Arbejdsgruppens handlingsplan»»»

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppens handlingsplan»»»"

Transkript

1 Teknologirådets projekt Grøn Industri Arbejdsgruppens handlingsplan»»» ❶ Understøtte virksomhedernes udviklingsevne ved: At fremme udvikling og anvendelse af ledelsesformer som miljøledelse og virkemidler som grønne regnskaber, således at virksomhederne får blik for og incitament til at forbedre egen indsats for eksempel ved at Miljø- og Energiministeriets og Erhvervsministeriets tiltag i denne forbindelse målrettes og styrkes med dette for øje og ved at erhvervs- og brancheorganisationer indtager eller bringes til at indtage en mere aktiv rolle i disse læreprocesser ved at give nogle mere klare politiske udmeldinger om den fremtidige strategi på miljøområdet, herunder kemikalieområdet, således at virksomhederne har mulighed for at indrette sig herefter ved at etablere mere fremtidsrettede virkemidler (samarbejdsformer), som kan bringe virksomhederne til at formulere, hvor de vil være miljømæssigt (også hvad angår brugen af kemikalier) om 10, 15 og 20 år At fremme ledelses- og organisationsudviklingen i virksomhederne, således at miljø ikke udelukkende behandles som et teknisk styringsanliggende foruden at være et indsatsområde i regi af branche- og erhvervsorganisationerne bør det indgå som et element i virksomhedernes uddannelses- og efteruddannelsesplaner At indarbejde miljøhensyn i de øvrige politikområder, og derved udnytte denne såkaldte sektorintegration i forhold til virksomhedernes miljøadfærd, herunder kemikalieforbrug. Industriens miljøadfærd påvirkes af en lang række andre politikker

2 Industriens brug af kemikalier - oplæg til strategisk sporskifte i den politiske indsats end lige miljøpolitikken. Disse politikker - i lighed med miljøpolitikken - påvirker virksomhedernes økonomiske rammebetingelser. Det er imidlertid i dag uklart hvorledes de forskellige politikker spiller sammen, eller om de udfra en miljømæssig betragtning modarbejder hinanden. integration kunne til en start ske mellem miljø- og arbejdsmiljøområdet. F.eks. vil en indsats over for kemikalieforbruget med fordel kunne understøttes af eksempelvis unødvendigheds- og substitutionsprincipperne, som er kendt fra Arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsmiljøloven sigter mod at unødvendig påvirkning skal undgås og giver mulighed for at påbud kan uddeles på den baggrund. At virkemidler i langt højere grad end i dag målrettes miljømål f.eks. i forhold til virksomheders kemikalieforbrug, som kan ske bl.a. i amternes og kommunernes godkendelses- og tilsynsarbejde over for miljøtunge virksomheder, i ordningen med grønne regnskaber, i miljøledelsesordninger etc. Disse virkemidler er eksempler på at virksomhedernes kemikalieforbrug ikke indgår eksplicit. At give virksomhederne et øget ansvar for at minimere de negative virkninger af deres produktion eller af deres produkter. En forudsætning for f.eks. at reducere kemikalieforbruget er en øget vægtning af producenters, importørers, grossisters ansvar for deres og deres kunders miljøbelastning. Øget vægtning af ansvar kan ske ved: en øget brug af markedsorienterede virkemidler som f.eks. afgifter og tilskud vel at mærke målrettet i forhold til konkrete kemikalier og miljømål, f.eks. ved at lægge afgifter på skadelige og uønskede kemiske stoffer eller på de produkter, der indeholder disse stoffer etablering af en klarere sammenhæng mellem de overordnede miljøpolitiske målsætninger og de områder, der pålægges grønne afgifter at arbejde henimod at kemikalier skal miljøvurderes af virksomheden inden de tages i brug, således at dokumentationskravene stilles til dem, der må formodes at være tættest på de relevante og nødvendige informationer, nemlig virksomhederne

3 at der indføres krav om en forhåndsgodkendelse af nye kemikalier efter år 2010 på niveau med de krav, der eksisterer for medicin, pesticider etc. større offentlighed positiv (ved prisuddelinger) såvel som negativ (ved dårlig omtale i medierne) omkring virksomhedernes kemikalieforbrug igangsættelse af udredningsarbejder, der undersøger miljøeffekten af de mange miljøtiltag, som iværksættes i virksomhedernes regi. Den konkrete miljøeffekt af f.eks. miljøledelse kendes ikke, ej heller effekt i forhold til kemikalieforbrug der bør opstilles mere specifikke målsætninger for miljøledelse, både på kort og på lang sigt - krav der eventuelt kan formuleres branchevist. I relation til miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer kan der for eksempel stilles krav til de miljøledelsescertificerede virksomheder om, at stofferne på listen over uønskede kemiske stoffer bør udfases inden for en specificeret tidshorisont en øget satsning på dialog- og udviklingsfora, som f.eks. produktpanelerne, men som bringer flere af markedets aktører sammen i udviklingsøjemed. Dette kan ske i Miljø- og Energiministeriets regi, men også i regionalt eller lokalt regi. I sidstnævnte tilfælde må de lokale erhvervsorganisationer og myndigheder være den udfarende kraft etablering af miljørelaterede bruger-producent relationer kan/bør også ske i regi af brancheforeningerne etablering af udviklingsselskaber, der rummer flere led i en produktkæde et øget samarbejde om udvikling af kommercielle miljørelaterede produkter/processer ved hjælp af udviklingskontrakter eller lignende. Der er fortsat behov for en styrkelse af den eksisterende indsats på området. Lige såvel som der er behov for at der stilles risikovillig kapital til rådighed for de virksomheder, der tør prøve noget nyt og mere miljøvenligt ❷ Forbedre virksomhedernes kommunikation med andre om det grønne i deres produkter og processer ved: Udvikling af krav og standarder for information og informationsudveksling, f.eks. i leverandørdatablade, således at informationens troværdighed øges dette er hidtil primært sket i industriorganisationernes regi, men den

4 Industriens brug af kemikalier - oplæg til strategisk sporskifte i den politiske indsats offentlige indsats på dette område bør styrkes, f.eks. ved at der stilles krav i de grønne regnskaber om at virksomhederne skal kunne redegøre for hvorledes de får de nødvendige miljømæssige informationer fra deres leverandører Udvikling af branche-specifikke data- og produktregistre over substitutionsmuligheder, miljøvenlige produkter m.v. hidtil har den største indsats på dette området være inden for brancheforeningerne (med støtte fra forskellige tilskudsordninger i Miljø- og Energi- og Erhvervsministeriets regi). Denne indsats bør fortsætte og udvides til også at omfatte brancher underlagt andre ressort-ministerier etablere en erfaringsopsamling på tværs af brancher i forhold til renere teknologi-indsatsen, hvilket ikke hidtil er sket vidensinstitutionerne (herunder også GTS-institutterne) må kunne spille en mere aktiv rolle i tilvejebringelse og spredning af disse dataregistre til især de mindre virksomheder miljøorganisationerne bør aktiveres i frembringelsen af data til alternativerne til de eksisterende kemikalieholdige produkter At understøtte virksomhedernes markedsføringsindsats således, at det grønne får en mere fremtrædende plads og/eller afstemmes i forhold til kundernes opfattelse af hvorfor det grønne er interessant mærkning synes at være et oplagt middel at bruge i visse sammenhænge. brancheorganisationer kunne f.eks. tage initiativ til at deres medlemsvirksomheder blev bedre til sælge det grønne i deres produkter i kraft af et samarbejde med reklame- og kommunikationsvirksomhederne. igangsættelse af udredningsaktiviteter i Miljø- og Energiministeriets og Erhvervsministeriets regi om, hvorledes man kan forvente at miljøbudskaber (fra virksomheder såvel som fra det offentlige) vil blive modtaget af borgerne fremover markedet er på ingen måde givet. Der savnes indspil fra erhvervsorganisationerne for, hvorledes miljø kan blive et aktiv for deres medlemsvirksomheder fremover, f.eks. ved en øget indsigt i hvorledes og under hvilke betingelser, det er muligt at sælge det miljøvenlige varer og tjenesteydelser

5 ❸ Beskytte virksomhedernes investeringer ved: At udvikle værktøjer/metoder, der kan tilvejebringe information til virksomhedernes interessenter uden at afsløre fabrikshemmeligheder udvikling og etablering af offentligt tilgængelige kemikalie- og forureningsregistre, der kan tilgodese borgernes right to know (jvf. Århuskonventionen) uden at komprimentere virksomhedernes behov for at beskytte deres investeringer indskærpe patentering af miljøinnovationer. Industriens organisationer må arbejde for fremme af patenteringsformer, der ikke virker blokerende for innovationsprocesserne fremfor at en køber angiver hvilke konkrete stoffer, der er ønskede eller uønskede, kan en mere hensigtsmæssig måde være at angive hvilke kemiske egenskaber, der er ønskede/uønskede. På den måde kan det sikres at forbruget af uønskede kemikalier reduceres uden at virksomhedernes fabrikshemmeligheder nødvendigvis bliver afsløret. ❹ Udvikling af en grøn industri fordrer også udvikling af en miljømæssigt avanceret efterspørgsel. Dette kan ske ved, at: I forhold til f.eks. at reducere samfundets kemikalieforbrug indebærer dette på efterspørgselssiden at øge gennemsigtigheden på markedet, således at markedet kan bringes til at fungere på mere miljøvenlige præmisser. Gennemsigtigheden på markedet kan øges ved: at virksomhedernes interessenter, heriblandt forbrugerne, er i en sådan position at de kan stille kvalificerede krav til virksomhedernes miljøpræstation. Og at interessenterne sættes i stand til benchmarke, dvs. sammenligne, virksomhederne. Dette taler for en øget anvendelse af informative virkemidler som f.eks. right to know - type ordninger jvf. Århus-konventionen at de eksisterende mærkningsordninger forbedres og der eksperimenteres med nye mærkningsordninger i forbindelse med mærkning af virksomheder og af de produktionskæder, som virksomhederne indgår i at undersøge nøjere hvordan mærkningsidéen kan anvendes på virksomhedsniveau, således at virksomheden ad denne vej kan signalere til omverdenen, at den producerer med f.eks. færrest

6 Industriens brug af kemikalier - oplæg til strategisk sporskifte i den politiske indsats mulige uønskede stoffer. En miljømærkning af virksomheder kunne tænkes opbygget på samme måde som det kommende arbejdsmiljømærke - dvs. ved at være baseret på et antal kriterier at Miljø- og Energiministeriet arbejder videre på at opstille miljøvaredeklarationer, således at gennemsigtigheden i produktionskæden øges en offentliggørelse af virksomheders og branchers nøgletal for økoeffektivitet og kemikalieforbrug offentlige databaser over miljøvenlige produkter og substitutionsmuligheder for uønskede stoffer En målrettet udvikling og brug af en offentlig, grøn indkøbspolitik, dvs. at staten handler mere miljømæssig bevidst: kemikalieindhold og forbrug samt listen over uønskede stoffer skal indgå som et kritierium i de offentlige indkøb, herunder ved udbud og licitation vejledningsindsatsen skal forbedres de centrale indkøbsfunktioner, Statens og Kommunernes Indkøbsservice, skal oprustes på denne front kontraktformerne skal undersøges for, om de understøtte/hæmmer det offentlige, grønne indkøb øko-effektivitet skal indgå i kravspecifikationerne ved offentlige udbud og licitationer og offentliggøres. Og det bør overvejes hvordan den hidtidige hemmeligholdelse i forbindelse med udbud og licitationer kan bringes i overensstemmelse med Århuskonventionens mål om borgernes indsigt i miljøoplysninger Fremtidige efterspørgselsmuligheder skal undersøges ved etablering af et industrielt eller erhvervsmæssigt forum, der kan stimulere virksomhederne til ikke alene at optimere eksisterende produkter og processer udfra miljømæssige hensyn, men også til at udvikle helt nye produkter og processer. Dette vil f.eks. kunne føre til at forbruget af kemikalier reduceres eller helt undgås Miljø- og Energiministeriet styrker arbejdet med produktpaneler og andre samarbejdsfora mellem brugere og producenter med henblik på at identificere latente behov og fremtidige grønne produkter Erhvervsministeriet og Forskningsministeriet arbejder med udvikling af center- og udviklingskontrakter, således at disse omfatter udviklingen af grønne produkter

7 Erhvervsministeriet yder tilskud til oprettelse af andre former for udviklingsmiljøer således at disse kan rumme flere led i en produktionskæde

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere