nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 Nye tilbud til voksne i dansk som andetsprog af Annette Ramsøe, Undervisningsministeriet og Peter Villads Vedel, Integrationsministeriet Der er med aftale om Globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen af 1. november 2006 aftalt tre nye tilbud i dansk for voksne tosprogede. Formålet er, at den samlede palet af tilbud dækker så mange behov som muligt. De nye tilbud er først og fremmest rettet mod tosprogede, der kan noget dansk, men stadig har brug for at kunne mere, for at kunne klare sig godt på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. To af tilbuddene er allerede udviklet og sat i drift i august AMU: Fagunderstøttende dansk som andetsprog AMU har udviklet et kort f leksibelt kursus, hvor undervisningen i dansk som andetsprog først og fremmest skal understøtte, at deltageren kan få udbytte af den faglige AMU- undervisning og sprogligt kan klare jobbet. Undervisningen kan vare fra nogle timer til ti dage og tilholdet tilrettelægges efter behov. Pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Integrationsministeriet har fået en ny pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Puljen giver tilskud til f leksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning. Sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse kan søge midler til et nyt 70 timers grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Ansøgninger, der er udarbejdet i samarbejde med virksomheder eller jobcentre, vil blive prioriteret. Man kan læse mere om Puljen til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk i og AMU s fagunderstøttende dansk som andetsprog inde i nyhedsbrevet. Dansk som andetsprog basis på voksenuddannelsescentrene (AVU) Voksenuddannelsescentrene (VUC) kan som standardforsøg udbyde faget Dansk som andetsprog basis med et vejledende timetal på 140 lektioner. Faget forbereder deltagerne til at kunne deltage i dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (avu) og forbedrer deltagernes muligheder for begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet. Informationskampagne Det ligger også i aftalen, at Undervisnings- og Integrationsministeriet fra efteråret 2007 skal iværksætte en lille informationskampagne om de samlede danskundervisningstilbud til voksne tosprogede. Der er for øjeblikket ved at blive udarbejdet informationsmateriale og et særligt tema i www. vidar.dk.

2 INDHOLD side 3 side 4 nyt fra UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Nyt om undervisningen af tosprogede børn og tosprogede elever Af Beate Engels Andersson og Tina Fehrmann, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Ny kort og fleksibel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andetsprog Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring side 9 side 10 nyt fra Integrationsministeriet: DANSKUDDANNELSE Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning Af Jette Lou, Danskundervisningsenheden Også analfabeter kan læse billeder Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskundervisningsenheden side 4 side 6 side 6 side 8 Handlingsplan for kvalificering af flygtninge og indvandrere via AMU-programmet Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Bedre placering af information om AMU for flygtninge og indvandrere på AMU s hjemmeside øvrige tilbud, herunder vejledning Erfaringskatalog med ny viden om køn, etnicitet og vejledning Af Aase Rieck Sørensen, Roskilde Universitetscenter Ny guide og mentorordning fra studievalg skaber sammenhæng i vejledningsindsatsen Af Studievalg Midt- og Vestjylland side 12 OPSLAGSTAVLEN Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt september Tilmelding til nyhedsbrevet: Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via Undervisningsministeriets hjemmeside: På forsiden kan man tilmelde sig via servicen Abonnér på . Nyhedsbrevet kan læses på adressen: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: dk eller Lone Fensmark Andersen, e-post: og Jette Lou, e-post Kontaktperson i Underv isningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design Deadlines for næste numre: , , , DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 2 ud af 19

3 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning Nyt om undervisningen af tosprogede børn Af Beata Engels Andersson og Tina Fehrmann, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering Nyt sprogscreeningsmateriale til tosprogede Vis hvad du kan Undervisningsministeriet har i juni 2007 udgivet det samlede sprogscreeeningsmateriale Vis hvad du kan, som kan bruges til at vurdere tosprogede småbørns, skolestarteres og skoleskifteres behov for støtte i dansk som andetsprog. Materialet er vejledende og stilles gratis til rådighed for kommunerne. Materialets forskellige dele er udkommet i elektronisk form. Materialet kan findes her: uvm.dk/2007/sprogscreening/ Den første del, som udkom i begyndelsen af maj, omhandler sprogscreening af skolestartere. Denne del er nu blevet opdateret i forhold til det øvrige materiale. Undervisningsministeriet håber, at kommunerne vil gøre brug af det samlede materiale i deres arbejde med tosprogede børn og elever. Det nye materiale om sprogscreening af småbørn er tilpasset aldersgruppen med legeprægede aktiviteter, som relaterer sig til det nære og kære i barnets hverdag. I den del, som omhandler skoleskiftere, sættes der blandt andet fokus på den begyndende skriftsprogskompetence, og der indgår desuden læsetekster til vurdering af læseforståelse hos den tosprogede elev. Titlen Vis, hvad du kan signalerer, at fokus i sprogscreeningsmaterialet ligger på de ressourcer, barnet har. Med udgangspunkt heri afdækkes det enkelte barns eller den enkelte elevs behov. På baggrund af dette peges på en række pædagogiske anbefalinger, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, når en eventuel sprogstimulering eller støtte i dansk som andetsprog skal tilrettelægges. Det samlede sprogscreeningsmateriale er omfattende. Derfor er det gjort brugervenligt, ved at alle materialedele er opbygget efter den samme struktur. Den sagkyndige har mulighed for at gå ind og vælge præcis den aktuelle del ud, som er relevant for vurdering af det pågældende barn eller den pågældende elev. Informationsmøde om tosprogede småbørn Undervisningsministeriet af holder det årlige Informationsmøde om sprogstimulering af tosprogede småbørn den november i Billund. I år er der sat fokus på sprogvurdering. Program og tilmeldingsblanket kan findes her: Ny hjemmeside om tosprogede elever i folkeskolen Hjemmesiden som er en særlig underside på Skolestyrelsens hjemmeside, åbner den 23. august På hjemmesiden kan blandt andet læses om projektet Dette virker på vores skole. Afslutningskonference Dette virker på vores skole Den oktober 2007 afholdes afslutningskonference for projektet Dette virker på vores skole. Evalueringsinstituttet EVA offentliggør på konferencen resultaterne af en igangværende evaluering af undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen. Nærmere omtale af projektet kan findes på følgende link: Information om tosprogede småbørn og elever På Undervisningsministeriets hjemmeside om tosprogede børn og unge kan man altid finde information om lovgivning, evalueringer og udviklingsarbejde, regeringens initiativer, informationsmøder og publikationer med videre. Hjemmesidens adresse er: boernogungemedsaerligebehov/?menuid=1015 DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 3 ud af 19

4 Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Ny kort og fleksibel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andetsprog Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Den nye uddannelse hedder Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere, og har til formål at støtte tosprogede deltagere i at kunne gennemføre faglig arbejdsmarkedsuddannelse. Til forskel fra de andre arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog, kan uddannelsen ikke stå alene. Den skal altid udbydes sammen med en eller f lere andre arbejdsmarkedsuddannelser som del af et særligt uddannelsesforløb for f lygtninge og indvandrere. Uddannelsen kan maksimalt vare 10 dage, men kan også frit afkortes efter behov. Der er ikke som i de andre arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog formuleret mere specifikke sproglige mål, eller mål som handler om arbejdsmarkedsorientering eller lignende. Indholdet bestemmes af de sprogbehov, der opstår i den konkrete faglige kontekst. Den faglige sammenhæng afgør, hvilke mundtlige og skriftlige færdigheder m.v., der skal arbejdes med i undervisningen. Adgangsniveauet vil som minimum være bestået Prøve i Dansk 1 eller tilsvarende niveau, men der er ingen sproglig grænse opadtil, så længe tosprogede deltagere har behov for sproglig støtte, for at nå de faglige mål i en arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen er sat i drift i anden halvdel af august 2007 og kan udbydes af alle uddannelsessteder, der er godkendte AMU-udbydere. Uddannelsesmålet kan læses på (søg: Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I) Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Handlingsplan for kvalificering af flygtninge og indvandrere via AMU-programmet Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Undervisningsministeriet har udarbejdet en Handlingsplan for kvalificering af f lygtninge og indvandrere via AMUprogrammet. Baggrunden for planen har været, at Rådet for Erhvervsrettet efter- og voksenuddannelse (REVE) har spurgt, hvorfor AMU-tilbuddene til flygtninge og indvandrere ikke benyttes i større omfang. Handlingsplanen indledes med en belysning af flygtninge og indvandreres brug af AMU og nogle af de barrierer, der kan være for, at AMU s særlige tilbud til flygtninge og indvandrere ikke anvendes mere i ledighedsindsatsen. Dokumentet afsluttes med en konkret handlingsplan, som REVE har anbefalet d. 29. marts Mange flygtninge og indvandrere deltager på AMU-kurser I udredningsarbejdet har der vist sig både at være en positiv og en negativ historie om indvandrere og flygtninge i AMU. Den positive er, at der er mange flygtninge og indvandrere, som deltager i erhvervsrettet efteruddannelse i AMU. Statistikken viser, at ca flygtninge- og indvandrerkursister i 2005 deltog i AMU. Heraf deltog 95 % på ordinære AMU-uddannelser (uddannelser som ikke er særligt tilrettelagt for tosprogede og som ikke indeholder undervisning i dansk som andetsprog.) Den negative historie er, at kun 5 % benyttede AMU s særlige tilbud til flygtninge og indvandrere, og det må siges at være få. Mangel på arbejdskraft Set i lyset af manglen på arbejdskraft og regeringens målsætning om, at flere indvandrere skal i arbejde i 2010, og at flygtninge og indvandrere udgør en høj procentdel af de ledige, er det særligt påfaldende, at AMU s særlige tilbud til flygtninge og indvandrere anvendes i så begrænset omfang i beskæftigelsesindsatsen. Der er nemlig gode erfaringer med at kombinere faglig og sproglig opkvalificering kombineret med praktik. Som barrierer peges der i udredningsarbejdet på økonomiske forhold, begunstigelse af dansk som andetsprog efter lov om danskuddannelse med et ekstra tilskud, lokale problemer med at få samarbejdet DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 4 ud af 19

5 Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Handlingsplan for kvalificering af flygtninge og indvandrere via AMU-programmet... fortsat mellem forskellige aktører op at stå, og at ledige flygtninge og indvandrere er en målgruppe, der bliver stadigt svagere i forhold til faglige og sproglige forudsætninger. Når de beskæftigede bruger tilbuddene til f lygtninge og indvandrere i ringe målestok forklares det med, at der er så travlt på arbejdspladserne, at de har svært ved at afse tid til at medarbejderne skal på kursus, hvis det ikke skønnes at være meget nødvendigt. At bruge ekstra tid på f.eks. danskundervisning skønnes at være endnu mere nedprioriteret. Jobpakker Et af de væsentlige indsatsområder i handlingsplanen er at støtte op om, at det nye initiativ Jobpakker bliver realiseret. I december 2006 blev en ny firepartsaftale om integration indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter samt kommuner og regioner. Aftalen indeholder forskellige initiativer, hvoraf en forstærket brug af den såkaldte trappemodel samt udviklingen af jobpakker er to centrale initiativer. Trappemodellen er en kombination af vejledning og opkvalificering, kompetenceafklaring, danskundervisning og virksomhedspraktik med sigte på ordinær beskæftigelse. Jobpakker er et nyt initiativ, der skal være med til at strukturere brugen af trappemodellen. En jobpakke er et jobspecifikt og skræddersyet integrationsforløb, som indeholder alle trappemodellens elementer, men med en grydeklar uddannelses- og opkvalificeringspakke koblet på. Et af formålene med de skræddersyede jobpakker er, at alle involverede parter dermed på forhånd ved, hvad der skal ske hvornår og hvorfor. Med trappemodellen og jobpakkerne skal både de lediges faglige og sproglige kompetencer udvikles. Andre elementer i handlingsplanen Nogle af de øvrige punkter i handlingsplanen handler om en øget informationsindsats rettet mod skoler, jobcentre, efteruddannelsesudvalg m.fl., fordi det har vist sig, at der ofte er et mangelfuldt kendskab til, hvad AMU kan tilbyde på området. Der foreslås et styrket samarbejde mellem udbydere af danskuddannelserne (primært sprogcentre) og AMU. I en igangværende undersøgelse af AMU-læreres kompetencer og uddannelsesbehov undersøges også uddannelsesbehov i forhold til undervisning af flygtninge og indvandrere på ordinære kurser og de særlige tilbud for flygtninge og indvandrere, og der følges op på eventuelle behov. Der vil blive udviklet en kort praksisorienteret uddannelse i dansk som andetsprog i AMU-regi, der kun kan tages sammen med anden AMU-uddannelse, og derudover ses der på mulighederne for styrket vejledning om AMU s tilbud til flygtninge og indvandrere. Endelig vil der blive set nærmere på prisstrukturerne i de forskellige tilbud. Handlingsplan for kvalificering af f lygtninge og indvandrere via AMU-programmet kan læses her: Indenfor en række områder med gode beskæftigelsesmuligheder er aftaleparterne blevet enige om 12 jobpakker, som er bygget op omkring AMU s faglige kurser kombineret med dansk, virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Målgruppen er personer omfattet af integrationsloven, herunder selvforsørgende samt start- og kontanthjælpsmodtagere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobpakkeforløb vil både kunne etableres som AMU s særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere, og ved at gennemføre forskellige AMU-kurser enkeltvis. (Læs mere om jobpakker på: ) DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 5 ud af 19

6 Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) bedre placering af informationer om amu for flygtninge og indvandrere på amu s hjemmeside Nyheder og forskellige typer informationer om AMU for flygtninge og indvandrere har nu fået sit eget menupunkt på AMU s hjemmeside. Den nye adresse er: dk/amu/flygtningeogindvandrere.htm?menuid=3038 Man kan også bruge indgangen via og klikke sig fra forsiden ind via menupunktet Arbejdsmarkedsuddannelser og livslang læring. Undervisningsministeriet / øvrige tilbud, herunder vejledning Erfaringskatalog med ny viden om køn, etnicitet og vejledning Af Aase Rieck Sørensen, Roskilde Universitetscenter Projekt Køn, etnicitet og vejledning er et projekt om uddannelses- og erhvervsvejledning. Projektet er gennemført i perioden maj 2005 til april 2007 med støtte fra Undervisningsministeriet og EU s socialfond, Equal programmet. I april 2007 blev projektet rundet af med udgivelse af et erfaringskatalog. Publikationen Køn, etnicitet og vejledning - erfaringer fra et projekt samler op på de erfaringer, der er høstet gennem et toårigt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ålborg, Holstebro, Holbæk og Ishøj. Projektet satte sig for at besvare spørgsmålet, om unge med etnisk minoritetsbaggrund har særlige behov for vejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. Det viste sig, at køn er en kraftigere sorteringsmekanisme end etnicitet. Det fagområde og den ungdomsuddannelse, de unge vælger, afhænger først og fremmest af deres køn. Med hensyn til frafald på ungdomsuddannelserne ser det ud til, at køn og etnicitet forstærker hinanden i negativ retning. Statistikken viser nemlig, at flere mænd end kvinder falder fra den ungdomsuddannelse, de er begyndt på, og denne tendens forstærkes blandt de etniske minoriteter. De interview, vi lavede med de unge, og de erfaringer, vejlederne videregav til os, viste samstemmende, at unge med etnisk minoritetsbaggrund har nogle særlige behov for vejledning. Behovene udspringer af flere forhold, men helt overordnet drejer det sig om, at de etniske minoriteter ikke har tilstrækkelig viden om og erfaring med, hvad der kræves for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Desuden er der en diskrepans mellem de unges oplevelser af mulighederne og deres forældres forestillinger om, hvilke uddannelser der er inden for rækkevidde. Blandt de etniske minoriteter er det specielt flygtninge og indvandrere, der har brug for intensiv vejledning. Desuden har de brug for sprogundervisning og faglig opkvalificering for at udvide deres valgmuligheder. Men også efterkommere kan føle, der er særlige barrierer. Nogle af de unge giver udtryk for, at de bliver diskrimineret. De mener ikke, at DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 6 ud af 19

7 Undervisningsministeriet / øvrige tilbud, herunder vejledning Erfaringskatalog med ny viden om køn, etnicitet og vejledning... fortsat lærere og vejledere har tillid til deres faglige kunnen. Det er især kvinderne, der føler, at vejen til gymnasiet er blokeret. Netop det første valg efter grundskolen viser sig at være dér, hvor relationen mellem minoritets- og majoritetssamfundet står sin prøve. De unge skal forholde sig til den hierarkisering af uddannelserne, der er en del af virkeligheden, og de skal tage stilling til de forventninger, omgivelserne har til dem. Forældrene, vennerne, lærerne og vejlederne giver ofte forskellige signaler om, hvilke valg der vil være mulige og ønskelige. Derfor er det meget vigtigt, at uddannelses- og erhvervsvejlederne forholder sig til, at der er kønsforskelle og etniske forskelle på spil. Umiddelbart lyder det måske fint, at vejlederne ikke lader køn og etnicitet influere på deres vejledningspraksis. Men i virkeligheden er det vigtigt, at vejlederne er bevidste om de kønsmæssige og etnisk betingede barrierer. En vejleders blindhed kan blive et problem for den unge, som ikke føler sig forstået, og som ikke får tacklet de fordomme og reelle problemer, der er knyttet til at være minoritet. Projektets budskab er, at hverken kønsblindhed eller farveblindhed er vejen eller målet. Derimod er det vigtigt, at vejlederne er bevidste om de særlige udfordringer, der er knyttet til køn og etnicitet det kan være særlige barrierer inden for en uddannelsesretning, hvor det ene køn dominerer, eller hvor etniske minoriteter ikke forventes at søge ind, eller det kan være familiemæssige barrierer. Syv artikler skrevet af Bo Wagner Sørensen, Aase Rieck Sørensen, Peter Plant og Anette Wolthers belyser forskellige begreber, emner og vinkler på vejledningen af unge med etnisk minoritetsbaggrund: Køn og etnicitet sorterer og grupperer Interkulturel kommunikation Køn og etnicitet Vejledningens roller Forældrerollemodeller Mentorordning Vejledningen som kulturmøde Fritidsjob Center for Ligestillingsforskning ved Roskilde Universitetscenter har været vært for projektet, og Danmarks Pædagogiske Universitet, Undervisningsministeriet og Wolthers Consult har udgjort det nationale partnerskab. Interviewundersøgelsens resultater er beskrevet i publikationen Unge med en twist etnicitet, køn og uddannelsesvalg. Se projektets hjemmeside på Publikationen diskuterer endvidere centrale begreber som interkulturel kommunikation, kulturmøde, etnicitet, køn og vejledning og beskriver nogle af de nyeste metoder, som vejlederne har positive erfaringer med i deres praksis. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 7 ud af 19

8 Undervisningsministeriet / øvrige tilbud, herunder vejledning Ny guide og mentorordning fra Studievalg skaber sammenhæng i vejledningsindsatsen Af Studievalg Midt- og Vestjylland Studievalg Midt- og Vestjylland har udgivet en ny guide for personer med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker at begynde på en videregående uddannelse i Danmark. Det kan være svært for udlændinge, der kommer til Danmark, at komme ind i det danske uddannelsessystem. Derfor har Studievalg Midt- og Vestjylland udgivet et hæfte, der over 24 sider beskriver, hvordan 1. generationsindvandrere kan komme i gang med en dansk videregående uddannelse. Er du også på vej videre? Guide for dig med en anden etnisk baggrund end dansk I hæftet Er du også på vej videre? Guide for dig med en anden etnisk baggrund end dansk kan man læse personlige beretninger om, hvordan det er at komme udefra og finde vej til en dansk videregående uddannelse. Hensigten er at vise konkrete eksempler på, hvordan udlændinge er kommet i gang med en uddannelse. De giver deres gode råd videre til andre, der står i samme situation, som de selv gjorde. Find inspiration til din uddannelse, Hvorfor tage en videregående uddannelse?, Uddannelsessystemet i Danmark, Vurdering af uddannelser fra et andet land, Ansøgning til en videregående uddannelse i Danmark og Økonomisk støtte er blot nogle af guidens emner. - Mange af de ting, der står i folderen, findes allerede, men spredt. Det nye, vi har gjort, er at samle det i en oversigt, så det er overskueligt og tilgængeligt for de udlændinge, der har brug for informationen, og samtidig koble oplysningerne til den vejledningsindsats, vi yder i Studievalg Midtog Vestjylland, siger studievalgsvejleder Gitte Dybdal. Gitte Dybdal kommer til at stå for den mentorordning, som Studievalg Midt- og Vestjylland lancerer sammen med hæftet. Hun har erfaring for, at mange udlændinge simpelthen ikke ved, hvem de skal kontakte i Danmark. - Med guiden er det Studievalgs hensigt at skabe et endnu tættere samarbejde med sprogcentre, jobcentre, videregående uddannelser og virksomheder, slutter Gitte Dybdal. Få mere information om hæftet og mentorordningen under Nyheder på Studievalg Midt- og Vestjyllands hjemmeside eller hos Studievalg Midt- og Vestjylland på tlf Hæftet kan downloades i pdf-format eller bestilles ved henvendelse til Studievalg Midt- og Vestjylland. Link til hæftet: videre_net.pdf. - Det er her, vi kan hjælpe med vores mentorordning enten formidler jeg kontakt til en mentor, eller også fungerer jeg selv som bindeled mellem den vejledningssøgende og den videregående uddannelse. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 8 ud af 19

9 integrationsministeriet / danskuddannelse grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning Af Jette Lou, Danskundervisningsenheden Puljens formål er at udvikle og tilbyde udlændinge Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. Det er et tilbud til de personer, som mangler dansksproglige kvalifikationer til at kunne fastholde et job eller komme i beskæftigelse. Undervisningen tilrettelægges med henblik på arbejdsmarkedets behov og udlændingens evt. senere deltagelse i fx en arbejdsmarkedsuddannelse eller en almen voksenuddannelse. Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbydere af danskuddannelse, omfatter et undervisningsforløb på op til ca. 70 timer. Holdstørrelsen er som udgangspunkt mindst 6 personer. Puljen, der er en forsøgspulje, igangsættes 1. september 2007 og fortsætter i 2008 og Der kan søges om midler til forsøg med danskundervisning af både beskæftigede og ledige. I 2007 er 2/3 af puljen reserveret til projekter rettet mod danskundervisning af beskæftigede, medens 1/3 er reserveret til projekter rettet mod danskundervisning af ledige. I 2008 vil den overordnede fordeling af puljens midler mellem projekter rettet mod henholdsvis beskæftigede og ledige blive taget op til vurdering. Målgruppe Forsøgets målgruppe er først og fremmest gruppen af kortuddannede udlændinge, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1 eller 2, eller som har lignende dansksproglige forudsætninger. Det er en forudsætning, at deltagerne har opholdstilladelse og er folkeregistreret i Danmark. Målgruppen omfatter: Beskæftigede og ledige, der har opbrugt den treårige uddannelsesret eller har bestået en afsluttende danskprøve. Beskæftigede udlændinge, der ikke har opbrugt den treårige uddannelsesret, Personer i jobtilskudsordning, Kortuddannede udlændinge, der er blevet danske statsborgere. Målgruppen omfatter således ikke ledige, der ikke har opbrugt uddannelsesretten, eller selvforsørgende uden for arbejdsmarkedet. Hvem kan søge om midler? Udbydere af danskuddannelse kan søge om midler og er projektansvarlige. Ansøgninger, der er udarbejdet i samarbejde med private eller offentlige virksomheder og/eller jobcentre om bl.a. afgrænsning af den konkrete målgruppe, vil blive prioriteret. Vurdering af ansøgning Ved vurdering af den enkelte ansøgning vil der blive lagt vægt på, at undervisningen tilrettelægges f leksibelt, således at den praktiske gennemførelse tager højde for kursistens behov på arbejdspladsen, eksisterende viden om undervisning på arbejdspladsen anvendes og videreudvikles, grundtilbuddet har fokus på at udvikle kursisternes dansksproglige kompetencer i relation til arbejdsmarkedet, så mange kursister som muligt vil kunne få tilbudt undervisningen i arbejdsmarkedsdansk, dvs. at der kan samles en gruppe, der kan undervises sammen. Det forudsættes dog som hovedregel, at beskæftigede og ledige undervises hver for sig. Integrationsministeriet har udarbejdet vejledende retningslinjer for undervisningens indhold for kurser, der afholdes for henholdsvis beskæftigede og ledige, tosprogede, der har opholdt sig i Danmark i en årrække, men som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber, får et målrettet dansktilbud. Det er afgørende, at undervisningstilbuddet både i indhold og tilrettelæggelse gennemføres f leksibelt i overensstemmelse med virksomhedens behov og kursistens behov på arbejdspladsen. Ved vurderingen af ansøgningen vil der endvidere blive lagt afgørende vægt på, at der i ansøgningen er opstillet klare og målbare succeskriterier, og at projektet og målemetoden for succeskriterier er klart beskrevet. Se integrationsministeriets Vejledning i effektmåling, viden_om_effektmaaling.htm for yderligere oplysninger. I forhold til denne pulje lægger Integrationsministeriet særlig vægt på, at det enkelte projekt blandt andet måles på følgende kriterier: DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 9 ud af 19

10 integrationsministeriet / danskuddannelse grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning... fortsat Tiltag, der peger på muligheder for fleksibel tilrettelæggelse. Antal deltagere, der gennem projektet fastholder en beskæftigelse eller opnår beskæftigelse Tiltag, der nytænker og videreudvikler eksisterende viden og strategier Antal deltagere, der gennem projektet får målbart forbedrede dansksproglige kompetencer Evaluering/afrapportering Tildeling af midler indebærer krav om udarbejdelse af revideret regnskab og afrapportering efter afslutning af projektet. Integrationsministeriet udarbejder et særligt afrapporteringsskema. Der stilles endvidere krav om, at projektets erfaringer lægges på Integrationsministeriets erfaringsdatabase www. erfaringsbasen.dk, og at ministeriet i øvrigt kan indhente erfaringer til videreformidling. Puljens størrelse Puljen til grundtilbud i arbejdsmarkedsdansk er på 4, 8 mio.kr Der er afsat 10,8 mio.kr. i 2008 og 10,4 mio. kr. i Ansøgningsfrist Der kan søges om midler fra puljen fra 1. september 2007 og herefter løbende. Ansøgninger vil blive behandlet løbende. integrationsministeriet / danskuddannelse Også analfabeter kan læse billeder Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskundervisningsenheden Som underviser skal man passe på med at undervurdere sine analfabet-kursisters evner til at læse billeder. Det er en af hovedkonklusionerne i en afhandling, som Qarin Franker forsvarede i sommer. Qarin Franker, som gennem 10 år sammen med Ingrid Skeppsted har afholdt alfabetiseringskonferencer i Göteborg for alfa-lærere fra alle de nordiske lande, har sommeren 2007 forsvaret sin afhandling Alfabetiseringsundervisning med särskilt fokus på lärares bildval på Göteborgs Universitet. I den forbindelse er rapporten Bildval i alfabetiseringsundervisning - en fråga om synssätt udgivet (ROSA 9: Institut för svenska som andraspråk. Göteborgs Universitet.). Qarin Franker har sat fokus på brugen af billeder, da billeder ofte bruges i alfabetiseringsundervisningen som en vej til sproget, da kursister og lærere sjældent har et fælles sprog at ty til. Derfor er det vigtigt, at billedvalg og -brug fører til en genvej og ikke en omvej til sproget. Qarin Franker indsamlede på en af Göteborg-konferencerne spørgeskemaer fra de deltagende lærere, og i alt 53 lærerbesvarelser har dannet udgangspunkt for ovennævnte afhandling. Qarin Franker har bl.a. spurgt om valget af billedmateriale til undervisningen (fotoer og tegninger), hvad lærerne opfatter som lette og svære billeder, og herigennem er der indirekte også bl.a. kommet et hvorfor let/svært. Det indhold i billederne, som lærerne opfatter som lettest er, skriver Qarin Franker: enkle formål (substantiver), enkle tilstande (adjektiver) enkle handlinger (verber) kendte miljøer og situationer den egne kultur/hjemlandet. Følgende fire læreropfattelser fremtræder i besvarelserne: et fotografisk billede er lettere at opfatte end en tegning billeder med enkelte objekter og formål er lettere at opfatte end detaljerede billeder kendte motiver er lettere end ukendte entydighed i billedvalget er bedre en mangetydighed. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 10 ud af 19

11 integrationsministeriet / danskuddannelse Også analfabeter kan læse billeder... fortsat Konklusioner Qarin Franker konkluderer, at der er en tendens til, at lærerne undervurderer kursisternes kognitive og perceptuelle formåen. De fleste undervisere anvender dog autentisk materiale, men der er samtidig mange, der anvender et billedmateriale, som er så forenklet, at det kan lede til en undervurdering af kursisternes såvel kognitive som kreative formåen, når det handler om tolkning. Det afstedkommer en risko for infantilisering af voksne kursister. En sådan infantilisering har udgangspunkt i en mangelteori. Udgangspunktet for undervisningen tages ikke i kursisternes stærke sider, men i deres mangler og deres mangelidentitet. Dette medfører samtidig en risiko for andrafiering /fremmedgørelse, som bidrager til en grænsedragning mellem et vi og dem. Fotografiet er ikke nødvendigvis lettere at læse end en tegning. Tegninger kan være mere hensigtsmæssige at bruge, når man ønsker, at billedet skal kunne repræsentere en bredere klasse af objekter. Det kan lykkes bedre med (de rigtige) tegninger end fotoer, som pr. definition er specifikke. Med brug af billeder med enkle objekter findes en risiko for, at lærerne tolker deltagernes usikkerhed i billedanalysen som et udtryk for perceptuelle brister, idet kursisternes evne til at opfatte mere komplekse billeder undervurderes. Er kendte motiver lettere? Nyere teorier om, hvordan billedeskabningen foregår, rummer, at man både må tage hensyn til barnets egen billedudvikling og den rolle, forskellige billedkonventioner spiller. Frem for alt påvirker billeder i nærmiljøet det enkelte barns eget udtryk. Entydighed og flertydighed: fx er billedkort ikke nødvendigvis informative og entydige, da samme billede ofte kan give anledning til mange forskellige tolkninger. Vil man anvende billeder til at generere samtale og øge mundtlige færdigheder og stimulere til diskussion og skrivning, kan det være bedre at anvende mere ekspressive og mangetydige billeder, hvis tolkning snarere bestemmes af modtageren/kursisten. Her kan fotografier og autentisk billedmateriale med mere komplekse person- og situationsbilleder være passende. Billederne skal have autencitet, mening, variation, helhed og sammenhæng. Eksempler på billeder med sådanne kendetegn kan være nyhedsbilleder fra aviserne og personlige fotoer. Nogle af konklusionerne i afhandlingen er, at lærerne for at udvikle kritisk billdedtolkningsevne og kritisk litteracitet hos kursisterne - skal bevidstgøres om valg af billedmateriale. En lige så vigtig opgave er det, at også underviserne bevidstgøres om billedsprogets konventioner og koder og dermed opnår fortrolighed med de visuelle og billedsproglige praktikker, som omgivelserne kræver, man interagerer i som delagtig i samfundet. Endelig mangler der forskning inden for feltet. Det gælder bl.a. billedvalg i relation til undervisningens forskellige formål. Adskiller det billedmateriale, man anvender til indlæring af nye ord og begreber sig fra det materiale, man anvender i sammenhæng med læse- og skriveindlæringen og ved sprogstimulerende øvelser og sprogudviklende diskussioner? I hvilke sammenhænge er autentiske billeder at foretrække? Hvilke forskellige formål kan man have med at anvende mere komplekse, mangetydige billeder? DET FLYVENDE TÆPPE : 04 : 2007 : SIDE 11 ud af 19

12 OPSLAGSTAVLEN Overblik på nettet Websitet Overblik Undervisning er et supplement til avisen Overblik. Af redaktør Ulla Søgaard Thomsen Avisen Overblik har fået en lillesøster en endnu lettere udgave af avisen. Den ekstralette avis hedder 4 sider. Den er en del af Overbliks nye website, Overblik Undervisning. Abonnenter på websitet har også adgang til interaktive opgaver, spil, quiz og andre ekstra materialer til den trykte avis. Overblik (tidligere På let dansk) bruges f littigt på sprogcentrene og i undervisningen af læsesvage unge og voksne danskere. Men vi er tit blevet mødt af et lille hjertesuk fra lærere:»selv om sproget i Overblik er let, så er det for svært for en del af vores kursister. Vi mangler noget, der er endnu lettere.«det ønske har vi forsøgt at opfylde på vores nye website, der er udviklet med støtte fra Integrationsministeriet. Sitet kan både bruges af lærere, der kan downloade og kopiere materiale, og af kursister, der kan læse og lytte til artikler og løse opgaver on-line. Abonnenter på sitet får et brugernavn og en adgangskode, så de kan logge ind. Indholdet på hjemmesiden Overblik Undervisning er opbygget, så det er let at navigere rundt på sitet. Al information er skrevet i et klart og letlæst sprog. Kursisterne får blandt andet træning i at navigere, søge information, bruge links, løse opgaver on-line og downloade. Hver gang et nyt nummer af den trykte avis udkommer, bliver Overblik Undervisning opdateret med: 4 sider: En avis på 4 A4-sider med en ekstra let udgave af udvalgte artikler fra den trykte avis. 4 sider kan downloades som pdf-fil. Man kan også læse de enkelte artikler on-line og få artiklerne læst højt. Lydfilerne er indtalt, det er ikke syntetisk tale. Opgaver: Interaktive opgaver til den trykte avis, som kan løses individuelt eller i en gruppe. I UFO-spillet skal man skyde den UFO, som giver det rigtige svar på et spørgsmål til en artikel i den trykte avis. I Overbliks scrabble og 4 siders mini-scrabble kan man teste sit ordforråd. Desuden er der 2-3 varierende opgaver. Ordliste: En liste med forklaringer af svære ord og begreber fra udvalgte artikler i den trykte avis. Når man klikker på et ord, kommer forklaringen frem nedenunder. Quiz: En quiz med ti spørgsmål til indholdet i den trykte avis. Her kan man teste sin viden om den seneste måneds begivenheder. Ekstra: Til nogle numre af avisen bringer vi ekstra information om de emner, avisen tager op, og links til andre relevante hjemmesider. Arkiv: Adgang til avisens arkiv med artikler og temasider. Priser for årsabonnement Et årsabonnement på Overblik (10 numre) korster 198 kroner + moms og porto. Rabat ved abonnement på 5 eller flere eksemplarer. Et årsabonnement på Overblik Undervisning kan fås til én eller flere samtidige brugere. Prisen ekskl. moms er: 1 bruger: 598 kr. 2-5 samtidige brugere: 996 kr samtidige brugere: kr samtidige brugere: kr samtidige brugere: kr. Hvis du vil vide mere Du kan se et nummer af 4 sider og eksempler på opgaver og andre ekstra materialer på Overbliks hjemmeside www. paaletdansk.dk. Du kan også kontakte redaktør Ulla Søgaard Thomsen, tlf , mail Abonnement tegnes via hjemmesiden eller hos Notat. Grafisk, tlf , mail FÅ DE UFAGLÆRTE MEDARBEJDERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND MED I KOMPETENCEUDVIKLINGEN! Af konsulent Bente Nissen, CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Kompetencer skal løbende opdateres, hvis man ikke skal hægtes af arbejdsmarkedet det gælder også for ufaglærte medarbejdere med anden etnisk baggrund. En ny temaside fra CABI gør det muligt at skræddersy kompetenceudviklingen til dem. Traditionelle tilbud om kompetenceudvikling magter ofte ikke at få ufaglærte medarbejdere med anden etnisk baggrund med, og det er et stort problem. Gruppen er nemlig i fare for at sakke agterud og i sidste ende tabes ud gennem bunden af arbejdsmarkedet. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 12 ud af 19

13 OPSLAGSTAVLEN I takt med at medarbejderskarer bliver mere og mere mangfoldig, skal mulighederne for kompetenceudvikling også være mere mangfoldige. Den udfordring har CABI taget op og sætter nu spot på emnet med temasiden dk/nydanskkompetence. Materialet på temasiden er sammensat, så det både inspirerer og giver konkrete retningslinjer. Siden indeholder bl.a.: konkrete råd til at komme godt i gang med kompetenceudvikling af denne gruppe medarbejdere 8 eksempler på virksomheder, der har praktisk erfaring med kompetenceudvikling, som også rummer de ufaglærte nydanske medarbejdere fokus på de mange muligheder for at lære nyt, som det daglige arbejde på virksomheden tilbyder overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder og -former der er relevante for denne gruppe medarbejdere mulighed for at lave printpakker af dele af materialet samt en dækkende linksamling. Materialet henvender sig især til konsulenter fra jobcentre, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som har gang på virksomheder, og som sætter integration, fastholdelse og kompetenceudvikling på dagsordenen. Også ledere og uddannelsesansvarlige på virksomheder kan anvende materialet direkte. Sæt kompetenceudvikling af de ufaglærte medarbejdere med anden etnisk baggrund i værk med hjælp fra CABI s temaside: Har du spørgsmål, eller behøver du yderligere oplysninger, kan du kontakte konsulent Bente Nissen, CABI, på cabiweb.dk eller tlf. nr Ekperimentarium for Integration nyt projekt fra Odense Centralbibliotek Af Dorrit Munk Jørgensen, afdelingsleder Vollsmose bibliotek & Læringscenter, Odense Centralbibliotek Bibliotekerne er i dag vigtige aktører på integrationsområdet bl.a. med stor fokus på sprogtræning. Det gælder ikke kun de biblioteker, der ligger i områder, hvor der bor mange indvandrere, som fx Vollsmose og Gellerup. Også i biblioteker, hvor befolkningsgrundlaget består af knap så mange forskellige nationaliteter, er der stor interesse for at arbejde med biblioteksbetjening af etniske minoriteter. Vi skyder nu et nyt, spændende projekt i gang omkring dette. Odense Centralbibliotek, som Vollsmose Bibliotek hører under, og Danmarks Biblioteksskole står bag Eksperimentarium for Integration, som har fået midler til et 3-årigt projektforløb fra Biblioteksstyrelsen. Eksperimentariet bliver et levende værksted for udvikling og afprøvning af tilbud til flygtninge/indvandrere. Vollsmose Bibliotek & Læringscenter bliver basen, og det bliver her, mange af tingene skal foregå. Det særlige ved projektet er dog, at det ikke kun er Vollsmose Bibliotek, der skal udvikles på området. Meningen er, at folkebibliotekernes integrationsindsats generelt skal styrkes, og ideerne til nye aktiviteter for målgruppen kan lige så vel komme fra et andet bibliotek som fra Vollsmose. Ligeledes forestiller vi os, at andre grupper end lige bibliotekarer kunne være interesserede, fx personale fra åbne læringscentre på VUC erne, jobkonsulenter, socialrådgivere o.a. Nye ideer og aktiviteter Vollsmose Bibliotek & Læringscenter har mange års erfaring med biblioteksbetjening af indvandrere og med aktiviteter, der er tilrettelagt med særligt henblik på denne målgruppe (sprogstimulering, indvandrerrådgivning, avislæsning mv.). Vi vil selvfølgelig tage udgangspunkt i disse aktiviteter, og vi har lavet en oversigt over de programmer, der allerede er sat i gang eller som snart vil blive det. Der vil forhåbentligt også opstå helt nye og innovative ideer. Det er meningen, at personalet fra landets folkebiblioteker kan komme og deltage i vores aktiviteter. De kan i praksis opleve, hvordan vi gør, og være med til at påvirke aktiviteterne. De kan tage ideer og koncepter med hjem og selv afprøve dem. Eller omvendt: de kan komme med en idé, vi afprøver! Der bliver afholdt workshops og kurser, der matcher aktiviteterne. Danmarks Biblioteksskole står for kurserne. Biblioteksskolens rolle er DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 13 ud af 19

14 OPSLAGSTAVLEN desuden at komme med teoretiske indspark, og at sørge for evaluering af de anvendte læringsmetoder og processer. Kort sagt håber vi på, at vi får udviklet et spændende læringsmiljø omkring integrationsarbejde i bibliotekerne, og at vi får praksis og teori til at gå op i en højere enhed sammen med relevante samarbejdspartnere. Kick-off konference Eksperimentarium for Integration præsenteres på konferencen Inspiration til Integration, som afholdes torsdag den 25. oktober kl i Vollsmose Kirke i Odense. Her vil der være mulighed for at høre en række forskere og praktikere tale om innovative læringsmiljøer, empowerment og New Audience Development (brugerudvikling) samt sprogtilegnelse, som er nogle af de ting, projektet er funderet i. Som sagt er interesserede uden for bibliotekssektoren også velkomne til at deltage i konferencen, der er gratis. Indhold i projektet De programmer/aktivitetsudbud, vi vil præsentere i projektet, spænder vidt. Vi arbejder med 4 hovedprogrammer. Mange af aktiviteterne slår flere fluer med ét smæk, men vi har på bibliotekarisk vis forsøgt at inddele dem: Danskprogrammet (børn og voksne), Læringsprogrammet, IKTprogrammet og Empowermentsprogrammet. Nogle af aktiviteterne er klassiske biblioteksaktiviteter som Biblioteksintroduktion for etniske minoriteter, andre er oplagte aktiviteter at have på et bibliotek, som fx Lektieklub og Lån en lektiehjælper, mens nogle er mere utraditionelle, fx dele af Danskprogrammet og Kursus i indfødsretsprøven. Dansk er i det hele taget omdrejningspunktet for mange af de tilbud, vi arbejder med. Vores dansk-tilbud er til dels baseret på hjælp-til-selvhjælp og den mere uformelle, individuelle læring, men vi har også tilbud om deciderede forløb. Bibliotek og læringscenter går her op i en højere enhed, og det gør den mangfoldige personalegruppe også. Ud over bibliotekarer har vi ansat tokulturelle medarbejdere, der tager sig af den daglige vejledning/rådgivning og ITundervisning, samt en cand.mag., der også er uddannet som underviser i dansk som fremmedsprog. Danskprogrammet Vi opsøges dagligt af mennesker, der ønsker at få hjælp til at lære mere dansk. Det kan være, de blot ønsker at låne noget materiale, det være sig lydbøger, læse-let-bøger eller lærdansk-materialer. De kan også få hjælp til at arbejde med de dansk-programmer, vi har licenser til i Læringscentret, eller de kan ønske lektiehjælp, fordi de allerede går på et danskkursus. Der ydes en stor hjælp, coaching, til mange af disse mennesker, alt efter behov. Andre følger et af de mere formaliserede forløb, hvor et større kendskab til dansk er en af sidegevinsterne, fx Vi læser avisen sammen, hvor en gruppe kvinder læser dagens avis sammen med en bibliotekar, eller kurset i indfødsretsprøven. Mange forældre er interesserede i at lære at stimulere deres børns sprog. Her arbejder vi sammen med en pædagog, der er uddannet i netop dét, og som kan hjælpe forældrene i gang med at læse højt, synge, bruge pegebøger eller en af vores mange sprogkufferter, hvor der er bordteater, musikinstrumenter og andre spændende ting, der kan støtte børnenes sprogindlæring. Dette område skal også udvikles i Eksperimentariet. Når biblioteket i det nye år flytter tilbage i vores ombyggede lokaler, vil vi få et decideret sprogtræningscenter og en sprogcafé, hvor vores brugere kan benytte sprogprogrammer, øve samtale med frivillige, ja, i det hele taget få et samlet overblik over vores ressourcer, hvad enten det er personer, traditionelle materialer eller netbaserede. Der vil blive introducerende danskkurser, som også vil være en indgang til alle vores sprogtræningstilbud og øvrige bibliotekstilbud. Vi samarbejder også med VUCFYN, der afholder nogle af deres FVU-kurser på biblioteket, og hvor der tilbydes en prøve. Ellers er vores tilbud jo baseret på det frivillige og lystbetonede vi er et åbent tilbud, der er til rådighed, når folk har tid og lyst. Nyskabende læringsrum Ofte bevæger vi os i den zone, der befinder sig mellem traditionel biblioteksbetjening (stille materialer til rådighed, være informationscentral og et kulturelt tilbud) og den traditionelle undervisningsverden (kompetencegivende holdundervisning). Både i den ene og den anden verden er rollerne ved at blive ændret. Ord som empowerment, livslang læring, aktivt medborgerskab, nye læringsbegreber mv. er ikke kun modeord, men også et forsøg på at sætte ord på alle de forandringer, der sker, både i undervisningssektoren og i bibliotekerne. Biblioteket har på integrationsområdet stor betydning som et udvidet læringsrum. Det er et rum, hvor de nye danskere kan lide at komme, og et rum, hvor de kan få hjælp til at komme ind i det danske samfund. Bibliotekerne er med til at bygge bro mellem det uformelle og det formelle læringsmiljø, og de er gode til at inddrage brugere med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg håber, vi får dannet et aktivt og nyskabende læringsmiljø inden for integrationsarbejdet og helst i samarbejde med andre faggrupper! DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 14 ud af 19

15 OPSLAGSTAVLEN Yderligere oplysninger om Eksperimentarium for Integration og konferencen Inspiration til Integration fås hos Dorrit Munk Jørgensen Skoleudvikling kommer fra lærerne Af Lene Timm Hvad sker der, når en kommune igangsætter efteruddannelse for 10 procent af lærerstaben i undervisning af tosprogede elever? Det vil Helsingør kommune dokumentere gennem de næste 4 år. Den efteruddannelse lærerne skal i gang med består af et kursus i sprogpædagogik og et kursus i interkulturel pædagogik, som udbydes af CVU København & Nordsjælland. En ambitiøs projektbeskrivelse fra kommunens Pædagogiske UdviklingsCenter (PUC) medførte støtte fra Integrationsministeriet, så det blev muligt at tilbyde uddannelsen til i alt 55 lærere. Dansk som andetsprog som en del af al undervisning Efteruddannelse af de 55 lærere skal igangsætte forandringer, der berører alle lærere og ledere på de involverede skoler. Resultatet af det, forventes at være markante forbedringer i tosprogede elevers skoleresultater. Projektets vision for undervisningen af tosprogede elever er ifølge Inga Nielsen, souschef på PUC, at dansk som andetsprog bliver en dimension, alle lærere tænker med i alle fag. Skal visionen indfries skal den viden, de efteruddannede lærere opnår, spredes til kolleger gennem faglig formidling på skolerne. Det skal ske gennem studiekredse og sidemandsoplæring. Derudover påpeger lærere, ledere, konsulenter og forvaltningsansvarlige en række forhold, som de forventer, vil blive forbedret som følge af efteruddannelsesprojektet. I en kort version handler det om: En øget professionalisme i undervisningen af tosprogede elever. En generel mere positiv holdning blandt lærerne til undervisningen af tosprogede. Tid til kollegialt samarbejde om dansk som andetsprog og interkulturel pædagogik. Prioritering af dansk som andetsprog og interkulturel pædagogik i virksomhedsplanerne Prioritering af undervisningen af tosprogede elever i mål & resultatkrav Forude ligger derfor en omstillingsproces, hvor mange lærere og ledere i de kommende år skal tage fornyet stilling til vaner og indstilling til den måde, hvorpå de tidligere har planlagt, organiseret og gennemført undervisning. Det er en forventning, lærerne og ledere selv formulerer i den status vedrørende undervisning af tosprogede elever i Helsingør kommune, der er lavet ved projektets start. Behov for nye kompetencer Helsingør kommune har valgt undervejs i forløbet at dokumentere de forandringer efteruddannelserne sætter i gang på skolerne. Den udarbejdes af konsulentfirmaet Complexitet i form af 5 delevalueringen. Statusrapporten er den første. Heraf fremgår det, at der på nogle af skolerne hersker en oplevelse af magtesløshed blandt lærerne, fordi de som professionelle ønsker at give den bedste undervisning til alle børn, men må konstatere, at der er mange tosprogede elever de ikke får fat i. Mange af lærerne er uddannet i en tid, hvor dansk som andetsprog og interkulturel pædagogik ikke indgik i undervisningen på seminarierne, så opgaven har de hidtil måtte gå til med de forhåndenværende søm. Og de forhåndenværende søm rækker ikke, når det handler om professionel skoleudvikling. Det viser bl.a. overrepræsentationen af tosprogede elever i kommunens specialklasser og lærernes oplevelse af, at de ikke får de tosprogede elever om bord i undervisningen i lige så høj grad som de øvrige elever. Men det kan læres, og når man lærer det, gør det en forskel. Ny viden giver lærerne nye handlemuligheder og ændrer fokus fra sociale forhold og adfærd til den undervisning, hvor skolen har mulighed for at gøre en forskel ved at tage udgangspunkt i elevernes sproglige og kulturelle forudsætninger. Det viser indsatsen hos de lærere i kommunen, der allerede har gennemgået efteruddannelsen. Tid til kollegialt samarbejde I statusrapporten fastslår flere af lærerne, at udvikling kommer fra praksis, men skal lærerne ændre praksis forudsætter det ordentlige rammer. Der skal være tid til at planlægge og koordinere undervisningen i dansk som andetsprog med kolleger. Det oplever de fleste af de deltagende lærere, at de mangler i dag. Dansk som andetsprog har stadig på de fleste skoler lav status på lærerkollegierne, og i dagligdagen bliver det på nogle af skolerne ofte timer til dansk som andetsprog der inddrages, når det strammer sammen med sygdom og afspadsering, og der er brug for vikarer til klasser, der ellers ville sidde alene. Dansk som andetsprog er et sårbart område. Det har ikke som andre fag i folkeskolen et fast timetal, så hvorvidt eleverne får den undervisning, de har behov for, beror derfor på en lokal prioritering på den enkelte skole såvel som en prioritering på kommunalt plan. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 15 ud af 19

16 OPSLAGSTAVLEN Evaluering skal styrke skoleudvikling Devisen bag evalueringen er, at den skal være brugbar for de lærere og ledere, der indgår i projektet. Undervejs sætter evalueringerne derfor fokus på lærerteam, ledelse og den faglige formidling. Dokumentation er i sig selv en forudsætning for at kunne handle målrettet. Derudover består brugbarheden i, at der i indsamlingen af data benyttes metoder, hvor de involverede på tværs af skoler får tid sammen til refleksion og dialog om udvikling af undervisningen af tosprogede elever. En gang om året vil grupper af lærere, ledere, og kommunalt ansatte samles og give deres bud på, hvordan det står til med at integrere efteruddannelserne i praksis på skolerne. Hvad er der sket, som vil være væsentligt at få dokumenteret? Er der barrierer for den ønskede udvikling, der kan ryddes af vejen? Er der nye spørgsmål eller viden, der afkræver nye handlinger og indsatser? Tanken med at evaluere løbende er, at det er bedre at vide, hvad der sker og handle på det undervejs end at vente med at afdække, hvad der kunne have været gjort anderledes, når projektet er slut. Betydningen af, at mange aktører i skolesystemet i Helsingør kommune inden for få uger får mulighed for at fokusere på netop dette projekt, forventes i sig selv at forstærke effekten af efteruddannelsesindsatsen. Formidling af erfaringer Endelig vil de opsamlede erfaringer på tværs af skolerne i evalueringsrapporterne blive formidlet som konkrete redskaber, som lærere og ledere kan bruge i den fortsatte udvikling af området. Det består fx i tjeklister, spørgsmål til teamarbejdet, forslag til fremgangsmåder i lærernes løbende dokumentation, som bygger på de indsamlede erfaringer fra skolerne herunder lærernes beskrivelser af undervisningsforløb og evalueringsmetoder. Lysten og energien til at udvikle området skinner tydeligt igennem i de ansattes bidrag til statusrapporten. Svaret på, hvad der sker, når en kommune satser massivt på udvikling af undervisningen af tosprogede elever, får vi blandt andet med de årlige delevalueringer og den samlede og afsluttende evaluering, der ligger klar i starten af Endelig vil de tosprogede elevers karakterer ved folkeskolens afgangsprøver i fremtiden blive en indikator på effekten af efteruddannelses indsatsen og de følgende forandringer i skolernes praksis. Artiklen er en redigeret version af statusrapportens resume udarbejdet af Lene Timm. Projektets statusrapport kan læses på og på KONFERENCER Rummelighed, koordinerende indsats og/eller konkurrence Konferencedag om tværfagligt samarbejde mellem sprogcentre og specialskolerfor voksne to-sprogede med særlige behov. Program kan rekvireres på mail lof-sprogcenter.dk. Der vil være oplæg fra KL, UC2, psykiatrien og praktikere. Målgruppe: Undervisere, skoleledere og andre med interesse for arbejdet med to-sprogede voksne. Tid: 25. september 2007 kl. 9:30-16:00 Sted: ASV - Horsens Pris: 795 kr. Tilmeldings- og betalingsfrist: 1. september Arrangør: Netværksgruppen mellem sprogcentre og specialskoler i Danmark. NYE MATERIALER OG RAPPORTER Forberedelse til Indfødsretsprøven, især for kvinder. Forlaget Eventyrligvis udsender den 1. august 2007 en ny undervisnings CD- ROM. Materialets målgruppe er indvandrerkvinder. De 200 spørgsmål og svar, som Integrationsministeret vælger prøvespørgsmålene imellem, bliver gennemgået i historisk kronologisk rækkefølge og er samlet i mindre grupper, så man får et bedre overblik over stoffet. Sproget er enkelt og letforståeligt, og den samlede gennemgang fylder kun 30 A4 sider. De 30 sider indeholder al den viden, man behøver vedrørende de 200 spørgsmål. Som yderligere hjælp ligger der på samme CD-ROM et omfattende kulturelt og historisk læsestof direkte målrettet til indvandrerkvinder i en moden alder. Teksterne kan bruges i danskundervisningen på sprogskolerne eller af kvinderne selv. I alt 175 A4 sider klar til at printe i Word. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 16 ud af 19

17 OPSLAGSTAVLEN Brev til en indvandrerkvinde fra en dansk kvinde. Korte historier om kvindeliv i Danmark fra 1899 til Let tekst klasse Grundig gennemgang af særlige danske forfattere. Sværhedsgrad kl. Holberg, Grundtvig i to sværhedsgrader, Oehlenschläger, Karen Blixen Vævedagbog gennem 10 år, skrevet af forfatteren. Om fremstilling og salg af mange store billedtæpper vævet efter inspiration fra H. C. Andersens mest kendte eventyr. Bogen er på 98 sider og har farvebilleder af tæpperne samt vignetter og håndtegnede rammer om hver side. Man kan printe det hele ud på en almindelig printer. Sværhedsgrad 7. kl. CD-ROMMEN købes hos Forlaget Eventyrligvis, Prangervej 1, 8620 Kjellerup, Telefon: eller Ekspres af Hanne Villumsen og Helene Deden Begyndermateriale til den allerførste undervisning på Danskuddannelse 3 modul 1, men kan også bruges på Danskuddannelse 2. Materialet består af fire dele: Basis, Emner, Projekter og Grammatik. Basis, Projekter og dele af Grammatik er tilrettelagt som selvstudium, mens Emner fortrinsvis er tilrettelagt som klasseundervisning. 64 sider. Pris: 189 kr. eksklusiv moms. CD 129 kr. eksklusiv moms. Alfabeta, tlf Mail FOKUS Juni-nummeret kan læses på Denne gang er det et temanummer om testning. Desuden er der artikler om weblogs i undervisningen og dansk set fra arabisk. Integration Nyt fra Næstved Sprog- og integrationscenter, sommer 2007, nr. 1, 10. årgang. Indeholder bl.a. artikler om kommunikation og kulturmøde, vejledernyt, genvej til arbejdsmarkedet II, drømmen om dansk statsborgerskab og kan analfabeter lære dansk. Næstved Sprog- og Integrationscenter, tlf , fax , DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 17 ud af 19

18 OPSLAGSTAVLEN Ind i samtalen dialoger i hverdagen af Lisbeth Thorborg Bogen sætter fokus på det mundtlige sprog og giver et sprogligt grundlag for at tage aktivt del i samtaler om almindelige hverdagsemner. Bogen henvender sig dels til studerende, der har behov for et større, mere aktivt og flydende sprog, men også til studerende, der kan en del dansk allerede, men hvis sprog er upræcist og som gerne vil opnå en større sproglig korrekthed og bedre udtale. Bogen er velegnet ved differentieret undervisning, klasseundervisning og selvstændig træning hjemme. Bogen er forsynet med en cd-rom (til computer), hvor teksterne er indtalt med og uden pause med henblik på træning af lytteforståelse og udtale. Lydfilerne til bogen fås også i audio-cd-udgave til brug i klassen (til cd-afspiller). Denne bestilles separat. Bog med cd-rom ISBN : 158,40 kr. Æske med 2 cd er ISBN : 288 kr. Onlinebestilling på eller på tlf Forlaget Synope, mail Mål for voksen- og efteruddannelserne aktivitet og effekt Publikationen præsenterer målsætningerne for voksenog efteruddannelsesindsatsen samt overvejelser om, hvordan udvalgte indikatorer kan belyse udviklingen på dette uddannelsesområde endnu tættere i de kommende år. Publikationen er nr i Undervisningsministeriets serie af statistikpublikationer. Publikationen kan i begrænset omfang bestilles (ISBN ) hos: Nordisk Bog Center, tlf , fax eller hos boghandlere. Publikationen er gratis, men der faktureres for porto og ekspeditionsgebyr. Publikationen kan læses online på ministeriets websted på adressen: pub.uvm.dk/2007/veumaal Vejen frem Af Hanne Bierring, Gry Clasen og Ane Stürup. Interviews med12 flygtninge og indvandrere som har klaret sig godt. Bogen er tænkt som et undervisningsmateriale og udspringer af rollemodelprojektet Vejen Frem, der blev gennemført af Hvidovre Sprogcenter og Videnscenter for Integration i Vejle i årene Bogen kan bestilles på VIFIN Forlag, tlf , eller vejle.dk og koster 150 kr. inkl. moms. Bogen sælges også som klassesæt. Læse mere på eller DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 18 ud af 19

19 OPSLAGSTAVLEN Vi kan jo prøve Evaluering i specialundervisningen god praksis Undervisningsministeriet besluttede i foråret 2006 at bede en række lærere i folkeskolen om at beskrive sammenhængen mellem afgangsprøver, løbende evaluering og daglig undervisning af elever med særlige behov. Det er blevet til ni historier, som tager udgangspunkt i forskellige elever med forskellige potentialer og som undervises under meget forskellige rammebetingelser. Publikationen er tænkt som inspirationsmateriale for lærere, der underviser elever med særlige behov. Publikationen er nr i Undervisningsministeriets håndbogsserie. Publikationen kan bestilles (ISBN ) hos Nordisk Bog Center, tlf , fax Mail Publikationen kan også bestilles/købes hos boghandlere. Pris: 120 kr. inkl. moms og der faktureres porto og ekspeditionsgebyr. Publikationen kan læses online på ministeriets websted på adressen: pub.uvm.dk/2007/vikanjoproeve. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 19 ud af 19

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

eu-sprogpris til vores fællessprog

eu-sprogpris til vores fællessprog nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 eu-sprogpris til vores fællessprog af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Annie

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Om at skabe forandring

Om at skabe forandring Center for Kulturpolitiske Studier Hans Elbeshausen Om at skabe forandring Startpakken Sprogstimulering Kvinde Pige Projekter Det urolige Bibliotek En procesevaluering af Biblioteksstyrelsens udviklingsprojekt:

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst Den Europæiske Socialfond Mål 3 _ Viden til vækst _ Viden til vækst Hvis Den Europæiske Socialfond var en dansk opfindelse, ville den have heddet Beskæftigelsesfonden. Fonden er nemlig med til at sikre,

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Udarbejdet af: Karen Paaske Birte Kaiser Ulla Nistrup December

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere