nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 Nye tilbud til voksne i dansk som andetsprog af Annette Ramsøe, Undervisningsministeriet og Peter Villads Vedel, Integrationsministeriet Der er med aftale om Globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen af 1. november 2006 aftalt tre nye tilbud i dansk for voksne tosprogede. Formålet er, at den samlede palet af tilbud dækker så mange behov som muligt. De nye tilbud er først og fremmest rettet mod tosprogede, der kan noget dansk, men stadig har brug for at kunne mere, for at kunne klare sig godt på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. To af tilbuddene er allerede udviklet og sat i drift i august AMU: Fagunderstøttende dansk som andetsprog AMU har udviklet et kort f leksibelt kursus, hvor undervisningen i dansk som andetsprog først og fremmest skal understøtte, at deltageren kan få udbytte af den faglige AMU- undervisning og sprogligt kan klare jobbet. Undervisningen kan vare fra nogle timer til ti dage og tilholdet tilrettelægges efter behov. Pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Integrationsministeriet har fået en ny pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Puljen giver tilskud til f leksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning. Sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse kan søge midler til et nyt 70 timers grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Ansøgninger, der er udarbejdet i samarbejde med virksomheder eller jobcentre, vil blive prioriteret. Man kan læse mere om Puljen til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk i og AMU s fagunderstøttende dansk som andetsprog inde i nyhedsbrevet. Dansk som andetsprog basis på voksenuddannelsescentrene (AVU) Voksenuddannelsescentrene (VUC) kan som standardforsøg udbyde faget Dansk som andetsprog basis med et vejledende timetal på 140 lektioner. Faget forbereder deltagerne til at kunne deltage i dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (avu) og forbedrer deltagernes muligheder for begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet. Informationskampagne Det ligger også i aftalen, at Undervisnings- og Integrationsministeriet fra efteråret 2007 skal iværksætte en lille informationskampagne om de samlede danskundervisningstilbud til voksne tosprogede. Der er for øjeblikket ved at blive udarbejdet informationsmateriale og et særligt tema i www. vidar.dk.

2 INDHOLD side 3 side 4 nyt fra UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Nyt om undervisningen af tosprogede børn og tosprogede elever Af Beate Engels Andersson og Tina Fehrmann, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Ny kort og fleksibel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andetsprog Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring side 9 side 10 nyt fra Integrationsministeriet: DANSKUDDANNELSE Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning Af Jette Lou, Danskundervisningsenheden Også analfabeter kan læse billeder Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskundervisningsenheden side 4 side 6 side 6 side 8 Handlingsplan for kvalificering af flygtninge og indvandrere via AMU-programmet Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Bedre placering af information om AMU for flygtninge og indvandrere på AMU s hjemmeside øvrige tilbud, herunder vejledning Erfaringskatalog med ny viden om køn, etnicitet og vejledning Af Aase Rieck Sørensen, Roskilde Universitetscenter Ny guide og mentorordning fra studievalg skaber sammenhæng i vejledningsindsatsen Af Studievalg Midt- og Vestjylland side 12 OPSLAGSTAVLEN Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt september Tilmelding til nyhedsbrevet: Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via Undervisningsministeriets hjemmeside: På forsiden kan man tilmelde sig via servicen Abonnér på . Nyhedsbrevet kan læses på adressen: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: dk eller Lone Fensmark Andersen, e-post: og Jette Lou, e-post Kontaktperson i Underv isningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design Deadlines for næste numre: , , , DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 2 ud af 19

3 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning Nyt om undervisningen af tosprogede børn Af Beata Engels Andersson og Tina Fehrmann, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering Nyt sprogscreeningsmateriale til tosprogede Vis hvad du kan Undervisningsministeriet har i juni 2007 udgivet det samlede sprogscreeeningsmateriale Vis hvad du kan, som kan bruges til at vurdere tosprogede småbørns, skolestarteres og skoleskifteres behov for støtte i dansk som andetsprog. Materialet er vejledende og stilles gratis til rådighed for kommunerne. Materialets forskellige dele er udkommet i elektronisk form. Materialet kan findes her: uvm.dk/2007/sprogscreening/ Den første del, som udkom i begyndelsen af maj, omhandler sprogscreening af skolestartere. Denne del er nu blevet opdateret i forhold til det øvrige materiale. Undervisningsministeriet håber, at kommunerne vil gøre brug af det samlede materiale i deres arbejde med tosprogede børn og elever. Det nye materiale om sprogscreening af småbørn er tilpasset aldersgruppen med legeprægede aktiviteter, som relaterer sig til det nære og kære i barnets hverdag. I den del, som omhandler skoleskiftere, sættes der blandt andet fokus på den begyndende skriftsprogskompetence, og der indgår desuden læsetekster til vurdering af læseforståelse hos den tosprogede elev. Titlen Vis, hvad du kan signalerer, at fokus i sprogscreeningsmaterialet ligger på de ressourcer, barnet har. Med udgangspunkt heri afdækkes det enkelte barns eller den enkelte elevs behov. På baggrund af dette peges på en række pædagogiske anbefalinger, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, når en eventuel sprogstimulering eller støtte i dansk som andetsprog skal tilrettelægges. Det samlede sprogscreeningsmateriale er omfattende. Derfor er det gjort brugervenligt, ved at alle materialedele er opbygget efter den samme struktur. Den sagkyndige har mulighed for at gå ind og vælge præcis den aktuelle del ud, som er relevant for vurdering af det pågældende barn eller den pågældende elev. Informationsmøde om tosprogede småbørn Undervisningsministeriet af holder det årlige Informationsmøde om sprogstimulering af tosprogede småbørn den november i Billund. I år er der sat fokus på sprogvurdering. Program og tilmeldingsblanket kan findes her: Ny hjemmeside om tosprogede elever i folkeskolen Hjemmesiden som er en særlig underside på Skolestyrelsens hjemmeside, åbner den 23. august På hjemmesiden kan blandt andet læses om projektet Dette virker på vores skole. Afslutningskonference Dette virker på vores skole Den oktober 2007 afholdes afslutningskonference for projektet Dette virker på vores skole. Evalueringsinstituttet EVA offentliggør på konferencen resultaterne af en igangværende evaluering af undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen. Nærmere omtale af projektet kan findes på følgende link: Information om tosprogede småbørn og elever På Undervisningsministeriets hjemmeside om tosprogede børn og unge kan man altid finde information om lovgivning, evalueringer og udviklingsarbejde, regeringens initiativer, informationsmøder og publikationer med videre. Hjemmesidens adresse er: boernogungemedsaerligebehov/?menuid=1015 DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 3 ud af 19

4 Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Ny kort og fleksibel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andetsprog Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Den nye uddannelse hedder Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere, og har til formål at støtte tosprogede deltagere i at kunne gennemføre faglig arbejdsmarkedsuddannelse. Til forskel fra de andre arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog, kan uddannelsen ikke stå alene. Den skal altid udbydes sammen med en eller f lere andre arbejdsmarkedsuddannelser som del af et særligt uddannelsesforløb for f lygtninge og indvandrere. Uddannelsen kan maksimalt vare 10 dage, men kan også frit afkortes efter behov. Der er ikke som i de andre arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog formuleret mere specifikke sproglige mål, eller mål som handler om arbejdsmarkedsorientering eller lignende. Indholdet bestemmes af de sprogbehov, der opstår i den konkrete faglige kontekst. Den faglige sammenhæng afgør, hvilke mundtlige og skriftlige færdigheder m.v., der skal arbejdes med i undervisningen. Adgangsniveauet vil som minimum være bestået Prøve i Dansk 1 eller tilsvarende niveau, men der er ingen sproglig grænse opadtil, så længe tosprogede deltagere har behov for sproglig støtte, for at nå de faglige mål i en arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen er sat i drift i anden halvdel af august 2007 og kan udbydes af alle uddannelsessteder, der er godkendte AMU-udbydere. Uddannelsesmålet kan læses på (søg: Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I) Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Handlingsplan for kvalificering af flygtninge og indvandrere via AMU-programmet Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Undervisningsministeriet har udarbejdet en Handlingsplan for kvalificering af f lygtninge og indvandrere via AMUprogrammet. Baggrunden for planen har været, at Rådet for Erhvervsrettet efter- og voksenuddannelse (REVE) har spurgt, hvorfor AMU-tilbuddene til flygtninge og indvandrere ikke benyttes i større omfang. Handlingsplanen indledes med en belysning af flygtninge og indvandreres brug af AMU og nogle af de barrierer, der kan være for, at AMU s særlige tilbud til flygtninge og indvandrere ikke anvendes mere i ledighedsindsatsen. Dokumentet afsluttes med en konkret handlingsplan, som REVE har anbefalet d. 29. marts Mange flygtninge og indvandrere deltager på AMU-kurser I udredningsarbejdet har der vist sig både at være en positiv og en negativ historie om indvandrere og flygtninge i AMU. Den positive er, at der er mange flygtninge og indvandrere, som deltager i erhvervsrettet efteruddannelse i AMU. Statistikken viser, at ca flygtninge- og indvandrerkursister i 2005 deltog i AMU. Heraf deltog 95 % på ordinære AMU-uddannelser (uddannelser som ikke er særligt tilrettelagt for tosprogede og som ikke indeholder undervisning i dansk som andetsprog.) Den negative historie er, at kun 5 % benyttede AMU s særlige tilbud til flygtninge og indvandrere, og det må siges at være få. Mangel på arbejdskraft Set i lyset af manglen på arbejdskraft og regeringens målsætning om, at flere indvandrere skal i arbejde i 2010, og at flygtninge og indvandrere udgør en høj procentdel af de ledige, er det særligt påfaldende, at AMU s særlige tilbud til flygtninge og indvandrere anvendes i så begrænset omfang i beskæftigelsesindsatsen. Der er nemlig gode erfaringer med at kombinere faglig og sproglig opkvalificering kombineret med praktik. Som barrierer peges der i udredningsarbejdet på økonomiske forhold, begunstigelse af dansk som andetsprog efter lov om danskuddannelse med et ekstra tilskud, lokale problemer med at få samarbejdet DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 4 ud af 19

5 Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Handlingsplan for kvalificering af flygtninge og indvandrere via AMU-programmet... fortsat mellem forskellige aktører op at stå, og at ledige flygtninge og indvandrere er en målgruppe, der bliver stadigt svagere i forhold til faglige og sproglige forudsætninger. Når de beskæftigede bruger tilbuddene til f lygtninge og indvandrere i ringe målestok forklares det med, at der er så travlt på arbejdspladserne, at de har svært ved at afse tid til at medarbejderne skal på kursus, hvis det ikke skønnes at være meget nødvendigt. At bruge ekstra tid på f.eks. danskundervisning skønnes at være endnu mere nedprioriteret. Jobpakker Et af de væsentlige indsatsområder i handlingsplanen er at støtte op om, at det nye initiativ Jobpakker bliver realiseret. I december 2006 blev en ny firepartsaftale om integration indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter samt kommuner og regioner. Aftalen indeholder forskellige initiativer, hvoraf en forstærket brug af den såkaldte trappemodel samt udviklingen af jobpakker er to centrale initiativer. Trappemodellen er en kombination af vejledning og opkvalificering, kompetenceafklaring, danskundervisning og virksomhedspraktik med sigte på ordinær beskæftigelse. Jobpakker er et nyt initiativ, der skal være med til at strukturere brugen af trappemodellen. En jobpakke er et jobspecifikt og skræddersyet integrationsforløb, som indeholder alle trappemodellens elementer, men med en grydeklar uddannelses- og opkvalificeringspakke koblet på. Et af formålene med de skræddersyede jobpakker er, at alle involverede parter dermed på forhånd ved, hvad der skal ske hvornår og hvorfor. Med trappemodellen og jobpakkerne skal både de lediges faglige og sproglige kompetencer udvikles. Andre elementer i handlingsplanen Nogle af de øvrige punkter i handlingsplanen handler om en øget informationsindsats rettet mod skoler, jobcentre, efteruddannelsesudvalg m.fl., fordi det har vist sig, at der ofte er et mangelfuldt kendskab til, hvad AMU kan tilbyde på området. Der foreslås et styrket samarbejde mellem udbydere af danskuddannelserne (primært sprogcentre) og AMU. I en igangværende undersøgelse af AMU-læreres kompetencer og uddannelsesbehov undersøges også uddannelsesbehov i forhold til undervisning af flygtninge og indvandrere på ordinære kurser og de særlige tilbud for flygtninge og indvandrere, og der følges op på eventuelle behov. Der vil blive udviklet en kort praksisorienteret uddannelse i dansk som andetsprog i AMU-regi, der kun kan tages sammen med anden AMU-uddannelse, og derudover ses der på mulighederne for styrket vejledning om AMU s tilbud til flygtninge og indvandrere. Endelig vil der blive set nærmere på prisstrukturerne i de forskellige tilbud. Handlingsplan for kvalificering af f lygtninge og indvandrere via AMU-programmet kan læses her: Indenfor en række områder med gode beskæftigelsesmuligheder er aftaleparterne blevet enige om 12 jobpakker, som er bygget op omkring AMU s faglige kurser kombineret med dansk, virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Målgruppen er personer omfattet af integrationsloven, herunder selvforsørgende samt start- og kontanthjælpsmodtagere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobpakkeforløb vil både kunne etableres som AMU s særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere, og ved at gennemføre forskellige AMU-kurser enkeltvis. (Læs mere om jobpakker på: ) DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 5 ud af 19

6 Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) bedre placering af informationer om amu for flygtninge og indvandrere på amu s hjemmeside Nyheder og forskellige typer informationer om AMU for flygtninge og indvandrere har nu fået sit eget menupunkt på AMU s hjemmeside. Den nye adresse er: dk/amu/flygtningeogindvandrere.htm?menuid=3038 Man kan også bruge indgangen via og klikke sig fra forsiden ind via menupunktet Arbejdsmarkedsuddannelser og livslang læring. Undervisningsministeriet / øvrige tilbud, herunder vejledning Erfaringskatalog med ny viden om køn, etnicitet og vejledning Af Aase Rieck Sørensen, Roskilde Universitetscenter Projekt Køn, etnicitet og vejledning er et projekt om uddannelses- og erhvervsvejledning. Projektet er gennemført i perioden maj 2005 til april 2007 med støtte fra Undervisningsministeriet og EU s socialfond, Equal programmet. I april 2007 blev projektet rundet af med udgivelse af et erfaringskatalog. Publikationen Køn, etnicitet og vejledning - erfaringer fra et projekt samler op på de erfaringer, der er høstet gennem et toårigt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ålborg, Holstebro, Holbæk og Ishøj. Projektet satte sig for at besvare spørgsmålet, om unge med etnisk minoritetsbaggrund har særlige behov for vejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. Det viste sig, at køn er en kraftigere sorteringsmekanisme end etnicitet. Det fagområde og den ungdomsuddannelse, de unge vælger, afhænger først og fremmest af deres køn. Med hensyn til frafald på ungdomsuddannelserne ser det ud til, at køn og etnicitet forstærker hinanden i negativ retning. Statistikken viser nemlig, at flere mænd end kvinder falder fra den ungdomsuddannelse, de er begyndt på, og denne tendens forstærkes blandt de etniske minoriteter. De interview, vi lavede med de unge, og de erfaringer, vejlederne videregav til os, viste samstemmende, at unge med etnisk minoritetsbaggrund har nogle særlige behov for vejledning. Behovene udspringer af flere forhold, men helt overordnet drejer det sig om, at de etniske minoriteter ikke har tilstrækkelig viden om og erfaring med, hvad der kræves for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Desuden er der en diskrepans mellem de unges oplevelser af mulighederne og deres forældres forestillinger om, hvilke uddannelser der er inden for rækkevidde. Blandt de etniske minoriteter er det specielt flygtninge og indvandrere, der har brug for intensiv vejledning. Desuden har de brug for sprogundervisning og faglig opkvalificering for at udvide deres valgmuligheder. Men også efterkommere kan føle, der er særlige barrierer. Nogle af de unge giver udtryk for, at de bliver diskrimineret. De mener ikke, at DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 6 ud af 19

7 Undervisningsministeriet / øvrige tilbud, herunder vejledning Erfaringskatalog med ny viden om køn, etnicitet og vejledning... fortsat lærere og vejledere har tillid til deres faglige kunnen. Det er især kvinderne, der føler, at vejen til gymnasiet er blokeret. Netop det første valg efter grundskolen viser sig at være dér, hvor relationen mellem minoritets- og majoritetssamfundet står sin prøve. De unge skal forholde sig til den hierarkisering af uddannelserne, der er en del af virkeligheden, og de skal tage stilling til de forventninger, omgivelserne har til dem. Forældrene, vennerne, lærerne og vejlederne giver ofte forskellige signaler om, hvilke valg der vil være mulige og ønskelige. Derfor er det meget vigtigt, at uddannelses- og erhvervsvejlederne forholder sig til, at der er kønsforskelle og etniske forskelle på spil. Umiddelbart lyder det måske fint, at vejlederne ikke lader køn og etnicitet influere på deres vejledningspraksis. Men i virkeligheden er det vigtigt, at vejlederne er bevidste om de kønsmæssige og etnisk betingede barrierer. En vejleders blindhed kan blive et problem for den unge, som ikke føler sig forstået, og som ikke får tacklet de fordomme og reelle problemer, der er knyttet til at være minoritet. Projektets budskab er, at hverken kønsblindhed eller farveblindhed er vejen eller målet. Derimod er det vigtigt, at vejlederne er bevidste om de særlige udfordringer, der er knyttet til køn og etnicitet det kan være særlige barrierer inden for en uddannelsesretning, hvor det ene køn dominerer, eller hvor etniske minoriteter ikke forventes at søge ind, eller det kan være familiemæssige barrierer. Syv artikler skrevet af Bo Wagner Sørensen, Aase Rieck Sørensen, Peter Plant og Anette Wolthers belyser forskellige begreber, emner og vinkler på vejledningen af unge med etnisk minoritetsbaggrund: Køn og etnicitet sorterer og grupperer Interkulturel kommunikation Køn og etnicitet Vejledningens roller Forældrerollemodeller Mentorordning Vejledningen som kulturmøde Fritidsjob Center for Ligestillingsforskning ved Roskilde Universitetscenter har været vært for projektet, og Danmarks Pædagogiske Universitet, Undervisningsministeriet og Wolthers Consult har udgjort det nationale partnerskab. Interviewundersøgelsens resultater er beskrevet i publikationen Unge med en twist etnicitet, køn og uddannelsesvalg. Se projektets hjemmeside på Publikationen diskuterer endvidere centrale begreber som interkulturel kommunikation, kulturmøde, etnicitet, køn og vejledning og beskriver nogle af de nyeste metoder, som vejlederne har positive erfaringer med i deres praksis. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 7 ud af 19

8 Undervisningsministeriet / øvrige tilbud, herunder vejledning Ny guide og mentorordning fra Studievalg skaber sammenhæng i vejledningsindsatsen Af Studievalg Midt- og Vestjylland Studievalg Midt- og Vestjylland har udgivet en ny guide for personer med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker at begynde på en videregående uddannelse i Danmark. Det kan være svært for udlændinge, der kommer til Danmark, at komme ind i det danske uddannelsessystem. Derfor har Studievalg Midt- og Vestjylland udgivet et hæfte, der over 24 sider beskriver, hvordan 1. generationsindvandrere kan komme i gang med en dansk videregående uddannelse. Er du også på vej videre? Guide for dig med en anden etnisk baggrund end dansk I hæftet Er du også på vej videre? Guide for dig med en anden etnisk baggrund end dansk kan man læse personlige beretninger om, hvordan det er at komme udefra og finde vej til en dansk videregående uddannelse. Hensigten er at vise konkrete eksempler på, hvordan udlændinge er kommet i gang med en uddannelse. De giver deres gode råd videre til andre, der står i samme situation, som de selv gjorde. Find inspiration til din uddannelse, Hvorfor tage en videregående uddannelse?, Uddannelsessystemet i Danmark, Vurdering af uddannelser fra et andet land, Ansøgning til en videregående uddannelse i Danmark og Økonomisk støtte er blot nogle af guidens emner. - Mange af de ting, der står i folderen, findes allerede, men spredt. Det nye, vi har gjort, er at samle det i en oversigt, så det er overskueligt og tilgængeligt for de udlændinge, der har brug for informationen, og samtidig koble oplysningerne til den vejledningsindsats, vi yder i Studievalg Midtog Vestjylland, siger studievalgsvejleder Gitte Dybdal. Gitte Dybdal kommer til at stå for den mentorordning, som Studievalg Midt- og Vestjylland lancerer sammen med hæftet. Hun har erfaring for, at mange udlændinge simpelthen ikke ved, hvem de skal kontakte i Danmark. - Med guiden er det Studievalgs hensigt at skabe et endnu tættere samarbejde med sprogcentre, jobcentre, videregående uddannelser og virksomheder, slutter Gitte Dybdal. Få mere information om hæftet og mentorordningen under Nyheder på Studievalg Midt- og Vestjyllands hjemmeside eller hos Studievalg Midt- og Vestjylland på tlf Hæftet kan downloades i pdf-format eller bestilles ved henvendelse til Studievalg Midt- og Vestjylland. Link til hæftet: videre_net.pdf. - Det er her, vi kan hjælpe med vores mentorordning enten formidler jeg kontakt til en mentor, eller også fungerer jeg selv som bindeled mellem den vejledningssøgende og den videregående uddannelse. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 8 ud af 19

9 integrationsministeriet / danskuddannelse grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning Af Jette Lou, Danskundervisningsenheden Puljens formål er at udvikle og tilbyde udlændinge Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. Det er et tilbud til de personer, som mangler dansksproglige kvalifikationer til at kunne fastholde et job eller komme i beskæftigelse. Undervisningen tilrettelægges med henblik på arbejdsmarkedets behov og udlændingens evt. senere deltagelse i fx en arbejdsmarkedsuddannelse eller en almen voksenuddannelse. Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbydere af danskuddannelse, omfatter et undervisningsforløb på op til ca. 70 timer. Holdstørrelsen er som udgangspunkt mindst 6 personer. Puljen, der er en forsøgspulje, igangsættes 1. september 2007 og fortsætter i 2008 og Der kan søges om midler til forsøg med danskundervisning af både beskæftigede og ledige. I 2007 er 2/3 af puljen reserveret til projekter rettet mod danskundervisning af beskæftigede, medens 1/3 er reserveret til projekter rettet mod danskundervisning af ledige. I 2008 vil den overordnede fordeling af puljens midler mellem projekter rettet mod henholdsvis beskæftigede og ledige blive taget op til vurdering. Målgruppe Forsøgets målgruppe er først og fremmest gruppen af kortuddannede udlændinge, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1 eller 2, eller som har lignende dansksproglige forudsætninger. Det er en forudsætning, at deltagerne har opholdstilladelse og er folkeregistreret i Danmark. Målgruppen omfatter: Beskæftigede og ledige, der har opbrugt den treårige uddannelsesret eller har bestået en afsluttende danskprøve. Beskæftigede udlændinge, der ikke har opbrugt den treårige uddannelsesret, Personer i jobtilskudsordning, Kortuddannede udlændinge, der er blevet danske statsborgere. Målgruppen omfatter således ikke ledige, der ikke har opbrugt uddannelsesretten, eller selvforsørgende uden for arbejdsmarkedet. Hvem kan søge om midler? Udbydere af danskuddannelse kan søge om midler og er projektansvarlige. Ansøgninger, der er udarbejdet i samarbejde med private eller offentlige virksomheder og/eller jobcentre om bl.a. afgrænsning af den konkrete målgruppe, vil blive prioriteret. Vurdering af ansøgning Ved vurdering af den enkelte ansøgning vil der blive lagt vægt på, at undervisningen tilrettelægges f leksibelt, således at den praktiske gennemførelse tager højde for kursistens behov på arbejdspladsen, eksisterende viden om undervisning på arbejdspladsen anvendes og videreudvikles, grundtilbuddet har fokus på at udvikle kursisternes dansksproglige kompetencer i relation til arbejdsmarkedet, så mange kursister som muligt vil kunne få tilbudt undervisningen i arbejdsmarkedsdansk, dvs. at der kan samles en gruppe, der kan undervises sammen. Det forudsættes dog som hovedregel, at beskæftigede og ledige undervises hver for sig. Integrationsministeriet har udarbejdet vejledende retningslinjer for undervisningens indhold for kurser, der afholdes for henholdsvis beskæftigede og ledige, tosprogede, der har opholdt sig i Danmark i en årrække, men som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber, får et målrettet dansktilbud. Det er afgørende, at undervisningstilbuddet både i indhold og tilrettelæggelse gennemføres f leksibelt i overensstemmelse med virksomhedens behov og kursistens behov på arbejdspladsen. Ved vurderingen af ansøgningen vil der endvidere blive lagt afgørende vægt på, at der i ansøgningen er opstillet klare og målbare succeskriterier, og at projektet og målemetoden for succeskriterier er klart beskrevet. Se integrationsministeriets Vejledning i effektmåling, viden_om_effektmaaling.htm for yderligere oplysninger. I forhold til denne pulje lægger Integrationsministeriet særlig vægt på, at det enkelte projekt blandt andet måles på følgende kriterier: DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 9 ud af 19

10 integrationsministeriet / danskuddannelse grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning... fortsat Tiltag, der peger på muligheder for fleksibel tilrettelæggelse. Antal deltagere, der gennem projektet fastholder en beskæftigelse eller opnår beskæftigelse Tiltag, der nytænker og videreudvikler eksisterende viden og strategier Antal deltagere, der gennem projektet får målbart forbedrede dansksproglige kompetencer Evaluering/afrapportering Tildeling af midler indebærer krav om udarbejdelse af revideret regnskab og afrapportering efter afslutning af projektet. Integrationsministeriet udarbejder et særligt afrapporteringsskema. Der stilles endvidere krav om, at projektets erfaringer lægges på Integrationsministeriets erfaringsdatabase www. erfaringsbasen.dk, og at ministeriet i øvrigt kan indhente erfaringer til videreformidling. Puljens størrelse Puljen til grundtilbud i arbejdsmarkedsdansk er på 4, 8 mio.kr Der er afsat 10,8 mio.kr. i 2008 og 10,4 mio. kr. i Ansøgningsfrist Der kan søges om midler fra puljen fra 1. september 2007 og herefter løbende. Ansøgninger vil blive behandlet løbende. integrationsministeriet / danskuddannelse Også analfabeter kan læse billeder Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskundervisningsenheden Som underviser skal man passe på med at undervurdere sine analfabet-kursisters evner til at læse billeder. Det er en af hovedkonklusionerne i en afhandling, som Qarin Franker forsvarede i sommer. Qarin Franker, som gennem 10 år sammen med Ingrid Skeppsted har afholdt alfabetiseringskonferencer i Göteborg for alfa-lærere fra alle de nordiske lande, har sommeren 2007 forsvaret sin afhandling Alfabetiseringsundervisning med särskilt fokus på lärares bildval på Göteborgs Universitet. I den forbindelse er rapporten Bildval i alfabetiseringsundervisning - en fråga om synssätt udgivet (ROSA 9: Institut för svenska som andraspråk. Göteborgs Universitet.). Qarin Franker har sat fokus på brugen af billeder, da billeder ofte bruges i alfabetiseringsundervisningen som en vej til sproget, da kursister og lærere sjældent har et fælles sprog at ty til. Derfor er det vigtigt, at billedvalg og -brug fører til en genvej og ikke en omvej til sproget. Qarin Franker indsamlede på en af Göteborg-konferencerne spørgeskemaer fra de deltagende lærere, og i alt 53 lærerbesvarelser har dannet udgangspunkt for ovennævnte afhandling. Qarin Franker har bl.a. spurgt om valget af billedmateriale til undervisningen (fotoer og tegninger), hvad lærerne opfatter som lette og svære billeder, og herigennem er der indirekte også bl.a. kommet et hvorfor let/svært. Det indhold i billederne, som lærerne opfatter som lettest er, skriver Qarin Franker: enkle formål (substantiver), enkle tilstande (adjektiver) enkle handlinger (verber) kendte miljøer og situationer den egne kultur/hjemlandet. Følgende fire læreropfattelser fremtræder i besvarelserne: et fotografisk billede er lettere at opfatte end en tegning billeder med enkelte objekter og formål er lettere at opfatte end detaljerede billeder kendte motiver er lettere end ukendte entydighed i billedvalget er bedre en mangetydighed. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 10 ud af 19

11 integrationsministeriet / danskuddannelse Også analfabeter kan læse billeder... fortsat Konklusioner Qarin Franker konkluderer, at der er en tendens til, at lærerne undervurderer kursisternes kognitive og perceptuelle formåen. De fleste undervisere anvender dog autentisk materiale, men der er samtidig mange, der anvender et billedmateriale, som er så forenklet, at det kan lede til en undervurdering af kursisternes såvel kognitive som kreative formåen, når det handler om tolkning. Det afstedkommer en risko for infantilisering af voksne kursister. En sådan infantilisering har udgangspunkt i en mangelteori. Udgangspunktet for undervisningen tages ikke i kursisternes stærke sider, men i deres mangler og deres mangelidentitet. Dette medfører samtidig en risiko for andrafiering /fremmedgørelse, som bidrager til en grænsedragning mellem et vi og dem. Fotografiet er ikke nødvendigvis lettere at læse end en tegning. Tegninger kan være mere hensigtsmæssige at bruge, når man ønsker, at billedet skal kunne repræsentere en bredere klasse af objekter. Det kan lykkes bedre med (de rigtige) tegninger end fotoer, som pr. definition er specifikke. Med brug af billeder med enkle objekter findes en risiko for, at lærerne tolker deltagernes usikkerhed i billedanalysen som et udtryk for perceptuelle brister, idet kursisternes evne til at opfatte mere komplekse billeder undervurderes. Er kendte motiver lettere? Nyere teorier om, hvordan billedeskabningen foregår, rummer, at man både må tage hensyn til barnets egen billedudvikling og den rolle, forskellige billedkonventioner spiller. Frem for alt påvirker billeder i nærmiljøet det enkelte barns eget udtryk. Entydighed og flertydighed: fx er billedkort ikke nødvendigvis informative og entydige, da samme billede ofte kan give anledning til mange forskellige tolkninger. Vil man anvende billeder til at generere samtale og øge mundtlige færdigheder og stimulere til diskussion og skrivning, kan det være bedre at anvende mere ekspressive og mangetydige billeder, hvis tolkning snarere bestemmes af modtageren/kursisten. Her kan fotografier og autentisk billedmateriale med mere komplekse person- og situationsbilleder være passende. Billederne skal have autencitet, mening, variation, helhed og sammenhæng. Eksempler på billeder med sådanne kendetegn kan være nyhedsbilleder fra aviserne og personlige fotoer. Nogle af konklusionerne i afhandlingen er, at lærerne for at udvikle kritisk billdedtolkningsevne og kritisk litteracitet hos kursisterne - skal bevidstgøres om valg af billedmateriale. En lige så vigtig opgave er det, at også underviserne bevidstgøres om billedsprogets konventioner og koder og dermed opnår fortrolighed med de visuelle og billedsproglige praktikker, som omgivelserne kræver, man interagerer i som delagtig i samfundet. Endelig mangler der forskning inden for feltet. Det gælder bl.a. billedvalg i relation til undervisningens forskellige formål. Adskiller det billedmateriale, man anvender til indlæring af nye ord og begreber sig fra det materiale, man anvender i sammenhæng med læse- og skriveindlæringen og ved sprogstimulerende øvelser og sprogudviklende diskussioner? I hvilke sammenhænge er autentiske billeder at foretrække? Hvilke forskellige formål kan man have med at anvende mere komplekse, mangetydige billeder? DET FLYVENDE TÆPPE : 04 : 2007 : SIDE 11 ud af 19

12 OPSLAGSTAVLEN Overblik på nettet Websitet Overblik Undervisning er et supplement til avisen Overblik. Af redaktør Ulla Søgaard Thomsen Avisen Overblik har fået en lillesøster en endnu lettere udgave af avisen. Den ekstralette avis hedder 4 sider. Den er en del af Overbliks nye website, Overblik Undervisning. Abonnenter på websitet har også adgang til interaktive opgaver, spil, quiz og andre ekstra materialer til den trykte avis. Overblik (tidligere På let dansk) bruges f littigt på sprogcentrene og i undervisningen af læsesvage unge og voksne danskere. Men vi er tit blevet mødt af et lille hjertesuk fra lærere:»selv om sproget i Overblik er let, så er det for svært for en del af vores kursister. Vi mangler noget, der er endnu lettere.«det ønske har vi forsøgt at opfylde på vores nye website, der er udviklet med støtte fra Integrationsministeriet. Sitet kan både bruges af lærere, der kan downloade og kopiere materiale, og af kursister, der kan læse og lytte til artikler og løse opgaver on-line. Abonnenter på sitet får et brugernavn og en adgangskode, så de kan logge ind. Indholdet på hjemmesiden Overblik Undervisning er opbygget, så det er let at navigere rundt på sitet. Al information er skrevet i et klart og letlæst sprog. Kursisterne får blandt andet træning i at navigere, søge information, bruge links, løse opgaver on-line og downloade. Hver gang et nyt nummer af den trykte avis udkommer, bliver Overblik Undervisning opdateret med: 4 sider: En avis på 4 A4-sider med en ekstra let udgave af udvalgte artikler fra den trykte avis. 4 sider kan downloades som pdf-fil. Man kan også læse de enkelte artikler on-line og få artiklerne læst højt. Lydfilerne er indtalt, det er ikke syntetisk tale. Opgaver: Interaktive opgaver til den trykte avis, som kan løses individuelt eller i en gruppe. I UFO-spillet skal man skyde den UFO, som giver det rigtige svar på et spørgsmål til en artikel i den trykte avis. I Overbliks scrabble og 4 siders mini-scrabble kan man teste sit ordforråd. Desuden er der 2-3 varierende opgaver. Ordliste: En liste med forklaringer af svære ord og begreber fra udvalgte artikler i den trykte avis. Når man klikker på et ord, kommer forklaringen frem nedenunder. Quiz: En quiz med ti spørgsmål til indholdet i den trykte avis. Her kan man teste sin viden om den seneste måneds begivenheder. Ekstra: Til nogle numre af avisen bringer vi ekstra information om de emner, avisen tager op, og links til andre relevante hjemmesider. Arkiv: Adgang til avisens arkiv med artikler og temasider. Priser for årsabonnement Et årsabonnement på Overblik (10 numre) korster 198 kroner + moms og porto. Rabat ved abonnement på 5 eller flere eksemplarer. Et årsabonnement på Overblik Undervisning kan fås til én eller flere samtidige brugere. Prisen ekskl. moms er: 1 bruger: 598 kr. 2-5 samtidige brugere: 996 kr samtidige brugere: kr samtidige brugere: kr samtidige brugere: kr. Hvis du vil vide mere Du kan se et nummer af 4 sider og eksempler på opgaver og andre ekstra materialer på Overbliks hjemmeside www. paaletdansk.dk. Du kan også kontakte redaktør Ulla Søgaard Thomsen, tlf , mail Abonnement tegnes via hjemmesiden eller hos Notat. Grafisk, tlf , mail FÅ DE UFAGLÆRTE MEDARBEJDERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND MED I KOMPETENCEUDVIKLINGEN! Af konsulent Bente Nissen, CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Kompetencer skal løbende opdateres, hvis man ikke skal hægtes af arbejdsmarkedet det gælder også for ufaglærte medarbejdere med anden etnisk baggrund. En ny temaside fra CABI gør det muligt at skræddersy kompetenceudviklingen til dem. Traditionelle tilbud om kompetenceudvikling magter ofte ikke at få ufaglærte medarbejdere med anden etnisk baggrund med, og det er et stort problem. Gruppen er nemlig i fare for at sakke agterud og i sidste ende tabes ud gennem bunden af arbejdsmarkedet. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 12 ud af 19

13 OPSLAGSTAVLEN I takt med at medarbejderskarer bliver mere og mere mangfoldig, skal mulighederne for kompetenceudvikling også være mere mangfoldige. Den udfordring har CABI taget op og sætter nu spot på emnet med temasiden dk/nydanskkompetence. Materialet på temasiden er sammensat, så det både inspirerer og giver konkrete retningslinjer. Siden indeholder bl.a.: konkrete råd til at komme godt i gang med kompetenceudvikling af denne gruppe medarbejdere 8 eksempler på virksomheder, der har praktisk erfaring med kompetenceudvikling, som også rummer de ufaglærte nydanske medarbejdere fokus på de mange muligheder for at lære nyt, som det daglige arbejde på virksomheden tilbyder overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder og -former der er relevante for denne gruppe medarbejdere mulighed for at lave printpakker af dele af materialet samt en dækkende linksamling. Materialet henvender sig især til konsulenter fra jobcentre, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som har gang på virksomheder, og som sætter integration, fastholdelse og kompetenceudvikling på dagsordenen. Også ledere og uddannelsesansvarlige på virksomheder kan anvende materialet direkte. Sæt kompetenceudvikling af de ufaglærte medarbejdere med anden etnisk baggrund i værk med hjælp fra CABI s temaside: Har du spørgsmål, eller behøver du yderligere oplysninger, kan du kontakte konsulent Bente Nissen, CABI, på cabiweb.dk eller tlf. nr Ekperimentarium for Integration nyt projekt fra Odense Centralbibliotek Af Dorrit Munk Jørgensen, afdelingsleder Vollsmose bibliotek & Læringscenter, Odense Centralbibliotek Bibliotekerne er i dag vigtige aktører på integrationsområdet bl.a. med stor fokus på sprogtræning. Det gælder ikke kun de biblioteker, der ligger i områder, hvor der bor mange indvandrere, som fx Vollsmose og Gellerup. Også i biblioteker, hvor befolkningsgrundlaget består af knap så mange forskellige nationaliteter, er der stor interesse for at arbejde med biblioteksbetjening af etniske minoriteter. Vi skyder nu et nyt, spændende projekt i gang omkring dette. Odense Centralbibliotek, som Vollsmose Bibliotek hører under, og Danmarks Biblioteksskole står bag Eksperimentarium for Integration, som har fået midler til et 3-årigt projektforløb fra Biblioteksstyrelsen. Eksperimentariet bliver et levende værksted for udvikling og afprøvning af tilbud til flygtninge/indvandrere. Vollsmose Bibliotek & Læringscenter bliver basen, og det bliver her, mange af tingene skal foregå. Det særlige ved projektet er dog, at det ikke kun er Vollsmose Bibliotek, der skal udvikles på området. Meningen er, at folkebibliotekernes integrationsindsats generelt skal styrkes, og ideerne til nye aktiviteter for målgruppen kan lige så vel komme fra et andet bibliotek som fra Vollsmose. Ligeledes forestiller vi os, at andre grupper end lige bibliotekarer kunne være interesserede, fx personale fra åbne læringscentre på VUC erne, jobkonsulenter, socialrådgivere o.a. Nye ideer og aktiviteter Vollsmose Bibliotek & Læringscenter har mange års erfaring med biblioteksbetjening af indvandrere og med aktiviteter, der er tilrettelagt med særligt henblik på denne målgruppe (sprogstimulering, indvandrerrådgivning, avislæsning mv.). Vi vil selvfølgelig tage udgangspunkt i disse aktiviteter, og vi har lavet en oversigt over de programmer, der allerede er sat i gang eller som snart vil blive det. Der vil forhåbentligt også opstå helt nye og innovative ideer. Det er meningen, at personalet fra landets folkebiblioteker kan komme og deltage i vores aktiviteter. De kan i praksis opleve, hvordan vi gør, og være med til at påvirke aktiviteterne. De kan tage ideer og koncepter med hjem og selv afprøve dem. Eller omvendt: de kan komme med en idé, vi afprøver! Der bliver afholdt workshops og kurser, der matcher aktiviteterne. Danmarks Biblioteksskole står for kurserne. Biblioteksskolens rolle er DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 13 ud af 19

14 OPSLAGSTAVLEN desuden at komme med teoretiske indspark, og at sørge for evaluering af de anvendte læringsmetoder og processer. Kort sagt håber vi på, at vi får udviklet et spændende læringsmiljø omkring integrationsarbejde i bibliotekerne, og at vi får praksis og teori til at gå op i en højere enhed sammen med relevante samarbejdspartnere. Kick-off konference Eksperimentarium for Integration præsenteres på konferencen Inspiration til Integration, som afholdes torsdag den 25. oktober kl i Vollsmose Kirke i Odense. Her vil der være mulighed for at høre en række forskere og praktikere tale om innovative læringsmiljøer, empowerment og New Audience Development (brugerudvikling) samt sprogtilegnelse, som er nogle af de ting, projektet er funderet i. Som sagt er interesserede uden for bibliotekssektoren også velkomne til at deltage i konferencen, der er gratis. Indhold i projektet De programmer/aktivitetsudbud, vi vil præsentere i projektet, spænder vidt. Vi arbejder med 4 hovedprogrammer. Mange af aktiviteterne slår flere fluer med ét smæk, men vi har på bibliotekarisk vis forsøgt at inddele dem: Danskprogrammet (børn og voksne), Læringsprogrammet, IKTprogrammet og Empowermentsprogrammet. Nogle af aktiviteterne er klassiske biblioteksaktiviteter som Biblioteksintroduktion for etniske minoriteter, andre er oplagte aktiviteter at have på et bibliotek, som fx Lektieklub og Lån en lektiehjælper, mens nogle er mere utraditionelle, fx dele af Danskprogrammet og Kursus i indfødsretsprøven. Dansk er i det hele taget omdrejningspunktet for mange af de tilbud, vi arbejder med. Vores dansk-tilbud er til dels baseret på hjælp-til-selvhjælp og den mere uformelle, individuelle læring, men vi har også tilbud om deciderede forløb. Bibliotek og læringscenter går her op i en højere enhed, og det gør den mangfoldige personalegruppe også. Ud over bibliotekarer har vi ansat tokulturelle medarbejdere, der tager sig af den daglige vejledning/rådgivning og ITundervisning, samt en cand.mag., der også er uddannet som underviser i dansk som fremmedsprog. Danskprogrammet Vi opsøges dagligt af mennesker, der ønsker at få hjælp til at lære mere dansk. Det kan være, de blot ønsker at låne noget materiale, det være sig lydbøger, læse-let-bøger eller lærdansk-materialer. De kan også få hjælp til at arbejde med de dansk-programmer, vi har licenser til i Læringscentret, eller de kan ønske lektiehjælp, fordi de allerede går på et danskkursus. Der ydes en stor hjælp, coaching, til mange af disse mennesker, alt efter behov. Andre følger et af de mere formaliserede forløb, hvor et større kendskab til dansk er en af sidegevinsterne, fx Vi læser avisen sammen, hvor en gruppe kvinder læser dagens avis sammen med en bibliotekar, eller kurset i indfødsretsprøven. Mange forældre er interesserede i at lære at stimulere deres børns sprog. Her arbejder vi sammen med en pædagog, der er uddannet i netop dét, og som kan hjælpe forældrene i gang med at læse højt, synge, bruge pegebøger eller en af vores mange sprogkufferter, hvor der er bordteater, musikinstrumenter og andre spændende ting, der kan støtte børnenes sprogindlæring. Dette område skal også udvikles i Eksperimentariet. Når biblioteket i det nye år flytter tilbage i vores ombyggede lokaler, vil vi få et decideret sprogtræningscenter og en sprogcafé, hvor vores brugere kan benytte sprogprogrammer, øve samtale med frivillige, ja, i det hele taget få et samlet overblik over vores ressourcer, hvad enten det er personer, traditionelle materialer eller netbaserede. Der vil blive introducerende danskkurser, som også vil være en indgang til alle vores sprogtræningstilbud og øvrige bibliotekstilbud. Vi samarbejder også med VUCFYN, der afholder nogle af deres FVU-kurser på biblioteket, og hvor der tilbydes en prøve. Ellers er vores tilbud jo baseret på det frivillige og lystbetonede vi er et åbent tilbud, der er til rådighed, når folk har tid og lyst. Nyskabende læringsrum Ofte bevæger vi os i den zone, der befinder sig mellem traditionel biblioteksbetjening (stille materialer til rådighed, være informationscentral og et kulturelt tilbud) og den traditionelle undervisningsverden (kompetencegivende holdundervisning). Både i den ene og den anden verden er rollerne ved at blive ændret. Ord som empowerment, livslang læring, aktivt medborgerskab, nye læringsbegreber mv. er ikke kun modeord, men også et forsøg på at sætte ord på alle de forandringer, der sker, både i undervisningssektoren og i bibliotekerne. Biblioteket har på integrationsområdet stor betydning som et udvidet læringsrum. Det er et rum, hvor de nye danskere kan lide at komme, og et rum, hvor de kan få hjælp til at komme ind i det danske samfund. Bibliotekerne er med til at bygge bro mellem det uformelle og det formelle læringsmiljø, og de er gode til at inddrage brugere med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg håber, vi får dannet et aktivt og nyskabende læringsmiljø inden for integrationsarbejdet og helst i samarbejde med andre faggrupper! DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 14 ud af 19

15 OPSLAGSTAVLEN Yderligere oplysninger om Eksperimentarium for Integration og konferencen Inspiration til Integration fås hos Dorrit Munk Jørgensen Skoleudvikling kommer fra lærerne Af Lene Timm Hvad sker der, når en kommune igangsætter efteruddannelse for 10 procent af lærerstaben i undervisning af tosprogede elever? Det vil Helsingør kommune dokumentere gennem de næste 4 år. Den efteruddannelse lærerne skal i gang med består af et kursus i sprogpædagogik og et kursus i interkulturel pædagogik, som udbydes af CVU København & Nordsjælland. En ambitiøs projektbeskrivelse fra kommunens Pædagogiske UdviklingsCenter (PUC) medførte støtte fra Integrationsministeriet, så det blev muligt at tilbyde uddannelsen til i alt 55 lærere. Dansk som andetsprog som en del af al undervisning Efteruddannelse af de 55 lærere skal igangsætte forandringer, der berører alle lærere og ledere på de involverede skoler. Resultatet af det, forventes at være markante forbedringer i tosprogede elevers skoleresultater. Projektets vision for undervisningen af tosprogede elever er ifølge Inga Nielsen, souschef på PUC, at dansk som andetsprog bliver en dimension, alle lærere tænker med i alle fag. Skal visionen indfries skal den viden, de efteruddannede lærere opnår, spredes til kolleger gennem faglig formidling på skolerne. Det skal ske gennem studiekredse og sidemandsoplæring. Derudover påpeger lærere, ledere, konsulenter og forvaltningsansvarlige en række forhold, som de forventer, vil blive forbedret som følge af efteruddannelsesprojektet. I en kort version handler det om: En øget professionalisme i undervisningen af tosprogede elever. En generel mere positiv holdning blandt lærerne til undervisningen af tosprogede. Tid til kollegialt samarbejde om dansk som andetsprog og interkulturel pædagogik. Prioritering af dansk som andetsprog og interkulturel pædagogik i virksomhedsplanerne Prioritering af undervisningen af tosprogede elever i mål & resultatkrav Forude ligger derfor en omstillingsproces, hvor mange lærere og ledere i de kommende år skal tage fornyet stilling til vaner og indstilling til den måde, hvorpå de tidligere har planlagt, organiseret og gennemført undervisning. Det er en forventning, lærerne og ledere selv formulerer i den status vedrørende undervisning af tosprogede elever i Helsingør kommune, der er lavet ved projektets start. Behov for nye kompetencer Helsingør kommune har valgt undervejs i forløbet at dokumentere de forandringer efteruddannelserne sætter i gang på skolerne. Den udarbejdes af konsulentfirmaet Complexitet i form af 5 delevalueringen. Statusrapporten er den første. Heraf fremgår det, at der på nogle af skolerne hersker en oplevelse af magtesløshed blandt lærerne, fordi de som professionelle ønsker at give den bedste undervisning til alle børn, men må konstatere, at der er mange tosprogede elever de ikke får fat i. Mange af lærerne er uddannet i en tid, hvor dansk som andetsprog og interkulturel pædagogik ikke indgik i undervisningen på seminarierne, så opgaven har de hidtil måtte gå til med de forhåndenværende søm. Og de forhåndenværende søm rækker ikke, når det handler om professionel skoleudvikling. Det viser bl.a. overrepræsentationen af tosprogede elever i kommunens specialklasser og lærernes oplevelse af, at de ikke får de tosprogede elever om bord i undervisningen i lige så høj grad som de øvrige elever. Men det kan læres, og når man lærer det, gør det en forskel. Ny viden giver lærerne nye handlemuligheder og ændrer fokus fra sociale forhold og adfærd til den undervisning, hvor skolen har mulighed for at gøre en forskel ved at tage udgangspunkt i elevernes sproglige og kulturelle forudsætninger. Det viser indsatsen hos de lærere i kommunen, der allerede har gennemgået efteruddannelsen. Tid til kollegialt samarbejde I statusrapporten fastslår flere af lærerne, at udvikling kommer fra praksis, men skal lærerne ændre praksis forudsætter det ordentlige rammer. Der skal være tid til at planlægge og koordinere undervisningen i dansk som andetsprog med kolleger. Det oplever de fleste af de deltagende lærere, at de mangler i dag. Dansk som andetsprog har stadig på de fleste skoler lav status på lærerkollegierne, og i dagligdagen bliver det på nogle af skolerne ofte timer til dansk som andetsprog der inddrages, når det strammer sammen med sygdom og afspadsering, og der er brug for vikarer til klasser, der ellers ville sidde alene. Dansk som andetsprog er et sårbart område. Det har ikke som andre fag i folkeskolen et fast timetal, så hvorvidt eleverne får den undervisning, de har behov for, beror derfor på en lokal prioritering på den enkelte skole såvel som en prioritering på kommunalt plan. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 15 ud af 19

16 OPSLAGSTAVLEN Evaluering skal styrke skoleudvikling Devisen bag evalueringen er, at den skal være brugbar for de lærere og ledere, der indgår i projektet. Undervejs sætter evalueringerne derfor fokus på lærerteam, ledelse og den faglige formidling. Dokumentation er i sig selv en forudsætning for at kunne handle målrettet. Derudover består brugbarheden i, at der i indsamlingen af data benyttes metoder, hvor de involverede på tværs af skoler får tid sammen til refleksion og dialog om udvikling af undervisningen af tosprogede elever. En gang om året vil grupper af lærere, ledere, og kommunalt ansatte samles og give deres bud på, hvordan det står til med at integrere efteruddannelserne i praksis på skolerne. Hvad er der sket, som vil være væsentligt at få dokumenteret? Er der barrierer for den ønskede udvikling, der kan ryddes af vejen? Er der nye spørgsmål eller viden, der afkræver nye handlinger og indsatser? Tanken med at evaluere løbende er, at det er bedre at vide, hvad der sker og handle på det undervejs end at vente med at afdække, hvad der kunne have været gjort anderledes, når projektet er slut. Betydningen af, at mange aktører i skolesystemet i Helsingør kommune inden for få uger får mulighed for at fokusere på netop dette projekt, forventes i sig selv at forstærke effekten af efteruddannelsesindsatsen. Formidling af erfaringer Endelig vil de opsamlede erfaringer på tværs af skolerne i evalueringsrapporterne blive formidlet som konkrete redskaber, som lærere og ledere kan bruge i den fortsatte udvikling af området. Det består fx i tjeklister, spørgsmål til teamarbejdet, forslag til fremgangsmåder i lærernes løbende dokumentation, som bygger på de indsamlede erfaringer fra skolerne herunder lærernes beskrivelser af undervisningsforløb og evalueringsmetoder. Lysten og energien til at udvikle området skinner tydeligt igennem i de ansattes bidrag til statusrapporten. Svaret på, hvad der sker, når en kommune satser massivt på udvikling af undervisningen af tosprogede elever, får vi blandt andet med de årlige delevalueringer og den samlede og afsluttende evaluering, der ligger klar i starten af Endelig vil de tosprogede elevers karakterer ved folkeskolens afgangsprøver i fremtiden blive en indikator på effekten af efteruddannelses indsatsen og de følgende forandringer i skolernes praksis. Artiklen er en redigeret version af statusrapportens resume udarbejdet af Lene Timm. Projektets statusrapport kan læses på og på KONFERENCER Rummelighed, koordinerende indsats og/eller konkurrence Konferencedag om tværfagligt samarbejde mellem sprogcentre og specialskolerfor voksne to-sprogede med særlige behov. Program kan rekvireres på mail lof-sprogcenter.dk. Der vil være oplæg fra KL, UC2, psykiatrien og praktikere. Målgruppe: Undervisere, skoleledere og andre med interesse for arbejdet med to-sprogede voksne. Tid: 25. september 2007 kl. 9:30-16:00 Sted: ASV - Horsens Pris: 795 kr. Tilmeldings- og betalingsfrist: 1. september Arrangør: Netværksgruppen mellem sprogcentre og specialskoler i Danmark. NYE MATERIALER OG RAPPORTER Forberedelse til Indfødsretsprøven, især for kvinder. Forlaget Eventyrligvis udsender den 1. august 2007 en ny undervisnings CD- ROM. Materialets målgruppe er indvandrerkvinder. De 200 spørgsmål og svar, som Integrationsministeret vælger prøvespørgsmålene imellem, bliver gennemgået i historisk kronologisk rækkefølge og er samlet i mindre grupper, så man får et bedre overblik over stoffet. Sproget er enkelt og letforståeligt, og den samlede gennemgang fylder kun 30 A4 sider. De 30 sider indeholder al den viden, man behøver vedrørende de 200 spørgsmål. Som yderligere hjælp ligger der på samme CD-ROM et omfattende kulturelt og historisk læsestof direkte målrettet til indvandrerkvinder i en moden alder. Teksterne kan bruges i danskundervisningen på sprogskolerne eller af kvinderne selv. I alt 175 A4 sider klar til at printe i Word. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 16 ud af 19

17 OPSLAGSTAVLEN Brev til en indvandrerkvinde fra en dansk kvinde. Korte historier om kvindeliv i Danmark fra 1899 til Let tekst klasse Grundig gennemgang af særlige danske forfattere. Sværhedsgrad kl. Holberg, Grundtvig i to sværhedsgrader, Oehlenschläger, Karen Blixen Vævedagbog gennem 10 år, skrevet af forfatteren. Om fremstilling og salg af mange store billedtæpper vævet efter inspiration fra H. C. Andersens mest kendte eventyr. Bogen er på 98 sider og har farvebilleder af tæpperne samt vignetter og håndtegnede rammer om hver side. Man kan printe det hele ud på en almindelig printer. Sværhedsgrad 7. kl. CD-ROMMEN købes hos Forlaget Eventyrligvis, Prangervej 1, 8620 Kjellerup, Telefon: eller Ekspres af Hanne Villumsen og Helene Deden Begyndermateriale til den allerførste undervisning på Danskuddannelse 3 modul 1, men kan også bruges på Danskuddannelse 2. Materialet består af fire dele: Basis, Emner, Projekter og Grammatik. Basis, Projekter og dele af Grammatik er tilrettelagt som selvstudium, mens Emner fortrinsvis er tilrettelagt som klasseundervisning. 64 sider. Pris: 189 kr. eksklusiv moms. CD 129 kr. eksklusiv moms. Alfabeta, tlf Mail FOKUS Juni-nummeret kan læses på Denne gang er det et temanummer om testning. Desuden er der artikler om weblogs i undervisningen og dansk set fra arabisk. Integration Nyt fra Næstved Sprog- og integrationscenter, sommer 2007, nr. 1, 10. årgang. Indeholder bl.a. artikler om kommunikation og kulturmøde, vejledernyt, genvej til arbejdsmarkedet II, drømmen om dansk statsborgerskab og kan analfabeter lære dansk. Næstved Sprog- og Integrationscenter, tlf , fax , DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 17 ud af 19

18 OPSLAGSTAVLEN Ind i samtalen dialoger i hverdagen af Lisbeth Thorborg Bogen sætter fokus på det mundtlige sprog og giver et sprogligt grundlag for at tage aktivt del i samtaler om almindelige hverdagsemner. Bogen henvender sig dels til studerende, der har behov for et større, mere aktivt og flydende sprog, men også til studerende, der kan en del dansk allerede, men hvis sprog er upræcist og som gerne vil opnå en større sproglig korrekthed og bedre udtale. Bogen er velegnet ved differentieret undervisning, klasseundervisning og selvstændig træning hjemme. Bogen er forsynet med en cd-rom (til computer), hvor teksterne er indtalt med og uden pause med henblik på træning af lytteforståelse og udtale. Lydfilerne til bogen fås også i audio-cd-udgave til brug i klassen (til cd-afspiller). Denne bestilles separat. Bog med cd-rom ISBN : 158,40 kr. Æske med 2 cd er ISBN : 288 kr. Onlinebestilling på eller på tlf Forlaget Synope, mail Mål for voksen- og efteruddannelserne aktivitet og effekt Publikationen præsenterer målsætningerne for voksenog efteruddannelsesindsatsen samt overvejelser om, hvordan udvalgte indikatorer kan belyse udviklingen på dette uddannelsesområde endnu tættere i de kommende år. Publikationen er nr i Undervisningsministeriets serie af statistikpublikationer. Publikationen kan i begrænset omfang bestilles (ISBN ) hos: Nordisk Bog Center, tlf , fax eller hos boghandlere. Publikationen er gratis, men der faktureres for porto og ekspeditionsgebyr. Publikationen kan læses online på ministeriets websted på adressen: pub.uvm.dk/2007/veumaal Vejen frem Af Hanne Bierring, Gry Clasen og Ane Stürup. Interviews med12 flygtninge og indvandrere som har klaret sig godt. Bogen er tænkt som et undervisningsmateriale og udspringer af rollemodelprojektet Vejen Frem, der blev gennemført af Hvidovre Sprogcenter og Videnscenter for Integration i Vejle i årene Bogen kan bestilles på VIFIN Forlag, tlf , eller vejle.dk og koster 150 kr. inkl. moms. Bogen sælges også som klassesæt. Læse mere på eller DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 18 ud af 19

19 OPSLAGSTAVLEN Vi kan jo prøve Evaluering i specialundervisningen god praksis Undervisningsministeriet besluttede i foråret 2006 at bede en række lærere i folkeskolen om at beskrive sammenhængen mellem afgangsprøver, løbende evaluering og daglig undervisning af elever med særlige behov. Det er blevet til ni historier, som tager udgangspunkt i forskellige elever med forskellige potentialer og som undervises under meget forskellige rammebetingelser. Publikationen er tænkt som inspirationsmateriale for lærere, der underviser elever med særlige behov. Publikationen er nr i Undervisningsministeriets håndbogsserie. Publikationen kan bestilles (ISBN ) hos Nordisk Bog Center, tlf , fax Mail Publikationen kan også bestilles/købes hos boghandlere. Pris: 120 kr. inkl. moms og der faktureres porto og ekspeditionsgebyr. Publikationen kan læses online på ministeriets websted på adressen: pub.uvm.dk/2007/vikanjoproeve. DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 : SIDE 19 ud af 19

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere