Lønstatistik 2014 FAAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2014 FAAF"

Transkript

1 Lønstatistik 214 FAAF

2 2 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Indhold Svarprocent og definitioner... 3 Lønudviklingen Fremtidige lønstigninger... 5 Løn... 5 Arbejdstid... 7 Overtidsbetaling og afspadsering... 8 Pension... 9 Egne sager og andel i overskud, gratiale eller bonus... 9 Deltid Forord Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der skal forhandles almindelige reguleringer af lønnen, og når det handler om lønkrav i forbindelse med avancement og stillingsskift. FAAF understreger dog, at det ikke kun er løn, som har væsentlig betydning i ansættelsesforholdet. Derfor er der bagerst i lønstatistikken medtaget almindelige gode råd om tips, der tæller i en lønforhandling, sammen med idéer til, hvilke andre ansættelsesforhold der kan inddrages under lønforhandlingen. Det anbefales at benytte muligheden for at få individuel rådgivning fra Djøf om løn- og ansættelsesvilkår i advokatbranchen. Djøf har desuden udarbejdet standardkontrakter for advokatbranchen, der kan rekvireres i Djøf eller findes på djoef.dk. Firmastørrelse Barsel Konkurrencebegrænsende aftaler Personalegoder Ekstra frihed Debiterbare timer Tips, når du skal forhandle løn og ansættelsesvilkår Advokatfuldmægtiges løn efter arbejdspladsens beliggenhed Ansatte advokaters løn efter arbejdspladsens beliggenhed Layout: Rumfang Tryk: Djøf Oplag: 2.1 November 214 Pjece nr. 132

3 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 3 Svarprocent og definitioner FAAFs lønstatistik er baseret på oplysninger, der er indsamlet blandt foreningens medlemmer ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer. Af udsendte spørgeskemaer er 645 returneret, hvilket giver en svarprocent på 36. Svarprocenten er dermed på niveau med undersøgelsen i procent af respondenterne arbejder ikke på et traditionelt advokatkontor. De er ansat i virksomheder, som for eksempel interesseorgani sationer, store industrivirksomheder eller i den finansielle sektor. Tabel 1B-8B på side indeholder oplysninger om månedslønnen i september 214. Månedslønnen omfatter løn, eget pensionsbidrag tilbageholdt af lønnen og det beløb, arbejdsgiver indbetaler til pensionsordning. I månedslønnen er endvidere indregnet 1/12 af det beløb, der er udbetalt på årsplan som andel i overskud, gratiale eller bonus og beløb for egne sager (salær eller bonus). Værdien af eventuelle personalegoder ( frynsegoder ) indgår ikke. Månedslønnen er kun opgjort for fuldtidsansatte og er beregnet som gennemsnitsløn, medianløn og kvartiler. Medianløn og kvartiler har til formål at vise lønspredningen inden for en gruppe. Når medianlønnen og kvartiler opgøres, opstilles lønningerne i rækkefølge efter størrelse. Hvis der for eksempel indgår 1 personer i en lønstatistik, vil lønnen til nr. 25 i rækken være nedre kvartil, nr. 51 medianlønnen og nr. 76 øvre kvartil. Halvdelen af gruppen vil have en løn, der ligger mellem nedre og øvre kvartil. 9%-fraktilen er den løn, som den bedst lønnede tiendedel enten har eller ligger over. I tabellerne bagerst i pjecen er månedslønnen opdelt efter den geografiske beliggenhed, advokatkontoret har. Der opereres med disse geografiske områder: Storkøbenhavn, større kommuner i provinsen (Aarhus, Odense og Aalborg), andre kommuner samt hele landet. I hver tabel er lønnen opdelt efter anciennitet som hhv. advokatfuldmægtig og advokat. I tabel 8B er der endvidere særskilt oplysning om lønningerne for de advokater, som har mere end fem års anciennitet, og som karakteriserer sig selv som senioradvokat, juniorpartner, associeret partner eller lignende. Når oplysningerne i statistikken opdeles efter stilling, anciennitet og geografi, vil nogle grupper i tabellerne inde holde forholdsvis få besvarelser. Når der er få be - sva relser, stiger den statistiske usikkerhed. Det er specielt gennemsnitslønnen, der påvirkes, hvis der er få besvarelser i en gruppe. I de tilfælde vil medianlønnen oftest være den mest repræsentative for gruppen, fordi medianlønnen ikke påvirkes lige så meget af enkelte lønninger, der skiller sig markant ud i forhold til de resterende i gruppen. I figur 1 og 2 er bruttolønnen til henholdsvis alle advokatfuldmægtige og ansatte advokater på advokatkontorer vist. Lønningerne er opdelt efter hvor kontoret geografisk er beliggende. Lønudviklingen FAAF har undersøgt medlemmernes lønforhold i en årrække. I tabellerne 1, 2 og 3 er årets resultat sammenlignet med de tre foregående år. Sammenligningerne tager udgangspunkt i medianlønnen pr. anciennitetstrin. De lønstigninger, den enkelte fuldmægtig eller Figur 1 Gennemsnitsløn fordelt efter anciennitet og arbejdspladsens beliggenhed. September 214. Advokatfuldmægtige Figur 2 Gennemsnitsløn fordelt efter anciennitet og arbejdspladsens beliggenhed. September 214. Ansatte advokater på advokatkontorer Bruttoløn gennemsnit Andre kommuner Århus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Bruttoløn gennemsnit Andre kommuner Århus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn 1. års fuldmægtig 2. års fuldmægtig 3. års fuldmægtig Under 1 år 1 til 2 år 3 til 4 år 5 år og derover

4 4 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF ansatte advokat får som følge af højere anciennitet eller erfaring, indgår altså ikke i sammenligningerne. Det generelle billede er, at stigningerne fra 213 til 214 på de fleste anciennitetstrin varierer meget i forhold til de stigninger, der kunne registreres for perioden 212 til 213, typisk sådan at områder, der steg meget forrige periode, er steget mindre den seneste periode og omvendt. De største lønstigninger ses hos advokater i virksomheder med 3-5 års anciennitet og advokater i advokatfirmaer med 1-2 års anciennitet. For begge disse grupper ligger lønudviklingen omkring 4 procent. Som tidligere år er der også grupper med en negativ lønudvikling. For den anciennitetsmæssigt yngste gruppe advokater i virksomheder er der en forholdsvis stor negativ udvikling, som modsvarer sidste års forholdsvis store positive udvikling. Set over 2 år går udviklingen stort set i. For advokaterne på advokatkontorerne med 5 eller flere års anciennitet, er der også en negativ udvikling. Her går udviklingen dog ikke i over 2 år, men set over en længere årrække, er der dog ikke noget der indikerer at denne gruppe generelt oplever fald. For advokatfuldmægtige har der været moderate lønstigninger til alle tre anciennitetsgrupper, størst til gruppen af 1. års fuldmægtige. En måde at få et samlet indtryk af, hvordan lønudviklingen har været, er at beregne den samlede gennemsnitlige lønstigning for hver af grupperne. Det gøres ved at korrigere for den trinmæssige sammensætning i hver af grupperne fra 213 til 214. Opgjort på den måde er lønudviklingen noget afdæmpet, idet advokater på advokatkontorer i år samlet oplever et fald på 1,8 procent mod en stignwing på 1,6 procent sidste år) uden anciennitetsafledte lønstigninger. Advokater i virksomheder har ligeledes oplevet et lille fald på,5 procent mod en stigning 5,4 procent sidste år. For advokatfuldmægtigene er der opgjort på denne måde også tale om et lille fald på,5 procent. mod en stigning på 2,2 procent sidste år. Tabel 1 Lønudviklingen for alle advokatfuldmægtige Medianløn Stigning i procent Anciennitet års fuldmægtig ,4% -2,1% 1,8% 2. års fuldmægtig ,2% 4,5% 1,5% 3. års fuldmægtig ,% 4,2%,4% Tabel 2 Lønudviklingen for ansatte advokater. Advokatkontor Medianløn Stigning i procent Anciennitet Under 1 år ,8% -,5% -,4% 1 til 2 år ,8% 5,5% 3,9% 3 til 4 år ,5%,5%,% 5 år eller derover ,6% 2,8% -4,3% Tabel 3 Lønudviklingen for ansatte advokater. Virksomheder Medianløn Stigning i procent Anciennitet Under 3 år ,3% 6,3% -6,6% 3-5 år ,6% -1,5% 4,% 6 år og derover ,1% 2,8% 3,4%

5 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 5 Til sammenligning kan det nævnes, at jurister (og andre djøfere), der er ansat i staten, i samme periode har haft en stigning på,2 procent, når man ser på identiske trin, mens lønnen for privatansatte djøfere (ekskl. advokater/advokatfuldmægtige) er steget 1, procent (ekskl. anciennitetsafledte lønstigninger). Fremtidige lønstigninger Lønstatistikken indeholder oplysninger om lønninger i september 214. En del medlemmer har forhandlet løn, siden undersøgelsen blev foretaget. Derfor vil de aktuelle lønninger gennemsnitligt ligge højere end dem, der kan aflæses i statistikken. Hvis oplysningerne fra statistikken bliver inddraget i kommende lønforhandlinger, bør forhandlingerne derfor føre til en løn, som ligger over lønningerne i statistikken, da disse for så vidt allerede er forældede. Løn Den gennemsnitlige bruttoløn opdelt efter advokatkontorets eller virksomhedens geografiske beliggenhed for advokatfuldmægtige og ansatte advokater på advokatkontorer er vist i figur 1 og 2. Bruttolønnen til advokatfuldmægtige og ansatte advokater på advokatkontorer er også opgjort i tabellerne 1B-8B på side Det gennem gående billede er, at lønniveauet er højest i Storkøbenhavn og de store provinsbyer og noget lavere i resten af landet. Af tabel 8B kan man også se lønnen til advokater, der karakteriserer sig selv som senioradvokat, juniorpartner, associeret partner eller lignende. Niveauet er ikke uventet højere for denne gruppe end for den samlede gruppe. Figur 3a Andele af 1. års fuldmægtige med månedsløn hhv. under, på niveau med og over de vejledende lønsatser fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed. September 214 Figur 3b Andele af 2. års fuldmægtige med månedsløn hhv. under, på niveau med og over de vejledende lønsatser fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed. September Procent Procent Andre kommuner Aarhus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Andre kommuner Aarhus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Under den vejl. lønsats Svarende til den vejl. lønsats Over den vejl. lønsats Under den vejl. lønsats Svarende til den vejl. lønsats Over den vejl. lønsats Tabel 4 Sammenligning mellem den gennemsnitlige bruttoløn og bruttolønnen i henhold til de vejledende lønsatser. Opdeling efter geografi. Advokatfuldmægtige. September 214 Gennemsnitlig bruttoløn Gennemsnitlig bruttoløn Antal indbyggere i procent af vejledende lønsats Bruttoløn i Anciennitet Aarhus, henhold til Andre Odense, Storkøben- de vejl. kommuner (a) Aalborg (b) havn (c) lønsatser (a) (b) (c) 1. års fuldmægtig % 119% 117% 2. års fuldmægtig % 116% 127% 3. års fuldmægtig % 118% 13%

6 6 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Alle advokatfuldmægtige Bruttolønnen til advokatfuldmægtige er opgjort i tabel 1b-4b på side 14 og figur 1. Lønningerne i tabellerne er opdelt efter advokatkontorets geografiske beliggenhed. Det er fuldmægtigene i Storkøbenhavn og de store provinsbyer, som har de højeste lønninger. Dette underbygges af oplysningerne i figur 3a-3c og tabel 4, som viser, hvordan fuldmægtigene er aflønnet i forhold til de vejledende lønsatser. Det fremgår, at alle advokatfuldmægtige ud fra en gennemsnitsbetragtning har en løn, der ligger på eller (hovedsageligt) over de vejledende lønsatser. Det gælder for alle anciennitetstrin. Størst afvigelse (i opadgående retning) fra de vejledende satser ses i hovedstadsområdet og i de større byer. Det hænger sammen med, at det er på de største advokatkontorer, hvor fuldmægtigene som regel får den højeste løn, og at det netop er i Storkøbenhavn og de store provinsbyer, hvor de fleste store advokatkontorer er beliggende hhv. har afdelinger. Af figurerne 3a-3c fremgår, at der dog også er fuldmægtige, som får en løn, der ligger under de vejledende satser. Figurerne viser andele, der har en løn, der enten ligger på (+/ 1,5 procent), under eller over de vejledende lønsatser. For alle grupperne er det hovedsageligt i de mindre kommuner, at der er nogen, som får en løn, der ligger under den vejledende lønsats, mens andelene, som ligger over den vejledende sats, er meget store i de store byer og i Storkøbenhavn. Blandt første års fuldmægtige er der i år dog både i hovedstaden og i de mindre kommuner respondenter, der ligger under den vejledende lønsats. 18 procent af fuldmægtigene har haft anden juridisk beskæftigelse efter kandidateksamen, men inden de er begyndt som advokatfuldmægtig. 35 procent af disse har været ansat i staten, 19 procent i kommuner, 45 procent i private virksomheder og 1 procent har haft anden beskæftigelse. Det har tidligere været sådan, at den forudgående erfaring fra andre områder påvirkede fuldmægtig lønnen i opadgående retning. Men nu i hvert fald i år ser det ud til de fuldmægtige, der går den lige vej fra eksamensbordet til fuldmægtigjobbet belønnes. I hvert fald ligger medianlønnen samlet set lidt højere for fuldmægtiggruppen, hvis man ikke tager gruppen med tidligere erfaring med. Figur 3c Andele af 3. års fuldmægtige med månedsløn hhv. under, på niveau med og over de vejledende lønsatser fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed. September 214 Figur 4 Arbejdstid. Andele af advokatfuldmægtige og ansatte advokater i advokatfirmaer og virksomheder fordelt efter arbejdstid pr. uge. September Procent Procent Andre kommuner 7 93 Aarhus, Odense, Aalborg 6 94 Storkøbenhavn Advokatfuldmægtig Ansat advokat - advokatkontor Ansat advokat - virksomhed Under den vejl. lønsats Svarende til den vejl. lønsats Over den vejl. lønsats Under 4 t t t t. 55 t. og derover Tabel 5 Bruttoløn. Ansatte advokater i virksomheder. September 214 Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt

7 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 7 Ansatte advokater på advokatkontorer Bruttolønnen til ansatte advokater på advokatkontorer er vist i figur 2 på side 3. I tabel 5b-8b på side 15 er der foretaget en opdeling efter advokatkontorets geografiske placering. De højeste lønniveauer findes i Storkøbenhavn. Her ligger medianlønnen omkring 17. kroner højere end i provinskommunerne (undtaget Aarhus, Odense og Aalborg) og omkring 2. højere end i Aarhus, Odense og Aalborg. Ansatte advokater i virksomheder Bruttolønnen til ansatte advokater i virksomheder er opgjort i tabel 5. De fleste ansatte advokater i virksomheder har en forholdsvis høj anciennitet, idet næsten to ud af tre har en anciennitet på 5 år eller derover. Der indgår ikke ret mange på de laveste anciennitetstrin, hvilket har den konsekvens, at tallene har en højere statistisk usikkerhed. I grupper med få besvarelser er det bedst at anvende medianlønningerne som udtryk for den typiske løn på et givent anciennitetstrin. I forhold til gennemsnittet er medianlønnen ikke lige så påvirkelig over for enkelte lønninger, der skiller sig markant ud i forhold til de resterende i gruppen. Den overvejende del af de ansatte advokater er ansat i virksomheder, som er beliggende i hovedstadsområdet. Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for advokatfuldmægtige og ansatte advokater på advokatkontorer eller i virksomheder er vist i tabel 7. Opgørelsen går fra 211 til 214 og viser, at arbejdstiden for advokatfuldmægtige og advokater ansat i advokatfirmaer gennemsnitligt ligger nogenlunde stabilt på omkring 46 timer pr. uge. For advokater i virksomhederne ligger arbejdstiden også nogenlunde fast på timer pr. uge. Det seneste år er arbejdstiden tilsyneladende steget med en time for såvel fuldmægtige som advokater på advokatkontorer. Variationerne dækker dog også over afrundinger, for fuldmægtige er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid således reelt steget ca. en halv time, mens den for advokaterne på advokatkontorerne er steget et kvarter. I figur 4 vises fordelingen af arbejdstiden pr. uge for alle advokatfuldmægtige og for ansatte advokater på advokatkontorer eller i virksomheder. De fleste arbejder typisk timer pr. uge (4-44 timer pr. uge i virksomheder), men blandt fuldmægtige angiver 34 procent mere end 5 timer pr. uge. Blandt advokater på advokatkontorer har 28 procent en arbejdsuge på mindst 5 timer og i virksomheder er det 12 procent. Tabel 6 Arbejdstid pr. uge og beregnet løn for 37 timers arbejde. September 214. Advokatfuldmægtige Andre kommuner Aarhus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Brutto- Timer/ Ved Brutto- Timer/ Ved Brutto- Timer/ Ved løn uge 37 timer løn uge 37 timer løn uge 37 timer 1. års fuldmægtig års fuldmægtig års fuldmægtig I alt Tabel 7 Gennemsnitlig arbejdstid pr. uge. September Tabel 8 Arbejdstid pr. uge og beregnet løn for 37 timers arbejde. September 214. Ansatte advokater i virksomheder Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på advokatkontorer Ansatte advokater i virksomheder Bruttoløn Timer/uge Ved 37 timer Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt

8 8 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Det er de færreste (under 2,5 procent samlet set), der bliver honoreret for overarbejde, så månedslønningerne dækker derfor over arbejdsuger på væsentligt mere end 37 timer, som er det aftalte for offentligt ansatte jurister. I tabellerne 6, 8 og 9 er der foretaget en beregning efter advokatkontorets/virksomhedens geografiske beliggenhed af, hvad månedslønnen ville svare til, hvis lønnen var baseret på 37 timer pr. uge. De faktiske lønninger bliver en del lavere, når der korrigeres for den ugentlige arbejdstid. Overtidsbetaling og afspadsering Der er omkring fire procent af fuldmægtigene, som bliver honoreret for overarbejde i form af betaling for overarbejdet. Desuden har 9 procent af fuldmægtigene mulighed for at afspadsere noget af overarbejdet. Blandt ansatte advokater på advokatkontorerne er der kun lidt over én procent, der får betaling for overarbejde, mens det gælder for tre procent af advokaterne i virksomheder. For advokaterne på advokatkontorerne Tabel 9 Arbejdstid pr. uge og beregnet løn for 37 timers arbejde. September 214. Ansatte advokater på advokatkontorer Andre kommuner Aarhus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Brutto- Timer/ Ved Brutto- Timer/ Ved Brutto- Timer/ Ved løn uge 37 timer løn uge 37 timer løn uge 37 timer Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 1 Andel med pension og gennemsnitlig størrelse af pensionsbidraget i procent. September 214 Tabel 12 Overskud, gratiale eller bonus. September 214 Advokatkontorer Virksomheder Andel med Bidrag i Andel med Bidrag i pension procent af pension procent af i procent nettoløn i procent nettoløn Advokatfuldmægtige Advokater Andel i procent Gennemsnit pr. måned Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på advokatkontor Ansatte advokater i virksomheder Tabel 11 Salær eller bonus for egne sager. September 214 Andel i pct. Gennemsnit pr. måned Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på advokatkontor Ansatte advokater i virksomheder Tabel 13 Andel af jurister ansat på advokatkontorer, fordelt efter advokatkontorets størrelse. September 214 Antal jurister Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på kontoret i procent i procent Over I alt 1 1

9 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 9 gælder desuden, at 14 procent har mulighed for at afspadsere noget af overarbejdet, og i virksomhederne er denne andel 37 procent. Pension Pension kan enten være eget bidrag, som arbejdsgiver tilbageholder af lønnen, eller et bidrag som arbejdsgiver betaler som en del af lønnen. I tabel 1 er en oversigt, der viser andelen, der har en pensionsordning, og hvor meget det gennemsnitlige samlede bidrag udgør af nettolønnen. Det er værd at bemærke, at så godt som alle advokater og advokatfuldmægtige i virksomheder har en pensionsordning, mens det er tre ud af fire advokater og advokatfuldmægtige på advokatkonterer, der har det. Egne sager og andel i overskud, gratiale eller bonus Nogle ansatte får udbetalt et beløb som salær eller bonus af egne sager. Andre får udbetalt andel af firmaets overskud, gratiale eller bonus. Alle beløb er indregnet i den månedlige bruttoløn. Andelen med salær eller bonus for egne sager og andelen, der får udbetalt gratiale mv., er vist i tabel 11 og 12, der også viser de gennemsnitlige udbetalte beløb pr. måned. Salær for egne sager er mest udbredt blandt advokater på advokatkontorer, mens det er en lidt mindre andel af advokatfuldmægtige og noget mindre del af advokater i virksomheder, der får det udbetalt. Det er også Tabel 14 Løn under barselsorlov. September 214 Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på Ansatte advokater i advokatkontorer virksomheder Kvinder Procent Procent Procent Fuld løn i 4 uger før og 24 efter fødslen Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden Har ingen særskilt aftale Ved ikke I alt Mænd Fuld løn i 2 uger i forbindelse med barnets fødsel Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden 1 2 Har ingen særskilt aftale Ved ikke I alt Tabel 15 Løn under barselsorlov for dem, som det har været aktuelt for inden for de seneste 2 år. September 214 Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på Ansatte advokater i advokatkontorer virksomheder Procent Procent Procent Kvinder: Fuld løn i 4 uger før og 24 efter fødslen, Mænd: Fuld løn i 2 uger i forbindelse med barnets fødsel Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden Har ingen særskilt aftale 14 1 Ved ikke I alt 1 1 1

10 1 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF advokaterne på advokatkontorerne, der får de største gennemsnitlige beløb udbetalt. Udbetaling af andel af overskud, gratiale eller bonus er lidt mere udbredt blandt advokater i virksomhederne end blandt advokaterne på advokatkontorer, men det er advokater på advokatkontorerne, som får de største beløb. I forhold til sidste år er de gennemsnitlige beløb, der udbetales i salær eller bonus for egne sager, steget en del for fuldmægtigene, uændret for advokaterne på advokatkontorerne og faldet en del for advokater i virksomheder. De gennemsnitlige beløb, der udbetales i overskud, gratiale og bonus, er steget lidt for fuldmægtigene og for advokater på advokatkontorer, mens det er stort set uændret for advokater i virksomheder. Det skal dog bemærkes, at der især for så vidt angår salær eller bonus for egne sager, er tale om relativt små andele, der angiver at modtage disse. Da der samtidig er en stor spredning i de beløb, der er på tale, kan selv små forskydninger blandt respondenterne på dette spørgsmål betyde store udsving i udviklingen fra år til år. Andelene, der får udbetalt salær eller bonus for egne sager, er steget lidt, især for fuldmægtigene. De andele som får udbetaling af overskud, gratiale og bonus er derimod næsten uændrede i forhold til sidste år. Deltid Én procent af advokatfuldmægtigene og seks procent af de ansatte advokater er ansat på deltid, hvor det i 213 var henholdsvis nul og syv procent. De deltidsansatte advokater arbejder typisk 32 til 4 timer pr. uge eller i snit 36 timer. Tabel 16 Konkurrencebegrænsende aftaler for advokatfuldmægtige og ansatte advokater på advokatkontorer. September 214 Advokatfuldmægtige Ansatte advokater Antal Procent Antal Procent Har en eller flere klausuler Konkurrenceklausul Kundeklausul Jobklausul Medarbejderklausul Figur 5a Andel af advokatfuldmægtige omfattet af klausul. Fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed. September 214 Procent Mindre kommuner 3 22 Århus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Konkurrenceklausul Kundeklausul Jobklausul Medarbejderklausul Figur 6a Personalegoder. Procentandel af advokatfuldmægtige der har de pågældende goder. September 214 Procent Frokostordning Aktieaflønning 2 Avis/ tidsskrift 5 Betalt medielicens 17 Ekstra ferie 44 Ekstra fridage 87 Fri (mobil)telefon Fri bil 7 Internetforbindelse 72 Hjemme-pc 61 Sundhedsforsikring 3 Kontingenter 7 11 Øvrige

11 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 11 Firmastørrelse I tabel 13 er advokatfuldmægtigene og ansatte advokater på advokatkontorer fordelt efter antallet af jurister på kontoret. De store advokatkontorer ligger ikke overraskende primært i Storkøbenhavn samt i de større byer i provinsen (Aarhus, Odense og Aalborg), mens de mindste kontorer er spredt over hele landet. Barsel Hvis intet andet er aftalt, har kvinder ret til halv løn i fire uger før forventet fødsel og normalt 14 uger efter fødslen. Under kvinders øvrige barselsorlov og under mænds orlov i forbindelse med fødslen er der alene ret til dagpenge. Tabel 14 viser, hvilke vilkår, der gælder for henholdsvis kvinder og mænd. Der er i tabel 14 store ved ikke-andele, så i tabel 15 ser vi kun på dem for hvem barselsspørgsmålet har været aktuelt inden for de seneste to år, og ses der samtidigt kun på dem, der ved, om de har en aftale eller ej, kan det udledes at 85 procent af fuldmægtigene har indgået en aftale om aflønning under barsel ud over funktionær- og dagpengelovens regler, mens 15 procent ikke har. I forhold til sidste år, er det en forbedring. 89 procent af de ansatte advokater på advokatkontorer har indgået en aftale om aflønning under barsel ud over funktionær- og dagpengelovens regler, mens alle (1 procent) af advokaterne i virksomheder har en ordning, der stiller dem bedre, hvilket er på niveau med hhv. lidt bedre end sidste år. Tallene er dog forbundet med en vis usikkerhed, da volumen bag ikke er voldsomt stor. Figur 5b Andel af ansatte advokater på advokatkontor omfattet af en klausul. Fordelt efter arbejdspladsens beliggenhed. September 214 Figur 7 Gns. arbejdstid i forhold til størrelse af debiteringskrav. September Procent Mindre kommuner Århus, Odense, Aalborg Storkøbenhavn Gns. arbejdstid. Timer pr. uge Under 2 timer til 25 timer 26-3 timer Debiteringskrav. Timer pr. uge 5 48 Over 3 timer Konkurrenceklausul Kundeklausul Jobklausul Medarbejderklausul Advokatfuldmægtige Ansatte advokater Procent Figur 6b Personalegoder. Procentandel ansatte advokater der har de pågældende goder. September Frokostordning Aktieaflønning Avis/ tidsskrift Betalt medielicens 37 2 Ekstra ferie Ekstra fridage Fri (mobil)telefon 9 1 Fri bil 7 64 Internetforbindelse Hjemme-pc Sundhedsforsikring 46 4 Kontingenter Øvrige Advokater i firma Advokater på advokatkontor

12 12 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Blandt dem, der har bedre aftaler end skitseret i tabellen, er der typisk tale om flere uger med fuld eller delvis løn, for kvinder typisk både før og efter fødslen. I nogle tilfælde dog betinget af ansættelse i en given periode forud for fødslen eller gradueret efter anciennitet. For mænd er der typisk tale om 1-12 uger med fuld løn på et tidspunkt efter fødslen. I 1993 havde 2 procent af advokatfuldmægtigene og 33 procent af de ansatte advokater en aftale, som stillede dem bedre end funktionærlovens vilkår. Barselsvilkårene er altså forbedret markant i løbet af de seneste godt 2 år. Konkurrencebegrænsende aftaler Nogle medlemmer er omfattet af en konkurrencebegrænsende aftale. De findes typisk i form af konkurrenceklausuler eller medarbejderklausuler. Dertil kommer jobklausuler også kaldet non-solicitationsaftaler. Tabel 16 viser, hvor mange af fuldmægtigene og de ansatte advokater, der har indgået en eller flere af de nævnte konkurrencebegrænsende aftaler. 13 procent af advokatfuldmægtigene og 23 procent af de ansatte advokater, der arbejder på et advokatkontor, har indgået en konkurrencebegrænsende aftale. Det er kundeklausulen, der er den mest udbredte, mens næsten ingen tilsyneladende har en jobklausul, eller også er de ikke vidende herom. Samlet set ser det ud til der er en nedgang i andelen af klausuler siden sidste år, hvor 17 procent af advokatfuldmægtigene og 26 procent af advokaterne fra advokatkontorerne havde en klausul. De fleste klausuler 87 procent gælder -1,5 år, mens de resterende 13 procent gælder to år. Omkring syv procent modtager løbende vederlag for at påtage sig klausulen. Til gengæld har 69 procent en aftale om at modtage et vederlag efter ansættelsens ophør. Det er på samme niveau som sidste år. Af dem, der har underskrevet en klausul, forventer 16 procent, at klausulen vil give dem problemer ved jobskifte. 59 procent mener ikke, klausulen vil give problemer. De resterende 25 procent er i tvivl. Figurerne 5a-5b viser, hvor stor en andel af advokatfuldmægtige og ansatte advokater, der har en klausul. Oplysningerne er opdelt efter geografisk område. Det er en klar tendens, at klausulerne er mindst udbredt i Storkøbenhavn. Kundeklausulen er den mest udbredte type for såvel advokater som fuldmægtige. I forhold til sidste år er andelene, der har konkurrencebegrænsende aftaler som nævnt faldet. Selvom andelene steg lidt sidste år, har tendensen de senere år dog været faldende, så langt færre i dag end for nogle år siden har konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencebegrænsende aftaler er ikke særligt udbredte blandt ansatte advokater, der er ansat i virksomheder. Her har bare syv procent en klausul, og der er hovedsagligt tale om konkurrence- og/eller kundeklausuler. Personalegoder Stort set alle advokatfuldmægtige og ansatte advokater har en eller anden form for personalegoder i forbindelse med deres ansættelse. Både blandt ansatte advokater og fuldmægtige er de mest udbredte personalegoder fri (mobil)telefon, sundhedsordning, hjemme-pc/bærbar computer, internet og frokostordning. I forhold til sidste år, er andelene med angivelse af de pågældende goder generelt set på samme niveau. Figur 6a-6b viser andelen af hhv. advokatfuldmægtige og ansatte advokater, der har de pågældende personalegoder. Kategorien andet dækker blandt andet over fri parkering, betalte kurser/efteruddannelse, forsikringer, wellness-ordninger (massage/fitness/fysioterapi) samt madog frugtordninger. Flere nævner også omsorgsdag/dage. Ekstra frihed 55 procent af fuldmægtigene, 71 procent af de ansatte advokater på advokatkontorer og 88 procent af de ansatte advokater i virksomheder har ekstra frihed ud over det, de har ret til ifølge ferieloven. Fuldmægtigene og ansatte advokater på advokatkontorer har typisk én uges ekstra frihed, mens ansatte advokater i virksomheder typisk har 5-1 ekstra dages frihed ud over det, ferieloven giver ret til. Debiterbare timer I lighed med de tidligere år, er det igen i år undersøgt, hvor stort omfanget af faste debiteringskrav er. I opgørelserne indgår udelukkende besvarelser fra ansatte på advokatkontorer. 49 procent af fuldmægtigene har et fast debiteringskrav, hvilket er tre procentpoint færre end sidste år. Blandt de ansatte advokater er 53 procent omfattet af et fast debiteringskrav. Det er fire procentpoint færre end sidste år. Det typiske billede er, at en advokatfuldmægtig med et fast debiteringskrav debiterer 26 timer pr. uge, mens ansatte advokater typisk skal debitere 28 timer pr. uge, hvilket for begge stillinger er ca. en time mere end sidste år. I figur 7 er antal arbejdstimer pr. uge sat i forhold til det faste debiteringskrav. Det generelle billede er ikke uventet, at jo større det faste debiteringskrav er, jo længere er den ugentlige arbejdstid.

13 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 13 Tips, der tæller, når du skal forhandle løn Tips, når du allerede er ansat: Foreningen af advokater og advokatfuldmægtige i Djøf har fastsat vejledende lønsatser for advokatfuldmægtige. De vejledende lønsatser er imidlertid kun et (mindste) udgangspunkt ved fastsættelsen af lønnen. Hvis du som advokat eller fuldmægtig siden sidste lønforhandling har: > skaffet nye klienter > selvstændigt skaffet væsentlige nye sager fra eksisterende klienter > påtaget dig nye ansvarsområder (fx af administrativ karakter) > fået ledelsesansvar (fx for fuldmægtige, studenter eller andet personale) > opdyrket nye specialer og sagsområder > fået status som specialist > fået mere selvstændigt arbejde > stort arbejdspres (henvis evt. til time/sagsregistrering) > ekstra meget overarbejde (fx i weekender) > arbejdsmæssige "succeser" (fx særligt favorable afgørelser) > fået særlig efteruddannelse > opfyldt nogle givne mål herunder arbejdsresultater > lønefterslæb i forhold til Djøfs statistik. Så er der basis for en lønforhøjelse/ekstra tillæg. Men en god løn er jo ikke nok... Når du skal forhandle dine vilkår, skal du være opmærksom på, at man ikke kun skal forhandle om lønnen, men også om de øvrige ansættelsesvilkår såsom: > firmabetalt pension > løn under barsel > omsorgsdage > fri ved børns sygdom > ekstra ferie > forhøjet feriegodtgørelse > ret til bonuspoints ved firmaflyrejser > bonus > egensagsordning > firmabil (hvis du bruger bil ofte i forbindelse med arbejdet) > betalt avis > betalt medielicens > fri telefon (herunder mobiltelefon og bredbåndsforbindelse) > hjemme-pc/bærbar computer med opkobling > kompensation for multimedieskat > ret til efteruddannelse (og hvis fuldmægtig: en varieret og bred fuldmægtig uddannelse med ekstra frihed til eksamenslæsning) Ved selve forhandlingen er det vigtigt, at du er godt forberedt. Det kan være en fordel at have nogle alternativer parat, fx mere pension, firmabil eller særlige uddannelsesønsker. Vær i øvrigt opmærksom på, at du ikke skal forvente at få et positivt svar her og nu. Arbejdsgiveren overvejer ofte situationen, inden du får det endelige svar. Djøf hjælper dig gerne med rådgivning forud for eller efter en forhandling. Tips, når du skal forhandle ved en nyansættelse: Når du skal forhandle ansættelsesvilkårene i forbindelse med en nyansættelse, gennemgår Djøf gerne kontraktudkastet og giver gode råd, inden du skal forhandle lønnen og de øvrige vilkår med din kommende arbejdsgiver. Du kan også finde hjælp i den standardkontrakt, Djøf har udarbejdet for henholdsvis advokater og advokatfuldmægtige. Nedenstående punkter kan indgå i din argumentation for gode ansættelsesvilkår og løn: > passer dine erfaringer/kvalifikationer til stillingen, har du fx særlige kursusfag eller videreuddannelse, eller har du arbejdet med sagsområderne tidligere? > forventes stort arbejdspres får du betaling for overarbejde? (På enkelte af de store kontorer er indført en obligatorisk ordning om betaling for overarbejde). > får du stort ansvar? > får du ledelsesansvar? > får du mange sagsområder? > er der et stort debiterings-/budgetkrav > er der rejseaktivitet? > får du økonomisk ansvar? > inddrag Djøfs lønstatistik, hvad er det normale lønniveau? > er der tale om en specialiseret stilling, eller en stilling i en by med et lille rekrutteringsgrundlag? > skal du påtage dig kunde-/konkurrenceklausuler? > skal du bruge bil?

14 14 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Advokatfuldmægtiges løn efter arbejdspladsens beliggenhed Tabel 1b Bruttoløn. September 214. Advokatfuldmægtige. Andre kommuner (end Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg) Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil 1. års fuldmægtig års fuldmægtig års fuld mægtig I alt Tabel 2b Bruttoløn. September 214. Advokatfuldmægtige. Aarhus, Odense, Aalborg Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil 1. års fuldmægtig års fuldmægtig års fuldmægtig I alt Tabel 3b Bruttoløn. September 214. Advokatfuldmægtige. Storkøbenhavn Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil 1. års fuldmægtig års fuldmægtig års fuldmægtig I alt Tabel 4b Bruttoløn. September 214. Advokatfuldmægtige. Alle Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil 1. års fuldmægtig års fuldmægtig års fuldmægtig I alt

15 Djøfs lønstatistik 214 FAAF // 15 Ansatte advokaters løn efter arbejdspladsens beliggenhed Tabel 5b Bruttoløn. September 214. Ansatte advokater på advokatkontorer. Andre kommuner (end Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg) Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 6b Bruttoløn. September 214. Ansatte advokater på advokatkontorer. Aarhus, Odense, Aalborg Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 7b Bruttoløn. September 214. Ansatte advokater på advokatkontorer. Storkøbenhavn Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 8b Bruttoløn. September 214. Ansatte advokater på advokatkontorer. Alle Anciennitet Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 9% fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover Hvis senioradv., juniorpartner, ass. partner mv I alt

16 Djøf Gothersgade København K Telefon: Mail: Djøf er den faglige organisation for jurister, erhvervsøkonomer og samfundsvidenskabelige akademikere. Vi repræsenterer over 83. medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige. I Djøf arbejder vi konstant på at sikre de bedste forhold for medlemmerne gennem vores faglige kompetencer og vores unikke kendskab til medlemmerne og deres arbejds - marked. Vi oplever en stadig vækst i medlemstallet og stigning i tilfredshed med Djøfs indsatser og services.

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere