FREMTIDENS KONTOR TEMAHÆFTE OM NYE ARBEJDSFORMER. BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS KONTOR TEMAHÆFTE OM NYE ARBEJDSFORMER. BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration"

Transkript

1 FREMTIDENS KONTOR TEMAHÆFTE OM NYE ARBEJDSFORMER 1 BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration

2 INDHOLD Et kig ind i fremtidens kontor 3 Ordbog 3 Farvel til den faste plads i kommunen 4 Kommuner deler viden i fælles skattehus 6 Lettere at flytte plads 6 Bank uden skranker 7 En dag på kontoret 8 Standardløsninger duer ikke 10 Lederen vil ikke isoleres 12 Drivhuset binder forvaltningen sammen 13 Et rum til de svære beslutninger 14 Læs mere om fremtidens kontor 14 Gode råd til proessen 15 Her går det ofte galt 15 Danske ledere vil af med ellekontoret 16 Udgiver Branhearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration BAR FOKA, Marts 2004 ISBN Faglige konsulenter Eva Bjerrum, Center for New Ways of Working, Alexandra Instituttet A/S Inger Ravn, Slots- og Ejendomsstyrelsen Morten W. Andersen, Arbejdsmiljøsekretariatet Produeret af svith.dk Tekst: Claus Leik og Søren Svith Fotos: Thomas Søndergaard PF Grafisk design: Hans-Mihael Testmann MDD Flere eksemplarer af hæftet Du kan bestille flere eksemplarer af temahæftet hos Arbejdsmiljørådets Servie Center, tlf , Varenummer ved køb af 1 stk. Varenummer ved køb af 10 stk.

3 ET KIG IND I FREMTIDENS KONTOR Kontoret som arbejdsplads gennemgår store forandringer i disse år. Hvor vi for få år siden næsten udelukkende arbejdede på virksomhedens adresse, gør vi det nu også i toget, i bilen, i hjemmet, i sommerhuset og på hotellet. Og når vi er på kontoret, bruger vi mere og mere af tiden på at arbejde sammen med andre, ofte i konstellationer som skifter. Det stiller nye krav til virksomhedens kontor ikke kun som arbejdsplads, men også som mødested. Det er baggrunden for, at mange arbejdspladser forsøger sig med en ny fysisk indretning, som enten passer til de nye måder, man arbejder sammen på, eller understøtter en udvikling hen mod nye arbejdsformer med øget videndeling og tværgående samarbejde. Det at tænke den fysiske indretning sammen med videndeling, nye samarbejdsformer og ny teknologi har mange betegnelser, som ikke nødvendigvis dækker helt det samme. Nogle kalder det New Ways of Working eller New Offi e, mens andre kun fokuserer på det fysiske og taler om storrumskontorer eller åbne kontorer. Vi har valgt at bruge begrebet Fremtidens kontor for at signalere, at der ikke er tale om et enkelt konept, men en tendens med mange forskellige løsninger. Fælles for løsningerne er, at de sammentænker organiseringen af arbejdet og indretningen af kontoret, så det bedst muligt kan opfylde arbejdspladsens mål. I første omgang er Fremtidens kontor derfor et valg af arbejdsform og ikke et valg af fysiske rammer, indretning og møbler. Selv om de fysiske forhold ofte er de mest iøjefaldende sker de største og mest afgørende ændringer i vores hjerner og hjerter. For nogle er fremtidens kontor allerede en realitet. For andre er det noget, som er på vej i horisonten. Denne samling af eksempler fra kontorer i det offentlige og i fi nanssektoren er lavet for at give både gode og mindre gode erfaringer videre til dem, som skal i gang med proessen. 3 NYE KONTORORD Cafemiljø Cellekontor Clean desk New Ways of Working New Offie Pik up zone Stillekontor Storrumskontor Touhdown Uformelt mødeområde med kaffe-ø, afeborde og måske sofaer. Lukket kontor til en enkelt person eller få personer. Politik om, at bordet skal være ryddet, så det er klar til den næste bruger. Et helhedssyn på de nye arbejdsformer, der dækker både ny teknologi, indretning af arbejdspladser og organisationsformer i virksomhederne. En betegnelse som oprindeligt især dækkede selve den fysiske indretning, men som ofte bliver brugt synonymt med New Ways of Working. Postområde, p- plads til personlige mobile arkiver og trådløse telefoner. Studieelle med ro til konentreret og uforstyrret arbejde. Kontor med mange ansatte i et rum, typisk mere end fem. Har for nogle en negativ klang af 1970 ernes kontorlandskaber eller kontorfabrikker. Ståarbejdsplads med plads til flere personer.

4 FARVEL TIL DEN FASTE PLADS I KOMMUNEN 4 Væggene faldt, og de faste arbejdspladser røg sig også en tur, da Hillerød Kommunes Børne- og Kulturforvaltning for to år siden åbnede kontorerne i sekretariatet og satte videndeling i højsædet. Alligevel er de fysiske ændringer den mindste del af proessen En ny arbejdsdag for Hanne Frederiksen starter med, at hun fi nder et andet skrivebord, end det hun sad ved dagen før. Så skubber hun sin personlige reol på hjul med arbejdspapirer og familiefoto på plads for bordenden, og derefter kan dagens arbejde begynde. Sådan er dagene startet for Hanne Frederiksen, siden sekretariatet i Børne- og kulturforvaltningen for to år siden fl yttede i åbne kontorer og begyndte at arbejde målrettet med videndeling. Hanne Frederiksen er projektleder i sekretariatet, hvor otte medarbejdere har valgt at sidde i åbent kontor. Andre medarbejdere har valgt at beholde deres eget kontor. I afdelingens forsøg med ny arbejdsorganisering og indretning er det nemlig frivilligt, om man vil deltage. Alligevel er alle berørt af den nye organisering. Hele den gamle forvaltningsbygning blev i en periode ryddet og ombygget, og alle fi k efterfølgende et nyt sted at sidde. De, som fi k eget kontor, råder dog i dag ikke mere over deres faste plads, end at alle andre kan bruge deres stol, p og skrivebord, når de ikke selv er til stede. Forsøg med valgmuligheder Baggrunden for omvæltningerne i Børne- og kulturforvaltningen er en overordnet beslutning truffet af Hillerøds borgmester og økonomiudvalget. For godt to år siden bad de forvaltningsheferne om at starte forsøg med New Offi e, et begreb som i Hillerød dækker over nye indretninger og organiseringer af arbejdet. Hvordan og hvor mange der skulle være med, blev ikke beskrevet på forhånd. Borgmesteren og kommunaldirektøren gik selv radikalt til værks ved at få alle væggene revet ned i borgmestersekretariatet men blandede sig i øvrigt ikke i, hvordan de øvrige afdelingshefer valgte at takle den nye udfordring. I Børne- og kulturforvaltningens sekretariat blev der nedsat en arbejdsgruppe, der tog på studiebesøg på andre arbejdspladser. Og der blev holdt en lang række interne møder. Alle fi k tilbudet om at være med, men da den endelige beslutning skulle træffes, var det kun de otte medarbejdere i sekretariatet inklusiv direktør for Børn og Kultur, Leo Knudsen - som sagde ja. Alligevel er Leo Knudsen ikke i tvivl om, at de mange og lange diskussioner i personalegruppen og den omfattende ombygning har været anstrengelserne værd. Der er ingen tvivl om, at vi har fået en mere fornuftig og fl eksibel måde at arbejde på. Og vigtigst af alt er kvaliteten af de beslutninger og afgørelser, vi træffer, højnet. Fordi fl ere medarbejdere end tidligere har været ind over i proessen. Det er ok at forstyrre Også medarbejderne er godt tilfredse med den nye arbejdsform, selvom det kræver tilvænning og løbende tilpasning. Der er mange ting, som man først kan afklare undervejs i proessen. Som hvor meget må der snakkes, og hvornår kan vi forstyrre hinanden i vores arbejde, forklarer Hanne Frederiksen. En af de ting medarbejderne i sekretariatet løbende arbejder med er, hvordan de skal tolke hinandens signaler eksempelvis, hvornår man vil have fred til at arbejde og altså ikke lige skal forstyrres. At arbejde med New Offi e er en proes, som hele tiden udvikler sig. Det er vigtigt, at man snakker åbent om, hvordan vi kan fungere godt sammen, når vi er så tæt på hinanden, forklarer hun. Senest har hun og de syv kolleger inklusiv direktøren været på en weekendtur for at diskutere og lære at afkode hinandens kropsignaler. Hvis jeg ønsker ro til en bestemt opgave, vælger jeg ofte at arbejde hjemme, hvilket er en del af fl eksibiliteten i den nye ordning. Eller måske smutter jeg op på overetagen, hvor vi har indrettet et særligt stillerum, siger Hanne Frederiksen.

5 Og det kan der være behov for engang i mellem ikke kun for hende, men også for de øvrige. Der er nemlig senest blevet truffet en fællesbeslutning om, at hvis man føler sig generet af de andres larm, så er det den forstyrrede, der har problemet. Fra at betragte snak mellem kollegerne som noget der kunne være et problem, anser vi det i dag som et udtryk for, at videndelingen fungerer i praksis, pointerer Leo Knudsen. Hurtige beslutninger og flere møderum Videndelingen i det daglige giver sig bl.a. udslag i færre og mere uformelle møder. Vi sidder tæt på hinanden og kan hurtigt og uformelt få afklaret en masse spørgsmål med hinanden, hvor vi tidligere først skulle arrangere møder, forklarer Leo Knudsen, der ikke fortryder at have givet afkald på sit store lederkontor, hvor han tidligere sad mutters alene. De overskydende kvadratmeter fra Leo Knudsens lederkontor har sammen med de andre pladsbesparelser åbnet for fl ere mødesteder i bygningen. Både små og store og mere uformelle med bløde møbler. De nye mødesteder er lette at bruge for Hanne Frederiksen og hendes kolleger. Deres omputere og telefoner er trådløse, og de kan hente alle dokumenter frem fra det elektroniske arkiv på serveren, lige meget hvor de befi nder sig. Det tager derfor kun få øjeblikket at fortsætte, hvor man slap dagen før. Hver morgen er kollegaen foran og bagved med stor sandsynlighed en anden end dagen før. Det betyder nye samtaler og ny erfaringsudveksling hver dag. Og er der behov for at tale med en helt bestemt kollega, ja så sidder han ikke længere end et par skridt væk. Delte meninger blandt medarbejderne Erfaringerne med New Offie i seks forskellige afdelinger i Hillerød Kommune er samlet i en evalueringsrapport og skal bruges i planlægningen af et helt nyt rådhus. Her er nogle af hovedkonklusionerne: New Offie har påvirket de ansattes trivsel, men der er meget stor forskel på i hvilken retning. Der er ikke noget klart mønster Det kan ikke påvises, at New Offie har en betydning for videndeling generelt, men det er uden tvivl blevet lettere for nyansatte at få adgang til viden og informationer fra kollegerne. Generelt oplever nogle New Offie som en hurtig og uformel mulighed for videndeling, mens andre oplever for meget uvedkommende snak, som de ikke kan vælge fra New Offie kan både fremme og hindre den enkelte medarbejders effektivitet. Nogle oplever således New Offie som gode rammer for effektivt arbejde, mens andre oplever at den spænder ben for deres effektivitet New Offie giver nye muligheder for at tilrettelægge sit arbejde. Mange oplever bedre muligheder for at holde uformelle møder efter behov. Hjemmearbejde fremhæves af flere som et væsentligt supplement til en arbejdsplads i New Offie Indførelsen af New Offie har ændret de ansattes oplevelse af arbejdspladsen. Nogle oplever, at arbejdspladsen samlet set er blevet væsentligt forbedret, mens andre oplever, at den er blevet markant dårligere 5

6 KOMMUNER DELER VIDEN I FÆLLES SKATTEHUS LETTERE AT FLYTTE PLADS Videndeling er i fokus i nyt fælles skattehus for syv sjællandske kommuner. Medarbejderne arbejder i åbne kontormiljøer, der sikrer, at den enkelte medarbejders viden og erfaring bliver tilgængelig for kollegerne I PBS flytter medarbejdere hvert år plads. Det tager en masse tid, men efter at virksomheden fjernede de lange gange med ellekontorer, er tidsforbruget redueret med 40 proent 6 Hele ideen med et fælles skattehus er en bedre udnyttelse af kollegers faglige viden. Det skal sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingen og større retssikkerhed for borgerne. Derfor fi k de næsten 100 skattemedarbejder fra syv forskellige kommuner ikke lov til at plaere sig som de ville, da Skatteenter Trekroner ved Roskilde skulle indrettes i Udgangspunktet var en lejet bygning med tre storrumslokaler med plads til op mod 30 medarbejdere. I en del af den ene side i hvert storrum er der nogle få ellekontorer. Medarbejderne var ikke begejstrede for at skulle sidde så mange kolleger sammen, og derfor endte vi med en løsning, hvor de store lokaler blev delt op i mindre lommer med plads til 4-6 medarbejdere. Det har vist sig at være en god størrelse i forhold til at sikre mulighed for videndeling og den nødvendige arbejdsro, forklarer direktør Hans K. Pedersen. Medarbejderne er plaeret i lommer således, at de unge kan lære af de lidt mere erfarne medarbejdere. Ansatte fra de forskellige kommuner, men med samme arbejdsområde, er nu også plaeret i samme lomme. Og er der brug for at arbejde uforstyrret, er der i skatteenter Trekroner indrettet særlige ellekontorer og møderum til formålet. Vi har sikret, at vigtig viden og erfaring bliver udnyttet på tværs af medarbejderne. Næste skridt bliver at udpege særlige nøglepersoner, der får ansvaret for at formidle viden og erfaring inden for en række afgrænsede fagområder, forklarer Hans K. Pedersen. Skatteentret i Roskilde er kun ét ud af mange nye skattesamarbejder, hvor fl ere kommuner samler kræfterne og forsøger at udnytte hinandens erfaringer. Og netop fordi videndeling er et af de vigtigste formål med samarbejderne, bliver der også mange andre steder tænkt i indretning og åbne kontormiljøer. PRESSEKLIP Jamen vi troede bare, han havde travlt, sagde personalehefen på Helsingfors skattekontor, da man forleden fandt en skatterevisor død, bøjet over selvangivelserne på sit skrivebord. Da havde han været død i to dage. Berlingske Tidende, februar 2004 Da PBS i 1998 skulle have fi re nye folk ind i en arbejdsgruppe, blev virksomheden nødt til at fl ytte 60 mand for at få det til at gå op. Det var et af initamenterne til at lave om på indretningen af arbejdspladsen, der dengang bestod af ellekontorer og lange gange. PBS Payment Business Servies, som bl.a. andet er kendt som bankers og sparekassers betalingsservie - er en stor arbejdsplads med omkring 800 ansatte. Det er en IT-tung projektvirksomhed, der hele tiden forandrer arbejdsgrupper og samarbejdskonstellationer. Vi var til møde med et konsulentfi rma, som introduerede os for New ways of working (se ordbog) i slutningen af 1998, og vi kunne hurtigt se, at det mathede vores forretningsmæssige ønsker. Vi rev alle væggene ned, skabte åbne kontormiljøer i store rum, hvor der sidder op til 40 mennesker i hver Filet, som vi kalder det, fortæller Charlotte Valmin, der er arkitekt i virksomhedens personaleafdeling. Samtidig med de åbne kontorer etablerede PBS også stillerum, hvor man kan arbejde mere uforstyrret, tale i telefon og holde møder. Cirka 600 af medarbejderne har trådløse telefoner, så de er meget mobile. Desuden har virksomheden indført distanearbejdspladser, hvor folk i 1-2 dage om ugen kan sidde hjemme. Midt i bygningen har PBS indrettet et irka 700 kvadratmeter stort, åbent og lyst rum, hvor der er kantine, afémiljø og en engelsk klub, hvor man kan sidde mageligt og læse blade og aviser, snakke, slappe af eller have uformelle småmøder om stort og småt. Det er et meget positivt miljø, som folk er glade for, og har vi brug for det, kan vi faktisk samle hele fi rmaet dér, siger Charlotte Valmin. Alle i PBS sidder i åbent kontor, også ledelsen som gik i spidsen for forandringen Det største plus er, at alle har fornemmelsen af at være med, være en del af et fællesskab og være sammen. Deling af viden er blevet indbygget i hverdagen, fordi det er så let at snakke med hinanden, og med nærheden er beslutningsproesserne blevet hurtigere. På den måde sparer vi tid og penge, siger Charlotte Valmin. Minus et ved de åbne kontorer kan være konentrationsbesvær og støj, og stillerummene bliver desværre ikke brugt så meget til netop at sidde for sig selv, når man har behov for det. De bliver i stedet brugt til møder. Indeklimaet kan være et andet minus, fordi det er sværere at styre med så mange mennesker, der ikke har samme opfattelse af, om det er koldt eller varmt, eller om det trækker. Det tager tid at ændre sine vaner, men både som individ og organisation udvikler vi os løbende, mener Charlotte Valmin.

7 BANK UDEN SKRANKER En bank skal ikke være et kontor, men en blanding af hjemlig hygge og en butik. Bankkunder skal ikke være henvist til at stå bag skranken, men skal opleve banklokalet som et åbent rum, hvor de frit kan gå hen og tale med en rådgiver Medarbejderne skal være i øjenhøjde med kunderne. Det er hovedprinippet i Jyske Banks nye måde at indrette sine bankefi lialer på. Derfor har banken inviteret kunderne til at sidde ved siden af bankrådgiverne, så begge nemt kan følge med på pskærmen. De traditionelle banklokaler er erstattet af åbne lokaler uden skranker, hvor målet er, at kunderne føler sig godt tilpas. Vi har lagt vægt på, at kunderne kan sidde sammen med rådgiveren og i fællesskab se på tal på en edb-skærm. Derfor sidder kunder og rådgivere på samme side af bordet, der i øvrigt er rundt og har plads til fl ere kunder og rådgivere på en gang, forklarer Lone Jensen, der er funktionsleder for Jyske Forskelle hos Jyske Bank. 95 af bankens 120 afdelinger har allerede gennemgået en større ombygning, hvor skrankerne er fjernet, og det har givet langt bedre plads til kunderne. Og mens far og mor taler penge, kan ungerne se fi lm eller bygge med Lego. Der er også indrettet afe i bankerne med tilbud om aviser og kaffe. Og er der behov for et møde bag lukkede døre, er det selvfølge fortsat muligt. Banken har indrettet en række mødelokaler i hver afdeling alle med Kodeordet et forskelligt skal udseende være variation. Det er ikke alle medarbej- med appel til forskellige kundegrupper. Der er forskel på, hvordan indretning dere, der og har farver de samme virker på behov. Men Derfor hvis man har som vi for- leder en ældre forretningsmand og en teenager. skellige mødelokaler, der hver især ønsker forsøger at tiltrække at skabe medarbejdere målgrupper, med særlige kompeten- forklarer en hyggelig stemning for nogle bestemte Lone Jensen. er inden for samarbejde, så skal de fysiske rammer understøtte det. Planlægningshef Karen Mosbeh, Slots- og Ejendomsstyrelsen i Berlingske

8 8 EN DAG PÅ KONTORET

9 Fotograf Thomas Søndergaard besøgte KLs nye hus på Amager 16. februar 2004 godt et år efter, at medarbejderne tog de nye lokaler i brug. Ideen med husets udformning er at understøtte arbejdet i projekter, teams og netværk. Huset er indrettet med åbne rum og projektområder, der gør det nemt at udveksle erfaringer og skabe netværk. Der er også lagt vægt på at give medarbejderne gode muligheder for udfoldelse og et godt arbejdsmiljø. 9

10 STANDARDLØSNINGER DUER IKKE 10 ATP er i fuld gang med at omdanne 500 meter kontorgange fra 70-erne til åbne miljøer og rum til nye samarbejdsformer. I løbet af tre år skal alle afdelinger vælge en løsning, som passer præis til dem Hos ATP skal alle afdelinger igennem en visionsproes, før de bestemmer sig for, hvordan de vil udnytte de tildelte kvadratmeter. Fondsafdelingen har i den proes besluttet at prioritere det fælles og skære antallet af skriveborde ned. Ingen faste pladser og få skriveborde, som man skulle deles om. Ideen havde de fået fra en udviklingsafdeling, hvor konsulenterne konstant var på farten. De var meget fasinerede af tanken med free seating, men vi anbefalede dem at lave en analyse af deres tid på kontoret, før de besluttede sig endeligt. Og den viste, at medarbejderne i fondsafdelingen var til Kort om Fremtidens kontor i ATP I 2005 forlader den sidste af ATPs 850 medarbejdere sit enkeltmandskontor og afslutter dermed en proes, som begyndte med tre pilotprojekter i Det hele startede dog lang tid før. ATP har igennem en del år arbejdet med at etablere gode læringsmiljøer og fokusere på et godt arbejdsmiljø. ATP arbejder efter ideerne i New Ways og Working, (se ordbog) og overgangen er grundigt forberedt både med mange besøg på virksomheder og offentlige institutioner og med tre pilotprojekter. Helt konkret er projektet organiseret med en overordnet styregruppe, hvor personalehefen er formand. Den daglige ledelse står en projektleder for, og i hver afdeling bliver der nedsat en projektgruppe med en af medarbejderne som tovholder. stede omkring 80 proent af tiden. Så de ville jo hurtigt komme til at mangle skriveborde, siger personalehef Lilian Mogensen. Historien understreger, hvor vigtigt det er at lave gennemtænkte løsninger. Det største problem med mange af de nye kontormiljøer er ifølge Lilian Mogensen, at man har valgt en standardløsning. Standardkonepter duer simpelthen ikke, men desværre er der alligevel mange, som bruger dem, siger hun. Tre forsøg lagde rammen I stedet for standardløsninger har ATP valgt både at suge til sig af andres erfaringer og gøre sig sine egne. Tre pilotprojekter i forskellige afdelinger eksperimenterede således i et halvt år med ny indretning og nye arbejdsformer, før det egentlige projekt blev sat i gang. Erfaringerne fra pilotprojekterne satte de overordnede rammer hos ATP. De består i, at alle skal væk fra enkeltmandskontorer, og der skal tænkes i nye måder at arbejde på. Desuden er der lagt nogle retningslinier for farver, møbler, tæpper og gardiner. I pilotprojekterne fandt vi ud af, at der går for meget rundkreds i beslutningsproessen, hvis alt er til diskussion. Derfor har vi lavet nogle overordnede rammer, som ledelsen, samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget har besluttet sig for, fortæller Lilian Mogensen. Plads til forskellige løsninger Alligevel er der masser af muligheder for at sætte sit individuelle præg på sin afdeling. Det er tydeligt, når man bevæger sig rundt i den meget lange 70 er bygning. En afdeling har indrettet sig uden faste pladser og med en lean desk-politik (se ordbog) om, at skrivebordene skal ryddes hver dag. Det har givet mere plads til afemiljø, projektrum og stillekontorer. I andre afdelinger har alle forsat hver sit skrivebord. Det vigtigste er at have en realistisk vurdering af, hvordan afdelingens fremtidige arbejdssituation kommer til at se ud. Desværre har de fl este meget svært ved at forestille sig det. Så er det lettere at forholde sig til hvor man skal sidde og hvilken indretning og hvilke møbler man

11 kan lide,, siger arbejdsmiljørepræsentant Toni Vegger, der er tovholder for overgangen til nye arbejdsformer i økonomiområdet. Fænomenet viser sig bl.a. ved, at en del afdelinger vælger at indrette stillekontorer, måske af frygt for ikke at kunne fungere i de åbne kontorer. Men erfaringen viser, at de ikke bliver brugt så meget, og så vælger mange at nedlægge dem igen. Det er svært at ændre adfærd Den sværeste omstilling er imidlertid at ændre adfærd. På trods af stribevis af kursustilbud fra personaleområdet i oahing, samarbejde og endda i oprydning, er det en udfordring, som er vanskeligere, end ledelsen havde forestillet sig. For nogle er det grænseoverskridende, at de højst må få 1½ reol. For andre er det et psykologisk problem at vænne sig til at dele ud af sin viden. Viden er jo magt, og så spekulerer nogle medarbejdere på, hvad de er værd, når alle andre har samme viden, siger Lilian Mogensen. Det gælder også nogle mellemledere, som både skal vænne sig til en ny rolle og må opgive deres kontor med tre vinduesfag, som tidligere var et statussymbol. For deres medarbejder kan det til gengæld være svært at vænne sig til at sidde med benene op og læse, når hefen er til stede. Derfor arbejder ATP systematisk med træning i adfærd både før og efter de enkelte afdelingers omlægning. Udviklingskonsulenter fra personaleområdet, herunder også psykologer, deltager i afdelingskonferener, sektionsmøder og i møder i de enkelte grupper. Her er medarbejdernes bekymringer og modstand mod omvæltningerne også på dagsordenen. Træningen foregår både på afdelingsseminarer, sektionsmøder og på teamniveau. Det går ikke ud over effektiviteten Men når den ændrede adfærd først slår igennem, er der ingen tvivl om fordelene. Vi får mere arbejde ud af det, og det ser vi tydeligst ved, at de nye bliver lært op hurtigere. Vi har i det hele taget ingen indikationer på, at folk er mindre effektive, og folk arbejder ikke mere hjemme end tidligere, sådan som man ellers hører andre steder, siger Lilian Mogensen. Arbejdsmiljørepræsetant Toni Vegger er enig: Vi har fået fl ere uformelle møder, som opstår spontant, fordi vi lige kan se, at alle er til stede. Til gengæld har vi ikke nær så mange formelle møder. Det gør beslutningsproessen hurtigere, og jeg synes også, at vi får bedre beslutninger ud af det, siger hun. Fokus på lyd og lys Som en arbejdsmiljøertifi eret virksomhed har ATP sat sig som mål at lave den bedst mulige løsning i forhold til lyd og lys. Det har givet nogle diskussioner med arkitekterne. Arkitekterne ønskede spots som loftbelysning, men vi ved, at det giver store problemer med refl eksioner i skærmene. Derfor har vi brugt meget tid på at fi nde frem til et armatur, som ikke giver gener. Arkitekterne synes, at de giver et kedeligt udtryk på lofterne, men vi er mere interesserede i, hvordan det virker på medarbejderne, fortæller arbejdsmiljøleder Lone Winther. Resultatet af den seneste APV viser, at beslutningen var rigtig. For første gang nogensinde har ATP ikke haft klager over lyset. Støj er imidlertid stadig et problem for mange medarbejdere, selv om ATP arbejder systematisk med lyddæmpende materialer på vægge og lofter. Ifølge Lone Winther er det imidlertid et problem, som også har rødder i medarbejdernes adfærd. Røgen er ATP sluppet af med. Der er rygeforbud alle steder undtagen i nogle særlige bokse med kraftig udsugning, som er opstillet på gangarealerne. Her er udsugningen så effektiv og lydløs, at det selv på få meters afstand næsten ikke er muligt at høre udsugningen eller at lugte røgen. 11

12 LEDEREN VIL IKKE ISOLERES Ledere går glip af alt for mange informationer ved at isolere sig i et ellekontor. Uddannelseshefen i Århus Amt kunne ikke drømme om at sidde alene igen 12 Jeg kunne se, hvem der gik på toilettet, men ellers var det svært at følge med i, hvad der foregik, siger uddannelseshef Annemette Digmann om de tre måneder, hvor hun som et forsøg fl yttede ind på et stillekontor og lod medarbejderne være sig selv. Hun gik derfor glip af at følge med i forhandlingerne om en stor konsulentopgave til afdelingen. Ordren kom ikke i hus, og da medarbejderne senere evaluerede forløbet, viste det sig, at fl ere var klar over, at det ville ende galt. De fornemmede, at den konsulent, som forhandlede, ikke havde styr på aftalerne. På hans telefonsamtaler kunne de høre, at han ikke faldt ind i jargonen hos kunden. Hvis jeg havde været til stede i rummet, ville jeg selvfølgelig have opdaget det og have handlet. Jeg tror også, de andre medarbejdere lettere kunne have inddraget mig i deres bekymringer, siger Annemette Digmann og forklarer, at forløbet var en stærkt medvirkende årsag til, at hun droppede sit ellekontor og igen fl yttede tilbage til medarbejderne. Lederen irkulerer For Annemette Digmann er der noget underligt ved at sidde isoleret, og det har hun gjort oprør imod, lige siden hun blev ansat som hef for uddannelsesafdelingen i Hun startede med titel af kontorhef i et kontor på amtsgården langt fra uddannelsesafdelingen. Ret hurtigt fl yttede hun ud til medarbejderne, hvor der var plads i reeptionen. Det brød medarbejderne sig ikke om. De syntes, det var svært at skulle præsentere deres leder, som en der bare sad i reeptionen, fortæller hun. Siden uddannelsesafdelingen i 1997 gik over til åbne kontorer og arbejde efter prinipperne i New Ways of Working, har Annemette Digmann irkuleret rundt, hvor der var brug for hende. Meningen var at signalere, at ledelse er en del af det daglige liv. Tilstedeværelsen i rummet giver hende både vigtige oplysninger, som hun har brug for som leder og mulighed for at præge kulturen. Nye planer skaber bekymring Ikke alle medarbejdere er imidlertid lige begejstrede for eksperimenterne med samarbejdsformer og indretning. Netop nu står afdelingen igen overfor nye ændringer. Annemette Digmann vil gerne etablere et strategisekretariat midt i det åbne kon- tormiljø, hvor der skal arbejdes med de højt prioriterede opgaver. Planen er, at omlægningen samtidig skal skille de administrative medarbejdere og konsulenterne ad igen, så de administrative kommer til at sidde sammen og styrke deres faglighed. Omlægningen er skitseret på en opslagstavle, hvor de enkelte medarbejdere er plaeret i rummene med en grøn beskedlap. Ligesom ved tidligere omlægninger er der også nu skepsis blandt nogle medarbejdere. En af dem er organisationskonsulent Lena Uldall, som også er afdelingens repræsentant i MED-udvalget. Hun er lige som alle andre medarbejdere medlem af en læringsgruppe, som jævnligt mødes for at oahe hinanden og udveksle erfaringer. Den gruppe vil med det nye forslag blive spredt. Ledelsen mener, at videndeling opstår, blot fordi man sidder ved siden af hinanden. Det tror jeg ikke nødvendigvis på. Dem, jeg oftest vil dele viden med, er mine kolleger i læringsgruppen, og derfor er det ærgerligt, hvis vi nu bliver skilt ad, siger Lena Uldall. Annemette Digmann er godt klar over, at der opstår modstand, hver gang hun introduerer nye forandringer. Men hun vil ikke lade den styre. Vi har alle sammen brug for at blive udfordret og forstyrret, og det gælder om at fi nde det rigtige niveau. Nogle gange kan forstyrrelsen blive så stor, at det bliver uhensigtsmæssigt. Det er jeg selvfølgelig opmærksom på, og som leder anerkender jeg modstanden. Men jeg vil ikke nødvendigvis rette mig efter den. Så risikerer vi, at det altid bliver den laveste fællesnævner, der sætter normen, siger hun. PRESSEKLIP Et stort kontor er spild af plads, for jeg er her sjældent. Samtidig har jeg altså ikke brug for magtsymboler som barskab, stort skrivebord og eget sofa-arrangement. Folk ved jo godt, at det er mig, der bestemmer. Borgmester Nik Hækkerup, Hillerød, i Kommunalbladet 2001

13 PRESSEKLIP Og når man tænker på, at Dostojevskij skrev Forbrydelse og straf i dyb ensomhed på et lille værelse, og at næsten alle nutidens tv-reklamer, quizprogrammer, kursuskonepter og annonekampagner bliver udtænkt i store, tætbefolkede, fleksible og kompeteneudviklende innovationsmiljøer, kommer man pludselig lidt i tvivl midt i al sin forandringsparathed. Klummeskriver Stig Olesen i Jyllandsposten om bogen Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor? 2003 DRIVHUSET BINDER FORVALTNINGEN SAMMEN 13 Ønsket om at fungere som en enhed, fi k for nogle år siden Rødovre Kommune til at samle teknisk forvaltning på én adresse. Derfor blev en ny teknisk administrationsbygning bygget klods op ad den eksisterende materielgård med en glasarkade drivhuset som bindeled mellem de to bygninger. På den måde blev der sendt et fysisk signal til brugere og medarbejdere om, at teknisk forvaltning er én enhed. Siden har vi også på det mentale niveau arbejdet meget med enhedstanken. Medarbejderne er begyndt at arbejde i teams, og ledelsesstrukturen er blevet fl ad. Der er ikke længere langt fra bund til top, og vi er fysisk tæt på hinanden, forklarer teknisk direktør Susan Münster, der oplever, at både det fysiske og mentale arbejde med skabe en enhedsfølelse blandt medarbejderne, er med til at sikre en bedre, fl eksibel og mere effektiv bruger- og borgerbetjening.

14 14 ET RUM TIL DE SVÆRE BESLUTNINGER En lang og svær beslutningsproes kan bliver speedet op i en beslutningsgenerator. Det er en anderledes workshop i et speialbygget rum I bund og grund går det ud på at sætte folk ind i et kæmpe lokale og ikke lukke dem ud, før de har fundet en løsning. Det lyder lidt, som når kardinalerne skal vælge ny pave, men i Aelerated Solutions Environment, ASE, er der ingen hvid røg, men masser af whiteboards. ASE er et rum og en proes. I rummet er alle vægge lavet af fl ytbare tavler i forskellige størrelser og former, og ellers bliver man inspireret og udfordret af kreative og tekniske virkemidler som for eksempel legetøj, musik, spændende og mærkelige bøger, lys og dekorationer. Alt dette indgår i proessen, der med op til 80 deltagere ofte kan vare op til 12 timer på en dag. Metoden er udviklet i USA i 70 erne af arkitekten C. G Taylor, mens den kom til Danmark i 90 erne, hvor blandt andre konsulentfi rmaet Cap Gemini indførte den. Deltagerne får ikke udleveret et program, men bliver derimod mødt med et krav om at udlevere deres mobiltelefoner, hvilket hokerer mange. I stedet får de programmet at vide for 1-2 timer ad gangen. Der er ikke faste spisetider i stedet får deltagerne mad i workshoplokalet, når de er sultne. Der er heller ingen pauser. Proessen kan på nogle punkter minde om den afgørende fase i overenskomstforhandlingerne. Der skal fi ndes en løsning, og man arbejder igennem. Derfor oplever mange, at de kommer frem til beslutninger, som det på traditionel vis tager måneder at tage. Et speielt trænet team sørger for, at proessen, forløbet og dokumentationen kører optimalt fra start til slut. Selve workshoppen tager lang tid at forberede, og et ASE forløb munder ofte ud i, at man kender hinanden langt bedre på tværs af afdelinger og ikke mindst personligt, fordi man aktivt har været en vigtig del af en proes sammen med kolleger, hefer og medarbejdere. PRESSEKLIP Herfra hvor jeg sidder, kan jeg se irka 50 personer. Men det er selvfølgelig kun de 12 nærmeste telefoner, jeg hver gang tror, er min. Tillidsrepræsentant Niels Rolskov, Banestyrelsen i DJØF-bladet PRESSEKLIP Læs mere om Fremtidens Kontor Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor? Eva Bjerrum og Ole Nielsen, JPBøger 2003 Arbejdsrummet Karen Mosbeh, eget foralg, 2003 Senario år 2008: Rum og relationer på fremtidens kontorarbejdsplads, Eva Bjerrum og Ole Nielsen, BAR FOKA januar Fremtiden kommer i spring Maria-Therese Hoppe, Ashehoug 2003 The Creative Offie af Jeremy Myerson and Philip Ross. Forlaget Gingko Press Design for hange, af Franis Duffy, Greenberg, Myerson, Powell, 1998 Den fleksible arbejdsplads. En guide for virksomhed og medarbejdere af Eva Bjerrum, Kirsten F Eriksen, John B Simonsen, Teledanmark, The New Offie af Franis Duffy, forlaget Conran Kodeordet skal være variation. Det er ikke alle medarbejdere, der har de samme behov. Men hvis man som leder ønsker at tiltrække medarbejdere med særlige kompetener inden for samarbejde, så skal de fysiske rammer understøtte det. Planlægningshef Karen Mosbeh, Slots- og Ejendomsstyrelsen i Berlingske Tidende 2003 Forandrings- og videnledelse Ledelsesværktøjer, BAR FOKA, , kan købes hos ASC, Om videnledelse perspektiver til refleksion af Christensen (red), forlaget Samfundslitteratur 2002 At gøre en forskel, Ole Steen Andersen, Børsen, 2001 Værdiledelse, af Ole Thyssen, Gyldendal 2002 Indeklima lavet af BAR FOKA, BAR Soial & Sundhed og BAR Undervisning & Forskning. Branhevejledning om indeklima, BAR FOKA m.fl Hentes på

15 GODE RÅD TIL PROCESSEN Målene skal passe til arbejdspladsens værdigrundlag. Ledelsen skal gå forrest og melde klart ud om mål og delmål. Målene skal være forståelige, konkrete og nærværende for medarbejderne - og ikke varm luft! Lav en helhedsløsning som er tilpasset virksomheden og tager hensyn til både fysiske rammer, teknologi og organisering af arbejdet. Lav mål for læring, videndeling, organisering af arbejdet og ledelse. Involver medarbejderne lav en visionsproes og gør det klart, hvad ledelsen bestemmer, og hvad medarbejderne kan få indflydelse på. Find en balane i den demokratiske proes det giver ikke nødvendigvis bedre resultat og mere tilfredshed, hvis alle skal være enige. Omvendt kan det være svært at implementere mål, hvis en omstrukturering er meget topstyret. Besøg andre arbejdspladser og få inspiration, men husk, at I ikke kan kopiere andres løsninger. Undersøg arbejdsproesserne. Registrer hvor meget medarbejderene er på arbejdspladsen og hvor tit de arbejder mobilt eller hjemme. Tænk i fleksible løsninger med hensyn til omputere og telefoner og vær opmærksom på betydningen af effektiv elektronisk arkivering. Glem ikke at ledere og mellemledere ofte får andre roller og måske har brug for nye kompetener. Informér gennem hele projektet. Aeptér at ikke alle mennesker er lige parate til forandring. 15 Sørg for at det bliver en vedvarende proes, så arbejdspladsen hele tiden udvikler sig i takt med, at målene ændrer sig. Nedsæt en projektorganisation og eventuelt lokale projektgrupper. Diskuter om rygepolitikken passer til de nye arbejdsformer og den nye indretning. HER GÅR DET OFTE GALT Lederen bevarer sit eget kontor, mens alle andre arbejder i åbne miljøer. Arbejdspladsen fokuserer mere på, at kontormiljøet skal være pænt og ordentligt, end på at medarbejderne skal kunne trives og arbejde i miljøet. Det kan ende med upersonlige arbejdspladser og mange husregler, frem for arbejdspladser der summer af liv med notater og planher på væggene. Man indretter udelukkende åbne miljøer. Arbejde består ikke udelukkende i videndeling og samtaler, men også i for dybelse. Der skal være forskellige rum til forskellige formål. Udviklingen og kvalifieringen af mellemlederne er mangelfuld i omstruktureringsproesser, der stiller krav om en ny ledelsesform. Medarbejderne bliver ikke hørt. Ledelsen inddrager medarbejderne og sikkerhedsorganisationen for sent i proessen, og det kan medføre at de bliver modstandere af forandringerne. Der spares for mange kvadratmeter ved nybyggeri, så der ikke bliver mulighed for fleksibel indretning og forskellige typer lokaler og miljøer. Organisationen undervurderer opgaverne i forbindelse med omstillingsproessen. Løsningerne bliver for ensartede. Forskellige medarbejdergrupper har forskellige behov som afhænger af arbejder måder og arbejdsindhold.

16 DANSKE LEDERE VIL AF MED CELLEKONTORET Danske ledere er godt i gang med at afvikle enkeltmandskontoret. I stedet satser de på fælleskontorer, hvor videndeling og teamwork kan blomstre Hver tredje danske hef har planer om at reorganisere, ombygge eller forandre virksomhedens kontorer i løbet af de næste to år. Målet er blandt andet at styrke virksomhedernes konkurreneevne.tallet er hentet fra den danske del af en nordisk Gallupundersøgelse. Hovedkonklusionen i undersøgelsen er, at videndeling og teamwork er helt afgørende for sues. Lederne har ikke kun klare holdninger til fremtidens kontor. De er parate til at handle. To ud af tre ønsker ikke længere at indrette nye enkeltmandskontorer, men vil i stedet satse på større eller mindre fælleskontorer. 150 danske ledere har deltaget i undersøgelsen, der viser: 87 % mener, videndeling blandt de ansatte er vigtig for virksomhedens konkurreneevne 50 % mener, teamwork er meget vigtig for udviklingen af nye produkter og proesser 21 % gør noget aktivt for at måle videndeling blandt medarbejderne 41 % gør en stor indsats for at stimulere videndeling blandt de ansatte 87 % gør en større eller mindre indsats for at stimulere videndeling blandt de ansatte 60 % forudser at medarbejderne fremover vil arbejde mere hjemme 63 % vil ikke indrette nye enkeltmandskontorer 50 % vil indrette nye storrumskontorer 67 % vil indrette fl ere mindre fælleskontorer Kilde: Gallupundersøgelsen er foretaget for Den Nordiske Kunnskapsarbeitsplassen, Dekar. Den er fi nansieret af Nordisk Industrifond. I Danmark er Center for New Ways of Working under Alexandra Instituttet involveret i projektet. Branhearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration består af repræsentanter for arbejdsgiverne og de faglige organisationer. BAR FOKA udarbejder information, temamøder og uddannelse om arbejdsmiljø til medarbejdere og ledelse i administrationen i staten, amter, kommuner og i finanssektoren. Flere eksemplarer af temahæftet: Arbejdsmiljørådets Servie Center, tlf ,

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Storrum er ikke noget nyt Der er ikke den store forskel til i dag NNC - storrum Hvorfor storrum

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Kloge indkøb til kontoret

Kloge indkøb til kontoret Kloge indkøb til kontoret En guide om arbejdsmiljø og indkøb til sikkerhedsorganisation, indkøbere og medarbejdere Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration Tænk på trivsel og arbejdsglæde

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

VISIONER OM FREMTIDENS ARBEJ DSPLADS

VISIONER OM FREMTIDENS ARBEJ DSPLADS VISIONER OM FREMTIDENS ARBEJ DSPLADS Zoom ind på 2015 Storrumskontorer, stress, hævesænkeborde og videndeling. Det er nogle af de emner, der popper op, når vi diskuterer arbejdslivet. Hvad vil diskussionen

Læs mere

Første workshop for lokale impact coaches afholdt

Første workshop for lokale impact coaches afholdt Første workshop for lokale impact coaches afholdt Den 18.-21. maj afholdtes de første workshops for de nye lokale impact coaches. På disse undervisningsdage blev deltagerne introduceret til deres nye rolle

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere