Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Politikker på velfærdsområdet Ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt om metodeudvikling af social færdighedstræning Budgetopfølgning på voksen- og plejevalgets område ultimo december Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Status på arbejdet med nyt aktivitetscenter i Ørsted Kommunalt tilsyn på plejecentre Orientering Ankeafgørelser...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for A00 14/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Der er udarbejdet en samlet plan for afholdelsen af møder i 2014 i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår, at mødet i voksen- og plejeudvalget torsdag den 18. december 2014 flyttes til tirsdag den 6. januar 2015, idet der ellers med den nuværende møderytme vil gå ca. halvanden måned inden det første møde primo februar Forvaltningen har derudover udarbejdet et forslag til en mere detaljeret plan for voksen- og plejeudvalgets møder og aktiviteter i Mødeplanerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at voksen- og plejeudvalgets mødedatoer i 2014 godkendes 2. at voksen- og plejeudvalgets møde torsdag den 18. december 2014 flyttes til tirsdag den 6. januar at voksen- og plejeudvalget tager stilling til udvalgsmødernes start- og sluttidspunkt 4. at forslaget til detaljeret plan for voksen- og plejeudvalgets møder og aktiviteter godkendes. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Mødekalender for voksen- og plejeudvalget /14 2 Åben Politisk mødekalender 1. og 2. halvår /14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingens punkt 1 og 2. Voksen- og plejeudvalget beslutter, at udvalgsmøderne starter kl Voksen- og plejeudvalget godkender den detaljerede møde- og aktivitetsplan med enkelte justeringer. 2

5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for A00 14/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Arbejdsplanen sættes på dagsordenen til hvert udvalgsmøde og kan således udvides og revideres i forhold til hvilke nye arbejdsopgaver, der dukker op og i forhold til tidspunkterne for behandlingen af de enkelte udvalgssager. Arbejdsplanen skal således ses som et dynamisk planlægningsredskab. Forslaget til arbejdsplan for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 godkendes. Bilag: 1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 3

6 Voksen- og plejeudvalget Politikker på velfærdsområdet P22 14/1449 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På velfærdsområdet findes der en række politikker, som beskriver de overordnede visioner og mål for kommunens servicetilbud og aktiviteter i forhold til de forskellige målgrupper. Desuden findes der et stort antal konkrete og operationelle delpolitikker, planer og kvalitetsstandarder. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget de politikker og kvalitetsstandarder, der gælder for kommunens borgere. På mødet vil der blive orienteret om, hvilke politikker og kvalitetsstandarder, der primært vedrører voksen- og plejeudvalgets område. En oversigt over politikker og kvalitetsstandarder på velfærdsområdet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om politikker og kvalitetsstandarder på voksen- og plejeudvalgets område tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over politikker på velfærdsområdet 13172/14 2 Åben Oversigt over kvalitetsstandarder på velfærdsområdet 5189/14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen Ø34 14/847 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 8,1 mio. kr. i De afsatte midler udmøntes til kommunerne for ét år ad gangen i 2014 og Herefter vil der blive gjort status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen på de områder, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan f.eks. være i form af en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje samt bedre forhold for de svageste ældre på plejecentre. Det er den enkelte kommune, der afgør ud fra de lokale behov og prioriteringer, hvor indsatsen på ældreområdet skal styrkes. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til et løft af serviceniveauet på ældreområdet i Norddjurs Kommune i 2014: Nr. Indsats Beløb i 2014 (hele kr.) 1a Rengøring hver 2. uge b Ekstra rengøring 930 (alternativ til forslag 1a) 2 Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene* Sygepleje* Netværksrehabilitering* Faldforebyggelse* Vedligeholdelsestræning ( 86)* Patientsikkerhed* Servicecheck på hjælpemidler* Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser 250 I alt (med forslag 1a) I alt (med forslag 1b) * Beløbet kan varieres. En detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til indsatsområder er vedlagt som bilag sammen med en vejledning til ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen. Forslagene til anvendelse af midlerne fra ældrepuljen er fremsendt til ældrerådet, der på et møde den 3. februar 2014 vil udarbejde et høringssvar. Høringssvaret vil blive udleveret på voksen- og plejeudvalgets møde. Desuden har Ældre Sagen Norddjurs fremsendt en skrivelse vedrørende anvendelsen af puljemidlerne, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes andel af puljemidlerne er på ca. 8,1 mio. kr. i Ansøgningsfristen for at få midlerne frigivet er den 14. februar 2014, og der kan forventes svar på ansøgningen den 5. marts

9 Voksen- og plejeudvalget Puljemidlerne skal anvendes i 2014, og der skal aflægges regnskab for indsatsen, hvor det skal dokumenteres, at midlerne ikke er blevet modregnet med en besparelse i det samlede budget på ældreområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen og plejeudvalget tager stilling til hvilke forslag til løft af indsatsen på ældreområdet, der skal medtages i ansøgningen om frigivelse af de 8,1 mio. kr., der udgør Norddjurs Kommunes andel af ældrepuljen. Bilag: 1 Åben Vejledning til ansøgning 6966/14 2 Åben Skrivelse fra ÆldreSagen 14969/14 3 Åben Forslag til anvendelse af ældrepuljen 15352/14 4 Åben Høringssvar - Ældrerådet 17761/14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget beslutter, at ansøgningen skal indeholde følgende tiltag med de angivne beløb: Indsats Beløb i hele kr. Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad 520 Træning og aktivitet på plejecentre Sygepleje Netværksrehabilitering 700 Faldforebyggelse 100 Vedligeholdelsestræning ( 86) 500 Patientsikkerhed 210 Hurtig visitering og aktivering af nye ydelser 250 Servicecheck på hjælpemidler 0* I alt *I ansøgningen skal der gøres opmærksom på, at hvis der er mulighed for at få andel i eventuelle overskydende midler i den statslige pulje, så ansøges der om midler til servicecheck på hjælpemiddelområdet. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Et høringssvar fra ældrerådet blev udleveret på voksen- og plejeudvalgets møde og er vedlagt som bilag. 8

11 Voksen- og plejeudvalget Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt om metodeudvikling af social færdighedstræning G01 14/1780 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Socialområdet har i efteråret 2013 fremsendt en ansøgning til Socialstyrelsen om at komme i betragtning ved tildelingen af midler fra styrelsens 19M pulje Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder, som udmøntes i perioden fra efteråret 2013 til efteråret Socialstyrelsens invitation til at ansøge om at få andel i puljemidlerne er vedlagt som bilag. Norddjurs Kommunes ansøgning er blevet imødekommet, og kommunen har fået mulighed for at deltage i et delprojekt, hvor der er tale om metodeudvikling og afprøvning af metoderne i social færdighedstræning. Ni kommuner deltager i projektet sammen med Socialstyrelsen, en metodeleverandør samt en ekstern effekt- og implementeringsevaluator. Socialstyrelsens skrivelse vedrørende deltagelse i projektet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes ansøgning er imødekommet med i alt kr. i perioden fra november 2013 til august Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender Norddjurs Kommunes deltagelse i projektet. Bilag: 1 Åben Brev til kommunerne vedrørende interessetilkendegivelse 14101/14 2 Åben Tilskudsbrev 19M puljen 14099/14 9

12 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning på voksen- og plejevalgets område ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften i 2013 viser et mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsbudgettet pr. ultimo december 2013 viser, at der forventes et mindreforbrug på ca. 5,8 mio. kr. ekskl. overførte midler på voksen- og plejeudvalgets område. Hertil kommer, at der i forhold til de overførte midler fra 2012 til 2013 forventes overført 7,7 mio. kr. til Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 656,7 650,9-5,8 Overførte driftsmidler 6,5-1,2-7,7 Drift i alt 663,2 649,7-13,5 Anlæg 7,5 2,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender budgetopfølgningen. 11

14 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december /14 2 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 12

15 Voksen- og plejeudvalget Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Ø00 14/1654 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget den 19. november 2013 vedtog kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 en række ændringer af styrelsesvedtægten. Formålet med ændringerne af styrelsesvedtægten var blandt andet at samle sammenhængende opgaver under ét politisk udvalg fremfor, at de er fordelt på flere udvalg. Ovenstående ændringer betyder blandt andet, at følgende budgetdele omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget: Boligydelse til pensionister Boligsikring. Desuden er der en række arbejdsopgaver vedrørende sagsbehandling og bevilling af ydelser, der varetages af arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet. Som følge heraf flyttes følgende budgetdele fra voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Repatriering Personlige tillæg mv Sociale formål (delvist) Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Økonomiske konsekvenser Budgettet, der skal omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget, kan opgøres således for budget 2014 og overslagsårene: 13

16 Voksen- og plejeudvalget I mio. kr Boligydelse til pensionister 18,34 18,34 18,34 18, Boligsikring 11,41 11,41 11,41 11,41 I alt 29,75 29,75 29,75 29,75 Budgettet, der skal omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget, kan opgøres således for budget 2014 og overslagsårene: I mio. kr Kont. hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 0,05 0,05 0,05 0, Repatriering 0,00 0,00 0,00 0, Personlige tillæg m.v. 5,35 5,35 5,35 5, Sociale formål 1,73 1,73 1,73 1, Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 0,07 0,07 0,07 0,07 I alt 7,20 7,20 7,20 7,20 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at der gives en tillægsbevilling på 29,751 mio. kr. til Boligydelse til pensionister og Boligsikring til økonomiudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. 2. at der gives en tillægsbevilling på 7,198 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. Tillægsbevillingen vedrører budget 2014 med effekt i overslagsårene og omfatter Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, Repatriering, Personlige tillæg m.v., Sociale formål og Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 14

17 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt 13279/14 2 Åben Bilag: Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU 18578/14 til EU Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Status på arbejdet med nyt aktivitetscenter i Ørsted A00 13/5703 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På mødet vil der blive givet en aktuel status på udarbejdelsen af et hovedprojekt for det nye aktivitetscenter i Ørsted. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 16

19 Voksen- og plejeudvalget Kommunalt tilsyn på plejecentre K09 14/575 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har den 18. november og den 29. november 2013 aflagt henholdsvis et uanmeldt og et anmeldt tilsynsbesøg på Bakkely Tilsynsrapporterne inkl. høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Uanmeldt og anmeldt tilsyn Bakkely /14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Orientering A00 14/1711 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Bevilling af midler til fælles kommunalt projekt vedrørende intermediære omsorgs- og behandlingstilbud. Ansættelse af nye ledere på Møllehjemmet og i hjemmeplejen vest. Invitation til konference den 13. marts 2014 vedrørende den seneste sundhedsprofilundersøgelse: Hvordan har du det? Invitationen er vedlagt som bilag. Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens arbejde. Materialet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Invitation til konferencen: Hvordan har du det? 14140/14 2 Åben "Livet skal leves hele livet" - Regeringens politiske oplæg til opfølgning 14731/14 på Hjemmehjælpskommissionen 18

21 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 19

22 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 14/1720 Lukket sag Sagsgang: VPU 20

23 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 1. Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for Mødekalender for voksen- og plejeudvalget 2014 (5319/14) 2. Politisk mødekalender 1. og 2. halvår 2014 (15460/14) 2. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2014 (150769/13) 3. Politikker på velfærdsområdet 1. Oversigt over politikker på velfærdsområdet (13172/14) 2. Oversigt over kvalitetsstandarder på velfærdsområdet (5189/14) 4. Ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen 1. Vejledning til ansøgning (6966/14) 2. Skrivelse fra ÆldreSagen (14969/14) 3. Forslag til anvendelse af ældrepuljen (15352/14) 4. Høringssvar - Ældrerådet (17761/14) 5. Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt om metodeudvikling af social færdighedstræning 1. Brev til kommunerne vedrørende interessetilkendegivelse (14101/14) 2. Tilskudsbrev 19M puljen (14099/14) 6. Budgetopfølgning på voksen- og plejevalgets område ultimo december Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2013 (7850/14) 2. Anlæg - bilag til budgetopfølgning december 2013 (11108/14) 7. Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt 1. Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt (13279/14) 2. Bilag: Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU (18578/14) 9. Kommunalt tilsyn på plejecentre 1. Uanmeldt og anmeldt tilsyn Bakkely 2013 (15351/14) 10. Orientering 1. Invitation til konferencen: Hvordan har du det? (14140/14) 2. "Livet skal leves hele livet" - Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen (14731/14) 21

24 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (Ø) 22

25 Bilag: 1.2. Politisk mødekalender 1. og 2. halvår 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 15460/14

26

27

28 Bilag: 1.1. Mødekalender for voksen- og plejeudvalget 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 5319/14

29 29. januar 2014 Mødekalender for voksen- og plejeudvalget 2014 Dato Aktivitet Sted 4. februar 2014 kl Introduktionsmøde I for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa 4. februar 2014 kl februar 2014 kl marts 2014 kl marts 2014 kl marts 2014 kl april 2014 kl april 2014 kl april 2014 kl Konstituerende møde i voksen- og plejeudvalget Møde i voksen- og plejeudvalget Introduktionsmøde II for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Ravnholtskolen og STUkollegiet (kl ) Besøg på Violskrænten og Grønnegården (kl ) Besøg på hjælpemiddeldepotet (kl ) Besøg på Skovstjernen (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris Besøg på Glesborg Plejecenter (kl ) Mødet afholdes i mødelokale på jobcentergangen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i mødelokale på jobcentergangen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i mødelokale på jobcentergangen på rådhuset i Grenaa Ravnholsskolen, Ravnholtvej 1 og STU-kollegiet, Kløvervang 3-7 i Grenaa Violskrænten 13 i Grenaa Kalorievej 4 i Grenaa Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Valmuevej 2 i Glesborg 1

30 29. april 2014 kl maj 2014 kl maj 2014 kl Besøg i botilbud i Glesborg psykiatri (kl ) Besøg i Dolmer Have psykiatri (kl ) Besøg hos rusmiddelcentret (kl ) Besøg hos AUC, Team 68, Neuropædagogisk team (kl ) Besøg hos sundheds- og omsorgsområdet i Østergade (kl ) Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) Besøg hos hjemmeplejen ØST og besigtigelse af lokaler til nyt sundhedshus i Grenaa (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg på Digterparken (kl ) Indvielse af kunst på Digterparken (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Valmuevej 21 i Glesborg Dolmer Have 2 i Grenaa Sønderport 10 i Grenaa Sønderport 10 i Grenaa Østergade 36 i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Sygehusvej 12 i Grenaa Sygehusvej 12 i Grenaa Tove Ditlevsens Vej 2 i Grenaa maj 2014 KL s sociale topmøde i Aalborg 3. juni 2014 kl Besøg på Bakkely (kl ) Auningvej 8 i Gjesing 2

31 17. juni 2014 kl juni 2014 kl august 2014 kl august 2014 kl september 2014 kl september 2014 kl Besøg på Farsøhthus og hos hjemmeplejen VEST (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Indvielse af kunst på Violskrænten (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Besøg på Møllehjemmet og træningscenter VEST (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg hos Kærvang/Skovvang og midlertidigt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) 1. spadestik til nyt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Besøg i aktivitetstilbud på Gl. Estrup (kl ) Besøg i Damhuset (kl ) Ekstraordinært VPU-møde vedr. budget 2015 Besøg på Fuglsanggården og aktivitetscenter Hytten (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg hos Djurs Mad (kl ) Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4 i Allingåbro Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4 i Allingåbro Violskrænten 13 i Grenaa Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Sygehusvej 27B i Ørsted Randersvej 4 i Auning Nordkystvejen 31 (lidt uden for Allingåbro) Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4 i Allingåbro Trekanten 1 i Grenaa Trekanten 1 i Grenaa Industrivej 27 i Auning 3

32 1. oktober 2014 kl Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) Besøg på Ørum Bo- og Aktivitetscenter og boenhederne Kornvænget og Åparken (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Dystrupvej 4 i Ørum Ultimo oktober Indvielse af sundhedshuset i Grenaa Sygehuset 4. november 2014 kl november 2014 kl december 2014 kl december 2014 Besøg i Posthaven / træningscenter ØST (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg Mellemgården og Nærheden samt i Ålunden (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg på Centervej og aktivitetscenter på Centervej Besøg i Nr. 17 og psykiatriboliger i Auning Besøg i rusmiddelcentrets lokaler i Allingåbro Besøg på Rougsøcentret i Allingåbro Besøg i botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro Møde i voksen- og plejeudvalget Posthaven 48 i Grenaa Fabrikvej 8 i Grenaa Mødet afholdes i mødelokale xx på rådhuset i Grenaa Centervej i Auning Hovedgaden 87 i Allingåbro Industriparken 15 i Allingåbro 4

33 kl kvt Studietur for voksen- og plejeudvalget Ultimo maj 2015 Indvielse af nyt aktivitetscenter i Ørsted Sygehusvej i Ørsted OBS! Mangler indvielse af kunst i Glesborg Plejecenter og Skovstjernen (placeres forud for KB-møder) 5

34 Bilag: 2.1. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

35 Norddjurs Kommune 29. januar 2014 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan februar 2014 kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Introduktionsmøde for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område 4. februar 2014 kl Mødet afholdes i mødelokale i Jobcentret på rådhuset i Grenaa Konstituerende møde i voksen- og plejeudvalget Valg af formand og næstformand 4. februar 2014 kl Mødet afholdes i mødelokale i Jobcentret på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for 2014 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 (inkl. plan for institutionsbesøg) Oversigt over politikker, planer og kvalitetsstandarder på voksenog plejeudvalgets område Behandling af forslag til anvendelse af Norddjurs Kommunes andel af de statslige puljemidler til løft af serviceniveauet på ældreområdet Behandling af bevilling af midler fra Socialstyrelsens 19M-pulje Budgetkontrol for december 2013 / forventet regnskab 2013 Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Status på arbejdet med etablering af et nyt aktivitetscenter i Ørsted 1

36 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Orientering o Bevilling af midler til fælleskommunalt projekt vedrørende intermediære omsorgs- og behandlingstilbud o Ansættelse af nye ledere på Møllehjemmet og i hjemmeplejen vest o Invitation til konference den 13. marts 2014 vedrørende Region Midtjyllands seneste sundhedsprofilundersøgelse Hvordan har du det? o Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens arbejde Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 4. marts 2014 kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Introduktionsmøde for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område 4. marts 2014 kl Mødet afholdes i mødelokale i Jobcentret på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til hovedprojekt for det nye aktivitetscenter i Ørsted Behandling af resultatet af gennemført brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet Behandling af forslag til reviderede vedtægter for handicaprådet Behandling af forslag til Norddjurs Kommunes kompetencefordelingsplan Behandling af forslag til revideret sundhedsberedskabsplan (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Status på anvendelsen af midler fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2013 og stillingtagen til principper for anvendelsen af evt. restbeløb Behandling af principper for anvendelsen af midlerne i voksen- og 2

37 plejeudvalgets udviklingspulje i 2014 (inkl. anvendelsen af midler til fritidspas for voksne) herunder forløbet for den videre proces Status på anvendelsen af midler fra voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2013 og stillingtagen til principper for anvendelsen af evt. restbeløb Behandling af principper for anvendelsen af midlerne i voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje herunder forløbet for den videre proces Drøftelse af forslag til kvalitetsstandarder på sundhedsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt børne- og ungdomsudvalget) Drøftelse af forslag til etablering af en ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til en styrkelse af de nye, særlige demensenheder (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til arbejdsopgaver og organisatorisk tilhørsforhold for en ny frivilligkonsulent i en toårig forsøgsperiode (sendes efterfølgende til høring i frivilligrådet, handicaprådet, integrationsrådet og ældrerådet) Budgetkontrol for januar 2014 Status på projekt om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 3

38 Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes handicappris (lukket dagsorden) Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 10. marts 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Ravnholtskolen og STU-kollegiet (kl ) Besøg på Violskrænten og Grønnegården (kl ) Besøg på hjælpemiddeldepotet (kl ) 1. april 2014 kl Mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4, Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Skovstjernen (kl ) Behandling af forslag til etablering af en ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til en styrkelse af de nye, særlige demensenheder (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til arbejdsopgaver og organisatorisk tilhørsforhold for en ny frivilligkonsulent i en toårig forsøgsperiode (inkl. høringssvar fra frivilligrådet, handicaprådet, integrationsrådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til etablering af tilbud i aktivitetscentrene i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet og integrationsrådet) 4

39 Drøftelse af forslag til forbedring af servicetilbuddene på psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af regnskab 2013 for Djurs Mad I/S Behandling af sektorbeskrivelser i regnskab 2013 på voksen- og plejeudvalgets område Orientering om kontrolberegning af priskrav for 2013 til leverandører af madservice og praktisk bistand til rengøring Budgetkontrol for februar 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Drøftelse af årsrapporter for 2013 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapporter for 2013 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapport for 2013 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 5

40 1. april 2014 kl Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris 10. april 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Glesborg Plejecenter (kl ) Besøg i botilbud i Glesborg psykiatri (kl ) Besøg i Dolmer Have psykiatri (kl ) Besøg hos rusmiddelcentret (kl ) Besøg hos AUC, Team 68, Neuropædagogisk team (kl ) 29. april 2014 kl Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Institutionsbesøg og dialogmøder Besøg hos sundheds- og omsorgsområdet i Østergade 36 (kl ) Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) 6. maj 2014 kl Mødet afholdes i Hjemmeplejen ØST, Sygehusvej 12, Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg hos hjemmeplejen ØST og besigtigelse af lokaler til nyt sundhedshus i Grenaa (kl ) Behandling af forslag til udbudsform for totalrådgivning og håndværkerydelser i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg Behandling af forslag til etablering af tilbud i aktivitetscentrene i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet og integrationsrådet) 6

41 Behandling af forslag til forbedring af servicetilbuddene på psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af frivilligrådets forslag til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde ( 18) og til aktiverende og forebyggende tilbud ( 79) Behandling af forslag til kvalitetsstandard på sundhedsområdet (incl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt børne- og ungdomsudvalget) Drøftelse af forslag til en styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsten for beboerne på plejecentrene (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til anvendelse af puljen til velfærdsteknologi (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for marts 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 20. maj 2014 kl Tove Ditlevsens Vej 2, Grenaa Institutionsbesøg Besøg på Digterparken (kl ) Indvielse af kunst på Digterparken (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) 7

42 maj 2014 KL s sociale topmøde i Aalborg 3. juni 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Bakkely (kl ) Besøg på Farsøhthus og hos hjemmeplejen VEST (kl ) 3. juni 2014 kl Mødet afholdes på Farsøhthus, I. P. Farsøhthus Allé 4, Allingåbro Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til tildeling af håndværkerydelser i forbindelse med byggeri af nyt aktivitetscenter i Ørsted Behandling af forslag til en styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsten for beboerne på plejecentrene (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til anvendelse af puljen til velfærdsteknologi (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Budget 2015 o Behandling og prioritering af forslag til anlægsønsker på voksen- og plejeudvalgets område o Behandling af forslag til udvidelse af servicearealerne på Plejecenter farsøhthus Behandling af forslag til rammeaftale 2015 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører udviklingsstrategien) Drøftelse af forslag til en ny integrationspolitik i Norddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet LBR, bestyrelser og øvrige politiske fagudvalg) Drøftelse af forslag til indhold / kommunale aktiviteter i det nye sundhedshus i Grenaa (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for april

43 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Behandling af årsrapporter for 2013 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapporter for 2013 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapport 2013 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 17. juni 2014 kl Violskrænten 13, Grenaa Indvielse af kunst på Violskrænten (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) 26. juni 2014 kl Møde i voksen- og plejeudvalget 9

44 Mødet afholdes på Møllehjemmet, Elme Allé 6, Auning Besøg på Møllehjemmet og træningscenter VEST (kl ) Behandling af forslag til indhold / kommunale aktiviteter i det nye sundhedshus i Grenaa (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til en plan for det kommende arbejde med en ny overordnet socialpolitik og en revideret servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet herunder hvordan politikere, borgere, råd, medarbejdere og ledere i højere grad kan blive aktivt involveret i udarbejdelsen af politikkerne, og hvordan det sikres, at politikkerne bliver mere anvendelige og et reelt afsæt for nye initiativer Behandling af forslag til hvordan fremtidige kvalitetsstandarder skal udformes, så de bliver mere sammenhængende og helhedsorienterede og bidrager til at skabe en tættere integration mellem de enkelte serviceydelser og aktiviteter på velfærdsområdet Budgetkontrol for maj 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 19. august 2014 kl Sygehusvej 27B, Ørsted Institutionsbesøg Besøg hos Kærvang/Skovvang og midlertidigt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) spadestik til nyt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) 10

45 (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) 21. august 2014 kl Institutionsbesøg Besøg i aktivitetstilbud på Gl. Estrup (kl ) Besøg i Damhuset (kl ) 21. august 2014 kl Mødet afholdes på Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4, Allingåbro Ekstraordinært møde i voksen- og plejeudvalget Budget september 2014 kl Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Fuglsanggården og aktivitetscenter Hytten (kl ) Behandling af forslag til tildeling af totalrådgivningsopgaven i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg Behandling af forslag til ny sundhedsaftale for Behandling af forslag til en ny integrationspolitik i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar fra integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet LBR, bestyrelser og øvrige politiske fagudvalg) Budgetkontrol for juni-juli 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet 11

46 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 9. september 2014 kl Dialogmøderne afholdes på Møllehjemmet, Elme Allé 6, Auning Institutionsbesøg og dialogmøder Besøg hos Djurs Mad, Industrivej 27, Auning (kl ) Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) 1. oktober 2014 kl Mødet afholdes i Ørum Bo- og Aktivitetscenter, Dystrupvej 4, Ørum Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Ørum Bo- og Aktivitetscenter og boenhederne Kornvænget og Åparken (kl ) Behandling af forslag til rammeaftale 2015 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører styringsaftalen) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav til leverandører af praktisk bistand (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav til leverandører af madservice (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til reviderede, overordnede retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i 2015 i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) 12

47 Budgetkontrol for august 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Halvårlig statistik vedr. utilsigtede hændelser Halvårsrapport om visitationsafdelingens tilsynsbesøg i hjemmeplejen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) Ultimo oktober Indvielse af sundhedshuset i Grenaa 4. november 2014 kl Mødet afholdes i Posthaven 48 i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg i Posthaven / træningscenter ØST (kl ) Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav til leverandører af praktisk bistand (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2015 herunder forløbet for den videre proces Behandling af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2015 herunder forløbet for den videre 13

48 proces Budgetkontrol for september 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 20. november 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Mellemgården Besøg hos Nærheden Besøg i Ålunden 20. november 2014 kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til reviderede, overordnede retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i 2015 i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til aftaleholdere på voksen- og plejeudvalgets område i 2015 Budgetkontrol for oktober 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet 14

49 Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 4. december 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Centervej og aktivitetscenter på Centervej Besøg i Nr. 17 og psykiatriboliger i Auning Besøg i rusmiddelcentrets lokaler i Allingåbro Besøg på Rougsøcentret i Allingåbro Besøg i botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro 18. december 2014 kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Evaluering af sundheds- og omsorgsområdets betjening af Anholt Budgetkontrol for november 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 15

50 Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) Juleafslutning Øvrige dagsordenpunkter i 2014/2015 Behandling af det endelige byggeregnskab for det nye produktionskøkken til Djurs Mad I/S Status på arbejdet med etablering af jobrotationsforløb Status på udgifter til tomgangshusleje Nedrivning af tomme ældreboliger i Holbæk Drøftelse af forslag til den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune og herunder anvendelse af midler til styrkelse af kronikerindsatsen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune og herunder anvendelse af midler til styrkelse af kronikerindsatsen (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige, sammenhængende indsats på kommunikationsområdet (sendes efterfølgende til høring hos ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige, sammenhængende indsats på kommunikationsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af fase 3 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (sendes efterfølgende i høring i ældrerådet og 16

51 handicaprådet) Behandling af fase 3 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til en politik for det nære sundhedsvæsen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og øvrige politiske fagudvalg) Behandling af forslag til en politik for det nære sundhedsvæsen (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og øvrige politiske fagudvalg) Drøftelse af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige sammenhængende indsats på senhjernesskadeområdet (sendes efterfølgende i høring i ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige sammenhængende indsats på senhjernesskadeområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på madserviceområdet, der skal gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på madserviceområdet, der skal gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til hovedprojekt i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg (maj 2015) Behandling af forslag til tildeling af håndværkerydelser i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg (sep. 2015) 17

52 Bilag: 3.1. Oversigt over politikker på velfærdsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 13172/14

53 Oversigt over politikker, kvalitetsstandarder mv. på velfærdsområdet Overordnede politikker Øvrige områder Overordnede politikker* Ældrepolitik Handicappolitik Sundhedspolitik Sammenhængende børnepolitik Skole- og dagtilbudspolitik Socialpolitik Kommuneplan Kultur- og fritidspolitik (godkendt d. 13/ ) (godkendt d. 12/ ) (revideret udgave (revideret udgave (forventes udarbejdet 2. halvår 2014/1. halvår 2015) (forventes udarbejdet 2. halvår 2014/1. halvår 2015) (forventes revideret 2015) (forventes revideret 2016/2017) godkendt d. 20/8-2013) godkendt d. 11/ ) (forventes revideret 2016/2017) (forventes revideret 2016/2017) Konkrete og operationelle delpolitikker, planer mv. Konkrete og operationelle delpolitikker, planer mv.* = Sammenhæng til overordnet politik Ældrebolighandlingsplanen Den sociale rammeaftale for 2014 Politik for inklusion og tidlig indsats Beskæftigelsesplan for 2014 (byggerier afsluttet 2013) (forventes godkendt d. 17/9-2013) (godkendt d. 15/5-2012) (forventes revideret 2016/2017) Politik til forebyggelse af sygehusindlæggelser Sundhedsaftalen for Politik for folkeskolens årgang Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune (1. fase godkendt d. 19/6-2012, 2. fase godkendt den 23/5 2013, (godkendt d. 30/ ) (godkendt d. 15/5-2012) (forventes godkendt revideret 2016/2017) fase forventes godkendt i andet halvår 2014) Plan for rehabilitering på ældreområdet Supplerende delaftaler til sundhedsaftalen Handleplan for læsning Indkøbspolitik (godkendt i forbindelse med vedtagelsen (hjerneskadeområdet, palliativ indsats, demens, kræft og børn med cerebral parese) (godkendt d. 3/3-2009) (godkendt d. 21/ ) af budget 2011) (godkendt d. 11/ / 21/ / 13/ / 21/ / 22/ ) Velfærdsteknologipolitik Frivilligpolitik Politik for it og læring Politik vedrørende almene boliger (godkendt d. 23/ ) (forventes revideret 2015) (godkendt d. 12/ ) (der forventes en ny frivilligpolitik i 2017) (godkendt d. 11/ ) (forventes revideret 2016/2017) (godkendt d. 18/ ) Demenspolitik Integrationspolitik Evalueringsrapport for skole- og dagtilbudsstrukturen (godkendt d. 17/9-2013) (forventes revideret 2016) (revideret udgave forventes godkendt 1. halvår 2014) (revideres igen i 2017/2018) (behandlet d. 18/6-2013) Servicepolitik på voksen handicap- og psykiatriområdet Udbygnings- og renoveringsplan på skole- og dagtilbudsområdet (Udviklingsplan for daginstitutionsområdet) (godkendt d. 12/4-2011)(forventes revideret 2015) (behandlet d. 21/5-2013) (forventes godkendt den 28/ ) (revideret udgave forventes godkendt 3. kvt. 2013) Læring og dagtilbud Tilsynspolitik - praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem Ungdomspolitik (forventes godkendt 2015/2016) (godkendt d. 11/ ) (godkendt d. 22/ ) (forventes revideret 2015) Politik for leg og læring (forventes godkendt 2015/2016) Kvalitetsstandarder og retningslinier mv. Kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp og madservice Kvalitetsrapport for folkeskolen 21 stk. Vedtægter for bruger- og pårørenderåd Pædagogiske læreplaner Kvalitetsstandarder på socialområdet 12 stk. Beredskab i forbindelse med seksuelle overgreb og vold mod børn og unge Faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet Myndighedsområdet 18 stk. Kvalitetsstandarder på skole- og dagtilbudsområdet 4 stk. En mere detaljeret oversigt over kvalitetsstandarder mv. findes i et selvstændigt bilag. Retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i botilbud Sundhedsberedskabsplan * Udvalgte politkker mv. med væsentlig betydning for service- og aktivitetsniveauet på velfærdsområdet.

54 Bilag: 3.2. Oversigt over kvalitetsstandarder på velfærdsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 5189/14

55 Eksisterende kvalitetsstandarder på velfærdsområdet primo 2014 Myndighedsafdelingens område Kvalitetsstandard for 85 - Bofællesskaber med/uden døgndækning på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for 85 - Bostøtte til hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard for 97 - Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Kvalitetsstandard for 99 - Støtte- og kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Døgnaflastningstilbud på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Botilbud på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for 96 - BPA-ordning Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Kvalitetsstandard for 100 nødvendige merudgifter (voksen) Kvalitetsstandard for STU-tilbud / Ravnholtskolen Kvalitetsstandard for tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger for sårbare børn og unge Kvalitetsstandard for sagsbehandling på børne- og ungeområdet kvalitetsstandard for handicapkompenserende ydelser på børneområdet Kvalitetsstandard for behandling af underretninger Socialområdet Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for tilbud på rusmiddelområdet (alkohol- og stofmisbrugsbehandling) Kvalitetsstandard for PPR Kvalitetsstandard for sundhedsplejen Kvalitetsstandard for Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandpleje tilbud Kvalitetsstandard for Norddjurs Børnecenter Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes bosteder for unge

56 Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for tilbud i juniorklubber Kvalitetsstandard for familiehusets samlede servicetilbud Sundheds- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard for 95 - BPA-ordning kvalitetsstandard for leverandør af mad kvalitetsstandard for leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp kvalitetsstandard for handicapkørsel kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for bevilling af støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard for A-ydelser på høreområdet Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard for hjælpemidler Kvalitetsstandard for individuel befordring Kvalitetsstandard for kommunale tilbud til borgere med demens Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående Kvalitetsstandard for boliger Kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser Kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeopgaver Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på plejeområdet Kvalitetsstandard for ydelser på høre- og synsområdet Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse Skole- og dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for tilsyn med dagtilbud Kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning Kvalitetsstandard for tilbud om sprogscreening Kvalitetsstandard for familieskolens aktiviteter

57 Bilag: 4.1. Vejledning til ansøgning Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 6966/14

58 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund for puljen Puljens målgruppe Puljens formål Ansøgerkreds Puljens anvendelsesperiode Ansøgningspuljens anvendelsesområde Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af indsatserne Dokumentation Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse...6 Side 1 af 7

59 1 Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. 2 Puljens målgruppe Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 3 Puljens formål Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på i alt 1 mia. kr. årligt skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. 4 Ansøgerkreds Puljen kan søges af landets 98 kommuner. Hver kommune kan indsende én ansøgning, der samlet beskriver de indsatser, der ønskes støtte til. 5 Puljens anvendelsesperiode Midlerne vil blive udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i Side 2 af 7

60 6 Ansøgningspuljens anvendelsesområde Det er kommunerne, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet i den pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer. I nedenstående kan der findes inspiration til, hvordan man kan styrke indsatsen. Der kan med fordel tages udgangspunkt i blandt andet Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionens arbejde, som kommer med en række anbefalinger til, hvordan man kan løfte ældreområdet. Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens rapporter kan findes på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside Kommunerne har mulighed for at få faglig sparring fra Socialstyrelsen vedr. indholdet i indsatserne, som kan kontaktes på tlf.: mandag til fredag mellem kl og Nedenfor er beskrevet en række temaer, anbefalinger og indsatser indenfor tre områder, der kan anvendes som inspiration til fokus i ansøgningen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem Kommunerne skal være opmærksomme på, at hvis de eksempelvis vælger at hæve serviceniveauet på personlig pleje eller praktisk hjælp, så vil det gælde alle de målgrupper, som er omfattet af bestemmelsen i serviceloven. Indsatsen vil stadig være inden for puljens formål, eftersom den primært er målrettet ældre borgere, og det vil ikke være lovligt at differentiere målgrupperne. Ad 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Midlerne kan anvendes til at understøtte den omlægning af hjemmehjælpen, der er i gang i kommunerne, hvor fokus i stigende grad er på borgernes egne ressourcer og på at give hjælp til selvhjælp med henblik på at borgeren kan genvinde funktionsevnen og leve et selvstændigt liv. Hjemmehjælpskommissionen anbefaler bl.a., at kommunerne arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet ud fra en bred forståelsesramme, hvor både den fysiske, psykiske og sociale dimension indgår. Indsatsen bør ifølge Hjemmehjælpskommissionen baseres på følgende grundprincipper: o Borgerens aktive deltagelse i forløbet o Individuel og fleksibel tilrettelæggelse med afsæt i borgeren behov og ressourcer o Helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samelede livssituation o Målorientering og tidsperspektiv o Tværfagligt og tværsektorielt o Koordinering o Planlægning o Vidensbasering og kvalitet Kommunerne kan endvidere vælge at arbejde med en udvidelse af målgruppen, således at ligeledes borgere med komplekse behov, herunder borgere på plejehjem enten kan tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb eller hjælp med et rehabiliterende sigte. Herudover kan kommunerne fx anvende ressourcer til at styrke medarbejdernes kompetencer indenfor rehabilitering mv. Kommunerne kan desuden bruge midlerne til at nedbringe ventetiden på genoptræning. Ad 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Side 3 af 7

61 Midlerne kan anvendes til serviceforbedringer indenfor personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice i form af eksempelvis flere bade eller mere rengøring til de ældre, der har behov. Kommunerne kan også vælge at støtte borgerne i brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger eller bruge midlerne til at styrke den sociale dimension i plejen ved at modvirke ensomhed og social isolation, bl.a. ved at hjemmeplejen støtter socialt isolerede borgere i at deltage i forebyggende og aktiverende tilbud. Ensomhed og social isolation kan have alvorlige konsekvenser for den ældre både i forhold til helbred og trivsel, og undersøgelser viser, at ældre borgere, der modtager meget hjemmehjælp, er betydeligt mere ensomme end andre ældre borgere. Kommunerne kan endvidere vælge at fokusere på at skabe mere sammenhængende forløb for borgere med komplekse behov ved at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som Hjemmehjælpskommissionen bl.a. har anbefalet. Desuden kan kommunerne styrke forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen ved, fx ved at implementere eksisterende effektive værktøjer til tidlig opsporing sygdomstegn og funktionsnedsættelse hos ældre borgere. Midlerne kan også anvendes til efteruddannelse af det eksisterende personale i forhold til fx sundhed og forebyggelse, velfærdsteknologi, mere komplekse plejeopgaver eller hvordan man indarbejder en social dimension i leveringen af hjælpen. Ad.3 Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem Midlerne kan anvendes på forskellig måde til at forbedre forholdene for de svageste ældre og dermed forbedre deres livskvalitet og trivsel. Det kan fx være ved en bedre indretning af plejecentrenes fællesarealer, så de bedre imødekommer fællesaktiviteter og tager højde for stigningen i antallet af demente beboere. Kommunerne kan også vælge at styrke plejen af mennesker med demens, kontinensplejen eller den palliative pleje. De kan implementere velfærdsteknologiske løsninger, der kan øge graden af selvhjulpenhed og forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger. Kommunerne kan vælge at implementere eksisterende redskaber til den gode indflytning på plejehjem, fx ved brug af livshistorier, som Ældrekommissionen har foreslået. Eller de kan foretage en opnormering af personalet, således at der eksempelvis er mulighed for flere aktiviteter i ydertimerne, som ofte efterspørges. Midlerne kan endvidere anvendes til flere aktiviteter for de svage ældre, til aflastning af pårørende til demente i eget hjem eller til efteruddannelsesinitiativer for personalet, fx i forhold til pleje af mennesker med demens eller en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte komplekse indsatser på ældreområdet. 7 Kriterier for tildeling af støtte Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår, hvilke indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. I forbindelse med ansøgning om midler skal kommunerne redegøre for følgende: De indsatser, som kommunen ansøger om midler til at iværksætte, herunder formålet med indsatsen, de planlagte indsatser og angivelse af hvem målgruppen er. At midlerne anvendes til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet i den enkelte kommune. Budget for anvendelsen af de ansøgte puljemidler, fordelt på tilskudsberettigede udgifter for de enkelte indsatser. Kommunens eksisterende budget på ældreområdet. 7.1 Krav til beskrivelse af indsatserne Side 4 af 7

62 Ved tildeling af støtte til indsatserne vil der blive lagt vægt på: 1. At indsatsens formål er beskrevet 2. At indholdet af indsatsen er beskrevet 3. At projektets målgruppe er beskrevet. 8 Dokumentation Kommunerne skal rapportere til ministeriet, om formål med indsatserne er opfyldt. Der skal indsendes en rapport senest den Skabelon for afrapportering kan hentes på Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljeportal under Min tilskudssag Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via ministeriets puljeportal. 9 Tilskudsberettigede udgifter Der lægges vægt på, at midlerne fra puljen udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Formålet med puljen er således, at midlerne skal komme de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde. 2. Udgifter til indsatser. 3. Udgifter til formidling. 4. Revisionsudgifter. 5. Andre definerede udgifter. 10 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Dækning af underskud. 5. Støtte til enkeltpersoners underhold. 6. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 11 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er den 14. februar Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen den 5. marts Spørgsmål vedr. indholdet i indsatserne kan rettes til Socialstyrelen på tlf mandag -fredag mellem kl Spørgsmål af administrativ karakter kan rettes til Social-, Børne- og Integrationsministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når Social-, Børne- og Integrationsministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Ved indsendelse af ansøgningen skal der anvendes NemId medarbejdersignaturer. Den tilskudsansvarlige såvel som den medarbejder, der opretter ansøgningen, skal have en NemId medarbejdersignatur. Der må normalt beregnes mindst 14 dages sagsbehandlingstid ved bestilling af NemId medarbejdersignaturer. Side 5 af 7

63 Det bemærkes, at ansøgningen tidligst kan indtastes i ministeriets puljeportal fra den 27. januar 2014 og frem til ansøgningsfristens udløb den 14. februar Dette skyldes overgang til ny platform for puljeportal og tilskudsadministrativt system i løbet af januar måned Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen skal der udarbejdes et budget fordelt på de indsatser, kommunen ønsker at anvende midlerne til. Budgetskemaet er udformet i excel, og hvert faneark repræsenterer én indsats, der er afkrydset i ansøgningsskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Excelarkets første faneark er et samleark, der summerer oplysninger indtastet i de øvrige faneark. Hele excelarket vedhæftes som en fil i portalen. Oplysninger fra samlearket skal anvendes til udarbejdelse af budgettet i portalen, hvor skabelonen budgetskema anvendes. Kommunerne får adgang til skabelonen for budgetskemaet, når de går i gang med at ansøge om midler fra puljens side. Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. I tilfælde af, at en kommune enten ikke ansøger om det fulde reserverede beløb eller ikke lever op til kravene for støtte fra puljen, fordeles de overskydende midler blandt de øvrige ansøgerkommuner efter den objektive fordelingsnøgle. Der vil særskilt blive taget stilling til den nærmere proces for, hvordan eventuelt overskydende midler skal fordeles blandt ansøgerkommunerne, så det sikres, at midlerne anvendes på ældreområdet i Periodiserede budgetter Udgifterne til de enkelte initiativer skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx ansættes en medarbejder mere i hjemmeplejen, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde. Kommunerne kan finde relevant information på KTO s hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgifter, som anføres i budgettet. Noterne skal dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i budgettet for de konkrete indsatser svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Kommunerne skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. Kommunerne skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Side 6 af 7

64 Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet kommunernes navn og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 7 af 7

65 Bilag: 4.2. Skrivelse fra ÆldreSagen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 14969/14

66 Til Voksen og plejeudvalget Norddjurs De ekstra 8.1 mio. kr. til Ældreområdet i Norddjurs kommune? Ældre Sagen Norddjurs, der består af lokalafdeling Grenaa, lokalafdeling Rougsø- Sdr. Hald og lokalafdeling Nørre Djurs besluttede på deres møde mandag d.20. januar at koordinationsudvalget i Ældre Sagen Norddjurs fremsender ønsker til voksen- og plejeudvalget om fordeling af Statens 8.1 mio. til ældreområdet i Norddjurs Kommune. Ældre Sagen Norddjurs glæder sig over at Norddjurs kommune har givet demensområdet et stort løft i 2014 og følgende overslags år. Det skal gerne udmønte sig i bedre livskvalitet for demente borgere deres pårørende og det er helt sikkert, at de bevilligede midler vil blive udmøntet på bedste vis til demensramte borgere. Derfor er vore øjne rettet mod andre områder på ældreområdet, som også trænger til et løft i hverdagen, hvor de ekstra midler på 8, 1mio. kr., som Norddjurs kommune har fået tildelt fra staten, skal bruges på ældreområdet. Det bekymrer Ældre Sagens lokalafdeling Nørre Djurs at alle områder i Norddjurs kommune ikke er dækket ind med et genoptrænings- \ vedligeholdelsestrænings center, da transport tiderne er alt for store og belastende for svage ældre der skal til genoptræning i Auning, når man bor i den midterste del af kommunen, så tilgodese også den midterste del af kommunen. Derfor anbefaler et enigt Ældre Sagen Norddjurs, at der afsættes midler til ansættelse af fysioterapeut på Glesborg Plejecenter til at arbejde i de frigivne hjemmeplejelokaler. Det vil være ideelt, så træningen kan styrkes med både vedligeholdelsestræning / genoptræning her i den midterste del af kommunen, så ældre borgere kan få den optimale træning i stedet for at bruge kræfter på de lange transporttider. I forbindelse med evt. træningscenter i lokalområdet på Glesborg plejecenter, vil det være et stort ønske, at der også oprettes en café med frokostretter lig de andre Centres cafeer i forbindelse med et evt. træningscenter, det vil bevirke at lokalområdet kan inddrages og derved være med til at skabe mere liv i centret til glæde for beboer og andre brugere ude fra lokalområderne. Her kan frivillige evt. blive en del af projektet. Forøget brand sikkerhed i ældreboliger er også en vigtig del, der skal prioriteres højt på ældreområdet som anbefales af Ældre Sagen Norddjurs. I flere år er der sparet så meget på praktisk hjælp til svage ældre her i Norddjurs kommune, at det nu er synligt gjort ude i lokalområderne at rengøring hver tredje uge trænger til et løft, så Ældre Sagen vil anbefale at nogle af midlerne også kan anvendes til at understøtte den rehabiliteringsomlægning hjemmehjælpsområdet er i gang med, ved at tilgodese svage ældre med rengøring hver 14. dag, i tilbuddet anbefales også en gåtur med en hjælper, et løft der er med til at skabe livskvalitet, når man ikke mere magter tingene selv. Med venlig hilsen Ældre Sagen Norddjurs formand Ingeborg Kyed Pedersen

67 Bilag: 4.3. Forslag til anvendelse af ældrepuljen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 15352/14

68 Sundhed og Omsorg FORSLAG TIL UDMØNTNING AF ÆLDREPULJEN I JANUAR 2014

69 Indhold 1. INDLEDNING Målgruppe Formål Oversigt over forslag Ansøgning, kriterier og svar DE ENKELTE FORSLAG a Rengøring hver 2. uge b Ekstra rengøring (alternativ til 1a) Øget serviceniveau bad Træning og aktivitet på plejecentrene Sygepleje Netværksrehabilitering Faldforebyggelse Vedligeholdelsestræning Patientsikkerhed Servicecheck på hjælpemidler Hurtig revisitering af samtlige borgere berørt af nyt serviceniveau

70 1. INDLEDNING Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre borgere kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder både for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så de kommer de ældre borgere til gavn, og så der sikres mest velfærd for pengene. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for ét år af gangen i 2014 og Herefter vil der blive gjort status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Der sker kun udmøntning i forhold til de indsatser, der opfylder formål og krav til udmøntning af puljen. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 8,1 mio. kr. i Midlerne vil blive udmøntet den 5. marts 2014 og skal anvendes i Målgruppe Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 1.2 Formål Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen på de områder, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være i form af en styrket rehabiliterings- og 2

71 genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Det er den enkelte kommune, der ud fra lokale behov og prioriteringer vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet. Formålet med puljen er således, at midlerne skal komme de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde 2. Udgifter til indsatser 3. Udgifter til formidling 4. Revisionsudgifter 5. Andre definerede udgifter. 3

72 1.3 Oversigt over forslag Nr. Indsats 2014 (hele kr.) 2015 (hele kr.) 1a Rengøring hver 2. uge b Ekstra rengøring (alternativ til forslag 1a) Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene* x 4 Sygepleje* x 5 Netværksrehabilitering* x 6 Faldforebyggelse* 200 x 7 Vedligeholdelsestræning ( 86)* x 8 Patientsikkerhed* Servicecheck på hjælpemidler (kun indsats i 2014) 10 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) I alt (med forslag 1a) I alt (med forslag 1b) * Beløbet kan varieres 1.4 Ansøgning, kriterier og svar Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår hvilke indsatser, som kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. 4

73 I forbindelse med ansøgning om midler skal kommunerne redegøre for følgende: 1. De indsatser, som kommunen ansøger om midler til at iværksætte, herunder formålet med indsatsen, de planlagte indsatser og angivelse af, hvem målgruppen er. 2. At midlerne anvendes til indsatser, der ligger ud over det eksisterende budget på ældreområdet i den enkelte kommune. 3. Budget for anvendelsen af de ansøgte puljemidler, fordelt på tilskudsberettigede udgifter for de enkelte indsatser. 4. Kommunens eksisterende budget på ældreområdet. Ved tildeling af støtte til indsatserne vil der blive lagt vægt på: 1. At indsatsens formål er beskrevet 2. At indholdet af indsatsen er beskrevet 3. At projektets målgruppe er beskrevet. Ansøgningsfristen er den 14. februar Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen den 5. marts Der skal aflægges regnskab for indsatsatsen, hvor det skal dokumenteres, at midlerne ikke er blevet modregnet med en besparelse i det samlede budget på ældreområdet. 5

74 2 DE ENKELTE FORSLAG 2.1a Rengøring hver 2. uge Norddjurs Kommune besluttede i 2008 at ændre serviceniveauet på den praktiske hjælp, så borgerne som udgangspunkt fik tilbud om rengøring hver 3. uge. Med rengøring hver 3. uge er det vanskeligt at vedligeholde hjemmet, og en del borgere oplever, at det tidligere rengøringsniveau ikke kan fastholdes. Den enkelte ydelse tager ofte lidt længere tid, og det er vanskeligere at fastholde, at ydelsen leveres med et rehabiliterende sigte, idet borgerens motivation og funktionsniveau falder i løbet af de tre uger. I denne gruppe er der borgere, hvis eneste hjælp er rengøring hver tredje uge. Muligheden for at fastholde borgernes egne kompetencer forbedres ved rengøring hver 2. uge. Borgerens mulighed for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp forbedres. Mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom øges, idet medarbejderne ser og oplever borgerne hyppigere. Der vil være mulighed for at skabe større kontinuitet i hjælpen, da en sideeffekt vil være, at der er mulighed for opnormering af medarbejdere, der er deltidsansat. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: konkret ændring i forbindelse med revisitation udvikling i ydelser/borgere kvalitetsstandard, visitation og praksis ændres. Faktuelle oplysninger (manuelt optalt) Antal borgere Hver uge Hver 2. uge Hver 3. uge ØST: 492 borgere VEST: 458 borgere PRIVAT: 127 borgere Gennemsnittet for den leverede rengøring er ca minutter pr. gang. 6

75 Formål: Et løft af serviceniveauet for de borgere, som i dag får gjort rent hver 3. uge Bedre trivsel og sundhed Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen En sideeffekt er større mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom eller udvikling i eksisterende sygdom. Indholdet af indsatsen: Der visiteres som udgangspunkt til rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Projektets målgruppe: Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre praktiske opgaver. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Borgere, som i dag modtager hjælp til rengøring hver 3. uge, vil fremover modtage hjælp hver 2. uge. 7

76 2.1b Ekstra rengøring (alternativ til 1a) Som alternativ til det generelle løft af serviceniveauet på den praktiske hjælp (rengøring) hver 2. uge kan der evt. gives mulighed for at visitere til ekstra rengøring eller hovedrengøring som enkeltstående ydelser. For nogle borgere er det en overvindelse at anmode om hjælp. Det betyder, at hjemmet indledningsvis kan trænge til ekstra rengøring, så den almindelige hjælp kan vedligeholde det. På samme vis er der borgere, hvor det almindelige serviceniveau kun vanskeligt vedligeholder hjemmets standard. Muligheden for ekstra ydelser vil mindske ulempen ved, at der som udgangspunkt visiteres til rengøring hver 3. uge. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ydelser Borgere. Formål: Et løft af serviceniveauet for de borgere, som i dag får gjort rent hver 3. uge Bedre trivsel og sundhed Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren har større mulighed for at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Indholdet af indsatsen: Ekstra rengøring, som ligger ud over det almindelige serviceniveau. Projektets målgruppe: Nye modtager af praktisk hjælp, hvor den ekstra indsats vil gøre det nemmere og mere motiverende for borgeren at medvirke til, at hjemmets rengøringsstandard holdes i relation til det kommunale serviceniveau Modtager af hjemmehjælp, hvor det trods den generelle indsats er vanskeligt at fastholde en rimelig rengøringsstandard. Økonomi: kr. i perioden 1. april december

77 Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om nye ydelser, som ligger ud over det eksisterende serviceniveau. 9

78 2.2 Øget serviceniveau bad Af Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard for personlig hjælp fremgår det, at bad og hårvask: Foregår i dagtimerne og som udgangspunkt 1 gang om ugen. Der er dog altid tale om en personlig og individuel vurdering, og der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og vaner. Der er aktuelt 468 borgere, som modtager hjælp til bad. Heraf får de 330 daglig morgenbesøg med hjælp til morgentoilette. Det gennemsnitlige tidsforbrug er 30 min. De borgere, der modtager daglig hjælp, får i praksis bad, når de ønsker det eller har behov for det. En anslået vurdering vil være, at der til disse borgere vil skulle visiteres ca. 10 minutter ekstra pr. uge for maks. 75 borgere. Der er borgere, som på grund af deres situation er visiteret til bad mere end 1 gang om ugen. Her vil der ikke være ændringer. Der er få borgere, som udelukkende er visiteret til bad 1 gang om ugen. Det vurderes, at ca. 15 borgere vil ønske at blive visiteret til bad 2 gange om ugen á gennemsnitlig 30 minutter. Der lægges op til, at den nuværende kvalitetsstandards begrænsning med, at bad som udgangspunkt foregår 1 gang om ugen, fjernes. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på Konkret ændring i forbindelse med revisitation Udvikling i, hvor hyppigt ønsker borgerne bad Kvalitetsstandard, visitation og praksis ændres. Formål: Øget velvære og bedre personlig hygiejne At bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer. At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion. At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen. 10

79 En sideeffekt er større mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom eller udvikling i eksisterende. Indholdet af indsatsen: Der visiteres og gennemføres hjælp til bad med afsæt i borgerens behov og ønsker. Projektets målgruppe: Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre den personlige pleje selv. Økonomi: kr. for 2014 i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der visiteres i dag som udgangspunkt til bad 1 gang om ugen. Dette ændres til bad efter en personlig og individuel vurdering. Flere borgere vil modtage bad 2 gange om ugen eller oftere. 11

80 2.3 Træning og aktivitet på plejecentrene Med det nuværende serviceniveau er aktiviteter og træning for såvel enkeltpersoner og som grupper begrænset på plejecentrene. Med budget 2014 blev der bevilget 1 mio. kr. til styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsen på plejecentrene (377 borgere). Med forslaget lægges der op til en markant styrkelse af denne indsats, og med mulighed for, at det kan foregå spredt over en større del af døgnet. Der vil i indsatsen også blive særlig fokus på det stigende antal af borgere med demens, som bor på kommunens plejecentre. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der udarbejdes evalueringskriterier. Formål: Sikre indhold og aktiviteter i hverdagen Medvirke til at borgerne mestringsevne bevares og styrkes Modvirke ensomhed og medvirke til at fastholde netværk. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 terapeuter og 4 aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Beskrivelse af konkrete ydelser og tilbud på de enkelte centre. Øget indhold i den enkelte borgers personlige handleplan for træning og aktivitet Projektets målgruppe: Beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: På nuværende tidspunkt foregår aktiviteter og rehabiliterende træning overvejende, når øvrige opgaver er løst. Der vil foregå konkrete aktiviteter og træning, som ikke er et tilbud i dag. 12

81 2.4 Sygepleje Der sker en løbende udvikling af opgaverne i det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at hjemmesygeplejen varetager nye, komplekse og tidskrævende opgaver. Den konkrete udvikling af dette søges fulgt via KL s partnerskabsprojekt: Dokumentation af sygeplejen. Eksempler på konkrete opgaver er: Intravenøs behandling i hjemmet TOBS (konkret tiltag til tidlig opsporing af begyndende sygdom) Udskrivning af ny opererede patienter Forebyggelse af indlæggelser Større koordineringsopgaver med hjemmeplejen. Der lægges op til øgede ressourcer til denne opgave. Som et nyt initiativ lægges op til en udvidelse i forhold til opfølgende hjemmebesøg, hvor hjemmesygeplejen gennemfører opfølgende hjemmebesøg hos alle borgere på 65+ år efter udskrivelse fra sygehuset. Der er allerede dokumenteret god effekt efter de nuværende kriterier, men tilbuddet rammer meget få borgere. Det er vurderingen, at en mere aktiv indsats vil have et stort potentiale i forhold til forebyggelse af genindlæggelser, minimere utilsigtede hændelser, sikre borgerne den rette information om tilbud og muligheder, samt gøre det nemmere for borgeren at kontakte hjemmesygeplejen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Indirekte forventes det at medføre en positiv effekt på det generelle behov for ydelser i form af, at der er tale om en forebyggende indsats. Der vil blive arbejdet målrettet på at styrke samarbejdet med praktiserende læger og regionen. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal besøg Effekt (kriterier udarbejdes) Afledte ydelser. 13

82 Formål: Øget kvalitet og patientsikkerhed Færre forebyggelige indlæggelser Et godt og sammenhængende udskrivelsesforløb. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 hjemmesygeplejersker Konkret tilbud til alle borgere på 65+ år om et opsøgende hjemmebesøg efter indlæggelse, med henblik på forebyggelse af genindlæggelser. Projektets målgruppe: Nuværende og kommende modtagere af sygeplejeydelser Den ældre medicinske patient Borgere på 65+ år, som udskrives fra sygehus og/eller som er i risiko for indlæggelse på sygehus. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Borgerne oplever flere sygeplejetimer ATA Bedre koordinering med hjemmeplejen Konkret nyt tilbud til alle 65+ årige. 14

83 2.5 Netværksrehabilitering Norddjurs kommune har gennem årene intensiveret den rehabiliterende indsats. Målsætningen er, at borgeren genvinder sin tabte funktionsevne og i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt liv. Ensomhed og isolation opleves ofte som en af de store trusler/risikofaktorer mod borgerens sundhed. Det er oplevelsen, at der er brug for udvikling af nye ydelser, hvis der fortsat skal skabes større resultater. Der er tale om ydelser, som styrker relationer og modvirker ensomhed. Der er fokus på et nyt begreb, som vi kalder netværksrehabilitering. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ydelser Borgerforløb. Formål: Mindske ensomhed og dermed styrke borgerens sundhed og personlige frihed. Indholdet af indsatsen: Udvikling af tilbud/tiltag i samarbejde med f.eks. ældreråd og udvalgte borgerrepræsentanter Oprettelse af og tilbud om konkrete ydelser som f.eks. madlavning for enlige, ernæring og kom i gang på motionscenteret Udarbejdelse af visitationskriterier og et systematisk evalueringsværktøj Ansættelse af 2 ergoterapeuter, 1 diætist og 1 økonoma. Projektets målgruppe: Ældre borgere, der er i risiko for at blive eller allerede er ensomme, og hvor det påvirker deres sundhed og mestringsevne. Økonomi: kr. i perioden 1. april december

84 Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om nye ydelser, der ikke er tilbud om i dag. 16

85 2.6 Faldforebyggelse Kommunekontaktrådet i Midtjylland har i forbindelse med udrulning af det nære sundhedsvæsen besluttet en målsætning i forhold til faldforebyggelse. Der foreslås afsat et beløb til opsøgende arbejde med henblik på faldforebyggelse, samt til indkøb af hoftebeskyttere, skridsikkert fodtøj, undervisning af medarbejdere mv. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal besøg Hjælpemidler Andre afledte konsekvenser. Formål: Mindske sygdom og forringet livskvalitet via forebyggelse af fald. Indholdet af indsatsen: Faldforebyggelse gennem opsøgende arbejde Undervisning af medarbejdere og Anvendelse af relevante hjælpemidler Indkøb af relevante hjælpemidler Åbent tilbud efter anmodning fra borgerne selv Udvidelse af terapeutnormeringen med ½ stilling. Projektets målgruppe: Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje Borger med faldtendens Borgere efter indlæggelse med brud. Økonomi: kr. i perioden 1. april december

86 Hvordan adskiller indsatsen fra det eksisterende serviceniveau: Der vil være tale om en systematisk indsats, som ikke foregår i dag. 18

87 2.7 Vedligeholdelsestræning Der har gennem de senere år været en stigende aktivitet på træningsområdet. Såvel i forhold til genoptræningsplaner som i forhold til vedligeholdelsestræning. Udviklingen har betydet, at der er perioder med øget ventetid på opstart af vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Nuværende maksimale ventetid på opstart er 4 uger. Det er af stor betydning for resultatet af træningsindsatsen, at træningsforløbet iværksættes hurtigt. Der lægges op til en kapacitetsudvidelse med henblik på udjævning og generel nedbringelse af toppen af ventetiden. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ventetiden Ydelser. Formål: Bedre borgernes funktionsevne via nedbringelse af ventetiden på vedligeholdelsestræning. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 fysioterapeuter, så ventetiden udjævnes og nedbringes. Projektets målgruppe: Borgere, der visiteres til træning efter servicelovens 86. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Den maksimale ventetid på opstart af ydelser vil være maks. 3 uger. 19

88 2.8 Patientsikkerhed Et omfattende medicinforbrug er en af udfordringerne i forhold til den ældre medicinske patient. Mange ældre bliver fejlmedicineret, og der sker fejl i administrationen af medicinen, hvilket bl.a. kan ses i forhold til registreringen af utilsigtede hændelser. Samarbejdet med praktiserende læger er en udfordring, og det er vanskeligt at få gennemført dosisdispensering. Der skal i 2014 gennemføres en implementering af det fælles medicinkort. Der lægges op til ansættelsen af en farmakonom, som dels skal involveres i forhold til de konkrete borgere, og dels i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere og opfølgning på utilsigtede hændelser. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal personlige kontakter Kontakter, der medførte justeringer af medicinkort (via kontakt til egen læge) Undervisningsforløb Andre afledte konsekvenser. Formål: Bedre sundhedstilstand via færre fejlmedicineringer Bedre sundhedstilstand via den enkelte borgers bedre forståelse af medicin, bivirkninger og symptomer Større udnyttelse af muligheden for dosisdispensering. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af farmakonom Medicinkort gennemgås på alle borgere, som modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp med henblik på at identificere uhensigtsmæssigheder og lave opfølgning med borger og egen læge Indgår i kronikerindsatsen på Norddjurs Kommunes Sundhedsskole Kvalitetssikre arbejdsgange for medicinadministration Medvirker til opfølgning på utilsigtede hændelser. 20

89 Projektets målgruppe: Den ældre medicinske patient Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje Borgere, hvor der er sket utilsigtet hændelse i relation til medicin. Økonomi: kr. i perioden 1. juni december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om en kompetence og et tilbud, som kommunen ikke har til borgerne i dag Der er tale om en indsats i forhold til utilsigtede hændelser, som supplerer og udbygger den store og systematiske indsats, der allerede foregår i dag. 21

90 2.9 Servicecheck på hjælpemidler Mange borgere har over tid fået bevilget hjælpemidler, som var passende i den aktuelle situation. Jævnligt opdages alligevel hjem, hvor der står defekte og uhensigtsmæssige hjælpemidler. Udviklingen i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologi går meget hurtigt. Tilstedeværelsen af de rigtige hjælpemidler er vigtige for borgernes mulighed for at bevare deres funktionsniveau. Der kan med fordel ske en systematisk opdatering på området. Der lægges op til et generelt servicecheck/tilbud i forhold til de borgere, som har hjælpemidler. Tilbuddet skal medvirke til, at forældede og eller defekte hjælpemidler udskiftes eller afhentes, samt at borgerne bliver informeret og opdateret på nye muligheder, som bedre kan afhjælpe deres situation. Der er som udgangspunkt tale om en engangsindsats, men ordningen følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Borgerbesøg Defekte hjælpemidler som udskiftes/repareres Hjælpemidler, som ikke længere anvendes og derfor hjemtages Behov for nye hjælpemidler, som imødekommes. Formål: At borgeren har de hjælpemidler, der er brug for At hjælpemidlerne virker og fungerer efter hensigten Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen Indsatsen har et rehabiliterende sigte. Indholdet af indsatsen: Ansættelse svarende til 1 visiterende fysioterapeut i 1 år Opsøgende besøg med vejledning og undervisning Reparation af hjælpemidler Udskiftning af uhensigtsmæssige hjælpemidler Indhentning af hjælpemidler, der ikke anvendes. 22

91 Projektets målgruppe: Alle borgere, hvor der er visiteret til hjælpemidler. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om en systematisk opfølgning og vejledning af alle borgere og et kvalitetscheck af hjælpemidler, som ikke foregår i dag. 23

92 2.10 Hurtig revisitering af samtlige borgere berørt af nyt serviceniveau Et ændret serviceniveau (som følge af foregående forslag) betyder, at der skal ske en revisitation af borgerne med afsæt i en personlig og individuel vurdering. Med det formål at få det nye serviceniveau til at slå igennem hurtigst muligt lægges op til, at visitationskapaciteten øges i et halvt år. Der er tale om en engangsindsats. Formål: Hurtig gennemførelse af nyt serviceniveau, med afsæt i en personlig og individuel vurdering. Indholdet af indsatsen: Alle borgere revisiteres hurtigst muligt Ansættelse af en visitator (fuld tid) i et halvt år. Projektets målgruppe: Borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Økonomi: kr. i perioden 1. juli december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Alle borgere revisiteres som udgangspunkt 1 gang om året. Med forslaget bliver alle revisiteret hurtigt. 24

93 Bilag: 4.4. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 17761/14

94

95 Bilag: 5.1. Brev til kommunerne vedrørende interessetilkendegivelse Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 14101/14

96 Fra: Til: Resumé: Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Kommunale forvaltningsdirektører, centerchefer samt område- og centerledere indenfor Socialpsykiatrien Landets kommuner introduceres for Puljens formål, målgruppe og forventede afprøvede evidensbaserede metoder, med henblik på efterfølgende at kunne tilkendegive om kommunerne er interesserede i at deltage i puljeinitiativet. Dato: Sagsnr: 12/ Initialer: sli Invitation til deltagelse i puljen: Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery- understøttende evidensbaserede metoder efterår efterår Social- og Integrationsministeriet inviterer alle landets kommuner til at tilkendegive, om de er interesserede i at deltage i ovenstående pulje. Social- og Integrationsministeriet ønsker med denne pulje at styrke og udvikle kvaliteten i kommunernes socialfaglige tilbud til borgere med primært svære psykiske lidelser. Målet med initiativet er at støtte kommunerne i arbejdet med rehabiliterende og recoveryunderstøttende metoder og tilgange i den sociale indsats overfor målgruppen. Puljens tema udmeldes i dialog med KL. Der afprøves to til tre evidensbaserede metoder/modeller, som indledningsvist vil blive tilpasset danske forhold. Det forventes, at der vil blive udvalgt ca kommuner, som hver afprøver en af de evidensbaserede metoder/modeller.. Se nærmere beskrivelse af puljen og de udbudte metoder/modeller i bilag 1. I bedes tilkendegive, om I ønsker at deltage i metodeafprøvningen, samt hvilke to af de udbudte metoder/modeller I er mest interesserede i at afprøve. I bedes anføre metoderne /modellerne i det vedhæftede parathedsvurderingsskema. Social- og Integrationsministeriet udvælger, i dialog med KL, de endelige to til tre metoder/modeller, der skal afprøves i puljen på baggrund af blandt andet interessetilkendegivelserne fra kommunerne. Interessetilkendegivelsen skal sendes til Socialstyrelsen, Sara Lindhardt senest d. 9. september Et ønske om deltagelse og beskrivelse af forventede metode-/modelindsats skal forelægges de(t) relevante kommunalpolitiske udvalg til orientering, inden tilkendegivelsen returneres til Socialstyrelsen. Yderligere oplysninger om puljeinitiativet kan findes i projektbeskrivelsen, der lægges ud på Socialstyrelsens hjemmeside primo august Steffen Bohni Chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen 1

97 Bilag 1 Puljebeskrivelse 1) Formålet med initiativet er - ved afprøvning og implementering af effektfulde metoder med et recovery- orienteret og rehabiliterende sigte - at skabe progression for borgere, der modtager støtte fra den kommunale socialpsykiatri. På borgerniveau forventes de afprøvede indsatser at understøtte og medvirke til, at flere borgere end tilfældet er i dag, arbejder hen imod eller opnår: Fuld recovery uden kliniske symptomer og med et funktionsniveau svarende til det, borgeren havde inden sygdommen, og uden fortsat tilknytning til psykiatrisk behandling, eller Social recovery, hvor borgeren stadigvæk kan fremvise kliniske tegn på psykisk lidelse, men hvor disse symptomer ikke forhindrer borgeren i at mestre eget liv. Det vil for eksempel betyde, at borgeren indgår i sociale netværk og sociale aktiviteter, bibeholder eller opnår beskæftigelse, gennemfører uddannelse, og undgår indlæggelse på psykiatriske afdelinger. På organisationsniveau forventes de professionelle i kommunerne, i højere grad at arbejde udviklingsorienteret, helhedsorienteret og rehabiliterende i de implicerede sociale indsatser. 2) Målgruppen er socialt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, der modtager støtte eller behandling i kommunernes socialfaglige tilbud. Borgeren vil typisk både have et lavt socialt og psykisk funktionsniveau. Se yderligere præcisering af målgruppen under hver metode. 3) Rammer for puljens anvendelse. Kommunerne kan eksempelvis afprøve en af nedenstående metoder eller modeller indenfor følgende kommunale tilbud: 85 Socialpædagogisk bistand mv. (bostøtte), 99 Støttekontaktperson, 107 Botilbud (midlertidigt) eller 108 Botilbud (længevarende). De fleste indsatser bør afprøves i tæt samarbejde med regionalpsykiatrien, og i udvalgte metode-/modelindsatser indgår man en bindende kontrakt om rolle- og opgavefordeling i forhold til den specifikke indsats. Derudover bør de fleste metoder/modeller afprøves i tæt samarbejde med relevante forvaltninger internt i kommunen og evt. uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. 4) Udbudte metoder/modeller. Fælles for alle metode- og modelindsatser er, at de ønskes afprøvet systematisk og tro imod metoden/modellens principper, elementer og manualer. Åben dialog og IPS vil skulle tilpasses og beskrives yderligere forud for selve afprøvningen. Dette arbejde varetages af Socialstyrelsen i samarbejde med relevante parter. Metoderne/modellerne er alle afprøvet internationalt og i et vist omfang nationalt overfor borgere med svære psykiske lidelser. To til tre af følgende metoder ønskes afprøvet: Åben dialog er en netværksskabende og samarbejdsorienteret støtte- og behandlingsmodel. Modellen består af syv elementer: Umiddelbar krisehjælp(24 timers kriseservice) 2

98 Et socialt netværksperspektiv Fleksibilitet i behandlingsmetoder Hele holdet er ansvarlige for behandlingen Psykologisk kontinuitet behandling både på sygehuset og udenfor Tolerance overfor usikkerhed, tid til at opbygge tillid Dialog, den reflekterende samtale I Åben dialog anses den psykotiske adfærd som eet muligt svar i den aktuelle dialog, og dialogen med borgeren opretholdes også i den kritiske fase af psykosen. Der er fokus på at opretholde kontakten med borgeren også i de meget kritiske faser og skabe mening i stedet for at fokusere på symptomer. Der fordres et tæt integreret samarbejde med regionalpsykiatrien. Effekt/udbytte. Studier fra Finland har blandt andet påvist lovende resultater i forhold til reduceret medicinforbrug, reduktion i antal tilbagefald og fastholdelse af arbejde eller uddannelse Målgruppe. Borgere med blandt andet psykoser i akut krise. Illness Management and Recovery program (IMR) Illness Management and Recovery program (IMR) er et evidensbaseret undervisningsprogram, som hjælper mennesker med svære psykiske lidelser med at erhverve sig viden om og udvikle strategier til at mestre den psykiske lidelse og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. Programmet indeholder 11 moduler med blandt andet temaer som: Strategier for recovery, Viden om skizofreni/bipolar sindslidelse/depression, Stress-sårbarhedsmodellen, Brug af stoffer og alkohol, Reduktion af tilbagefald, At mestre problemer og vedvarende symptomer, samt Sund livsstil. Der fordres et tæt integreret samarbejde med regionalpsykiatrien. Effekt/udbytte. Ifølge amerikanske IMR RCT-studier ser man følgende resultater overfor borgere med svære psykiske lidelser på botilbud: Markant bedre sygdomshåndtering, færre psykiske symptomer og forbedrede psykosociale funktioner. Samme målgruppe er kendetegnet ved efter endt behandling at have færre stresssymptomer og reduceret brug af rusmidler. Målgruppe. Målgruppen i denne indsats vil som udgangspunkt være dobbeltdiagnosticerede borgere på botilbud. IPS Individual Placement and Support I IPS yder en jobcoach en indsats overfor både borgeren, arbejdsgiveren og kollegaerne, for derved at støtte borgeren i at få og beholde et lønnet job på det ordinære arbejdsmarked. Der arbejdes med at reducere betydningen af kognitive deficits ved blandt andet at hjælpe med at skrive jobansøgninger og støtte til samtaler og matche den jobsøgende med et relevant job. IPS er baseret på 7 principper: 1. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. 2. Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet. 3. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet. 4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling. 3

99 5. Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og valg. 6. Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det. 7. Vejledning om sociale ydelser og arbejde. Der fordres et tæt integreret samarbejde med regionalpsykiatrien og det kommunale Jobcenter. Region Hovedstaden afprøver i et forskningsprojekt IPS modellen overfor målgruppen af borgere med svære psykiske lidelser - i samarbejde med Odense og Københavns kommune. Effekt/udbytte. Modellen er effektiv i forhold til at skabe ansættelse på det ordinære arbejdsmarked for personer med svære psykiske lidelser. Forskning viser, at deltagelse i IPS programmer ikke leder til øget stress, opblussen i symptomer eller har andre negative følger hos den enkelte deltager Målgruppe. Unge med svære psykiske lidelser, der visiteres via Jobcenter eller kommunale socialfaglige tilbud. I ovenstående forskningsprojekt er målgruppen voksne visiteret via distriktpsykiatriske centre. Social færdighedstræning i grupper. En socialpædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Varighed: op mod et år med ugentlige undervisningsseancer. Manualbaseret (udviklet af Lieberman m.fl). Følgende temaer i gruppeforløbet: symptommestring, samtalefærdigheder, medicin, og konfliktløsning. Effekt/udbytte. Metoden er effektiv til at reintegrere borgeren i samfundslivet og medvirker til at øge den enkeltes kognitive evne og sociale handlemuligheder. Målgruppe: Borgere med svære psykiske lidelser 5) Kriterier for udvælgelse af kommuner I vurderingen af hvilke kommuner, der kan komme i betragtning for metodeafprøvningen, vil følgende kriterier indgå: - Særligt store udgifter til mennesker med psykiske lidelser - Økonomiske og organisatoriske ressourcer til at implementere kompetenceudviklingsprogrammet og metoderne i projektperioden - Politisk og ledelsesmæssig opbakning til at afprøve metoderne - Motivation for og ressourcer til at forankre metoderne/modellerne efter projektperiodens afslutning - Et velfungerende samarbejde mellem de relevante forvaltninger samt med regionalpsykiatrien - Geografisk spredning 6) Tids- og aktivitetsplan for det videre puljeforløb i 2013: 9. september 2013 Kommunerne har returneret interessetilkendegivelserne 4

100 Medio september kommuner kontaktes med henblik på deltagelse i puljeinitiativet 27. september Afklaringsmøde. De udvalgte kommuner inviteres til et informationsmøde med en nærmere gennemgang af Socialstyrelsens forventninger til kommunerne, initiativets indhold samt forventede tilskudsmidler pr. kommune. Oktober/November December Samarbejdskontrakter indgås med de relevante kommuner Opstartsseminar for projektkommunerne 7) Evaluering. Der iværksættes en samlet implementerings- og effektevaluering af de to til tre metode-/modelindsatser i projektkommunerne. 8) Styregruppe: Der nedsættes en overordnet styregruppe for initiativet med deltagelse af Social- og Integrationsministeriet, KL. og projektkommunerne og med deltagelse af ekstern effektevaluator. 9) Puljeperiode: Efterår efterår

101 Bilag: 5.2. Tilskudsbrev 19M puljen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 14099/14

102

103

104 Bilag: 6.2. Anlæg - bilag til budgetopfølgning december 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 11108/14

105 Anlægsbudget ult. december 2013 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2013 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2013 Afvigelse i alt * ØKU Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Indtægter boligformål jordforsyning Indtægter erhvervsformål jordforsyning Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa Møgelbjerg, Grenaa etape Industriparken/Stålvej, Allingåbro Hvedevænget, Nørager etape Sommerhusgrunde v. Grenaa Strand Salg af diverse ejendomme Borgervenlig selvbetjening Kapitaltilførsel B45-Trustrup Implementering af ESDH Rolshøjvej, Grenaa Renoveringer adm.bygn. Arbejdsmiljørelaterede Moselunden, Auning - etape Åbyen - etape Centervej Auning ØKU Total BU Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Børnehave Glesborg Daginstitution i Allingåbro It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Ung Norddjurs Allingåbroskolen Totalrådgivning helhedsplanen Udbygningsplan skole- og dagtilbud Distrikt Allingåbro - multibane Distrikt Vivild - dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Tandplejen - nyt IT-system Rådgivning vedr. børnebyer Toubro/Rougsø 0 0 Ombygning køkkener - madordning Omlægning dag og døgntilbud børn og unge Søndre skole-renovering af tag Etabl. Af ventilationsanlæg Auning skole Ny daginstitution (Østre Skole) BU Total KUU P-plads ved Grenaa Idrætscenter Ungdomsunivers - fysisk anlæg Renovering haller og idrætsanlæg mv Kulturhuset Pavillionen, scene mv Banestien Allingåbro-Ryomgård Projekt Voer Brohoved Renovering haller og idrætsanlæg mv Naturpark Randers Fjord P-plads ved Ørum aktivitetscenter Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Multihus ved Nørre Djurs Hallen Bygningsovertagelse Djursland Museum Ny boldbane v.auning idræts- og kulturc Porten til Naturpark Randers Fjord Nørager Multihus Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering KUU Total

106 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2013 Afvigelse i alt * MTU Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup Hovedgaden i Allingåbro omlægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Indsats vedr. tomme boliger Kystsikring Anholt Legepladser, kommunale og v. institution Omfartsvej nord for Grenaa Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov Energimærkning bygninger Indsats tomme boliger Kyst og strandpulje Vådområde ved Øster Alling Revision af vandløbsregulativer mv Kabellægning Kabellægning af gadelys Diverse belægninger mv Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Anlæg af vej ved SOSU-skolen Ny vej, Digterparken Allingåbroskolen - asfalt i skolegård Overgang ved Violskrænten Auning hallerne - asfalt parkeringsplads Bygningsrenovering ekstrapulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Asfaltarbejder ekstra pulje Ørsted midtby - etabl. af sikker overgang Kattegatskolen-Tilgængelighed Legepladser bhv. Skoler og offentlige Toubroskolen - dræn legeplads Grenaa Idrætscenter udvidelse kontor Elektronisk byggesagsarkiv Adm. Bidrag anlæg veje mv. fordeles inden regnskabsårets afslutning MTU Total VPU Nyt Aktivitetscenter Ørsted STU-kollegium Varmtvandsbassin Etablering af nyt storkøkken IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedbocentret VPU Total Hovedtotal =mindreforbrug/merindtægt, -=merforbrug/mindreindtægt

107 Bilag: 6.1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 7850/14

108 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2013 på voksen- og plejeudvalgets område Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 656,7 650,9-5,8 Overførte driftsmidler 6,5-1,2-7,7 Drift i alt 663,2 649,7-13,5 Anlæg 7,5 2,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 654,1 2,6 656,7 Anlæg 1,1 6,4 7,5 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 6,5-1,2 7,7 1

109 Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område. (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget budget eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo december 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundheds- og omsorgsområdet 466,1 447,5 458,4-7,7 Myndighedsafdelingen 18,2 18,7 21,6 3,4 Socialområdet 136,7 136,7 136,7 0,0 Sikringsområdet 35,7 34,6 34,2-1,5 I alt 656,7 637,5 650,9-5,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Sundheds- og omsorgsområdet -4,7-4,7 0,0 Myndighedsafdelingen 4,3 0,3 4,0 Socialområdet 6,9 3,2 3,7 Sikringsområdet 0,0 0,0 0,0 I alt 6,5-1,2 7,7 * + =mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt På sundheds- og omsorgsområdet viser budgetopfølgningen pr. ultimo december 2013 et mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. (ekskl. forbrug af overførte midler). Mindreforbruget vedrører blandt andet følgende områder: demensområdet - ca. 1,5 mio. kr. kræftplan III - ca. 0,2 mio. kr. kommunikationsområdet - ca. 0,3 mio. kr. kronikerpulje - ca. 0,8 mio. kr. øvrige områder under sundhed og omsorg ca. 0,9 mio. kr. De ovenstående beløb forventes overført til

110 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det desuden besluttet, at afsætte et årligt beløb på 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter til husleje og etableringsomkostninger i forbindelse med det nye sundhedshus i Grenaa. Sundhedshuset forventes først at blive taget i brug i 2. halvår Det afsatte budget i 2013 skal derfor overføres til 2014 og anvendes til finansiering af kommunens etableringsomkostninger i forbindelse med indflytning i huset. Derudover er der et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor der er lavere gennemsnitsudgifter pr. ambulant besøg på sygehus end oprindelig forventet. Det skal bemærkes, at der ligeledes forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til betaling af tomgangshusleje i 2014 og Beløbet indgår i det samlede regnskab for ældrebolighandlingsplanen og indgår derfor ikke i budgetopfølgningen. På myndighedsafdelingens område forventes der et samlet merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. uden for servicerammen. Merforbruget skyldes for det første, at der i 2013 foretages en tilbagebetaling af 1,6 mio. kr. i for meget hjemtaget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i Samtidig forventes der et generelt fald i kommunens statsrefusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på 2,3 mio. kr. i Den endelige beregning foreligger først i forbindelse med regnskabsafslutningen for Omvendt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende aflastningsboliger. Inden for servicerammen forventer myndighedsafdelingen et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., der primært skyldes en stigning i antallet af STU-elever. Beløbet finansieres via myndighedsafdelingens overførte midler fra Udviklingen på STU-området er uddybet i efterfølgende afsnit. 3

111 På sikringsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører lavere udgifter til boligsikring og boligydelse. Området er udenfor servicerammen. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Der er et stigende pres på hjælpemiddelområdet. Der har i 2013 været et behov for indkøb af flere senge til udlån i forbindelse med forebyggelse af indlæggelser og tidligere hjemsendelse af patienter fra sygehusene. Desuden har der været en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. I 2013 er der blevet arbejdet videre med implementering af politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser herunder forebyggelse af genindlæggelser. Dette arbejde fortsættes i Samtidig vil der være øget fokus på muligheden for at anvende midlertidige boliger på plejecentrene for at mindske brugen af regionale sygehusydelser. Myndighedsafdelingen Det forventes, at der i 2013 og i efterfølgende år er et generelt fald i statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager på ca. 2,3 mio. kr. Årsagen er primært hjemtagelse af borgere i dyre foranstaltninger i fremmede kommuner samt afgang af sager, som tidligere har udløst refusion. Området vedrørende statsrefusion ligger uden for servicerammen. Der er taget kontakt til BDO med henblik på at sikre en korrekt hjemtagning af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager i På området inden for servicerammen har der i 2013 været en betydelig stigning i antallet af STUelever. I 2012 var der således indskrevet 33,6 årspersoner på STU-uddannelser, mens der i 2013 er 44,8 årspersoner. Dette medfører en stigning i udgifterne til STU-uddannelser på ca. 3,3 mio. kr. fra 2012 til Da uddannelsen er 3-årig, vil udgiftsstigningen på området fortsætte i

112 Myndighedsafdelingen, arbejdsmarkedsområdet og økonomiafdelingen er i færd med at afdække årsagerne til udgiftsstigningen. I forbindelse med den kommende budgetkontrol, vil der blive forelagt en beregning af de forventede udgifter til STU i På området inden for servicerammen opleves der ligeledes et fald i indtægterne fra fremmede kommuner. Indtægtsfaldet skyldes primært, at der er en række kommuner, der har konstateret, at de ikke er betalingskommune for borgere, der modtager et servicetilbud på Norddjurs Kommunes handicap- og psykiatriområde. Mindreindtægten modsvares i 2013 af et tilsvarende fald i Norddjurs Kommunes betalinger til fremmede kommuner. Det skal bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område fortsat verserer to uafklarede ankesager, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Når det samlede merforbrug inden for servicerammen kun forventes at blive på 0,3 mio. kr. i 2013, skyldes dette, at der er en ekstraordinær indtægt på 2,4 mio. kr. fra Region Midtjylland vedrørende betaling for respirationsopgaver, der er udført i Merforbruget på de 0,3 mio. kr. finansieres af myndighedsafdelingens overførte midler fra 2012 på 4,3 mio. kr. Socialområdet Socialområdet forventer på nuværende tidspunkt at bruge ca. 3,2 mio. kr. af det overførte beløb på 6,9 mio. kr. fra 2012 til 2013 til bl.a. indkøb af busser, kompetenceudvikling samt indkøb og implementering af nye IT-systemer. Sikringsområdet Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i

113 Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget 2013 Forbrug ultimo december 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Voksen- og plejeområdet 7,5 2,1 2,1-5,4 I alt 7,5 2,1 2,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen på ca. 5,4 mio. kr. består primært af: 0,4 mio. kr. vedrørende det nye aktivitetscenter i Ørsted. Der er på nuværende tidspunkt frigivet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering, hvoraf ca. 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2013, mens restbeløbet på ca. 0,4 mio. kr. først anvendes i ,8 mio. kr. vedrørende Djurs Mad I/S, der forventes overført til 2014, da den igangværende syn og skønsag endnu ikke er afsluttet. Herudover forventes mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende frivillighus og IT på socialområdet overført til næste år. Det bemærkes, at byggerierne i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet i ovenstående tabel. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag. 6

114 Bilag: 7.1. Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 13279/14

115 Oversigt over budgetdele, som skal omplaceres mellem udvalg (i kr.) Bemærkning: udvalg budgetdelen skal omplaceres til Økonomiudvalget - profitcenter Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Personlige tillæg m.v AU Tilbagebetaling af personlige tillægydet AU Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf AU Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf AU Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbeh AU Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( AU Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfina AU Refusion af personlige tillæg og helbred AU Voksen- og plejeudvalget - profitcenter Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram AU Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd AU Tilbagebetaling vedrørende introduktions AU Tilbagebetaling vedrørende introduktions AU Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særli AU Refusion vedrørende hjælp i særlige tilf AU Personlige tillæg m.v AU Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk AU Tandlægebehandling, personlige tillæg pg AU Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og p AU Supplement til pensionister med nedsat p AU Andre personlige tillæg pgf. 14, stk AU Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf AU Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, s AU Sociale formål AU Udgifter vedrørende samværsret mv. med b AU Hjælp til udgifter til sygebehandling m AU Tilskud til tandpleje til økonomisk vans AU Hjælp til enkeltudgifter og flytning(akt AU Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a AU Refusion af udgifter til sociale formål AU Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere AU Særlig støtte med 50 pct. refusion ( AU Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpoli AU Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering ØKU Boligydelse til pensionister - kommunal ØKU Tilskud til lejere ØKU Lån til lejere af én og tofamilie- huse ØKU Tilskud og lån til andelshavere m. fl ØKU Tilskud til lejebetaling i ældreboliger ØKU Efterreguleringer ØKU Tilbagebetaling af lån og renter ØKU Boligsikring - kommunal medfinansiering ØKU Boligsikring som tilskud og lån ØKU Boligsikring som tilskud ØKU Almindelig boligsikring ØKU Efterregulering ØKU

116 Bilag: 7.2. Bilag: Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 18578/14

117 Driftsbudgettet på kulturområdet på kr. forbliver på KUU Driftsbudgettet på udviklingsområdet på kr. deles med EU Fra KUU til EU ud af et samlet driftsbudget på kr. på udviklingsområdet Tilskud til Kattegatcentret Havets Hus Anholt Turistkontor Destination Djursland - beløbet er ca. 1 mio.kr. lavere end normalt på grund af forudbetaling tilskud i 2012 som politisk vedtaget Business Region Aarhus/7 kommunesamarbejdet Midtjyllands EU-kontor Operatør lokal erhvevsservice Væksthus Midtjylland - Norddjurs Kommunes andel af finansiering Erhvervsservice Erhvervsmæssigbranding - herunder kr. til DWP Havets Ressourcer Erhvervsudviklingsaktiviteter (ekstra tilskud DWP og erhvervskonsulent (konto 6)) Østjylland Spisekammer I alt fra driftsbudget 2014 uden overførsler og nye bevillinger Nye projekter vedtaget via udviklingspuljen 2013 kræver overførsel Medfinansiering af turismestrategi fase 2 - Bønnerup Herudover er der enkelte uafsluttede projekter fra 2013, som skal færdiggøres i 2014 og kræver overførsel? Anlæg som flyttes fra KUU til EU Kattegatcentret renovering i Viden Djurs investering i nye uddannelser Udviklingspuljen 2,0 mio.kr. EU's andel af puljen i forslag

118 Bilag: 9.1. Uanmeldt og anmeldt tilsyn Bakkely 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 15351/14

119 Sundhed og Omsorg Bakkely Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 18. november 2013 Anmeldt kommunalt tilsyn 29. november 2013

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Bostedet Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4, 8500 Grenaa BEMÆRK ændret mødetidspunkt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. 28.03.11/mtm Dok. 67270-12

Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. 28.03.11/mtm Dok. 67270-12 Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet 28.03.11/mtm Dok. 67270-12 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 28. marts 2011 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. april 2011 1 1. Indledning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 05/2012 Sted : UngNorddjurs, Auning Skole, Søndre Fælledvej 2, Auning Dato : 24. april 2012 Start kl. : 15:00 Slut kl. : 21:00 Medlemmer Deltog Mads Nikolajsen (F) X Else

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Vivild Borger- og Ældrecenter Århusvej 13 Vivild 8961 Allingåbro Dato: Torsdag den 18. december 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN norddjurs ældreråd ÆldreVEJVISEREN Møllehjemmet i Auning VELKOMMEN Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Norddjurs Ældreråd og alt det, du som ældre borger kan bruge det til.

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 7. august 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune.

Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Notat til Voksen- & Plejeudvalgets møde d. 20.12.2012. Udarbejdet af Line Kristensen, Ældreområdet. Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Den 17. marts 2009

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012 LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere