Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten"

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigten 220

2 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i kr.) Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver Nedrivningspulje Udvikling af Dommerparken, Hammel LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers Mobildækning i Favrskov Kommune Økonomiudvalget i alt priser (i kr.) Teknik- og miljøudvalget Klimaplan Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup Revision af vandløbsregulativer Adgangsforhold på Trækstien Stenstryg for laks i Gudenåen Særlige initiativer og udviklingsprojekter T&M Infrastrukturfond Favrskov Renovering af fortove Renovering af broer Trafiksikkerhedsprojekter Cykelstiplan Vintermateriel VVM-undersøgelse af letbanen Genopretning af asfaltbelægninger Cirkuspladser i Favrskov ESCO på vejbelysning Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne Genopretning og renovering af bygninger Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Energimærkning af bygninger 700 Energibank Energibank Præstemarkskolen Energibank medfinansiering af renovering af Bakkehuset ESCO på skoleområdet Følge arbejde ved ESCO på skolerne PCB analyse af kommunale bygninger 450 Kloakseparering, Ulstrup Belægninger/udearealer ved kommunale bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt

3 2015-priser (i kr.) Børne- og skoleudvalget Pædagogisk IT, dagtilbud og skole Reno. legepladser i institutioner Præstemarksskolen, ren. og modernisering Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape Renovering Bakkehuset, Præstemarkskolen Madkundskabslokale, Skovvangskolen Pulje til opgradering. af faglokaler og bygninger Anlægsbehov sfa. pladsanalysen Anlægsbehov sfa. folkeskolereform Børne- og skoleudvalget i alt priser (i kr.) Social- og sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre Nyt plejecenter, Hammel Større løbende renoveringer, HCP Velfærdsteknologipulje i handicap og psykiatri Bo- og aktivitetstilbud Elbæk Alle, Hadsten Bo- og aktivitetstilbud Elbæk Alle, Hadsten - affaldssug Tandplejen, renovering af udstyr Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup Social- og sundhedsudvalget i alt priser (i kr.) Kultur- og fritidsudvalget Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien Kulturpulje Anlæg i landsbyerne Forbedring og udvikling af hallerne Etablering af nye haller i Hammel Søften og Hadsten Etablering af fodboldbaner Renovering af friluftsbade jf. lovkrav Tungelundbadet - sauna og spa Kultur- og fritidsudvalget i alt priser (i kr.) Beredskabskommissionen Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet 100 Ny brandstation i Hadsten Beredskabskommissionen i alt Favrskov kommune i alt

4 Herudover er der som en del af det vedtagne anlægsbudget indarbejdet nedenstående 2 anlægsprojekter på dranst 5 balanceforskydninger priser (i kr.) Grundkapitalindskud til almene boliger Låneomlægning TAC og Voldumhallen Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver, Planstrategi 2015 I 2015 kan nævnes følgende opgaver: Færdiggørelse af planstrategi 2015 samt planlægningsmæssig opfølgning på friluftsstrategien med forventede indsatser omfattende skitsering og lokalplanlægning af udvalgte indsatsområder. Også projekter i tilknytning til Klimatilpasningsplanen vil kunne blive aktuelle i 2015, herunder fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) med lignende behov for skitsering og særlig planlægning. Herudover kan der opstå løbende behov for analyser af enkeltprojekter. Nedrivningspulje Puljen har til formål at yde tilskud til nedrivningsegnede ejendomme i kommunen. Nedrivningsordningen har hidtil overvejende været baseret på, at ejerne af saneringsmodne boliger skal ansøge om tilskud til nedrivning. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning. Forud for dette skal ansøger tillige indhente tilbud på nedrivning. Der tages initiativ til, at der i 2015 mere aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne kontaktes med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. I visse tilfælde vil de omhandlede ejendomme også kunne være egnede til kondemnering, hvilket dog vil kræve yderligere undersøgelse af bygningernes tilstand. Nedrivning vil tillige kunne foretages ud fra en koordineret indsats med indhentning af samlet tilbud for nedrivning af flere ejendomme. Udvikling af Dommerparken i Hammel De afsatte midler skal sikre den fortsatte realisering af masterplanen for byomdannelsesområdet. Det er hensigten med bevillingerne, at det tidligt i processen omlægges fra at fremstå som et overflødiggjort erhvervsområde til at fremstå som et mere boligegnet byområde. Omlægningerne omfatter jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter. LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers I forbindelse med det nye LAG-program for perioden er den lokale aktionsgruppe (LAG) for Favrskov Kommune lagt sammen med Randers Kommune. Der vil være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen. 223

5 Undersøgelse/forbedring af mobildækning I Favrskov Kommune Beløbet anvendes i første omgang til at understøtte og påvirke den nationale kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen. Det kan eventuelt suppleres ved at udarbejde et endnu mere præcist og finmasket billede af den konkrete mobildækning i Favrskov Kommune. Den præcise kortlægning udarbejdes ved at udføre feltmålinger i hele kommunen. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Teknik- og miljøudvalget Klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter. Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Der er tale om en fremtidig sikring af rent drikkevand gennem udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup Naturstyrelsen har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området. Revision af vandløbsregulativer Midlerne anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. Regulativerne skal derfor revideres med jævne mellemrum. Vandløbsregulativerne er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og revisions-datoen er overskredet på hovedparten af regulativerne i Favrskov Kommune. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Adgangsforhold på Trækstien Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 17 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende. Der er allerede udbedret dele af stien i Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Projektet skal forbedre mulighederne for lystfiskeri omkring Ulstrup. Der er igangsat forundersøgelser der skal afdække mulighederne for at etablere gydepladser for laksene i Gudenåen. 224

6 Særlige initiativer og udviklingsprojekter indenfor teknik og miljø-området Inden for teknik- og miljøområdet er der ofte mulighed for at lave særlige projekter. Det kan være private foreninger, lokalsamfund eller lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre projekter både på egne og på kommunale arealer. Det kan være forvaltningens egne idéer, og/eller projekter affødt af lovinitiativer, puljer og fonde vedrørende naturforbedrende projekter eller byudviklings- og byrumsprojekter. Infrastrukturfond Favrskov Infrastrukturfond Favrskov skal skabe gode rammer for borgere og virksomheder i kommunen ved at forstærke infrastrukturen mellem de primære arbejdsdestinationer, byerne og oplandet. Med Infrastrukturfond Favrskov medvirker kommunen til at understøtte en positiv befolkningstilvækst, og dermed det fremtidige økonomiske grundlag for Favrskov Kommune. Renovering af fortove Der er flere fortove, der ligger med store ujævnheder eller med belægning, der er nedslidt. Fortovene trænger til at blive lagt om. Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 2-3 cm, vil blive reduceret. Renovering af broer og bygværker Vejdirektoratets Bygværksafdeling har udført generelt eftersyn for samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Trafiksikkerhedsprojekter Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikkampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov. Cykelstiplan Den nuværende Cykelstiplans formål er at skabe et sammenhængende og attraktivt net af stiforbindelser, der fremmer trafiksikkerhed, miljø, sundhed og rekreative oplevelser. For at opnå dette er der i planen opstillet 5 overordnede mål, hvoraf målet med at sikre skoleveje, er det første. For at skabe et godt udgangspunkt for den fremadrettede prioritering, udarbejdes der en Skolevejsanalyse, der skal kortlægge skolebørnenes rutevalg til distriktsskolerne. På den baggrund vil man i Handlingsplanen til Cykelstiplanen kunne udarbejde og prioritere tiltag, der giver mest muligt tryghed og trafiksikkerhed for de afsatte midler. Investering i nyt vintermateriel Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og slidt. Rådighedsbeløbet skal finansiere investeringer i nyt vintermateriel. 225

7 VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler. Genopretning af asfaltbelægninger I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Cirkuspladser i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har fire cirkuspladser beliggende i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. I Hammel og Hadsten er der etableret gode pladser til cirkusbesøg. Pladserne anvendes også til andre formål såsom Hestemarked og Lilleåmarked. Teknik og Kultur vurderer ikke, at der er velegnede pladser til cirkusaktivitet og lignende i Ulstrup og Hinnerup. Det er ikke umiddelbart muligt at finde alternative placeringer i områderne, end de hidtil anvendte. Teknik- og Kultur vurderer, at der skal investeres omkring 0,75 mio. kr. på hver af de to pladser Ulstrup i og Hinnerup. Dette bør ske, før der vil kunne stilles velegnede pladser til rådighed, der kan anvendes uden, at der skal ske dyr genetablering af pladserne, hver gang pladserne har været i brug. ESCO udskiftning af vejbelysningen Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune. Der er indgået kontrakt om udskiftning af armaturer og master i hele kommunen og efterfølgende drift og vedligehold for en 15-årig periode. Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne Anlægsprojektet omhandler fortsættelse af 3 projekter fremsat i budget Helhedsplanlægning i centerbyerne, Lysprojekt i Thorsø og udviklingsplan for Ulstrup fortsætter samlet i dette projekt. Genopretning og renovering af kommunale bygninger Projektet er målrettet anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og skal i nødvendigt omfang dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Anlægsbudgettet samler således de forventede udgifter til udvendigt vedligehold og installationer på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for udgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Der er erfaring for, at der kan opstå problemer med indeklimaet, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I 2013 var der flere indeklimasager, bl.a. skimmelsvampeangreb på Præstemarkskolen og manglende ventilation i skolekøkkenet på Ulstrup Skole, der udløste et AT-påbud. Skimmelsvampeangreb har delvist været forsikringsdækket, men der har været følge-omkostninger, som Favrskov Kommune 226

8 selv har skullet afholde, bl.a. skimmelrengøring og løbende laboratorie-analyser for skimmelvækst. Energimærkning af kommunale bygninger Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De mærker, der blev lavet i perioden for Favrskov Kommunes bygninger, er gældende i fem år, og der bliver derfor i 2014 tegnet kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Energibank Projektet vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå de budgetterede energibesparelser i perioden frem til Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til nye energibesparende tiltag. Energibank medfinansiering Tofthuset, Præstemarkskolen I forbindelse med den planlagte renovering af Tofthuset kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at 6,3 mio. kr., fordelt over kan finansieres ved den automatiske låneadgang. Energibank medfinansiering Bakkehuset, Præstemarkskolen I forbindelse med den skimmelrenoveringen af Bakkehuset kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at renoveringen koster 1,0 mio. kr., fordelt over og kan finansieres ved den automatiske låneadgang. ESCO på skoleområdet ESCO-projektets forstudie, der blev udført i foråret 2012, viste, at der er et potentiale for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune. Herefter er der i over to omgange afholdt licitation på et ESCO-projekt. Det er besluttet at indgå kontrakt med Siemens om energirenovering af kommunens skoler for i alt 58,8 mio. kr. inkl. kvalitetssikring og intern bygherrerådgivning. Heraf er der afsat 15,5 mio. kr. i De afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 skal finansiere energirenoveringen på skolerne. Følgearbejde ved skolernes ESCO projekt Der er i forbindelse med den energianalysen registreret en række indeklimamæssige og bygningsmæssige mangler, hvis udbedring ikke kan indeholdes i ESCO-projektet. Det drejer sig overordnet om manglende ventilationsanlæg og behov for større vinduesudskiftninger. Det endelige omfang af følgearbejder, vil kunne opgøres sammen med resultatet af energianalysen. Der vil blive udarbejdet en liste over følgearbejderne, opdelt på indeklima og vedligehold, og alle tiltag vil blive prioriteret i forhold til tiltagets nødvendighed. For eksempel ved AT-påbud eller risiko for skade på bygningen. PCB-analyse af de kommunale bygninger Favrskov Kommune har tilsynspligt i forhold til sundhedsskadelige forekomster i ældre offentlige bygninger, herunder skoler, institutioner, kontorlokaler mv. I dag foretages i forbindelse med konkrete byggearbejder kontrol for PCB-forekomst i bygninger opført i perioden 227

9 Der er indtil videre ikke fundet forekomst af PCB i Favrskov Kommunes bygninger. Med baggrund i tilsynspligten gennemføres en registrering af de kommunale bygninger for PCB. Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup Byrådet har vedtaget at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spilde -og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere, at separere spildevandet på egen grund. For Favrskov Kommune får beslutningen betydning for Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren, Naturbørnehaven, Ulstrup Børnehave, spejderhuset på Daubjergvej 3 og pavillonbygningerne på Skolevej 1A. Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner Der afsættes en anlægspulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene til genopretning og akut opståede behov for udbedring og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på bygninger under Ejendomscentret, der ikke kan dækkes via Ejendomscenterets vedligeholdsbudget. Børne- og skoleudvalget Pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om en brugerportalsløsning for lærere, elever og forældre, der skal støtte op om kommunikation og læring i folkeskolen. En digital brugerportal for folkeskolen skal etableres fra skoleåret 2016/17 som fællesoffentlig it-infrastruktur, hvortil kommunerne kan indkøbe og tilkoble digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i skolen. Det forventes at tiltaget vil afstedkomme lignende tiltag på dagtilbudsområdet, hvilket vil betyde anlægsudgifter til nye portalelementer. Pulje til vedligeholdelse og renovering af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler Ved det årlige legepladstilsyn gives ofte større anmærkninger om udskiftning og reetablering af legeredskaber. Daginstitutioner og skoler har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Skole vil ved denne pulje have mulighed for i en grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver, eksempelvis i forbindelse med legepladstilsynets kontrol. Børn og Skole vil også have mulighed for at nytænke indretning af udearealer, der understøtter børn og skoleelevers mulighed for et aktivt udeliv. Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Der skal gennemføres en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylde bygningskrav og give mulighed for tidssvarende undervisning. En del af finansieringen kan findes gennem energibanken. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet vedrørende Energibank Tofthuset, Præstemarkskolen. Projektet er igangværende og forventes afsluttet i

10 Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 2. etape Projektet er 2. og sidste etape i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Med en helhedsplan for Hadbjerg Skole sikres skolens behov for klasselokaler ved en tilbygning på 950 m² delvist opført i to etager. Samtidig hermed kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Med projektet fjernes pavillonerne ved skolen, og hovedbygningen af den gamle skole nedrives. Projektet er igangsat i 2014, og byggeriet forventes gennemført i Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset, Præstemarkskolen Der er i december 2013 udført en skimmelsvampeundersøgelse i Bakkehuset og Kærhuset, og rapporten konkluderer, at der er skimmelforekomst som følge af utætte tage og tagkonstruktioner i de ældste dele af bygningerne. Projektet omfatter nødvendig udskiftning af tag, efterisolering, lofter, belysning, optimering af installationer, ekstra rengøring, ventilation, genhusning og mindre følgearbejder i form af malerarbejde, udskiftning af gulve og inventar mm. Renovering af madkundskabslokale på Skovvangskolen Madkundskabslokalet fremstår nedslidt og uinspirerende efter mange års brug. Der er ingen punktudsugning over komfurerne, og der er ingen ventilation. Cowi s indeklimarapport fra marts 2013 konkluderer netop påbudsområde om etablering af effektiv ventilation. Lokalets standard vanskeliggør effektiv rengøring, og lokalet trænger generelt til en renovering og udskiftning af kogeø, nyt inventar mm. Pulje til opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger Der er på skolerne behov for renovering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Renoveringen skal give mulighed for at etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritidsdelen. Dertil skal det bidrage til, at den understøttende undervisning kan ske i sammenhæng med den fagdelte undervisning. Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen I forbindelse med sammenlægninger af flere institutioner i Hadsten og Hammel er der behov for en række bygningsmæssige tilpasninger for at kunne gennemføre sammenlægningerne. Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for tilpasning af de fysiske rammer. Reformen fordrer, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Det medfører et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. 229

11 Social- og sundhedsudvalget Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv. Nyt plejecenter i Hammel Social og Sundhed har udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken i Hammel er en del af plejebolighandleplanen. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på handicap- og psykiatriområdet. Eksempler på aktuelle renoveringer er P-plads med lys ved aktivitetscenter Møllen i Hammel og forskønnelse af ankomstområderne ved botilbuddene samt mindre bygningsmæssige vedligeholdelser i forbindelse med de fysiske rokader indenfor handicap- og psykiatriområdet, herunder toiletterne på aktivitetscentret på Industrivej, der er både utidssvarende og til målgruppen uhensigtsmæssige. Velfærdsteknologipulje i Handicap og psykiatri Der afsættes 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i Der skal arbejdes med tabletløsninger med kalender, øget brug af online-kontakt til personale og pårørende, smart-home-teknologi (fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner), skylletoiletter, sensorløsninger til alarmering - fx ved en borgers fald i hjemmet. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten Der er behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. Der skal opføres et nyt botilbud på Elbæk Alle i Hadsten med 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer. Herudover opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 til opførelse af aktivitetscenter og servicearealer til de 33 almene boliger og 6 aflastningspladser. Herudover er der indarbejdet anlægsudgifter og finansiering til opførelse af de 33 almene boliger. Budgettet hertil fremgår ikke af investeringsoversigten. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten, Affaldssug Der er ved udarbejdelsen af byggeprogrammet til nybyggeriet på Elbæk Alle i Hadsten indhentet inspiration fra andre nyere byggerier. Disse byggerier har affaldssug, der medfører en række hygiejne- og miljømæssige fordele samt giver mulighed for yderligere effektiviseringer af driften. Et affaldssug vil dække servicearealer og aktivitetscenter og udgiften vil derfor være en kommunal udgift. 230

12 Renovering af tandklinikker og udskiftning af udstyr En stor del af klinikudstyret er efterhånden mere end 30 år gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Af klinikkerne i Hinnerup-området er det aktuelt klinikken på Haldum-Hinnerupskolen, der trænger mest. Endvidere er der behov for at udskifte kompressorer på klinikkerne i Hinnerup-området, da de nuværende ikke opfylder kravene til ren tør luft. Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup Der skal laves en analyse med udgangspunkt i borgernes generelle sundhedsprofil i forskellige dele af kommunen og de eksisterende sundhedstilbud. Der skal være særlig fokus på hvilke sundhedstilbud, der er størst behov for i Ulstrup og Hinnerup. Analysen skal resultere i et konkret forslag til hvilke tilbud, de to nye sundhedscentre skal indeholde. Ligeledes skal muligheden for samarbejde med andre sundhedsfaglige interessenter indgå i analysen. Analysen skal endvidere omfatte en beskrivelse af de samlede anlægsmæssige og økonomiske konsekvenser ved etablering af sundhedscentrene i Ulstrup og Hinnerup. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Kultur- og fritidsudvalget Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien Teknik og Kultur er ved at udarbejde et forslag til en friluftsstrategi for Favrskov Kommune. Friluftsstrategien forventes endeligt vedtaget i Byrådet i februar I forlængelse heraf afsættes en anlægspulje på kr. i 2015 og overlagsårene til udmøntning af konkrete handlinger, prioriteret i friluftsstrategien. Puljen er tværgående og omfatter projekter indenfor både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv. Kulturpulje 2017 Etablering af kulturpulje øremærket til at styrke Favrskov Kommunes engagement i Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017 (Aarhus 2017). Kulturpulje 2017 vil medvirke til at sikre, at Favrskov Kommunes kulturinstitutioner og frivillige aktører får størst mulig udbytte af engagementet og af de enkelte projekter, der skal være med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Borgerne vil blive inddraget i udmøntningen i det omfang, det er muligt. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Anlæg i landsbyerne Med projektet afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner og Kunsten ud i Landsbyerne, og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, f.eks. møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder og renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft. Afhængigt af budget og indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til projekter pr. år. 231

13 Forbedring og udvikling af haller Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Projektet til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Etablering af 3 nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Det overordnede sigte med at udvide halkapaciteten i Hadsten, Søften og Hammel er at understøtte visionen om, at Favrskov Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune med en god kommunal service. Endvidere er aftalen et led i udmøntningen af kommunens ambition om at medvirke til et aktivt og sundt liv i lokale fællesskaber. Etablering af fodboldbaner Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane i Hammel. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Grundfør og Søften. Tungelundbadet sauna og spa Der etableres et udendørs spa med kar til otte personer og en finsk saunahytte. Såvel spa som sauna kan udlejes til arrangementer i privat og offentlig regi, enten enkeltvis eller sammen. I sæsonen kan faciliteterne lejes samtidig med leje af bassinerne. Saunaen kan blandt andet benyttes ved arrangementer som f.eks. saunagus o.a., udbudt af Tungelundbadet. Beredskabskommissionen Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet Regeringen og KL har indgået aftale om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab, hvilket forventes at betyde, at de nye større kommunale enheder skal overtage en del af statens beredskabsopgaver. Det er intentionen, at de kommende ændringer allerede skal udformes og indfases i løbet af 2015, og det må derfor forventes, at der vil skulle afholdes udgifter til serviceharmoniseringer på både det operative og administrative niveau i kommunerne. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Ny brandstation i Hadsten Den nuværende kommunale brandstation på Vesselbjergvej 15-17, Hadsten, er nedslidt og lider under stadig dårligere bygningsmæssige forhold med dårlig indretning og bl.a. skimmelsvampeangreb i garagedelen samt dårlige undervisningslokaler. Der afsættes rådighedsbeløb til opførelse af ny tidssvarende brandstation. Projekter registreret på Balanceforskydninger Grundkapitalindskud til almene boliger Der er afsat 4,5 mio. kr. til grundkapitalindskud. Beløbet svarer til ca. 25 boliger. 232

14 Låneomlægning Tungelund Aktivitetscenter og Voldumhallen Der ydes et kommunalt lån på 3,7 mio. kr. til Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen. Det kommunale lån anvendes til at indfri de eksisterende lån, så hallerne får reduceret deres udgifter til låneydelser. Lånet ydes på samme vilkår som et fastforrentet lån ved Kommunekredit. Lånets løbetid tilpasses, så det svarer til restløbetiden på de nuværende lån. 233

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 218 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) Økonomiudvalget Grundkapitalindskud til almene boliger 3.000 2.000 3.000 4.000 Nedrivning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 224 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2016-priser (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb på 3 mio.kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler- og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i overslagsårene således, at der gives

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede projekter, Planstrategi 2015 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der måtte

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-601 Etablering af rampe ved Hadsten Lokalarkiv 603 Det kulturelle område om alternativ placering af en rampe ved Hadsten Lokalarkiv. En rampe vil forbedre adgangsvejen for handicappede og gangbesværede

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-101 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Budgetforslag 2016-19

Budgetforslag 2016-19 Favrskov Kommune 31. august 2015 Budgetforslag 2016-19 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Forslag Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget I en periode, hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver foregår, kan de mange andre

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Teknik og Kultur Teknik og Kultur omfatter teknik- og miljøområdet, plan, byggeri og brand, kultur- og fritidsområdet, borgerservice samt et tværgående sekretariat. Postadresse:

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes et beløb på 3 mio.kr. i 2017 til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri.

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet 401 Ældre Beløbet til løbende renovering og indvendig vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere