MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN"

Transkript

1 MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

2 INDHOLD 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND 5 FREDERIKSHAVN HAVN I DAG 11 FREMTIDIGE FORHOLD 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLAN 19 MASTERPLAN December 2012 Tekst og Layout COWI A/S Forsidefoto Hunderup Luftfoto

3 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne og Havnens position hviler på en lang historie som værftsby, betydelig færgeby og fl ådehavn. Trods perioder med nedgang inden for skibsbygning og færgetrafi k har Havnen vist sin levedygtighed og der fi ndes i dag en betydelig og varieret maritim industri i Frederikshavn Havn, samtidig med at nye forretningsområder udvikler sig. Masterplanen skal beskrive den overordnede strategi og tilgang, der skal ligge til grund for Frederikshavn Havns udvidelse, som er planlagt påbegyndt i Baggrunden for Masterplanen er Frederikshavn Havns ønske om udvidelse af Havnen for at imødekomme øgede kapacitetsbehov hos Havnens brugere, for at fremtidssikre Havnen i forhold til nye behov der måtte opstå på lang sigt og for at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at sikre både Havnens og byens fortsatte udvikling. VISION Visionen for Masterplanen er: at Havnen skal kunne fortsætte sin udvikling som betydningsfuld maritim industrihavn at man kan udvikle helt nye forretningsmuligheder inden for blandt andet servicering af forskellige typer af offshoreinstallationer at man udvikler Havnen som godshavn. Dette omfatter bl.a. at der skabes faciliteter for jorddeponi og genvindingsindustri, ikke mindst ophugning af skibe og offshoreinstallationer og håndtering af genvindingsmaterialer. UDVIKLINGSBEHOV Der er en række konkrete forhold, som er med til at defi nere behovene for udvidelsen af Havnen: Havnen anløbes af større og større skibe som kræver større vanddybde og manøvreplads i Havnen I Nordsø-området er der et stigende marked for servicering af offshoreinstallationer til olieindustrien, som Havnen og dens maritime serviceindustri har forudsætninger for at løse og ønske om at udvikle En fremskrivning af godsmængder for Frederikshavn Havn viser stigende aktivitet frem mod 2030, især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel. I forbindelse med udvikling af Masterplanen har COWI udarbejdet følgende tekniske dokumenter, som beskriver forudsætningerne for planen. Det drejer sig om: Frederikshavn Havn - Havneudvidelse. Fysiske krav, skibsstørrelser og offshoreinstallationer. Frederikshavn Havn - Havneudvidelse. Kapacitetsforhold.

4 EKSISTERENDE HAVN MARITIMT ERHVERV OG TRANSPORT Anden fremstilling Spulefelter Maritim industri Maritim service Transport Nordhavnen Værft Fiskerihavnen LAGER OG GODS Engros Langerak Silo/lager Sten/grus/skrot ØVRIGE ERHVERV Dokøen Detail Ejendomsservice Energiselskab Forening Færgehavnen Flådestationen Offentlig Rådgivning/service Uddannelse 100 m 500 m

5 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN FREDERIKSHAVN HAVN I DAG Frederikshavn Havn er beliggende umiddelbart øst for Frederikshavn by og indfaldsvejen Europavej/Havnepladsen. Mod syd findes Flådestation Frederikshavn, som anvendes af Søværnet. Umiddelbart nord for Flådestationen ligger Færgehavnen, hvorfra der er en betydelig færgetrafik til Oslo, Göteborg og Læsø. Masterplanen og udvidelsen af Havnen omfatter ikke Flådestationen og Færgehavnen. AKTIVITETER OG BRUGERE PÅ HAVNEN Der er ca. 75 forskellige virksomheder på Havnens arealer. Det største antal virksomheder findes inden for maritim serviceindustri (skibsreparation, maskinværksteder, tekniske installationer mv.), maritim service (shipping mv.), grus, skærver, genvindingsmaterialer og ophugning. Havnen har desuden oplagsfaciliteter til forskelligt gods, så som biobrændsel mv. Gods- og genvindingsindustrien ligger primært i Fragthavnen, hvor også Stenas jernbanefærge har sit færgeleje, og i den lidt nyere Nordhavn. Havnens aktiviteter inden for maritim service, ligger primært på og ved Dokøen, hvor Orskov Yard A/S har sine tørdokke og hvor FME er beliggende. På Havnens arealer er der endvidere et mindre antal engrosvirksomheder (fisk og andre fødevarer) og andre forskellige virksomhedstyper. BAGGRUND OG NUVÆRENDE SITUATION Havnen har gennem de seneste par årtier været igennem en betydelig omstilling fra at være hjemsted for en betydelig nybygningsaktivitet på Havnens to store værfter til i dag at huse en meget varieret og velfungerende maritim serviceindustri, som både samarbejder med Orskov Yard A/S og som leverer service og produkter til den maritime sektor på verdensplan. Den maritime serviceindustri er et af Frederikshavn Havns vigtigste forretningsområder og skaber den største beskæftigelse på Havnen. De senere år er der dog sket en aktivitetsstigning inden for øvrige godstyper, især på grund af en stigning i genvindingsmaterialer og biobrændsel. Havnen har desuden konventionelle havneaktiviteter inden for håndtering af grus, skærver, biobrændsel, ophugning af skibe og håndtering af genvindingsmaterialer og projektlaster. Desuden er der mindre aktiviteter indenfor undervisning og et mindre antal småskibe som har Havnen som fast tilholdssted. Desuden er der aktiviteter forbundet med færgefart, som dog ikke omfattes af Masterplanen. 5

6 HAVN m² NUVÆRENDE KAPACITET OG STRUKTUR Den nuværende Havn eksklusive Færgehavnsområdet består af ca meter kaj. En stor del af disse er dog inddelt i mindre bassiner med relativt korte kajlængder på meter. I den nyere Nordhavn er kajerne længere. Den primære vanddybde er på 7 og 8 meter. 4 7 Havnen eksklusive Færgehavnsområdet omfatter i dag et område på ca m². Området indeholder både havnerelaterede erhverv, andet erhverv, spulefelter og oplag. 5 8 KAJ m 8 7 Havnens virksomheder er primært orienteret omkring Langerak og Dokøen, hvor virksomhederne er meget blandede i funktion og størrelse. Havneområdet indeholder både maritime erhverv, transportvirksomheder, engros, lager og oplag men også uddannelsesinstitutioner, skibsproviantering, foreninger, ejendomsservice, energiselskaber osv. Den blandede struktur giver en god synergi mellem domicilerne, men efterlader også gener fra uhensigtsmæssig blanding af lette og tunge erhverv. Mens arealerne på Langerak ikke rummer meget plads til udvidelse, er der endnu uudnyttede arealer på Nordhavnen, hvor kun omkring en tredjedel af arealet i dag er disponeret fast, mens resten anvendes fl ittigt til forskellige laste, losse og oplagsaktiviteter. Signatur 8 Kaj Havnen Arealer ejet af andre end Frederikshavn Havn A/S Vanddybde

7 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 7 NORDHAVNEN ADGANGSFORHOLD OG AREALUDNYTTELSE Havneområdet vejbetjenes i dag fra Havnepladsen (ved det gamle Krudttårn) hvorfra der er fl ere adgangsveje til både Orskov Yard, FME og Langerak. Fra Kragholmen er der direkte adgang til Nordhavnen på Nordre Kaj samt Sandholmen via Nordhavnsvej. Langerak og området omkring de mindre veje mellem Hornværket og Knoten er præget af mange mindre og mellemstore arealer og virksomheder. Det betyder at der i området langs Langerak, mellem Hornværket og Knoten, er meget aktivitet på tværs af vejen, og fl ere virksomheder er fordelt på begge sider af vejen. Dette medvirker til at skabe en trafi kmæssig uhensigtsmæssig situation, hvor lette og tunge trafi kanter skal krydse hinanden, samtidig med at oversigtsforholdene fl ere steder er begrænsede. FÆRGEHAVN FLÅDESTATION SPULEFELTER HAVNENS INFRASTRUKTUR I dag er der fi re adgangsveje ind til industrihavnen. Vejnettet består af en række fordelende veje af samme klassifi cering. Adgangsforholdene giver dog på nuværende tidspunkt ikke anledning til store problemer, men en udvidelse af Havnen og en øget anvendelse kan ændre på dette. Håndtering af løst gods (grus, skærver, træ og genvindingsmaterialer mv.) er en af Havnens store umiddelbare udfordringer. Der er kun i begrænset omfang udpeget arealer til håndtering og oplag af disse godstyper. Kajgaderne forskellige steder på Havnen anvendes i dag ofte til oplag, hvilket i nogen grad er til gene for den daglige anvendelse af Havnen. Desuden er Havnens nuværende opbygning med en relativ traditionel struktur med kajgader og korte kajlængder ikke velegnet som projektområde, det vil sige som udgangspunkt for større ad hoc opgaver, eksempelvis renovering og ombygning af offshoreinstallationer. FÆRGEHAVN FLÅDESTATION HAVNENS AREALUDNYTTELSE Signatur Intensivt udnyttet areal Ekstensivt udnyttet areal

8 TILSTANDSVURDERING Tilstand af eksisterende havn, marts (Kilde: A1 Consult) Signatur Ældre konstruktion med større ikke kritiske skader Ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt TILSTANDSVURDERING A1 Consult foretog i marts 2012 en tilstandsvurdering, der viste at Havnens eksisterende kajer generelt er i god forfatning og at ældre anlæg er blevet løbende vedligeholdt. Molehovederne på ydermolerne og enkelte kajstrækninger tildeles i tilstandsvurderingen de to laveste karakterer 4 og 5 dvs. 4. Ældrekonstruktion med større ikke kritiske skader 5. Ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt Disse anmærkninger vedrører: Kaj 40, Østre Kaj, strækning E1 (karakter: 4) Kaj 41, Kajstrækning F1 ved flydedok 2 (karakter: 5) Kaj 41, Beddingsanlæg, strækning F2 (karakter: 4) Kaj 48, 49, 50 på Pier 5, strækning H1 (karakter: 5) Kaj 70, 71, 72 og 73 i Fiskerihavnen, strækning J1 (karakter: 5) Kaj 74, 75, 76, 77 på Pier 2, strækning J2 (karakter: 5) Eksisterende molehoveder på ydermoler (karakter: 5) Havnen vil inden for de kommende år skulle tage stilling til, om de nævnte kajer/havnekonstruktioner skal repareres og opgraderes eller om det er mere formålstjenligt at nedlægge dem.

9 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 9 Et af de områder i Havnen, hvor kajanlægene er mest utidssvarende er i Fiskerihavnen og ved Pier 2 inderst i Nordhavnen. I Havnens fremtidige økonomiske disponering bør det derfor overvejes at opfylde Fiskerihavnen og beddingsanlægget, for i stedet at skabe nogle gode landarealer og en ny funktionel kaj med kajgade og med 7-8 meter vanddybde. Havnens eksisterende molehoveder på ydermolerne er blevet underundermineret af skrueerosion, hvilket har forårsaget sætningsskader. De eksisterende ydermoler og molehoveders funktion som bølgeskærm bliver imidlertid betydeligt reduceret i forbindelse med, at der bliver etableret nye ydermoler i forbindelse med havneudvidelsen, og det vurderes derfor økonomisk fordelagtigt at overveje fjernelse af de udtjente molehoveder frem for at renovere dem. Dette vil ligeledes forbedre besejlingsforholdene og medføre at man kan modtage større skibe og offshoreinstallationer i de nuværende bassiner.

10

11 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 11 FREMTIDIGE FORHOLD Masterplanen for udvidelsen af Frederikshavn Havn beskriver de overordnede rammer for Havnens udvikling i forbindelse med udvidelsen. BAGGRUND FOR MASTERPLANEN Baggrunden for Masterplanen og for planerne om udvidelse af Frederikshavn Havn er en forventning om en markedsudvikling, som stiller nye krav til Havnen og dens kapacitet og funktionalitet. Der sker i disse år store ændringer i anvendelsen af havne generelt i form af større konkurrence og øget specialisering. Konkret har Frederikshavn Havn gennemgået en udvikling fra - foruden færgefart - at være udgangspunkt for to større nybygningsværfter og følgeerhverv, til at være en meget differentieret maritim servicehavn. De udviklingsmæssige forudsætninger for Masterplanen er følgende: Omstillingen fra værftshavn til differentieret servicehavn betyder at virksomhederne på Havnen stiller nye krav til Havnen og dens faciliteter Markedet for servicering af offshoreinstallationer i Nordsø-området vurderes at være i vækst og Frederikshavn Havn har gode forudsætninger for at servicere disse, hvis Havnens faciliteter kan imødekomme behov og krav Ophugning af skibe og andre fartøjer er allerede i dag en aktivitet i Frederikshavn Havn og markedet for servicering af dette område vurderes at være i vækst. Der vurderes at være behov for faciliteter til ophugning af større skibe og eventuelt også offshoreinstallationer Frederikshavn Havn mangler i dag faciliteter til at håndtere øvrige godstyper, såsom grus, skærver og genvindingsmaterialer - særligt hvis godsmængderne stiger i fremtiden. I dag bliver dette gods placeret forskellige, ofte uhensigtsmæssige steder på Havnen. Aktiviteterne på Havnen udvikler sig i en mere projektorienteret retning. De nuværende aktiviteter inden for skibsreparation er udtryk for dette og potentielle aktiviteter inden for servicering af offshoreinstallationer, vindmøller eller tilsvarende, vil forstærke behovet for projektarealer med stor fl eksibilitet og store tilknyttede baglandsarealer. Større skibe og offshore installationer Disse udviklingstræk betyder, at Masterplanen for udvidelsen af Frederikshavn Havn skal tage højde for en fremtidig situation, hvor de skibe, som anløber Havnen (både med gods og for at blive serviceret) bliver større og større. Havnen skal derfor i fremtiden kunne anløbes af skibe op til Panamax størrelsen. En satsning på service af offshoreinstallationer medfører behov for at kunne modtage både jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser, som er gængse i Nordsøen.

12 Panamax skib Semi-submersible platform Jack-up boreplatform Stigende aktiviteter vedrørende ophugning af skibe og offshoreinstallationer betyder behov for at disse fartøjer kan anløbe Havnen og kan ophugges - gerne på faciliteter på land og under miljømæssigt tilfredsstillende rammer. Plads til håndtering af løsgods Håndtering af løsgods som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel skal optimeres, dels så oplag og håndtering ikke generer de øvrige aktiviteter på Havnen, dels så disse virksomhederne får en mere rationel arbejdsgang. Desuden forventes en stigning i mængderne for løsgods. I 2012 omsættes ca tons gods i Frederikshavn Havn. En fremskrivning af godsomsætningen viser, at der i 2020 kan forventes en godsomsætning på op til ca tons og i 2030 en omsætning på op til tons eksklusiv færgegods. Væksten forventes især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel. Projektorienteret arbejdsform Endelig skal Masterplanen tage højde for en projektorienteret arbejdsform, hvor en lang række forskellige lokale virksomheder i perioder arbejder sammen om større projekter, eksempelvis servicering af offshoreinstallationer. Det kræver adgang til kajstrækninger med god vanddybde og beregnet til tung last, gerne med adgang fra to sider (et hjørne ) og med store og dybe baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres uden gene for øvrige havneaktiviteter. FREMTIDIGE FUNKTIONSKRAV Den fremtidige havneudvidelse skal som nævnt kunne betjene betydeligt større skibe end de skibe som besejler Havnen i dag, og endvidere kunne modtage offshoreinstallationer til service, vedligehold og ophugning. Dimensionsgivende skibe og offshoreinstallationer mv. Frederikshavn Havn ønsker at kunne modtage skibe i Panamax størrelsen, dvs.: Længde: ca. 294 meter Bredde: ca. 32 meter Dybgang (100% lastet): 12 meter Dybgang (70% lastet): 9 meter Ved at forberede Havnen for besejling med Panamax skibe som er op til 70% lastede, vil Havnen således kunne modtage godt 85% af alle de skibe som passerer forbi Frederikshavn Havn på årsbasis i rute T og rute B (kilde: Søfartsstyrelsen). Endvidere skal det være muligt ved bugserassistance, at kunne modtage skibe i ballast i New Panamax størrelse. I den nordøstlige del af Atlanterhavet, og i Nordsøen, var der i 2003 sammenlagt ca. 600 offshoreinstallationer (produktions- og beboelsesplatforme samt borerigge).

13 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 13 Det forudsættes, at Havnen skal kunne tage imod 70% af alle semisubmersibles og 90% af alle jack-ups. På baggrund af de oplysninger som er offentligt tilgængelige om platformenes dimensioner, skal Havnen således være forberedt for modtagelse af platforme med op til følgende dimensioner: Længde af skrog: ca. 110 meter Bredde af skrog: ca. 80 meter Statisk dybgang ved transit: ca. 10 meter Navigationsforhold og besejling Både skibe og platforme skal kunne navigere sikkert i den fremtidige sejlrende og i de fremtidige bassiner. Dette forudsætter at sejlrende, indsejling og bassiner udformes med tilstrækkelig vanddybde og pladsforhold, samt at de nye moler yder en tilstrækkelig beskyttelse i forhold til strøm og bølger. Med udgangspunkt i ovennævnte skibsstørrelser og offshoreinstallationer, stilles følgende krav til havneudvidelsen, for at sikre hensigtsmæssige besejlingsforhold: Sejlrende: Dybde: 12 meter Bredde: 150 meter Forhavn: Dybde: 12 meter Bremselængde: 900 meter Svajecirkel: 450 meter diameter Havnebassin: Dybde: 11 meter Besejlingsforholdene vil blive verifi ceret og undersøgt nærmere ved besejlingssimuleringer. For at fremtidssikre Havnen planlægges det at etablere en havneindsejling, der er bredere end de ovenfor angivne 150 meter. Hydrauliske overvejelser De nye moler vil blive udformet så de beskytter mod strøm og bølger i både forhavnen og ved de nye kajer. Det er primært indsejlingens orientering og bredde, som har betydning for bølgeuroen i de nye bassiner, og der skal således fi ndes et fornuftigt kompromis mellem navigationsforhold og bølgeuro. De kritiske bølgeretninger med hensyn til bølgeuro i Havnen, er de sydlige og sydøstlige retninger. For at skærme af for disse retninger er den nye Sydmole forskudt i forhold til Nordmolen. De hydrauliske forhold i forbindelse med havneudvidelsen vil blive analyseret ved hjælp af numerisk modellering af bølge- og strømforhold.

14 IG D TI EM AG FR PL T. O EV T LE Vejadgang VE H ER RV BA M S RU G S / AG ER PL V O KÆR / FL EX RV VE H ER IM I IT TR R S A M DU IN I N O EP D RD JO RI ST U D IN IM I IT TR AR S M DU IN IM IT AR Vindmøller Kajgade 20 m Mulighed for bassin i etape 3 D N LA G LT FE LE U SP AG RI ST U D IN L SE Matrikler med byggemulighed tæt ved kaj ET ER RI VA Vejadgang IM IT AR Vejadgang PL O M Behov for sanering Trafik på tværs af gaden skal undgåes D N Æ BR O BI Mulighed for opfyldning og lukning af bassin og beddingsanlæg T IG D TI LT FE LE U RV VE Alternativ vejadgang længere mod syd Adgangsvej til vindmøller langs ydermole EM FR SP H ER T RV LE VE H ER Tinglyst areal til havnespor SK T RO Projektområde Område med flexibel anvendelse til kortere projekter FL EX Kajgade 50 m Flexområde friholdt for bygninger Projekthaller

15 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLANEN Udvidelsen af Frederikshavn Havn gennemføres etapevis. I projektets indledende etape anlægges nye ydermoler, som gives en placering der fremtidssikrer Havnen i forhold til fremtidige udviklingsbehov mange år ud i fremtiden. Anlæggelse af nye kajer og baglandsarealer påtænkes gennemført i tre etaper, dog således at etape 1 anlægges i forbindelse med anlæggelse af de nye ydermoler. Masterplanen beskriver den fuldt udbyggede havn, men med fokus på etape 1. DE NUVÆRENDE HAVNEAREALER I MASTERPLANEN De nuværende havnearealer langs Langerak og Fiskerihavnsgade opretholdes som hjemsted for de nuværende virksomheder inden for maritim service, oplag, og øvrige erhverv. I forbindelse med naturlig udfl ytning af virksomheder til de nye havneområder, vil der kunne skabes mulighed for udvidelse for de tilbageværende virksomheder. Virksomheder, som i dag er spredt på fl ere matrikler, vil få plads til at samle deres aktiviteter. En del af disse virksomheder må forventes også at få funktioner i de nye havneområder, men langs Langerak og Fiskerihavnsgade vil man kunne opretholde en funktion som område for hoveddomiciler med stort synergipotentiale mellem virksomhederne. I den nuværende Nordhavn forventes baglandsarealerne indenfor en kort årrække at være fuldt udnyttet. Området vil rumme mulighed for nybyggeri for virksomheder, som har behov for yderligere faciliteter med kajadgang. På længere sigt forventes bassinet og beddingsanlægget ved Fiskerihavnen desuden inddraget til havneareal, idet kajanlægget ikke lever op til nutidig standard.

16 Primær adgangsvej Alternativ adgangsvej Intern fordelingsvej Hovedfordelingsvej Adgangsvej til vindmøller langs ydermole ADGANG OG TRAFIKBETJENING Havnen disponeres omkring to adgangsveje, der fungerer som hovedfordelingsveje for hele Havnen, samt en intern fordelingsvej, der forbinder de to hovedfordelingsveje. Derudover opbygges Havnen af en række underliggende fordelingsveje, der sikrer en effektiv vejbetjening af hele Havnen. Område med behov for sanering Adgangsvej til Langerak Fordelingsvej i den gamle havn Adgangsvej til Dokøen Den nuværende vejadgang til Dokøen bibeholdes, som sekundær vejadgang. Havnens udbygning sker i den nordlige del af Havnen med adgang fra Kragholmen. Fra Kragholmen etableres en ny adgangsvej, der vil fungere som hovedfordelingsvej til hele Nordhavnen og de fremtidige havnearealer. Vejen etableres så den effektivt leder trafi kken ud i det nye havneområde, i en direkte forbindelse, hvor man undgår tvivl omkring vigepligt. Den foreslåede vejadgang ligger relativt nært et rekreativt område. Såfremt den foreslåede vejadgang vurderes at give gener, kan den eksisterende vejadgang sydligere derfor ved Nordhavnsvej alternativt benyttes ved at opgradere Sandholm og skabe en direkte forbindelse til Langerak. Signatur Eksisterende veje Nye veje Alternativt vejforløb Adgangen til Langerak overvejes omlagt, så der bliver et mere direkte adgangsforløb til Langerak uden knækkede vejstrækninger. Den interne forbindelse mellem den eksisterende Nordhavn og de fremtidige arealer og Havnens øvrige områder sker via Langerak. På en kort strækning på Langerak ud for Fiskerihavnen skal der ske en vis sanering for at skabe en sikker trafi kafvikling uden unødig trafi k på tværs af vejen. De nyanlagte veje skal dimensioneres så de kan klare den forventede tunge trafi k. Den primære adgangsvej anlægges med en bredde på minimum 10 meter.

17 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 17 FREMTIDIG FUNKTIONSOPDELING Masterplanen bygger på et princip, der anvender zoneinddeling af Havnens aktiviteter. Dette anvendes for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af arealerne og sikre mod gener, eksempelvis støj virksomhederne imellem, men samtidig med bevarelse af størst mulig fl eksibilitet med hensyn til den fremtidige udnyttelse. Zoneprincippet betyder, at Masterplanen udpeger arealer til forskellige havnerelaterede aktiviteter, hvor det sikres at maritime serviceaktiviteter kan gennemføres uafhængig af håndtering og oplag af løst gods. LET ERHVERV LET ERHVERV ERHVERV BIOBRÆNDSEL EVT. FREMTIDIG OPLAG OPLAG MARITIM INDUSTRI SPULEFELT SPULEFELT FREMTIDIGT BAGLAND Støjende funktioner vil i fremtiden blive søgt placeret i størst mulig afstand fra byen, og kan etableres allerede i etape 1. Ved de nye kajer etableres fl eksible områder til skiftende projekter, men der udlægges også arealer til maritim industri tæt ved kaj. Hvor vanddybden er mindre, udlægges arealer til lettere typer af gods. VARIERET ERHVERV MED FOKUS PÅ MARITIM INDUSTRI MARITIM INDUSTRI MARITIM INDUSTRI MARITIM INDUSTRI FLEX JORDDEPONI GRUS / SKÆRVER / SKROT OPLAG FLEX FLEKSIBLE OMRÅDER I de nye arealer i Havnen vil maritim service, især servicering af offshorinstallationer, være en bærende aktivitet. Aktiviteterne vil være projektorienterede og vil kræve direkte adgang til både stor vanddybde og store baglandsarealer i tilknytning til kajen. Masterplanen introducerer begrebet fl exområder, som kan udlejes af Havnen til forskellige typer anvendelse. Flexområderne anlægges med en kajgade på 50 meter og et bagland på 100 meters bredde. Flexområderne er som udgangspunkt friholdt for bebyggelse, dog anbefaler Masterplanen at der i etape 1 etableres et fl exområde med haller, der ligeledes kan anvendes til skiftende aktiviteter. FLEX PROJEKT OMR. FLEXOMRÅDE MED HALLER I et bassinhjørne i etape 1 udpeges et særligt projektområde med optimal adgang til kajkant. Området friholdes for bygninger og andre anlæg i 100 meters bredde fra kajkanten, og kan anvendes til projekter med særlige behov for adgang fra kaj. Signatur Funktionszoner Etape 1 Etape 2 Etape 3

18 10 58 Vejadgang 180 Åbning til Nordhavnen Vindmøller Kajgade 50 m 26 0 Panamax skib 294 m Oplag af grus, skærver og skrot Projektområde m m 10 8 Manøvreareal til færger Ydermoler Flexområde Bygningsfrit område med flexibel anvendelse til kortere projekter Projekthaller 20 0 Svajecirkel ø 450 m Uddybning af sejlrende til -12 m Udvidelse af sejlrende til 150 m 50 0

19 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 19 MASTERPLAN I Masterplanen er der valgt at fokusere på etape 1, som planlægges udført med færdiggørelse i ETAPE 1 I etape 1 etableres de nye ydermoler, udvidelse af sejlrenden, svaje/ bremse bassin samt ca meter kaj med ca m² bagland. Af økonomiske og anlægstekniske hensyn placeres havnearealerne i etape 1 yderst i den nye havneudvidelse, umiddelbart nord for den nye indsejling. Derved begrænses uddybningen af både sand og hårdt yoldialer. Endvidere har området kapacitet til at rumme alle uddybningsmængderne fra sejlrenden og de fremtidige bassiner. Svaje/bremsebassin uddybes til 12 meter vanddybde, og det fremtidige havnebassin uddybes til 11 meter vanddybde. Den nuværende sejlrende uddybes til 12 meter vanddybde og udvides til en bredde på 150 meter, hvilket er nødvendigt for at Havnen kan modtage offshoreinstallationer og skibe af Panamax størrelsen. Den nordlige ydermole etableres som stenkastningsmole i et tracé parallelt med NATURA 2000 området nordøst for Havnen. Det fremtidige bagland etableres på bagsiden af den nye Nordmole. Det fremtidige havneareal vil således blive etableret ca meter øst for den eksisterende Nordmole og på ca. 7 meter vand. Der etableres en 40 meter bred dæmning med en 10 meter bred adgangsvej til det fremtidige havneareal. I forbindelse hermed vil det være muligt at etablere et havnespor.

20 Langs den nye ydermole etableres en 6 meter bred adgangsvej, som blandt andet giver adgang til 6-8 vindmøller, der planlægges placeret på eller i tilknytning til ydermolen. Den sydlige ydermole etableres ligeledes som stenkastningsmole, men med forskudt molehoved i forhold til Nordmolen for at reducere bølgeuroen i Havnen i forbindelse med bølger fra sydlige og sydøstlige retninger. Den eksisterende Nordmole bevares af hensyn til bølgeuroen i den eksisterende havn, men de nordligste ca. 180 meter fjernes for at skabe besejlingsadgang til Nordhavnen. Der etableres endvidere en ny 100 meter bred sejlrende til Nordhavnen med 8 meters vanddybde. Sejlløbet bag den eksisterende Nordmole vil derfor ikke længere være primær adgang til Nordhavnen, og dette område kan disponeres til f.eks. en større fl ydedok. Færgerne anvender i dag den eksisterende Forhavn som manøvreareal. Dette medfører en uhensigtsmæssig omlejring af bundsediment i Forhavnen. For at begrænse dette fremover etableres der et nyt manøvreareal i den nye Forhavn umiddelbart udenfor den eksisterende Nordmole. Arealdisponering Etape 1 omfatter et stort fl exområde på ca m², der friholdes for byggeri og lignende varige konstruktioner. Området vil kunne anvendes til varierende, kortere projekter og er disponeret med en havnegade på 50 meter og et baglandsareal på yderligere 100 meter. Indenfor fl exomådet er der indrettet et særligt projektområde ved kajhjørnet, der bl.a. vil kunne bruges i forbindelse med servicering af offshoreinstallationer. Øst for fl exområdet kan der etableres projekthaller, der ligesom fl exområdet kan lejes ud af Havnen til varierende brug i kortere eller længere perioder. Dertil etableres et baglandsareal til tungt oplag som genvindingsmaterialer, grus og skærver. Området er af miljømæssige årsager placeret i etape 1, hvor der er mulighed for hurtigt af få denne type af oplag placeret langt fra byen. Til etablering af virksomheder og fast byggeri henvises i etape 1 til de eksisterende baglandsarealer i Nordhavnen, som bliver organiseret mere hensigtsmæssigt i forhold til funktioner og erhvervstyper. I den nordlige ende af havneudvidelsen afsættes der arealer til supplerende spulefelter og jorddeponi. Endvidere etableres et baglandsareal til tungt oplag som genvindingsmateriale, grus og skærver. Området er af miljømæssige årsager placeret i etape 1, så det er muligt at få denne type af oplag placeret langt fra byen.

21 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 21 FREMTIDIGE UDVIDELSER FREMTIDIGT BAGLAND SPULEFELT SPULEFELT ETAPE 2 I etape 2 etableres ca. 600 meter kaj med ca m² bagland. Der uddybes til 11 meter vanddybde ud for kajen. Opfyldning og lukning af Fiskerihavn og beddingsanlæg JORDDEPONI Baglandet i etape 2 er i Masterplanen udlagt til fl exområde omkring det i etape 1 uddybede bassin, og til maritim industri mod vest. Maritim industri Flexområde Den eksisterende Fiskerihavn og beddingsanlæg inderst i Nordhavnen overvejes opfyldt og afl ukket med en ca. 200 meter lang kaj med 7-8 meters vanddybde. Kajgade 50 m Uddybning af bassin til 11 m

22

23 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 23 ETAPE 3 Etape 3 indeholder to alternative modeller for udbygning. I første model kan kajen fra etape 2 videreføres frem til den eksisterende Nordhavn. Dette giver en udbygning af kajen med ca. 375 meter. I etape 3 opfyldes baglandsarealet bag adgangsvejen, hvilket samlet set giver et bagland på ca m² i etape 3. Oplag SPULEFELT SPULEFELT FREMTIDIGT BAGLAND Såfremt det viser sig, at der er et større behov for kajlængde end for bagland, kan der i etape 3 uddybes yderligere et bassin på 300 x 300 meter. Dette vil medføre en kajlængde på i alt ca. 980 meter i etape 3. Bassinet tænkes uddybet til 11 meters vanddybde. Med denne model vil der i etape 3 blive etableret ca m² bagland. Kajgade 50 m Mulighed for bassin på 300x300 meter Maritim industri Maritim industri JORDDEPONI Uddybning til 11 m

24 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg PHONE FAX MAIL

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Udvidelse af Frederikshavn Havn Deget Eksisterende spulefelter Jernbane Kragholmen Nordhavnen Eksisterende vindmøller Station Trafikhavnen Fiskeri- og trafikhavnen E45 Flådestation Færgehavnen November

Læs mere

Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn

Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn Kommuneplantillæg > Kommuneplantillæg 11 Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn har til formål at fastlægge rammer for lokalplanlægning,

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse

Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse 1. Indledning På foranledning af Klitroseparken og andre grundejerforeninger på Ore Strand, har A1 Consult udarbejdet en vurdering af

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Udvidelse af Frederikshavn Havn Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af Frederikshavn Havn Sammenfattende redegørelse Udvidelse af Frederikshavn Havn Sammenfattende redegørelse September 2014 1 1. Formål med den sammenfattende redegørelse I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelser af planer, der er

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen.

Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen. Mødereferat 26. november 2013 Frederikshavn Marina, Fælleshuset 1900 Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Orienteringsmøde Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Hans-Erik

Læs mere

Tillæg til kommuneplanen

Tillæg til kommuneplanen 1 Tillæg til kommuneplanen Tillæg nr. 62 til 2009 for Aarhus Kommune tillægget omfatter et område i Aarhus Havn, der er beliggende i rammeområderne 050204ER, 050205ER, 050208ER, 050209ER, samt en del af

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

HAVNE 4,0 OM HAVNE FORVENTNING TIL FREMTIDIG UDVIKLING HAVNENES TILSTAND

HAVNE 4,0 OM HAVNE FORVENTNING TIL FREMTIDIG UDVIKLING HAVNENES TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 4,0 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM HAVNE En erhvervshavn kan i henhold til Havneloven organiseres som: En statshavn En kommunal havn En kommunal selvstyrehavn

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1

Kommuneplantillæg nr Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 Februar 2016 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Sweco Danmark A/S og aarhus arkitekterne A/S. Februar 2016.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til udformning af nye færgelejer Rudkøbing/Strynø

Forslag til udformning af nye færgelejer Rudkøbing/Strynø Forslag til udformning af nye færgelejer Rudkøbing/Strynø Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Langeland kommune Nye færgelejer til Strynø færgen

Læs mere

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Dato: 08-01-2014 Dokumentnr. 13/00653-55 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. mindre forlængelse af

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev.

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN - VVM Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Replik til Søfartsstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn RØNNE HAVN A/S CVR-Nummer 27932150 Adresse Sydhavnsvej

Læs mere

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 1 Sumatravej ØSTHAVNSVEJ Marselisborg Havnevej TANGKROGEN STRANDVEJEN Tangkrogen ligger centralt i Aarhus, syd for midtbyen og

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 DANCORE-temadag, Udvidelser i Esbjerg havn Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 UDVIDELSER I ESBJERG HAVN Om Esbjerg Havn Formål Planer, Masterplan Østhavn Beslutning Projektering Realisering

Læs mere

19:10 Introduktion til projektet ved Direktør Keld I. Hansen. 19:25 Baggrund og idehøring ved Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg

19:10 Introduktion til projektet ved Direktør Keld I. Hansen. 19:25 Baggrund og idehøring ved Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Program 19:00 Velkomst ved Borgmester Henrik Frandsen 19:10 Introduktion til projektet ved Direktør Keld I. Hansen 19:25 Baggrund og idehøring ved Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg 19:45 Kaffepause 20:00 Paneldiskussion

Læs mere

Havne, færgelejer og promenader

Havne, færgelejer og promenader Havne, færgelejer og promenader Uddybning af havnebassin og renovering af kaj i Næstved Havn, 2011-2012. 2 HAVNE, FÆRGELEJER OG PROMENADER Lystbådehavn i Juelsminde. Få et attraktivt havnemiljø Gamle havneområder

Læs mere

Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer

Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer Dato 2016-07-08 Udarb. JH/JJ KS UJ Projekt nr. 16.028 1. Resumé På foranledning af Vordingborg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft Formålet med dette debatoplæg er at indkalde idéer og forslag i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 32

Læs mere

Ø2 Bugtpromenade Ø3. Ø3 Bugtpromenade Ø4. Bilag 1. Anlægsarbejder der ønskes igangsat

Ø2 Bugtpromenade Ø3. Ø3 Bugtpromenade Ø4. Bilag 1. Anlægsarbejder der ønskes igangsat Bilag 1 Anlægsarbejder der ønskes igangsat Bugtpromenade Ø3 og Bugtpromenade Ø4 samt flytning af tribune til bugtpromenade Ø1 Anlægsarbejdet omfatter udførelse af færdiggørelse med belægning og belysning

Læs mere

Indsigelsesnotat til VVM-/Miljørapport, Lokalplanforslag FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg 09/62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Indsigelsesnotat til VVM-/Miljørapport, Lokalplanforslag FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg 09/62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Indsigelsesnotat til VVM-/Miljørapport, Lokalplanforslag FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg 09/62 Center for Teknik og Miljø 24/9-2014 LAEN Indkomne bemærkninger 1. Naturstyrelsen Dok.nr. 153653/14 og Dok.nr.

Læs mere

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Mou Havn Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV ÅRHUS HAVN INDSTILLING Til Århus Byråd Den 07.12.2004 Tlf. nr.: 86 13 32 66 Jour. nr.: 12.30.0001.04 Ref.: 17172 BM/AV Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr. 1. Resume Med den politiske

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

NY VEJ TIL ESBJERG HAVN VEJPROJEKTET

NY VEJ TIL ESBJERG HAVN VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Torsdag den 21. juni åbner Vejdirektoratet den nye vej til Esbjerg Havn Den nye vej flytter den tunge trafik ned på havnearealet, hvilket aflaster bytrafikken og formindsker støj- og luftforureningen

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2011 - Plan 1: 10-11-2010 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juli

Læs mere

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

WWW.Haderslevhavn.dk Afgrænsning af planlægnings- og konsekvensområder. Baggrund! Kommuneplanen for 2001 2012 udpeger Haderslev Havn som et særligt planlægningstema.! Byrådet har besluttet at give havneområdet

Læs mere

Renoveringsbehov for RUDKØBING HAVN BAGENKOP HAVN RISTINGE HAVN STRYNØ HAVN

Renoveringsbehov for RUDKØBING HAVN BAGENKOP HAVN RISTINGE HAVN STRYNØ HAVN Renoveringsbehov for RUDKØBING HAVN BAGENKOP HAVN RISTINGE HAVN STRYNØ HAVN Indholdsfortegnelse Konklusion: Samlet vurdering af investeringsbehov... 3 Økonomisk oversigt... 4 Årstal for bol og broværksbyggeri

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Lokalplan FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn

Lokalplan FRE.H Udvidelse af Frederikshavn Havn Lokalplan FRE.H.14.08.02 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende spulefelter Eksisterende vindmøller

Læs mere

Risiko- og VVM-anmeldelse - Etablering af LNG og LBG-anlæg ved Frederikshavn Havn

Risiko- og VVM-anmeldelse - Etablering af LNG og LBG-anlæg ved Frederikshavn Havn Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Ålborgvej 93 9300 Sæby Att. Birthe Sloth ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 5.

Læs mere

SKAGEN HAVN. Sammendrag af VVM-redegørelse

SKAGEN HAVN. Sammendrag af VVM-redegørelse SKAGEN HAVN Sammendrag af VVM-redegørelse OKTOBER 2004 Kolofon Titel: Sammendrag af VVM-redegørelse, udvidelse af Skagen Havn. Projektorganisation, Styregruppe: Kontorchef Jes Vestergaard, formand, Nordjyllands

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE OG AARHUS VAND A/S HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET TEKNISK BAGGRUNDSRAPPORT UDVIDET MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

VURDERING AF PLACERING OG UDFORMNING AF HAVN VED KRÅGØY INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Designskib 2. 3 Vandstand i området 3. 4 Strøm i området.

VURDERING AF PLACERING OG UDFORMNING AF HAVN VED KRÅGØY INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Designskib 2. 3 Vandstand i området 3. 4 Strøm i området. KVITSØY KOMMUNE VURDERING AF PLACERING OG UDFORMNING AF HAVN VED KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 2 2

Læs mere

VISUALISERING IKKE FÆRDIG

VISUALISERING IKKE FÆRDIG 48 VISUALISERING IKKE FÆRDIG Introduktion Hvad er Ressource City? Ressource City: Kontekst Ressource City: Masterplan Ressource City: Områder Ressource City i fremtiden 49 ORGANISERING ER RG BO LG ZONERNE

Læs mere

Hanstholm Havn. Kommuneplantillæg nr. 10 April 2013

Hanstholm Havn. Kommuneplantillæg nr. 10 April 2013 Hanstholm Havn April 2013 Kommuneplan 2010-2022 Udover nærværende kommuneplantillæg henvises der til Kommuneplan 2010-2022 for Thisted Kommune samt udarbejdede kommuneplantillæg efter 21. juni 2011. Fremlæggelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Anders Heilmann Jensen

Anders Heilmann Jensen Thomas Larsen (tla) Fra: 'Gitte Frøkjær Aarhus Kommune ' Sendt: 23. maj 2016 11:33 Til: $Kystdirektoratet (kdi); Ejler Kærvang (ejk) Emne: Ansøgning om Andet Kategorier: Rød Til Kystdirektoratet!

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune

Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune l offentlighedsfase i perioden 5. januar - 2. marts 1989. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lokalplanens indhold

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn. Dokumentationen

Udvidelse af Hanstholm Havn. Dokumentationen Udvidelse af Hanstholm Havn Dokumentationen 2 Agenda Målsætning Nøglen til succes Baggrunden Udgangspunktet Udbuddet Kontrakten Projektet Risikostyring Business casen Masterplan Udførelsen Opsamling 3

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere