Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Politikker på velfærdsområdet Ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt om metodeudvikling af social færdighedstræning Budgetopfølgning på voksen- og plejevalgets område ultimo december Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Status på arbejdet med nyt aktivitetscenter i Ørsted Kommunalt tilsyn på plejecentre Orientering Ankeafgørelser...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for A00 14/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Der er udarbejdet en samlet plan for afholdelsen af møder i 2014 i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår, at mødet i voksen- og plejeudvalget torsdag den 18. december 2014 flyttes til tirsdag den 6. januar 2015, idet der ellers med den nuværende møderytme vil gå ca. halvanden måned inden det første møde primo februar Forvaltningen har derudover udarbejdet et forslag til en mere detaljeret plan for voksen- og plejeudvalgets møder og aktiviteter i Mødeplanerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at voksen- og plejeudvalgets mødedatoer i 2014 godkendes 2. at voksen- og plejeudvalgets møde torsdag den 18. december 2014 flyttes til tirsdag den 6. januar at voksen- og plejeudvalget tager stilling til udvalgsmødernes start- og sluttidspunkt 4. at forslaget til detaljeret plan for voksen- og plejeudvalgets møder og aktiviteter godkendes. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Mødekalender for voksen- og plejeudvalget /14 2 Åben Politisk mødekalender 1. og 2. halvår /14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingens punkt 1 og 2. Voksen- og plejeudvalget beslutter, at udvalgsmøderne starter kl Voksen- og plejeudvalget godkender den detaljerede møde- og aktivitetsplan med enkelte justeringer. 2

5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for A00 14/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Arbejdsplanen sættes på dagsordenen til hvert udvalgsmøde og kan således udvides og revideres i forhold til hvilke nye arbejdsopgaver, der dukker op og i forhold til tidspunkterne for behandlingen af de enkelte udvalgssager. Arbejdsplanen skal således ses som et dynamisk planlægningsredskab. Forslaget til arbejdsplan for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 godkendes. Bilag: 1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 3

6 Voksen- og plejeudvalget Politikker på velfærdsområdet P22 14/1449 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På velfærdsområdet findes der en række politikker, som beskriver de overordnede visioner og mål for kommunens servicetilbud og aktiviteter i forhold til de forskellige målgrupper. Desuden findes der et stort antal konkrete og operationelle delpolitikker, planer og kvalitetsstandarder. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget de politikker og kvalitetsstandarder, der gælder for kommunens borgere. På mødet vil der blive orienteret om, hvilke politikker og kvalitetsstandarder, der primært vedrører voksen- og plejeudvalgets område. En oversigt over politikker og kvalitetsstandarder på velfærdsområdet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om politikker og kvalitetsstandarder på voksen- og plejeudvalgets område tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over politikker på velfærdsområdet 13172/14 2 Åben Oversigt over kvalitetsstandarder på velfærdsområdet 5189/14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen Ø34 14/847 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 8,1 mio. kr. i De afsatte midler udmøntes til kommunerne for ét år ad gangen i 2014 og Herefter vil der blive gjort status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen på de områder, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan f.eks. være i form af en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje samt bedre forhold for de svageste ældre på plejecentre. Det er den enkelte kommune, der afgør ud fra de lokale behov og prioriteringer, hvor indsatsen på ældreområdet skal styrkes. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til et løft af serviceniveauet på ældreområdet i Norddjurs Kommune i 2014: Nr. Indsats Beløb i 2014 (hele kr.) 1a Rengøring hver 2. uge b Ekstra rengøring 930 (alternativ til forslag 1a) 2 Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene* Sygepleje* Netværksrehabilitering* Faldforebyggelse* Vedligeholdelsestræning ( 86)* Patientsikkerhed* Servicecheck på hjælpemidler* Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser 250 I alt (med forslag 1a) I alt (med forslag 1b) * Beløbet kan varieres. En detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til indsatsområder er vedlagt som bilag sammen med en vejledning til ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen. Forslagene til anvendelse af midlerne fra ældrepuljen er fremsendt til ældrerådet, der på et møde den 3. februar 2014 vil udarbejde et høringssvar. Høringssvaret vil blive udleveret på voksen- og plejeudvalgets møde. Desuden har Ældre Sagen Norddjurs fremsendt en skrivelse vedrørende anvendelsen af puljemidlerne, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes andel af puljemidlerne er på ca. 8,1 mio. kr. i Ansøgningsfristen for at få midlerne frigivet er den 14. februar 2014, og der kan forventes svar på ansøgningen den 5. marts

9 Voksen- og plejeudvalget Puljemidlerne skal anvendes i 2014, og der skal aflægges regnskab for indsatsen, hvor det skal dokumenteres, at midlerne ikke er blevet modregnet med en besparelse i det samlede budget på ældreområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen og plejeudvalget tager stilling til hvilke forslag til løft af indsatsen på ældreområdet, der skal medtages i ansøgningen om frigivelse af de 8,1 mio. kr., der udgør Norddjurs Kommunes andel af ældrepuljen. Bilag: 1 Åben Vejledning til ansøgning 6966/14 2 Åben Skrivelse fra ÆldreSagen 14969/14 3 Åben Forslag til anvendelse af ældrepuljen 15352/14 4 Åben Høringssvar - Ældrerådet 17761/14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget beslutter, at ansøgningen skal indeholde følgende tiltag med de angivne beløb: Indsats Beløb i hele kr. Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad 520 Træning og aktivitet på plejecentre Sygepleje Netværksrehabilitering 700 Faldforebyggelse 100 Vedligeholdelsestræning ( 86) 500 Patientsikkerhed 210 Hurtig visitering og aktivering af nye ydelser 250 Servicecheck på hjælpemidler 0* I alt *I ansøgningen skal der gøres opmærksom på, at hvis der er mulighed for at få andel i eventuelle overskydende midler i den statslige pulje, så ansøges der om midler til servicecheck på hjælpemiddelområdet. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Et høringssvar fra ældrerådet blev udleveret på voksen- og plejeudvalgets møde og er vedlagt som bilag. 8

11 Voksen- og plejeudvalget Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt om metodeudvikling af social færdighedstræning G01 14/1780 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Socialområdet har i efteråret 2013 fremsendt en ansøgning til Socialstyrelsen om at komme i betragtning ved tildelingen af midler fra styrelsens 19M pulje Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder, som udmøntes i perioden fra efteråret 2013 til efteråret Socialstyrelsens invitation til at ansøge om at få andel i puljemidlerne er vedlagt som bilag. Norddjurs Kommunes ansøgning er blevet imødekommet, og kommunen har fået mulighed for at deltage i et delprojekt, hvor der er tale om metodeudvikling og afprøvning af metoderne i social færdighedstræning. Ni kommuner deltager i projektet sammen med Socialstyrelsen, en metodeleverandør samt en ekstern effekt- og implementeringsevaluator. Socialstyrelsens skrivelse vedrørende deltagelse i projektet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes ansøgning er imødekommet med i alt kr. i perioden fra november 2013 til august Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender Norddjurs Kommunes deltagelse i projektet. Bilag: 1 Åben Brev til kommunerne vedrørende interessetilkendegivelse 14101/14 2 Åben Tilskudsbrev 19M puljen 14099/14 9

12 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning på voksen- og plejevalgets område ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften i 2013 viser et mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsbudgettet pr. ultimo december 2013 viser, at der forventes et mindreforbrug på ca. 5,8 mio. kr. ekskl. overførte midler på voksen- og plejeudvalgets område. Hertil kommer, at der i forhold til de overførte midler fra 2012 til 2013 forventes overført 7,7 mio. kr. til Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 656,7 650,9-5,8 Overførte driftsmidler 6,5-1,2-7,7 Drift i alt 663,2 649,7-13,5 Anlæg 7,5 2,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender budgetopfølgningen. 11

14 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december /14 2 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 12

15 Voksen- og plejeudvalget Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Ø00 14/1654 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget den 19. november 2013 vedtog kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 en række ændringer af styrelsesvedtægten. Formålet med ændringerne af styrelsesvedtægten var blandt andet at samle sammenhængende opgaver under ét politisk udvalg fremfor, at de er fordelt på flere udvalg. Ovenstående ændringer betyder blandt andet, at følgende budgetdele omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget: Boligydelse til pensionister Boligsikring. Desuden er der en række arbejdsopgaver vedrørende sagsbehandling og bevilling af ydelser, der varetages af arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet. Som følge heraf flyttes følgende budgetdele fra voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Repatriering Personlige tillæg mv Sociale formål (delvist) Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Økonomiske konsekvenser Budgettet, der skal omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget, kan opgøres således for budget 2014 og overslagsårene: 13

16 Voksen- og plejeudvalget I mio. kr Boligydelse til pensionister 18,34 18,34 18,34 18, Boligsikring 11,41 11,41 11,41 11,41 I alt 29,75 29,75 29,75 29,75 Budgettet, der skal omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget, kan opgøres således for budget 2014 og overslagsårene: I mio. kr Kont. hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 0,05 0,05 0,05 0, Repatriering 0,00 0,00 0,00 0, Personlige tillæg m.v. 5,35 5,35 5,35 5, Sociale formål 1,73 1,73 1,73 1, Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 0,07 0,07 0,07 0,07 I alt 7,20 7,20 7,20 7,20 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at der gives en tillægsbevilling på 29,751 mio. kr. til Boligydelse til pensionister og Boligsikring til økonomiudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. 2. at der gives en tillægsbevilling på 7,198 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. Tillægsbevillingen vedrører budget 2014 med effekt i overslagsårene og omfatter Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, Repatriering, Personlige tillæg m.v., Sociale formål og Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 14

17 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt 13279/14 2 Åben Bilag: Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU 18578/14 til EU Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Status på arbejdet med nyt aktivitetscenter i Ørsted A00 13/5703 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På mødet vil der blive givet en aktuel status på udarbejdelsen af et hovedprojekt for det nye aktivitetscenter i Ørsted. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 16

19 Voksen- og plejeudvalget Kommunalt tilsyn på plejecentre K09 14/575 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har den 18. november og den 29. november 2013 aflagt henholdsvis et uanmeldt og et anmeldt tilsynsbesøg på Bakkely Tilsynsrapporterne inkl. høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Uanmeldt og anmeldt tilsyn Bakkely /14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Orientering A00 14/1711 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Bevilling af midler til fælles kommunalt projekt vedrørende intermediære omsorgs- og behandlingstilbud. Ansættelse af nye ledere på Møllehjemmet og i hjemmeplejen vest. Invitation til konference den 13. marts 2014 vedrørende den seneste sundhedsprofilundersøgelse: Hvordan har du det? Invitationen er vedlagt som bilag. Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens arbejde. Materialet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Invitation til konferencen: Hvordan har du det? 14140/14 2 Åben "Livet skal leves hele livet" - Regeringens politiske oplæg til opfølgning 14731/14 på Hjemmehjælpskommissionen 18

21 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 19

22 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 14/1720 Lukket sag Sagsgang: VPU 20

23 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 1. Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for Mødekalender for voksen- og plejeudvalget 2014 (5319/14) 2. Politisk mødekalender 1. og 2. halvår 2014 (15460/14) 2. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2014 (150769/13) 3. Politikker på velfærdsområdet 1. Oversigt over politikker på velfærdsområdet (13172/14) 2. Oversigt over kvalitetsstandarder på velfærdsområdet (5189/14) 4. Ansøgning om frigivelse af midler fra ældrepuljen 1. Vejledning til ansøgning (6966/14) 2. Skrivelse fra ÆldreSagen (14969/14) 3. Forslag til anvendelse af ældrepuljen (15352/14) 4. Høringssvar - Ældrerådet (17761/14) 5. Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt om metodeudvikling af social færdighedstræning 1. Brev til kommunerne vedrørende interessetilkendegivelse (14101/14) 2. Tilskudsbrev 19M puljen (14099/14) 6. Budgetopfølgning på voksen- og plejevalgets område ultimo december Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2013 (7850/14) 2. Anlæg - bilag til budgetopfølgning december 2013 (11108/14) 7. Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt 1. Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt (13279/14) 2. Bilag: Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU (18578/14) 9. Kommunalt tilsyn på plejecentre 1. Uanmeldt og anmeldt tilsyn Bakkely 2013 (15351/14) 10. Orientering 1. Invitation til konferencen: Hvordan har du det? (14140/14) 2. "Livet skal leves hele livet" - Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen (14731/14) 21

24 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (Ø) 22

25 Bilag: 1.2. Politisk mødekalender 1. og 2. halvår 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 15460/14

26

27

28 Bilag: 1.1. Mødekalender for voksen- og plejeudvalget 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 5319/14

29 29. januar 2014 Mødekalender for voksen- og plejeudvalget 2014 Dato Aktivitet Sted 4. februar 2014 kl Introduktionsmøde I for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa 4. februar 2014 kl februar 2014 kl marts 2014 kl marts 2014 kl marts 2014 kl april 2014 kl april 2014 kl april 2014 kl Konstituerende møde i voksen- og plejeudvalget Møde i voksen- og plejeudvalget Introduktionsmøde II for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Ravnholtskolen og STUkollegiet (kl ) Besøg på Violskrænten og Grønnegården (kl ) Besøg på hjælpemiddeldepotet (kl ) Besøg på Skovstjernen (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris Besøg på Glesborg Plejecenter (kl ) Mødet afholdes i mødelokale på jobcentergangen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i mødelokale på jobcentergangen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i mødelokale på jobcentergangen på rådhuset i Grenaa Ravnholsskolen, Ravnholtvej 1 og STU-kollegiet, Kløvervang 3-7 i Grenaa Violskrænten 13 i Grenaa Kalorievej 4 i Grenaa Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Valmuevej 2 i Glesborg 1

30 29. april 2014 kl maj 2014 kl maj 2014 kl Besøg i botilbud i Glesborg psykiatri (kl ) Besøg i Dolmer Have psykiatri (kl ) Besøg hos rusmiddelcentret (kl ) Besøg hos AUC, Team 68, Neuropædagogisk team (kl ) Besøg hos sundheds- og omsorgsområdet i Østergade (kl ) Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) Besøg hos hjemmeplejen ØST og besigtigelse af lokaler til nyt sundhedshus i Grenaa (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg på Digterparken (kl ) Indvielse af kunst på Digterparken (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Valmuevej 21 i Glesborg Dolmer Have 2 i Grenaa Sønderport 10 i Grenaa Sønderport 10 i Grenaa Østergade 36 i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Sygehusvej 12 i Grenaa Sygehusvej 12 i Grenaa Tove Ditlevsens Vej 2 i Grenaa maj 2014 KL s sociale topmøde i Aalborg 3. juni 2014 kl Besøg på Bakkely (kl ) Auningvej 8 i Gjesing 2

31 17. juni 2014 kl juni 2014 kl august 2014 kl august 2014 kl september 2014 kl september 2014 kl Besøg på Farsøhthus og hos hjemmeplejen VEST (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Indvielse af kunst på Violskrænten (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Besøg på Møllehjemmet og træningscenter VEST (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg hos Kærvang/Skovvang og midlertidigt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) 1. spadestik til nyt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Besøg i aktivitetstilbud på Gl. Estrup (kl ) Besøg i Damhuset (kl ) Ekstraordinært VPU-møde vedr. budget 2015 Besøg på Fuglsanggården og aktivitetscenter Hytten (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg hos Djurs Mad (kl ) Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4 i Allingåbro Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4 i Allingåbro Violskrænten 13 i Grenaa Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Sygehusvej 27B i Ørsted Randersvej 4 i Auning Nordkystvejen 31 (lidt uden for Allingåbro) Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4 i Allingåbro Trekanten 1 i Grenaa Trekanten 1 i Grenaa Industrivej 27 i Auning 3

32 1. oktober 2014 kl Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) Besøg på Ørum Bo- og Aktivitetscenter og boenhederne Kornvænget og Åparken (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Møllehjemmet, Elme Allé 6 i Auning Dystrupvej 4 i Ørum Ultimo oktober Indvielse af sundhedshuset i Grenaa Sygehuset 4. november 2014 kl november 2014 kl december 2014 kl december 2014 Besøg i Posthaven / træningscenter ØST (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg Mellemgården og Nærheden samt i Ålunden (kl ) Møde i voksen- og plejeudvalget (kl ) Besøg på Centervej og aktivitetscenter på Centervej Besøg i Nr. 17 og psykiatriboliger i Auning Besøg i rusmiddelcentrets lokaler i Allingåbro Besøg på Rougsøcentret i Allingåbro Besøg i botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro Møde i voksen- og plejeudvalget Posthaven 48 i Grenaa Fabrikvej 8 i Grenaa Mødet afholdes i mødelokale xx på rådhuset i Grenaa Centervej i Auning Hovedgaden 87 i Allingåbro Industriparken 15 i Allingåbro 4

33 kl kvt Studietur for voksen- og plejeudvalget Ultimo maj 2015 Indvielse af nyt aktivitetscenter i Ørsted Sygehusvej i Ørsted OBS! Mangler indvielse af kunst i Glesborg Plejecenter og Skovstjernen (placeres forud for KB-møder) 5

34 Bilag: 2.1. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

35 Norddjurs Kommune 29. januar 2014 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan februar 2014 kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Introduktionsmøde for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område 4. februar 2014 kl Mødet afholdes i mødelokale i Jobcentret på rådhuset i Grenaa Konstituerende møde i voksen- og plejeudvalget Valg af formand og næstformand 4. februar 2014 kl Mødet afholdes i mødelokale i Jobcentret på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for 2014 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 (inkl. plan for institutionsbesøg) Oversigt over politikker, planer og kvalitetsstandarder på voksenog plejeudvalgets område Behandling af forslag til anvendelse af Norddjurs Kommunes andel af de statslige puljemidler til løft af serviceniveauet på ældreområdet Behandling af bevilling af midler fra Socialstyrelsens 19M-pulje Budgetkontrol for december 2013 / forventet regnskab 2013 Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Status på arbejdet med etablering af et nyt aktivitetscenter i Ørsted 1

36 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Orientering o Bevilling af midler til fælleskommunalt projekt vedrørende intermediære omsorgs- og behandlingstilbud o Ansættelse af nye ledere på Møllehjemmet og i hjemmeplejen vest o Invitation til konference den 13. marts 2014 vedrørende Region Midtjyllands seneste sundhedsprofilundersøgelse Hvordan har du det? o Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens arbejde Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 4. marts 2014 kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Introduktionsmøde for kommunalbestyrelsen vedrørende voksen- og plejeudvalgets område 4. marts 2014 kl Mødet afholdes i mødelokale i Jobcentret på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til hovedprojekt for det nye aktivitetscenter i Ørsted Behandling af resultatet af gennemført brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet Behandling af forslag til reviderede vedtægter for handicaprådet Behandling af forslag til Norddjurs Kommunes kompetencefordelingsplan Behandling af forslag til revideret sundhedsberedskabsplan (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Status på anvendelsen af midler fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2013 og stillingtagen til principper for anvendelsen af evt. restbeløb Behandling af principper for anvendelsen af midlerne i voksen- og 2

37 plejeudvalgets udviklingspulje i 2014 (inkl. anvendelsen af midler til fritidspas for voksne) herunder forløbet for den videre proces Status på anvendelsen af midler fra voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2013 og stillingtagen til principper for anvendelsen af evt. restbeløb Behandling af principper for anvendelsen af midlerne i voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje herunder forløbet for den videre proces Drøftelse af forslag til kvalitetsstandarder på sundhedsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt børne- og ungdomsudvalget) Drøftelse af forslag til etablering af en ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til en styrkelse af de nye, særlige demensenheder (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til arbejdsopgaver og organisatorisk tilhørsforhold for en ny frivilligkonsulent i en toårig forsøgsperiode (sendes efterfølgende til høring i frivilligrådet, handicaprådet, integrationsrådet og ældrerådet) Budgetkontrol for januar 2014 Status på projekt om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 3

38 Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes handicappris (lukket dagsorden) Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 10. marts 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Ravnholtskolen og STU-kollegiet (kl ) Besøg på Violskrænten og Grønnegården (kl ) Besøg på hjælpemiddeldepotet (kl ) 1. april 2014 kl Mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4, Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Skovstjernen (kl ) Behandling af forslag til etablering af en ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til en styrkelse af de nye, særlige demensenheder (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til arbejdsopgaver og organisatorisk tilhørsforhold for en ny frivilligkonsulent i en toårig forsøgsperiode (inkl. høringssvar fra frivilligrådet, handicaprådet, integrationsrådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til etablering af tilbud i aktivitetscentrene i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet og integrationsrådet) 4

39 Drøftelse af forslag til forbedring af servicetilbuddene på psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af regnskab 2013 for Djurs Mad I/S Behandling af sektorbeskrivelser i regnskab 2013 på voksen- og plejeudvalgets område Orientering om kontrolberegning af priskrav for 2013 til leverandører af madservice og praktisk bistand til rengøring Budgetkontrol for februar 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Drøftelse af årsrapporter for 2013 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapporter for 2013 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapport for 2013 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 5

40 1. april 2014 kl Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris 10. april 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Glesborg Plejecenter (kl ) Besøg i botilbud i Glesborg psykiatri (kl ) Besøg i Dolmer Have psykiatri (kl ) Besøg hos rusmiddelcentret (kl ) Besøg hos AUC, Team 68, Neuropædagogisk team (kl ) 29. april 2014 kl Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Institutionsbesøg og dialogmøder Besøg hos sundheds- og omsorgsområdet i Østergade 36 (kl ) Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) 6. maj 2014 kl Mødet afholdes i Hjemmeplejen ØST, Sygehusvej 12, Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg hos hjemmeplejen ØST og besigtigelse af lokaler til nyt sundhedshus i Grenaa (kl ) Behandling af forslag til udbudsform for totalrådgivning og håndværkerydelser i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg Behandling af forslag til etablering af tilbud i aktivitetscentrene i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet og integrationsrådet) 6

41 Behandling af forslag til forbedring af servicetilbuddene på psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af frivilligrådets forslag til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde ( 18) og til aktiverende og forebyggende tilbud ( 79) Behandling af forslag til kvalitetsstandard på sundhedsområdet (incl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt børne- og ungdomsudvalget) Drøftelse af forslag til en styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsten for beboerne på plejecentrene (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til anvendelse af puljen til velfærdsteknologi (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for marts 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 20. maj 2014 kl Tove Ditlevsens Vej 2, Grenaa Institutionsbesøg Besøg på Digterparken (kl ) Indvielse af kunst på Digterparken (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) 7

42 maj 2014 KL s sociale topmøde i Aalborg 3. juni 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Bakkely (kl ) Besøg på Farsøhthus og hos hjemmeplejen VEST (kl ) 3. juni 2014 kl Mødet afholdes på Farsøhthus, I. P. Farsøhthus Allé 4, Allingåbro Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til tildeling af håndværkerydelser i forbindelse med byggeri af nyt aktivitetscenter i Ørsted Behandling af forslag til en styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsten for beboerne på plejecentrene (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til anvendelse af puljen til velfærdsteknologi (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Budget 2015 o Behandling og prioritering af forslag til anlægsønsker på voksen- og plejeudvalgets område o Behandling af forslag til udvidelse af servicearealerne på Plejecenter farsøhthus Behandling af forslag til rammeaftale 2015 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører udviklingsstrategien) Drøftelse af forslag til en ny integrationspolitik i Norddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet LBR, bestyrelser og øvrige politiske fagudvalg) Drøftelse af forslag til indhold / kommunale aktiviteter i det nye sundhedshus i Grenaa (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for april

43 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Behandling af årsrapporter for 2013 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapporter for 2013 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapport 2013 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 17. juni 2014 kl Violskrænten 13, Grenaa Indvielse af kunst på Violskrænten (kl ) (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) 26. juni 2014 kl Møde i voksen- og plejeudvalget 9

44 Mødet afholdes på Møllehjemmet, Elme Allé 6, Auning Besøg på Møllehjemmet og træningscenter VEST (kl ) Behandling af forslag til indhold / kommunale aktiviteter i det nye sundhedshus i Grenaa (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til en plan for det kommende arbejde med en ny overordnet socialpolitik og en revideret servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet herunder hvordan politikere, borgere, råd, medarbejdere og ledere i højere grad kan blive aktivt involveret i udarbejdelsen af politikkerne, og hvordan det sikres, at politikkerne bliver mere anvendelige og et reelt afsæt for nye initiativer Behandling af forslag til hvordan fremtidige kvalitetsstandarder skal udformes, så de bliver mere sammenhængende og helhedsorienterede og bidrager til at skabe en tættere integration mellem de enkelte serviceydelser og aktiviteter på velfærdsområdet Budgetkontrol for maj 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 19. august 2014 kl Sygehusvej 27B, Ørsted Institutionsbesøg Besøg hos Kærvang/Skovvang og midlertidigt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) spadestik til nyt aktivitetscenter i Ørsted (kl ) 10

45 (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) 21. august 2014 kl Institutionsbesøg Besøg i aktivitetstilbud på Gl. Estrup (kl ) Besøg i Damhuset (kl ) 21. august 2014 kl Mødet afholdes på Farsøhthus, I. P. Farsøhts Allé 4, Allingåbro Ekstraordinært møde i voksen- og plejeudvalget Budget september 2014 kl Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Fuglsanggården og aktivitetscenter Hytten (kl ) Behandling af forslag til tildeling af totalrådgivningsopgaven i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg Behandling af forslag til ny sundhedsaftale for Behandling af forslag til en ny integrationspolitik i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar fra integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet LBR, bestyrelser og øvrige politiske fagudvalg) Budgetkontrol for juni-juli 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet 11

46 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 9. september 2014 kl Dialogmøderne afholdes på Møllehjemmet, Elme Allé 6, Auning Institutionsbesøg og dialogmøder Besøg hos Djurs Mad, Industrivej 27, Auning (kl ) Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Dialogmøde med integrationsrådet (kl ) 1. oktober 2014 kl Mødet afholdes i Ørum Bo- og Aktivitetscenter, Dystrupvej 4, Ørum Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Ørum Bo- og Aktivitetscenter og boenhederne Kornvænget og Åparken (kl ) Behandling af forslag til rammeaftale 2015 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører styringsaftalen) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav til leverandører af praktisk bistand (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav til leverandører af madservice (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til reviderede, overordnede retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i 2015 i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) 12

47 Budgetkontrol for august 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Halvårlig statistik vedr. utilsigtede hændelser Halvårsrapport om visitationsafdelingens tilsynsbesøg i hjemmeplejen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) Ultimo oktober Indvielse af sundhedshuset i Grenaa 4. november 2014 kl Mødet afholdes i Posthaven 48 i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg i Posthaven / træningscenter ØST (kl ) Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav til leverandører af praktisk bistand (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i 2015 herunder forløbet for den videre proces Behandling af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2015 herunder forløbet for den videre 13

48 proces Budgetkontrol for september 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 20. november 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Mellemgården Besøg hos Nærheden Besøg i Ålunden 20. november 2014 kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til reviderede, overordnede retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i 2015 i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til aftaleholdere på voksen- og plejeudvalgets område i 2015 Budgetkontrol for oktober 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet 14

49 Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Orientering Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 4. december 2014 kl Institutionsbesøg Besøg på Centervej og aktivitetscenter på Centervej Besøg i Nr. 17 og psykiatriboliger i Auning Besøg i rusmiddelcentrets lokaler i Allingåbro Besøg på Rougsøcentret i Allingåbro Besøg i botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro 18. december 2014 kl Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Evaluering af sundheds- og omsorgsområdets betjening af Anholt Budgetkontrol for november 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 15

50 Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) Juleafslutning Øvrige dagsordenpunkter i 2014/2015 Behandling af det endelige byggeregnskab for det nye produktionskøkken til Djurs Mad I/S Status på arbejdet med etablering af jobrotationsforløb Status på udgifter til tomgangshusleje Nedrivning af tomme ældreboliger i Holbæk Drøftelse af forslag til den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune og herunder anvendelse af midler til styrkelse af kronikerindsatsen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til den fremtidige kronikerindsats i Norddjurs Kommune og herunder anvendelse af midler til styrkelse af kronikerindsatsen (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige, sammenhængende indsats på kommunikationsområdet (sendes efterfølgende til høring hos ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige, sammenhængende indsats på kommunikationsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af fase 3 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (sendes efterfølgende i høring i ældrerådet og 16

51 handicaprådet) Behandling af fase 3 i politikken for forebyggelse af sygehusindlæggelser (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til en politik for det nære sundhedsvæsen (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og øvrige politiske fagudvalg) Behandling af forslag til en politik for det nære sundhedsvæsen (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og øvrige politiske fagudvalg) Drøftelse af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige sammenhængende indsats på senhjernesskadeområdet (sendes efterfølgende i høring i ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til indhold i og organisering af den fremtidige sammenhængende indsats på senhjernesskadeområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på madserviceområdet, der skal gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på madserviceområdet, der skal gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til hovedprojekt i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg (maj 2015) Behandling af forslag til tildeling af håndværkerydelser i forbindelse med etableringen af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg (sep. 2015) 17

52 Bilag: 3.1. Oversigt over politikker på velfærdsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 13172/14

53 Oversigt over politikker, kvalitetsstandarder mv. på velfærdsområdet Overordnede politikker Øvrige områder Overordnede politikker* Ældrepolitik Handicappolitik Sundhedspolitik Sammenhængende børnepolitik Skole- og dagtilbudspolitik Socialpolitik Kommuneplan Kultur- og fritidspolitik (godkendt d. 13/ ) (godkendt d. 12/ ) (revideret udgave (revideret udgave (forventes udarbejdet 2. halvår 2014/1. halvår 2015) (forventes udarbejdet 2. halvår 2014/1. halvår 2015) (forventes revideret 2015) (forventes revideret 2016/2017) godkendt d. 20/8-2013) godkendt d. 11/ ) (forventes revideret 2016/2017) (forventes revideret 2016/2017) Konkrete og operationelle delpolitikker, planer mv. Konkrete og operationelle delpolitikker, planer mv.* = Sammenhæng til overordnet politik Ældrebolighandlingsplanen Den sociale rammeaftale for 2014 Politik for inklusion og tidlig indsats Beskæftigelsesplan for 2014 (byggerier afsluttet 2013) (forventes godkendt d. 17/9-2013) (godkendt d. 15/5-2012) (forventes revideret 2016/2017) Politik til forebyggelse af sygehusindlæggelser Sundhedsaftalen for Politik for folkeskolens årgang Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune (1. fase godkendt d. 19/6-2012, 2. fase godkendt den 23/5 2013, (godkendt d. 30/ ) (godkendt d. 15/5-2012) (forventes godkendt revideret 2016/2017) fase forventes godkendt i andet halvår 2014) Plan for rehabilitering på ældreområdet Supplerende delaftaler til sundhedsaftalen Handleplan for læsning Indkøbspolitik (godkendt i forbindelse med vedtagelsen (hjerneskadeområdet, palliativ indsats, demens, kræft og børn med cerebral parese) (godkendt d. 3/3-2009) (godkendt d. 21/ ) af budget 2011) (godkendt d. 11/ / 21/ / 13/ / 21/ / 22/ ) Velfærdsteknologipolitik Frivilligpolitik Politik for it og læring Politik vedrørende almene boliger (godkendt d. 23/ ) (forventes revideret 2015) (godkendt d. 12/ ) (der forventes en ny frivilligpolitik i 2017) (godkendt d. 11/ ) (forventes revideret 2016/2017) (godkendt d. 18/ ) Demenspolitik Integrationspolitik Evalueringsrapport for skole- og dagtilbudsstrukturen (godkendt d. 17/9-2013) (forventes revideret 2016) (revideret udgave forventes godkendt 1. halvår 2014) (revideres igen i 2017/2018) (behandlet d. 18/6-2013) Servicepolitik på voksen handicap- og psykiatriområdet Udbygnings- og renoveringsplan på skole- og dagtilbudsområdet (Udviklingsplan for daginstitutionsområdet) (godkendt d. 12/4-2011)(forventes revideret 2015) (behandlet d. 21/5-2013) (forventes godkendt den 28/ ) (revideret udgave forventes godkendt 3. kvt. 2013) Læring og dagtilbud Tilsynspolitik - praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem Ungdomspolitik (forventes godkendt 2015/2016) (godkendt d. 11/ ) (godkendt d. 22/ ) (forventes revideret 2015) Politik for leg og læring (forventes godkendt 2015/2016) Kvalitetsstandarder og retningslinier mv. Kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp og madservice Kvalitetsrapport for folkeskolen 21 stk. Vedtægter for bruger- og pårørenderåd Pædagogiske læreplaner Kvalitetsstandarder på socialområdet 12 stk. Beredskab i forbindelse med seksuelle overgreb og vold mod børn og unge Faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet Myndighedsområdet 18 stk. Kvalitetsstandarder på skole- og dagtilbudsområdet 4 stk. En mere detaljeret oversigt over kvalitetsstandarder mv. findes i et selvstændigt bilag. Retningslinier for fastlæggelsen af den valgfrie servicebetaling i botilbud Sundhedsberedskabsplan * Udvalgte politkker mv. med væsentlig betydning for service- og aktivitetsniveauet på velfærdsområdet.

54 Bilag: 3.2. Oversigt over kvalitetsstandarder på velfærdsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 5189/14

55 Eksisterende kvalitetsstandarder på velfærdsområdet primo 2014 Myndighedsafdelingens område Kvalitetsstandard for 85 - Bofællesskaber med/uden døgndækning på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for 85 - Bostøtte til hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard for 97 - Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Kvalitetsstandard for 99 - Støtte- og kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Døgnaflastningstilbud på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Botilbud på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for 96 - BPA-ordning Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Kvalitetsstandard for 100 nødvendige merudgifter (voksen) Kvalitetsstandard for STU-tilbud / Ravnholtskolen Kvalitetsstandard for tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på handicap- og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger for sårbare børn og unge Kvalitetsstandard for sagsbehandling på børne- og ungeområdet kvalitetsstandard for handicapkompenserende ydelser på børneområdet Kvalitetsstandard for behandling af underretninger Socialområdet Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for tilbud på rusmiddelområdet (alkohol- og stofmisbrugsbehandling) Kvalitetsstandard for PPR Kvalitetsstandard for sundhedsplejen Kvalitetsstandard for Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandpleje tilbud Kvalitetsstandard for Norddjurs Børnecenter Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes bosteder for unge

56 Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for tilbud i juniorklubber Kvalitetsstandard for familiehusets samlede servicetilbud Sundheds- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard for 95 - BPA-ordning kvalitetsstandard for leverandør af mad kvalitetsstandard for leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp kvalitetsstandard for handicapkørsel kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for bevilling af støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard for A-ydelser på høreområdet Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard for hjælpemidler Kvalitetsstandard for individuel befordring Kvalitetsstandard for kommunale tilbud til borgere med demens Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående Kvalitetsstandard for boliger Kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser Kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeopgaver Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på plejeområdet Kvalitetsstandard for ydelser på høre- og synsområdet Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse Skole- og dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for tilsyn med dagtilbud Kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning Kvalitetsstandard for tilbud om sprogscreening Kvalitetsstandard for familieskolens aktiviteter

57 Bilag: 4.1. Vejledning til ansøgning Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 6966/14

58 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund for puljen Puljens målgruppe Puljens formål Ansøgerkreds Puljens anvendelsesperiode Ansøgningspuljens anvendelsesområde Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af indsatserne Dokumentation Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse...6 Side 1 af 7

59 1 Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. 2 Puljens målgruppe Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 3 Puljens formål Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på i alt 1 mia. kr. årligt skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. 4 Ansøgerkreds Puljen kan søges af landets 98 kommuner. Hver kommune kan indsende én ansøgning, der samlet beskriver de indsatser, der ønskes støtte til. 5 Puljens anvendelsesperiode Midlerne vil blive udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i Side 2 af 7

60 6 Ansøgningspuljens anvendelsesområde Det er kommunerne, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet i den pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer. I nedenstående kan der findes inspiration til, hvordan man kan styrke indsatsen. Der kan med fordel tages udgangspunkt i blandt andet Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionens arbejde, som kommer med en række anbefalinger til, hvordan man kan løfte ældreområdet. Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens rapporter kan findes på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside Kommunerne har mulighed for at få faglig sparring fra Socialstyrelsen vedr. indholdet i indsatserne, som kan kontaktes på tlf.: mandag til fredag mellem kl og Nedenfor er beskrevet en række temaer, anbefalinger og indsatser indenfor tre områder, der kan anvendes som inspiration til fokus i ansøgningen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem Kommunerne skal være opmærksomme på, at hvis de eksempelvis vælger at hæve serviceniveauet på personlig pleje eller praktisk hjælp, så vil det gælde alle de målgrupper, som er omfattet af bestemmelsen i serviceloven. Indsatsen vil stadig være inden for puljens formål, eftersom den primært er målrettet ældre borgere, og det vil ikke være lovligt at differentiere målgrupperne. Ad 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Midlerne kan anvendes til at understøtte den omlægning af hjemmehjælpen, der er i gang i kommunerne, hvor fokus i stigende grad er på borgernes egne ressourcer og på at give hjælp til selvhjælp med henblik på at borgeren kan genvinde funktionsevnen og leve et selvstændigt liv. Hjemmehjælpskommissionen anbefaler bl.a., at kommunerne arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet ud fra en bred forståelsesramme, hvor både den fysiske, psykiske og sociale dimension indgår. Indsatsen bør ifølge Hjemmehjælpskommissionen baseres på følgende grundprincipper: o Borgerens aktive deltagelse i forløbet o Individuel og fleksibel tilrettelæggelse med afsæt i borgeren behov og ressourcer o Helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samelede livssituation o Målorientering og tidsperspektiv o Tværfagligt og tværsektorielt o Koordinering o Planlægning o Vidensbasering og kvalitet Kommunerne kan endvidere vælge at arbejde med en udvidelse af målgruppen, således at ligeledes borgere med komplekse behov, herunder borgere på plejehjem enten kan tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb eller hjælp med et rehabiliterende sigte. Herudover kan kommunerne fx anvende ressourcer til at styrke medarbejdernes kompetencer indenfor rehabilitering mv. Kommunerne kan desuden bruge midlerne til at nedbringe ventetiden på genoptræning. Ad 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Side 3 af 7

61 Midlerne kan anvendes til serviceforbedringer indenfor personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice i form af eksempelvis flere bade eller mere rengøring til de ældre, der har behov. Kommunerne kan også vælge at støtte borgerne i brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger eller bruge midlerne til at styrke den sociale dimension i plejen ved at modvirke ensomhed og social isolation, bl.a. ved at hjemmeplejen støtter socialt isolerede borgere i at deltage i forebyggende og aktiverende tilbud. Ensomhed og social isolation kan have alvorlige konsekvenser for den ældre både i forhold til helbred og trivsel, og undersøgelser viser, at ældre borgere, der modtager meget hjemmehjælp, er betydeligt mere ensomme end andre ældre borgere. Kommunerne kan endvidere vælge at fokusere på at skabe mere sammenhængende forløb for borgere med komplekse behov ved at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som Hjemmehjælpskommissionen bl.a. har anbefalet. Desuden kan kommunerne styrke forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen ved, fx ved at implementere eksisterende effektive værktøjer til tidlig opsporing sygdomstegn og funktionsnedsættelse hos ældre borgere. Midlerne kan også anvendes til efteruddannelse af det eksisterende personale i forhold til fx sundhed og forebyggelse, velfærdsteknologi, mere komplekse plejeopgaver eller hvordan man indarbejder en social dimension i leveringen af hjælpen. Ad.3 Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem Midlerne kan anvendes på forskellig måde til at forbedre forholdene for de svageste ældre og dermed forbedre deres livskvalitet og trivsel. Det kan fx være ved en bedre indretning af plejecentrenes fællesarealer, så de bedre imødekommer fællesaktiviteter og tager højde for stigningen i antallet af demente beboere. Kommunerne kan også vælge at styrke plejen af mennesker med demens, kontinensplejen eller den palliative pleje. De kan implementere velfærdsteknologiske løsninger, der kan øge graden af selvhjulpenhed og forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger. Kommunerne kan vælge at implementere eksisterende redskaber til den gode indflytning på plejehjem, fx ved brug af livshistorier, som Ældrekommissionen har foreslået. Eller de kan foretage en opnormering af personalet, således at der eksempelvis er mulighed for flere aktiviteter i ydertimerne, som ofte efterspørges. Midlerne kan endvidere anvendes til flere aktiviteter for de svage ældre, til aflastning af pårørende til demente i eget hjem eller til efteruddannelsesinitiativer for personalet, fx i forhold til pleje af mennesker med demens eller en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte komplekse indsatser på ældreområdet. 7 Kriterier for tildeling af støtte Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår, hvilke indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. I forbindelse med ansøgning om midler skal kommunerne redegøre for følgende: De indsatser, som kommunen ansøger om midler til at iværksætte, herunder formålet med indsatsen, de planlagte indsatser og angivelse af hvem målgruppen er. At midlerne anvendes til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet i den enkelte kommune. Budget for anvendelsen af de ansøgte puljemidler, fordelt på tilskudsberettigede udgifter for de enkelte indsatser. Kommunens eksisterende budget på ældreområdet. 7.1 Krav til beskrivelse af indsatserne Side 4 af 7

62 Ved tildeling af støtte til indsatserne vil der blive lagt vægt på: 1. At indsatsens formål er beskrevet 2. At indholdet af indsatsen er beskrevet 3. At projektets målgruppe er beskrevet. 8 Dokumentation Kommunerne skal rapportere til ministeriet, om formål med indsatserne er opfyldt. Der skal indsendes en rapport senest den Skabelon for afrapportering kan hentes på Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljeportal under Min tilskudssag Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via ministeriets puljeportal. 9 Tilskudsberettigede udgifter Der lægges vægt på, at midlerne fra puljen udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Formålet med puljen er således, at midlerne skal komme de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde. 2. Udgifter til indsatser. 3. Udgifter til formidling. 4. Revisionsudgifter. 5. Andre definerede udgifter. 10 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Dækning af underskud. 5. Støtte til enkeltpersoners underhold. 6. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 11 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er den 14. februar Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen den 5. marts Spørgsmål vedr. indholdet i indsatserne kan rettes til Socialstyrelen på tlf mandag -fredag mellem kl Spørgsmål af administrativ karakter kan rettes til Social-, Børne- og Integrationsministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når Social-, Børne- og Integrationsministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Ved indsendelse af ansøgningen skal der anvendes NemId medarbejdersignaturer. Den tilskudsansvarlige såvel som den medarbejder, der opretter ansøgningen, skal have en NemId medarbejdersignatur. Der må normalt beregnes mindst 14 dages sagsbehandlingstid ved bestilling af NemId medarbejdersignaturer. Side 5 af 7

63 Det bemærkes, at ansøgningen tidligst kan indtastes i ministeriets puljeportal fra den 27. januar 2014 og frem til ansøgningsfristens udløb den 14. februar Dette skyldes overgang til ny platform for puljeportal og tilskudsadministrativt system i løbet af januar måned Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen skal der udarbejdes et budget fordelt på de indsatser, kommunen ønsker at anvende midlerne til. Budgetskemaet er udformet i excel, og hvert faneark repræsenterer én indsats, der er afkrydset i ansøgningsskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Excelarkets første faneark er et samleark, der summerer oplysninger indtastet i de øvrige faneark. Hele excelarket vedhæftes som en fil i portalen. Oplysninger fra samlearket skal anvendes til udarbejdelse af budgettet i portalen, hvor skabelonen budgetskema anvendes. Kommunerne får adgang til skabelonen for budgetskemaet, når de går i gang med at ansøge om midler fra puljens side. Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. I tilfælde af, at en kommune enten ikke ansøger om det fulde reserverede beløb eller ikke lever op til kravene for støtte fra puljen, fordeles de overskydende midler blandt de øvrige ansøgerkommuner efter den objektive fordelingsnøgle. Der vil særskilt blive taget stilling til den nærmere proces for, hvordan eventuelt overskydende midler skal fordeles blandt ansøgerkommunerne, så det sikres, at midlerne anvendes på ældreområdet i Periodiserede budgetter Udgifterne til de enkelte initiativer skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx ansættes en medarbejder mere i hjemmeplejen, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde. Kommunerne kan finde relevant information på KTO s hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgifter, som anføres i budgettet. Noterne skal dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i budgettet for de konkrete indsatser svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Kommunerne skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. Kommunerne skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Side 6 af 7

64 Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet kommunernes navn og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 7 af 7

65 Bilag: 4.2. Skrivelse fra ÆldreSagen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 14969/14

66 Til Voksen og plejeudvalget Norddjurs De ekstra 8.1 mio. kr. til Ældreområdet i Norddjurs kommune? Ældre Sagen Norddjurs, der består af lokalafdeling Grenaa, lokalafdeling Rougsø- Sdr. Hald og lokalafdeling Nørre Djurs besluttede på deres møde mandag d.20. januar at koordinationsudvalget i Ældre Sagen Norddjurs fremsender ønsker til voksen- og plejeudvalget om fordeling af Statens 8.1 mio. til ældreområdet i Norddjurs Kommune. Ældre Sagen Norddjurs glæder sig over at Norddjurs kommune har givet demensområdet et stort løft i 2014 og følgende overslags år. Det skal gerne udmønte sig i bedre livskvalitet for demente borgere deres pårørende og det er helt sikkert, at de bevilligede midler vil blive udmøntet på bedste vis til demensramte borgere. Derfor er vore øjne rettet mod andre områder på ældreområdet, som også trænger til et løft i hverdagen, hvor de ekstra midler på 8, 1mio. kr., som Norddjurs kommune har fået tildelt fra staten, skal bruges på ældreområdet. Det bekymrer Ældre Sagens lokalafdeling Nørre Djurs at alle områder i Norddjurs kommune ikke er dækket ind med et genoptrænings- \ vedligeholdelsestrænings center, da transport tiderne er alt for store og belastende for svage ældre der skal til genoptræning i Auning, når man bor i den midterste del af kommunen, så tilgodese også den midterste del af kommunen. Derfor anbefaler et enigt Ældre Sagen Norddjurs, at der afsættes midler til ansættelse af fysioterapeut på Glesborg Plejecenter til at arbejde i de frigivne hjemmeplejelokaler. Det vil være ideelt, så træningen kan styrkes med både vedligeholdelsestræning / genoptræning her i den midterste del af kommunen, så ældre borgere kan få den optimale træning i stedet for at bruge kræfter på de lange transporttider. I forbindelse med evt. træningscenter i lokalområdet på Glesborg plejecenter, vil det være et stort ønske, at der også oprettes en café med frokostretter lig de andre Centres cafeer i forbindelse med et evt. træningscenter, det vil bevirke at lokalområdet kan inddrages og derved være med til at skabe mere liv i centret til glæde for beboer og andre brugere ude fra lokalområderne. Her kan frivillige evt. blive en del af projektet. Forøget brand sikkerhed i ældreboliger er også en vigtig del, der skal prioriteres højt på ældreområdet som anbefales af Ældre Sagen Norddjurs. I flere år er der sparet så meget på praktisk hjælp til svage ældre her i Norddjurs kommune, at det nu er synligt gjort ude i lokalområderne at rengøring hver tredje uge trænger til et løft, så Ældre Sagen vil anbefale at nogle af midlerne også kan anvendes til at understøtte den rehabiliteringsomlægning hjemmehjælpsområdet er i gang med, ved at tilgodese svage ældre med rengøring hver 14. dag, i tilbuddet anbefales også en gåtur med en hjælper, et løft der er med til at skabe livskvalitet, når man ikke mere magter tingene selv. Med venlig hilsen Ældre Sagen Norddjurs formand Ingeborg Kyed Pedersen

67 Bilag: 4.3. Forslag til anvendelse af ældrepuljen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 15352/14

68 Sundhed og Omsorg FORSLAG TIL UDMØNTNING AF ÆLDREPULJEN I JANUAR 2014

69 Indhold 1. INDLEDNING Målgruppe Formål Oversigt over forslag Ansøgning, kriterier og svar DE ENKELTE FORSLAG a Rengøring hver 2. uge b Ekstra rengøring (alternativ til 1a) Øget serviceniveau bad Træning og aktivitet på plejecentrene Sygepleje Netværksrehabilitering Faldforebyggelse Vedligeholdelsestræning Patientsikkerhed Servicecheck på hjælpemidler Hurtig revisitering af samtlige borgere berørt af nyt serviceniveau

70 1. INDLEDNING Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre borgere kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder både for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så de kommer de ældre borgere til gavn, og så der sikres mest velfærd for pengene. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for ét år af gangen i 2014 og Herefter vil der blive gjort status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Der sker kun udmøntning i forhold til de indsatser, der opfylder formål og krav til udmøntning af puljen. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 8,1 mio. kr. i Midlerne vil blive udmøntet den 5. marts 2014 og skal anvendes i Målgruppe Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 1.2 Formål Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen på de områder, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være i form af en styrket rehabiliterings- og 2

71 genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Det er den enkelte kommune, der ud fra lokale behov og prioriteringer vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet. Formålet med puljen er således, at midlerne skal komme de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde 2. Udgifter til indsatser 3. Udgifter til formidling 4. Revisionsudgifter 5. Andre definerede udgifter. 3

72 1.3 Oversigt over forslag Nr. Indsats 2014 (hele kr.) 2015 (hele kr.) 1a Rengøring hver 2. uge b Ekstra rengøring (alternativ til forslag 1a) Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene* x 4 Sygepleje* x 5 Netværksrehabilitering* x 6 Faldforebyggelse* 200 x 7 Vedligeholdelsestræning ( 86)* x 8 Patientsikkerhed* Servicecheck på hjælpemidler (kun indsats i 2014) 10 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) I alt (med forslag 1a) I alt (med forslag 1b) * Beløbet kan varieres 1.4 Ansøgning, kriterier og svar Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår hvilke indsatser, som kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. 4

73 I forbindelse med ansøgning om midler skal kommunerne redegøre for følgende: 1. De indsatser, som kommunen ansøger om midler til at iværksætte, herunder formålet med indsatsen, de planlagte indsatser og angivelse af, hvem målgruppen er. 2. At midlerne anvendes til indsatser, der ligger ud over det eksisterende budget på ældreområdet i den enkelte kommune. 3. Budget for anvendelsen af de ansøgte puljemidler, fordelt på tilskudsberettigede udgifter for de enkelte indsatser. 4. Kommunens eksisterende budget på ældreområdet. Ved tildeling af støtte til indsatserne vil der blive lagt vægt på: 1. At indsatsens formål er beskrevet 2. At indholdet af indsatsen er beskrevet 3. At projektets målgruppe er beskrevet. Ansøgningsfristen er den 14. februar Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen den 5. marts Der skal aflægges regnskab for indsatsatsen, hvor det skal dokumenteres, at midlerne ikke er blevet modregnet med en besparelse i det samlede budget på ældreområdet. 5

74 2 DE ENKELTE FORSLAG 2.1a Rengøring hver 2. uge Norddjurs Kommune besluttede i 2008 at ændre serviceniveauet på den praktiske hjælp, så borgerne som udgangspunkt fik tilbud om rengøring hver 3. uge. Med rengøring hver 3. uge er det vanskeligt at vedligeholde hjemmet, og en del borgere oplever, at det tidligere rengøringsniveau ikke kan fastholdes. Den enkelte ydelse tager ofte lidt længere tid, og det er vanskeligere at fastholde, at ydelsen leveres med et rehabiliterende sigte, idet borgerens motivation og funktionsniveau falder i løbet af de tre uger. I denne gruppe er der borgere, hvis eneste hjælp er rengøring hver tredje uge. Muligheden for at fastholde borgernes egne kompetencer forbedres ved rengøring hver 2. uge. Borgerens mulighed for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp forbedres. Mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom øges, idet medarbejderne ser og oplever borgerne hyppigere. Der vil være mulighed for at skabe større kontinuitet i hjælpen, da en sideeffekt vil være, at der er mulighed for opnormering af medarbejdere, der er deltidsansat. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: konkret ændring i forbindelse med revisitation udvikling i ydelser/borgere kvalitetsstandard, visitation og praksis ændres. Faktuelle oplysninger (manuelt optalt) Antal borgere Hver uge Hver 2. uge Hver 3. uge ØST: 492 borgere VEST: 458 borgere PRIVAT: 127 borgere Gennemsnittet for den leverede rengøring er ca minutter pr. gang. 6

75 Formål: Et løft af serviceniveauet for de borgere, som i dag får gjort rent hver 3. uge Bedre trivsel og sundhed Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen En sideeffekt er større mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom eller udvikling i eksisterende sygdom. Indholdet af indsatsen: Der visiteres som udgangspunkt til rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Projektets målgruppe: Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre praktiske opgaver. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Borgere, som i dag modtager hjælp til rengøring hver 3. uge, vil fremover modtage hjælp hver 2. uge. 7

76 2.1b Ekstra rengøring (alternativ til 1a) Som alternativ til det generelle løft af serviceniveauet på den praktiske hjælp (rengøring) hver 2. uge kan der evt. gives mulighed for at visitere til ekstra rengøring eller hovedrengøring som enkeltstående ydelser. For nogle borgere er det en overvindelse at anmode om hjælp. Det betyder, at hjemmet indledningsvis kan trænge til ekstra rengøring, så den almindelige hjælp kan vedligeholde det. På samme vis er der borgere, hvor det almindelige serviceniveau kun vanskeligt vedligeholder hjemmets standard. Muligheden for ekstra ydelser vil mindske ulempen ved, at der som udgangspunkt visiteres til rengøring hver 3. uge. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ydelser Borgere. Formål: Et løft af serviceniveauet for de borgere, som i dag får gjort rent hver 3. uge Bedre trivsel og sundhed Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren har større mulighed for at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Indholdet af indsatsen: Ekstra rengøring, som ligger ud over det almindelige serviceniveau. Projektets målgruppe: Nye modtager af praktisk hjælp, hvor den ekstra indsats vil gøre det nemmere og mere motiverende for borgeren at medvirke til, at hjemmets rengøringsstandard holdes i relation til det kommunale serviceniveau Modtager af hjemmehjælp, hvor det trods den generelle indsats er vanskeligt at fastholde en rimelig rengøringsstandard. Økonomi: kr. i perioden 1. april december

77 Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om nye ydelser, som ligger ud over det eksisterende serviceniveau. 9

78 2.2 Øget serviceniveau bad Af Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard for personlig hjælp fremgår det, at bad og hårvask: Foregår i dagtimerne og som udgangspunkt 1 gang om ugen. Der er dog altid tale om en personlig og individuel vurdering, og der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og vaner. Der er aktuelt 468 borgere, som modtager hjælp til bad. Heraf får de 330 daglig morgenbesøg med hjælp til morgentoilette. Det gennemsnitlige tidsforbrug er 30 min. De borgere, der modtager daglig hjælp, får i praksis bad, når de ønsker det eller har behov for det. En anslået vurdering vil være, at der til disse borgere vil skulle visiteres ca. 10 minutter ekstra pr. uge for maks. 75 borgere. Der er borgere, som på grund af deres situation er visiteret til bad mere end 1 gang om ugen. Her vil der ikke være ændringer. Der er få borgere, som udelukkende er visiteret til bad 1 gang om ugen. Det vurderes, at ca. 15 borgere vil ønske at blive visiteret til bad 2 gange om ugen á gennemsnitlig 30 minutter. Der lægges op til, at den nuværende kvalitetsstandards begrænsning med, at bad som udgangspunkt foregår 1 gang om ugen, fjernes. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på Konkret ændring i forbindelse med revisitation Udvikling i, hvor hyppigt ønsker borgerne bad Kvalitetsstandard, visitation og praksis ændres. Formål: Øget velvære og bedre personlig hygiejne At bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer. At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion. At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen. 10

79 En sideeffekt er større mulighed for tidlig opsporing af begyndende sygdom eller udvikling i eksisterende. Indholdet af indsatsen: Der visiteres og gennemføres hjælp til bad med afsæt i borgerens behov og ønsker. Projektets målgruppe: Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre den personlige pleje selv. Økonomi: kr. for 2014 i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der visiteres i dag som udgangspunkt til bad 1 gang om ugen. Dette ændres til bad efter en personlig og individuel vurdering. Flere borgere vil modtage bad 2 gange om ugen eller oftere. 11

80 2.3 Træning og aktivitet på plejecentrene Med det nuværende serviceniveau er aktiviteter og træning for såvel enkeltpersoner og som grupper begrænset på plejecentrene. Med budget 2014 blev der bevilget 1 mio. kr. til styrkelse af vedligeholdelsestræningen og rehabiliteringsindsatsen på plejecentrene (377 borgere). Med forslaget lægges der op til en markant styrkelse af denne indsats, og med mulighed for, at det kan foregå spredt over en større del af døgnet. Der vil i indsatsen også blive særlig fokus på det stigende antal af borgere med demens, som bor på kommunens plejecentre. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der udarbejdes evalueringskriterier. Formål: Sikre indhold og aktiviteter i hverdagen Medvirke til at borgerne mestringsevne bevares og styrkes Modvirke ensomhed og medvirke til at fastholde netværk. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 terapeuter og 4 aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Beskrivelse af konkrete ydelser og tilbud på de enkelte centre. Øget indhold i den enkelte borgers personlige handleplan for træning og aktivitet Projektets målgruppe: Beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: På nuværende tidspunkt foregår aktiviteter og rehabiliterende træning overvejende, når øvrige opgaver er løst. Der vil foregå konkrete aktiviteter og træning, som ikke er et tilbud i dag. 12

81 2.4 Sygepleje Der sker en løbende udvikling af opgaverne i det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at hjemmesygeplejen varetager nye, komplekse og tidskrævende opgaver. Den konkrete udvikling af dette søges fulgt via KL s partnerskabsprojekt: Dokumentation af sygeplejen. Eksempler på konkrete opgaver er: Intravenøs behandling i hjemmet TOBS (konkret tiltag til tidlig opsporing af begyndende sygdom) Udskrivning af ny opererede patienter Forebyggelse af indlæggelser Større koordineringsopgaver med hjemmeplejen. Der lægges op til øgede ressourcer til denne opgave. Som et nyt initiativ lægges op til en udvidelse i forhold til opfølgende hjemmebesøg, hvor hjemmesygeplejen gennemfører opfølgende hjemmebesøg hos alle borgere på 65+ år efter udskrivelse fra sygehuset. Der er allerede dokumenteret god effekt efter de nuværende kriterier, men tilbuddet rammer meget få borgere. Det er vurderingen, at en mere aktiv indsats vil have et stort potentiale i forhold til forebyggelse af genindlæggelser, minimere utilsigtede hændelser, sikre borgerne den rette information om tilbud og muligheder, samt gøre det nemmere for borgeren at kontakte hjemmesygeplejen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Indirekte forventes det at medføre en positiv effekt på det generelle behov for ydelser i form af, at der er tale om en forebyggende indsats. Der vil blive arbejdet målrettet på at styrke samarbejdet med praktiserende læger og regionen. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal besøg Effekt (kriterier udarbejdes) Afledte ydelser. 13

82 Formål: Øget kvalitet og patientsikkerhed Færre forebyggelige indlæggelser Et godt og sammenhængende udskrivelsesforløb. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 hjemmesygeplejersker Konkret tilbud til alle borgere på 65+ år om et opsøgende hjemmebesøg efter indlæggelse, med henblik på forebyggelse af genindlæggelser. Projektets målgruppe: Nuværende og kommende modtagere af sygeplejeydelser Den ældre medicinske patient Borgere på 65+ år, som udskrives fra sygehus og/eller som er i risiko for indlæggelse på sygehus. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Borgerne oplever flere sygeplejetimer ATA Bedre koordinering med hjemmeplejen Konkret nyt tilbud til alle 65+ årige. 14

83 2.5 Netværksrehabilitering Norddjurs kommune har gennem årene intensiveret den rehabiliterende indsats. Målsætningen er, at borgeren genvinder sin tabte funktionsevne og i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt liv. Ensomhed og isolation opleves ofte som en af de store trusler/risikofaktorer mod borgerens sundhed. Det er oplevelsen, at der er brug for udvikling af nye ydelser, hvis der fortsat skal skabes større resultater. Der er tale om ydelser, som styrker relationer og modvirker ensomhed. Der er fokus på et nyt begreb, som vi kalder netværksrehabilitering. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ydelser Borgerforløb. Formål: Mindske ensomhed og dermed styrke borgerens sundhed og personlige frihed. Indholdet af indsatsen: Udvikling af tilbud/tiltag i samarbejde med f.eks. ældreråd og udvalgte borgerrepræsentanter Oprettelse af og tilbud om konkrete ydelser som f.eks. madlavning for enlige, ernæring og kom i gang på motionscenteret Udarbejdelse af visitationskriterier og et systematisk evalueringsværktøj Ansættelse af 2 ergoterapeuter, 1 diætist og 1 økonoma. Projektets målgruppe: Ældre borgere, der er i risiko for at blive eller allerede er ensomme, og hvor det påvirker deres sundhed og mestringsevne. Økonomi: kr. i perioden 1. april december

84 Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om nye ydelser, der ikke er tilbud om i dag. 16

85 2.6 Faldforebyggelse Kommunekontaktrådet i Midtjylland har i forbindelse med udrulning af det nære sundhedsvæsen besluttet en målsætning i forhold til faldforebyggelse. Der foreslås afsat et beløb til opsøgende arbejde med henblik på faldforebyggelse, samt til indkøb af hoftebeskyttere, skridsikkert fodtøj, undervisning af medarbejdere mv. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal besøg Hjælpemidler Andre afledte konsekvenser. Formål: Mindske sygdom og forringet livskvalitet via forebyggelse af fald. Indholdet af indsatsen: Faldforebyggelse gennem opsøgende arbejde Undervisning af medarbejdere og Anvendelse af relevante hjælpemidler Indkøb af relevante hjælpemidler Åbent tilbud efter anmodning fra borgerne selv Udvidelse af terapeutnormeringen med ½ stilling. Projektets målgruppe: Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje Borger med faldtendens Borgere efter indlæggelse med brud. Økonomi: kr. i perioden 1. april december

86 Hvordan adskiller indsatsen fra det eksisterende serviceniveau: Der vil være tale om en systematisk indsats, som ikke foregår i dag. 18

87 2.7 Vedligeholdelsestræning Der har gennem de senere år været en stigende aktivitet på træningsområdet. Såvel i forhold til genoptræningsplaner som i forhold til vedligeholdelsestræning. Udviklingen har betydet, at der er perioder med øget ventetid på opstart af vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Nuværende maksimale ventetid på opstart er 4 uger. Det er af stor betydning for resultatet af træningsindsatsen, at træningsforløbet iværksættes hurtigt. Der lægges op til en kapacitetsudvidelse med henblik på udjævning og generel nedbringelse af toppen af ventetiden. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Ventetiden Ydelser. Formål: Bedre borgernes funktionsevne via nedbringelse af ventetiden på vedligeholdelsestræning. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af 4 fysioterapeuter, så ventetiden udjævnes og nedbringes. Projektets målgruppe: Borgere, der visiteres til træning efter servicelovens 86. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Den maksimale ventetid på opstart af ydelser vil være maks. 3 uger. 19

88 2.8 Patientsikkerhed Et omfattende medicinforbrug er en af udfordringerne i forhold til den ældre medicinske patient. Mange ældre bliver fejlmedicineret, og der sker fejl i administrationen af medicinen, hvilket bl.a. kan ses i forhold til registreringen af utilsigtede hændelser. Samarbejdet med praktiserende læger er en udfordring, og det er vanskeligt at få gennemført dosisdispensering. Der skal i 2014 gennemføres en implementering af det fælles medicinkort. Der lægges op til ansættelsen af en farmakonom, som dels skal involveres i forhold til de konkrete borgere, og dels i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere og opfølgning på utilsigtede hændelser. Den nye ordning følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Antal personlige kontakter Kontakter, der medførte justeringer af medicinkort (via kontakt til egen læge) Undervisningsforløb Andre afledte konsekvenser. Formål: Bedre sundhedstilstand via færre fejlmedicineringer Bedre sundhedstilstand via den enkelte borgers bedre forståelse af medicin, bivirkninger og symptomer Større udnyttelse af muligheden for dosisdispensering. Indholdet af indsatsen: Ansættelse af farmakonom Medicinkort gennemgås på alle borgere, som modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp med henblik på at identificere uhensigtsmæssigheder og lave opfølgning med borger og egen læge Indgår i kronikerindsatsen på Norddjurs Kommunes Sundhedsskole Kvalitetssikre arbejdsgange for medicinadministration Medvirker til opfølgning på utilsigtede hændelser. 20

89 Projektets målgruppe: Den ældre medicinske patient Modtagere af hjemmehjælp og hjemmesygepleje Borgere, hvor der er sket utilsigtet hændelse i relation til medicin. Økonomi: kr. i perioden 1. juni december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om en kompetence og et tilbud, som kommunen ikke har til borgerne i dag Der er tale om en indsats i forhold til utilsigtede hændelser, som supplerer og udbygger den store og systematiske indsats, der allerede foregår i dag. 21

90 2.9 Servicecheck på hjælpemidler Mange borgere har over tid fået bevilget hjælpemidler, som var passende i den aktuelle situation. Jævnligt opdages alligevel hjem, hvor der står defekte og uhensigtsmæssige hjælpemidler. Udviklingen i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologi går meget hurtigt. Tilstedeværelsen af de rigtige hjælpemidler er vigtige for borgernes mulighed for at bevare deres funktionsniveau. Der kan med fordel ske en systematisk opdatering på området. Der lægges op til et generelt servicecheck/tilbud i forhold til de borgere, som har hjælpemidler. Tilbuddet skal medvirke til, at forældede og eller defekte hjælpemidler udskiftes eller afhentes, samt at borgerne bliver informeret og opdateret på nye muligheder, som bedre kan afhjælpe deres situation. Der er som udgangspunkt tale om en engangsindsats, men ordningen følges løbende og evalueres ved årets udgang. Der måles på: Borgerbesøg Defekte hjælpemidler som udskiftes/repareres Hjælpemidler, som ikke længere anvendes og derfor hjemtages Behov for nye hjælpemidler, som imødekommes. Formål: At borgeren har de hjælpemidler, der er brug for At hjælpemidlerne virker og fungerer efter hensigten Bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer At borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet At sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen Indsatsen har et rehabiliterende sigte. Indholdet af indsatsen: Ansættelse svarende til 1 visiterende fysioterapeut i 1 år Opsøgende besøg med vejledning og undervisning Reparation af hjælpemidler Udskiftning af uhensigtsmæssige hjælpemidler Indhentning af hjælpemidler, der ikke anvendes. 22

91 Projektets målgruppe: Alle borgere, hvor der er visiteret til hjælpemidler. Økonomi: kr. i perioden 1. april december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Der er tale om en systematisk opfølgning og vejledning af alle borgere og et kvalitetscheck af hjælpemidler, som ikke foregår i dag. 23

92 2.10 Hurtig revisitering af samtlige borgere berørt af nyt serviceniveau Et ændret serviceniveau (som følge af foregående forslag) betyder, at der skal ske en revisitation af borgerne med afsæt i en personlig og individuel vurdering. Med det formål at få det nye serviceniveau til at slå igennem hurtigst muligt lægges op til, at visitationskapaciteten øges i et halvt år. Der er tale om en engangsindsats. Formål: Hurtig gennemførelse af nyt serviceniveau, med afsæt i en personlig og individuel vurdering. Indholdet af indsatsen: Alle borgere revisiteres hurtigst muligt Ansættelse af en visitator (fuld tid) i et halvt år. Projektets målgruppe: Borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Økonomi: kr. i perioden 1. juli december Hvordan adskiller indsatsen sig fra det eksisterende serviceniveau: Alle borgere revisiteres som udgangspunkt 1 gang om året. Med forslaget bliver alle revisiteret hurtigt. 24

93 Bilag: 4.4. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 17761/14

94

95 Bilag: 5.1. Brev til kommunerne vedrørende interessetilkendegivelse Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 14101/14

96 Fra: Til: Resumé: Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Kommunale forvaltningsdirektører, centerchefer samt område- og centerledere indenfor Socialpsykiatrien Landets kommuner introduceres for Puljens formål, målgruppe og forventede afprøvede evidensbaserede metoder, med henblik på efterfølgende at kunne tilkendegive om kommunerne er interesserede i at deltage i puljeinitiativet. Dato: Sagsnr: 12/ Initialer: sli Invitation til deltagelse i puljen: Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery- understøttende evidensbaserede metoder efterår efterår Social- og Integrationsministeriet inviterer alle landets kommuner til at tilkendegive, om de er interesserede i at deltage i ovenstående pulje. Social- og Integrationsministeriet ønsker med denne pulje at styrke og udvikle kvaliteten i kommunernes socialfaglige tilbud til borgere med primært svære psykiske lidelser. Målet med initiativet er at støtte kommunerne i arbejdet med rehabiliterende og recoveryunderstøttende metoder og tilgange i den sociale indsats overfor målgruppen. Puljens tema udmeldes i dialog med KL. Der afprøves to til tre evidensbaserede metoder/modeller, som indledningsvist vil blive tilpasset danske forhold. Det forventes, at der vil blive udvalgt ca kommuner, som hver afprøver en af de evidensbaserede metoder/modeller.. Se nærmere beskrivelse af puljen og de udbudte metoder/modeller i bilag 1. I bedes tilkendegive, om I ønsker at deltage i metodeafprøvningen, samt hvilke to af de udbudte metoder/modeller I er mest interesserede i at afprøve. I bedes anføre metoderne /modellerne i det vedhæftede parathedsvurderingsskema. Social- og Integrationsministeriet udvælger, i dialog med KL, de endelige to til tre metoder/modeller, der skal afprøves i puljen på baggrund af blandt andet interessetilkendegivelserne fra kommunerne. Interessetilkendegivelsen skal sendes til Socialstyrelsen, Sara Lindhardt senest d. 9. september Et ønske om deltagelse og beskrivelse af forventede metode-/modelindsats skal forelægges de(t) relevante kommunalpolitiske udvalg til orientering, inden tilkendegivelsen returneres til Socialstyrelsen. Yderligere oplysninger om puljeinitiativet kan findes i projektbeskrivelsen, der lægges ud på Socialstyrelsens hjemmeside primo august Steffen Bohni Chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen 1

97 Bilag 1 Puljebeskrivelse 1) Formålet med initiativet er - ved afprøvning og implementering af effektfulde metoder med et recovery- orienteret og rehabiliterende sigte - at skabe progression for borgere, der modtager støtte fra den kommunale socialpsykiatri. På borgerniveau forventes de afprøvede indsatser at understøtte og medvirke til, at flere borgere end tilfældet er i dag, arbejder hen imod eller opnår: Fuld recovery uden kliniske symptomer og med et funktionsniveau svarende til det, borgeren havde inden sygdommen, og uden fortsat tilknytning til psykiatrisk behandling, eller Social recovery, hvor borgeren stadigvæk kan fremvise kliniske tegn på psykisk lidelse, men hvor disse symptomer ikke forhindrer borgeren i at mestre eget liv. Det vil for eksempel betyde, at borgeren indgår i sociale netværk og sociale aktiviteter, bibeholder eller opnår beskæftigelse, gennemfører uddannelse, og undgår indlæggelse på psykiatriske afdelinger. På organisationsniveau forventes de professionelle i kommunerne, i højere grad at arbejde udviklingsorienteret, helhedsorienteret og rehabiliterende i de implicerede sociale indsatser. 2) Målgruppen er socialt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, der modtager støtte eller behandling i kommunernes socialfaglige tilbud. Borgeren vil typisk både have et lavt socialt og psykisk funktionsniveau. Se yderligere præcisering af målgruppen under hver metode. 3) Rammer for puljens anvendelse. Kommunerne kan eksempelvis afprøve en af nedenstående metoder eller modeller indenfor følgende kommunale tilbud: 85 Socialpædagogisk bistand mv. (bostøtte), 99 Støttekontaktperson, 107 Botilbud (midlertidigt) eller 108 Botilbud (længevarende). De fleste indsatser bør afprøves i tæt samarbejde med regionalpsykiatrien, og i udvalgte metode-/modelindsatser indgår man en bindende kontrakt om rolle- og opgavefordeling i forhold til den specifikke indsats. Derudover bør de fleste metoder/modeller afprøves i tæt samarbejde med relevante forvaltninger internt i kommunen og evt. uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. 4) Udbudte metoder/modeller. Fælles for alle metode- og modelindsatser er, at de ønskes afprøvet systematisk og tro imod metoden/modellens principper, elementer og manualer. Åben dialog og IPS vil skulle tilpasses og beskrives yderligere forud for selve afprøvningen. Dette arbejde varetages af Socialstyrelsen i samarbejde med relevante parter. Metoderne/modellerne er alle afprøvet internationalt og i et vist omfang nationalt overfor borgere med svære psykiske lidelser. To til tre af følgende metoder ønskes afprøvet: Åben dialog er en netværksskabende og samarbejdsorienteret støtte- og behandlingsmodel. Modellen består af syv elementer: Umiddelbar krisehjælp(24 timers kriseservice) 2

98 Et socialt netværksperspektiv Fleksibilitet i behandlingsmetoder Hele holdet er ansvarlige for behandlingen Psykologisk kontinuitet behandling både på sygehuset og udenfor Tolerance overfor usikkerhed, tid til at opbygge tillid Dialog, den reflekterende samtale I Åben dialog anses den psykotiske adfærd som eet muligt svar i den aktuelle dialog, og dialogen med borgeren opretholdes også i den kritiske fase af psykosen. Der er fokus på at opretholde kontakten med borgeren også i de meget kritiske faser og skabe mening i stedet for at fokusere på symptomer. Der fordres et tæt integreret samarbejde med regionalpsykiatrien. Effekt/udbytte. Studier fra Finland har blandt andet påvist lovende resultater i forhold til reduceret medicinforbrug, reduktion i antal tilbagefald og fastholdelse af arbejde eller uddannelse Målgruppe. Borgere med blandt andet psykoser i akut krise. Illness Management and Recovery program (IMR) Illness Management and Recovery program (IMR) er et evidensbaseret undervisningsprogram, som hjælper mennesker med svære psykiske lidelser med at erhverve sig viden om og udvikle strategier til at mestre den psykiske lidelse og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. Programmet indeholder 11 moduler med blandt andet temaer som: Strategier for recovery, Viden om skizofreni/bipolar sindslidelse/depression, Stress-sårbarhedsmodellen, Brug af stoffer og alkohol, Reduktion af tilbagefald, At mestre problemer og vedvarende symptomer, samt Sund livsstil. Der fordres et tæt integreret samarbejde med regionalpsykiatrien. Effekt/udbytte. Ifølge amerikanske IMR RCT-studier ser man følgende resultater overfor borgere med svære psykiske lidelser på botilbud: Markant bedre sygdomshåndtering, færre psykiske symptomer og forbedrede psykosociale funktioner. Samme målgruppe er kendetegnet ved efter endt behandling at have færre stresssymptomer og reduceret brug af rusmidler. Målgruppe. Målgruppen i denne indsats vil som udgangspunkt være dobbeltdiagnosticerede borgere på botilbud. IPS Individual Placement and Support I IPS yder en jobcoach en indsats overfor både borgeren, arbejdsgiveren og kollegaerne, for derved at støtte borgeren i at få og beholde et lønnet job på det ordinære arbejdsmarked. Der arbejdes med at reducere betydningen af kognitive deficits ved blandt andet at hjælpe med at skrive jobansøgninger og støtte til samtaler og matche den jobsøgende med et relevant job. IPS er baseret på 7 principper: 1. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. 2. Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet. 3. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet. 4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling. 3

99 5. Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og valg. 6. Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det. 7. Vejledning om sociale ydelser og arbejde. Der fordres et tæt integreret samarbejde med regionalpsykiatrien og det kommunale Jobcenter. Region Hovedstaden afprøver i et forskningsprojekt IPS modellen overfor målgruppen af borgere med svære psykiske lidelser - i samarbejde med Odense og Københavns kommune. Effekt/udbytte. Modellen er effektiv i forhold til at skabe ansættelse på det ordinære arbejdsmarked for personer med svære psykiske lidelser. Forskning viser, at deltagelse i IPS programmer ikke leder til øget stress, opblussen i symptomer eller har andre negative følger hos den enkelte deltager Målgruppe. Unge med svære psykiske lidelser, der visiteres via Jobcenter eller kommunale socialfaglige tilbud. I ovenstående forskningsprojekt er målgruppen voksne visiteret via distriktpsykiatriske centre. Social færdighedstræning i grupper. En socialpædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Varighed: op mod et år med ugentlige undervisningsseancer. Manualbaseret (udviklet af Lieberman m.fl). Følgende temaer i gruppeforløbet: symptommestring, samtalefærdigheder, medicin, og konfliktløsning. Effekt/udbytte. Metoden er effektiv til at reintegrere borgeren i samfundslivet og medvirker til at øge den enkeltes kognitive evne og sociale handlemuligheder. Målgruppe: Borgere med svære psykiske lidelser 5) Kriterier for udvælgelse af kommuner I vurderingen af hvilke kommuner, der kan komme i betragtning for metodeafprøvningen, vil følgende kriterier indgå: - Særligt store udgifter til mennesker med psykiske lidelser - Økonomiske og organisatoriske ressourcer til at implementere kompetenceudviklingsprogrammet og metoderne i projektperioden - Politisk og ledelsesmæssig opbakning til at afprøve metoderne - Motivation for og ressourcer til at forankre metoderne/modellerne efter projektperiodens afslutning - Et velfungerende samarbejde mellem de relevante forvaltninger samt med regionalpsykiatrien - Geografisk spredning 6) Tids- og aktivitetsplan for det videre puljeforløb i 2013: 9. september 2013 Kommunerne har returneret interessetilkendegivelserne 4

100 Medio september kommuner kontaktes med henblik på deltagelse i puljeinitiativet 27. september Afklaringsmøde. De udvalgte kommuner inviteres til et informationsmøde med en nærmere gennemgang af Socialstyrelsens forventninger til kommunerne, initiativets indhold samt forventede tilskudsmidler pr. kommune. Oktober/November December Samarbejdskontrakter indgås med de relevante kommuner Opstartsseminar for projektkommunerne 7) Evaluering. Der iværksættes en samlet implementerings- og effektevaluering af de to til tre metode-/modelindsatser i projektkommunerne. 8) Styregruppe: Der nedsættes en overordnet styregruppe for initiativet med deltagelse af Social- og Integrationsministeriet, KL. og projektkommunerne og med deltagelse af ekstern effektevaluator. 9) Puljeperiode: Efterår efterår

101 Bilag: 5.2. Tilskudsbrev 19M puljen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 14099/14

102

103

104 Bilag: 6.2. Anlæg - bilag til budgetopfølgning december 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 11108/14

105 Anlægsbudget ult. december 2013 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2013 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2013 Afvigelse i alt * ØKU Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Indtægter boligformål jordforsyning Indtægter erhvervsformål jordforsyning Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa Møgelbjerg, Grenaa etape Industriparken/Stålvej, Allingåbro Hvedevænget, Nørager etape Sommerhusgrunde v. Grenaa Strand Salg af diverse ejendomme Borgervenlig selvbetjening Kapitaltilførsel B45-Trustrup Implementering af ESDH Rolshøjvej, Grenaa Renoveringer adm.bygn. Arbejdsmiljørelaterede Moselunden, Auning - etape Åbyen - etape Centervej Auning ØKU Total BU Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Børnehave Glesborg Daginstitution i Allingåbro It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Ung Norddjurs Allingåbroskolen Totalrådgivning helhedsplanen Udbygningsplan skole- og dagtilbud Distrikt Allingåbro - multibane Distrikt Vivild - dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Tandplejen - nyt IT-system Rådgivning vedr. børnebyer Toubro/Rougsø 0 0 Ombygning køkkener - madordning Omlægning dag og døgntilbud børn og unge Søndre skole-renovering af tag Etabl. Af ventilationsanlæg Auning skole Ny daginstitution (Østre Skole) BU Total KUU P-plads ved Grenaa Idrætscenter Ungdomsunivers - fysisk anlæg Renovering haller og idrætsanlæg mv Kulturhuset Pavillionen, scene mv Banestien Allingåbro-Ryomgård Projekt Voer Brohoved Renovering haller og idrætsanlæg mv Naturpark Randers Fjord P-plads ved Ørum aktivitetscenter Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Multihus ved Nørre Djurs Hallen Bygningsovertagelse Djursland Museum Ny boldbane v.auning idræts- og kulturc Porten til Naturpark Randers Fjord Nørager Multihus Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering KUU Total

106 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2013 Afvigelse i alt * MTU Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup Hovedgaden i Allingåbro omlægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Indsats vedr. tomme boliger Kystsikring Anholt Legepladser, kommunale og v. institution Omfartsvej nord for Grenaa Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov Energimærkning bygninger Indsats tomme boliger Kyst og strandpulje Vådområde ved Øster Alling Revision af vandløbsregulativer mv Kabellægning Kabellægning af gadelys Diverse belægninger mv Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Anlæg af vej ved SOSU-skolen Ny vej, Digterparken Allingåbroskolen - asfalt i skolegård Overgang ved Violskrænten Auning hallerne - asfalt parkeringsplads Bygningsrenovering ekstrapulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Asfaltarbejder ekstra pulje Ørsted midtby - etabl. af sikker overgang Kattegatskolen-Tilgængelighed Legepladser bhv. Skoler og offentlige Toubroskolen - dræn legeplads Grenaa Idrætscenter udvidelse kontor Elektronisk byggesagsarkiv Adm. Bidrag anlæg veje mv. fordeles inden regnskabsårets afslutning MTU Total VPU Nyt Aktivitetscenter Ørsted STU-kollegium Varmtvandsbassin Etablering af nyt storkøkken IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedbocentret VPU Total Hovedtotal =mindreforbrug/merindtægt, -=merforbrug/mindreindtægt

107 Bilag: 6.1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo december 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 7850/14

108 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2013 på voksen- og plejeudvalgets område Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 656,7 650,9-5,8 Overførte driftsmidler 6,5-1,2-7,7 Drift i alt 663,2 649,7-13,5 Anlæg 7,5 2,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 654,1 2,6 656,7 Anlæg 1,1 6,4 7,5 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 6,5-1,2 7,7 1

109 Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område. (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget budget eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo december 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundheds- og omsorgsområdet 466,1 447,5 458,4-7,7 Myndighedsafdelingen 18,2 18,7 21,6 3,4 Socialområdet 136,7 136,7 136,7 0,0 Sikringsområdet 35,7 34,6 34,2-1,5 I alt 656,7 637,5 650,9-5,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Sundheds- og omsorgsområdet -4,7-4,7 0,0 Myndighedsafdelingen 4,3 0,3 4,0 Socialområdet 6,9 3,2 3,7 Sikringsområdet 0,0 0,0 0,0 I alt 6,5-1,2 7,7 * + =mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt På sundheds- og omsorgsområdet viser budgetopfølgningen pr. ultimo december 2013 et mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. (ekskl. forbrug af overførte midler). Mindreforbruget vedrører blandt andet følgende områder: demensområdet - ca. 1,5 mio. kr. kræftplan III - ca. 0,2 mio. kr. kommunikationsområdet - ca. 0,3 mio. kr. kronikerpulje - ca. 0,8 mio. kr. øvrige områder under sundhed og omsorg ca. 0,9 mio. kr. De ovenstående beløb forventes overført til

110 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det desuden besluttet, at afsætte et årligt beløb på 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter til husleje og etableringsomkostninger i forbindelse med det nye sundhedshus i Grenaa. Sundhedshuset forventes først at blive taget i brug i 2. halvår Det afsatte budget i 2013 skal derfor overføres til 2014 og anvendes til finansiering af kommunens etableringsomkostninger i forbindelse med indflytning i huset. Derudover er der et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor der er lavere gennemsnitsudgifter pr. ambulant besøg på sygehus end oprindelig forventet. Det skal bemærkes, at der ligeledes forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til betaling af tomgangshusleje i 2014 og Beløbet indgår i det samlede regnskab for ældrebolighandlingsplanen og indgår derfor ikke i budgetopfølgningen. På myndighedsafdelingens område forventes der et samlet merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. uden for servicerammen. Merforbruget skyldes for det første, at der i 2013 foretages en tilbagebetaling af 1,6 mio. kr. i for meget hjemtaget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i Samtidig forventes der et generelt fald i kommunens statsrefusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på 2,3 mio. kr. i Den endelige beregning foreligger først i forbindelse med regnskabsafslutningen for Omvendt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende aflastningsboliger. Inden for servicerammen forventer myndighedsafdelingen et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., der primært skyldes en stigning i antallet af STU-elever. Beløbet finansieres via myndighedsafdelingens overførte midler fra Udviklingen på STU-området er uddybet i efterfølgende afsnit. 3

111 På sikringsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører lavere udgifter til boligsikring og boligydelse. Området er udenfor servicerammen. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Der er et stigende pres på hjælpemiddelområdet. Der har i 2013 været et behov for indkøb af flere senge til udlån i forbindelse med forebyggelse af indlæggelser og tidligere hjemsendelse af patienter fra sygehusene. Desuden har der været en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. I 2013 er der blevet arbejdet videre med implementering af politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser herunder forebyggelse af genindlæggelser. Dette arbejde fortsættes i Samtidig vil der være øget fokus på muligheden for at anvende midlertidige boliger på plejecentrene for at mindske brugen af regionale sygehusydelser. Myndighedsafdelingen Det forventes, at der i 2013 og i efterfølgende år er et generelt fald i statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager på ca. 2,3 mio. kr. Årsagen er primært hjemtagelse af borgere i dyre foranstaltninger i fremmede kommuner samt afgang af sager, som tidligere har udløst refusion. Området vedrørende statsrefusion ligger uden for servicerammen. Der er taget kontakt til BDO med henblik på at sikre en korrekt hjemtagning af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager i På området inden for servicerammen har der i 2013 været en betydelig stigning i antallet af STUelever. I 2012 var der således indskrevet 33,6 årspersoner på STU-uddannelser, mens der i 2013 er 44,8 årspersoner. Dette medfører en stigning i udgifterne til STU-uddannelser på ca. 3,3 mio. kr. fra 2012 til Da uddannelsen er 3-årig, vil udgiftsstigningen på området fortsætte i

112 Myndighedsafdelingen, arbejdsmarkedsområdet og økonomiafdelingen er i færd med at afdække årsagerne til udgiftsstigningen. I forbindelse med den kommende budgetkontrol, vil der blive forelagt en beregning af de forventede udgifter til STU i På området inden for servicerammen opleves der ligeledes et fald i indtægterne fra fremmede kommuner. Indtægtsfaldet skyldes primært, at der er en række kommuner, der har konstateret, at de ikke er betalingskommune for borgere, der modtager et servicetilbud på Norddjurs Kommunes handicap- og psykiatriområde. Mindreindtægten modsvares i 2013 af et tilsvarende fald i Norddjurs Kommunes betalinger til fremmede kommuner. Det skal bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område fortsat verserer to uafklarede ankesager, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Når det samlede merforbrug inden for servicerammen kun forventes at blive på 0,3 mio. kr. i 2013, skyldes dette, at der er en ekstraordinær indtægt på 2,4 mio. kr. fra Region Midtjylland vedrørende betaling for respirationsopgaver, der er udført i Merforbruget på de 0,3 mio. kr. finansieres af myndighedsafdelingens overførte midler fra 2012 på 4,3 mio. kr. Socialområdet Socialområdet forventer på nuværende tidspunkt at bruge ca. 3,2 mio. kr. af det overførte beløb på 6,9 mio. kr. fra 2012 til 2013 til bl.a. indkøb af busser, kompetenceudvikling samt indkøb og implementering af nye IT-systemer. Sikringsområdet Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i

113 Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget 2013 Forbrug ultimo december 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Voksen- og plejeområdet 7,5 2,1 2,1-5,4 I alt 7,5 2,1 2,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen på ca. 5,4 mio. kr. består primært af: 0,4 mio. kr. vedrørende det nye aktivitetscenter i Ørsted. Der er på nuværende tidspunkt frigivet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering, hvoraf ca. 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2013, mens restbeløbet på ca. 0,4 mio. kr. først anvendes i ,8 mio. kr. vedrørende Djurs Mad I/S, der forventes overført til 2014, da den igangværende syn og skønsag endnu ikke er afsluttet. Herudover forventes mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende frivillighus og IT på socialområdet overført til næste år. Det bemærkes, at byggerierne i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet i ovenstående tabel. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag. 6

114 Bilag: 7.1. Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 13279/14

115 Oversigt over budgetdele, som skal omplaceres mellem udvalg (i kr.) Bemærkning: udvalg budgetdelen skal omplaceres til Økonomiudvalget - profitcenter Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Personlige tillæg m.v AU Tilbagebetaling af personlige tillægydet AU Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf AU Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf AU Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbeh AU Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( AU Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfina AU Refusion af personlige tillæg og helbred AU Voksen- og plejeudvalget - profitcenter Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram AU Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd AU Tilbagebetaling vedrørende introduktions AU Tilbagebetaling vedrørende introduktions AU Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særli AU Refusion vedrørende hjælp i særlige tilf AU Personlige tillæg m.v AU Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk AU Tandlægebehandling, personlige tillæg pg AU Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og p AU Supplement til pensionister med nedsat p AU Andre personlige tillæg pgf. 14, stk AU Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf AU Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, s AU Sociale formål AU Udgifter vedrørende samværsret mv. med b AU Hjælp til udgifter til sygebehandling m AU Tilskud til tandpleje til økonomisk vans AU Hjælp til enkeltudgifter og flytning(akt AU Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a AU Refusion af udgifter til sociale formål AU Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere AU Særlig støtte med 50 pct. refusion ( AU Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpoli AU Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering ØKU Boligydelse til pensionister - kommunal ØKU Tilskud til lejere ØKU Lån til lejere af én og tofamilie- huse ØKU Tilskud og lån til andelshavere m. fl ØKU Tilskud til lejebetaling i ældreboliger ØKU Efterreguleringer ØKU Tilbagebetaling af lån og renter ØKU Boligsikring - kommunal medfinansiering ØKU Boligsikring som tilskud og lån ØKU Boligsikring som tilskud ØKU Almindelig boligsikring ØKU Efterregulering ØKU

116 Bilag: 7.2. Bilag: Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 18578/14

117 Driftsbudgettet på kulturområdet på kr. forbliver på KUU Driftsbudgettet på udviklingsområdet på kr. deles med EU Fra KUU til EU ud af et samlet driftsbudget på kr. på udviklingsområdet Tilskud til Kattegatcentret Havets Hus Anholt Turistkontor Destination Djursland - beløbet er ca. 1 mio.kr. lavere end normalt på grund af forudbetaling tilskud i 2012 som politisk vedtaget Business Region Aarhus/7 kommunesamarbejdet Midtjyllands EU-kontor Operatør lokal erhvevsservice Væksthus Midtjylland - Norddjurs Kommunes andel af finansiering Erhvervsservice Erhvervsmæssigbranding - herunder kr. til DWP Havets Ressourcer Erhvervsudviklingsaktiviteter (ekstra tilskud DWP og erhvervskonsulent (konto 6)) Østjylland Spisekammer I alt fra driftsbudget 2014 uden overførsler og nye bevillinger Nye projekter vedtaget via udviklingspuljen 2013 kræver overførsel Medfinansiering af turismestrategi fase 2 - Bønnerup Herudover er der enkelte uafsluttede projekter fra 2013, som skal færdiggøres i 2014 og kræver overførsel? Anlæg som flyttes fra KUU til EU Kattegatcentret renovering i Viden Djurs investering i nye uddannelser Udviklingspuljen 2,0 mio.kr. EU's andel af puljen i forslag

118 Bilag: 9.1. Uanmeldt og anmeldt tilsyn Bakkely 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:10 Adgang: Åben Bilagsnr: 15351/14

119 Sundhed og Omsorg Bakkely Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 18. november 2013 Anmeldt kommunalt tilsyn 29. november 2013

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT. Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget REFERAT. Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg Mødet afholdes på Fuglsanggården, Trekanten 1 i Grenaa Dato: Onsdag den 3. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sundhedshuset i Grenaa Sygehusvej 6, Indgang A Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014 Årshjul for s- og Psykiatriudvalget 2014 13. januar 2014 Kl. 17.00 Godkendelse af forretningsorden Mødeplan 2014 Drøftelse med afsæt i den digitale informationsmappe Psykiatri og Orientering om kommende

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Arbejdsgrupper og repræsentationer:

Arbejdsgrupper og repræsentationer: Arbejdsgrupper og repræsentationer: Faste arbejdsgrupper Økonomi Arbejder med forslag til kommunens budget. Udarbejder forslag til høringssvar. Følger økonomiudvalgets dagsordener og beslutningsreferater.

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Aktivitetscentret i Ørsted Sygehusvej 27B i Ørsted Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Norddjurs Kommune. Ældrerådets årsberetning 2014

Norddjurs Kommune. Ældrerådets årsberetning 2014 Norddjurs Kommune Ældrerådets årsberetning 2014 Indledning Der blev ikke lavet en årsberetning i 2013. Derfor begynder beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. I 2013 blev der brugt megen tid og mange

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Plejecenter Violskrænten, Violskrænten 13, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 24 33 Dato : 10. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Svend Erik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 5. februar 2014 Tid: Kl. 16.00 18.00 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Thyge Traulsen, praktiserende læge Søren Dujardin, praktiserende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere