Budgetnotat August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat August 2010"

Transkript

1 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for Svendborg og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. Tlf Fax Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2011 i budget 2010 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere 19. august er der 2010 indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) Sagsid: samt 10/26459 seneste skøn over udviklingen i overførselsindkomsterne. Endvidere er der indarbejdet uomgængelige merudgifter, bl.a. affødt af udviklingen i 2009 og første halvdel af 2010, samt Ref. udgifter Økonomi som følge af mængdeudvikling i brugerantal m.v. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni og Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. Det tekniske grundlag for anlægsbudgettet er tilpasset den økonomiske strategi og indeholder kun udgifter til vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver, samt anlæg hvor der politisk er givet bevilling. Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til disse forudsætninger. På indtægtssiden indgår således et særtilskud på 13 mio. kr. svarende til tilskuddet i 2010, hvor der ikke forligger endeligt tilsagn, ligesom en del af statstilskuddet (3 mia. kr.) er gjort betinget af, at kommunerne overholder aftalen vedr. servicevækst såvel i budgettet som i regnskabet. Der er således risiko for, at kommunens tilskud reduceres med op til 31,8 mio. kr., hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen. I statstilskuddet indgår tillige et kvalitetsfondstilskud på 21,3 mio. kr. til medfinansiering af anlægsudgifter på borgernære serviceområder. Tilskuddet forudsætter et kommunalt anlægsniveau, der er dobbelt så højt som tilskuddet, hvilket indgår i nærværende notats afsnit vedr. anlægsbudgettet. I den sammenhæng forudsættes en lånedispensation på 10 mio. kr., hvor der heller ikke pt. foreligger tilsagn. På udgiftssiden øger konjunkturudviklingen usikkerheden i budgetlægning af renteudgifter og renteindtægter samt budgetlægning af udvikling i overførselsindkomster. Endelig er der uudmøntede besparelseskrav fra budget 2010, som ikke er finansieret i 2011 og frem. Dette stiller som udgangspunkt øget krav til de selektive besparelser. Til brug i budgetlægningen er der endvidere udarbejdet muligheder for selektive besparelser, som ikke behandles i budgetnotatet, men indgår i det samlede materiale i budgetseminarmappen. Det gælder også forslag til anlægsudvidelser.

2 På baggrund af nærværende notat samt besparelsesmuligheder udarbejder direktionen et budgetforslag, der forventes udsendt til budgetseminaret den 31. august som supplement til dette notat. 1.1 Økonomisk politik/strategi Byrådet vedtog på sit møde den 31. marts 2009 en ny økonomisk politik, der på sigt skal sikre balance i kommunens økonomi. Byrådet fastlagt følgende økonomiske målsætninger: Driftsoverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio.kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler. For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser. 2 Resultatoversigt Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget tilpasset nærværende budgetnotat. Udgangspunktet for budget er overslagsårene i vedtaget budget Budgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2011, ligesom konsekvenser af ny lovgivning, ændret pris- og lønfremskrivning, demografi m.v. er indarbejdet. Anlægsbudgettet er tilpasset den økonomiske strategi, som Byrådet vedtog på mødet den 31. marts 2009, hvilket indebærer at anlægsbudgettet kun omfatter vedligeholdelsesudgifter og projekter, hvor der er givet bevilling/indgået kontraktforpligtigelser. Side 2 af 11

3 RESULTATOVERSIGT Budget kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver Deponering Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Note: Det skal bemærkes, at der i 2012 og frem er indarbejdet en årlig merindtægt på 70 mio. kr. som forventet effekt af ændring af udligningssystemet. Resultatoversigten for budget 2011 viser et overskud på 49,3 mio. kr. i resultat af ordinær virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på 70 mio. kr. Det oprindelige selektive besparelseskrav på 75 mio. kr. var sammensat af en driftsforbedring på 40 mio. kr., 20 mio. kr. til nyanlæg for at kunne indfri krav til bloktilskud i relation til kvalitetsfondsmidler samt 15 mio. kr. som råderum, hvilket betyder, at oprindeligt krav til selektive besparelser på 75 mio. kr. umiddelbart kan reduceres til 56 mio. kr. Nedenfor er vist de væsentlige ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til indtægtsbudgettet er beskrevet under afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er beskrevet under afsnit 5. Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 4,9 3,5 3,8 4,1 Overførselsindkomster nyt skøn -46,4-50,6-78,2-68,5 Lov- og cirkulæreprogram 7,7 8,2 6,5 6,5 Demografi -7,1-8,8-8,0-6,7 Mængdeudvikling 15,6 24,4 26,8 26,8 Uomgængelige finansieringsbehov 1,0 1,3 1,1 1,1 Manglende besparelser 2010 brutto 4,5 7,8 8,5 8,5 Finansiering (Tilskudsmodel pr.) 68,5 122,2 174,2 96,5 Renter (inkl. likvide aktiver) 4,9 4,0 3,0-2,3 Nye pris- og lønskøn -71,5-113,2-158,4-90,7 I alt -17,9-1,2-20,7-24,7 Note: Finansiering inkl. mindre udgift skattesanktion og ekstra tilskud ældreområdet Side 3 af 11

4 Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg diverse 0, Nye pris- og lønskøn -1,0-1,1-1,5-1,8 Afdrag på lån -14,8-15,8-16,8-15,6 Finansforskydninger -13,0 I alt -28,6-16,9-18,3-17,4 Note: Afdrag på lån og finansforskydninger vedr. primært selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme Gennemsnitlig likviditet På baggrund af økonomirapporten for maj/juni/juli samt de økonomiske tiltag, som byrådet har besluttet for at forbedre regnskabsresultatet, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2010 at udgøre 70,2 mio. kr. (ekskl. deponering på 39,5 mio. kr.). Den gennemsnitlige beholdning udgjorde ultimo juli ,5 mio. kr. 3. Indtægtsbudgettet Skatter, udligning og tilskud Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2011 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 12. juni 2010 og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Overslagsårene 2012 til 2014 er baseret på den tilskudsmodel fra juli 2010, som KL tilbyder kommunerne. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konsekvenserne af kommende aftaler. Helt frem til budgetvedtagelsen i oktober vil der være usikkerhed angående den del af finansieringen fra særtilskud, låneoptagelse og evt. skattestigninger, som er betinget af konkrete ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. En væsentlig andel af kommunens finansiering skal komme fra disse kilder, og der må påregnes nogen usikkerhed om finansieringen frem til budgetvedtagelsen. Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2011 knytter sig i overskrifter til Udfaldet af kommunens særtilskudsansøgning som forventes meddelt af ministeriet 27. august Overvejelserne om mulig merindtægt ved ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten ved ansøgning til ministeriet senest 7. september 2010 til afgørelse senest 23. september Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Den del af statstilskuddet (31,8 mio. kr.), som er betinget af, at kommunerne under ét vil overholde den aftalte serviceramme. Side 4 af 11

5 Kommuneaftalen for 2011 Madordninger i dagtilbud Der indføres fra en fleksibel frokostordning for børn i dagsinstitutioner. Forældrene får mulighed for at framelde frokostordningen. For de institutioner, hvor forældrene vælger frokostordningen skal der betales særskilt for frokostordningen. Til gengæld nedsættes den generelle forældrebetaling til 25 % af driftsudgifterne. Finansieringen af ordningen ændres i 2011 til at være en del af det samlede bloktilskud, hvor det i 2010 var øremærket til det enkelte barn. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel af tilskuddet i 2011 forventes at udgøre 4,24 mio. kr. Til sammenligning har Svendborg Kommune modtaget 1,81 mio. kr. for 2010 hvoraf de 0,18 mio. kr. forventes anvendt til frokostordninger. Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen for 2011 udgør - i lighed med mio. kr. Da de økonomiske forudsætninger for Svendborg Kommune grundlæggende er uændrede i forhold til 2010, har Svendborg Kommune ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et særtilskud på minimum 13,0 mio. kr. Der forventes svar på ansøgningen ultimo august 2010 Pulje til skattestigning Et mindre antal kommuner får ligesom i 2010 mulighed for at sætte skatten op uden at blive modregnet i statstilskuddet. Den samlede ramme udgør 300 mio. kr. Det skal være kommuner med særlige økonomiske udfordringer og antallet forventes at udgøre højst kommuner. Der kan indenfor rammen på de 300 mio. kr. søges om forhøjelser af indkomstskatten, grundskylden eller dækningsafgift på forretningsejendomme. Det bemærkes, at Svendborg Kommune også ansøgte ministeriet om tilladelse til skatteforhøjelse for Dette fik kommunen ikke tilladelse til, men kommunen vedtog alligevel en skatteforhøjelse fra 26,1 % til 26,8 % på indkomstskatten og fra 21,32 promille til 23,32 promille på grundskylden. Dette resulterede i en efterfølgende individuel skattesanktion, hvor provenuet fra skatteforhøjelsen blev modregnet med 75 % i statstilskuddet i 2010 og 50 % i For 2011 vil uansøgte skatteforhøjelser resultere i en individuel skattesanktion, hvor der sker en modregning af provenuet i 2011 med 75 %, 50 % i 2012 og 2013 og 25 % i Indtægterne i hovedtal Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: Tabel: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast mio. kr Indkomstskat , , , ,0 Tilskud og udligning , , , ,0 Ejendomsskatter -157,1-166,6-176,3-185,8 Øvrige skatter -33,0-24,3-24,3-24,3 Indtægter i alt , , , ,1 Det bemærkes, at indtægtsprognosen for 2011 er baseret på statsgaranti. Selvbudgettering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranti. Der analyseres løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget træffes. Side 5 af 11

6 Overslagsårene er tilpasset de overordnede vækstforudsætninger i KL s tilskudsmodel. Udskrivningsprocenterne i kommunen budgetteres uændret. En uddybende beskrivelse af de forskellige budgetposters bagvedliggende forudsætninger vil fremgå af et særskilt notat som fremsendes til budgetmappen. Udviklingen sammenholdt med udgangspunktet i vedtaget budget for 2010 fremgår af den efterstående tabel: Tabel: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2010 mio. kr Indtægter i alt , , , ,1 Vedtaget budget , , , ,5 Ændring 68,5 122,2 174,2 96,5 Minus angiver en merindtægt Det ses, at der er en nedgang i forhold til vedtaget budget for Dette skyldes bl.a. nedgang i beskæftigelsestilskuddet. Indtægterne skal dog ses i sammenhæng med driftsudgifterne, som også er faldende i forhold til vurderingen i budgettet for En uddybende beskrivelse af elementerne i indtægtsbudgettet vil fremgå af et særskilt notat i budgetmappen. Låneoptagelse Tabel 6: Budgetlagt låneoptagelse skattefinansieret område Mio. kr Ejendomsskatter -6,0-6,0-6,0-6,0 I alt Låneoptagelse er tilpasset den økonomiske strategi, som bl.a. indebærer at anlægsbudgettet er reduceret til kun at omfattede vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver. Som følge heraf er der kun budgetlagt med låneoptagelse til ejendomsskatter. 4. Udgiftsbudgettet Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område er beskrevet særskilt. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i basisbudgettet medio august Drift Basisbudget Udgangspunktet for driftsbudgettet i er overslagsårene i vedtaget budget Driftsbudgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i I 2011 er der indarbejdet 4,9 mio. kr., som primært vedrører reduktion af besparelseskravet for 2010 finansieret af øgede Side 6 af 11

7 indtægter på konto 7 vedr. ekstra tilskud på 3,6 mio. kr. til ældreområdet og 1,5 mio. kr. vedr. mindreudgift skattesanktion. Overførselsindkomster Mio. kr Erhvervsudvalget -23,3-22,0-35,7-35,7 Økonomiudvalget -23,0-28,6-42,5-32,8 I alt -46,3-50,6-78,2-68,5 Erhvervsudvalget Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Økonomiudvalget Under Økonomiudvalget er der foretaget et revideret skøn vedr. udvikling i udgifterne til førtidspensioner, boligydelse, boligsikring og personlige tillæg. Lov- og cirkulæreprogram Kommuneaftalen indeholder kompensation for den udgifts-/indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som kompenseres over bloktilskuddet. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL s budgetvejledning. I 2011 er foreløbig indarbejdet et rammebeløb på 7,7 mio. kr., 8,2 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013/14. I budgetmappens afsnit 3 er anført de økonomiske konsekvenser af de forskellige lovændringer. Midlerne afsættes foreløbig som pulje under Økonomiudvalget, og fordeles efterfølgende til de respektive udvalg med udgangspunkt i udgiftsskøn ud fra beskrivelserne i KL s budgetvejledning. Demografi Samlet forventes der i prognoseperioden en befolkningstilvækst på omkring 4,1 %, hvilket svarer til ca. 175 personer årligt. Den samlede befolkning forventes i 2024 at udgøre personer mod pr. 1. januar Nedenstående tabel viser udviklingen (udvalgte år) i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. Befolkningens aldersmæssige sammensætning Aldersgrupper år år år år år Hovedtotal Side 7 af 11

8 I overensstemmelse med budgetproceduren vurderes de afledte økonomiske konsekvenser og evt. tilpasning af budgetrammerne til den demografiske udvikling på skole- og børnepasningsområdet samt ældreområdet. Nedenfor er vist den afledte udgiftsmæssige konsekvens som følge af ændring i demografien. Udgiftsvirkning af udvikling i befolkningstallet Mio. kr Skoleområdet -5,7-8,5-8,4-8,2 Dagtilbudsområdet brutto -3,7-2,7-2,9-2,9 Dagtilbudsområdet forældrebet. 0,9 0,7 0,7 0,7 Ældreområdet 1,3 1,8 2,6 3,6 I alt -7,2-8,7-8 -6,8 Skoleområdet Der udarbejdes hvert år en ny skoleprognose med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Skoleprognosen udarbejdet i 2010 viser, at elevtallet i skoleåret 2010/11 forventes at ligge knap 195 elever lavere end forventet i skoleprognosen udarbejdet i Som følge heraf forventes en mindreudgift på 5,7 mio. kr. i 2011 stigende til godt 8 mio. kr. i overslagsårene. Børnepasningsområdet Svendborg Kommunes befolkningsprognose ligger til grund for den distriktsopdelte prognose, som dagtilbudsområdet får udarbejdet 3-4 gange årligt. I prognosen indarbejdes yderligere aldersopdelte dækningsgrader (hvor mange pladser, der efterspørges ift. hvor mange børn, der er i kommunen), ind- og udslusningsmønster og omfanget af skoleudsættelse. Det forventede behov for pladser holdes op mod kapaciteten i området, og der rettes til i forhold til, hvad der var forventet og budgetlagt i forbindelse med budgetlægningen for Ældreområdet Omsorgssystemet CARE har været grundlaget for at beregne enhedsudgifter på borgerne i Svendborg Kommune fordelt på 3 hovedgrupper. Stigningen i antallet af ældre er baseret på Rambøll Demografimodel, som Svendborg Kommune har licens til. Uomgængelige udgifter Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske, årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Der er årligt indarbejdet en udgift på godt netto 1 mio. kr., som bl.a. vedrører merudgift til vejafvandingsbidrag, lån Lunde Kursuscenter, bortfald af administrationsbidrag i forbindelse med selskabsdannelse af kommunens forsyningsvirksomheder og reklamer på biler og bygninger. Merudgifterne modsvares delvis af en mindreudgift vedr. tilpasning af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Budget til vintertjeneste forhøjes med 2 mio. kr. og finansieres via tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets bufferpulje på 8 mio. kr. Områderne med tilhørende beskrivelse fremgår af budgetmappens afsnit 8. Side 8 af 11

9 Mængdeudvikling Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Der er årligt indarbejdet en udgift på 14,4 mio. kr., som bl.a. vedrører udgifter til heldagsskoler, den 3-årige ungdomsuddannelse STU, elever i eget tilbud og overgang fra barn til voksen på handicapområdet. Der iværksættes en analyse med henblik på reducere udgiftsvæksten. Områderne med tilhørende beskrivelse fremgår af budgetmappens afsnit 5. Manglende besparelser 2010 Som opfølgning på budgetvedtagelsen 2010 blev der i starten af året gennemført en række besparelser. Disse fik kun delvis gennemslag i 2011 og efterfølgende år, hvorfor der udestår et besparelseskrav på 4,5 mio. kr. brutto. Dette beløb foreslås udmøntet i forbindelse med budgetlægning Anlæg Ifølge den økonomiske strategi skal vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver finansieres af overskud på kommunens løbende drift, mens nyanlæg finansieres via låneoptagelse og engangsindtægter. Det betyder, at basisbudgettet alene indeholder de anlægsudgifter fra budgetoverslaget i budget 2009, der har vedligeholdende karakter eller er besluttet i 2010 med rådighedsbeløb i Under hensyntagen til kommunens økonomiske strategi med krav om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. er der pt. finansiering til følgende anlægsrammer: For 2011 netto 35,1 mio. kr. jf. overslagsårets basisvedligeholdelsesbudget samt yderligere 31 mio. kr. til nyanlæg/overførsler, i alt 66,1 mio. kr. De 31 mio. kr. til nyanlæg/overførsler skal anvendes på kvalitetsfondsområdet. Basisvedligeholdelsesbudgettet indeholder primært: Vejvedligeholdelse 10,4 mio. kr. Rådighedsramme idrætshaller og havne 4,5 mio. kr. Ny terminalbygning 6,0 mio. kr. Rådighedsramme skoler og daginstitutioner 8,8 mio. kr. Rådighedsramme det sociale område 2,3 mio. kr. I de udmeldte besparelser for 2011 på 75 mio. kr. er der sikret finansiering af ovennævnte anlægsramme for Yderligere anlægsønsker/-krav forudsættes således finansiering via yderligere overskud på driften og/eller salgsindtægter/éngangsindtægter kombineret med eventuelle lånemuligheder. I seminarmappens afsnit 7 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhørende beskrivelser. Side 9 af 11

10 4.3 Renter Ændringen på konto 7 og 8 skal ses samlet. Ændringen er en samlet mindreudgift på netto 23 mio. kr. i 2011 og heraf kan 9 mio. kr. henføres til at Svendborg Kraftvarme bliver til et selskab. 13 mio. kr. skyldes at budgetlagt deponering forsvinder som led i selskabsgørelsen. Det skal bemærkes at ændringen på de 9 mio. kr. vedr. Svendborg Kraftvarme skyldes at Kraftvarmeværkets afdrag af regnskabstekniske årsager er konteret som balanceposter og derved ikke har været budgetlagt. Ændringen er reelt likviditetsneutral for kommunekassen. Ændringen i budget 2012 til 2014 på netto 11 mio. kr. vedrører stort set selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme. 4.4 Afdrag på lån Se under pkt Finansforskydninger Som følge af selskabsdannelse af forsyningsvirksomhederne bortfalder budgetlagt deponering i 2011 på 13,0 mio. kr. 4.6 Pris- og lønskøn Fremskrivning af budgettet til 2011-priser sker på baggrund af KL s skøn over pris- og lønudviklingen. I KL s seneste skøn primo juli 2010 forventes en noget lavere løn- og prisudvikling end de forudsætninger, der er lagt til grund i budget Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2011-priser at medføre en mindreudgift i 2011 på 72,4 mio. kr. Pris- og lønfremskrivningen er afstemt med forudsætninger for indtægtsskønnet i kommuneaftalen, og mindreudgiften modsvares af en tilsvarende reduktion på indtægtsbudgettet. Tabel : Pris- og lønfremskrivning løn og øvrig drift Procent Anvendt i budget ,99 3,12 3,12 3,12 Skøn juli ,04 1,94 1,94 1,94 Udsigten til en noget lavere pris- og lønudvikling i 2011 og frem kan henføres til afledte virkninger af finanskrisen, som har medført en lavere udvikling i løn og priser. Der er ikke indgået overenskomster fra 1. april 2011 og frem. Skønnet over budgetårsvirkningen i 2011 er i medfør af økonomiaftalen fastsat til 0,34 pct., der udelukkende dækker overhænget fra Der er altså ikke plads til lønstigninger i 2011, men det er heller ikke forudsat, at de ansatte sættes ned i løn som følge af den udskudte negative udmøntning fra reguleringsordningen Tabel: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivningen Mio. kr Fremskrivning i alt drift -71,4-113,2-158,4-90,7 Fremskrivning i alt anlæg -1,0-1,1-1,5-1,8 + = udgift, - = indtægt Side 10 af 11

11 5. Selektive besparelser Nedenfor er kort sammenfattet de selektive besparelsesmuligheder, der er fremsendt til budgetlægningen. Disse mindreudgifter er ikke er indarbejdet i basisbudgettet for De enkelte besparelsesmuligheder er beskrevet i seminarmappens afsnit 6. Reduktionsblokke Mio. kr Udvalget for Miljø og Teknik -4,6-4,7-4,7-4,7 Arbejdsmarkedsudvalget -1,4-1,4-1,4-1,4 Erhvervsudvalget -2,0-2,0-2,0-2,0 Udvalget for Kultur og Planlægning -9,6-10,5-11,7-12,2 Udvalget for Børn og Unge -31,6-44,7-45,8-45,8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg -1,1-1,8-1,9-1,9 Socialudvalget -21,5-35,9-35,9-35,9 Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalg -7,7-9,1-10,5-10,6 I alt -71, ,4-103,9 6. Brugerfinansieret område Byrådet besluttede på sit møde den 29. juni 2010 at Svendborg Kraftvarme selskabsgøres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar På samme møde besluttede Byrådet ligeledes, at Svendborg Affald indgår i holdingselskabet Svendborg Forsyning A/S. Hermed er kommunens sidste forsyningsvirksomheder overgået til selskab, og det brugerfinansierede område vil ikke længere optræde i kommunens budget. I nedenstående tabel er vist de samlede økonomiske konsekvenser, som følge af selskabsdannelsen: Mio. kr Drift 11,7 11,2 12,0 12,0 Anlæg Renter 9,1 9,7 10,2 10,2 Afdrag -18,1-19,1-20,1-20,1 Finansforskydninger -13,0 I alt -10,3 1,8 2,1 2,1 Side 11 af 11

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775

Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775 Budget 2011 Byrådsprioritering 31. august 2010 Acadre 10 19775 Budgetseminar 31. august Program 8.45 Morgenkaffe 9.00 Indledning og program v/curt Sørensen 9.45 Pause Samlet regnskabsvurdering 2010 Status

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere