Interessenterne. Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessenterne. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Opgavens interessenter på virksomheden... 2 Kontaktpersonen... 2 Rekvirenten... 2 Deltagerne... 3 Udviklingsgruppen... 3 Opgavens interessenter og rammer i konsulentvirksomheden... 4 Ledelsessystemet... 4 Det kollegiale system... 4 Den ergonomiske konsulent... 5 Opgavens interessenter i omverdenen... 6 Myndighederne... 6 Arbejdsmarkedets parter... 7 Offentligheden... 8 Model for relationerne blandt interessenterne... 9 Den ergonomiske konsulent Side 1

2 Opgavens interessenter på virksomheden Det er vigtigt for konsulenten fra starten af at få afgrænset, hvem på virksomheden, der er interessenter i den potentielle opgave. Dette gælder såvel på det individuelle plan (enkeltpersoner), gruppeplan (persongrupper) og det organisatoriske plan (afdelinger/organisatoriske enheder). Se også afsnittet Virksomhedens karakteristika Det er svaret på disse spørgsmål, der gør det muligt for konsulenten at prioritere, hvem der skal involveres i: forhandlingen af opgavebeskrivelsen gennemførelse af opgaven evaluering af opgaven Kontaktpersonen Den første person, konsulenten vil møde i opgavemodtagelsen er virksomhedens kontaktperson (den henvisende person). Kontaktpersonen er som oftest den person, organisationen har valgt til at have ledelsesmæssig og økonomisk kompetence til at rekvirere en ekstern konsulent. Konsulenten skal bistå organisationen med de opgaver, den ikke selv magter at løse eller ønsker at anvende andre løsningsmodeller end dem, organisationen plejer at anvende. Det er kontaktpersonen som tager initiativ til at den eksterne konsulent kontaktes pr mail, telefon, brev eller direkte kontakt. Det er dog ikke nødvendigvis kontaktpersonen, der konkret står for kontakten, men det er ham, der har indvilliget i at konsulenten kontaktes. Denne kontakt vil som oftest ske på baggrund af, at en person eller gruppe har kontaktet ham, fordi de ønsker hjælp i deres del af organisationen. Denne person/gruppe kaldes rekvirenten. Hvor i organisationen kontaktpersonen sidder Hvilke kompetencer har han (personlige, faglige og organisatoriske) Hvor tæt er han på opgavens problematikker Hvilken holdning har han til opgavens problematikker Rekvirenten Rekvirenten er den eller de personer, der i de enkelte afdelinger sidder med ledelsesmæssig kompetence til at afsætte de interne ressourcer (økonomisk, lokalemæssigt og tidsmæssigt), der skal anvendes i de relevante afdelinger i opgaveforløbet. Det vil som oftest også være rekvirenten evt. i samarbejde med opgavens deltagere der forhandler opgavebeskrivelsen med konsulenten. Og det vil være rekvirenten der har kompetence til at forhandle en ændring på opgaveforløbet eller evt. et ophør. Den ergonomiske konsulent Side 2

3 Det er vigtigt for konsulent en at få afklaret: Hvor i organisationen rekvirenten sidder Hvilke kompetencer har han (personlige, faglige og organisatoriske) Hvem der har kompetencen til at forhandle ændringer i opgaveforløbet. Dette skal afklares før den egentlige forhandling af opgavebeskrivelsen begynder og bør indarbejdes i kontrakten. Hvor tæt er han på opgavens problematikker Hvilken holdning har han til opgavens problematikker Hvordan er opgaven opstået (APV, fravær, påbud fra Arbejdstilsynet, nyprojektering m.v.) Deltagerne Deltagerne er de medlemmer af organisationen, der bliver involveret i opgaven. Dette vil typisk være den lokale sikkerhedsgruppe, repræsentanter fra de berørte afdelinger, teknisk afdeling m. fl. Hvor i organisationen deltagerne sidder (såvel ledelsesorganisationen, tillidsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen) Hvilke kompetencer de han (personlige, faglige og organisatoriske) Hvor tæt de er på opgavens problematikker Hvilken holdning de har til opgavens problematikker Udviklingsgruppen Udviklingsgruppen er de personer og persongrupper som selve opgaven omhandler. Det er den gruppe som har et udviklingsbehov for at forbedre deres arbejdsmiljø. Konsulenten skal dog her være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle i udviklingsgruppen, der har erkendt dette behov eller nødvendigvis har dette behov. Hvilke afdelinger, grupper og personer indgår i udviklingsgruppen Hvor i organisationen sidder de (såvel ledelsesorganisationen, tillidsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen) Hvad er udviklingsgruppens arbejdsopgaver på virksomheden Hvor i produktionsflowet sidder de Hvilken teknologi anvendes Hvilke tidligere udviklingsopgaver er foregået i udviklingsgruppen, hvordan og med hvilken succeshvad er problemstillingens hovedoverskrift (EGA, tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og bevægelser, andet) Den ergonomiske konsulent Side 3

4 Opgavens interessenter og rammer i konsulentvirksomheden Lige som det var vigtigt for konsulenten at få afgrænset virksomhedens interessenter i opgaven, er det også vigtigt at få afgrænset interessenterne i eget hus. Disse vil såvel kunne begrænse opgaveløsningen og kunne kvalificere opgaveløsningen. Ledelsessystemet Ledelsessystemet indeholder virksomhedspolitiske, organisatoriske, kvalitetsstyringsmæssige og økonomiske rammer, hvilke som oftest er defineret af konsulentvirksomhedens ledelse. De virksomhedspolitiske rammer omfatter konsulentvirksomhedens definerede kerneområder og kundesegmenter. De organisatoriske rammer omfatter konsulentvirksomhedens interne opgavedeling. De kvalitetsmæssige rammer omfatter konsulentvirksomhedens procedurer for løsning af opgaver De økonomiske rammer omfatter konsulentvirksomhedens økonomi, økonomiske aftaler med den pågældende virksomhed, evt. økonomiske restancer positive/negative overfor den pågældende virksomhed m.v. Ligger opgaven indenfor konsulentvirksomhedens: Kerneområder Udviklingsområder Udvalgte kundesegmenter (størrelse, branche, geografiske placering, kampagnerelevante m.v.) Hvilke segmenter i konsulentvirksomheden kan/skal kvalificere opgaveløsningen Hvilke formelle procedurer har konsulentvirksomheden ifm opgaveindgåelse og -løsning Har den pågældende virksomhed: Abonnement hos konsulentvirksomheden og hvilket Økonomisk mellemværende med konsulentvirksomheden (positivt/negativt) Indgået betalingsstandsning eller konkursbegæring Det kollegiale system Det kollegiale system består af de faggrupper konsulentvirksomheden består af og deres indbyrdes relationer. I systemet er der både indbygget nogle virksomhedsspecifikke, fagspecifikke og processpecifikke ressourcer, samtidig med at der er opbygget nogle uskrevne regler og samarbejdsrelationer indenfor og på tværs af faggrupperne. De virksomhedsspecifikke ressourcer består i, hvis en eller flere kolleger tidligere har løst opgaver for virksomheden og/eller der er etableret en ordning med virksomhedsansvarlige for de enkelte virksomheder i konsulentvirksomheden. De fagspecifikke og processpecifikke ressourcer består i, hvis en eller flere kolleger har løst lignende Den ergonomiske konsulent Side 4

5 fagspecifikke opgaver, eller har løst opgaver i lignende organisationer. Samarbejdet i - og på tværs af faggrupperne foregår enten som monofagligt, flerfagligt eller tværfagligt. Monofagligt arbejde Foregår ved at en konsulent udfører opgaven ud fra hans fagspecifikke synspunkt uden at inddrage andre faglige emner eller kompetencer i opgaveløsningen. Dette giver en høj fagspecifik profil på opgaven, men indebærer risiko for at konkurrerende bidrag til problembeskrivelsen udelades og/eller de valgte løsninger ikke er de mest optimale, eller i værste tilfælde - medfører andre arbejdsmiljømæssige problemer. Denne type opgaveløsning ses dog oftest hos helt nye konsulenter, som endnu ikke har oparbejdet en vis generalistviden på de andre fagligheders områder. En garvet konsulent der arbejder i en konsulentvirksomhed med flere forskellige fagligheder vil i stedet typisk løse ovenstående opgave flerfagligt. Flerfagligt arbejde Foregår ved at opgaven løses ved at inddrage flere forskellige fagligheder. Dette ses f.eks. når en garvet konsulent løser opgaver, idet hans generalistviden sikrer, at de mest fremtrædende problematikker fra de andre fagligheder indarbejdes i hele opgaveløsningen fra opgavebeskrivelsen til løsning og evaluering. Derudover vil han typisk gå til de relevante fagpersoner og sparre med dem og evt. indbyde dem i opgaven. Flerfagligt arbejde foregår derfor også, når flere fagpersoner indgår i opgaveløsningen men uafhængigt af hinanden, og hvor løsningen til sidst koordineres umiddelbart før afrapporteringen. Tværfagligt arbejde Det tværfaglige arbejde er kendetegnet ved at en gruppe af fagpersoner med forskellige fagligheder udfører opgaven i et meget tæt fællesskab lige fra opgavens modtagelse og beskrivelse, dataindsamling og behandling, løsning og evaluering. Herved kvalificeres de enkelte faggruppes metoder, såvel fagdefinerede som personforetrukne, og der udvikles helt nye metoder og problemforståelser. Den ergonomiske konsulent Konsulenten selv er selvfølgelig en af de vigtigste interessenter i opgaven. Flg. emner har stor indflydelse på hvordan konsulenten indtræder i opgavevirksomhedens system, på opgaveformuleringen, løsningerne og opgaveløsningens implementering og succes. Konsulentens: personlige og faglige kompetencer anciennitet erfaringer med lignende problemtype erfaringer og præferencer for løsningsmodeller kulturelle baggrund personlige læringsstile personlige anti- og sympatier Den ergonomiske konsulent Side 5

6 Hvilke procedurer er fastlagt fra ledelsessystemet vedr. opgaveindgåelse og løsning Hvad er der af samarbejds- og økonomiske aftaler mellem virksomhed og konsulentvirksomhed Er virksomheden økonomisk solvent Hvilke virksomhedsspecifikke, fagspecifikke eller processpecifikke viden og erfaringer er til rådighed hos kollegerne Hvordan afvejes den mest optimale samarbejdsmodel (monofagligt, flerfagligt eller tværfagligt) med de økonomiske ressourcer, der formodes at være til stede hos opgavevirksomheden Hvem konsulenten er (kompetencer, anciennitet, erfaringer, kultur, læringsstile, anti- og sympatier) Opgavens interessenter i omverdenen Ud over de direkte implicerede interessenter i opgaven fra hhv opgavevirksomhed og konsulentvirksomhed, så er der en række interessenter i omverdenen, som har mere eller mindre indflydelse på opgaven. Myndighederne Myndighederne i denne forbindelse består af Arbejdstilsynet, politiet og i visse tilfælde de veterinære myndigheder. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er politimyndigheden i arbejdsmiljøspørgsmål. Deres opgave er at kontrollere og delvis vejlede i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Om arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynets arbejde er bundet op på arbejdsmiljøloven, som er vedtaget af folketinget. Arbejdsmiljøloven er en rammelov, som definerer rammerne for, hvordan arbejdsmiljøet som i de danske virksomheder som minimum skal være, hvilke sanktionsmuligheder der er, samt hvem der skal kontrollere den (Arbejdstilsynet). Det er så op til arbejdsministeriet og direktøren for Arbejdstilsynet at udfylde disse rammer med en række bekendtgørelser, som altså også er juridisk bindende for virksomhederne. De direktiver der udarbejdes i EU gældende for alle deres medlemslande (fx det nye maskindirektiv, hvor der er tilføjet et helt afsnit om ergonomi) skal implementeres i de enkelte medlemslande. I Danmark foregår det ved at Arbejdsministeriet indarbejder direktiverne i deres eksisterende eller i nye bekendtgørelser. På baggrund af disse bekendtgørelser har Arbejdstilsynet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en række vejledninger, anvisninger og meddelelser. (Anvisninger og meddelelser vil efterhånden glide ud og blive afløst af vejledninger). Vejledningerne beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. De er ikke bindende for Den ergonomiske konsulent Side 6

7 virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men bygger på ovenstående regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Arbejdstilsynet er derfor en vigtig interessent i opgavens forløb, idet der er en række lovmæssige krav til, hvem der skal involveres i opgaven og til, hvordan den skal løses. Ved påbud fra Arbejdstilsynet er der endvidere en række krav og skriftlige procedurer, som opgavevirksomheden og i visse tilfælde konsulentvirksomheden (rådgivningspåbud) skal efterleve indenfor en fastsat tidsramme. Politiet I visse tilfælde vil politiet også være interessent i opgavens forløb. Dette kunne fx være når opgavens løsning indebærer færdsel på offentlig vej truckkørsel på parkeringspladser, hvor offentligheden har adgang til m.v. I dette tilfælde kræves der fx et godkendt kørekort. De veterinære myndigheder I visse opgavetyper kan de veterinære myndigheder have en interesse i opgaven eller kan hæmme den optimale ergonomiske løsning, idet der strenge veterinære krav til inventar og tekniske hjælpemidler i virksomheder som forarbejder fødevarer Arbejdsmarkedets parter Arbejdsmarkedets parter er interessenter både lokalt og nationalt. Fagforeningerne Lokalt vil de fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, der er repræsenteret i opgavevirksomheden have en interesse i opgavens løsning. Typisk vil de lokale fagforeninger have en nær kontakt til arbejdsmiljørepræsentanterne på opgavevirksomheden for såvel at have en finger på pulsen i forhold til, hvad der foregår på her, og for at kunne klæde deres medlemmer på i forhold til de arbejdsmiljøproblemer, der er på opgavevirksomheden, eller for at kunne forebygge at de optræder. De lokale fagforeninger har derfor også en interesse i hvilke opgaver, der bliver løst på opgavevirksomheden, og ikke mindst hvordan de bliver løst (herunder hvordan deres medlemmer bliver medinddraget i såvel deltagergruppen og udviklingsgruppen). Arbejdsgiverforeningerne Man kan af og til også opleve, at de lokale arbejdsgiverorganisationer interesserer sig for opgaven. Men det er for det meste, når opgaven har fået et politisk drej. I disse tilfælde er det uhyre vigtigt for konsulenten, at være meget bevidst overfor hvilke interessenter, der nu pludselig aktivt følger med i opgaven. Konsulenten skal sikre, at han konstant informerer og inddrager konsulentvirksomhedens ledelsessystem. Herunder evt. konsulentvirksomhedens arbejdsgiverorganisation, juridiske vejleder og egen fagforening. BAR ene På nationalt plan er arbejdsmarkedets parter organiseret i opgavevirksomhedens arbejdsmiljøarbejde via branchearbejdsmiljørådene (BAR ene: I et samarbejde mellem parterne udarbejdes et kodeks for, hvad der er godt arbejdsmiljøarbejde i de enkelte brancher. Dette udmøntes i en række Den ergonomiske konsulent Side 7

8 branchevejledninger, som ikke er juridisk forpligtende for branchens virksomheder, men altså er et udtryk for branchens opfattelse af, hvad god praksis er. Offentligheden Offentligheden har også en stor interesse i opgavevirksomhedens arbejdsmiljø. Dårligt arbejdsmiljø koster hvert år samfundet 63,7 milliarder kroner. Det viser rapporten Dårligt arbejdsmiljø en stor udgift fra LO, juni Tallet er beregnet på baggrund af fem typer udgifter: Erstatninger: Den sum penge der årligt udbetales i arbejdsskadeerstatninger, enten som méngodtgørelse eller tabt arbejdsfortjeneste. Sygefravær: Vi har i Danmark omkring fuldtidssyge hver dag. Omkring en tredjedel af sygefraværet skyldes dårligt arbejdsmiljø. Tabt produktion: Når en medarbejder bliver slidt ned eller kommer ud for en ulykke, kan det gå ud over personens evne til at arbejde. Medicinforbrug: Dårligt arbejdsmiljø kan gå ud over helbredet og dermed medicinforbruget. Sundhedsudgifter: De samlede udgifter som følge af fysiske og psykiske belastninger på jobbet. Det inkluderer meget ofte en tur på skadestuen, når medarbejdere kommer til skade på jobbet. De fem elementer er alle tunge udgiftsposter, der påvirkes negativt af et dårligt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Der er derfor store gevinster at hente ved at sætte fokus på at forebygge sygefravær og skader på jobbet. Det ville sikre en rask arbejdsstyrke og samtidig spare samfundet en stor sum penge på behandling af skader og sygdomme. 1 Er der nogen myndigheder, der er interessenter i opgaven, og hvilken betydning kan dette få for opgaveforløbet? Er der nogen af arbejdsmarkedet parter, der er interessenter i opgaven, og hvilken betydning kan dette få for opgaveforløbet? Har offentligheden en interesse i opgaven, og hvilken betydning kan dette få for opgaveforløbet? 1 Den ergonomiske konsulent Side 8

9 Model for relationerne blandt interessenterne 2 Figur 1. I figur 1 er de relationer, som er kendetegnet ved direkte kontakt mellem konsulenten og de andre interessenter, tegnet med fuld optrukne streger, mens de relationer, som er kendetegnet ved indirekte kontakt er tegnet med stiplede streger. Alle relationerne mellem rekvirent, kontaktperson, deltagere og udviklingsgruppe er dog ikke tegnet ind aht. overskueligheden i modellen. Allerede ved opgavemodtagelsen og igennem hele opgaveforløbet - er det vigtigt, at konsulenten hele tiden har fokus på disse relationer. Hvad karakteriserer dem, hvad sker der af udvikling undervejs o.s.v. 2 Udarbejdet på baggrund af Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen model i Konsultation i organisationer hvordan mennesker skaber ny mening Den ergonomiske konsulent Side 9

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere