SKØN BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØN BUDGET"

Transkript

1 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter, eksempelvis kontanthjælp eller sygedagpenge, der begge ligger uden for servicerammen. Enkelte områder, herunder kropsbårne hjælpemidler, ligger imidlertid inden for servicerammen. Det er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke områder der ligger uden for servicerammen. Tilbagetrækningsreformen, hvor efterlønsalderen fremrykkes, får konsekvenser for A-dagpenge (omfattet af beskæftigelsestilskuddet) og revalidering (omfattet af budgetgarantien) fra 2014 og frem. Virkningen af reformen for disse ydelser vil indgå i skønskataloget for næste års budget, det vil sige Budget I alt søges om 9,9 mio. kr. i 2013 fordelt på 14 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side. Det skal bemærkes, at den vedtagne budgetmodel for Budget indebærer, at skønskataloget samt de øvrige budgetkataloger for demografi, DUT og tekniske rettelser indgår i basisbudgettet og dermed Hovedoversigten. Finansiering Den forventede merudgift finansieres dels ved, at merudgifterne på det budgetgaranterede område kompenseres i økonomiaftalen med kommunerne for 2013, dels forventes beskæftigelsestilskuddet fra staten som minimum fuldt ud at kompensere kommunen for merudgiften på dette område. Budgetgarantien I Økonomiaftalen for 2013 indgår en foreløbig regulering på 3,8 mia. kr. i bloktilskuddet til finansiering af de budgetgaranterede udgifter. I alt udgør budgetgarantien 43,1 mia. kr. af det samlede bloktilskud ifølge Økonomiaftalen for Reguleringen modsvarer skønnet over udviklingen i udgifterne til: Kontanthjælp Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Aktivering Revalidering Førtidspension Erhvervsgrunduddannelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsprogram Ledighedsydelse I skønnet over den foreløbige budgetgaranti for 2013 er der taget højde for regelændringer i perioden Regelændringer indgår dermed i den foreløbige budgetgaranti på 3,8 mia. kr. Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige I Økonomiaftalen for 2013 har kommuner fået et beskæftigelsestilskud på ca. 14,6 mia. kr., hvilket flugter med kommunernes egne forventninger til udgifterne. Beskæftigelsestilskuddet for Greve Kommunes vedkommende udgør 107,8 mio. kr. i I såvel midtvejsreguleringen for 2012 som efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2011 modtager Greve Kommune positive beløb. Midtvejsreguleringen 2012 beløber sig til 8,5 mio. kr. mens efterreguleringen for 2011 betyder en gevinst på 1,3 mio. kr. BUDGETOPLÆG

2 I 2013 indføres en ny beregningsmodel som følge af justering af udligningssystemet. Den nye beregningsmetode for beskæftigelsestilskuddet har til formål i højere grad at sikre, at tilskuddet matcher den enkelte kommunes udgifter på området. Desuden sættes systemet med 100 % kommunal finansiering ved manglende rettidighed (strafrefusion) i bero i 2 år. Endelig vil regeringen udarbejde et oplæg om refusionsomlægning, hvor KL inddrages, inden udgangen af Styring af skønskonti Budgettet på disse konti er administrationens bedste skøn over behov for ydelser på områderne. I forbindelse med de to årlige økonomi- og aktivitetsopfølgninger, men særligt i forbindelse med de to budgetopfølgninger bliver budgettet revurderet på baggrund af nyeste viden på områderne. Difference mellem 2015 og 2016 Der er i 2013 udarbejdet nye skøn på baggrund af forhold, der forklares i det følgende, herunder befolkningsprognosen. Når budgetoplægget reguleres med den nye befolkningsprognose fra 2012, er det i virkeligheden forskellen mellem prognosen fra 2011 og den nye prognose fra 2012, som budgettet reguleres med i Da der ikke tidligere er budgetlagt for 2016 sættes budget 2016 lig med budget 2015 i budgetoplægget. I budgetåret 2016 er det derfor både forskellen mellem sidste års prognose for 2015 og 2016 og befolkningsudviklingen fra , der skal reguleres for. Forskellen vil som følge deraf som oftest være størst i det sidste budgetoverslagsår. Skemaet nedenfor viser de enkelte skønskonti og de ændringer, der foreslås at indgå i budgettet for de kommende fire år: BUDGETOPLÆG

3 Skøn Nr. Budgetområde Finansiering Område Korr. Budget 2012 netto Diverse kontante ydelser Merudgifter til voksne Budgetgaranti Førtidspension Inden for servicerammen Kropsbårne hjælpemidler n Brøkpension Budgetgaranti Kontanthjælp til integrationslovsborgere Budgetgaranti Kontanthjælp og aktivering Budgetgaranti Sygedagpenge Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud Forsikrede ledige Flexjob og ledighedsydelse Budgetgaranti Seniorjobs Introduktionsprogram til udlændinge Budgetgaranti Budgetgaranti Den kommunale beskæftigelsesindsats Budgetgaranti Beskæftigelsesordninger I alt = merforbrug/mindreindtægt, + = merindtægt/mindreforbrug (1.000 kr.) De ovenstående skøn er administrationens bud på udgiftsudviklingen på de enkelte områder fra 2013 til I det følgende gennemgås skønsområderne punkt for punkt med beskrivelse af forudsætninger for den skønnede udvikling. BUDGETOPLÆG

4 1. Diverse kontante ydelser - enkeltydelser, sygebehandling/medicin, og tilbagebetalinger (mindreforbrug/merindtægt på 0,325 mio. kr.) Efter Aktivlovens 81 kan der ydes økonomisk hjælp til enkeltudgifter til borgere, der er særligt økonomisk vanskeligt stillet. Baseret på Regnskab 2011 og forbruget i de første 5 måneder af 2012 skønnes det, at budgettet kan reduceres med netto 0,100 mio. kr. årligt. Efter Aktivlovens 82 kan der ydes økonomisk hjælp til sygebehandling og medicinudgifter til borgere, der er særligt økonomisk vanskeligt stillet. Baseret på Regnskab 2011 og forbruget i de første 5 måneder af 2012 skønnes det, at budgettet kan reduceres med netto 0,100 mio. kr. årligt Tilbagebetaling: I nogle situationer ydes den økonomiske hjælp mod tilbagebetalingspligt. Der er hidtil ikke budgetteret med indtægter fra tilbagebetaling, men baseret på Regnskab 2011 og forbruget i de første 5 måneder af 2012 skønnes det, at der kan budgetteres med en indtægt på netto 0,125 mio. kr. 2. Merudgifter til voksne (mindreforbrug 0,300 mio. kr.) Efter Servicelovens 100 skal der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Baseret på Regnskab 2011 og forbruget i de første 5 måneder af 2012 skønnes det, at budgettet kan reduceres med netto 0,300 mio. kr. årligt. 3. Førtidspension (merforbrug i 2016 på 5,480 mio. kr.) Statens refusion af kommunens udgifter til førtidspension er siden 1992 faldet fra 100 % til 35 %. Førtidspension tilkendt fra 1992 til 1998 refunderes med 50 %. For førtidspension tilkendt efter 1998 er refusionsprocenten på 35 %. Alle nye førtidspensionister tilkendes førtidspension efter reglerne med 35 % refusion, og der sker en løbende afgang af førtidspensionister med 50 % refusion. I skønskataloget for blev der indarbejdet en stigning i budgettet fra på 3 %. Fra 2015 til 2016 forventes en merudgift til førtidspensioner på 5,480 mio. kr. Området er omfattet af budgetgarantien, som indebærer at kommunerne under ét kompenseres for merudgifter. 4. Kropsbårne hjælpemidler (merforbrug på 0,900 mio. kr.) Udviklingen i forbruget af kropsbårne hjælpemidler stiger, dels på grund af den demografiske sammensætning, og dels på grund af at kommunen har tabt flere sager i Ankestyrelsen. Greve Kommunes forbrug på området ligger lavt i forhold til sammenligningskommunerne. En tillægsbevilling for 2012 er indarbejdet i forbindelse med BO1/ Brøkpension (merforbrug på 0,803 mio. kr.) En afgørelse i Ankestyrelsen i 2011 betyder, at borgere, der modtager brøkpension, skal have en højere sats en tidligere beregnet. En tillægsbevilling for 2012 på 0,657 mio. kr. er indarbejdet i forbindelse med BO1/2012. Da der forventes en stigning i antallet af personer, der modtager brøkpension, samt indeksregulering af pensionen er beløbet i årene forhøjet til et forventet merforbrug på 0,803 mio. kr. Forsørgelsesudgifterne på beskæftigelsesområdet (punkt 6-14) Vedtagelsen af Finansloven for 2012 har medført en generel stigning i udgifterne på kontanthjælpsområdet. Baggrunden er afskaffelsen af starthjælp, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timers reglen. På baggrund af Finansloven for 2012 stiger udgifterne på området med ca. 3,7 mio. kr. i 2013 for Greve Kommune. Dette er indarbejdet i BO1/2012 også i budgetoverslagsårene. Samtidig er grundtilskuddet for integrationslovsborgere faldet, hvilket betyder en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. BUDGETOPLÆG

5 for kommunen. Denne ændring indgår i skønskataloget for Budget , og virkningen i 2012 vil blive indarbejdet i BO2/2012. Kommunen forventer at blive kompenseret for både merudgifterne samt mindreindtægterne på disse områder via bloktilskuddet (budgetgarantien). Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt en prognose over ledigheden pr. 31. maj 2012, der viser, at i Greve Kommune forventes arbejdsløsheden i 4. kvartal 2013 at være faldet med 9,9 % i forhold til 4. kvartal 2011 for henholdsvis forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Administrationen regner med et fald på 3,5 % i samme periode for ikke arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette er indregnet i skønnet for Der er tale om et forventet fald over 2 år på 9,9 %, som i 2013 og overslagsårene vil være indregnet med de kendte sæsonkonjunkturer. Forskellen på forsørgelsesudgifterne (kontanthjælp og forsikrede ledige samt den kommunale beskæftigelsesindsats) i 2015 og 2016 i forhold til 2013 og 2014, skyldes en forretningsmæssig investering på ungeindsatsen (den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge), som indtil videre kun er vedtaget for 2013 og I 2014 foretages en evaluering og på baggrund af denne tages stilling til den fortsatte indsats. 6. Kontanthjælp til integrationslovsborgere (merforbrug på 0,639 mio. kr.) Der søges om et merforbrug på 0,639 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget til kontanthjælp til integrationsborgere. Integrationslovsborgere fik tidligere introduktionsydelse. Denne ydelse er med Finansloven for 2012 afskaffet, og disse borgere får nu kontanthjælp. Greve Kommune skal i 2013 modtage 14 kvoteflygtninge. Konsekvensen er stigende udgifter til kontanthjælp til integrationslovsborgere. Merudgiften er i 2013 skønnet til 0,640 mio. kr. med en stigning de efterfølgende år, idet udgifterne til de 14 kvoteflygtninge ikke vil slå fuldt igennem i 2013, da de 14 kvoteflygtninge vil blive overgivet til kommunen løbende gennem året. Området er omfattet af budgetgarantien. 7. Kontanthjælp og aktivering (mindreforbrug på 2,020 mio. kr.) Der søges om mindreforbrug på 2,020 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for kontanthjælp og aktivering. Administrationen forventer, at den faldende ledighed på 9,9 % i hele perioden fra 4. kvartal 2011 til 4. kvt vil betyde et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 5,0 % (helårspersoner) i forhold til korrigeret budget Dette fald er indregnet i skønnet. Den forretningsmæssige investering på ungeindsatsen (den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge) er ligeledes indregnet i 2013 og Området er omfattet af budgetgarantien. 8. Sygedagpenge (merforbrug på 2,435 mio. kr.) På sygedagpengeområdet skønnes et merforbrug på 2,435 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BO1/2012 samt i overslagsårene, blev budgettet nedsat med 4,3 mio. kr. Baggrunden for det nye skøn i forhold til budgetopfølgningen er en ændret sammensætning af modtagere af sygedagpenge. Der tegner sig en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere som sygemelder sig fra ledighed (a-dagpengemodtagere). A-dagpengemodtagere kan ikke være delvist raskmeldte. Sygemeldte fra et job kan være delvist raskmeldte og i den situation skal kommunen kun betale sygedagpenge for de timer, hvor den sygemeldte ikke er i arbejde og i forhold til de udbetalte sygedagpenge opnår kommunen 50 % refusion mod normalt 30 %. Årsagen til stigningen i antallet af sygemeldte fra a-dagpenge skønnes at være dels den forkortede ret til udbetaling af a-dagpenge, hvor nogle ledige sygemelder sig, inden dagpengeperioden udlø- BUDGETOPLÆG

6 ber, dels en øget aktivering, hvor nogle sygemelder sig inden aktivering. Dette giver et større pres på kommunens udgifter til sygedagpenge. Området er omfattet af budgetgarantien. 9. Forsikrede ledige (merforbrug på 4,839 mio. kr.) Der forventes et merforbrug på 4,839 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til korrigeret budget. Jfr. BO1/2012 har der i 2011 været problemer med at beregne, hvor stor en del af finansieringen af de forsikrede ledige kommunen skulle medfinansiere. Ledige, som har haft en tidligere ledighedsperiode, er ikke omfattet af en ny karensperiode. Dette betyder, at kommunen skal medfinansiere dagpengeudgiften fra den første ledighedsdag og ikke først efter karensperiodens udløb (i 2013 efter 4 uger). Administrationen har inddraget erfaringerne fra 2011 i karensberegningerne i skønskataloget. Herudover har administrationen valgt at nedsætte budgettet til løntilskudsjobs til forsikrede ledige, da en del af de løntilskudsjobs, kommunen skal stille til rådighed, anvendes til kontanthjælpsmodtagere. Derfor er der indregnet 24 forsikrede ledige yderligere på A-dagpenge i forhold til det budgetlagte, hvilket øger dagpengeudgifterne med 3,4 mio. kr. Samtidig falder udgifter til løntilskudsjobs og aktivering af forsikrede ledige tilsvarende. Administrationen forventer samlet et fald i antallet af forsikrede ledige på 6,0 % i forhold til det korrigerede budget. Dette fald er indregnet i skønnet. Den forretningsmæssige investering på ungeindsatsen (den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge) er ligeledes indregnet. Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 10. Fleksjob og ledighedsydelse (merforbrug på 0,302 mio. kr.) Der søges om merforbrug på 0,302 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for fleksjob og ledighedsydelse. Området er under pres. Der er blevet flere fleksjobvisiterede samtidig med at de, der er i fleksjob, har svært ved at beholde dette. Hvis fleksjobbere mister jobbet, modtager de ledighedsydelse, som er dyrere for kommunen. Samtidig skal kommunen finansiere udgifterne 100 %, når den fleksjobvisiterede har været på ledighedsydelse i mere end 12 måneder. Området er omfattet af budgetgarantien. 11. Seniorjobs (merforbrug på 0,640 mio. kr.) Der skønnes et merforbrug på 0,640 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for seniorjobs. Området forventes at komme under pres efter vedtagelsen af den kortere dagpengeperiode. For at få et seniorjob skal man dog p.t. være over 55, være medlem af en A-kasse samt være berettiget til efterløn (betale efterlønsbidrag). Der er budgetteret med, at der kommer 2 personer mere i seniorjob i kommunen, så der i alt vil være 4 personer. Området kan dog komme under yderligere pres. 12. Introduktionsprogram til udlændinge (merforbrug på 2,104 mio. kr.) På området søges om merforbrug som følge af en mindreindtægt på 2,104 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved vedtagelsen af Finansloven for 2012 blev grundtilskuddet for flygtninge nedsat fra kr til Dette er indregnet i skønnet. Kommunen bliver dog kompenseret via budgetgarantien, som området er omfattet af. 13. Den kommunale beskæftigelsesindsats (mindreforbrug på 0,614 mio. kr.) Der søges om et mindreforbrug på 0,614 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området reguleres i forhold til forventede helårspersoner og er omfattet af budgetgarantien. 14. Beskæftigelsesordninger (merforbrug på 0,561 mio. kr.) Der forventes et merforbrug på 0,561 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for beskæftigelsesordninger. Administrationen forventer en stigning på netto 0,5 mio. kr. alene på mentorordningen, hvor mentorer støtter borgeren i at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er der budgetteret med flere kontanthjælpsmodtagere i kommunalt løntilskud end i tidligere år. Området er omfattet af budgetgarantien. BUDGETOPLÆG

7 Tillæg til skønskatalog Ved BO2/2012 kunne flere områder konstatere et behov for justering af de skønsforslag til Budget , der blev udarbejdet tidligere på året. Social- og Sundhedsudvalget Det drejer sig om følgende ændring på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.04 Sundhed: A - Merforbrug til hospiceudgifter på 0,677 mio. kr. årligt Hospiceudgifterne er en del af det kommunalt finansierede sundhedsområde, og er svært styrbare for kommunen, da det er hospitaler og praktiserende læger, der visiterer til ydelsen. Skønnet for det forventede merforbrug er baseret på indeværende års afregninger samt den historiske forbrugsudvikling. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget På Erhvervs og Beskæftigelsesudvalgets område er der 3 ændringer til skønskataloget for Budget På område 6.01 Forsørgelsesudgifter drejer det sig om: B - Merforbrug til brøkpension på yderligere 0,457 mio. kr. årligt En afgørelse i Ankestyrelsen i 2011 betyder at borgere, der modtager brøkpension, skal have en højere sats end tidligere beregnet. Det har vist sig, at merforbruget på området i 2012 overstiger det bevilgede merforbrug ved BO1. Der forventes et yderligere merforbrug på 0,700 mio. kr. Merforbruget i overslagsårene indgår i det oprindelige skønskatalog med 0,803 mio. kr. alle år. Dette beløb søges øget med 0,457 mio. til 1,260 mio. kr. KL oplyser, at der forventes kompensation for merudgiften. C - Merforbrug til fleksjob/ledighedsydelse på yderligere 1,079 mio. kr. årligt Stigningen i de fleksjobvisiterede har været større end antaget ved BO1/2012 og ved BO2 vurderes der at blive 117 helårspersoner på ledighedsydelse i 2012, altså en stigning på yderligere 7 helårspersoner. Administrationen har indarbejdet stigningen i de fleksjobvisiterede og vurderer, at den medfører et merforbrug på 1,079 mio. kr. i 2012 samt i overslagsårene. I det oprindelige skønskatalog indgik et merforbrug på 0,302 mio. kr. Dette beløb søges øget med 1,079 mio. kr. til 1,381 mio. kr. Området er omfattet af budgetgarantien. På område 6.02 Aktivitetstilbud, er der følgende ændrede skøn: D - Merforbrug til driftsudgifter til den komm. beskæftigelsesindsats på 0,303 mio. kr. årligt Antallet af helårspersoner på forsørgelse er siden BO1 steget yderligere med ca. 22 personer. Dette øger budgetbehovet på rådighedsrammen med 0,303 mio. kr. i 2012 og overslagsårene. Området indgår i det oprindelig skønskatalog for med et mindreforbrug på 0,614 mio. kr. i og 0,485 i 2015 og Dette beløb søges nedsat til 0,311 mio. kr. i og 0,182 mio. kr. i 2015 og Området er omfattet af budgetgarantien. Revideret samlet skønskatalog I alt søges om yderligere 2,516 mio. kr. årligt i skønskataloget for Budget Skemaet nedenfor viser de enkelte skønsforslag inkl. justeringer, der foreslås at indgå i budgettet for de kommende fire år. De justerede skøn er fremhævet i skemaet. Det reviderede skønskatalog udgør i alt 12,450 mio. kr. i AJOURFØRING

8 Skøn Nr. Budgetområde Finansiering Område Korr. Budget 2012 netto Diverse kontante ydelser Merudgifter til voksne Budgetgaranti Førtidspension Inden for servicerammen Kropsbårne hjælpemidler Indenfor serviceramme Hospice Brøkpension Budgetgaranti Kontanthjælp til integrationslovsborgere Budgetgaranti Kontanthjælp og aktivering Budgetgaranti Sygedagpenge Beskæftigelsestilskud Forsikrede ledige Budgetgaranti Flexjob og ledighedsydelse Budgetgaranti Seniorjobs Introduktionsprogram til udlændinge Budgetgaranti Budgetgaranti Den kommunale beskæftigelsesindsats Budgetgaranti Beskæftigelsesordninger I alt , = merforbrug/mindreindtægt, + = merindtægt/mindreforbrug (1.000 kr.) 2 2. AJOURFØRING

I alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side.

I alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side. Indledning Skønskataloget omfatter udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er som oftest tale om overførselsudgifter, eksempelvis kontanthjælp,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2013

Budgetopfølgning 1/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning /2013 23.04.2013 A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Samlet Korrigeret Forbrug

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere