1. Aktivsiden (likvide midler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Aktivsiden (likvide midler)"

Transkript

1 Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2014 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: Ø Skrevet af: Susanne Risager Clausen, Brian Hansen og Lars Sønderby Forvaltning: Budget Dato: Sendes til: Økonomiudvalget I denne finansrapport gives en samlet status over udviklingen i aktiv- og passivsiden i hele 2014 og desuden beskrives forventningerne til Rapporten er opdelt i 2 hovedafsnit, hhv. aktivsiden (afsnit 1) og passivsiden (afsnit 2). 1. Aktivsiden (likvide midler) Ved aktivsiden forstås her de likvide midler kommuner har, som ikke umiddelbart skal anvendes i den daglige drift såkaldt overskudslikviditet. Nedenfor beskrives afkastet på PM-aftaler, afkastet på kort obligationsbeholdning (afsnit 1.2) og i afsnit 1.3 beskrives status vedr herunder forslag til yderligere risikospredning. 1.1 Afkast på PM-aftaler 2014 Randers Kommune har p.t. 2 portefølje-management aftaler (såkaldte PM-aftaler). Aftalen indebærer at PM-forvalterne, indenfor givne investeringsrammer, får bemyndigelse til at forvalte en del af kommunens overskudslikviditet. Det samlede PM beløb er som følger: Beholdning ultimo 2014 Mio. kr. Nordea 110,9 Alm Brand 76,5 I alt 187,4 1

2 39,4 mio. kr. af beløbet hos Nordea vedrører deponerede midler 1 og resten af beløbet (71,5 mio. kr.) tæller med i kommunens kassebeholdning. Investeringsrammerne for begge forvaltere er som følger: Grænse Danske stats- og realkreditobligationer 0-100% Virksomhedsobligationer - Investment grade 0-15% Virksomhedsobligationer - Non-investment grade (højrenteobligationer) 0-15% Investment grade virksomhedsobligationer er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser. Non investment grade eller high yield obligationer er virksomhedsobligationer udstedt af udenlandske virksomheder, der af de internationale kreditvurderingsbureauer ikke har opnået en topkarakter. Som følge heraf må der forventes et højere afkast af disse obligationer, men risikoen er også større. Begge forvaltere har i 2014 haft over 80% i danske obligationer, nemlig hhv. 82% (Nordea) og 87% (Alm Brand). Til gengæld har Nordea så haft en større andel i virksomhedsobligationer. Nedenfor vises afkastresultatet for de to PM forvaltere bemærk at porteføljen i Alm Brand først startede op den 25/4. Derfor er det ikke muligt at foretage en direkte sammenligning kr. Nordea (1/1 til 31/12) Alm Brand (25/4 til 31/12) Primo Afkast Ultimo Afkast i % 2,8 1,1 Betragtes afkastet i Nordea fordelt pr. måned kan det konstateres at ca. 60% af afkastet kan henføres til de første 4 måneder. Tages hensyn hertil har afkastet fra maj- december 2014 været stort set ens hos de to forvaltere. Først i 2015 bliver det muligt at sammenligne afkastet over et helt år. Afkastresultatet må betegnes som tilfredsstillende - ikke mindst i lyset af, at alternativet (den løbende konto i Nordea). Forrentningen på den løbende konto har i 2014 været mellem 0,3%-0,45% (for beløb over 200 mio. kr. har forrentningen været stort set 0%). Det kan oplyses at afkastresultatet for PM-aftalerne i 1. kvartal 2015 er på 0,8% - 1,6%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Afkastresultat for hele året er behæftet med betydelig usikkerhed. Det er således for tidligt at komme med et forventet skøn for dette. 1 Det deponerede beløb består af følgende poster: Kasernen (9,1 mio. kr.), Firkløverskolen (4,3 mio. kr.), Vestergade 34 (23,0 mio. kr.) og Den Skandinaviske Designhøjskole (3,0 mio. kr.). 2

3 1.2 Afkast på kort obligationsbeholdning i 2014 I løbet af 2012 blev forrentningen på den løbende konto lavere og lavere. I henhold til bemyndigelse (jf. den finansielle strategi) indgik økonomiafdelingen derfor aftale med Nordea om køb af korte danske obligationer. Der blev således den 1/ købt korte danske obligationer (Nykredit CF 2018) for 100 mio. kr. Beløbet blev pr. ultimo april 2014 nedjusteret til 50 mio. kr. for at finansiere den nye PM aftale i Alm Brand. Valget faldt på korte obligationer fordi risikoen herved er begrænset og de er hurtige at komme ud af. Afkastet i 2014 har været 0,61%, altså over afkastet på den løbende konto. Medio april 2015 er der foretaget yderligere placering i korte obligationer se afsnit nedenfor. 1.3 Foreløbig status og forslag til ændringer vedr Som følge af pres på den danske krone satte Nationalbanken i starten af 2015 indskudsbevisrenten ned den 6. februar skete den sidste rentesænkning til -0,75% som fortsat pr. medio april er gældende. Forventningen er, at den negative indskudsbevisrente vil strække sig et stykke tid ud i fremtiden. Den lave indskudsbevisrente indebærer, at kommunen reelt skulle have en negativ forrentning af indestående på den løbende konto hos Nordea. Indtil videre har renten på kommunens konto dog været fastsat til 0% (ved såvel positivt som negativt indestående). Nordea har dog nu meddelt, at praksis vil blive ændret i nærmeste fremtid, således at kommunen fremover kommer til at betale en negativ rente ved positivt indestående (p.t. svarende til -0,35% for indestående op til 200 mio. kr. og -0,75% for beløb herover). Datoen for ikrafttræden har Nordea endnu ikke meddelt. Med henblik på undgå de negative renter af kommunens kontante indestående, har økonomiafdelingen i henhold til bemyndigelse medio april foretaget yderlige køb af korte obligationer for i alt 200 mio. kr. 2 Beregninger viser at investeringen er robust i forhold til alternativet med negative indlånsrenter også i forhold til forventede rentestigninger i de kommende år Obligationsbeholdningen kan efter behov REPO-belånes 3. Økonomiafdelingen vil gøre brug af dette med henblik på, at kommunens løbende hovedkonto hos Nordea søges balanceret omkring 0, så de 2 Ligeligt fordelt på Nykredit-obligationer med variabel kuponrente (CIBOR 6.mdr.-renten med tillæg på 0,2 procentpoint, rentemax. 5%, minimumsrente 0%) og udløb i henholdsvis 2018 og En REPO-forretning (repurchase agreement) er en aftale mellem to parter, hvor den ene part sælger en obligation til en anden og samtidig aftaler at købe obligationen tilbage, på et bestemt fremtidigt tidspunkt. En REPO-forretning er således et lån, som har en obligation som sikkerhed. Den part der sælger obligationen, skaffer sig derved likviditet og stiller obligationen som sikkerhed for lånet. Sælgeren af obligationen bevarer ejendomsretten til obligationen i REPO-perioden og dermed også retten til kuponbetalinger på obligationen. Den likviditet som stilles til rådighed i REPO-perioden skal der betales rente af. Pr. medio april 2015 er REPO-renten negativ i niveauet ca. -0,2% (svarende til et positivt afkast ved kommunens brug af redskabet). 3

4 negative indlånsrenter i videst muligt omfang undgås. I perioden frem til Nordeas implementering af de negative renter gennemføres maksimal REPO-belåning til et afkast på 0,2%. Placeringen i obligationer tæller fortsat med i opgørelsen af kommunens gennemsnitslikviditet. Herudover indebærer placeringen af de kontante likvider i obligationer, at kommunens såkaldte modpartsrisiko mindskes. Nye investeringsrammer Det er forvaltningens vurdering, at investeringsrammerne for kommunens eksisterende PM-aftaler bør ændres, så der i et begrænset omfang gives mulighed for at investere i aktier (via investeringsforeningsbeviser). Forslaget skal ses i lyset af det meget beskedne eller endog negative afkast på obligationer samt det forhold, at obligationer med længere løbetid pt. er behæftet med betydelig risiko i form af kursudsving. Aktier kan være med til at skabe højere afkast og samtidig reducere risikoen. Fra begge porteføljeforvalternes side, er det vurderingen, at en spredning på flere aktivklasser (i dette tilfælde supplement med aktier) samlet set vil mindske risikoen for kommunens portefølje. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at der ved alle former for placering af kommunens likviditet er risiko. Ikke mindst i et marked som det nuværende. Som nævnt ovenfor gælder det i høj grad også ved placering i obligationer. Aktier har i 2014 isoleret set givet et gennemsnitligt afkast på ca. 20%. Dette kan sammenholdes med et samlet afkast for kommunens eksisterende PM-aftaler (der pt. ikke indebærer mulighed for at investere i aktier) på hhv. 2,8% og 1,1%. Også i 1. kvartal 2015 har aktier givet et højt afkast Aktiemarkedet går dog op og ned, hvorfor man som investor bør have en forholdsvis lang investeringshorisont. Konkret foreslås det, at investeringsrammerne for kommunens PM-aftaler ændres, så der gives mulighed for at operere med en aktiebeholdning (investeringsforeningsbeviser) på 0 15%. Dog således at den øvre ramme for aktier og højrenteobligationer tilsammen højst må udgøre 20%. Der vil kun blive investeret i aktier via investeringsforeninger (lovgivningsbestemt). Dette foreslås afgrænset til foreninger, der investerer i aktier, som betaler højt udbytte. Selskaber, der betaler højt udbytte, har typisk velafprøvede forretningsmodeller med stabil indtjening. Højt udbytte aktier er derfor mere defensive end almindelige aktier 4. Herudover skal investeringsforeningerne leve op til Randers Kommunes krav til etisk screening af investeringer. Begge Randers Kommunes porteføljeforvaltere (Nordea og Alm Brand) har tiltrådt og overholder FN s principper for ansvarlige investeringer, UN PRI aftalen. 4 Der opereres normalt med 4 forskellige typer aktier: Cykliske, defensive, vækst og value. Defensive aktier er kendetegnet ved at være mindre konjunkturfølsomme. Defensive aktier kan i sagens natur også opleve kursfald og påvirkes af verdensøkonomien, men virksomhedernes bagvedliggende indtjening er mere stabil igennem konjunkturcyklussens forskellige faser, hvilket giver en mere stabil udvikling af kursen over tid. 4

5 Forslagets betydning for risikospredning i porteføljen kan illustreres med et kort eksempel. Ved en større aktiekorrektion, hvor aktierne falder med eksempelvis 20%, vil en aktieandel på de maksimalt tilladte 15% isoleret set bidrage negativt med 3% til det samlede afkast. I en sådan situation må obligationsinvesteringerne forventes at reagere omvendt og bidrage positivt til det samlede afkast. Supplerende kan det oplyses, at eksempelvis alle de øvrige kommuner i 6-by samarbejdet (Esbjerg, Aalborg, Odense, Aarhus og København) opererer med mulighed for at placere midler i aktier (via investeringsforeninger). Det øvre loft for andelen svinger kommunerne imellem i spændet %. 2. Passivsiden (Lån og gældspleje) Randers Kommune samarbejder med Nordea vedr. gældspleje. Nordea følger sammensætningen af kommunens portefølje med henblik på at komme med en vurdering af den rente og valutarisiko, der er forbundet med porteføljen. Formålet er at optimere finansieringsudgifterne indenfor de rammer, som byrådet har fastsat i den finansielle strategi. Den samlede låneportefølje ekskl. ældreboliglån udgør 997,5 mio. kr. pr. 31. december Fordeling pr. 31/ Mio. kr. % af porteføljen Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 997,5 100 Fast rente 504,3 51 Variabel rente 493,2 49 DKK 953,5 96 CHF 44,0 4 Sammensætningen af kommunens låneportefølje giver lav risiko på fremtidige rentebetalinger. Nordeas forventninger til renteudviklingen er fortsat lav variabel rente i 2015 og 2016 og herefter stigende rente. Fordelingen mellem fast og variabel rente er i overensstemmelse med Nordeas anbefaling og er valgt af hensynet til høj budgetsikkerhed. Set i lyset af, at renteniveauet med stor sandsynlighed har nået bunden, overvejes det at påbegynde afdækning med stigende andel af fastforrentede lån. Pr. medio april 2015 nyder kommunen dog godt af, at renten på den variable del af porteføljen er under 0, så yderligere afdækning vil ikke ske, før Nationalbankens indskudsbevisrente igen er positiv, og de variable renter dermed også er over 0. Den gennemsnitlige rente, som er knyttet til den samlede låneportefølje er på 2,22% og varigheden er på 3,98%. Varigheden er et udtryk for hvor meget restgælden kan reduceres i pct. ved en rentestigning på 1 procentpoint. Omvendt stiger restgælden tilsvarende ved et rentefald på 1 procentpoint. 5

6 Schweizerfranc (CHF) Randers Kommune havde ultimo 2014 en CHF andel på 44 mio. kr. svarende til 4 pct. af den samlede låneportefølje. Torsdag den 15. januar 2015 besluttede den schweiziske nationalbank uden varsel at opgive sin fastkurspolitik over for EUR. Beslutningen medførte øjeblikkeligt en stor kursstigning for CHF, hvilket udløste Randers Kommunes stop/loss aftale for de to lån optaget i CHF. Der er tidligere udsendt særskilte orienteringer til byrådet herom. Nedenfor resumeres hændelsesforløbet kort. Efter anbefaling fra Nordea indgik Randers Kommune i 2011 en såkaldt stop/loss aftale for exit af de to lån optaget i CHF på en kurs 6,23. Det vil sige, at hvis kursen kom over 6,23 skulle Nordea ved først mulige handlebare kurs købe CHF svarende til restgælden på lånene for Randers Kommune med henblik på konvertering til danske kroner (DKK). Aftalen skulle begrænse tabet på CHF, i det øjeblik den schweiziske fastkurspolitik måtte blive ophævet. Randers Kommunes stop/loss aftale blev som følge af ovennævnte udvikling handlet torsdag den 15. januar til en kurs på 7,59. Nordea oplyste efterfølgende, at alle deres kunder var blevet afregnet til den samme kurs. Restgælden på de to CHF lån udgjorde 7,1 mio. CHF. Omregnet til danske kroner kunne restgælden efter stop/loss-handlen således opgøres til 54 mio. kr. Pr. 31. december 2014 var restgælden på CHF lånene opgjort til 44 mio. kr. Set i forhold hertil, gav udviklingen den 15. januar derfor kommunen et kurstab på ca. 10 mio. kr. Kurstabet er efterfølgende indregnet i de nye lån, som der er omlagt til. Det betyder, at kurstabet afvikles over restløbetiden med en højere ydelse til følge (årligt ca. ¾ mio. kr.). Ovenstående betyder samtidig, at Randers Kommune ikke længere har lån i fremmed valuta men udelukkede i DKK. Fordelingen pr. 31. marts 2015 fremgår af nedenstående tabel: Fordeling pr. 31/ Mio. kr. % af porteføljen Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 993,8 100 Fast rente 497,8 50 Variabel rente 495,9 50 DKK 993,8 100 CHF 0 0 Renteafdækning ultimo 2014 Ultimo december 2014 har Randers Kommune 5 finansielle kontrakter til afdækning af låneporteføljen. Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over kommunens swapaftaler: 6

7 Markedsværdi Kontraktens Kontraktens Lån Rente Udløbsdato Valuta hovedstol restgæld Aftalepart nr. Pct. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Nordea , DKK 105,7 95,04-25,2 Nordea , DKK 33,7 28,00-6,4 Nordea , DKK 444,8 305,54-79,8 Nordea , DKK 52,1 51,23-16,6 Nordea , DKK 24,5 23,89-7,7 Den samlede portefølje på 997 mio. kr. består af variabelt forrentede lån, hvoraf de 504 mio. kr. igennem årene er omlagt til fast rente ved hjælp af renteswaps, jf. ovenstående tabel. Renteswaps er blevet anvendt til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi af de indgåede renteswaps er -135,6 mio. kr. Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi er et udtryk for, at de samme swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Ovenstående renteswaps er indgået til en rente på mellem 3,58 pct. og 4,33 pct. Den seneste swapaftale er fra 2014 og har en rentesats på 4,0 pct. Der er dog tale om omlægning af en swap fra 2007, og derfor er rentesatsen ikke et udtryk for det generelle renteniveau i En tilsvarende renteswap vil i dag kunne indgås til en rente på omkring 1 pct. En omlægning kan dog kun finde sted, såfremt man vil betale markedsværdien på den eksisterende swap. Markedsværdien for swapaftalerne svinger i forhold til renteudviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien for en swapaftale altid 0. Den opgjorte markedsværdi afspejler således som et historisk tilbageblik at renten igennem en længere årrække har været faldende. Den negative markedsværdi illustrerer således med andre ord, at det i lyset af renteudviklingen havde været mere fordelagtigt at fastholde de variable lån. Randers Kommune har dog haft og har fortsat en relativ høj andel af variabelt forrentede lån. I årene med faldende renter, har det således løbende været vurderet, hvornår kommunen burde mindske renterisikoen og skabe øget budgetsikkerhed fremadrettet gennem afdækning til lån med fast rente. Renteswaps har i den forbindelse været den billigste måde at opnå den ønskede afdækning på. Hvis afdækningen var blevet foretaget med traditionelt fast forrentede lån, ville en beregnet markedsværdi være et endnu større negativt beløb samtidig med, at den faste rente forbundet med lånene typisk ville være 0,50-0,75 % højere end swaprenten. Forventningerne til 2015 Lån vedr. lånerammen for 2015 hjemtages i relevant omfang ultimo 2015 til styrkelse af kassebeholdningen. De nye lån forventes helt eller delvist afdækket med henblik på at fastholde andelen af fast rente i porteføljen i en periode med forventning om stigende renter. Fastforrentet afdækning vil dog ikke finde sted, så længe der er tale om negative markedsrenter. 7

8 Nøgletal langfristet gæld I de senere år har Randers Kommune oplevet en stigning i den skattefinansierede gæld. Det skyldes primært de mange lånepuljer, der har indgået i de seneste års økonomiaftaler mellem regeringen og KL, som Randers Kommune har fået andel i. Den skattefinansierede gæld udgør knap 1 mia. kr. Byrådet har besluttet en række økonomiske målsætninger der er styrende for kommunens budgetlægning. En af disse vedrører den skattefinansierede gæld. Målet er, at den skattefinansierede gæld skal nedbringes. Nedenfor vises den skattefinansierede gæld pr. indbygger sammenlignet med kommunerne i henholdsvis 7-by samarbejdet og 6-by samarbejdet (opgjort på baggrund af regnskab 2013). 7-byerne: Skattefinansieret gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger R 2013 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Kilde: IM s kommunale nøgletal. 6-byerne: Skattefinansieret gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger R 2013 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Kilde: IM s kommunale nøgletal. 8

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Finansrapport pr. 31/12 2011

Finansrapport pr. 31/12 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansrapport pr. 31/12 2010

Finansrapport pr. 31/12 2010 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve år gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 28. maj 2013 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Finansrapport pr. 31. december 2015

Finansrapport pr. 31. december 2015 Notat Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2015 Sagsnavn: Finansrapport 2016 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-16 Skrevet af: Susanne Risager Clausen, Brian Hansen og Lars Sønderby E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. august 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 2014 Økonomiafdelingen 27 02 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. februar 2013 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Sagsid 2009-10185 Økonomiudvalget til orientering Finansiel afrapportering pr. 31. december

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere