Afrapportering for 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering for 1. halvår 2015"

Transkript

1 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Gennemsnitlig kassebeholdning Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer) Afkast af depotet Udvikling i kommunens obligationsdepot Nordeas bemærkninger til 2015 samt forventninger Låneoptagelse og udvikling i låneporteføljen Status på anvendelse af finansielle redskaber Afslutning... 12

3 1. Indledning Kommunens finansielle strategi, som Økonomiudvalget havde til behandling og godkendte i april 2013, omhandler den finansielle styring af den likvide formue samt den langfristede gæld. Den finansielle strategi indeholder rammer for plejen af den likvide formue og den langfristede gæld. For den langfristede gælds vedkommende er der bl.a. fastsat regler for valutasammensætningen samt for hvordan lånene skal fordeles på fast og variabel rente. I forbindelse med Byrådet behandling af Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune blev det besluttet, at andelen af den fast rente kunne udgøre op til 90 % af kommunens lån. For den likvide formues vedkommende er der indeholdt bestemmelser om indgåelse af porteføljemanagementaftaler (PM-aftaler)/Rådgivningsaftaler samt hvordan der må investeres i obligationer. I den finansielle strategi er der indeholdt et risikobarometer, som angiver fire valgmuligheder, nemlig ingen risiko, lav risiko, middel risiko og høj risiko. Kommunen har valgt, at den finansielle strategi placeres i kategorien lav risiko. Den finansielle strategi indeholder ligeledes et afsnit om afrapportering, som indebærer, at økonomiudvalget to gange årligt skal orienteres om bl.a. afkastet af formueplejen, samt have en redegørelse for udviklingen i kommunens låneportefølje. Frederikshavn Kommune har i 1. halvår af 2015 modtaget 2 afkastrapporter fra Nordea, der opgør kommunens formueplejedepot. Herudover har kommunen modtaget 2 kvartalsrapporter fra Nordea vedr. kommunens langfristede lånegæld. Med disse som udgangspunkt, er nærværende resultatopgørelse udarbejdet til forelæggelse for Økonomiudvalget. 2. Gennemsnitlig kassebeholdning jan. feb. mar. apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec ,9 24,1 31,9 40,6 41,2 43,9 47,3 49,9 53,2 54,1 54,5 56, ,5 65,9 64,6 62,9 58,4 56,8 Efter at have nået sit hidtil laveste niveau på 29,5 mio. kr. ved udgangen af 2013, er den gennemsnitlige kassebeholdning øget gennem hele 2014, og udgør ultimo ,4 mio. kr. Ved budgetlægningen var det forventet at øge kassebeholdningen med 74,6 mio. kr. i I forbindelse med budgetopfølgningen pr er denne forventning ændret, så den nu er på 62,4 mio. kr. Budgettet for 2015 indeholdt ligeledes mulighed for at hjemtage lån til styrkelse af kassebeholdningen på 50 mio. kr. Dette lån blev hjemtaget primo Ved starten af 2015 havde Frederikshavn Kommune en gennemsnitlig kassebeholdning på 56,4 mio. kr. Det politiske mål for 2015 er en gennemsnitskassebeholdning på minimum 80 mio. kr. Det er forventningen, at den gennemsnitlige likviditet når dette niveau ved udgangen af Placering af likviditet Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i Danmark valgt, at undgå at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over kr. ( Side 3 af 10

4 Euro). På den baggrund har Frederikshavn Kommune valgt at indgå bankaftale med Nordea, hvor Frederikshavn Kommune i stedet får en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, og hvor denne kredit i nogen grad modsvares af en obligationsbeholdning. Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest muligt. Siden begyndelsen af 2015 har Frederikshavn Kommune haft en obligationsbeholdning på ca. 175 mio. kr., hvor ca. 75 mio. kr. er vores normale overskudslikviditet, og ca. 100 mio. kr. er det køb der er foretaget, for at indeståendet i Nordea ikke overstiger kr. Den aftale der er indgået med Nordea er så gunstig, at den udgift der er til kreditløsningen er af en sådan størrelse at den indtil nu er blevet opvejet af renteindtægten af de købte obligationer. Afkastet af investeringen følges løbende, og såfremt afkastet af investeringen ikke længere giver dækning for renteudgiften til trækket på driftskreditten hos Nordea, vil sagen blive fremlagt til politisk beslutning. 4. Afkast af depot Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Nordea valgt at placere 175 mio. kr. i obligationer. Af beløbet udgør 75 mio. kr. som overskudslikviditet, og 100 mio. kr. kommer fra den kredit som er stillet til rådighed for Frederikshavn Kommune, og som gør at der ikke forventes et indestående i Nordea ud over ca kr. Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, men handel gennemføres kun iflg. aftale med Frederikshavn Kommune. Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse med den godkendte finansielle strategi. For at vurdere det afkast som skabes på grund af Nordea s rådgivning, sammenlignes dette med et benchmark for tilsvarende investeringer. Resultatet sammenholdes med et vægtet gennemsnit for danske obligationer med en varighed på 5 år og for danske obligationer med en varighed på 1 år. Vægtningen sker i forhold til obligationsbeholdningernes del af den samlede obligationsbeholdning. Nordea har fremsendt 2 kvartalsopgørelser for Nedenfor er gengivet oplysningerne fra samt den samlede rapport fra (+ er en indtægt) Afkast pr Afkast pr Realiseret gevinst / tab 2. Urealiseret gevinst / tab Rente Omkostninger Depotværdi inkl. vedhængende renter 6. Vedhængende renter Depotværdi ekskl. vedhængende renter *) (5 minus 6) Total afkast efter gebyr (sum af 1 4) Periodens resultat 1,74 % 0,12 % *)Kursværdien vil ikke umiddelbart kunne sammenlignes med skemaet i afsnit 5, da Nordea og Frederikshavn Kommune ikke opgør kursværdien af udtrukne obligationer ens. I ovenstående opgørelsen er udtrukne obligationer optaget til kurs 100 hos Nordea, og i Frederikshavn Kommunes regnskab opgjort på side 5 afsnit 5 - sker denne regulering først i 2. halvår At der er fald depotværdien skyldes, at ikke alle udtrækninger er geninvesteret på opgørelsestidspunktet, men står likvid på en bankkonto har i 1. halvår givet et afkast på 0,12 %, og det vejede benchmark har opnået et afkast på -0,74 %. Afkastet er således 0,86 % bedre end benchmark. Side 4 af 10

5 Nordea havde forventet et afkast fra 0 1 % efter omkostninger, og afkastet for 1. halvår ligger således som forventet. Men man må også konstatere, at et beskedent afkast på 0,12 % faktisk er 0,86 % bedre end det man generelt kunne have opnået i markedet med samme varighed. Afkastet af investeringen på 100 mio. kr. som er foretaget for at reducere modpartsrisikoen hos Nordea, og som er finansieret via træk på kreditten i Nordea, har isoleret set givet et afkast på 0,12 % i første halvår Nedenfor vises udviklingen i afkast i 2014 og Depot Benchmark * Depot Benchmark * 1. halvår 1,72 1,51 0,12-0,74 2. halvår -0,04-0,04 Hele året 1,74 0,65 0,12-0,74 * Det Benchmark som afkastet sammenlignes med, er et vejet gennemsnit af 2 Benchmark hvor der er en varighed på 1 henholdsvis 5 år. Når fordelingen i beholdningens varighed ændres, vil det sammenlignende Benchmark også ændres. 2. halvårs fordeling af varighed, vil også være den vægtning der ligger til grund for årets samlede afkast. 5. Udviklingen i kommunens obligationsdepot Beholdningen i kommunens formuedepot, havde ved årets begyndelse en kursværdi på 171,3 mio. kr. Med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes finansielle strategi (ønsket om at minimere modpartsrisikoen hos pengeinstitutterne), er der gennem køb/salg/udtrækning sket en reduktion af denne beholdning, så den pr har en kursværdi på 158,3 mio. kr. ekskl. tilgodehavende renter. Udviklingen i formuedepotet fremgår af nedenstående skema: Nominel beholdning pr Kursværdi pr Nominel beholdning pr Kursværdi pr % Nordea ,91 Realkredit Danmark ,76% Nykredit ,76% Nykredit Gennem 1. halvår 2015 har vi oplevet både kursstigninger og kurstab på vores beholdning, men ved udgangen af halvåret, har kurstabene dog været størst. Ved udgangen af 1. halvår 2015 er resultatet et urealiseret kurstab på ,62 kr. Beløbet dækker over det kurstab, som ville blive realiseret, såfremt man besluttede at afhænde hele beholdningen af obligationer den Beløbet er det eneste af afkastsbeløbene (kursregulering, rente og omkostninger) som ikke er konteret direkte på Frederikshavn Kommunes driftsregnskab, men kun vist som regulering på obligationsværdien via status. 6. Nordea s bemærkninger til 2015 samt forventninger 1. halvår i 2015 blev en periode med pæne rentestigning på rentemarkedet, og den beholdningssammensætning der var valgt i Frederikshavn Kommune passede meget godt på dette scenarie. Efter første halvår blev der realiseret et afkast på 0,12 %, og vi forventer at ende på et samlet afkast for 2015 på 0-1 % Risikoen på obligationsbeholdningen blev reduceret en del i andet halvår af 2014, hvilket medvirkede til at det begrænsede afkast er acceptabelt, når man sammenligner med afkastet på benchmark. Side 5 af 10

6 Afkastet blev 0,12 % for første halvår 2015, og afkastet for benchmark blev -0,74 %. Resultatet er således 0,86 % over afkastet på benchmark. Den samlede varighed af obligationsbeholdningen er i pr på 0,63. Vi forventer, at vi vil se svage rentestigninger og lavere udtrækninger på 4 % obligationerne i andet halvår af Der ligger dermed en mulighed for igen at øge risikoen på beholdningen (dvs. investere i obligationer med en højere rente og længere løbetid), og udnytte de investeringsrammer der er til rådighed i Frederikshavn Kommune, således at obligationsbeholdningens varighed står i et bedre forhold til varigheden på Frederikshavn Kommunes lån. Frederikshavn Kommune kan derfor overveje, at reducere beholdningen af variabelt forrentede obligationer og øge beholdningen i f.eks. 4 % obligationer med længere løbetid. Såfremt renten stiger markant, vil konsekvensen af denne omlægning være, at vi vil få en del kurstab på 4 % obligationerne. Dette kurstab vil blive opvejet af, at markedsværdierne på vores fastforrentede lån vil blive reduceret tilsvarende. Definition af begrebet varighed: Varighed som begreb blev oprindeligt udviklet for at have et bedre udtryk for en obligations reelle løbetid. Restløbetiden er nemlig et upræcist mål, da det hverken tager hensyn til størrelsen eller placeringen af en obligations betalinger (renter og udtræk) frem til udløb. Ligesom restløbetiden aftager varigheden dag for dag (eller: med tiden), men varigheden er altid enten kortere end eller lig med restløbetiden. Varigheden kan udtrykkes på to måder: som et risikomål udtrykt i procent eller som en gennemsnitlig restløbetid udtrykt i tidsenheder (f.eks. år). I en kapitalforvaltningsaftale bruges varigheden som et risikomål, dvs. den procentvise ændring i en obligations pris eller obligationsporteføljens værdi ved en ændring i renten på 1 procentpoint. En høj varighed er altså udtryk for en høj risiko - og en lav varighed det modsatte. Udtrykt som en gennemsnitlig restløbetid kan varigheden anvendes til at fastlåse afkastet på en obligation eller en obligationsportefølje. En renteændring udløser nemlig to modsatrettede effekter, som over en periode vil opveje hinanden. Stiger renten f.eks., falder obligationskurserne, men samtidig kan obligationernes løbende afkast geninvesteres til en højere rente. Varigheden er perioden, hvor disse to modsatrettede effekter netop ophæver hinanden, dvs. den periode, der skal gå, før genplaceringer til en højere rente opvejer (immuniserer) det oprindelige kurstab. 7. Låneoptagelse og udviklingen i låneporteføljen Overblik over låneporteføljen: Samlet nominel gæld på kr. Gennemsnitlig rente på 1,54 % Varighed 6,12 år Den samlede gæld er i danske kroner Kommunen forøgede i 1. halvår af 2015 sin samlede lånegæld med 16,6 mio. kr., således at den ved udgangen af 1. halvår af 2015 udgjorde 1.237,4 mio. kr. (ekskl. gæld vedr. finansielt leasede aktiver). Ændringen af lånegælden består af en reduktion af lånegælden fra afdrag med 33,4 mio. kr. og en forøgelse vedr. optagelse af likviditetslån i starten af året på i alt 50,0 mio. kr., dette er specificeret nedenfor. Kommunens lånegæld pr kr. Afdrag på lån: Selvejende institutioner m/overenskomst Realkredit Kommunekredit - afdrag Gæld vedr. ældreboliger Afdrag på lån i alt kr. Side 6 af 10

7 Låneoptagelse: Likviditetslån Øvrig låneoptagelse (61,2 mio. kr. optaget pr. 1/7-15) 0 Låneoptagelse i alt kr. Indeksregulering på status pr Kommunens lånegæld pr kr kr. Fordeling af lånegælden på fast og variabel rente Iflg. Frederikshavn Kommunes finansielle strategi, skal minimum 30 % af låneporteføljen være indgået med aftale om fast rente. Denne del af strategien har Frederikshavn Kommune opfyldt gennem indgåelser af aftaler med finansielle instrumenter (SWAPS). Disse aftaler er omtalt andet steds i denne rapport. I den finansielle strategi er der indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og variabel rente. Rammerne er fastsat således: Låneportefølje Fast rente Variabel rente Finansiel strategi Minimum Maksimum Minimum Maksimum Låneportefølje pr % 90 % 10 % 70 % 896,5 mio. kr. 186,2 mio. kr. 82,8 % 17,2 % Note: I forhold til beløbene i skemaet øverst på siden, er ovenstående skema ekskl. lån til ældreboliger og lån til selvejende institutioner (der ikke er omfattet af den finansielle strategi). Fordelingen af lån i fast og variabel rente er således i fuld overensstemmelse med de rammer, som er fastlagt i den finansielle strategi og efterfølgende beslutning i byrådet. Rentefølsomhed: Ved en stigning i markedsrenten på 1,00 % vil der være følgende ændringer i renteomkostningerne: ,5 mio. kr ,8 mio. kr ,9 mio. kr ,9 mio. kr ,8 mio. kr. Siden slutningen af april er de danske markedsrenter steget med rekordfart. Størst har bevægelsen været i de lange renter, hvor den 10-årige statsrente er blevet mere end firedoblet. I vid udstrækning har denne bevægelse været et spejlbillede af udviklingen i Tyskland om end der hen over perioden også har været en mindre udvidelse i renteforskellen mellem landene. Forklaringen på den pludselige og kraftige rentestigning er ikke entydig, men kan blandt andet forklares med lav omsætning i markederne, spekulationer om, at ECB stopper sit opkøbsprogram før tid, bedre vækstudsigter i Europa samt en naturlig modreaktion oven på de kraftige rentefald i årets start. Det er Nordeas vurdering, at de sidste måneders rentestigninger er sket for hurtigt og de venter derfor, at de lange renter hen over sommeren vil falde tilbage. Konkret venter de, at den 10-årige swaprente, som pr. 30. juni 2015 er på 1,4825 %, vil trække tilbage mod 1,0 % inden de igen vil trække moderat højere hen over Side 7 af 10

8 Lånegæld i Frederikshavn Kommune Beløb i kr Pr Lånegæld, primo Afdrag på lån (inkl. indeksregulering på status) Låneoptagelse Lånegæld, ultimo Finansielt leasede aktiver Lånegæld, inkl. finansielt leasede aktiver Tilgodehavende/Gæld hos forsyningen Tilgodehavende, Kloakforsyningen Tilgodehavender, Varmeforsyningen Gæld til Renovationen Tilgodehavende/Gæld hos forsyningen Lånegæld, inkl. finansielt leasede aktiver og tilgodehavende/gæld ved Forsyningen Antal borgere Frederikshavn Kommune Lånegæld i kr. pr. borger i Fr.havn Sammenligning med region Nordjylland og hele landet Lånegæld i kr. pr. borger (excl. tilgodehavende hos Forsyningen) * Pr * Frederikshavn Kommune Region Nordjylland Hele landet Kildeangivelse ved sammenligning med Region Nordjylland og hele landet: Kommunale Nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet. *) Lånegæld pr. borger for 2015 kendes først når indberetningerne for regnskab 2015 er foretaget. 8. Status på anvendelse af finansielle redskaber Som nævnt i forrige afsnit, giver Frederikshavn Kommunes finansielle strategi mulighed for låneomlægning inden for visse rammer. I første halvdel af 2015 er der indgået aftale om 2 nye swaps, på baggrund af beslutning i økonomiudvalget om yderligere afdækning i fast rente. Der blev optaget en swap på 45,0 mio. kr. med en løbetid på 2 år og en swap på 152,4 mio. kr. med en løbetid på 5 år. Efter halvårets udløb er der optaget yderligere et lån på 61,2 mio. kr. der er fuldt afdækket med en swap. Den finansielle strategi indeholder, udover muligheden for låneomlægning, muligheden for at bruge finansielle styringsinstrumenter. Side 8 af 10

9 Af de finansielle styringsinstrumenter anvender Frederikshavn Kommune renteswap til omlægning af renten. Renteswap er en aftale, om på bestemte tidspunkter, at betale/modtage fast rente og modtage/betale variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til, at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller omvendt. Renteswap giver således mulighed for, at ændre Frederikshavn Kommunes risikoprofil i forhold til renteudviklingen. Hvis Frederikshavn Kommune ønsker at omlægge et lån med variabel rente til et nyt lån med fast rente, er det som regel forbundet med store omkostninger. Ved at bytte rentebetalinger via renteswap, uden at ændre det underliggende lån, opnås den samme effekt, men uden de store omkostninger. Sådanne omlægninger af renteswaps må kun ske med Økonomiudvalget forudgående godkendelse. Pr. den har kommunen således 10 renteswaps. Restgælden for disse 10 renteswaps er på i alt 896,5 mio. kr. Dette beløb er således med til at afdække variabelt forrentede lån med fast rente. De 6 renteswaps har kommunen indgået med Nordea samt 4 der er indgået med KommuneKredit. Markedsværdien af de 10 renteswaps er opgjort til -57,8 mio. kr. pr Tabet er dog kun aktuelt, hvis alle renteswaps realiseres. Værdien af renteswaps udvikler sig løbende i forhold til renteudviklingen, dvs. de forventede rentesatser på bestemte, fremtidige datoer. Set i forhold til den negative markedsværdi ultimo 2014, har der været en reduktion af den negative værdi med 26,1 mio. kr. Set over 1. halvår af 2015, har der været en stigende renteudvikling, hvorved vi ser at de negative markedsværdier på kommunens swaps er faldet. Med disse 10 swaps er 82,8 % af kommunens låneportefølje dækket af med fast rente. Der er således afdækket med en andel i fast rente, der er indenfor den ramme på 90 % som Byrådet fastsatte i juni 2015, hvor lånet på 61,2 mio. kr. blev besluttet optaget. Når afdækningen af dette lån medtages, når man op på en fast afdækning på 83,7 %. Nordeas sammenfatning og anbefaling: Frederikshavn Kommune har en høj andel af fast finansiering og en høj varighed. Hermed er kommunen godt positioneret til et stigende renteniveau og har en høj budgetsikkerhed. Nordea har dermed ikke afgivet nogen anbefaling til ændring af sammensætningen mellem fast og variabel forrentning. 9. Afslutning Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har været 0,12 %, hvilket er højere end det benchmark der sammenlignes med, og som var på -0,74 %. Når det er lykkedes at opnå et afkast på 0,86% over afkastet fra benchmark så skyldes det, at Frederikshavn Kommune valgte at reducere risikoen i obligationsbeholdningen i 2. halvår Det betød samtidig at varigheden på obligationsbeholdningen ligeledes blev reduceret. En del af obligationsbeholdningen (100 mio. kr.) er opstået i forbindelse med reduktionen af modpartsrisikoen i forhold til Nordea og en anden del er anbragt overskudslikviditet. Overskudslikviditeten udgør 75 mio. kr. og er placeret med en løbetid på 0,63 år. Side 9 af 10

10 Frederikshavn Kommune har en samlet gæld på lån på 1.082,7 mio. kr. (ekskl. lån til ældreboliger, som ikke er omfattet af reglerne i Finansiel Strategi) hvoraf 896,5 mio. kr. er optaget med fast rente. Det svarer til 82,8 % af den samlede lånerestgæld. Den maksimale del af låneportefølgen der må etableres med fast rente er 90 % iflg. den finansielle strategi. Den gennemsnitlige rente for hele låneporteføljen er 1,54 % og lånene har en varighed på 6,12 år. Et af elementerne i den finansielle strategi er at man skal se aktiver og passiver under eet. Hvis man har samme strategi omkring placering af langfristede aktiver og optagelse af lån, så vil man på den måde være i stand til at eliminere store og utilsigtede udsving i enten den ene eller anden type. Frederikshavn Kommune har det sigte, at varigheden på aktiver og passiver skal være på samme niveau. Et udsving i renten forventes i den situation at udligne effekten på obligationer og lån, så udsvingene neutraliseres. Frederikshavn Kommune har i samråd med Nordea valgt at reducere beholdningen af 4 % obligationer, og i stedet købt variabelt forrentede obligationer. Denne omlægning har medført en væsentlig lavere varighed på obligationerne end den varighed der er på låneporteføljen, og som i 1. halvår er øget bl.a. som følge af andelen af lån med fast rente er øget. Beslutningen om omlægningen er truffet for at imødegå risikoen for store udtræk i beholdningerne, med kurstab til følge. Frederikshavn Kommunes strategi vedr. løbetider på aktiver og passiver er, at de skal passe over for hinanden. På grund af risikoen for udtrækninger af obligationer, er den nuværende varighed på obligationsbeholdningen på 0,63 år og varigheden på lånene er 6,12 år. Men målet er fortsat gennem fremtidige positioner, at varigheden på aktiver og passiver passer sammen. I Frederikshavn Kommune er der dog den udfordring, at vi har passiver for kr. og aktiver for Vores renterisiko vil derfor fortsat være størst vedr. de optagne lån, da de kun af afdækket med ca. 6,1 % gennem obligationerne. En renteændring vil derfor have større virkning på den langfristede gæld end det har på obligationsbeholdningens værdi. I første halvår af 2015 er der indgået yderligere 2 swaps på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget om, at øge andelen af lån med fast rente. Ligeledes er et lån som optages i 2. halvår af 2015 afdækket med 1 swap som betyder forøgelse af lån med fast rente. Da Frederikshavn Kommune i sin tid indførte ønsket om modpartsrisiko skete det på baggrund af at flere pengeinstitutter ikke længere kunne opfylde kapitalkravet fra Finanstilsynet, og blev overtaget af Finansiel Stabilitet eller andre pengeinstitutter. I sådanne tilfælde kan indskydere kun gøre krav på dækning af et beløb på op til ca kr. resten af et indestående er et simpelt krav mod pengeinstituttet. Der er nu sket en oprydning i pengeinstitutternes lånebeholdning, og Finanstilsynet vurderes at føre et mere aktivt tilsyn med disse nu. Man kan derfor overveje, om man skal lempe kravene til en modpartsrisiko, idet det vurderes vanskeligt i fremtiden, at kunne generere et afkast af de obligationer der er købt for et reducere indeståendet i pengeinstituttet, som står mål med den renteudgift der er på den driftskredit der er stillet til rådighed for obligationskøbet. Det er dog lykkedes for 1. halvår 2015, og Økonomiafdelingen anbefaler derfor, at obligationsbeholdningen fastholdes som middel til at reducere modpartsrisikoen. Økonomiafdelingen følger afkastet månedligt, og såfremt det kommer under det niveau, som vi betaler for kreditfaciliteten hos Nordea, vil spørgsmålet om fremtidige tiltag til reduktion af modpartsrisikoen blive lagt frem til politisk beslutning Økonomiafdelingen anbefaler, at der ikke foretages yderligere afdækning af den langfristede gæld og dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for fast rente. Side 10 af 10

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere