Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen"

Transkript

1 Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

2 Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen... 7 Modtagerteam...7 Behandlingsforløb...8 Udskrivning...9 Del 2 Indsatser direkte relateret til alkoholbehandlingen. 10 Individuel behandling...10 Medicinsk behandling...10 Parfokuseret alkoholbehandling...12 Familieorienteret alkoholbehandling...12 Fokusgruppe Flexforløb Stabilitetsforløb...15 Døgnbehandling...15 Individuelle pårørendesamtaler Pårørendegruppe...17 Ungebehandling...18 Del 3 Indsatser indirekte relateret til alkoholbehandlingen 20 Råd og Vejledning...20 Undervisning...20 Del 4 Integreret Indsats for Sindslidende med Misbrug. 22 Dobbeltdiagnose-teamet...23 Procedure...23 Del 5 Metoder Den gode relation og den anerkendende tilgang...24 Motivational Interviewing...24 Kognitiv adfærdsterapi Systemisk familieterapi...26 Oplevelsesorienteret familieterapi...27 Psykoeducation Del 6 Kvalitetssikring Behandlermøde Faglig sparing...29 Visitation Implementering af nye metoder...30 Kvalitetssikring...30 Supervision - ekstern

3 Rusmiddelcentrets kerneopgave Rusmiddelcentrets kerneopgave er at tilbyde alkoholbehandling jf. Sundhedsloven 141 og stofbehandling jf. Serviceloven 101. Behandlingen fokuserer primært på ophør, reduktion eller skadesreduktion i forhold til misbruget. Derudover er det en del af behandlingen at støtte borgeren hen imod: At tage ansvar for eget liv. Selvforsørgelse ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller at opnå arbejde eller uddannelse. Forbedret sundhedstilstand, med sigte på færre indlæggelser. Øget trivsel i familier med børn, for derigennem at forsøge at undgå anbringelser af børn og unge. Reducere kriminalitet og fængselsophold. Minimere ophold på boformer 110. Dette hæfte beskriver, hvordan Rusmiddelcentret i Hedensted Kommune løser den del af kerneopgaven, som omhandler kommunens alkoholbehandling jf Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen - Version juli 2014 Rusmiddelcentret, Hecovej 6, 8722 Hedensted 3

4 Baggrund Et stort alkoholforbrug er omkostningsfuldt, både for dem der drikker og for omgivelserne. Den drikkende bliver ramt på sin livskvalitet, sin mentale og fysiske sundhed, sin evne til at være selvforsørgende og sin evne til at opretholde nære relationer. Det nære miljø i form af familiemedlemmer bliver ramt på deres trivsel. Dette kan medføre flere skilsmisser og flere anbringelser af børn fra familier, hvor der er alkoholproblemer. Det offentlige bliver belastet gennem betydelige økonomiske udgifter. Danskerne har et højt alkoholforbrug. At have et problematisk forbrug af alkohol er ikke noget, der hører en marginaliseret minoritet til. Det skønnes at danskere drikker over højrisikogrænsen, har et skadeligt forbrug af alkohol og har udviklet en afhængighed af alkohol 1. Hvert år dør mindst danskere som følge af stort alkoholforbrug 2. Kommunen er en af de væsentlige aktører på alkoholområdet med sit ansvar for både forebyggelse og behandling. Som følge af kommunalreformen har kommunerne fået et større ansvar samt øgede økonomiske udgifter på alkoholområdet. Kommunerne har direkte udgifter til behandling, til forebyggelse og til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Derudover har kommunen også omkostninger til en lang række sociale ydelser til at afhjælpe afledte konsekvenser af et stort alkoholforbrug. Meromkostningerne for borgere med et overforbrug af alkohol i en gennemsnitskommune med borgere er på 33 mio. kr. årligt 2. Dette er fordelt på: 18,7 mio. kr. til overførselsindkomster 4,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser 5,4 mio. kr. til anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge 4,7 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp 2 1 Hvidtfeldt, U.A.; Hansen, A.B.G.; Grønbæk, M.; Tolstrup, J.S.: Alkoholforbrug i Danmark. Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Sundhedsstyrelsen Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol nr. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger. 4

5 Indhold Dette hæfte beskriver alkoholbehandlingen på Hedensted Rusmiddelcenter. Hæftet er målrettet fagpersoner, politikere og andre interessenter. Første del af hæftet indeholder en beskrivelse af den overordnede struktur af Rusmiddelcentrets behandlingsindsats. Det er inden for denne struktur, at den enkelte borgers behandlingsforløb tilrettelægges. Hæftets anden del gennemgår de indsatser, Rusmiddelcentret tilbyder, som relaterer sig direkte til alkoholbehandling. Det er disse indsatser, det enkelte behandlingsforløb stykkes sammen af. I hæftets tredje del beskrives de indsatser, som ikke direkte er forbundet med behandling. I fjerde del af hæftet bliver Projektet Integreret Indsats beskrevet. Femte del af hæftet gennemgår kort det teoretiske og metodiske grundlag for behandlingen. Sjette del beskriver, hvordan Rusmiddelcentret kvalitetssikrer behandlingsindsatsen. 5

6 6

7 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen Med den overordnede struktur af Rusmiddelcentrets alkoholbehandling er der arbejdet på at få modsatrettede behov til at gå op i en højere enhed. På den ene side er der behov for at oprette et standardiseret behandlingstilbud. Formålet hermed er at sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen, at spare ressourcer og at højne behandlernes kompetencer. På den anden side er der behov for at kunne tilpasse behandlingen til den enkelte borgers behov. Derudover er der behov for at kunne rumme alle borgere med et overforbrug eller alkoholafhængighed. Især borgere der er dobbeltbelastede, hvilket betyder at de både har en psykiatrisk lidelse og et misbrug, kan være svære at rumme inden for den standardiserede behandling. For at imødekomme behovet for standardisering såvel som behovet for fleksibilitet, har Rusmiddelcentret valgt at strukturere alkoholbehandlingen, så den enkelte borger får tilrettelagt et behandlingsforløb tilpasset borgerens behov. Dette gøres ved at tilbyde forskellige indsatser og så sammensætte det enkelte behandlingstilbud af en eller flere indsatser. I denne første del af hæftet beskrives den overordnede struktur for Rusmiddelcentrets behandlingstilbud. I den næste del af hæftet beskrives de enkelte indsatser, et behandlingstilbud kan sammensættes af. Modtagerteam Alle borgere, der kommer til Rusmiddelcentret, modtages af modtagerteamet. Det er modtagerteamets opgave at igangsætte samarbejdet mellem borger, Rusmiddelcenter og samarbejdspartnere. Borgeren præsenteres for Rusmiddelcentrets tilbud, og der informeres om tavshedspligt, notatpligt og samtykke. Før et behandlingsforløb kan sammensættes, er det vigtigt, at der foretages en helhedsorienteret vurdering af borgerens situation, motivation, ressourcer, barrierer og problemstillinger. I modtagelsen spørges der ind til årsag til henvendelse, alkoholforbrugets omfang, opvækst, familieforhold og netværk, fysisk og psykisk helbred, uddannelse, skole og arbejdserfaring, kriminalitet og økonomi. Modtagerteamet er undersøgende i forhold til borgerens motivation, mål og forventninger til behandlingen. Det undersøges ligeledes hvor- 7

8 vidt der er pårørende, der skal inddrages i behandlingsforløbet. Det er også en del af modtagerprocessen at indhente oplysninger og få arrangeret et koordinerende møde med samarbejdspartnere. Dette tværfaglige samarbejde er ofte en nødvendighed, for at behandlingen lykkes. For borgere, hvor der opstartes medicinsk behandling og for borgere, hvor det af anden grund vurderes gavnligt, aftales der tid til en samtale hos Rusmiddelcentrets sygeplejerske med henblik på udarbejdelse af en sundhedsprofil. Modtagerteamet laver sammen med borgeren en behandlingsplan og udfylder NAB-skema, som indberettes til Sundhedsstyrelsen. Når modtagerteamet har indhentet oplysninger, afklaret borgers motivation og sundhedstilstand samt inddraget relevante personer, visiteres borgeren videre i behandlingsforløbet. Behandlingsforløb Når modtagerteamet har afsluttet afklaringen, og borgeren er blevet visiteret til en indsats, fortsætter borgeren i sit behandlingsforløb. Behandlingsforløbet sammensættes af en eller flere indsatser. Det tilstræbes, at behandlingsforløbene er intensive og kortvarige. Når det er muligt, foregår behandlingen i grupper frem for individuelt, og der lægges stor vægt på, at familie og netværk så vidt muligt er en del af behandlingen. Formålet med behandlingen er primært at hjælpe borgeren til ophør, reduktion eller skadesreduktion i forhold til borgerens alkoholforbrug. Det primære mål for den enkelte borgers behandlingsforløb fastsættes sammen med borgeren ud fra borgerens situation og motivation. Det er som udgangspunkt borgeren, der fastsætter behandlingsmålet. Vurderes det nødvendigt i løbet af behandlingsforløbet, kan målsætningen for behandlingen ændres. Endvidere er formålet med behandlingen at støtte borgeren hen imod bevaret eller øget selvforsørgelse, forbedret sundhedstilstand, bevarelse eller skabelse af sunde relationer og styrkelse af forældreevne. 8

9 Udskrivning Borgeren kan blive udskrevet efter eget ønske, ved udeblivelse eller ved fraflytning fra kommunen. Er det ikke muligt for borgeren at samarbejde om de opstillede behandlingsmål og forbliver alkoholforbruget uændret, kan borgeren på baggrund af faglig vurdering ligeledes udskrives. Ved afslutningen lukkes sagen, og NAB-skema afsluttes og indberettes til Sundhedsstyrelsen. Samarbejdspartnere orienteres om behandlingens afslutning. 9

10 Del 2 Indsatser direkte relateret til alkoholbehandlingen Denne del af hæftet beskriver de forskellige indsatser, som borgernes individuelle behandlingsforløb kan sammensættes af. I næste del beskrives de indsatser, som ikke direkte relaterer sig til behandling. Individuel behandling Individuel terapeutisk behandling anvendes, når borgeren har brug for at arbejde individuelt og intensivt med problemstillinger relateret til borgerens alkoholmisbrug. Målguppe Målgruppen udgøres af borgere, der har brug for at arbejde individuelt med sit alkoholforbrug. Formål Formålet med individuel behandling er at støtte borgeren i en forandringsproces hen mod ophør, reduktion eller skadesreduktion Indhold I den individuelle behandling arbejdes der med at opnå og fastholde motivation, at opnå forståelse af rusfunktion, at gennemføre adfærdsændringer og at fastholde disse. Efter behov kan der arbejdes med dybereliggende problemstillinger, som forhindrer borgeren i at nå sin alkoholmålsætning. Dette kan eksempelvis være opvækstvilkår, svære livsbetingelser, psykisk sygdom eller social isolation. Medicinsk behandling Alkohol påvirker i høj grad den drikkendes fysiske tilstand. Derfor er medicinsk behandling et uundværligt supplement til den psykosociale behandling. Medicinsk alkoholbehandling står i Rusmiddelcentrets regi aldrig alene. Er borgeren i stand til at klare sig med ren medicinsk behandling, henvises borgeren til et stabilitetsforløb. 10

11 Målgruppe Alle borgere som er interesseret i og vurderes at kunne have gavn af medicinsk behandling. Formål Det primære formål med den medicinske behandling er at støtte borgeren i at nå sine alkoholrelaterede målsætninger. Derudover er formålet at modvirke nogle af de fysiske skadesvirkninger ved et sundhedsskadeligt alkoholindtag og at hjælpe borgeren hen mod en generelt bedre sundhedstilstand. Indhold Den medicinske alkoholbehandling indeholder mange delelementer såsom sundhedsprofil, afrusning, antabusbehandling og vitaminkur. Gennem sundhedsprofilen undersøges alkoholvaner, psykisk og fysisk helbred, ernæring, motion, rygning, tidligere indlæggelser, medicinstatus og netværk. Herved opnås et helhedsbillede af den enkelte borgers sundhedstilstand, og det vurderes på denne baggrund, om borgeren har behov for medicinsk behandling. Afrusning er en medicinsk støtte til borgere med et så massivt misbrug af alkohol, at de er blevet fysisk afhængige. Et brat stop med indtagelse af alkohol kan være direkte farligt for den alkoholtilvænnede krop, og kan i værste tilfælde ende med delirium eller død. Afrusningen varer fra en uge til ti dage. Ambulant afrusning af borgeren foregår altid i samarbejde med borgerens egen læge. Der foretages altid en individuel vurdering af, hvorvidt afrusning kan foregå ambulant, eller om det er nødvendigt med indlæggelse på sygehus. Antabusbehandling er en medicinsk behandling. Borgeren skal være promillefri for at modtage antabus. Dette påvises med alkometer. Antabusbehandling foregår i samarbejde med borgers egen læge. Personer med alkoholmisbrug lider ofte af B-vitaminmangel. Vitaminkur med B1-vitamin og B-combin har det formål at modvirke nogle af alkoholens skadesvirkninger. En kur har som minimum en varighed på 10 dage, hvor der dagligt indtages 3 x B1 vitamin samt 3 x B-combin tabletter, fordelt på morgen, middag og aften. 11

12 Parfokuseret alkoholbehandling Alkohol kan blive en del af mønsteret i et parforhold. Når dette sker, kan de etablerede mønstre være med til at fastholde den eller de drikkende i deres alkoholmisbrug. Alkoholrelateret parbehandling kan være med til at løse dette problem. Målgruppe Borgere, hvor parproblematikker forhindrer borgeren i at nå sit behandlingsmål, og hvor det vil være hensigtsmæssigt at inddrage partneren. Det kan eksempelvis være forhold, hvor begge drikker, eller forhold hvor familiemønstrene gør det svært for den drikkende at ændre sin adfærd. Formål Formålet med inddragelse af ægtefælle eller partner er, at det giver mulighed for at arbejde med de uhensigtsmæssige mønstre og roller, som parforholdet er blevet en del af. Indhold Der deltager to behandlere i samtalerne. Samtalerne tager udgangspunkt i alkohol- og medafhængighedsproblematikker, hvor relationer og kommunikation vil være omdrejningspunktet. Andre fokuspunkter kan være kontroladfærd, skjuleradfærd, manipulation og vold. Familieorienteret alkoholbehandling Når et medlem i en familie har et alkoholproblem, påvirker det hele familien. Og når én i familien skal stoppe med at drikke, er det nødvendigt, at hele familien udvikler sig. Derfor tilbydes hele familien at deltage i behandlingen. Der er dokumentation for, at inddragelse af familien i alkoholbehandling generelt øger effekten af behandlingen og øger sandsynligheden for, at den alkoholafhængige der ikke er indskrevet i behandling søger hjælp og vejledning. Målgruppe Helhedsorienteret familie- og alkoholbehandling er rettet mod familier, med børn under 18 år, hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem. 12

13 Formål Familieorienteret alkoholbehandling har to hovedformål. Det ene er at styrke behandlingen af den borger, der har et alkoholproblem. Det andet formål er at behandle alkoholrelaterede dysfunktionelle familiemønstre. Herigennem gives familien mulighed for at indgå i en fælles forandringsproces. Formålet med inddragelse af børnene er for det første at bryde det tabu, der ofte er omkring alkoholafhængighed eller -overforbrug. Der arbejdes endvidere med, at børnene får en forståelse for, hvad det betyder at være afhængig, og at de hermed fratages ansvaret for forældrenes drikkeadfærd Indhold Der deltager to behandlere i samtalerne. Familiens relationer og reaktionsmønstre undersøges og tydeliggøres. Der arbejdes med at ændre disse, så uhensigtsmæssige handlestrategier brydes, og forældreansvaret styrkes. Børnene inddrages, når forældrene er klar til at italesætte de vanskeligheder, som alkoholproblemerne har skabt i familien. Fokusgruppe Et gruppeforløb med fokus på tilbagefaldsforebyggelse. Målgruppe Borgere, der i behandlingen har opnået stabilitet i forhold til den individuelle alkoholmålsætning. Formål Målet for kurset er at give den enkelte borger mulighed for at tilegne sig færdigheder i at håndtere sin afhængighed og forebygge tilbagefald. Der vil være fokus på, at den enkelte borger arbejder ud fra sin egen alkoholmålsætning. Indhold Der er to gruppeledere tilknyttet. Gennem forløbet lærer borgeren sine egne uhensigtsmæssige mestringsstrategier at kende, for at kunne håndtere risikofyldte situationer. Borgeren får igennem refleksion og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere styrket sin selvindsigt og udviklet nye mestringsstrategier. I samspillet med andre der er i en tilsvarende situation, vil borgeren få øget sine sociale kompetencer og have mulighed for at danne nye relationer. 13

14 Forløbet strækker sig over 8 moduler af 2,5 timers varighed. Gruppen mødes en gang ugentligt. Der vil være plads til 8 borgere i gruppen pr. forløb. Nye borgere kan starte i gruppe hver anden uge. Flexforløb Nogle gange kan en borgers problemstillinger være så komplekse, at borgeren ikke får den rette hjælp gennem de ovenfor beskrevne indsatser. Disse borgere har brug for et tilbud med større fleksibilitet og større rummelighed. Målgruppe Disse borgere har ofte et ønske om forandring, men det er borgere, der har svært ved at fastholde kontakt over tid. De kan ofte ikke omsætte ønsket om forandring til konkret handling og har ringe tiltro til egne evner til forandring. De kan have fysiske og psykiske skader som konsekvens af alkoholforbruget og kan have psykiske belastninger såsom personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, depression, ADHD eller svær angst. Formål At hjælpe de borgere, hvis problemstillinger er så komplekse, at de ikke kan profitere af Rusmiddelcentrets øvrige behandlingsindsatser. Indhold Ligesom ved de andre indsatser er hovedformålet at hjælpe borgeren til ophør, reduktion eller skadesreduktion. Er der dog andre af borgerens problemer, der stiller sig i vejen for, at behandlingsmålet kan lykkes, kan fokus midlertidigt flyttes til at hjælpe borgeren med at løse disse problemer. Som udgangspunkt er det behandlerens opgave at sætte borgeren i kontakt med fagpersoner, der kan hjælpe borgeren. Kan dette ikke lykkes, kan behandleren selv i et begrænset omfang hjælpe borgeren. Dette kan eksempelvis ske, hvis behandlingen umuliggøres af svære psykiske symptomer. Borgeren støttes så i at tage kontakt til egen læge og få en henvisning til psykiatrien. Behandler kan eventuelt tage med til lægen. En nødvendighed for at disse borgere kan fastholdes i behandlingen er, at borgerne ikke udskrives, selvom de er ustabile. I stedet gøres der en aktiv indsats for at fastholde dem i behandlingen. Flexforløbene er ofte længere i varighed end andre behandlingsforløb. 14

15 Stabilitetsforløb Et spændingsfelt, der kan opstå i alkoholbehandlingen, er modsætningen mellem på den ene side den indbyggede forventning om forandring og på den anden side, at nogle borgere får brug for en periode med stabilitet, inden de er færdigbehandlede. Disse borgerne tilbydes et afgrænset stabilitetsforløb. Målgruppe Borgere der inden de er færdigbehandlede, har brug for en længere periode med stabilitet i forhold til alkoholbehandlingen. Dette kan eksempelvis ske, hvis borgeren har brug for at udvikle sig indenfor andre områder af sit liv såsom deltagelse i forløb ved Jobcentret eller angstbehandling. Formål At give borgere mulighed for en stabil periode under deres behandlingsforløb. Indhold Mens borgeren er i stabilitetsbehandling falder behandlingsintensiteten. Behandlerens fokus flytter sig fra forandring og udvikling til at holde kontakt med borgeren og understøtte den etablerede stabilitet. Hvis stabiliteten afbrydes ved tilbagefald, ønske om forandring, afslutning af behandlingsforløb eller andet, afsluttes stabilitetsforløbet, og intensiteten af behandlingen øges ved, at borgeren igen påbegynder en af Rusmiddelcentrets andre ydelser. Døgnbehandling Alkoholafhængigheden sammen med sociale eller psykiske problemer kan være så store, at borgeren ikke profiterer optimalt af det ambulante tilbud, og en mere intensiv indsats er nødvendig. Dette tilbud kan være døgnbehandling. På alkoholområdet samarbejder Rusmiddelcentret primært med døgnbehandlingsstedet Ringgården. Målgruppe Døgnbehandling er rettet mod borgere, hvor problematikkerne er af en sådan karakter, at borgeren ikke kan få den optimale behandling i ambulant regi. Samtidigt skal der være en forventning om, at borgeren formår at overføre det, der læres i døgnregi, til borgerens hverdag efter endt behandling. 15

16 Døgnbehandling er primært for personer med middelsvær til svær afhængighed af alkohol. Behandlingen har særligt fokus på personer med dobbeltbelastning, dvs. at der udover alkoholafhængigheden er problemer af psykisk eller personlighedsmæssig karakter. Formål At der bliver tilrettelagt en behandling, som kan afhjælpe alkoholafhængigheden, hvor der tages højde for de sociale og psykiske problemstillinger Indhold Et døgnophold varer typisk 8-12 uger. Der er mulighed for, at opholdet kan deles i to, så borgeren får mulighed for at afprøve strategier og nye løsninger i hverdagen i en periode, for derefter at vende tilbage til døgnbehandlingen. For at kunne tilrettelægge indholdet i behandlingen og udarbejde en behandlingsplan med mål og delmål screenes borgeren for personlighedsmønstre, angst og depression. Behandlingen består af en kombination af gruppeterapi, individuelle opgaver og undervisning. Motion, mindfulness og deltagelse i praktiske gøremål er en del af opholdet. Der arbejdes i døgnbehandlingen ud fra den kognitive metode samt forskellige elementer fra psykoterapeutiske metoder med relevans for dobbeltbelastning. I behandlingen indgår opfølgningsbesøg, hvor behandler fra Rusmiddelcentret, behandler fra døgninstitutionen, borgeren samt eventuelt andre relevante parter deltager. Der skal i slutningen af døgnopholdet udarbejdes en plan for udskrivning samt tilrettelæggelse af efterbehandling på Rusmiddelcentret. Der vil efter endt døgnbehandling blive tilbudt tre opfølgningssamtaler på institutionen. Individuelle pårørendesamtaler Der er pårørende, der ikke umiddelbart er klar til at deltage i pårørendegruppe, familieorienteret eller parorienteret alkoholbehandling. Ofte kan de ikke deltage grundet stor skrøbelighed eller meget komplekse problemstillinger, som ikke kan bearbejdes i grupperegi. Disse pårørende kan tilbydes et individuelt forløb bestående af fem samtaler. 16

17 Målgruppe Nærmeste pårørende, defineret som ægtefæller, tidligere ægtefæller, samlevere, tidligere samlevere, som lever/har levet i en familie, hvor der er/har været alkoholproblemer samt voksne børn af forældre med alkoholproblemer. Individuelle pårørendesamtaler er forbeholdt pårørende, der ikke er klar til at indgå i pårørendegruppe, familieorienteret eller parorienteret alkoholbehandling. Formål At arbejde med individuelle problemstillinger og rumme stor skrøbelighed. Ideelt bliver den pårørende klar til at indgå i andre behandlingstilbud. Indhold Der tilbydes 1-5 samtaler. Fokus er på at hjælpe den pårørende med at se, hvordan man som pårørende bliver inddraget i og påvirket af afhængigheden. Endvidere gives der redskaber til at håndtere relationen til den drikkende samt lave nye strategier og måder at agere på i hverdagen. Overordnede temaer kan være bekymring for børnene, afklaring af om man skal blive i forholdet, såvel som at ændre mønstre og uhensigtsmæssig adfærd. Desuden arbejdes der ofte med åbenhed, italesættelse af problemet og inddragelse af netværk. Den pårørende introduceres til pårørendegruppe. Pårørendegruppe Når en person har et alkoholproblem, har det en lang række konsekvenser for hele familien. Ofte defineres familiens værdier og aktiviteter af alkoholforbruget og den afhængige. Som følge heraf, vil der i familier, hvor der er alkoholproblemer, ofte være en generel forringelse af det sociale netværk. Det betyder, at der i ringe grad er nogen, der hjælper og støtter følelsesmæssigt såvel som i forhold til praktiske opgaver i familien. Målgruppe Nærmeste pårørende defineret som: Ægtefæller, tidligere ægtefæller, samlevere, tidligere samlevere, som lever eller har levet i en familie, hvor der er/har været alkoholproblemer, samt voksne børn (primært over 25 år) af alkoholafhængige. 17

18 Formål For pårørende, der ikke aktuelt lever sammen med en person med alkoholproblemer, er formålet at blive opmærksom på dysfunktionelle familiemønstre for herigennem at blive hjulpet til at mindske fortidens negative indvirken på nutiden. For pårørende, der aktuelt lever sammen med en person med alkoholproblemer, er formålet ud over det ovenstående, at gøre dem i stand til at indføre gode værdier, aktiviteter og samværsformer i familien. Her igennem vil den pårørende blive i stand til at understøtte sin partners ændring af alkoholvaner og arbejde for, at eventuelle børn trives bedre. Indhold At undersøge, hvordan man som pårørende bliver inddraget i afhængigheden som medafhængig. Temaerne vil være: Medafhængighed, tabu og vold, børns roller og vilkår, afhængighed og livet som pårørende. Den pårørende vil få indblik i, hvordan et alkoholproblem forstyrrer familierelationerne. Den pårørende kan med denne indsigt være med til at skabe mindre forstyrrede relationer. Der vil ved opstart af nye deltagere altid være en præsentation og et mindre interview vedrørende forventninger til forløbet. Der vil være gruppesamtaler, hvor temaerne drøftes i plenum eller i mindre grupper. Der vises film, som lægger op til dagens tema, og gruppelederne holder oplæg og indbyder til debat og drøftelse af egne oplevelser ud fra temaerne. Den pårørende kan samtidigt tilbydes et individuelt samtaleforløb på max. fem samtaler. Ungebehandling Når den unge har et forbrug eller overforbrug, kan det have en lang række konsekvenser for den unges liv og fremtid samt for den nærmeste familie. Der arbejdes med familierelationen som ofte får en uheldig rolle og funktion i forhold til den unge. Målgruppe Unge fra 14 til 18 år med et aktivt forbrug. Formål At unge med et misbrug tilbydes en behandling, så de sammen med 18

19 deres netværk kan skabe en forandring, så den unge bliver i stand til at leve et normalt ungdomsliv. Indhold En stor del af behandlingen vil være motivationsarbejde, hvor den unge motiveres til forandring, hen mod ophør eller reduceret forbrug. Der vil igennem samtalerne være en bevidstgørelse om forbrugets betydning og dets skadesvirkning. Gennem behandlingen hjælpes den unge til at få øje på egne valg, og der arbejdes på en mere sund ansvarsfordeling i familien. Behandlingen vil desuden bestå af tydeliggørelse af de konsekvenser, der vil være ved fortsat forbrug. Involvering af pårørende og kontakt til familieafdelingen/ungegruppen er obligatorisk. Forældre, familierådgiver, mentor, opholdssteder og andre kernepersoner vil blive involveret som en naturlig del af behandlingen. Forældre får tilbudt samtaler, hvor familierelationerne udforskes og anskueliggøres, hvorefter der arbejdes med de usunde relationer og mønstre. Eventuelle opholdssteder inddrages i behandlingen gennem supervision af den unges kontaktpersoner. Behandlingen kræver endvidere et tæt samarbejde med opholdsstedet omkring fælles retningslinjer. 19

20 Del 3 Indsatser indirekte relateret til alkoholbehandlingen Denne del af hæftet beskriver de indsatser, Rusmiddelcentret udbyder, som ikke direkte er relateret til behandling. Råd og Vejledning Målgruppe Personer, der af private eller professionelle årsager, har behov for viden og oplysning om alkoholrelaterede problemstillinger. Det kan være pårørende, arbejdsgivere eller professionelle og andre i kommunen. Formål At dele faglige kompetencer med personer, der ikke er indskrevet i behandling. Indhold Råd og vejledning relateret til forskellige alkoholproblematikker. Det kan eksempelvis omhandle, hvordan en arbejdsgiver tager en samtale om alkoholforbrug med en ansat, når der er formodning om et overforbrug af alkohol; hvordan man i hjemmeplejen håndterer en drikkende borger eller, hvorvidt en borgers forbrug kan betragtes som et overforbrug, og om der er tale om afhængighed. Rusmiddelcentrets behandlere kan også stille deres faglighed til rådighed i forhold til at se på rusmiddelproblematikker i 50 undersøgelser i familieafdelingen. Undervisning Rusmiddelcentret står til rådighed for kommunens fagpersonale. Rusmiddelcentret tilrettelægger temadage, kursusforløb og mindre oplæg til målgruppen, hvor det er relevant. Målgruppe Personale ansat ved Jobcenter, sygedagpengekontor, handicapafdelingen, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, dagplejen, familieafdelingen, støttecentrene og andre samarbejdspartnere. 20

21 Formål Formålet er via undervisning og oplæg at tilføre øget viden, så andre personalegrupper bliver opkvalificeret til at opspore personer, der har et alkoholproblem. Formålet er desuden at rådgive familieafdelingen, så der hurtigere bliver sat foranstaltninger i gang. Indhold Oplæg og undervisning med udgangspunkt i Rusmiddelcentrets viden og faglighed. Emner kan eksempelvis være: Hvordan man spotter et barn, der mistrives; hvordan man spørger ind til alkohol; eller viden om hvilke tilbud Rusmiddelcentret har. 21

22 Del 4 Integreret Indsats for Sindslidende med Misbrug Projektet, Integreret Indsats for Sindslidende med Misbrug, er et tilbud til borgere med massive psyko/sociale problematikker og misbrug. En vigtig del af projektet er Dobbeltdiagnoseteamet, som er et tværfagligt og tværsektorielt team. Teamets opgave er at sikre borgeren en integreret indsats ved hjælp af udredning og en koordineret handleplan. Projektet er finansieret af satspuljemidler og udløber ultimo Målgruppe Borgere, der har psykiatriske problemstillinger som f.eks. angst, depression, personlighedsforstyrrelse og skizofreni, samt misbrugsproblematikker. Derudover borgere med ADHD i kombination med sindslidelse og misbrug. Borgere kan henvises til projektet uden at være udredt for psykiatrisk lidelse. Der skal i så fald foreligge en formodning om psykiatriske problemstillinger og samtidig være en misbrugsproblematik. Formål Projektets formål er at sikre en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemstillinger på baggrund af dobbeltdiagnoser. Der ydes en indsats i overensstemmelse med borgerens egne ønsker og forudsætninger. Der arbejdes hen imod, at den enkelte borger bliver bedre i stand til at tage ansvar for eget liv og leve selvstændigt på egne præmisser. Indhold Borgerens handleplan dækker indsatser i forhold til f.eks. psykiatrisk lidelse, misbrug, økonomi og bolig. Projektmedarbejdere og samarbejdspartnere påtager sig at levere hver deres del af indsatsen. Projektmedarbejderen afholder støttende og motiverende samtaler med borgeren og står til rådighed for at følge borgeren til behandling, psykiatrisk udredning mv., samt være bisidder ved møder. Der er ingen tidsbegrænsning for deltagelse, indenfor projektets løbetid 22

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere