KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater"

Transkript

1 RESUME Favrskov Bibliotekerne fik med projektet Kanalkonvergens tildelt midler fra det nationale tilskudsprogram Projekt Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne. Målet hermed var, at finde frem til hvilke markedsføringskanaler der blev læst/set/hørt af hvilke målgrupper, og herigennem at kunne skabe grundlaget for en mere differentieret og målrettet markedsføring af vore enkelte arrangementer. En spørgeskemaundersøgelse gennemført i foråret 2010 viste dog dels, at vore nuværende arrangementskunder ikke afspejler kommunens demografi, dels at vore kunder endnu ikke krydser de tidligere kommunegrænser. Målet blev derfor at skabe en større viden om de åriges ønsker og hvilke kanaler de læser, og fremme vandringen efter kulturelle oplevelser på tværs af kommunen gennem en fælles branding. Hermed blev dette projekt også en del af bestræbelserne på at koordinere samarbejdet på arrangementssiden mellem fire biblioteker og kulturhuse, som indtil den seneste kommunalreform havde udgjort tre selvstændige, lokalt forankrede enheder. Reklamebureauet Kirk & Holm, som også står for udarbejdelsen af vores fælles halvårlige program, har udviklet en designguide for plakater og annoncer, men grundet forsinkelser fra reklamebureauet og omlægninger af budgettet, er denne endnu ikke iværksat. Dette vil dog ske snarest. At der er logik i, at arbejde på det fælles brand, viser også vores interviewundersøgelse af de årige med hjemmeboende børn, idet de også primært holder sig orienteret om aktiviteterne i kulturhuse og biblioteker gennem de lokale annoncer, plakater og hjemmesiden. Hvad der for dem er afgørende for hvor vidt de deltager i arrangementet er indholdet og tidspunktet for arrangementet, mens stedet for arrangementets afholdelse er knap så afgørende. Vi har efterfølgende forsøgt, på baggrund af de indkomne ønsker, at sammensætte en arrangementspakke som både appellerer til vores trofaste kunder, kvinder over 60 år, og yngre målgrupper, og vi kan konstatere at vi har set mange nye ansigter i vores huse. Hvad vi dog også kan konstatere er, at i en tid med besparelser er det nødvendigt at koordinere arrangementsudbuddet mellem de fire huse og fremme vandringen på tværs af kommunen efter kulturelle arrangementer, hvis vi fortsat ønsker samlet at have en arrangementspakke som appellerer bredt. 1

2 2

3 KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater Vision og mission: På baggrund af en række borgermøder udarbejdede Favrskov Kommune i 2009 en Politik for Kultur, Fritid og Idræt. I denne defineres formålet og visionerne for kommunens fire biblioteker således: Bibliotekernes formål er at understøtte læring, oplevelser og kulturel aktivitet, og har en demokratisk forpligtigelse til at sikre fri og lige adgang til information og viden både i det fysiske og i det virtuelle bibliotek. Bibliotekernes tilbud skal være tilgængeligt overalt og der skal være tilbud for særligt udsatte grupper af borgere. Et af de områder der således fortsat fokuseres på er: At biblioteker og kulturhuse skal være igangsættende og udfarende for sammen med andre aktører at tilbyde borgerne et mangfoldigt og sprudlende kulturliv. Idet bibliotekerne i Hadsten, Hammel og Hinnerup alle er sammenkoblede med og fysisk befinder sig i kulturhuse, og Ulstrup bibliotek har kulturhusfunktioner, er grænsen mellem visionen for Kulturhuse og visionen for Biblioteker til dels sammenfaldende. Således defineres visionen for kulturhusene i samme politik som værende: 3

4 Kulturhusenes vision er med udgangspunkt i borgerne at være omdrejningspunkt for kultur, viden, oplevelse og innovation. Gennem hele sin virksomhed og sine aktiviteter skal husene afspejle denne vision. Kulturhusene skal også i fremtiden være omdrejningspunkt for det lokale kultur og fritidsliv og tilbyde et varieret og kvalitetsbetonet arrangement og aktivitetsudbud. Et udbud, der samtidig kan suppleres af nabokommunernes tilbud (Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune, Biblioteker og kulturhusenes primære fokus er netop nu, at se nærmere på vores arrangementsudbud, herunder at finde vores plads og kernekompetencer mellem og i samarbejde med andre kulturudbydere i kommunen og i konkurrencen med nærtliggende større byer som Århus, Randers og Silkeborg, samt at få formidlet kendskabet til og forbedret markedsføringen af disse arrangementer til kommunens indbyggere. Det overordnede mål er derfor at få defineret en arrangementsprofil for biblioteker og kulturhuse i Favrskov, herunder hvilke målgrupper, og deraf hvilken type arrangementer, vi vil satse på. Projektforslagets mål: kanalkonvergens Favrskov Bibliotekerne benytter i dag en lang række fysiske og virtuelle kanaler til at markedsføre arrangementerne på kommunens fire biblioteker og kulturhuse. Vi er på facebook, reklamerer på kultunaut, har egen hjemmeside, uddeler flyers på uddannelsesinstitutioner, annoncerer i de lokale aviser og udgiver halvårligt et 24 siders program. Vi har dog indtil nu ikke gjort os de store overvejelser om, eller gennemført undersøgelser af, i hvilket omfang markedsføringen på disse kanaler påvirker antallet af gæster til de enkelte arrangementer. Ved projektstart var målene med Kanalkonvergens projektet således: 1. Undersøge hvilke kanaler, der hitter hos hvilke målgrupper 2. Differentiere indholdet på kanaler for at ramme flere målgrupper 4

5 3. Skabe en konvergens mellem vore marketingskanaler For at undersøge første delmål, gennemførte vi i foråret 2010 en spørgeskemaundersøgelse ved alle arrangementer i biblioteks og kulturhus regi. På baggrund af disse resultater (se s. 11 ) blev vore oprindelige projektmål ændret, idet resultatet ganske klart viste, at vore nuværende arrangementskunder ikke afspejler kommunens demografi, og at der derfor kan være et hidtil uudnyttet kundepotentiale, dels at vore kunder endnu ikke i stor stil krydser de tidligere kommunegrænser. Projektets mål blev således ændret til: 1. Undersøge hvilke kanaler, der hitter hos hvilke målgrupper 2. At få større kendskab til målgruppen af åriges ønsker og behov gennem fokusgruppeinterviews 3. Fremme vandring efter kulturelle oplevelser på tværs af kommunen gennem en tydelig fælles visuel branding Markedsbeskrivelse: biblioteker vs. kulturhuse Favrskov Kommune er resultatet af sammenlægningen af Hinnerup, Hadsten, Hvorslev og Hammel kommune samt fire sogne, som tidligere hørte til Langå Kommune. Hadsten, Hinnerup og Hammel Kommune havde cirka samme indbyggertal og de tre byer af samme navn som de tidligere kommuner, har alle et indbyggertal omkring Ulstrup, som er den største by i den del af Favrskov Kommune, som tidligere var Hvorslev Kommune, har indbyggere. Dertil kommer oplandet og en lang række småbyer, således at det samlede indbyggertal for Favrskov Kommune når op på Kommunen har fire biblioteker i hhv. Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup, som alle, dog på varierende vis, er sammenkoblede med kulturhuse. Kulturhusene i Hadsten og Hammel er selvstændige administrative enheder med egne budgetter, mens Hinnerup Bibliotek & Kulturhus er én enhed. Om end kulturhusene i Hadsten og Hammel er selvstændige enheder, deler de personale med bibliotekerne, på den vis at enkelte medarbejdere har fordelt deres timer på de to enheder. Kombibiblioteket i Ulstrup defineres som havende 5

6 kulturhusfunktioner, men biblioteket råder ikke, i modsætning til husene i Hinnerup, Hammel og Hadsten, over lokaler, der kan anvendes af eksterne arrangører til større arrangementer eller lejes ud til møder o.lign. Forskellighederne i den administrative struktur mellem biblioteker og kulturhuse, er en arv fra de tidligere kommuner. Biblioteker: Bibliotekerne udbyder alt indenfor udlån af spil, cd er, fag og skønlitteratur samt de nyere digitale services såsom netmusik og netlydbøger. I modsætning til den nationale tendens har udlånet og antallet af registrerede lånere været stigende i Favrskov gennem de sidste tre år. Udlånet i Ulstrup er således steget med 45 % (svarende til i faktiske tal), Hadstens udlån er steget med 24 %, udlånet i Hammel med 14,5 % og i Hinnerup med 6 %. På landsplan indtager Favrskov andenpladsen ift. udlån pr. personaleenhed. En del af forklaringen på denne udlånsstigning, kan være indførelsen, i forbindelse med kommunesammenlægningen, af en fælles materialebase, hvilket har forbedret den fælles bestand. Når der hertil lægges daglig kørsel mellem bibliotekerne, fælles materialeindkøb og siden efteråret 2009 flydende materialebestand, har resultatet for lånerne været et større udvalg og hurtigere ekspedition. Bibliotekerne udbyder i hver sæson (forår og efterår) tre it kurser for nybegyndere på hvert af de fire biblioteker, en række børnearrangementer (primært teater og workshops) samt foredrag for voksne se bilag 1, 2 og 3 for at få et overblik over omfang og indhold af arrangementer de sidste tre sæsoner). Kulturhuse: På grund af sammenkoblingen mellem biblioteker og kulturhuse, er grænsen mellem biblioteks og kulturhusarrangementer meget flydende. Der er således ikke fastsatte krav til hvad der i indhold adskiller biblioteks og kulturhusarrangementer, og da alle arrangementer finder sted i kulturhuslokaler, mens billetterne til arrangementerne sælges på bibliotekerne, er det for vore gæster også svært at se om et arrangement er arrangeret af et kulturhus eller et bibliotek. 6

7 I alle fire huse afholdes der årligt et brugermøde, hvor alle fremmødte har mulighed for at komme med forslag til udviklingen af arrangementer, og desuden har husene tilknyttet en voksenarrangementsgruppe. Denne vælges i Hinnerup, Hammel og Ulstrup på førnævnte brugermøde, og grupperne i Hinnerup og Ulstrup kan sætte deres præg på alle arrangementer i de to huse, mens arrangementsgruppen i Hammel kun har indflydelse på Kulturhus InSides arrangementer. Hadsten Idræts og Kulturhus har som det eneste hus egen bestyrelse, hvis medlemmer hhv. udvælges af og blandt erhvervslivet og idrætslivet samt brugere af huset, som vælges på årsmødet. Bestyrelsen har kun indflydelse på kulturhusets arrangementer. Alle huse har således i varierende grad inddraget brugerne i arrangementsplanlægningen, og påtaget sig ansvaret for at indfri ønsker fremsat af disse arrangementsgrupper/bestyrelse. Idet Hadsten Idræts og Kulturhus også har en erhvervsklub, hvis medlemmer mod et årligt kontingent kan få fribilletter til bibliotekets og kulturhusets egne arrangementer, og har en skare af frivillige, er der et implicit krav om at afholde et vist antal arrangementer pr. år (se bilag 1, 2 og 3 for at få et overblik over omfang og indhold af arrangementer de sidste tre sæsoner). Udover kulturhusene og bibliotekerne selv er der en række lokale aktører, eksempelvis ÆldreSagen, oplysningsforbundene, højskoler og pensionistforeninger, som arrangerer diverse foredrag i kulturhusene. I hver sæson indgår vi i samarbejde med disse aktører om udvalgte arrangementer. Fra konkurrenter til samarbejdspartnere udvikling på vores lokale marked Før kommunesammenlægningen udgav de tre biblioteker/kulturhuse hver deres program, som blev postomdelt i de respektive kommuner. I dag udgiver vi et fælles program for alle biblioteker og kulturhuse, og har også én fælles hjemmeside. Endvidere sælges alle vore billetter via Husene har således et tæt samarbejde, og koordinerer planlægningen af arrangementssæsonen via en fælles kalender. Udover den fælles markedsføring annoncerer husene enkeltvis for forestående arrangementer, udarbejder enkeltvis plakater og pressemeddelelser til trykte medier og virtuelle nyhedssider, laver indlæg på den fælles facebookprofil om egne arrangementer og opretter arrangementerne på favrskovbilletten.dk og kultunaut. I denne proces sværger vi i 7

8 dag til genbrugstanken, forstået således at ordlyden i programmet går igen i alle andre medier, og at omtale af alle arrangementer publiceres i alle medier uden skelen til, hvem der læser med hvor. Med de fælles markedsføringstiltag har vi ønsket og endvidere indfriet en politisk forventning om at fremstå som en helhed. Sideløbende hermed er der dog også en klar forventning om, at der overalt i kommunen og i alle fire huse afvikles kulturelle arrangementer, og et ønske om til stadighed at være det lokale kulturhus, hvilket afspejles i den individuelle markedsføringsdel. Om end vi nu i forhold til tidligere, eksempelvis gennem det fælles program, hver især har øget vores markedsføringsradius, har dette ikke afstedkommet et forøget antal gæster. Når vi ser nærmere på salgsstatistikken (se side 13) kan det således også konstateres, at folk først og fremmest besøger deres lokale kulturhus. Samtidig skal det dog også fremhæves, at antallet af arrangementer i de enkelte huse er det samme som før sammenlægningen. Alle huse har indenfor det seneste år været nødsaget til at aflyse arrangementer på grund af for få solgte billetter. Vurderinger, problemer, muligheder Mens sammenlægningen af bibliotekerne, når der tales om antal udlån og lånere, må siges at have været en overvældende succes, synes samme synergieffekt ikke endnu at have gjort sig gældende, når vi taler om det nu meget tætte samarbejde på arrangementsdelen for både bibliotekers og kulturhuses vedkommende. Grundlæggende gør vi som vi altid har gjort, med den ene forskel, at vores arrangementspakke forsøges solgt i et større område via nogle få fælles kanaler. Her har vi en fælles designlinje, og det er ikke umiddelbart til at se i hvilket hus et givent arrangement finder sted. Vores ønske hermed var og er selvsagt, at vore kunder kommer til arrangementer uanset hvor i kommunen det foregår. Sideløbende hermed fremhæver vi i al anden markedsføring, at der er tale om fire forskellige arrangører, og vi ønsker alle, for kulturhusdelen, at bibeholde vore logoer og farver. Vi er således til dels fanget mellem ønsket om at have en lokal forankring og være det lokale kulturhus/bibliotek og ønsket om at samle borgere fra hele kommunen til arrangementer. Endvidere kan bibliotekernes arrangementer ofte drukne i annoncer etc., som mere signalerer kulturhuse end biblioteker. Mens hensynet til lokale interessenter, eksempelvis kulturpartnere og eksterne 8

9 samarbejdspartnere, fordrer at kulturhusene fortsat fremstår som selvstændige enheder, er der ingen problemer i at styrke et fælles biblioteksbrand gennem eksempelvis fælles annoncering. En af de største svagheder på arrangementsområdet er sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel; dels synes udbuddet at være for stort, til tider indfrier udbuddet ikke efterspørgslen med aflysninger til følge og endeligt er arrangementsudbuddet sat sammen på grundlag af hypoteser frem for viden om potentielle målgruppers behov og ønsker. Selv om vi i planlægningen af arrangementer inddrager brugerne via arrangementsgrupper, årsmøder og bestyrelse, er de fremmødte og medlemmer af disse grupper ofte del af det segment, som allerede i rigt mål kommer til vore arrangementer. Dette segment, vurderet som værende primært kvinder over 55 år, er også det segment mange af de andre lokale aktører FOF, højskoleforening etc. sigter mod i deres tilbud. Vi har således nok en formodning om, hvem der er vore mest loyale kunder og hvilke arrangementer denne gruppe foretrækker, men konkurrencen om netop denne målgruppes gunst er også intens. For ikke yderligere at intensivere konkurrencen med de andre lokale aktører men måske rettere give dem plads og rum til på egen hånd at lave arrangementer er spørgsmålet, om vi gennem en ny arrangementsprofil og/eller nye markedsføringskanaler kan komme i kontakt med andre målgrupper. Ligesom vi i vores arrangementssammensætning forsøger at appellerer bredt, spiller vi også i vores markedsføring på rigtig mange heste uden forud at have gjort os nogle tanker om hvem, vi gerne vil nå hvorhenne. Nu og her er vores hovedfokus, i uprioriteret rækkefølge, på: 1. Forbedre den fællesmarkedsføring af biblioteker og kulturhuse, herunder definere hvor ens og/eller forskellige kulturhusene skal være. 2. Styrke bibliotekets rolle i arrangementsbilledet 3. Øge kendskabet til målgrupper, deres behov og foretrukne markedsføringskanaler 4. Øge samarbejde med andre lokale aktører på arrangementsområdet. 9

10 Projekt kanalkonvergens resultater Delmål 1: Hvem er vore gæster Demografi og målgrupper Ifald vi ser nærmere på Favrskov Kommunes demografi, og sammenholder denne med antallet af respondenter, og dermed gæster, til arrangementer i foråret 2010 er der en vis ubalance. Således var 64 % af vores respondenter over 51 år, mens de årige samlet udgør 24,3 % af Favrskovs befolkning. Omvendt, mens de årige udgør 25 % af Favrskovs befolkning, har blot 19% af dem deltaget i vores spørgeskemaundersøgelse Alder Antal I procent % % % % % % Interessant er det dog ved hjælp fra conzoom kortene, at se nærmere på hvorledes folk er fordelt i forhold til alder i kommunen (http://www.conzoom.eu/map/default.aspx#). Hammel er domineret af indbyggere over 50 år, mens Hadsten klart er den yngste by med en overvægt af gruppen af årige. I Hadsten by og i Ulstrup bor der nærmest ingen årige og årige, men dem er 10

11 der til gengæld en del af i Hinnerup by. Også Ulstrup har en væsentlig andel af 0 16 årige og årige. Og så kan det konstateres, at de unge har taget livet på landet til sig størstedelen af oplandet til de fire byer er således præget af en befolkning under 49 år. Når der ses nærmere på befolkningstyperne i hhv. Hammel, Hadsten, Hinnerup og Ulstrup (se s for conzoom landkort) er der også en vis variation. Nedenfor er opstillet oversigt over de hyppigst forekommende grupper og typer, samt deres præferencer indenfor kulturområdet. Gruppe: Type: Geografi: Kulturelle interesse A Boligejere med Hadsten, Hammel og Hinnerup overskud. A1 Overskud i hverdagen Hinnerup Overskud bruges ikke på koncerter, men nok teater og foredrag A2 Aktiv børnefamilie Hinnerup, Hadsten, Hammel Sport og fritid A4 Nybyggere Hadsten Sport og fritid B Komfort og Hygge Hadsten, Hammel og Ulstrup (ganske få i Hinnerup) B1 Dannevang Dominerende i Ulstrup Have og lokalområde B2 Plads i reden Ulstrup, Hammel Aldrig eller sjældent ud til arrangementer B3 Murermestervilla Hadsten Aldrig eller sjældent ud til arrangementer D Velhavere Hadsten og Hinnerup D3 På karrierestigen Mange i Hinnerup, noget færre i Hadsten, få i Hammel Går sjældent ud, men sportslig aktive 11

12 Vi kan således ikke glædes over, at have en stor andel af de moderne/fællesskabsorienterede, som er de største forbrugere af kulturelle tilbud/arrangementer, men vi kan dog på den anden side glæde os over, at mindst 80% af samtlige af de dominerende conzoomtyper i kommunen læser lokalaviser, og mindst 70 % ser outdoorreklamer. Endvidere opsummeres kommunikation med de tre grupper således: I kommunikationen med Boligejere med overskud er det vigtigt at se dem som både krævende og kompetente modtagere. De køber ikke hvad som helst, men er omvendt købestærke over for det rette budskab. Børnefamilierne er naturligt komplekse, men udgør samtidig en meget slagkraftig målgruppe. Alle er under alle omstændigheder formående (hvis ikke ligefrem formuende) forbrugere. Hos Komfort og hygge betyder fritiden, huset og haven meget. Og i kommunikationen med gruppen kan det derfor være vigtigt at forstå deres behov for fritid, plads og regionale forhold. Komfort og hygge køber ikke hvad som helst, men vil være en loyal og rar målgruppe at få i tale. Velhavere er velorienterede fra både aviser og tidsskrifter, og de kan formodes at udgøre en krævende og kompetent målgruppe. Krævende fordi den forventer lødighed, ærlighed og måske effektivitet; kompetent fordi der er købekraft og økonomisk formåen. (Kilde: Mosaic 2007 klassifikation). Resultat af spørgeskemaundersøgelse Første delmål i projekt kanalkonvergens var at undersøge, hvilke kanaler, der hitter hos hvilke målgrupper. Ved alle biblioteks og kulturhusarrangementer i foråret 2010 spurgte vi således gæsterne omkring deres køn, alder og hvor de havde set arrangementet omtalt 1. Resultatet, som nedenstående diagrammer illustrerer, er, at knap 64% af vore gæster var over 50 år, og at små 63% var kvinder. 1 Arrangementerne, under hvilke der blev gennemført spørgeundersøgelse, var: Michael Learns to Rock, Dodo and the Dodo s, Bonderøven, Familie på farten, Caroline Henderson, Chris MacDonald, Erling Jepsen, Klein og Errboe, litterær bingo, McCalmans, Sigurd Barrett og Slager Parade. 12

13 Undersøgelsen (tabel 1) viser også her skal der selvfølgelig tages forbehold for en vis statistisk usikkerhed grundet det samlede antal interviewede 2, at det i forhold til aldersgruppe, varierer ganske markant hvor folk har hørt om det pågældende arrangement. Således er det overordnet set omtale fra en ven, hjemmeside og plakater i byrummet, som fanger de yngste aldersgruppers øjne. Aldersgrupperne som i størst omfang benytter vore arrangementstilbud, har derimod først og fremmest set arrangementet i programmet og via annoncer og omtale i lokalaviserne. 2 Vær opmærksom på, at kun tre personer i alt har svaret at de har set arrangementet omtalt på Facebook. 13

14 Tabel 1: Alder krydset med hvor vedkommende har hørt om dette arrangement? (sæt gerne flere krydser) Alder Annonce Program Plakat Facebook Hjemmesidtale Presseom Omtale fra Andet I alt ven/beken dt ,6% 3,1% 6,5% 33,3% 8,3% 7,4% 15,5% 9,1% 7,5% ,3% 3,1% 6,5% 33,3% 10,4% 7,4% 7,8% 1,5% 5,8% ,6% 3,9% 12,9% 0,0% 10,4% 4,1% 7,0% 15,2% 6,5% ,2% 3,9% 6,5% 0,0% 14,6% 4,9% 7,0% 6,1% 6,7% ,4% 10,9% 3,2% 0,0% 12,5% 12,3% 6,2% 9,1% 9,6% ,5% 25,0% 19,4% 0,0% 20,8% 23,0% 20,9% 16,7% 21,1% 60 58,4% 50,0% 45,2% 33,3% 22,9% 41,0% 35,7% 42,4% 42,8% I alt Hvad der selvfølgelig ikke kan udledes af statistikken er, hvorfor repræsentationen af årige er så lav. Ud fra diverse conzoom kort kan vi dog udlede nogle overordnede hypoteser. Om end de i Favrskov Kommune dominerende conzoomgrupper ikke går meget ud, har vi dog heller ikke udbudt arrangementer indenfor deres interesseområder. Hertil kommer, at 80% af vores udvalgte målgruppe af årige har hjemmeboende børn, og det kunne tænkes at tidspunktet for arrangementets afholdelse er afgørende. Derfor besluttede vi gennem en række fokusgruppeinterviews at spørge nærmere ind til hvilke årsager der ligger bag denne gruppes udeblivelse fra arrangementer i kommunens biblioteker og kulturhuse. 14

15 Delmål 2: Fokusgruppeinterviews I forsommeren 2010 udarbejdede vi et spørgeskema, som blev distribueret via vores hjemmeside, med det formål at opnå en større viden om behovene og ønskerne hos målgruppen af de årige med børn i skolealderen. I alt 28 personer af de i alt 59 deltagende i undersøgelsen faldt indenfor denne mål gruppe. Det overordnede resultat af denne er, at det først og fremmest er arrangementets art (82%) og tidspunktet (71%) for arrangementets afholdelse, som har afgørende betydning for om denne gruppe deltager i vores arrangementer. Overvægten af de deltagende havde ikke været til arrangementer i foråret 2010 (59 %), om end vores arrangementer ligger på de foretrukne tidspunkter, nemlig hverdagsaftener efter kl (71%). Et andet foretrukket tidspunkt at gå ud er eftermiddage fra kl i weekenden (57%), hvor vi endnu ikke har gennemført arrangementer. Af mindre afgørende betydning er stedet (35 % svarer i høj grad) for arrangementets afholdelse, prisen (25%) og hvorvidt man har nogen at følges med (28 %). Det målgruppen efterlyste var god musik, spændende foredrag og comedy/teater, og således stemmer 58% på et musikarrangement, da de bliver spurgt til hvilket af forårets arrangementer de kunne tænke sig at have deltaget i. Desværre havde alle interviewede svært ved at specificere ønskerne i detaljer og flere, når de kom med konkrete navne, nævnede kunstnere, som for nyligt havde optrådt i et vore huse uden at de interviewede havde opdaget dette. Og hvor har målgruppen så set vores arrangementer omtalt? Størstedelen har set vores arrangementer omtalt på hjemmesiden (88%), i vores annoncer i lokalaviserne (75 %) og på plakater i bybilledet (75%). Et pænt antal har også fulgt med på vores facebook side (37%), mens presseomtale i aviser (25%), omtale på kultunaut (ingen) eller på favrskovbilletten.dk (12.5%) ikke synes at have den store fanskare blandt målgruppen. Det er således også af hensyn til denne målgruppes deltagelse i arrangementer grund til at styrke den fælles branding af biblioteker og kulturhuse i form af fælles annonce og plakat design. Baseret på vores resultater har vi forsøgt at lave arrangementer, som vi mener, kunne appellere til målgruppen af de årige, og har med glæde kunnet konstatere at få besøg af yngre og for os ukendte ansigter til foredrag med Stig Åwall Severinsen, Jørgen Leth på trods af at dette foredrag blev lavet i samarbejde med ÆldreSagen, og Joan Ørting. Desuden har Hammel påbegyndt en tradition med et stand up arrangement pr. sæson, hvor der har været udsolgt hver gang. Endnu et overordnet fokus har været mændene, og koncert med 15

16 U2 kopierne Die Herren, tegneseriearrangement med Thomas Thorhauge og foredrag med en ekstremløber har faktisk fået trukket de yngre mænd til husene. Om end vi således har fået et nærmere indblik i denne målgruppe, og har formået at lave arrangementer som har øget antallet af gæster fra denne målgruppe, har vi endnu udfordringer angående samarbejde og koordineringen på tværs af de fire huse. For efter endnu en sparerunde, hvilket blandt andet har et reduceret arrangementsudbud som følge, er det ikke blevet mindre vigtigt at fordele arrangementerne på de fire byer i fald vi stadig ønsker at lave arrangementer for forskellige målgrupper. Delmål 3: Fælles branding Vores billetsystem giver mulighed for at udtrække statistik over, hvor køberne af billetter til de enkelte arrangementer bor henne. Denne viser, at det først og fremmest er de lokale, som kommer til arrangementerne (tabel 2). Om end afstanden fra både Hadsten og Hinnerup til Hammel kun er 15 km., er folk ikke i udpræget grad tilbøjelig til at rejse på tværs i kommunen for at gå til arrangementer. Ulstrup er den mest isolerede by (se nedenstående kort over kommunen), med mindst 19 kilometer til en af kommunens større byer. Tablel 2: Hvor kommer vore kunder fra (baseret på postnumre fordelt efter tidligere kommunegrænser): Hvorfra/arr.sted Hadsten Hammel Hinnerup Ulstrup 3 Hadsten 56 % 8% 13% Hammel 5% 53 % 4% 10% Hinnerup 16% 9% 61% 3 På grund af hhv. sygdom og for få solgte billetter gennemførte Ulstrup Bibliotek kun et voksen arrangement i foråret

17 Ulstrup 0.1 % 2% 1% 35% Udenfor Favrskov 7 % 13 % 14% Ukendte (herunder dørsalg) 15,9% 15% 7% 55% Med tanke på forestående omfattende kommunale besparelser, må vi nok sande at det er tiden, at vi i stigende grad strømliner, herunder reducerer, vores samlede arrangementspakke. For at vi fremover bedre udnytter potentialet i aldersspredning og variation i 17

18 conzoomtyper, og for at kommunens borgere uanset hvor de bor i kommunen til stadighed vil opleve at der i kommunens kulturhuse og biblioteker udbydes for dem relevante arrangementer, er målet gennem vores markedsføring i stigende omfang at signalere at vi er én arrangør med lokaler fordelt i kommunen. Arrangementsindholdet skulle derfor gerne kunne trumfe lokalitet for arrangementers afholdelse. For at styrke et styrke fælles brand af arrangementsdelen, er vi netop nu, med hjælp fra reklamebureauet Kirk & Holm, som også laver vores fælles program, i gang med at udarbejde en fælles visuel identitet, som dog stadig giver Kulturhusene i Hadsten og Hammel mulighed for at bevare deres individuelle identitet. Fra januar 2011 er vores program ikke længere blevet husstandsomdelt på grund af nedskæringer på kulturhus og biblioteksområdet. Dels på grund af ændrede budgettet, og til dels på grund af forsinkelse på udarbejdelsen af vores designguide er den nye fælles markedsføring i form af ugentlige annoncer i de to lokalaviser endnu ikke trådt i kraft, men efter at have forhandlet annonceprisen, skulle dette ske snarest. Kirk & Holm har i deres design af plakater og annonce lagt vægt på, at der er overensstemmelse mellem dette og layoutet af vores fællesprogram. Vi er selv sagt spændte på hvorledes den fælles annoncering modtages og ikke mindst effekten af denne. Vedhæftet er designguiden udarbejdet af Kirk & Holm. 18

19 Oversigt over conzoom grupper og conzoom typer Hadsten conzoomgruppe Hadsten conzoom type Domineret af Boligejere med overskud (blå) og komfort og hygge (grå) 19

20 Hinnerup conzoom gruppe Hinnerup conzoom type Hinnerup er klart den mest homogene af de fire byer, men overvejende Boligejere med overskud og velhavere. Også når der ses nærmere på typerne er disse koncentreret på D3, A2 og A4 20

21 Hammel conzoom gruppe Hammel conzoom type Jævnt fordelt på Boligekjere med overskud, komfort og hygge samt livet på gården (gul). Ligesom Hadsten er 21

22 Ulstrup conzoom gruppe Ulstrup conzoom type Domineret af komfort og hygge 22

23 23

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere