Kapitel 30. Virksomhedskapital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 30. Virksomhedskapital"

Transkript

1 Kapitel 30. Virksomhedskapital Indledning Udgangspunktet for analysen i dette kapitel er identisk med slutresultatet af analysen af den simple vareproduktion. Dette slutresultat var polariseringen mellem de uselvstændige og selvstændige. Fremstillingen er abstrakt. Vi betragter den enkelte virksomhed og ser dermed bort fra relationen - dvs. konkurrencen - mellem de mange virksomheder; først i næste kapitel analyserer vi den kapitalistiske økonomi i sin helhed. Desuden abstraherer vi fra aktiekapital og lånekapital Grundtræk i den abstrakte virksomhedsmodel I den simple vareproduktion er alle agenter både forbrugere og selvstændige producenter. Efter konkurrencens polarisering har vi to, kvalitativt forskellige agenter: Den selvstændige producent, der har en virksomhed. Qua vinder ejer han penge; dette er hans definitoriske særtræk. Da det var som selvstændig producent, han vandt i konkurrencen, ejer han også produktionsfaktorer, men det er uvæsentligt for det videre forløb - køb af nye faktorydelser - og ikke indbegrebet i hans vinderstatus; derfor abstraherer vi i første omgang fra denne mulighed. Og så den agent, der ikke selv kan producere. Hun er qua taber uden penge, men må antages - ellers er hun udstødt - at besidde én eller flere værdifulde produktionsfaktorer. Denne agent er uselvstændig. Da hun ikke selv kan bruge sine faktorer, må hun overlade dem til andre, og kommer for så vidt under andres kontrol; dette er naturligvis mest åbenbart for arbejderen, hvis arbejde bliver undergivet virksomhedens styring. Vi må forudsætte, at agenten kun sælger faktorydelsen, ikke selve faktoren, thi i modsat fald afhændes hendes eneste kilde til rigdom, og hun vil glide ud af det økonomiske system, altså blive reduceret til udstødt. Min argumentation for denne model har været dobbelt: Positiv, ved at udlede den af simpel vareproduktion, og negativ, ved at kritisere kredsløbsmodellens antagelse om en ressourceløs virksomhed. Den 'reviderede' kredsløbsmodel fungerer naturligvis på den måde, at virksomheden med sine penge køber faktorydelser, og dernæst organiserer ydelsernes samvirke til et produkt der sælges til faktorejerne; disse har gennem salg af faktorydelserne sikret finansieringen af købet af 244

2 færdigvarer. Dermed får vi foruden markedet for færdigvarer også et marked for faktorydelser. Idet vi ser bort fra virksomhedskapitalistens eget køb af færdigvarer, kan modellen illustreres således: Betaling for varer Uselvstændige agenter: Produktionsfaktorer Varer Selvstændige agenter: Penge Faktorydelser Faktorindkomster Agenterne er ikke ligestillede, så modellen er ikke symmetrisk. Udgangspunktet er virksomhedens penge, for her ligger magten. I symbolsk form må modellen derfor udtrykkes således: Penge : IDNWRU\GHOVHU : SURGXNWHU : SHQJH mens faktorejernes (underordnede) kredsløb er: Faktorydelser : SHQJH IDNWRULQGNomst) : IRUEUXJVgoder. Dette er i modsætning til den simple vareproduktion, hvor agenterne er kvalitativt identiske, således at der kun er ét kredsløb. Udgangspunktet er agenternes produktionsfaktorer; disse forarbejdes til produkter, der sælges for penge, hvorefter agenten med disse penge køber forbrugsgoder: Produktionsfaktorer : SURGXNWHU : SHQJH : IRUEUXJVJRGHU 245

3 Det er klart at virksomhedskapitalens kredsløb er uden mening, med mindre det resulterer i et pengeoverskud, en profit. Hvordan er positiv profit mulig? Hvorfor udtømmes provenuet fra varesalget ikke i omkostningerne, altså betalingerne til faktorejerne? Før vi tager fat på dette spørgsmål, skal de to agenttyper nærmere omtales De uselvstændige: Faktorejerne Produktionsfaktorerne kan opdeles i arbejdskraft, natur ('jord') og producerede produktionsmidler ('maskiner'). Denne opdeling er udtømmende, fordi en faktor enten er menneskelig eller ikke-menneskelig eller en kombination heraf. Andre kategoriseringer kan tænkes, men denne har den fordel at aflønningen til ydelserne fra disse faktorer er etablerede økonomiske kategorier, nemlig løn, jordrente og 'rental'; det sidste gengiver jeg på dansk som 'maskinleje', især for at undgå forveksling med 'rente', der er en væsensforskellig kategori. Böhm-Bawerk har ret i at maskiner er afledede og for så vidt en metakategori i forhold til de to 'oprindelige' produktionsfaktorer, og i at maskinens særtræk i forhold til disse er tiden. Denne teknologiske analyse er imidlertid økonomisk irrelevant. Økonomisk går skellet mellem maskiner og jord, der kan sælges (om end kun deres ydelser bliver solgt i vor model) og arbejdskraft, der ikke kan sælges; dette fremgik af kritikken i Kapitel 22.2 af Marx's teori om at arbejdskraften er en vare under kapitalismen. Og økonomisk er der intet skel mellem ydelsen fra de tre faktorer: Arbejde, jordydelse og maskinydelse kan alle sælges som enhver anden vare, og dermed give den pågældende faktorejer en indkomst. Økonomisk set er de tre ydelser på samme logiske nivo; dette harmonerer med de moderne neoklassikeres opfattelse, som det fremgår af deres kredsløbsmodel. I øvrigt ser jeg i resten af afhandlingen stort set bort fra jorden. Faktorejerne udlejer deres faktorer. Denne økonomiske relation er væsensforskellig fra det udlån, som vi analyserer i Kapitel 34. Udlån er en intertemporal udveksling af to forskellige varer, en nutidsvare og en fremtidsvare. Lad os se bort fra penge og rente og koncentrere os om selve udlånsformen: Hvis jeg nu udlåner 10 stole, skal jeg blot have 10 stole af samme kvalitet tilbage, ikke nødvendigvis de samme 10 stole, om end dette naturligvis ikke er udelukket (såfremt jeg ikke har brugt stolene, hvorved de ville være blevet slidt og altså ikke længere 246

4 være de samme stole). Udleje er et helt andet 'dyr'. Hvis jeg udlejer de 10 stole, skal jeg have netop disse stole tilbage. Det, udlejer for evigt har afhændet og solgt, er 'stoleydelsen', dvs. lejerens nytte ved at bruge stolene i fx ét år. Udleje er identisk med salg af ydelsen, og dette er en ganske almindelig udveksling; ligesom ved salg af en ost er det naturligvis muligt at betalingen falder før eller efter leveringen af godet; fx kan arbejdet betales forud for ydelsen, simultant med den (upraktisk) eller efterfølgende, men disse komplikationer må vi se bort fra, hvis vi vil forstå fænomenet rent. Hvilke motiver må vi tillægge de uselvstændige? Her følger jeg den neoklassiske model, iflg. hvilken de stræber efter nytte; om denne stræben er grænseløs (nyttemaximering) eller ej (nyttesatisfiering) diskuteres i næste kapitel. Deres umiddelbare mål er naturligvis at maximere indkomsten fra faktorudlejningen, men denne indkomst bruger de derefter til at købe færdigvarer. Det er muligt, at en faktorejer med held og/eller dygtighed kan få en så god pris for sin ydelse, at der bliver et så stort pengeoverskud (efter køb af færdigvarer) at hun kan købe fremmede faktorydelser med henblik på at etablere en ny virksomhed. I så tilfælde bliver hun virksomhedskapitalist, men jeg har tidligere argumenteret for at det ikke er videre sandsynligt, at taberen kan rejse sig igen; kortene er på forhånd pakket til fordel for de etablerede virksomheder, så avisdrengen der bliver millionær er undtagelsen. Som vi skal se i Kapitel 32 ændres denne situation, når virksomheden antager form af et aktieselskab: så kan selv et beskedent overskud på kr investeres i en virksomhed. I grundmodellen ser vi imidlertid bort fra muligheden af, at den uselvstændige antager disse nye karaktermasker. Vi holder os til at de køber færdigvarer for at opnå nytte, altså anvender pengene ikke-kapitalistisk (som cirkulationsmiddel). I denne model er faktorerne ikke kapital, heller ikke maskinen; deres ejere er derfor ikke kapitalister, jvf. kritikken i Kapitel 28.5: Den første betingelse for at noget er kapital må være at det har økonomisk værdi, og det har faktorerne ikke, eftersom de ikke købes og sælges på markedet: Arbejdskraften kan ikke sælges, og de øvrige faktorer må vi antage ikke sælges, da deres ejere i modsat fald mister deres eneste aktiver og glider over i rækken af udstødte. Der existerer derfor ikke faktorpriser, kun priser på faktorydelser. Faktorerne er at betragte som exogene forudsætninger for økonomien, på linie med dennes naturlige forudsætninger. Det er lige så irrelevant at tilskrive dem en 247

5 pris som at beregne solsystemets økonomiske værdi (når vi senere i kapitlet tager højde for at virksomheden kan købe og eje maskiner, ændres disses økonomiske status) De selvstændige: Kapitalejerne Virksomheden er allerførst bestemt som vinder i konkurrencen; derfor giver det sig selv at den begynder med et pengeoverskud (profit). Derimod giver det ikke sig selv at disse penge investeres i produktion og dermed antager form af virksomhedskapital. Det kan tænkes at de udlånes, men det ser vi bort fra indtil Kapitel 34. Videre er der intet i vore forudsætninger, der udelukker at vor agent anvender pengene til køb af forbrugsgoder; han kan fortsætte med at producere på det 'gamle' nivo, og omsætte overskuddet i umiddelbar, konkret nytte. Først den kapitalkonkurrence, der omtales i næste kapitel, tvinger agenten til at investere med henblik på at forøge pengene. Men antag nu at vor agent investerer pengene produktivt. Kapitalen antager nu skiftende former: Efter at pengene er blevet givet ud inkarneres kapitalen i de indkøbte faktorydelser og dernæst i de fremstillede produkter, for til slut - gennem salget - at returnere til pengeformen. Kapitalejerens umiddelbare mål må i så tilfælde være at få et så stort afkast fra pengene som muligt; han vil med andre ord stræbe efter at maximere profitten, dvs. salgsprovenu minus omkostninger til køb af faktorydelser. Dette må være konsekvensen på kapitalnivo af den bytteværdimaximering, som jeg argumenterede for i Kapitel Dette gælder hvad enten den genererede profit ønskes anvendt til (fremtids)forbrug eller atter investeres, for begge disse formål virkeliggøres desto bedre, jo større profitten er. Stræben er én ting, succes noget ganske andet. Investeringer er behæftet med stor usikkerhed; Keynes betegnede dem som kun lidt mere sikre end en expedition til Sydpolen (Keynes, 1936: 162). Og selvom vi - som i dette kapitel - ser bort fra aktiekapital og de svingende aktiekurser, fremgår det af hele den hidtidige analyse at markedets immanente uberegnelighed gør forudberegninger mere end vanskelige. Vi skal senere se at bestræbelsen for at overvinde denne usikkerhed er en væsentlig grund for tendensen mod monopolisering. 248

6 30.5. Forholdet mellem faktorejer og virksomhed Hvordan deles et givet salgsprovenu (minus reinvesteringer) mellem faktoraflønning og profit? Kan der overhovedet gives grunde for en tendens til positiv profit? Besvarelsen af disse spørgsmål afhænger af hvilken pris faktorejerne kan få for deres ydelser. Der er her ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved marginalproduktivitetsteorien som en teori om virksomhedens efterspørgsel efter faktorydelser; denne teori rammes ikke af neoricardianernes kritik. Det må være rigtigt at ydelsens marginalprodukt er faldende, og at den rationelle - dvs. profitmaximerende - virksomhed efterspørger ydelser indtil det punkt, hvor indtægten fra en extra ydelse er faldet til at være lig med udgiften, dvs. prisen på faktorydelsen. Før dette punkt - denne efterspurgte mængde af faktorydelser - er der stadig en profit at hente, men derefter er der tab. Efterspørgslen ved alternative priser på faktorydelser kan bestemmes for den enkelte virksomhed, og disses efterspørgselsfunktioner kan adderes til den samlede efterspørgsel. Problemet ligger på udbudssiden. Neoklassisk teori betragter udbudet af faktorydelser som en funktion af faktorprisen, og ved given pris afhænger udbudets størrelse af faktorspecifikke forhold. Arbejdsudbudet afhænger af det marginale ubehag (negative nytte) ved at arbejde mere. Udbudet af maskinydelser afhænger i første omgang af omkostningerne ved at producere maskiner, og i anden omgang - mere fundamentalt - af det formodede marginale venteoffer. Dette meget kort fortalt. Dette er en subjektiv teori. Dens gyldighed er snævert begrænset af institutionelle og objektive forhold, hvilket vi nu skal se. Som det fremgik af kritikken af Marx i Kapitel 22 er arbejdskraften (selve faktoren) ikke en vare, der produceres til et marked og her opnår en markedspris; da mængden af arbejdskraft ikke reguleres af markedet, er denne mængde en exogen størrelse. Udbudet af arbejdsydelsen er selvfølgelig afhængig af lønnen (om end sammenhængen ikke er éntydig, jvf. den bagudbøjede udbudskurve), men med den givne arbejdsstyrke (mængde af arbejdskraft) er der bestemte, absolutte grænser for antal udbudte arbejdstimer; få kan arbejde 16, og ingen 24 timer i døgnet. Arbejdsstyrken, dermed det maximale arbejdsudbud, kan være så lille, at det giver anledning til en gigantisk løn, uden at markedet kan modvirke dette (idet vi ser bort fra substitution fra arbejde til maskinydelser). Der er ingen markedsøkonomiske mekanismer, der kan sætte et maximum for lønnen. 249

7 Men skønt markedet ikke, i sidste instans, kan fremlokke mere arbejde, kan det udskille socialt overflødigt. Arbejdsstyrken kan være så stor dermed arbejdsudbudet så overvældende - at arbejdsmarkedet overfyldes, således at lønnen falder under subsistensnivoet; men sker det, udstødes arbejdere fra markedsøkonomien (hvad enten de dør af sult eller finder andre overlevelsesmuligheder). Arbejdsmarkedet kan ikke koordinere positivt, kun negativt, på den hårde ex post facon. Derfor er lønnen ubestemt, bortset fra at den har et minimum. Vi kan udtrykke det på den måde at 'overskudslønnen' - over det nævnte minimum - er exogent bestemt; dette er også Sraffa's resultat, men hans argumentation er en helt anden. Det er klart at vi med disse ræsonnementer befinder os indenfor en meget abstrakt model. Arbejdsudbudet ses i det store og hele som determineret af arbejdskraften, og arbejdet ses som en homogen størrelse; i mere konkrete modeller må der tages højde for arbejdskraftens vidt forskellige kvalifikationer. Lad os nu betragte udbudet af maskinydelser. Der er ingen institutionelle hindringer for køb og salg af maskiner - og i næste afsnit inddrages dette da også - men både vor aktuelle model såvel som neoklassikernes mest abstrakte kredsløbsmodel ser bort herfra. Derfor gælder præcis det samme for maskinlejen som for lønnen, dvs. den er ubestemt. Også her er der dog et minimum, for så vist som maskinejeren skal kunne leve af lejen; falder lejen herunder glider faktorejeren ud af økonomien. Da virksomhedens omkostninger således i sidste instans er økonomisk ubestemte, er profitten det også. I Marx's teori er det arbejdsdagens længde, der er økonomisk ubestemt; det kan kritiseres, men hans følgeslutning forekommer mig rigtig: at forholdet mellem faktorindkomst og profit så må bestemmes af det nøgne, økonomiske magtforhold. Trækker dette i retning af positiv profit? eller peger det snarere på at salgsprovenuet udtømmes i faktorbetalinger? Det første. Især når vi som her forudsætter fri konkurrence, og dermed ser bort fra fagforeninger, er styrkeforholdet overvældende på virksomhedskapitalens side. Det er fejlagtigt at sige at de to parter er ligestillede, med henvisning til at mens virksomheden har penge har faktorejerne produktionsfaktorer. I en markedsøkonomi vil den aktuelle og potentielle konkrete rigdom altid være sekundagoder i forhold til pengene. Produktionsfaktorerne er en usikker kilde til indkomst, mens pengene er sikker indkomst; kan parterne ikke blive enige om en pris på faktorydelserne, kan kapitalisten stadig klare sig i kraft af sine penge, mens faktorejeren er fortabt. I en konfliktsituati- 250

8 on kan arbejdskøberen holde ud meget længere end arbejdssælgeren. For så vidt er der en kraftig tendens til positiv profit; fx bliver virksomhedens oprindelige 10 mio kr på ét år til 11 mio kr, hvilket betyder en profit på 1 mio kr. Men kan det ikke - med Walras - tænkes at konkurrencen mellem kapitalisterne vil erodere profitten? I næste kapitel begrunder jeg, at det snarere er profitten der eroderer konkurrencen. Den måde, hvorpå 'profitproblemet' ofte opstilles, fx hos Marx, kan kritiseres. Spørgsmålet er her: 'Hvor kommer profitten fra?', og herved forstås at vi skal finde ud af hvad profitten (merværdien) inkarnerer; vi skal afdække profitten for at identificere dens skjulte kerne, altså hvad den 'i virkeligheden' - under pengesløret - består af. Efter at have tilbagevist, at profitten kan udspringe af varecirkulationen - købe billigt, sælge dyrt - når Marx som bekendt frem til at profittens væsen er merværdien, altså 'i virkeligheden' er arbejde (merarbejde). Det er prisværdigt at ville støde frem til et fænomens kerne eller essens, og derfor er det en rigtig bestræbelse at søge at bestemme 'profittens grund'; det er det, jeg forsøger. Men i Marx's spørgsmål og svar tingsliggøres denne essens. Noget andet er at arbejdsværdilæren som normativ teori kan argumentere, at kun en arbejdsindsats berettiger til indkomst (jvf. Kapitel 24). Bag profit ligger der ikke eget arbejde - i så fald ville vi ikke have profit men løn - så ud fra den betragtning repræsenterer profit udbytning, 'merarbejde'. - Når et givet salgsprovenu (minus andre faktoromkostninger) skal fordeles på løn og profit, giver det sig selv at lønarbejder og virksomhedsejer står i en éntydig interessekonflikt; højere løn giver mindre profit og vice versa. Dette var betragtningen ovenfor, hvor løn og profit var absolutte størrelser, bestemte beløb. Men dette er kun den ene side af sagen. I Kapitel 26.7 så vi at lønnen og profitraten (der dér blev kaldt rentefoden ) ikke nødvendigvis står i modsætning til hinanden, eftersom profitraten afhænger både af lønnen og af kapitalværdien; derfor kan løn og profitrate samtidig stige eller samtidig falde. Dette giver plads til et interessesammenfald mellem lønarbejde og kapital. På et mere jordnært plan er det velkendt, at også arbejderne har en interesse i at virksomheden går godt og generer en høj profit, der kan reinvesteres, men det samme er altså tilfældet, når vi betragter forholdet alment og strukturelt. 251

9 Marx gjorde ikke meget ud af dette interessesammenfald, men ret beset er det implicit i hans generelle opfattelse af forholdet mellem lønarbejde og kapital som en dialektisk modsætningsfuld enhed. På den ene side har vi interessemodsætningen, der manifesterer sig i løn- og klassekamp. På den anden side subsumeres lønarbejdet under kapitalen, når arbejdere ansættes; for så vist er lønarbejdet ikke adskilt fra, men en del af kapitalen og deler dermed skæbne og interesser med kapitalen. Dette ændrer dog intet ved de to konklusioner ovenfor: At lønnen er økonomisk ubestemt og at profitten normalt er positiv; og hvis profitten er positiv må profitraten også være det Den konkrete virksomhedsmodel: Virksomheden som maskinejer Det er indlysende at ovenstående abstrakte model ikke 'ligner', for det ses ikke ofte at uselvstændige maskinejere lever af at udleje maskiner. Det vi normalt ser er kapitalistiske virksomheder, der producerer maskiner, som købes til evig arv og eje af de virksomheder, som har brug for dem. Sjældnere ser vi virksomheder, der opbygger en maskinpark - kraner, skibe - som udlejes til virksomheder, der enten ikke har råd til så store investeringer eller kun periodisk har brug for dem. Med hvilken begrundelse opererer vi da med den abstrakte, oplagt urealistiske model? Neoklassikerne holder fast i at virksomheden pr. definition er ressourceløs, så når der observeres en maskine i en fabrikshal, vil de sige at en husholdning med sin maskine er flyttet ind; reelt ejer virksomheden maskinen, men analytisk må vi forestille os at virksomhedslederen qua entreprenør lejer maskinen af sig selv qua husholder. Reelt betaler man selvfølgelig ikke til sig selv, men analytisk kan vi sige - siger neoklassikerne - at virksomheden nu betaler en implicit maskinleje til sig selv i sin egenskab af maskinejer. Sådanne implicitte omkostninger spiller en rolle i de faktiske virksomheders regnskaber. Men økonomi er ikke regnskabslære (jvf. Kapitel 28.4), og økonomisk må idéen om sådanne implicitte betalinger afvises. Ikke fordi det er en abstraktion, men fordi konstruktionen er en abstraktion fra denne konkrete virksomheds institutionelle fundament, nemlig ejendomsforholdene. En agent 'køber' ikke noget af sig selv, hun 'betaler' ikke til sig selv. At anvende disse kategorier i denne forbindelse er det samme som at se bort fra deres betydning, som er juridisk-institutionel. 252

10 Det er det samme som at sige at ejendomsforholdene er uvigtige og kan bortabstraheres. 1 Dette lægger - ligesom virksomhedernes regnskabspraksis - en tung dyne af uigennemskuelighed over de virkelige økonomiske magtforhold i dagens kapitalisme. Hvordan kan vi da forsvare den abstrakte virksomhedsmodel? Abstrakte modeller 'ligner' aldrig. De henter ikke deres begrundelse i empirien, men i teorien. Min begrundelse er at det er denne model, der følger af at udvikle kapitalen af den simple vareproduktions sammenbrud. Teorien må holde sig til disse vragrester, ellers får vi ad hoc teori, hvor forudsætninger indføres efter forgodtbefindende. Logisk set er det fuldt så tænkeligt, at den fallerede producent lever af at udleje maskiner som af at udleje arbejdskraft; den umiddelbare model er derfor en, hvor ejere af arbejdskraft og maskiner står overfor virksomheden som pengebesidder. Den historiske overgang til kapitalismen er en anden sag. Her opstod de uselvstændige producenter i mindre grad ved at de tabte i konkurrencen på markedet, og i højere grad ved at selvstændige producenter (især på landet) med legale og illegale metoder blev berøvet deres produktionsmidler (især jorden); dermed blev de frataget muligheden for at udleje disse, samtidig med at de blev uselvstændige. Det eneste, de derfor kunne udleje, var deres arbejdskraft; denne kunne de ikke berøves. Det er denne proces, Marx har beskrevet. Desværre tog han her historien som model for teorien, nemlig ved i sin grundmodel af kapitalismen at sætte ejeren af arbejdskraft op overfor ejeren af de andre produktionsfaktorer. Idet vi nu tænker indenfor teorien, er der gode grunde til at den abstrakte virksomhedsmodel må udvikle sig til den konkrete model, hvor virksomheden ejer maskinerne. For det første er det vanskeligt for den uselvstændige maskinejer at fastholde anvendelige maskiner; hun kan vel i beskedent omfang magte at reparere og forny dem, men hvordan finansiere nye typer maskiner, når den teknologiske udvikling rammer de gamle med 'moralsk forældelse' (som Marx kaldte det)? Også for arbejderen er det svært at fastholde kvaliteten af sin faktor, især i takt med at simpelt arbejde erstattes af kvalificeret. Også de rammes nu af udstødning (i den udstrækning staten ikke formår at omskole dem). For det andet har virksomhedskapitalisten oftest en klar interesse i selv at eje redskaberne og maskinerne. Han undgår usikkerheden om priser og levering på markedet for faktorydelser; i stedet opnår han umiddelbar kontrol med dette element i produktionsprocessen (tænk på besværet med 253

11 at kontrollere det indkøbte arbejde). Virksomhedskapitalen består nu af penge, fx 5 mio kr, plus maskiner til en værdi af måske 10 mio kr, i alt 15 mio kr; pengene gives ud til lønninger. Hvis maskinerne holder ét år og det årlige salgsprovenu er 18 mio kr, bliver den absolutte profit 3 mio kr, og profitraten p' = 3/15 = 20% Privatejendommens 3 former Overgangen fra vare over penge til kapital påtrykker privatejendommen skiftende former. Så længe vi ikke har penge, men blot konkrete varer der udveksles, har vi simpel privatejendom. Godet er sikker ejendom for ejeren, for så vidt som det er sikret mod tyveri. Privatejeren kan forhindre andre i at bruge godet, men har omvendt ingen sikkerhed for at de andre er interesseret i det og derfor vil aftage det; for så vidt er privatejendommen her rent negativ, som i sin grundbestemmelse (jvf. Kapitel 2.7). Under simpel vareproduktion formidles udvekslingen af penge, bestemt som sikker bytteværdi. Pengebesidderen kan nyde godt af at alle andre er interesseret i hans penge. I den forstand er penge social privatejendom; privatejendommen er skiftet fra at være negativ og defensiv til at være positiv og udadvendt. Når pengene antager form af kapital, får vi den offensive og expanderende privatejendommen. I første omgang - i dette kapitel - er den kapitalistiske privatejendom bestemt rent subjektivt (eller 'østrigsk'), nemlig ud fra pengebesidderens formål; han vælger investeringen, men som sagt ville intet være til hinder for at vor pengebesidder straks omsatte pengene i forbrug og dermed valgte et andet formål. I anden omgang - i næste kapitel - vil vi se hvordan og hvorfor denne subjektive frihed fordufter, hvorved kapitalen bestemmes ud fra sin objektive funktion. NOTER 1. Denne praksis når sine tvivlsomme højder, når økonomerne taler om at Robinson betaler 'løn' og 'rente' til sig selv. 2. Det erindres at Kapitalkontroversens - og Sraffa's - modeller alene beregner profitten/ renten på maskinværdien samtidig med at der antages lønarbejde, altså lønudgifter. Dette er ubegribeligt. 254

Sektion E. Marked og penge. Kapitel 14. Kritik af pengeteorier

Sektion E. Marked og penge. Kapitel 14. Kritik af pengeteorier Sektion E. Marked og penge Kapitel 14. Kritik af pengeteorier 14.1. Indledning I dette kapitel diskuteres udvalgte pengeteorier, eller snarere de centrale synspunkter indenfor de forskellige teoriretninger.

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller

Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller and Roskilde universitetscenter SamBas 4. semester 2002 Hus 14.1 Vejleder Børge Klemmensen Skrevet af Mads Ville Markussen, Magnus Bønneland Mortensen

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen

En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen 2 Jordrenten - din fødselsgave En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen Trykt hos Arden Bogtrykkeri A/S for Henry George Forlaget. Printed in Denmark 1995. ISBN 87-90000 -14-5 1. udgave i 1.000

Læs mere

STRUKTUREL RISIKO ------------------------------------------ Forfatter :

STRUKTUREL RISIKO ------------------------------------------ Forfatter : Copenhagen Business School HD i Regnskab og Økonomistyring 2.del Afgangsprojekt --------------------------------------------------- Forår 2013 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her.

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her. KAPITEL V INDLEDNING I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her. Forudsætningerne for disse resultater er en analyse af den særlige "menneskelige

Læs mere

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1 April 2014 Kritisk Debat, April 2014 side 1 Indhold Lederen... 3 Opgør om lønmodtagerrettigheder... 4 Spidsartikel... 8 Keynesianismens muligheder og begrænsninger i en progressiv politisk strategi...

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Et nyt syn på jord, arbejde og penge

Et nyt syn på jord, arbejde og penge Et nyt syn på jord, arbejde og penge Grundlæggende reformer af det økonomiske system Lars Bækgaard, Erik Christensen og Mikkel Klinge Nielsen Høringsoplæg af 20. september 2011 (til brug for høringen d.

Læs mere

Kapitel 47. Den kapitalistiske stat

Kapitel 47. Den kapitalistiske stat Kapitel 47. Den kapitalistiske stat 47.1. Stat og demokrati I princippet kan demokratiet vedtage, hvad det skal være, når blot reglerne i denne særlige beslutningsproces overholdes. Derudover er der ingen

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag.

Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag. Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag. KARL MARX Løn, pris og profit Indledning Borgere! Inden jeg går over til det egentlige

Læs mere