kommer til Rusmiddelcentret, modtages af modtagerteamet. Det er modtagerteamets opgave at igangsætte samarbejdet mellem borger, Rusmiddelcenter og samarbejdspartnere. Borgeren præsenteres for Rusmiddelcentrets tilbud, og der informeres om tavshedspligt, notatpligt og samtykke. Før et behandlingsforløb kan sammensættes, er det vigtigt, at der foretages en helhedsorienteret vurdering af borgerens situation, motivation, ressourcer, barrierer og problemstillinger. I modtagelsen spørges der ind til årsag til henvendelse, alkoholforbrugets omfang, opvækst, familieforhold og netværk, fysisk og psykisk helbred, uddannelse, skole og arbejdserfaring, kriminalitet og økonomi. Modtagerteamet er undersøgende i forhold til borgerens motivation, mål og forventninger til behandlingen. Det undersøges ligeledes hvor- 7

8 vidt der er pårørende, der skal inddrages i behandlingsforløbet. Det er også en del af modtagerprocessen at indhente oplysninger og få arrangeret et koordinerende møde med samarbejdspartnere. Dette tværfaglige samarbejde er ofte en nødvendighed, for at behandlingen lykkes. For borgere, hvor der opstartes medicinsk behandling og for borgere, hvor det af anden grund vurderes gavnligt, aftales der tid til en samtale hos Rusmiddelcentrets sygeplejerske med henblik på udarbejdelse af en sundhedsprofil. Modtagerteamet laver sammen med borgeren en behandlingsplan og udfylder NAB-skema, som indberettes til Sundhedsstyrelsen. Når modtagerteamet har indhentet oplysninger, afklaret borgers motivation og sundhedstilstand samt inddraget relevante personer, visiteres borgeren videre i behandlingsforløbet. Behandlingsforløb Når modtagerteamet har afsluttet afklaringen, og borgeren er blevet visiteret til en indsats, fortsætter borgeren i sit behandlingsforløb. Behandlingsforløbet sammensættes af en eller flere indsatser. Det tilstræbes, at behandlingsforløbene er intensive og kortvarige. Når det er muligt, foregår behandlingen i grupper frem for individuelt, og der lægges stor vægt på, at familie og netværk så vidt muligt er en del af behandlingen. Formålet med behandlingen er primært at hjælpe borgeren til ophør, reduktion eller skadesreduktion i forhold til borgerens alkoholforbrug. Det primære mål for den enkelte borgers behandlingsforløb fastsættes sammen med borgeren ud fra borgerens situation og motivation. Det er som udgangspunkt borgeren, der fastsætter behandlingsmålet. Vurderes det nødvendigt i løbet af behandlingsforløbet, kan målsætningen for behandlingen ændres. Endvidere er formålet med behandlingen at støtte borgeren hen imod bevaret eller øget selvforsørgelse, forbedret sundhedstilstand, bevarelse eller skabelse af sunde relationer og styrkelse af forældreevne. 8

9 Udskrivning Borgeren kan blive udskrevet efter eget ønske, ved udeblivelse eller ved fraflytning fra kommunen. Er det ikke muligt for borgeren at samarbejde om de opstillede behandlingsmål og forbliver alkoholforbruget uændret, kan borgeren på baggrund af faglig vurdering ligeledes udskrives. Ved afslutningen lukkes sagen, og NAB-skema afsluttes og indberettes til Sundhedsstyrelsen. Samarbejdspartnere orienteres om behandlingens afslutning. 9

10 Del 2 Indsatser direkte relateret til alkoholbehandlingen Denne del af hæftet beskriver de forskellige indsatser, som borgernes individuelle behandlingsforløb kan sammensættes af. I næste del beskrives de indsatser, som ikke direkte relaterer sig til behandling. Individuel behandling Individuel terapeutisk behandling anvendes, når borgeren har brug for at arbejde individuelt og intensivt med problemstillinger relateret til borgerens alkoholmisbrug. Målguppe Målgruppen udgøres af borgere, der har brug for at arbejde individuelt med sit alkoholforbrug. Formål Formålet med individuel behandling er at støtte borgeren i en forandringsproces hen mod ophør, reduktion eller skadesreduktion Indhold I den individuelle behandling arbejdes der med at opnå og fastholde motivation, at opnå forståelse af rusfunktion, at gennemføre adfærdsændringer og at fastholde disse. Efter behov kan der arbejdes med dybereliggende problemstillinger, som forhindrer borgeren i at nå sin alkoholmålsætning. Dette kan eksempelvis være opvækstvilkår, svære livsbetingelser, psykisk sygdom eller social isolation. Medicinsk behandling Alkohol påvirker i høj grad den drikkendes fysiske tilstand. Derfor er medicinsk behandling et uundværligt supplement til den psykosociale behandling. Medicinsk alkoholbehandling står i Rusmiddelcentrets regi aldrig alene. Er borgeren i stand til at klare sig med ren medicinsk behandling, henvises borgeren til et stabilitetsforløb. 10

11 Målgruppe Alle borgere som er interesseret i og vurderes at kunne have gavn af medicinsk behandling. Formål Det primære formål med den medicinske behandling er at støtte borgeren i at nå sine alkoholrelaterede målsætninger. Derudover er formålet at modvirke nogle af de fysiske skadesvirkninger ved et sundhedsskadeligt alkoholindtag og at hjælpe borgeren hen mod en generelt bedre sundhedstilstand. Indhold Den medicinske alkoholbehandling indeholder mange delelementer såsom sundhedsprofil, afrusning, antabusbehandling og vitaminkur. Gennem sundhedsprofilen undersøges alkoholvaner, psykisk og fysisk helbred, ernæring, motion, rygning, tidligere indlæggelser, medicinstatus og netværk. Herved opnås et helhedsbillede af den enkelte borgers sundhedstilstand, og det vurderes på denne baggrund, om borgeren har behov for medicinsk behandling. Afrusning er en medicinsk støtte til borgere med et så massivt misbrug af alkohol, at de er blevet fysisk afhængige. Et brat stop med indtagelse af alkohol kan være direkte farligt for den alkoholtilvænnede krop, og kan i værste tilfælde ende med delirium eller død. Afrusningen varer fra en uge til ti dage. Ambulant afrusning af borgeren foregår altid i samarbejde med borgerens egen læge. Der foretages altid en individuel vurdering af, hvorvidt afrusning kan foregå ambulant, eller om det er nødvendigt med indlæggelse på sygehus. Antabusbehandling er en medicinsk behandling. Borgeren skal være promillefri for at modtage antabus. Dette påvises med alkometer. Antabusbehandling foregår i samarbejde med borgers egen læge. Personer med alkoholmisbrug lider ofte af B-vitaminmangel. Vitaminkur med B1-vitamin og B-combin har det formål at modvirke nogle af alkoholens skadesvirkninger. En kur har som minimum en varighed på 10 dage, hvor der dagligt indtages 3 x B1 vitamin samt 3 x B-combin tabletter, fordelt på morgen, middag og aften. 11

12 Parfokuseret alkoholbehandling Alkohol kan blive en del af mønsteret i et parforhold. Når dette sker, kan de etablerede mønstre være med til at fastholde den eller de drikkende i deres alkoholmisbrug. Alkoholrelateret parbehandling kan være med til at løse dette problem. Målgruppe Borgere, hvor parproblematikker forhindrer borgeren i at nå sit behandlingsmål, og hvor det vil være hensigtsmæssigt at inddrage partneren. Det kan eksempelvis være forhold, hvor begge drikker, eller forhold hvor familiemønstrene gør det svært for den drikkende at ændre sin adfærd. Formål Formålet med inddragelse af ægtefælle eller partner er, at det giver mulighed for at arbejde med de uhensigtsmæssige mønstre og roller, som parforholdet er blevet en del af. Indhold Der deltager to behandlere i samtalerne. Samtalerne tager udgangspunkt i alkohol- og medafhængighedsproblematikker, hvor relationer og kommunikation vil være omdrejningspunktet. Andre fokuspunkter kan være kontroladfærd, skjuleradfærd, manipulation og vold. Familieorienteret alkoholbehandling Når et medlem i en familie har et alkoholproblem, påvirker det hele familien. Og når én i familien skal stoppe med at drikke, er det nødvendigt, at hele familien udvikler sig. Derfor tilbydes hele familien at deltage i behandlingen. Der er dokumentation for, at inddragelse af familien i alkoholbehandling generelt øger effekten af behandlingen og øger sandsynligheden for, at den alkoholafhængige der ikke er indskrevet i behandling søger hjælp og vejledning. Målgruppe Helhedsorienteret familie- og alkoholbehandling er rettet mod familier, med børn under 18 år, hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem. 12

13 Formål Familieorienteret alkoholbehandling har to hovedformål. Det ene er at styrke behandlingen af den borger, der har et alkoholproblem. Det andet formål er at behandle alkoholrelaterede dysfunktionelle familiemønstre. Herigennem gives familien mulighed for at indgå i en fælles forandringsproces. Formålet med inddragelse af børnene er for det første at bryde det tabu, der ofte er omkring alkoholafhængighed eller -overforbrug. Der arbejdes endvidere med, at børnene får en forståelse for, hvad det betyder at være afhængig, og at de hermed fratages ansvaret for forældrenes drikkeadfærd Indhold Der deltager to behandlere i samtalerne. Familiens relationer og reaktionsmønstre undersøges og tydeliggøres. Der arbejdes med at ændre disse, så uhensigtsmæssige handlestrategier brydes, og forældreansvaret styrkes. Børnene inddrages, når forældrene er klar til at italesætte de vanskeligheder, som alkoholproblemerne har skabt i familien. Fokusgruppe Et gruppeforløb med fokus på tilbagefaldsforebyggelse. Målgruppe Borgere, der i behandlingen har opnået stabilitet i forhold til den individuelle alkoholmålsætning. Formål Målet for kurset er at give den enkelte borger mulighed for at tilegne sig færdigheder i at håndtere sin afhængighed og forebygge tilbagefald. Der vil være fokus på, at den enkelte borger arbejder ud fra sin egen alkoholmålsætning. Indhold Der er to gruppeledere tilknyttet. Gennem forløbet lærer borgeren sine egne uhensigtsmæssige mestringsstrategier at kende, for at kunne håndtere risikofyldte situationer. Borgeren får igennem refleksion og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere styrket sin selvindsigt og udviklet nye mestringsstrategier. I samspillet med andre der er i en tilsvarende situation, vil borgeren få øget sine sociale kompetencer og have mulighed for at danne nye relationer. 13

14 Forløbet strækker sig over 8 moduler af 2,5 timers varighed. Gruppen mødes en gang ugentligt. Der vil være plads til 8 borgere i gruppen pr. forløb. Nye borgere kan starte i gruppe hver anden uge. Flexforløb Nogle gange kan en borgers problemstillinger være så komplekse, at borgeren ikke får den rette hjælp gennem de ovenfor beskrevne indsatser. Disse borgere har brug for et tilbud med større fleksibilitet og større rummelighed. Målgruppe Disse borgere har ofte et ønske om forandring, men det er borgere, der har svært ved at fastholde kontakt over tid. De kan ofte ikke omsætte ønsket om forandring til konkret handling og har ringe tiltro til egne evner til forandring. De kan have fysiske og psykiske skader som konsekvens af alkoholforbruget og kan have psykiske belastninger såsom personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, depression, ADHD eller svær angst. Formål At hjælpe de borgere, hvis problemstillinger er så komplekse, at de ikke kan profitere af Rusmiddelcentrets øvrige behandlingsindsatser. Indhold Ligesom ved de andre indsatser er hovedformålet at hjælpe borgeren til ophør, reduktion eller skadesreduktion. Er der dog andre af borgerens problemer, der stiller sig i vejen for, at behandlingsmålet kan lykkes, kan fokus midlertidigt flyttes til at hjælpe borgeren med at løse disse problemer. Som udgangspunkt er det behandlerens opgave at sætte borgeren i kontakt med fagpersoner, der kan hjælpe borgeren. Kan dette ikke lykkes, kan behandleren selv i et begrænset omfang hjælpe borgeren. Dette kan eksempelvis ske, hvis behandlingen umuliggøres af svære psykiske symptomer. Borgeren støttes så i at tage kontakt til egen læge og få en henvisning til psykiatrien. Behandler kan eventuelt tage med til lægen. En nødvendighed for at disse borgere kan fastholdes i behandlingen er, at borgerne ikke udskrives, selvom de er ustabile. I stedet gøres der en aktiv indsats for at fastholde dem i behandlingen. Flexforløbene er ofte længere i varighed end andre behandlingsforløb. 14

15 Stabilitetsforløb Et spændingsfelt, der kan opstå i alkoholbehandlingen, er modsætningen mellem på den ene side den indbyggede forventning om forandring og på den anden side, at nogle borgere får brug for en periode med stabilitet, inden de er færdigbehandlede. Disse borgerne tilbydes et afgrænset stabilitetsforløb. Målgruppe Borgere der inden de er færdigbehandlede, har brug for en længere periode med stabilitet i forhold til alkoholbehandlingen. Dette kan eksempelvis ske, hvis borgeren har brug for at udvikle sig indenfor andre områder af sit liv såsom deltagelse i forløb ved Jobcentret eller angstbehandling. Formål At give borgere mulighed for en stabil periode under deres behandlingsforløb. Indhold Mens borgeren er i stabilitetsbehandling falder behandlingsintensiteten. Behandlerens fokus flytter sig fra forandring og udvikling til at holde kontakt med borgeren og understøtte den etablerede stabilitet. Hvis stabiliteten afbrydes ved tilbagefald, ønske om forandring, afslutning af behandlingsforløb eller andet, afsluttes stabilitetsforløbet, og intensiteten af behandlingen øges ved, at borgeren igen påbegynder en af Rusmiddelcentrets andre ydelser. Døgnbehandling Alkoholafhængigheden sammen med sociale eller psykiske problemer kan være så store, at borgeren ikke profiterer optimalt af det ambulante tilbud, og en mere intensiv indsats er nødvendig. Dette tilbud kan være døgnbehandling. På alkoholområdet samarbejder Rusmiddelcentret primært med døgnbehandlingsstedet Ringgården. Målgruppe Døgnbehandling er rettet mod borgere, hvor problematikkerne er af en sådan karakter, at borgeren ikke kan få den optimale behandling i ambulant regi. Samtidigt skal der være en forventning om, at borgeren formår at overføre det, der læres i døgnregi, til borgerens hverdag efter endt behandling. 15

16 Døgnbehandling er primært for personer med middelsvær til svær afhængighed af alkohol. Behandlingen har særligt fokus på personer med dobbeltbelastning, dvs. at der udover alkoholafhængigheden er problemer af psykisk eller personlighedsmæssig karakter. Formål At der bliver tilrettelagt en behandling, som kan afhjælpe alkoholafhængigheden, hvor der tages højde for de sociale og psykiske problemstillinger Indhold Et døgnophold varer typisk 8-12 uger. Der er mulighed for, at opholdet kan deles i to, så borgeren får mulighed for at afprøve strategier og nye løsninger i hverdagen i en periode, for derefter at vende tilbage til døgnbehandlingen. For at kunne tilrettelægge indholdet i behandlingen og udarbejde en behandlingsplan med mål og delmål screenes borgeren for personlighedsmønstre, angst og depression. Behandlingen består af en kombination af gruppeterapi, individuelle opgaver og undervisning. Motion, mindfulness og deltagelse i praktiske gøremål er en del af opholdet. Der arbejdes i døgnbehandlingen ud fra den kognitive metode samt forskellige elementer fra psykoterapeutiske metoder med relevans for dobbeltbelastning. I behandlingen indgår opfølgningsbesøg, hvor behandler fra Rusmiddelcentret, behandler fra døgninstitutionen, borgeren samt eventuelt andre relevante parter deltager. Der skal i slutningen af døgnopholdet udarbejdes en plan for udskrivning samt tilrettelæggelse af efterbehandling på Rusmiddelcentret. Der vil efter endt døgnbehandling blive tilbudt tre opfølgningssamtaler på institutionen. Individuelle pårørendesamtaler Der er pårørende, der ikke umiddelbart er klar til at deltage i pårørendegruppe, familieorienteret eller parorienteret alkoholbehandling. Ofte kan de ikke deltage grundet stor skrøbelighed eller meget komplekse problemstillinger, som ikke kan bearbejdes i grupperegi. Disse pårørende kan tilbydes et individuelt forløb bestående af fem samtaler. 16

17 Målgruppe Nærmeste pårørende, defineret som ægtefæller, tidligere ægtefæller, samlevere, tidligere samlevere, som lever/har levet i en familie, hvor der er/har været alkoholproblemer samt voksne børn af forældre med alkoholproblemer. Individuelle pårørendesamtaler er forbeholdt pårørende, der ikke er klar til at indgå i pårørendegruppe, familieorienteret eller parorienteret alkoholbehandling. Formål At arbejde med individuelle problemstillinger og rumme stor skrøbelighed. Ideelt bliver den pårørende klar til at indgå i andre behandlingstilbud. Indhold Der tilbydes 1-5 samtaler. Fokus er på at hjælpe den pårørende med at se, hvordan man som pårørende bliver inddraget i og påvirket af afhængigheden. Endvidere gives der redskaber til at håndtere relationen til den drikkende samt lave nye strategier og måder at agere på i hverdagen. Overordnede temaer kan være bekymring for børnene, afklaring af om man skal blive i forholdet, såvel som at ændre mønstre og uhensigtsmæssig adfærd. Desuden arbejdes der ofte med åbenhed, italesættelse af problemet og inddragelse af netværk. Den pårørende introduceres til pårørendegruppe. Pårørendegruppe Når en person har et alkoholproblem, har det en lang række konsekvenser for hele familien. Ofte defineres familiens værdier og aktiviteter af alkoholforbruget og den afhængige. Som følge heraf, vil der i familier, hvor der er alkoholproblemer, ofte være en generel forringelse af det sociale netværk. Det betyder, at der i ringe grad er nogen, der hjælper og støtter følelsesmæssigt såvel som i forhold til praktiske opgaver i familien. Målgruppe Nærmeste pårørende defineret som: Ægtefæller, tidligere ægtefæller, samlevere, tidligere samlevere, som lever eller har levet i en familie, hvor der er/har været alkoholproblemer, samt voksne børn (primært over 25 år) af alkoholafhængige. 17

18 Formål For pårørende, der ikke aktuelt lever sammen med en person med alkoholproblemer, er formålet at blive opmærksom på dysfunktionelle familiemønstre for herigennem at blive hjulpet til at mindske fortidens negative indvirken på nutiden. For pårørende, der aktuelt lever sammen med en person med alkoholproblemer, er formålet ud over det ovenstående, at gøre dem i stand til at indføre gode værdier, aktiviteter og samværsformer i familien. Her igennem vil den pårørende blive i stand til at understøtte sin partners ændring af alkoholvaner og arbejde for, at eventuelle børn trives bedre. Indhold At undersøge, hvordan man som pårørende bliver inddraget i afhængigheden som medafhængig. Temaerne vil være: Medafhængighed, tabu og vold, børns roller og vilkår, afhængighed og livet som pårørende. Den pårørende vil få indblik i, hvordan et alkoholproblem forstyrrer familierelationerne. Den pårørende kan med denne indsigt være med til at skabe mindre forstyrrede relationer. Der vil ved opstart af nye deltagere altid være en præsentation og et mindre interview vedrørende forventninger til forløbet. Der vil være gruppesamtaler, hvor temaerne drøftes i plenum eller i mindre grupper. Der vises film, som lægger op til dagens tema, og gruppelederne holder oplæg og indbyder til debat og drøftelse af egne oplevelser ud fra temaerne. Den pårørende kan samtidigt tilbydes et individuelt samtaleforløb på max. fem samtaler. Ungebehandling Når den unge har et forbrug eller overforbrug, kan det have en lang række konsekvenser for den unges liv og fremtid samt for den nærmeste familie. Der arbejdes med familierelationen som ofte får en uheldig rolle og funktion i forhold til den unge. Målgruppe Unge fra 14 til 18 år med et aktivt forbrug. Formål At unge med et misbrug tilbydes en behandling, så de sammen med 18

19 deres netværk kan skabe en forandring, så den unge bliver i stand til at leve et normalt ungdomsliv. Indhold En stor del af behandlingen vil være motivationsarbejde, hvor den unge motiveres til forandring, hen mod ophør eller reduceret forbrug. Der vil igennem samtalerne være en bevidstgørelse om forbrugets betydning og dets skadesvirkning. Gennem behandlingen hjælpes den unge til at få øje på egne valg, og der arbejdes på en mere sund ansvarsfordeling i familien. Behandlingen vil desuden bestå af tydeliggørelse af de konsekvenser, der vil være ved fortsat forbrug. Involvering af pårørende og kontakt til familieafdelingen/ungegruppen er obligatorisk. Forældre, familierådgiver, mentor, opholdssteder og andre kernepersoner vil blive involveret som en naturlig del af behandlingen. Forældre får tilbudt samtaler, hvor familierelationerne udforskes og anskueliggøres, hvorefter der arbejdes med de usunde relationer og mønstre. Eventuelle opholdssteder inddrages i behandlingen gennem supervision af den unges kontaktpersoner. Behandlingen kræver endvidere et tæt samarbejde med opholdsstedet omkring fælles retningslinjer. 19

20 Del 3 Indsatser indirekte relateret til alkoholbehandlingen Denne del af hæftet beskriver de indsatser, Rusmiddelcentret udbyder, som ikke direkte er relateret til behandling. Råd og Vejledning Målgruppe Personer, der af private eller professionelle årsager, har behov for viden og oplysning om alkoholrelaterede problemstillinger. Det kan være pårørende, arbejdsgivere eller professionelle og andre i kommunen. Formål At dele faglige kompetencer med personer, der ikke er indskrevet i behandling. Indhold Råd og vejledning relateret til forskellige alkoholproblematikker. Det kan eksempelvis omhandle, hvordan en arbejdsgiver tager en samtale om alkoholforbrug med en ansat, når der er formodning om et overforbrug af alkohol; hvordan man i hjemmeplejen håndterer en drikkende borger eller, hvorvidt en borgers forbrug kan betragtes som et overforbrug, og om der er tale om afhængighed. Rusmiddelcentrets behandlere kan også stille deres faglighed til rådighed i forhold til at se på rusmiddelproblematikker i 50 undersøgelser i familieafdelingen. Undervisning Rusmiddelcentret står til rådighed for kommunens fagpersonale. Rusmiddelcentret tilrettelægger temadage, kursusforløb og mindre oplæg til målgruppen, hvor det er relevant. Målgruppe Personale ansat ved Jobcenter, sygedagpengekontor, handicapafdelingen, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, dagplejen, familieafdelingen, støttecentrene og andre samarbejdspartnere. 20

21 Formål Formålet er via undervisning og oplæg at tilføre øget viden, så andre personalegrupper bliver opkvalificeret til at opspore personer, der har et alkoholproblem. Formålet er desuden at rådgive familieafdelingen, så der hurtigere bliver sat foranstaltninger i gang. Indhold Oplæg og undervisning med udgangspunkt i Rusmiddelcentrets viden og faglighed. Emner kan eksempelvis være: Hvordan man spotter et barn, der mistrives; hvordan man spørger ind til alkohol; eller viden om hvilke tilbud Rusmiddelcentret har. 21

22 Del 4 Integreret Indsats for Sindslidende med Misbrug Projektet, Integreret Indsats for Sindslidende med Misbrug, er et tilbud til borgere med massive psyko/sociale problematikker og misbrug. En vigtig del af projektet er Dobbeltdiagnoseteamet, som er et tværfagligt og tværsektorielt team. Teamets opgave er at sikre borgeren en integreret indsats ved hjælp af udredning og en koordineret handleplan. Projektet er finansieret af satspuljemidler og udløber ultimo Målgruppe Borgere, der har psykiatriske problemstillinger som f.eks. angst, depression, personlighedsforstyrrelse og skizofreni, samt misbrugsproblematikker. Derudover borgere med ADHD i kombination med sindslidelse og misbrug. Borgere kan henvises til projektet uden at være udredt for psykiatrisk lidelse. Der skal i så fald foreligge en formodning om psykiatriske problemstillinger og samtidig være en misbrugsproblematik. Formål Projektets formål er at sikre en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemstillinger på baggrund af dobbeltdiagnoser. Der ydes en indsats i overensstemmelse med borgerens egne ønsker og forudsætninger. Der arbejdes hen imod, at den enkelte borger bliver bedre i stand til at tage ansvar for eget liv og leve selvstændigt på egne præmisser. Indhold Borgerens handleplan dækker indsatser i forhold til f.eks. psykiatrisk lidelse, misbrug, økonomi og bolig. Projektmedarbejdere og samarbejdspartnere påtager sig at levere hver deres del af indsatsen. Projektmedarbejderen afholder støttende og motiverende samtaler med borgeren og står til rådighed for at følge borgeren til behandling, psykiatrisk udredning mv., samt være bisidder ved møder. Der er ingen tidsbegrænsning for deltagelse, indenfor projektets løbetid 22

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Hvordan tilrettelægges indsatsen for borgere med komplekse belastninger udover alkoholmisbrug?

Hvordan tilrettelægges indsatsen for borgere med komplekse belastninger udover alkoholmisbrug? Vingstedseminar d. 15. maj 2013 Hvordan tilrettelægges indsatsen for borgere med komplekse belastninger udover alkoholmisbrug? v/ Tine Horn souschef i Har haft alkoholproblemer siden han var 30 år gammel

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere