Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen"

Transkript

1 Pulje 5, 25. juli Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til fx vedligehold og dokumentation af domæne/begrebsmodel. Er det muligt at få udleveret en kopi eller eksport af dette repository? En eksport af den nuværende leverandørs modeldatabase samt vejledning om tilgang til denne modeldatabase kan rekvireres ved at sende en anmodning til Casper Adrian König i Domstolsstyrelsen på 2 Bilag 3, Driftskrav AppDynamics: Af Afsnit End-to-end værktøj til måling af svartider, fremgår det, at Leverandøren til måling af svartider skal anvende AppDynamics: Leverandøren skal anvende AppDynamics fra MCG, som er implementeret i dag, til måling af svartider hos og mellem de enkelte Komponenter i det samlede System. Der er tale om et helt sædvanligt måleværktøj, der kan sættes ind på ethvert sted i systemet og måle svartider herfra og til et hvert andet tilfældigt sted. Der foreligger ingen særskilt dokumentation. Produktet har ikke anden betagnelse end AppDynamics og licensen er Tinglysningsrettens. Det fremgår umiddelbart ikke af den fremsendte tekniske dokumentation, at det er det ovennævnte overvågningsværktøj der anvendes eller hvordan det er sat op (metrikker og målepunkter, event regler) og hvilke ressourcer (kapacitet) og service der er deployet hertil. Kan kunden fremsende den tilsyneladende manglende dokumentation, herunder Driftshåndbog og installationsvejledning? Hvilke produkter og licensforhold fra AppDynamics omfatter dette krav? 3 Kontrakt, underbilag Har Tilbudsgiver mulighed for at fremsende yderligere underbilag end de underbilag, hvis template allerede er indeholdt i udbudsmaterialet? Eksempelvis er i Bilag 12 anført "Henvisninger til besvarelser i underbilag bør tilsvarende angives i kravlisten ud for pågældende informationskrav. ". Dette kunne fortolkes som, at Tilbudsgiver kan komme med egne underbilag, men da Kunden selv har produceret 2 underbilag til Bilag 12, er det ikke klart Tilbudsgiver er velkommen til at udarbejde yderligere underbilag. Dette følger også af udbudsmaterialet, idet Leverandøren skal udarbejde underbilag 12-a, jf. bilag 12, afsnit 1.

2 om der henvises til disse to underbilag. 4 Bilag 3, punkt 9.5 Kunden bedes nærmere anføre, hvad der forstås ved "stabil Drift af Systemet" Leverandøren forstår det således, at Kunden ønsker en aftale, hvor der aftales en fast driftspris baseret på et aftalt fast kapacitetsniveau. På den baggrund bedes Kunden nærmere uddybe a) hvorledes der forventes at forekomme kapacitetstræk uden varsel udover det aftalte, b) hvilke(n) kapacitetstype(r) er der tale om (serverkapacitet, storage mm), c) i hvilket omfang forventer Kunden at der vil forekomme øget kapacitetstræk uden varsel - angivet som forøget kapacitetstræk i forhold til aftalt kapacitetsniveau, d) hvor ofte forventes det at forekomme og e) forventer Kunden at dette øgede kapacitetstræk afregnes som en merpris i forhold til den faste driftspris eller skal den ekstra kapacitet indregnes i den faste driftspris? 5 Bilag 12 Kan Kunden udlevere testmaterialet fra de tidligere gennemførte test fra den afgivende Leverandør i form af: Testplaner, Testdrejebøger, Testrapporter inkl. testresultater, Testcases, Testscripts, Rapporterede fejl, Etc.? Systemets kapacitet skal til enhver tid kunne modsvare det behov, der opstår i markedet f.eks. i forbindelse med en konverteringsbølge, hvor kapacitetstrækket over nogle få dage måske vil være fordoblet, eller i forbindelse med et pludseligt opstået behov for besvarelse af forespørgsler til systemet (antallet af forespørgsler steg f.eks. fra i juni måned 2013 til i juli måned 2013). Sådanne pludselige kapacitetsspring kan ikke varsles og omfanget kan ikke forudses (men det er typisk 2-4 gange årligt). Omkostningerne ved et sådant pludseligt øget kapacitetstræk skal være indregnet i den faste driftspris. Der foreligger ikke testmateriale fra tidligere gennemførte test fra den nuværende leverandør. 6 Bilag 14, Mindstekrav 3 Det ønskes oplyst hvilke (om nogen) særlige forhold bortset fra at der ikke må ændres i de installerede programversioner - der gør sig gældende for Kunden og Kundens systemer i Finanssektorens fryseperiode fra 1. dec. til 31. januar. Eventuelle begrænsninger i omfanget hvormed Domstolsstyrelsen stiller personalemæssige ressourcer til rådighed i fryseperioden ønskes kvantificeret. Kunden har indgået en hensigtserklæring med Finanssektoren om ikke at ændre unødvendigt i tinglysningssystemet i Finanssektorens fryseperiode. Dette betyder blot, at der ikke bør indlægges planlagte releases i denne periode.

3 7 Bilag 14 Mindstekrav 2 og Mindstekrav 6 Kunden bedes uddybe hvorledes parentesen i bilag 14, Mindstekrav 2 ( godkendt afklaringsrapport, milepæl 4 uger efter kontraktunderskrift) skal forstås. I bilag 14 Mindstkrav 6 står skal sammen med afklaringsrapporten foreligge senest 4 uger efter Kontraktens indgåelse. Spørgsmålet er således hvorvidt afklaringsrapporten skal være godkendt eller om den skal foreligge til godkendelse 4 uger efter kontraktunderskrift? Såfremt afklaringsrapporten skal være godkendt, ønskes oplyst hvor lang tid Kunden skal gives til dette. Afklaringsrapporten skal foreligge til godkendelse 4 uger efter kontraktunderskrift. 8 Bilag 14, Mindstekrav 4 9 Kontrakten pkt. 1.1, afsnit 6 10 Kontrakten pkt. 11, afsnit 8 Det ønskes oplyst hvorvidt Kunden her skelner mellem udbedring af mangler og forbedring. Er det således den nuværende leverandør der i etableringsetapen skal udbedre mangler, mens forbedring varetages af Leverandøren som en ændring jf. Kontraktens bilag 16? Kundens behov opfyldes først, når Brugernes oplevelse af Systemet som en del af forretningen er enkel, effektiv og stabil. Kan Leverandøren lægge til grund for opfyldelsen af dette krav, at Brugernes oplevelse af Systemet er enkel, effektiv og stabil, såfremt servicemål og krav i Bilag 18 og bilag 5 er opfyldt? Er Brugernes oplevelse af Systemet enkel, effektiv og stabil på nuværende tidspunkt? Vil Kunden overveje helt at lade bestemmelsen udgå henset til at denne form for værdiladet kravsopfyldelse er svær/umulig at vurdere opfyldelsen af? Leverandøren skal ved anskaffelsen af licenser på Kundens vegne tilstræbe at erhverve de rettigheder, som følger af den danske ophavsretslovs 36 og 37, såfremt en given licensaftale er underlagt udenlandsk lovgivning. Såfremt disse rettigheder ikke kan erhverves fra licensgiveren, er Ændringer i dokumentationen, der ikke skyldes implementering af ny funktionalitet, skal foretages af den nye Leverandør. Kravet er opfyldt i dag, og skal til enhver tid være opfyldt. Kravet kan ikke udelades og kan ikke alene knyttes til servicemål, da der netop er tale om en subjektiv vurdering fra Kunden. Forespørgslen giver ikke anledning til ændring af udbudsmaterialet.

4 Leverandøren forpligtet til at meddele Kunden herom, forinden licensen anskaffes. Denne pligt for Leverandøren til at opnå rettigheder i henhold til Ophl. 36 og 37 er i realiteten umulig. Vil Kunden lade sidste linje: Såfremt disse rettigheder, udgå? 11 Kontraktens pkt sidste afsnit 12 Bilag 3, punkt 6.10 ("Retention backup tilgængelighed for restore") 13 Bilag 18, afsnit ("Servicemål og KPI er til backup og restore") Leverandøren har ikke noget kontraktforhold til tredjemand. Er det rigtigt forstået at sikre alene betyder at Leverandøren har en form for initiativpligt i forhold til tredjemand, men intet ansvar for tredjemands aktiviteter, eller mangel på samme? Kan Kunden beskrive scope af restore af gamle backup nærmere, herunder: Drejer restore sig kun om datafiler til databasen, en kørende database eller forventes det at Leverandøren skal kunne restore f.eks. en 5 år gammel version af systemet med både en gammel JEE applikationsserver og gammel databaseversion? Skal en restore af databasen være den oprindelige database version eller kan data konverteres til nuværende database version? Forventes det at Leverandører stiller licenser til oprindelig applikationsserver/database til rådighed selvom systemet måtte være skiftet til anden teknologi? Kan Kunden bekræfte om det kun er den ugentlige fulde backup, der skal være tilgængelig i 10 år eller forventes det også at alle incrementale backup skal gemmes i 10 år? Gælder kravet om 10 års retention kun produktionsmiljøet eller gælder det både de 2 testmiljøer og produktionsmiljøet? Kan Kunden beskrive en use case hvor SLA i punkt 2 fra tabel 4 vil være relevant ("Produktionsmiljø - Recovery Time Objective - RTO (timer)")? Kan Kunden uddybe begreberne "Recovery" og "Restore"? Leverandørens opfattelse er at Ja, det er korrekt. Det skal blot være muligt at læse data og/eller at tilpasse disse til den kørende version af systemet. Det er kun den fulde ugentlige backup, der skal være tilgængelig og det gælder alene produktionsmiljøet. Hvis det udstyr Leverandøren anvender af en eller anden grund pludseligt forgår, skal Leverandøren kunne genskabe et fuldt funktionsdygtigt produktionsmiljø inden for de angivne servicemål.

5 "Recovery" dækker genetablering af forretningsservicen efter en større driftshændelse (ikke nødvendigvis en katastrofe, som angivet i punkt 4 i tabel 4), mens "Restore" omfatter indlæsning af en backup - er dette korrekt? Vil en "Recovery" altid medføre en "Restore"? Kan Kunden bekræfte at Leverandøren ikke skal afvente en henvendelse fra Kunden før Leverandører påbegynder genetablering af forretningsservicen? Opfatter Kunden Site Failover som Recovery? Forventer Kunden at det skal være muligt at restore en vilkårlig backup indenfor 2 timer? Dvs. f.eks. også en 10 år gammel backup? Forventer Kunden at SLA kravene kan justeres i takt med at databasen bliver større? Kunden er enig i beskrivelsen af Recovery og Restore og mener ikke, at en Recovery nødvendigvis altid vil medføre en Restore, men det vil sikkert ofte være tilfældet. Kunden bekræfter, at Leverandøren ikke skal afvente henvendelse fra Kunden inden genetablering påbegyndes. Kunden opfatter ikke Site Failover som Recovery. Det skal være muligt at restore den backup, der er nødvendig for at bringe produktionssystemet i fuld drift igen. SLA kravene forventes at være faste i hele kontraktens løbetid, men Leverandøren er velkommen til at byde ind med bedre servicemål. 14 Bilag 3, punkt 6.9 Kan Kunden uddybe behovet for at der skal lagres backup på et online medie minimum i de til enhver tid seneste 6 måneder, herunder om der er forskel på de forretningsmæssige krav og behov mellem backup der er mindre eller ældre end 6 måneder. Det fremgår bl.a. af punkt 6.5. at online og offline back up skal placeres og håndteres på en sådan måde at data ikke utilsigtet kan ødelægges eller slettes. Der synes ikke at være forskel på de data der skal lagres i en online og i en offline backup og Leverandøren undrer sig derfor over behovet for online backup. Kan Kunden ligeledes oplyse om der er forskel på SLA i krav om restore på online og offline backup under henvisning til bilag 18 punkt Bilag 7, afsnit 3.4 Det er angivet at der skal tilrettes 10 kontroller og udvikles 5 nye, men ikke noget om omfanget og kompleksiteten af ændringerne. Kan vi få en liste over de 10 eksisterende kontroller, der skal tilrettes, samt en kort beskrivelse af de forventede ændringer? I princippet burde al backup være på et online medie for at sikre hurtig/umiddelbar adgang til data, men af økonomiske hensyn har Kunden valgt en model, hvor dette alene er krævet i 6 måneder. Der er ingen forskel på SLA kravene, men Leverandøren er velkommen til at byde med en differentiering, blot servicemålene er bedre end de kravsatte. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en detaljeret beskrivelse af de kontroller, der vil være nødvendige. En sådan beskrivelse vil skulle ske i samarbejde med leverandøren. Der skal derfor regnes med sædvanlige ændringer og udviklinger (set i forhold til de i dag i systemet forekommende kontroller).

6 Kan vi få en kort beskrivelse af de 5 nye, herunder en indikation af kompleksiteten af hver ny kontrol? 16 Bilag 7, afsnit 3.5 Der er angivet at alle udskrifter/visninger skal tilrettes med nye data. Hvordan skal alle forstås? Kan det præciseres hvilke visninger og udskrifter der er tale om (eller det præcise antal)? 17 Bilag 7, afsnit 3.6a I forbindelse med ændring af tinglysningssvaret: Skal leverandøren, som en del af option 1, indgå i arbejde med OIO godkendelse af den ændrede type? 18 Bilag 7, afsnit 3.6d Etablering af kopidatabase for CVRoplysninger: Hvem er aftalepartner med ES? Hvilke dele af CVR oplysninger skal gemmes i databasen? Hvilket interface skal anvendes til integration (Web service, eller andet)? Systemet indeholder, jf. dokumentationen, en lang række renderinger af systemets data. Det er disse renderinger, der på helt sædvanlig vis skal tilrettes med de nye data. Nej. Aftalepart er Tinglysningsretten. CVR-nr., navn, adresse og virksomhedstype skal gemmes. Interface aftales med Leverandøren efter anbefaling fra denne. Opdatering f.eks. en gang i døgnet, men gerne oftere. Hvordan og hvor ofte modtages information om ændringer til data i kopien? 19 Bilag 7, afsnit 3.6e Løbende opdateringer fra andre offentlige registre. Opdatering fra præcis hvilke offentlige registre skal prissættes som en del af Option 1? Alle de offentlige registre, der vil være omfattet af Datafordeleren og som Kunden derfor vil være forpligtet til at hente fra denne. De to sidste spørgsmål bedes besvaret for hvert andet offentligt register, som kravet vedrører. 20 Bilag 7, afsnit 3.6a Hvad omfatter behandling af de nye datatyper i Sagsportalen, hvilken logik skal understøttes? Er det muligt at få en oversigt over de use-cases der påvirkes af ændringen? Der er blot tale om tilretning af sagsportalen, således at denne kan håndtere de nye ekspeditionstyper på samme måde som de eksisterende ekspeditionstyper.

7 21 Bilag 4, afsnit 7.1 For at vurdere omfanget af garantiforpligtelsen i forhold til den tidligere leverandør, vil Leverandøren gerne have adgang til en liste med de ændringer og fejlrettelser, for hvilke der stadig er garanti. For hver af disse ændringer eller fejlrettelser vil Leverandøren gerne have oplyst datoen for idriftsættelse samt have adgang til den designdokumentation el.lign., der beskriver indholdet i ændringen eller fejlrettelsen, samt timeforbruget for hver enkelt ændring/fejlrettelse Det vil først være relevant at udarbejde en sådan liste umiddelbart før overtagelsesdagen, da de ændringer, der vil være omfattet af en sådan garantiforpligtelse endnu ikke er leveret/bestilt, 22 Kontrakten, afsnit 15.2, samt bilag 15 Af hovedkontraktens afsnit 15.2 og af formuleringerne i bilag 15 fremgår det, at Leverandøren skal vedlægge CV er alene for nøglemedarbejdere i underbilag 15-a. Men af hovedkontraktens afsnit fremgår det, at alle medarbejdere, som der skal kunne faktureres timer for, skal fremgå af CVgrundlaget i underbilag 15-a, og således ikke kun nøglemedarbejdere. Vil kunden ændre formuleringen i afsnit , således at dette krav udgår? Alternativt vil kunden oplyse hvordan processen med opdatering af underbilag 15-a tænkes håndteret? Kontraktens pkt , første afsnit ændres til: Leverandøren skal sikre, at medarbejdere der faktureres timer for, som hovedregel, fremgår af CVgrundlaget, jf. underbilag 15-a. Fremgår medarbejderen ikke heraf, og er det ikke nærmere godtgjort, hvorfor der er faktureret timer for den pågældende medarbejder, er Kunden berettiget til at afvise hele eller dele af fakturaen.

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere