Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten"

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigten 220

2 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i kr.) Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver Nedrivningspulje Udvikling af Dommerparken, Hammel LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers Mobildækning i Favrskov Kommune Økonomiudvalget i alt priser (i kr.) Teknik- og miljøudvalget Klimaplan Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup Revision af vandløbsregulativer Adgangsforhold på Trækstien Stenstryg for laks i Gudenåen Særlige initiativer og udviklingsprojekter T&M Infrastrukturfond Favrskov Renovering af fortove Renovering af broer Trafiksikkerhedsprojekter Cykelstiplan Vintermateriel VVM-undersøgelse af letbanen Genopretning af asfaltbelægninger Cirkuspladser i Favrskov ESCO på vejbelysning Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne Genopretning og renovering af bygninger Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Energimærkning af bygninger 700 Energibank Energibank Præstemarkskolen Energibank medfinansiering af renovering af Bakkehuset ESCO på skoleområdet Følge arbejde ved ESCO på skolerne PCB analyse af kommunale bygninger 450 Kloakseparering, Ulstrup Belægninger/udearealer ved kommunale bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt

3 2015-priser (i kr.) Børne- og skoleudvalget Pædagogisk IT, dagtilbud og skole Reno. legepladser i institutioner Præstemarksskolen, ren. og modernisering Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape Renovering Bakkehuset, Præstemarkskolen Madkundskabslokale, Skovvangskolen Pulje til opgradering. af faglokaler og bygninger Anlægsbehov sfa. pladsanalysen Anlægsbehov sfa. folkeskolereform Børne- og skoleudvalget i alt priser (i kr.) Social- og sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre Nyt plejecenter, Hammel Større løbende renoveringer, HCP Velfærdsteknologipulje i handicap og psykiatri Bo- og aktivitetstilbud Elbæk Alle, Hadsten Bo- og aktivitetstilbud Elbæk Alle, Hadsten - affaldssug Tandplejen, renovering af udstyr Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup Social- og sundhedsudvalget i alt priser (i kr.) Kultur- og fritidsudvalget Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien Kulturpulje Anlæg i landsbyerne Forbedring og udvikling af hallerne Etablering af nye haller i Hammel Søften og Hadsten Etablering af fodboldbaner Renovering af friluftsbade jf. lovkrav Tungelundbadet - sauna og spa Kultur- og fritidsudvalget i alt priser (i kr.) Beredskabskommissionen Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet 100 Ny brandstation i Hadsten Beredskabskommissionen i alt Favrskov kommune i alt

4 Herudover er der som en del af det vedtagne anlægsbudget indarbejdet nedenstående 2 anlægsprojekter på dranst 5 balanceforskydninger priser (i kr.) Grundkapitalindskud til almene boliger Låneomlægning TAC og Voldumhallen Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver, Planstrategi 2015 I 2015 kan nævnes følgende opgaver: Færdiggørelse af planstrategi 2015 samt planlægningsmæssig opfølgning på friluftsstrategien med forventede indsatser omfattende skitsering og lokalplanlægning af udvalgte indsatsområder. Også projekter i tilknytning til Klimatilpasningsplanen vil kunne blive aktuelle i 2015, herunder fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) med lignende behov for skitsering og særlig planlægning. Herudover kan der opstå løbende behov for analyser af enkeltprojekter. Nedrivningspulje Puljen har til formål at yde tilskud til nedrivningsegnede ejendomme i kommunen. Nedrivningsordningen har hidtil overvejende været baseret på, at ejerne af saneringsmodne boliger skal ansøge om tilskud til nedrivning. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning. Forud for dette skal ansøger tillige indhente tilbud på nedrivning. Der tages initiativ til, at der i 2015 mere aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne kontaktes med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. I visse tilfælde vil de omhandlede ejendomme også kunne være egnede til kondemnering, hvilket dog vil kræve yderligere undersøgelse af bygningernes tilstand. Nedrivning vil tillige kunne foretages ud fra en koordineret indsats med indhentning af samlet tilbud for nedrivning af flere ejendomme. Udvikling af Dommerparken i Hammel De afsatte midler skal sikre den fortsatte realisering af masterplanen for byomdannelsesområdet. Det er hensigten med bevillingerne, at det tidligt i processen omlægges fra at fremstå som et overflødiggjort erhvervsområde til at fremstå som et mere boligegnet byområde. Omlægningerne omfatter jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter. LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers I forbindelse med det nye LAG-program for perioden er den lokale aktionsgruppe (LAG) for Favrskov Kommune lagt sammen med Randers Kommune. Der vil være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen. 223

5 Undersøgelse/forbedring af mobildækning I Favrskov Kommune Beløbet anvendes i første omgang til at understøtte og påvirke den nationale kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen. Det kan eventuelt suppleres ved at udarbejde et endnu mere præcist og finmasket billede af den konkrete mobildækning i Favrskov Kommune. Den præcise kortlægning udarbejdes ved at udføre feltmålinger i hele kommunen. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Teknik- og miljøudvalget Klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter. Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Der er tale om en fremtidig sikring af rent drikkevand gennem udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup Naturstyrelsen har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området. Revision af vandløbsregulativer Midlerne anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. Regulativerne skal derfor revideres med jævne mellemrum. Vandløbsregulativerne er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og revisions-datoen er overskredet på hovedparten af regulativerne i Favrskov Kommune. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Adgangsforhold på Trækstien Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 17 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende. Der er allerede udbedret dele af stien i Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Projektet skal forbedre mulighederne for lystfiskeri omkring Ulstrup. Der er igangsat forundersøgelser der skal afdække mulighederne for at etablere gydepladser for laksene i Gudenåen. 224

6 Særlige initiativer og udviklingsprojekter indenfor teknik og miljø-området Inden for teknik- og miljøområdet er der ofte mulighed for at lave særlige projekter. Det kan være private foreninger, lokalsamfund eller lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre projekter både på egne og på kommunale arealer. Det kan være forvaltningens egne idéer, og/eller projekter affødt af lovinitiativer, puljer og fonde vedrørende naturforbedrende projekter eller byudviklings- og byrumsprojekter. Infrastrukturfond Favrskov Infrastrukturfond Favrskov skal skabe gode rammer for borgere og virksomheder i kommunen ved at forstærke infrastrukturen mellem de primære arbejdsdestinationer, byerne og oplandet. Med Infrastrukturfond Favrskov medvirker kommunen til at understøtte en positiv befolkningstilvækst, og dermed det fremtidige økonomiske grundlag for Favrskov Kommune. Renovering af fortove Der er flere fortove, der ligger med store ujævnheder eller med belægning, der er nedslidt. Fortovene trænger til at blive lagt om. Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 2-3 cm, vil blive reduceret. Renovering af broer og bygværker Vejdirektoratets Bygværksafdeling har udført generelt eftersyn for samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Trafiksikkerhedsprojekter Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikkampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov. Cykelstiplan Den nuværende Cykelstiplans formål er at skabe et sammenhængende og attraktivt net af stiforbindelser, der fremmer trafiksikkerhed, miljø, sundhed og rekreative oplevelser. For at opnå dette er der i planen opstillet 5 overordnede mål, hvoraf målet med at sikre skoleveje, er det første. For at skabe et godt udgangspunkt for den fremadrettede prioritering, udarbejdes der en Skolevejsanalyse, der skal kortlægge skolebørnenes rutevalg til distriktsskolerne. På den baggrund vil man i Handlingsplanen til Cykelstiplanen kunne udarbejde og prioritere tiltag, der giver mest muligt tryghed og trafiksikkerhed for de afsatte midler. Investering i nyt vintermateriel Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og slidt. Rådighedsbeløbet skal finansiere investeringer i nyt vintermateriel. 225

7 VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler. Genopretning af asfaltbelægninger I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Cirkuspladser i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har fire cirkuspladser beliggende i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. I Hammel og Hadsten er der etableret gode pladser til cirkusbesøg. Pladserne anvendes også til andre formål såsom Hestemarked og Lilleåmarked. Teknik og Kultur vurderer ikke, at der er velegnede pladser til cirkusaktivitet og lignende i Ulstrup og Hinnerup. Det er ikke umiddelbart muligt at finde alternative placeringer i områderne, end de hidtil anvendte. Teknik- og Kultur vurderer, at der skal investeres omkring 0,75 mio. kr. på hver af de to pladser Ulstrup i og Hinnerup. Dette bør ske, før der vil kunne stilles velegnede pladser til rådighed, der kan anvendes uden, at der skal ske dyr genetablering af pladserne, hver gang pladserne har været i brug. ESCO udskiftning af vejbelysningen Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune. Der er indgået kontrakt om udskiftning af armaturer og master i hele kommunen og efterfølgende drift og vedligehold for en 15-årig periode. Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne Anlægsprojektet omhandler fortsættelse af 3 projekter fremsat i budget Helhedsplanlægning i centerbyerne, Lysprojekt i Thorsø og udviklingsplan for Ulstrup fortsætter samlet i dette projekt. Genopretning og renovering af kommunale bygninger Projektet er målrettet anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og skal i nødvendigt omfang dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Anlægsbudgettet samler således de forventede udgifter til udvendigt vedligehold og installationer på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for udgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Der er erfaring for, at der kan opstå problemer med indeklimaet, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I 2013 var der flere indeklimasager, bl.a. skimmelsvampeangreb på Præstemarkskolen og manglende ventilation i skolekøkkenet på Ulstrup Skole, der udløste et AT-påbud. Skimmelsvampeangreb har delvist været forsikringsdækket, men der har været følge-omkostninger, som Favrskov Kommune 226

8 selv har skullet afholde, bl.a. skimmelrengøring og løbende laboratorie-analyser for skimmelvækst. Energimærkning af kommunale bygninger Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De mærker, der blev lavet i perioden for Favrskov Kommunes bygninger, er gældende i fem år, og der bliver derfor i 2014 tegnet kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Energibank Projektet vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå de budgetterede energibesparelser i perioden frem til Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til nye energibesparende tiltag. Energibank medfinansiering Tofthuset, Præstemarkskolen I forbindelse med den planlagte renovering af Tofthuset kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at 6,3 mio. kr., fordelt over kan finansieres ved den automatiske låneadgang. Energibank medfinansiering Bakkehuset, Præstemarkskolen I forbindelse med den skimmelrenoveringen af Bakkehuset kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at renoveringen koster 1,0 mio. kr., fordelt over og kan finansieres ved den automatiske låneadgang. ESCO på skoleområdet ESCO-projektets forstudie, der blev udført i foråret 2012, viste, at der er et potentiale for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune. Herefter er der i over to omgange afholdt licitation på et ESCO-projekt. Det er besluttet at indgå kontrakt med Siemens om energirenovering af kommunens skoler for i alt 58,8 mio. kr. inkl. kvalitetssikring og intern bygherrerådgivning. Heraf er der afsat 15,5 mio. kr. i De afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 skal finansiere energirenoveringen på skolerne. Følgearbejde ved skolernes ESCO projekt Der er i forbindelse med den energianalysen registreret en række indeklimamæssige og bygningsmæssige mangler, hvis udbedring ikke kan indeholdes i ESCO-projektet. Det drejer sig overordnet om manglende ventilationsanlæg og behov for større vinduesudskiftninger. Det endelige omfang af følgearbejder, vil kunne opgøres sammen med resultatet af energianalysen. Der vil blive udarbejdet en liste over følgearbejderne, opdelt på indeklima og vedligehold, og alle tiltag vil blive prioriteret i forhold til tiltagets nødvendighed. For eksempel ved AT-påbud eller risiko for skade på bygningen. PCB-analyse af de kommunale bygninger Favrskov Kommune har tilsynspligt i forhold til sundhedsskadelige forekomster i ældre offentlige bygninger, herunder skoler, institutioner, kontorlokaler mv. I dag foretages i forbindelse med konkrete byggearbejder kontrol for PCB-forekomst i bygninger opført i perioden 227

9 Der er indtil videre ikke fundet forekomst af PCB i Favrskov Kommunes bygninger. Med baggrund i tilsynspligten gennemføres en registrering af de kommunale bygninger for PCB. Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup Byrådet har vedtaget at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spilde -og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere, at separere spildevandet på egen grund. For Favrskov Kommune får beslutningen betydning for Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren, Naturbørnehaven, Ulstrup Børnehave, spejderhuset på Daubjergvej 3 og pavillonbygningerne på Skolevej 1A. Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner Der afsættes en anlægspulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene til genopretning og akut opståede behov for udbedring og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på bygninger under Ejendomscentret, der ikke kan dækkes via Ejendomscenterets vedligeholdsbudget. Børne- og skoleudvalget Pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om en brugerportalsløsning for lærere, elever og forældre, der skal støtte op om kommunikation og læring i folkeskolen. En digital brugerportal for folkeskolen skal etableres fra skoleåret 2016/17 som fællesoffentlig it-infrastruktur, hvortil kommunerne kan indkøbe og tilkoble digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i skolen. Det forventes at tiltaget vil afstedkomme lignende tiltag på dagtilbudsområdet, hvilket vil betyde anlægsudgifter til nye portalelementer. Pulje til vedligeholdelse og renovering af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler Ved det årlige legepladstilsyn gives ofte større anmærkninger om udskiftning og reetablering af legeredskaber. Daginstitutioner og skoler har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Skole vil ved denne pulje have mulighed for i en grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver, eksempelvis i forbindelse med legepladstilsynets kontrol. Børn og Skole vil også have mulighed for at nytænke indretning af udearealer, der understøtter børn og skoleelevers mulighed for et aktivt udeliv. Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Der skal gennemføres en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylde bygningskrav og give mulighed for tidssvarende undervisning. En del af finansieringen kan findes gennem energibanken. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet vedrørende Energibank Tofthuset, Præstemarkskolen. Projektet er igangværende og forventes afsluttet i

10 Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 2. etape Projektet er 2. og sidste etape i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Med en helhedsplan for Hadbjerg Skole sikres skolens behov for klasselokaler ved en tilbygning på 950 m² delvist opført i to etager. Samtidig hermed kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Med projektet fjernes pavillonerne ved skolen, og hovedbygningen af den gamle skole nedrives. Projektet er igangsat i 2014, og byggeriet forventes gennemført i Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset, Præstemarkskolen Der er i december 2013 udført en skimmelsvampeundersøgelse i Bakkehuset og Kærhuset, og rapporten konkluderer, at der er skimmelforekomst som følge af utætte tage og tagkonstruktioner i de ældste dele af bygningerne. Projektet omfatter nødvendig udskiftning af tag, efterisolering, lofter, belysning, optimering af installationer, ekstra rengøring, ventilation, genhusning og mindre følgearbejder i form af malerarbejde, udskiftning af gulve og inventar mm. Renovering af madkundskabslokale på Skovvangskolen Madkundskabslokalet fremstår nedslidt og uinspirerende efter mange års brug. Der er ingen punktudsugning over komfurerne, og der er ingen ventilation. Cowi s indeklimarapport fra marts 2013 konkluderer netop påbudsområde om etablering af effektiv ventilation. Lokalets standard vanskeliggør effektiv rengøring, og lokalet trænger generelt til en renovering og udskiftning af kogeø, nyt inventar mm. Pulje til opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger Der er på skolerne behov for renovering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Renoveringen skal give mulighed for at etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritidsdelen. Dertil skal det bidrage til, at den understøttende undervisning kan ske i sammenhæng med den fagdelte undervisning. Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen I forbindelse med sammenlægninger af flere institutioner i Hadsten og Hammel er der behov for en række bygningsmæssige tilpasninger for at kunne gennemføre sammenlægningerne. Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for tilpasning af de fysiske rammer. Reformen fordrer, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Det medfører et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. 229

11 Social- og sundhedsudvalget Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv. Nyt plejecenter i Hammel Social og Sundhed har udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken i Hammel er en del af plejebolighandleplanen. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på handicap- og psykiatriområdet. Eksempler på aktuelle renoveringer er P-plads med lys ved aktivitetscenter Møllen i Hammel og forskønnelse af ankomstområderne ved botilbuddene samt mindre bygningsmæssige vedligeholdelser i forbindelse med de fysiske rokader indenfor handicap- og psykiatriområdet, herunder toiletterne på aktivitetscentret på Industrivej, der er både utidssvarende og til målgruppen uhensigtsmæssige. Velfærdsteknologipulje i Handicap og psykiatri Der afsættes 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i Der skal arbejdes med tabletløsninger med kalender, øget brug af online-kontakt til personale og pårørende, smart-home-teknologi (fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner), skylletoiletter, sensorløsninger til alarmering - fx ved en borgers fald i hjemmet. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten Der er behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. Der skal opføres et nyt botilbud på Elbæk Alle i Hadsten med 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer. Herudover opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 til opførelse af aktivitetscenter og servicearealer til de 33 almene boliger og 6 aflastningspladser. Herudover er der indarbejdet anlægsudgifter og finansiering til opførelse af de 33 almene boliger. Budgettet hertil fremgår ikke af investeringsoversigten. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten, Affaldssug Der er ved udarbejdelsen af byggeprogrammet til nybyggeriet på Elbæk Alle i Hadsten indhentet inspiration fra andre nyere byggerier. Disse byggerier har affaldssug, der medfører en række hygiejne- og miljømæssige fordele samt giver mulighed for yderligere effektiviseringer af driften. Et affaldssug vil dække servicearealer og aktivitetscenter og udgiften vil derfor være en kommunal udgift. 230

12 Renovering af tandklinikker og udskiftning af udstyr En stor del af klinikudstyret er efterhånden mere end 30 år gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Af klinikkerne i Hinnerup-området er det aktuelt klinikken på Haldum-Hinnerupskolen, der trænger mest. Endvidere er der behov for at udskifte kompressorer på klinikkerne i Hinnerup-området, da de nuværende ikke opfylder kravene til ren tør luft. Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup Der skal laves en analyse med udgangspunkt i borgernes generelle sundhedsprofil i forskellige dele af kommunen og de eksisterende sundhedstilbud. Der skal være særlig fokus på hvilke sundhedstilbud, der er størst behov for i Ulstrup og Hinnerup. Analysen skal resultere i et konkret forslag til hvilke tilbud, de to nye sundhedscentre skal indeholde. Ligeledes skal muligheden for samarbejde med andre sundhedsfaglige interessenter indgå i analysen. Analysen skal endvidere omfatte en beskrivelse af de samlede anlægsmæssige og økonomiske konsekvenser ved etablering af sundhedscentrene i Ulstrup og Hinnerup. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Kultur- og fritidsudvalget Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien Teknik og Kultur er ved at udarbejde et forslag til en friluftsstrategi for Favrskov Kommune. Friluftsstrategien forventes endeligt vedtaget i Byrådet i februar I forlængelse heraf afsættes en anlægspulje på kr. i 2015 og overlagsårene til udmøntning af konkrete handlinger, prioriteret i friluftsstrategien. Puljen er tværgående og omfatter projekter indenfor både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv. Kulturpulje 2017 Etablering af kulturpulje øremærket til at styrke Favrskov Kommunes engagement i Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017 (Aarhus 2017). Kulturpulje 2017 vil medvirke til at sikre, at Favrskov Kommunes kulturinstitutioner og frivillige aktører får størst mulig udbytte af engagementet og af de enkelte projekter, der skal være med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Borgerne vil blive inddraget i udmøntningen i det omfang, det er muligt. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Anlæg i landsbyerne Med projektet afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner og Kunsten ud i Landsbyerne, og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, f.eks. møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder og renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft. Afhængigt af budget og indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til projekter pr. år. 231

13 Forbedring og udvikling af haller Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Projektet til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Etablering af 3 nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Det overordnede sigte med at udvide halkapaciteten i Hadsten, Søften og Hammel er at understøtte visionen om, at Favrskov Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune med en god kommunal service. Endvidere er aftalen et led i udmøntningen af kommunens ambition om at medvirke til et aktivt og sundt liv i lokale fællesskaber. Etablering af fodboldbaner Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane i Hammel. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Grundfør og Søften. Tungelundbadet sauna og spa Der etableres et udendørs spa med kar til otte personer og en finsk saunahytte. Såvel spa som sauna kan udlejes til arrangementer i privat og offentlig regi, enten enkeltvis eller sammen. I sæsonen kan faciliteterne lejes samtidig med leje af bassinerne. Saunaen kan blandt andet benyttes ved arrangementer som f.eks. saunagus o.a., udbudt af Tungelundbadet. Beredskabskommissionen Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet Regeringen og KL har indgået aftale om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab, hvilket forventes at betyde, at de nye større kommunale enheder skal overtage en del af statens beredskabsopgaver. Det er intentionen, at de kommende ændringer allerede skal udformes og indfases i løbet af 2015, og det må derfor forventes, at der vil skulle afholdes udgifter til serviceharmoniseringer på både det operative og administrative niveau i kommunerne. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften. Ny brandstation i Hadsten Den nuværende kommunale brandstation på Vesselbjergvej 15-17, Hadsten, er nedslidt og lider under stadig dårligere bygningsmæssige forhold med dårlig indretning og bl.a. skimmelsvampeangreb i garagedelen samt dårlige undervisningslokaler. Der afsættes rådighedsbeløb til opførelse af ny tidssvarende brandstation. Projekter registreret på Balanceforskydninger Grundkapitalindskud til almene boliger Der er afsat 4,5 mio. kr. til grundkapitalindskud. Beløbet svarer til ca. 25 boliger. 232

14 Låneomlægning Tungelund Aktivitetscenter og Voldumhallen Der ydes et kommunalt lån på 3,7 mio. kr. til Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen. Det kommunale lån anvendes til at indfri de eksisterende lån, så hallerne får reduceret deres udgifter til låneydelser. Lånet ydes på samme vilkår som et fastforrentet lån ved Kommunekredit. Lånets løbetid tilpasses, så det svarer til restløbetiden på de nuværende lån. 233

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere