Budgetnotat August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat August 2010"

Transkript

1 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for Svendborg og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. Tlf Fax Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2011 i budget 2010 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere 19. august er der 2010 indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) Sagsid: samt 10/26459 seneste skøn over udviklingen i overførselsindkomsterne. Endvidere er der indarbejdet uomgængelige merudgifter, bl.a. affødt af udviklingen i 2009 og første halvdel af 2010, samt Ref. udgifter Økonomi som følge af mængdeudvikling i brugerantal m.v. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni og Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. Det tekniske grundlag for anlægsbudgettet er tilpasset den økonomiske strategi og indeholder kun udgifter til vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver, samt anlæg hvor der politisk er givet bevilling. Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til disse forudsætninger. På indtægtssiden indgår således et særtilskud på 13 mio. kr. svarende til tilskuddet i 2010, hvor der ikke forligger endeligt tilsagn, ligesom en del af statstilskuddet (3 mia. kr.) er gjort betinget af, at kommunerne overholder aftalen vedr. servicevækst såvel i budgettet som i regnskabet. Der er således risiko for, at kommunens tilskud reduceres med op til 31,8 mio. kr., hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen. I statstilskuddet indgår tillige et kvalitetsfondstilskud på 21,3 mio. kr. til medfinansiering af anlægsudgifter på borgernære serviceområder. Tilskuddet forudsætter et kommunalt anlægsniveau, der er dobbelt så højt som tilskuddet, hvilket indgår i nærværende notats afsnit vedr. anlægsbudgettet. I den sammenhæng forudsættes en lånedispensation på 10 mio. kr., hvor der heller ikke pt. foreligger tilsagn. På udgiftssiden øger konjunkturudviklingen usikkerheden i budgetlægning af renteudgifter og renteindtægter samt budgetlægning af udvikling i overførselsindkomster. Endelig er der uudmøntede besparelseskrav fra budget 2010, som ikke er finansieret i 2011 og frem. Dette stiller som udgangspunkt øget krav til de selektive besparelser. Til brug i budgetlægningen er der endvidere udarbejdet muligheder for selektive besparelser, som ikke behandles i budgetnotatet, men indgår i det samlede materiale i budgetseminarmappen. Det gælder også forslag til anlægsudvidelser.

2 På baggrund af nærværende notat samt besparelsesmuligheder udarbejder direktionen et budgetforslag, der forventes udsendt til budgetseminaret den 31. august som supplement til dette notat. 1.1 Økonomisk politik/strategi Byrådet vedtog på sit møde den 31. marts 2009 en ny økonomisk politik, der på sigt skal sikre balance i kommunens økonomi. Byrådet fastlagt følgende økonomiske målsætninger: Driftsoverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio.kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler. For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser. 2 Resultatoversigt Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget tilpasset nærværende budgetnotat. Udgangspunktet for budget er overslagsårene i vedtaget budget Budgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2011, ligesom konsekvenser af ny lovgivning, ændret pris- og lønfremskrivning, demografi m.v. er indarbejdet. Anlægsbudgettet er tilpasset den økonomiske strategi, som Byrådet vedtog på mødet den 31. marts 2009, hvilket indebærer at anlægsbudgettet kun omfatter vedligeholdelsesudgifter og projekter, hvor der er givet bevilling/indgået kontraktforpligtigelser. Side 2 af 11

3 RESULTATOVERSIGT Budget kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver Deponering Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Note: Det skal bemærkes, at der i 2012 og frem er indarbejdet en årlig merindtægt på 70 mio. kr. som forventet effekt af ændring af udligningssystemet. Resultatoversigten for budget 2011 viser et overskud på 49,3 mio. kr. i resultat af ordinær virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på 70 mio. kr. Det oprindelige selektive besparelseskrav på 75 mio. kr. var sammensat af en driftsforbedring på 40 mio. kr., 20 mio. kr. til nyanlæg for at kunne indfri krav til bloktilskud i relation til kvalitetsfondsmidler samt 15 mio. kr. som råderum, hvilket betyder, at oprindeligt krav til selektive besparelser på 75 mio. kr. umiddelbart kan reduceres til 56 mio. kr. Nedenfor er vist de væsentlige ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til indtægtsbudgettet er beskrevet under afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er beskrevet under afsnit 5. Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 4,9 3,5 3,8 4,1 Overførselsindkomster nyt skøn -46,4-50,6-78,2-68,5 Lov- og cirkulæreprogram 7,7 8,2 6,5 6,5 Demografi -7,1-8,8-8,0-6,7 Mængdeudvikling 15,6 24,4 26,8 26,8 Uomgængelige finansieringsbehov 1,0 1,3 1,1 1,1 Manglende besparelser 2010 brutto 4,5 7,8 8,5 8,5 Finansiering (Tilskudsmodel pr.) 68,5 122,2 174,2 96,5 Renter (inkl. likvide aktiver) 4,9 4,0 3,0-2,3 Nye pris- og lønskøn -71,5-113,2-158,4-90,7 I alt -17,9-1,2-20,7-24,7 Note: Finansiering inkl. mindre udgift skattesanktion og ekstra tilskud ældreområdet Side 3 af 11

4 Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg diverse 0, Nye pris- og lønskøn -1,0-1,1-1,5-1,8 Afdrag på lån -14,8-15,8-16,8-15,6 Finansforskydninger -13,0 I alt -28,6-16,9-18,3-17,4 Note: Afdrag på lån og finansforskydninger vedr. primært selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme Gennemsnitlig likviditet På baggrund af økonomirapporten for maj/juni/juli samt de økonomiske tiltag, som byrådet har besluttet for at forbedre regnskabsresultatet, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2010 at udgøre 70,2 mio. kr. (ekskl. deponering på 39,5 mio. kr.). Den gennemsnitlige beholdning udgjorde ultimo juli ,5 mio. kr. 3. Indtægtsbudgettet Skatter, udligning og tilskud Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2011 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 12. juni 2010 og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Overslagsårene 2012 til 2014 er baseret på den tilskudsmodel fra juli 2010, som KL tilbyder kommunerne. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konsekvenserne af kommende aftaler. Helt frem til budgetvedtagelsen i oktober vil der være usikkerhed angående den del af finansieringen fra særtilskud, låneoptagelse og evt. skattestigninger, som er betinget af konkrete ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. En væsentlig andel af kommunens finansiering skal komme fra disse kilder, og der må påregnes nogen usikkerhed om finansieringen frem til budgetvedtagelsen. Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2011 knytter sig i overskrifter til Udfaldet af kommunens særtilskudsansøgning som forventes meddelt af ministeriet 27. august Overvejelserne om mulig merindtægt ved ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten ved ansøgning til ministeriet senest 7. september 2010 til afgørelse senest 23. september Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Den del af statstilskuddet (31,8 mio. kr.), som er betinget af, at kommunerne under ét vil overholde den aftalte serviceramme. Side 4 af 11

5 Kommuneaftalen for 2011 Madordninger i dagtilbud Der indføres fra en fleksibel frokostordning for børn i dagsinstitutioner. Forældrene får mulighed for at framelde frokostordningen. For de institutioner, hvor forældrene vælger frokostordningen skal der betales særskilt for frokostordningen. Til gengæld nedsættes den generelle forældrebetaling til 25 % af driftsudgifterne. Finansieringen af ordningen ændres i 2011 til at være en del af det samlede bloktilskud, hvor det i 2010 var øremærket til det enkelte barn. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel af tilskuddet i 2011 forventes at udgøre 4,24 mio. kr. Til sammenligning har Svendborg Kommune modtaget 1,81 mio. kr. for 2010 hvoraf de 0,18 mio. kr. forventes anvendt til frokostordninger. Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen for 2011 udgør - i lighed med mio. kr. Da de økonomiske forudsætninger for Svendborg Kommune grundlæggende er uændrede i forhold til 2010, har Svendborg Kommune ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et særtilskud på minimum 13,0 mio. kr. Der forventes svar på ansøgningen ultimo august 2010 Pulje til skattestigning Et mindre antal kommuner får ligesom i 2010 mulighed for at sætte skatten op uden at blive modregnet i statstilskuddet. Den samlede ramme udgør 300 mio. kr. Det skal være kommuner med særlige økonomiske udfordringer og antallet forventes at udgøre højst kommuner. Der kan indenfor rammen på de 300 mio. kr. søges om forhøjelser af indkomstskatten, grundskylden eller dækningsafgift på forretningsejendomme. Det bemærkes, at Svendborg Kommune også ansøgte ministeriet om tilladelse til skatteforhøjelse for Dette fik kommunen ikke tilladelse til, men kommunen vedtog alligevel en skatteforhøjelse fra 26,1 % til 26,8 % på indkomstskatten og fra 21,32 promille til 23,32 promille på grundskylden. Dette resulterede i en efterfølgende individuel skattesanktion, hvor provenuet fra skatteforhøjelsen blev modregnet med 75 % i statstilskuddet i 2010 og 50 % i For 2011 vil uansøgte skatteforhøjelser resultere i en individuel skattesanktion, hvor der sker en modregning af provenuet i 2011 med 75 %, 50 % i 2012 og 2013 og 25 % i Indtægterne i hovedtal Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: Tabel: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast mio. kr Indkomstskat , , , ,0 Tilskud og udligning , , , ,0 Ejendomsskatter -157,1-166,6-176,3-185,8 Øvrige skatter -33,0-24,3-24,3-24,3 Indtægter i alt , , , ,1 Det bemærkes, at indtægtsprognosen for 2011 er baseret på statsgaranti. Selvbudgettering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranti. Der analyseres løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget træffes. Side 5 af 11

6 Overslagsårene er tilpasset de overordnede vækstforudsætninger i KL s tilskudsmodel. Udskrivningsprocenterne i kommunen budgetteres uændret. En uddybende beskrivelse af de forskellige budgetposters bagvedliggende forudsætninger vil fremgå af et særskilt notat som fremsendes til budgetmappen. Udviklingen sammenholdt med udgangspunktet i vedtaget budget for 2010 fremgår af den efterstående tabel: Tabel: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2010 mio. kr Indtægter i alt , , , ,1 Vedtaget budget , , , ,5 Ændring 68,5 122,2 174,2 96,5 Minus angiver en merindtægt Det ses, at der er en nedgang i forhold til vedtaget budget for Dette skyldes bl.a. nedgang i beskæftigelsestilskuddet. Indtægterne skal dog ses i sammenhæng med driftsudgifterne, som også er faldende i forhold til vurderingen i budgettet for En uddybende beskrivelse af elementerne i indtægtsbudgettet vil fremgå af et særskilt notat i budgetmappen. Låneoptagelse Tabel 6: Budgetlagt låneoptagelse skattefinansieret område Mio. kr Ejendomsskatter -6,0-6,0-6,0-6,0 I alt Låneoptagelse er tilpasset den økonomiske strategi, som bl.a. indebærer at anlægsbudgettet er reduceret til kun at omfattede vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver. Som følge heraf er der kun budgetlagt med låneoptagelse til ejendomsskatter. 4. Udgiftsbudgettet Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område er beskrevet særskilt. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i basisbudgettet medio august Drift Basisbudget Udgangspunktet for driftsbudgettet i er overslagsårene i vedtaget budget Driftsbudgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i I 2011 er der indarbejdet 4,9 mio. kr., som primært vedrører reduktion af besparelseskravet for 2010 finansieret af øgede Side 6 af 11

7 indtægter på konto 7 vedr. ekstra tilskud på 3,6 mio. kr. til ældreområdet og 1,5 mio. kr. vedr. mindreudgift skattesanktion. Overførselsindkomster Mio. kr Erhvervsudvalget -23,3-22,0-35,7-35,7 Økonomiudvalget -23,0-28,6-42,5-32,8 I alt -46,3-50,6-78,2-68,5 Erhvervsudvalget Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Økonomiudvalget Under Økonomiudvalget er der foretaget et revideret skøn vedr. udvikling i udgifterne til førtidspensioner, boligydelse, boligsikring og personlige tillæg. Lov- og cirkulæreprogram Kommuneaftalen indeholder kompensation for den udgifts-/indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som kompenseres over bloktilskuddet. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL s budgetvejledning. I 2011 er foreløbig indarbejdet et rammebeløb på 7,7 mio. kr., 8,2 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013/14. I budgetmappens afsnit 3 er anført de økonomiske konsekvenser af de forskellige lovændringer. Midlerne afsættes foreløbig som pulje under Økonomiudvalget, og fordeles efterfølgende til de respektive udvalg med udgangspunkt i udgiftsskøn ud fra beskrivelserne i KL s budgetvejledning. Demografi Samlet forventes der i prognoseperioden en befolkningstilvækst på omkring 4,1 %, hvilket svarer til ca. 175 personer årligt. Den samlede befolkning forventes i 2024 at udgøre personer mod pr. 1. januar Nedenstående tabel viser udviklingen (udvalgte år) i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. Befolkningens aldersmæssige sammensætning Aldersgrupper år år år år år Hovedtotal Side 7 af 11

8 I overensstemmelse med budgetproceduren vurderes de afledte økonomiske konsekvenser og evt. tilpasning af budgetrammerne til den demografiske udvikling på skole- og børnepasningsområdet samt ældreområdet. Nedenfor er vist den afledte udgiftsmæssige konsekvens som følge af ændring i demografien. Udgiftsvirkning af udvikling i befolkningstallet Mio. kr Skoleområdet -5,7-8,5-8,4-8,2 Dagtilbudsområdet brutto -3,7-2,7-2,9-2,9 Dagtilbudsområdet forældrebet. 0,9 0,7 0,7 0,7 Ældreområdet 1,3 1,8 2,6 3,6 I alt -7,2-8,7-8 -6,8 Skoleområdet Der udarbejdes hvert år en ny skoleprognose med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Skoleprognosen udarbejdet i 2010 viser, at elevtallet i skoleåret 2010/11 forventes at ligge knap 195 elever lavere end forventet i skoleprognosen udarbejdet i Som følge heraf forventes en mindreudgift på 5,7 mio. kr. i 2011 stigende til godt 8 mio. kr. i overslagsårene. Børnepasningsområdet Svendborg Kommunes befolkningsprognose ligger til grund for den distriktsopdelte prognose, som dagtilbudsområdet får udarbejdet 3-4 gange årligt. I prognosen indarbejdes yderligere aldersopdelte dækningsgrader (hvor mange pladser, der efterspørges ift. hvor mange børn, der er i kommunen), ind- og udslusningsmønster og omfanget af skoleudsættelse. Det forventede behov for pladser holdes op mod kapaciteten i området, og der rettes til i forhold til, hvad der var forventet og budgetlagt i forbindelse med budgetlægningen for Ældreområdet Omsorgssystemet CARE har været grundlaget for at beregne enhedsudgifter på borgerne i Svendborg Kommune fordelt på 3 hovedgrupper. Stigningen i antallet af ældre er baseret på Rambøll Demografimodel, som Svendborg Kommune har licens til. Uomgængelige udgifter Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske, årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Der er årligt indarbejdet en udgift på godt netto 1 mio. kr., som bl.a. vedrører merudgift til vejafvandingsbidrag, lån Lunde Kursuscenter, bortfald af administrationsbidrag i forbindelse med selskabsdannelse af kommunens forsyningsvirksomheder og reklamer på biler og bygninger. Merudgifterne modsvares delvis af en mindreudgift vedr. tilpasning af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Budget til vintertjeneste forhøjes med 2 mio. kr. og finansieres via tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets bufferpulje på 8 mio. kr. Områderne med tilhørende beskrivelse fremgår af budgetmappens afsnit 8. Side 8 af 11

9 Mængdeudvikling Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Der er årligt indarbejdet en udgift på 14,4 mio. kr., som bl.a. vedrører udgifter til heldagsskoler, den 3-årige ungdomsuddannelse STU, elever i eget tilbud og overgang fra barn til voksen på handicapområdet. Der iværksættes en analyse med henblik på reducere udgiftsvæksten. Områderne med tilhørende beskrivelse fremgår af budgetmappens afsnit 5. Manglende besparelser 2010 Som opfølgning på budgetvedtagelsen 2010 blev der i starten af året gennemført en række besparelser. Disse fik kun delvis gennemslag i 2011 og efterfølgende år, hvorfor der udestår et besparelseskrav på 4,5 mio. kr. brutto. Dette beløb foreslås udmøntet i forbindelse med budgetlægning Anlæg Ifølge den økonomiske strategi skal vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver finansieres af overskud på kommunens løbende drift, mens nyanlæg finansieres via låneoptagelse og engangsindtægter. Det betyder, at basisbudgettet alene indeholder de anlægsudgifter fra budgetoverslaget i budget 2009, der har vedligeholdende karakter eller er besluttet i 2010 med rådighedsbeløb i Under hensyntagen til kommunens økonomiske strategi med krav om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. er der pt. finansiering til følgende anlægsrammer: For 2011 netto 35,1 mio. kr. jf. overslagsårets basisvedligeholdelsesbudget samt yderligere 31 mio. kr. til nyanlæg/overførsler, i alt 66,1 mio. kr. De 31 mio. kr. til nyanlæg/overførsler skal anvendes på kvalitetsfondsområdet. Basisvedligeholdelsesbudgettet indeholder primært: Vejvedligeholdelse 10,4 mio. kr. Rådighedsramme idrætshaller og havne 4,5 mio. kr. Ny terminalbygning 6,0 mio. kr. Rådighedsramme skoler og daginstitutioner 8,8 mio. kr. Rådighedsramme det sociale område 2,3 mio. kr. I de udmeldte besparelser for 2011 på 75 mio. kr. er der sikret finansiering af ovennævnte anlægsramme for Yderligere anlægsønsker/-krav forudsættes således finansiering via yderligere overskud på driften og/eller salgsindtægter/éngangsindtægter kombineret med eventuelle lånemuligheder. I seminarmappens afsnit 7 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhørende beskrivelser. Side 9 af 11

10 4.3 Renter Ændringen på konto 7 og 8 skal ses samlet. Ændringen er en samlet mindreudgift på netto 23 mio. kr. i 2011 og heraf kan 9 mio. kr. henføres til at Svendborg Kraftvarme bliver til et selskab. 13 mio. kr. skyldes at budgetlagt deponering forsvinder som led i selskabsgørelsen. Det skal bemærkes at ændringen på de 9 mio. kr. vedr. Svendborg Kraftvarme skyldes at Kraftvarmeværkets afdrag af regnskabstekniske årsager er konteret som balanceposter og derved ikke har været budgetlagt. Ændringen er reelt likviditetsneutral for kommunekassen. Ændringen i budget 2012 til 2014 på netto 11 mio. kr. vedrører stort set selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme. 4.4 Afdrag på lån Se under pkt Finansforskydninger Som følge af selskabsdannelse af forsyningsvirksomhederne bortfalder budgetlagt deponering i 2011 på 13,0 mio. kr. 4.6 Pris- og lønskøn Fremskrivning af budgettet til 2011-priser sker på baggrund af KL s skøn over pris- og lønudviklingen. I KL s seneste skøn primo juli 2010 forventes en noget lavere løn- og prisudvikling end de forudsætninger, der er lagt til grund i budget Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2011-priser at medføre en mindreudgift i 2011 på 72,4 mio. kr. Pris- og lønfremskrivningen er afstemt med forudsætninger for indtægtsskønnet i kommuneaftalen, og mindreudgiften modsvares af en tilsvarende reduktion på indtægtsbudgettet. Tabel : Pris- og lønfremskrivning løn og øvrig drift Procent Anvendt i budget ,99 3,12 3,12 3,12 Skøn juli ,04 1,94 1,94 1,94 Udsigten til en noget lavere pris- og lønudvikling i 2011 og frem kan henføres til afledte virkninger af finanskrisen, som har medført en lavere udvikling i løn og priser. Der er ikke indgået overenskomster fra 1. april 2011 og frem. Skønnet over budgetårsvirkningen i 2011 er i medfør af økonomiaftalen fastsat til 0,34 pct., der udelukkende dækker overhænget fra Der er altså ikke plads til lønstigninger i 2011, men det er heller ikke forudsat, at de ansatte sættes ned i løn som følge af den udskudte negative udmøntning fra reguleringsordningen Tabel: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivningen Mio. kr Fremskrivning i alt drift -71,4-113,2-158,4-90,7 Fremskrivning i alt anlæg -1,0-1,1-1,5-1,8 + = udgift, - = indtægt Side 10 af 11

11 5. Selektive besparelser Nedenfor er kort sammenfattet de selektive besparelsesmuligheder, der er fremsendt til budgetlægningen. Disse mindreudgifter er ikke er indarbejdet i basisbudgettet for De enkelte besparelsesmuligheder er beskrevet i seminarmappens afsnit 6. Reduktionsblokke Mio. kr Udvalget for Miljø og Teknik -4,6-4,7-4,7-4,7 Arbejdsmarkedsudvalget -1,4-1,4-1,4-1,4 Erhvervsudvalget -2,0-2,0-2,0-2,0 Udvalget for Kultur og Planlægning -9,6-10,5-11,7-12,2 Udvalget for Børn og Unge -31,6-44,7-45,8-45,8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg -1,1-1,8-1,9-1,9 Socialudvalget -21,5-35,9-35,9-35,9 Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalg -7,7-9,1-10,5-10,6 I alt -71, ,4-103,9 6. Brugerfinansieret område Byrådet besluttede på sit møde den 29. juni 2010 at Svendborg Kraftvarme selskabsgøres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar På samme møde besluttede Byrådet ligeledes, at Svendborg Affald indgår i holdingselskabet Svendborg Forsyning A/S. Hermed er kommunens sidste forsyningsvirksomheder overgået til selskab, og det brugerfinansierede område vil ikke længere optræde i kommunens budget. I nedenstående tabel er vist de samlede økonomiske konsekvenser, som følge af selskabsdannelsen: Mio. kr Drift 11,7 11,2 12,0 12,0 Anlæg Renter 9,1 9,7 10,2 10,2 Afdrag -18,1-19,1-20,1-20,1 Finansforskydninger -13,0 I alt -10,3 1,8 2,1 2,1 Side 11 af 11

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Budgetnotater Indholdsfortegnelse Indhold Papirfarve Side Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Direktionens budgetudkast til 1. behandling i Økonomiudvalget Hvid

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Budgetnotat August 2016

Budgetnotat August 2016 Budgetnotat August 2016 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetudkast

BUDGET Direktionens budgetudkast BUDGET 2012-15 Direktionens budgetudkast Indledning Direktionens budgetudkast er et konsolideringsbudget der skal sikre, at allerede vedtagne initiativer gennemføres og får effekt. I budget 2011 blev der

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere