MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN"

Transkript

1 MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

2 INDHOLD 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND 5 FREDERIKSHAVN HAVN I DAG 11 FREMTIDIGE FORHOLD 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLAN 19 MASTERPLAN December 2012 Tekst og Layout COWI A/S Forsidefoto Hunderup Luftfoto

3 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne og Havnens position hviler på en lang historie som værftsby, betydelig færgeby og fl ådehavn. Trods perioder med nedgang inden for skibsbygning og færgetrafi k har Havnen vist sin levedygtighed og der fi ndes i dag en betydelig og varieret maritim industri i Frederikshavn Havn, samtidig med at nye forretningsområder udvikler sig. Masterplanen skal beskrive den overordnede strategi og tilgang, der skal ligge til grund for Frederikshavn Havns udvidelse, som er planlagt påbegyndt i Baggrunden for Masterplanen er Frederikshavn Havns ønske om udvidelse af Havnen for at imødekomme øgede kapacitetsbehov hos Havnens brugere, for at fremtidssikre Havnen i forhold til nye behov der måtte opstå på lang sigt og for at kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at sikre både Havnens og byens fortsatte udvikling. VISION Visionen for Masterplanen er: at Havnen skal kunne fortsætte sin udvikling som betydningsfuld maritim industrihavn at man kan udvikle helt nye forretningsmuligheder inden for blandt andet servicering af forskellige typer af offshoreinstallationer at man udvikler Havnen som godshavn. Dette omfatter bl.a. at der skabes faciliteter for jorddeponi og genvindingsindustri, ikke mindst ophugning af skibe og offshoreinstallationer og håndtering af genvindingsmaterialer. UDVIKLINGSBEHOV Der er en række konkrete forhold, som er med til at defi nere behovene for udvidelsen af Havnen: Havnen anløbes af større og større skibe som kræver større vanddybde og manøvreplads i Havnen I Nordsø-området er der et stigende marked for servicering af offshoreinstallationer til olieindustrien, som Havnen og dens maritime serviceindustri har forudsætninger for at løse og ønske om at udvikle En fremskrivning af godsmængder for Frederikshavn Havn viser stigende aktivitet frem mod 2030, især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel. I forbindelse med udvikling af Masterplanen har COWI udarbejdet følgende tekniske dokumenter, som beskriver forudsætningerne for planen. Det drejer sig om: Frederikshavn Havn - Havneudvidelse. Fysiske krav, skibsstørrelser og offshoreinstallationer. Frederikshavn Havn - Havneudvidelse. Kapacitetsforhold.

4 EKSISTERENDE HAVN MARITIMT ERHVERV OG TRANSPORT Anden fremstilling Spulefelter Maritim industri Maritim service Transport Nordhavnen Værft Fiskerihavnen LAGER OG GODS Engros Langerak Silo/lager Sten/grus/skrot ØVRIGE ERHVERV Dokøen Detail Ejendomsservice Energiselskab Forening Færgehavnen Flådestationen Offentlig Rådgivning/service Uddannelse 100 m 500 m

5 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN FREDERIKSHAVN HAVN I DAG Frederikshavn Havn er beliggende umiddelbart øst for Frederikshavn by og indfaldsvejen Europavej/Havnepladsen. Mod syd findes Flådestation Frederikshavn, som anvendes af Søværnet. Umiddelbart nord for Flådestationen ligger Færgehavnen, hvorfra der er en betydelig færgetrafik til Oslo, Göteborg og Læsø. Masterplanen og udvidelsen af Havnen omfatter ikke Flådestationen og Færgehavnen. AKTIVITETER OG BRUGERE PÅ HAVNEN Der er ca. 75 forskellige virksomheder på Havnens arealer. Det største antal virksomheder findes inden for maritim serviceindustri (skibsreparation, maskinværksteder, tekniske installationer mv.), maritim service (shipping mv.), grus, skærver, genvindingsmaterialer og ophugning. Havnen har desuden oplagsfaciliteter til forskelligt gods, så som biobrændsel mv. Gods- og genvindingsindustrien ligger primært i Fragthavnen, hvor også Stenas jernbanefærge har sit færgeleje, og i den lidt nyere Nordhavn. Havnens aktiviteter inden for maritim service, ligger primært på og ved Dokøen, hvor Orskov Yard A/S har sine tørdokke og hvor FME er beliggende. På Havnens arealer er der endvidere et mindre antal engrosvirksomheder (fisk og andre fødevarer) og andre forskellige virksomhedstyper. BAGGRUND OG NUVÆRENDE SITUATION Havnen har gennem de seneste par årtier været igennem en betydelig omstilling fra at være hjemsted for en betydelig nybygningsaktivitet på Havnens to store værfter til i dag at huse en meget varieret og velfungerende maritim serviceindustri, som både samarbejder med Orskov Yard A/S og som leverer service og produkter til den maritime sektor på verdensplan. Den maritime serviceindustri er et af Frederikshavn Havns vigtigste forretningsområder og skaber den største beskæftigelse på Havnen. De senere år er der dog sket en aktivitetsstigning inden for øvrige godstyper, især på grund af en stigning i genvindingsmaterialer og biobrændsel. Havnen har desuden konventionelle havneaktiviteter inden for håndtering af grus, skærver, biobrændsel, ophugning af skibe og håndtering af genvindingsmaterialer og projektlaster. Desuden er der mindre aktiviteter indenfor undervisning og et mindre antal småskibe som har Havnen som fast tilholdssted. Desuden er der aktiviteter forbundet med færgefart, som dog ikke omfattes af Masterplanen. 5

6 HAVN m² NUVÆRENDE KAPACITET OG STRUKTUR Den nuværende Havn eksklusive Færgehavnsområdet består af ca meter kaj. En stor del af disse er dog inddelt i mindre bassiner med relativt korte kajlængder på meter. I den nyere Nordhavn er kajerne længere. Den primære vanddybde er på 7 og 8 meter. 4 7 Havnen eksklusive Færgehavnsområdet omfatter i dag et område på ca m². Området indeholder både havnerelaterede erhverv, andet erhverv, spulefelter og oplag. 5 8 KAJ m 8 7 Havnens virksomheder er primært orienteret omkring Langerak og Dokøen, hvor virksomhederne er meget blandede i funktion og størrelse. Havneområdet indeholder både maritime erhverv, transportvirksomheder, engros, lager og oplag men også uddannelsesinstitutioner, skibsproviantering, foreninger, ejendomsservice, energiselskaber osv. Den blandede struktur giver en god synergi mellem domicilerne, men efterlader også gener fra uhensigtsmæssig blanding af lette og tunge erhverv. Mens arealerne på Langerak ikke rummer meget plads til udvidelse, er der endnu uudnyttede arealer på Nordhavnen, hvor kun omkring en tredjedel af arealet i dag er disponeret fast, mens resten anvendes fl ittigt til forskellige laste, losse og oplagsaktiviteter. Signatur 8 Kaj Havnen Arealer ejet af andre end Frederikshavn Havn A/S Vanddybde

7 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 7 NORDHAVNEN ADGANGSFORHOLD OG AREALUDNYTTELSE Havneområdet vejbetjenes i dag fra Havnepladsen (ved det gamle Krudttårn) hvorfra der er fl ere adgangsveje til både Orskov Yard, FME og Langerak. Fra Kragholmen er der direkte adgang til Nordhavnen på Nordre Kaj samt Sandholmen via Nordhavnsvej. Langerak og området omkring de mindre veje mellem Hornværket og Knoten er præget af mange mindre og mellemstore arealer og virksomheder. Det betyder at der i området langs Langerak, mellem Hornværket og Knoten, er meget aktivitet på tværs af vejen, og fl ere virksomheder er fordelt på begge sider af vejen. Dette medvirker til at skabe en trafi kmæssig uhensigtsmæssig situation, hvor lette og tunge trafi kanter skal krydse hinanden, samtidig med at oversigtsforholdene fl ere steder er begrænsede. FÆRGEHAVN FLÅDESTATION SPULEFELTER HAVNENS INFRASTRUKTUR I dag er der fi re adgangsveje ind til industrihavnen. Vejnettet består af en række fordelende veje af samme klassifi cering. Adgangsforholdene giver dog på nuværende tidspunkt ikke anledning til store problemer, men en udvidelse af Havnen og en øget anvendelse kan ændre på dette. Håndtering af løst gods (grus, skærver, træ og genvindingsmaterialer mv.) er en af Havnens store umiddelbare udfordringer. Der er kun i begrænset omfang udpeget arealer til håndtering og oplag af disse godstyper. Kajgaderne forskellige steder på Havnen anvendes i dag ofte til oplag, hvilket i nogen grad er til gene for den daglige anvendelse af Havnen. Desuden er Havnens nuværende opbygning med en relativ traditionel struktur med kajgader og korte kajlængder ikke velegnet som projektområde, det vil sige som udgangspunkt for større ad hoc opgaver, eksempelvis renovering og ombygning af offshoreinstallationer. FÆRGEHAVN FLÅDESTATION HAVNENS AREALUDNYTTELSE Signatur Intensivt udnyttet areal Ekstensivt udnyttet areal

8 TILSTANDSVURDERING Tilstand af eksisterende havn, marts (Kilde: A1 Consult) Signatur Ældre konstruktion med større ikke kritiske skader Ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt TILSTANDSVURDERING A1 Consult foretog i marts 2012 en tilstandsvurdering, der viste at Havnens eksisterende kajer generelt er i god forfatning og at ældre anlæg er blevet løbende vedligeholdt. Molehovederne på ydermolerne og enkelte kajstrækninger tildeles i tilstandsvurderingen de to laveste karakterer 4 og 5 dvs. 4. Ældrekonstruktion med større ikke kritiske skader 5. Ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt Disse anmærkninger vedrører: Kaj 40, Østre Kaj, strækning E1 (karakter: 4) Kaj 41, Kajstrækning F1 ved flydedok 2 (karakter: 5) Kaj 41, Beddingsanlæg, strækning F2 (karakter: 4) Kaj 48, 49, 50 på Pier 5, strækning H1 (karakter: 5) Kaj 70, 71, 72 og 73 i Fiskerihavnen, strækning J1 (karakter: 5) Kaj 74, 75, 76, 77 på Pier 2, strækning J2 (karakter: 5) Eksisterende molehoveder på ydermoler (karakter: 5) Havnen vil inden for de kommende år skulle tage stilling til, om de nævnte kajer/havnekonstruktioner skal repareres og opgraderes eller om det er mere formålstjenligt at nedlægge dem.

9 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 9 Et af de områder i Havnen, hvor kajanlægene er mest utidssvarende er i Fiskerihavnen og ved Pier 2 inderst i Nordhavnen. I Havnens fremtidige økonomiske disponering bør det derfor overvejes at opfylde Fiskerihavnen og beddingsanlægget, for i stedet at skabe nogle gode landarealer og en ny funktionel kaj med kajgade og med 7-8 meter vanddybde. Havnens eksisterende molehoveder på ydermolerne er blevet underundermineret af skrueerosion, hvilket har forårsaget sætningsskader. De eksisterende ydermoler og molehoveders funktion som bølgeskærm bliver imidlertid betydeligt reduceret i forbindelse med, at der bliver etableret nye ydermoler i forbindelse med havneudvidelsen, og det vurderes derfor økonomisk fordelagtigt at overveje fjernelse af de udtjente molehoveder frem for at renovere dem. Dette vil ligeledes forbedre besejlingsforholdene og medføre at man kan modtage større skibe og offshoreinstallationer i de nuværende bassiner.

10

11 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 11 FREMTIDIGE FORHOLD Masterplanen for udvidelsen af Frederikshavn Havn beskriver de overordnede rammer for Havnens udvikling i forbindelse med udvidelsen. BAGGRUND FOR MASTERPLANEN Baggrunden for Masterplanen og for planerne om udvidelse af Frederikshavn Havn er en forventning om en markedsudvikling, som stiller nye krav til Havnen og dens kapacitet og funktionalitet. Der sker i disse år store ændringer i anvendelsen af havne generelt i form af større konkurrence og øget specialisering. Konkret har Frederikshavn Havn gennemgået en udvikling fra - foruden færgefart - at være udgangspunkt for to større nybygningsværfter og følgeerhverv, til at være en meget differentieret maritim servicehavn. De udviklingsmæssige forudsætninger for Masterplanen er følgende: Omstillingen fra værftshavn til differentieret servicehavn betyder at virksomhederne på Havnen stiller nye krav til Havnen og dens faciliteter Markedet for servicering af offshoreinstallationer i Nordsø-området vurderes at være i vækst og Frederikshavn Havn har gode forudsætninger for at servicere disse, hvis Havnens faciliteter kan imødekomme behov og krav Ophugning af skibe og andre fartøjer er allerede i dag en aktivitet i Frederikshavn Havn og markedet for servicering af dette område vurderes at være i vækst. Der vurderes at være behov for faciliteter til ophugning af større skibe og eventuelt også offshoreinstallationer Frederikshavn Havn mangler i dag faciliteter til at håndtere øvrige godstyper, såsom grus, skærver og genvindingsmaterialer - særligt hvis godsmængderne stiger i fremtiden. I dag bliver dette gods placeret forskellige, ofte uhensigtsmæssige steder på Havnen. Aktiviteterne på Havnen udvikler sig i en mere projektorienteret retning. De nuværende aktiviteter inden for skibsreparation er udtryk for dette og potentielle aktiviteter inden for servicering af offshoreinstallationer, vindmøller eller tilsvarende, vil forstærke behovet for projektarealer med stor fl eksibilitet og store tilknyttede baglandsarealer. Større skibe og offshore installationer Disse udviklingstræk betyder, at Masterplanen for udvidelsen af Frederikshavn Havn skal tage højde for en fremtidig situation, hvor de skibe, som anløber Havnen (både med gods og for at blive serviceret) bliver større og større. Havnen skal derfor i fremtiden kunne anløbes af skibe op til Panamax størrelsen. En satsning på service af offshoreinstallationer medfører behov for at kunne modtage både jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser, som er gængse i Nordsøen.

12 Panamax skib Semi-submersible platform Jack-up boreplatform Stigende aktiviteter vedrørende ophugning af skibe og offshoreinstallationer betyder behov for at disse fartøjer kan anløbe Havnen og kan ophugges - gerne på faciliteter på land og under miljømæssigt tilfredsstillende rammer. Plads til håndtering af løsgods Håndtering af løsgods som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel skal optimeres, dels så oplag og håndtering ikke generer de øvrige aktiviteter på Havnen, dels så disse virksomhederne får en mere rationel arbejdsgang. Desuden forventes en stigning i mængderne for løsgods. I 2012 omsættes ca tons gods i Frederikshavn Havn. En fremskrivning af godsomsætningen viser, at der i 2020 kan forventes en godsomsætning på op til ca tons og i 2030 en omsætning på op til tons eksklusiv færgegods. Væksten forventes især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel. Projektorienteret arbejdsform Endelig skal Masterplanen tage højde for en projektorienteret arbejdsform, hvor en lang række forskellige lokale virksomheder i perioder arbejder sammen om større projekter, eksempelvis servicering af offshoreinstallationer. Det kræver adgang til kajstrækninger med god vanddybde og beregnet til tung last, gerne med adgang fra to sider (et hjørne ) og med store og dybe baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres uden gene for øvrige havneaktiviteter. FREMTIDIGE FUNKTIONSKRAV Den fremtidige havneudvidelse skal som nævnt kunne betjene betydeligt større skibe end de skibe som besejler Havnen i dag, og endvidere kunne modtage offshoreinstallationer til service, vedligehold og ophugning. Dimensionsgivende skibe og offshoreinstallationer mv. Frederikshavn Havn ønsker at kunne modtage skibe i Panamax størrelsen, dvs.: Længde: ca. 294 meter Bredde: ca. 32 meter Dybgang (100% lastet): 12 meter Dybgang (70% lastet): 9 meter Ved at forberede Havnen for besejling med Panamax skibe som er op til 70% lastede, vil Havnen således kunne modtage godt 85% af alle de skibe som passerer forbi Frederikshavn Havn på årsbasis i rute T og rute B (kilde: Søfartsstyrelsen). Endvidere skal det være muligt ved bugserassistance, at kunne modtage skibe i ballast i New Panamax størrelse. I den nordøstlige del af Atlanterhavet, og i Nordsøen, var der i 2003 sammenlagt ca. 600 offshoreinstallationer (produktions- og beboelsesplatforme samt borerigge).

13 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 13 Det forudsættes, at Havnen skal kunne tage imod 70% af alle semisubmersibles og 90% af alle jack-ups. På baggrund af de oplysninger som er offentligt tilgængelige om platformenes dimensioner, skal Havnen således være forberedt for modtagelse af platforme med op til følgende dimensioner: Længde af skrog: ca. 110 meter Bredde af skrog: ca. 80 meter Statisk dybgang ved transit: ca. 10 meter Navigationsforhold og besejling Både skibe og platforme skal kunne navigere sikkert i den fremtidige sejlrende og i de fremtidige bassiner. Dette forudsætter at sejlrende, indsejling og bassiner udformes med tilstrækkelig vanddybde og pladsforhold, samt at de nye moler yder en tilstrækkelig beskyttelse i forhold til strøm og bølger. Med udgangspunkt i ovennævnte skibsstørrelser og offshoreinstallationer, stilles følgende krav til havneudvidelsen, for at sikre hensigtsmæssige besejlingsforhold: Sejlrende: Dybde: 12 meter Bredde: 150 meter Forhavn: Dybde: 12 meter Bremselængde: 900 meter Svajecirkel: 450 meter diameter Havnebassin: Dybde: 11 meter Besejlingsforholdene vil blive verifi ceret og undersøgt nærmere ved besejlingssimuleringer. For at fremtidssikre Havnen planlægges det at etablere en havneindsejling, der er bredere end de ovenfor angivne 150 meter. Hydrauliske overvejelser De nye moler vil blive udformet så de beskytter mod strøm og bølger i både forhavnen og ved de nye kajer. Det er primært indsejlingens orientering og bredde, som har betydning for bølgeuroen i de nye bassiner, og der skal således fi ndes et fornuftigt kompromis mellem navigationsforhold og bølgeuro. De kritiske bølgeretninger med hensyn til bølgeuro i Havnen, er de sydlige og sydøstlige retninger. For at skærme af for disse retninger er den nye Sydmole forskudt i forhold til Nordmolen. De hydrauliske forhold i forbindelse med havneudvidelsen vil blive analyseret ved hjælp af numerisk modellering af bølge- og strømforhold.

14 IG D TI EM AG FR PL T. O EV T LE Vejadgang VE H ER RV BA M S RU G S / AG ER PL V O KÆR / FL EX RV VE H ER IM I IT TR R S A M DU IN I N O EP D RD JO RI ST U D IN IM I IT TR AR S M DU IN IM IT AR Vindmøller Kajgade 20 m Mulighed for bassin i etape 3 D N LA G LT FE LE U SP AG RI ST U D IN L SE Matrikler med byggemulighed tæt ved kaj ET ER RI VA Vejadgang IM IT AR Vejadgang PL O M Behov for sanering Trafik på tværs af gaden skal undgåes D N Æ BR O BI Mulighed for opfyldning og lukning af bassin og beddingsanlæg T IG D TI LT FE LE U RV VE Alternativ vejadgang længere mod syd Adgangsvej til vindmøller langs ydermole EM FR SP H ER T RV LE VE H ER Tinglyst areal til havnespor SK T RO Projektområde Område med flexibel anvendelse til kortere projekter FL EX Kajgade 50 m Flexområde friholdt for bygninger Projekthaller

15 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLANEN Udvidelsen af Frederikshavn Havn gennemføres etapevis. I projektets indledende etape anlægges nye ydermoler, som gives en placering der fremtidssikrer Havnen i forhold til fremtidige udviklingsbehov mange år ud i fremtiden. Anlæggelse af nye kajer og baglandsarealer påtænkes gennemført i tre etaper, dog således at etape 1 anlægges i forbindelse med anlæggelse af de nye ydermoler. Masterplanen beskriver den fuldt udbyggede havn, men med fokus på etape 1. DE NUVÆRENDE HAVNEAREALER I MASTERPLANEN De nuværende havnearealer langs Langerak og Fiskerihavnsgade opretholdes som hjemsted for de nuværende virksomheder inden for maritim service, oplag, og øvrige erhverv. I forbindelse med naturlig udfl ytning af virksomheder til de nye havneområder, vil der kunne skabes mulighed for udvidelse for de tilbageværende virksomheder. Virksomheder, som i dag er spredt på fl ere matrikler, vil få plads til at samle deres aktiviteter. En del af disse virksomheder må forventes også at få funktioner i de nye havneområder, men langs Langerak og Fiskerihavnsgade vil man kunne opretholde en funktion som område for hoveddomiciler med stort synergipotentiale mellem virksomhederne. I den nuværende Nordhavn forventes baglandsarealerne indenfor en kort årrække at være fuldt udnyttet. Området vil rumme mulighed for nybyggeri for virksomheder, som har behov for yderligere faciliteter med kajadgang. På længere sigt forventes bassinet og beddingsanlægget ved Fiskerihavnen desuden inddraget til havneareal, idet kajanlægget ikke lever op til nutidig standard.

16 Primær adgangsvej Alternativ adgangsvej Intern fordelingsvej Hovedfordelingsvej Adgangsvej til vindmøller langs ydermole ADGANG OG TRAFIKBETJENING Havnen disponeres omkring to adgangsveje, der fungerer som hovedfordelingsveje for hele Havnen, samt en intern fordelingsvej, der forbinder de to hovedfordelingsveje. Derudover opbygges Havnen af en række underliggende fordelingsveje, der sikrer en effektiv vejbetjening af hele Havnen. Område med behov for sanering Adgangsvej til Langerak Fordelingsvej i den gamle havn Adgangsvej til Dokøen Den nuværende vejadgang til Dokøen bibeholdes, som sekundær vejadgang. Havnens udbygning sker i den nordlige del af Havnen med adgang fra Kragholmen. Fra Kragholmen etableres en ny adgangsvej, der vil fungere som hovedfordelingsvej til hele Nordhavnen og de fremtidige havnearealer. Vejen etableres så den effektivt leder trafi kken ud i det nye havneområde, i en direkte forbindelse, hvor man undgår tvivl omkring vigepligt. Den foreslåede vejadgang ligger relativt nært et rekreativt område. Såfremt den foreslåede vejadgang vurderes at give gener, kan den eksisterende vejadgang sydligere derfor ved Nordhavnsvej alternativt benyttes ved at opgradere Sandholm og skabe en direkte forbindelse til Langerak. Signatur Eksisterende veje Nye veje Alternativt vejforløb Adgangen til Langerak overvejes omlagt, så der bliver et mere direkte adgangsforløb til Langerak uden knækkede vejstrækninger. Den interne forbindelse mellem den eksisterende Nordhavn og de fremtidige arealer og Havnens øvrige områder sker via Langerak. På en kort strækning på Langerak ud for Fiskerihavnen skal der ske en vis sanering for at skabe en sikker trafi kafvikling uden unødig trafi k på tværs af vejen. De nyanlagte veje skal dimensioneres så de kan klare den forventede tunge trafi k. Den primære adgangsvej anlægges med en bredde på minimum 10 meter.

17 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 17 FREMTIDIG FUNKTIONSOPDELING Masterplanen bygger på et princip, der anvender zoneinddeling af Havnens aktiviteter. Dette anvendes for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af arealerne og sikre mod gener, eksempelvis støj virksomhederne imellem, men samtidig med bevarelse af størst mulig fl eksibilitet med hensyn til den fremtidige udnyttelse. Zoneprincippet betyder, at Masterplanen udpeger arealer til forskellige havnerelaterede aktiviteter, hvor det sikres at maritime serviceaktiviteter kan gennemføres uafhængig af håndtering og oplag af løst gods. LET ERHVERV LET ERHVERV ERHVERV BIOBRÆNDSEL EVT. FREMTIDIG OPLAG OPLAG MARITIM INDUSTRI SPULEFELT SPULEFELT FREMTIDIGT BAGLAND Støjende funktioner vil i fremtiden blive søgt placeret i størst mulig afstand fra byen, og kan etableres allerede i etape 1. Ved de nye kajer etableres fl eksible områder til skiftende projekter, men der udlægges også arealer til maritim industri tæt ved kaj. Hvor vanddybden er mindre, udlægges arealer til lettere typer af gods. VARIERET ERHVERV MED FOKUS PÅ MARITIM INDUSTRI MARITIM INDUSTRI MARITIM INDUSTRI MARITIM INDUSTRI FLEX JORDDEPONI GRUS / SKÆRVER / SKROT OPLAG FLEX FLEKSIBLE OMRÅDER I de nye arealer i Havnen vil maritim service, især servicering af offshorinstallationer, være en bærende aktivitet. Aktiviteterne vil være projektorienterede og vil kræve direkte adgang til både stor vanddybde og store baglandsarealer i tilknytning til kajen. Masterplanen introducerer begrebet fl exområder, som kan udlejes af Havnen til forskellige typer anvendelse. Flexområderne anlægges med en kajgade på 50 meter og et bagland på 100 meters bredde. Flexområderne er som udgangspunkt friholdt for bebyggelse, dog anbefaler Masterplanen at der i etape 1 etableres et fl exområde med haller, der ligeledes kan anvendes til skiftende aktiviteter. FLEX PROJEKT OMR. FLEXOMRÅDE MED HALLER I et bassinhjørne i etape 1 udpeges et særligt projektområde med optimal adgang til kajkant. Området friholdes for bygninger og andre anlæg i 100 meters bredde fra kajkanten, og kan anvendes til projekter med særlige behov for adgang fra kaj. Signatur Funktionszoner Etape 1 Etape 2 Etape 3

18 10 58 Vejadgang 180 Åbning til Nordhavnen Vindmøller Kajgade 50 m 26 0 Panamax skib 294 m Oplag af grus, skærver og skrot Projektområde m m 10 8 Manøvreareal til færger Ydermoler Flexområde Bygningsfrit område med flexibel anvendelse til kortere projekter Projekthaller 20 0 Svajecirkel ø 450 m Uddybning af sejlrende til -12 m Udvidelse af sejlrende til 150 m 50 0

19 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 19 MASTERPLAN I Masterplanen er der valgt at fokusere på etape 1, som planlægges udført med færdiggørelse i ETAPE 1 I etape 1 etableres de nye ydermoler, udvidelse af sejlrenden, svaje/ bremse bassin samt ca meter kaj med ca m² bagland. Af økonomiske og anlægstekniske hensyn placeres havnearealerne i etape 1 yderst i den nye havneudvidelse, umiddelbart nord for den nye indsejling. Derved begrænses uddybningen af både sand og hårdt yoldialer. Endvidere har området kapacitet til at rumme alle uddybningsmængderne fra sejlrenden og de fremtidige bassiner. Svaje/bremsebassin uddybes til 12 meter vanddybde, og det fremtidige havnebassin uddybes til 11 meter vanddybde. Den nuværende sejlrende uddybes til 12 meter vanddybde og udvides til en bredde på 150 meter, hvilket er nødvendigt for at Havnen kan modtage offshoreinstallationer og skibe af Panamax størrelsen. Den nordlige ydermole etableres som stenkastningsmole i et tracé parallelt med NATURA 2000 området nordøst for Havnen. Det fremtidige bagland etableres på bagsiden af den nye Nordmole. Det fremtidige havneareal vil således blive etableret ca meter øst for den eksisterende Nordmole og på ca. 7 meter vand. Der etableres en 40 meter bred dæmning med en 10 meter bred adgangsvej til det fremtidige havneareal. I forbindelse hermed vil det være muligt at etablere et havnespor.

20 Langs den nye ydermole etableres en 6 meter bred adgangsvej, som blandt andet giver adgang til 6-8 vindmøller, der planlægges placeret på eller i tilknytning til ydermolen. Den sydlige ydermole etableres ligeledes som stenkastningsmole, men med forskudt molehoved i forhold til Nordmolen for at reducere bølgeuroen i Havnen i forbindelse med bølger fra sydlige og sydøstlige retninger. Den eksisterende Nordmole bevares af hensyn til bølgeuroen i den eksisterende havn, men de nordligste ca. 180 meter fjernes for at skabe besejlingsadgang til Nordhavnen. Der etableres endvidere en ny 100 meter bred sejlrende til Nordhavnen med 8 meters vanddybde. Sejlløbet bag den eksisterende Nordmole vil derfor ikke længere være primær adgang til Nordhavnen, og dette område kan disponeres til f.eks. en større fl ydedok. Færgerne anvender i dag den eksisterende Forhavn som manøvreareal. Dette medfører en uhensigtsmæssig omlejring af bundsediment i Forhavnen. For at begrænse dette fremover etableres der et nyt manøvreareal i den nye Forhavn umiddelbart udenfor den eksisterende Nordmole. Arealdisponering Etape 1 omfatter et stort fl exområde på ca m², der friholdes for byggeri og lignende varige konstruktioner. Området vil kunne anvendes til varierende, kortere projekter og er disponeret med en havnegade på 50 meter og et baglandsareal på yderligere 100 meter. Indenfor fl exomådet er der indrettet et særligt projektområde ved kajhjørnet, der bl.a. vil kunne bruges i forbindelse med servicering af offshoreinstallationer. Øst for fl exområdet kan der etableres projekthaller, der ligesom fl exområdet kan lejes ud af Havnen til varierende brug i kortere eller længere perioder. Dertil etableres et baglandsareal til tungt oplag som genvindingsmaterialer, grus og skærver. Området er af miljømæssige årsager placeret i etape 1, hvor der er mulighed for hurtigt af få denne type af oplag placeret langt fra byen. Til etablering af virksomheder og fast byggeri henvises i etape 1 til de eksisterende baglandsarealer i Nordhavnen, som bliver organiseret mere hensigtsmæssigt i forhold til funktioner og erhvervstyper. I den nordlige ende af havneudvidelsen afsættes der arealer til supplerende spulefelter og jorddeponi. Endvidere etableres et baglandsareal til tungt oplag som genvindingsmateriale, grus og skærver. Området er af miljømæssige årsager placeret i etape 1, så det er muligt at få denne type af oplag placeret langt fra byen.

21 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 21 FREMTIDIGE UDVIDELSER FREMTIDIGT BAGLAND SPULEFELT SPULEFELT ETAPE 2 I etape 2 etableres ca. 600 meter kaj med ca m² bagland. Der uddybes til 11 meter vanddybde ud for kajen. Opfyldning og lukning af Fiskerihavn og beddingsanlæg JORDDEPONI Baglandet i etape 2 er i Masterplanen udlagt til fl exområde omkring det i etape 1 uddybede bassin, og til maritim industri mod vest. Maritim industri Flexområde Den eksisterende Fiskerihavn og beddingsanlæg inderst i Nordhavnen overvejes opfyldt og afl ukket med en ca. 200 meter lang kaj med 7-8 meters vanddybde. Kajgade 50 m Uddybning af bassin til 11 m

22

23 MASTERPLAN FREDERIKSHAVN HAVN 23 ETAPE 3 Etape 3 indeholder to alternative modeller for udbygning. I første model kan kajen fra etape 2 videreføres frem til den eksisterende Nordhavn. Dette giver en udbygning af kajen med ca. 375 meter. I etape 3 opfyldes baglandsarealet bag adgangsvejen, hvilket samlet set giver et bagland på ca m² i etape 3. Oplag SPULEFELT SPULEFELT FREMTIDIGT BAGLAND Såfremt det viser sig, at der er et større behov for kajlængde end for bagland, kan der i etape 3 uddybes yderligere et bassin på 300 x 300 meter. Dette vil medføre en kajlængde på i alt ca. 980 meter i etape 3. Bassinet tænkes uddybet til 11 meters vanddybde. Med denne model vil der i etape 3 blive etableret ca m² bagland. Kajgade 50 m Mulighed for bassin på 300x300 meter Maritim industri Maritim industri JORDDEPONI Uddybning til 11 m

24 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg PHONE FAX MAIL

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande

Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande Møller på havnen erfaringer fra Hvide Sande Hvide Sande 1 Mellem hav og fjord By og havn hinandens forudsætninger!! 2 Hvide Sande Havn 3 Fiskerihavn i fortsat udvikling 4 Søvejen mod Vest Formål og delelementer

Læs mere

Flytning af færgeleje i Grenaa Havn

Flytning af færgeleje i Grenaa Havn Norddjurs Flytning af færgeleje i Grenaa Havn 1. Version 16-01-2008 Norddjurs Kommune Flytning af færgeleje i Grenaa Havn 1. Version 16-01-2008 Ref 08409017 G00092-1-ALBC(1) Version 1 Dato 2009-01-16 Rapporten

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005 Erhvervsudvikling på Dragør Havn Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik i maj/juni 2009 2 Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Titel: Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Thomas Ruby Bentzen Torben Larsen DCE Contract Report No. 115 Institut for Byggeri

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

2013 i hovedtræk. portesbjerg.dk ESBJERG HAVN

2013 i hovedtræk. portesbjerg.dk ESBJERG HAVN 2013 i hovedtræk portesbjerg.dk ESBJERG HAVN Indledning Esbjerg Havn forventer fortsat vækst 2013 overgik vores forventninger og alle tidligere års resultater på både top- og bundlinje. Årsagen er vækst

Læs mere

BORGERMØDE HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 7. DECEMBER 2011

BORGERMØDE HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 7. DECEMBER 2011 BORGERMØDE 7. DECEMBER 2011 HAVNEOMDANNELSE OMKRING HVALPSUND LYSTBÅDEHAVN ETAPE 1 1 DAGSORDEN 19.00 - VELKOMST V/ Niels Krebs Hansen, formand for Teknik og miljøudvalget 19:05 - OM OPGAVEN V/ Johanne

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Bøgekildevej 10, Hasselager

Bøgekildevej 10, Hasselager Bøgekildevej 10, Hasselager Lager med facade til Hovedvejen udlejes Samlet etageareal: 3.236 m² - heraf 2.938 m² lager og 298 m² kontor Kort afstand til motorvej E45 Lejemål fra 305 m² til 3.236 m² Stor

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

HAVNE I BØLGEGANG EN UNDERSØGELSE AF DANSKE HAVNES UDVIKLING OG OMDANNELSE

HAVNE I BØLGEGANG EN UNDERSØGELSE AF DANSKE HAVNES UDVIKLING OG OMDANNELSE HAVNE I BØLGEGANG EN UNDERSØGELSE AF DANSKE HAVNES UDVIKLING OG OMDANNELSE OKTOBER 2009 1 INDHOLD Indledning Fase 1 - Tendenser i danske havnes udvikling og omdannelse Undersøgelsen Fase 2 - Fysisk planlægning

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Fremragende år for Thyborøn Havn

Fremragende år for Thyborøn Havn Maritime Erhverv marts 2011 Fremragende år for Thyborøn Havn rekordomsætning og landinger af fisk for 685 mio. kr. Thyborøn Havn har haft et fantastisk godt år med et meget højt aktivitetsniveau. Det har

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Internet-auktion sikrer mange opkøbere

Internet-auktion sikrer mange opkøbere FISKERBLADET MAJ 2010 Internet-auktion sikrer mange opkøbere men frisk fersk fisk betales stadig ikke efter fortjeneste Auktionen i Thyborøn tiltrækker et meget stort antal opkøbere hver eneste dag. Vore

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

HAVNE OREHOVED STUBBEKØBING GEDSER FISKERIHAVN GULD- BORGSUND HAVNE I FORTSAT UDVIKLING

HAVNE OREHOVED STUBBEKØBING GEDSER FISKERIHAVN GULD- BORGSUND HAVNE I FORTSAT UDVIKLING HAVNE NYKØBING FALSTER OREHOVED STUBBEKØBING GEDSER FISKERIHAVN GULD- BORGSUND HAVNE I FORTSAT UDVIKLING GEARET TIL FREMTIDEN René Christensen folketingsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Referat fra møde i Danske Havnes FiskerihavneForum i 29. april 2015

Referat fra møde i Danske Havnes FiskerihavneForum i 29. april 2015 Referat fra møde i Danske Havnes FiskerihavneForum i 29. april 2015 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Meddelelser fra formanden... 3 Ad punkt 2 Aktuelt i Danske Havne... 4 Ad punkt 3 Aktuelle projekter i

Læs mere

Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund

Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund Spørgsmål og svar til Konkurrenceprogram for Albertslund Kanalområde by, vand, liv - 5 Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund kanalområde by, vand,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Land+ i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Plan og Byg Ved opbygning af notatet er der taget udgangspunkt i kommissoriet

Læs mere