Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø."

Transkript

1 Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en række juridiske anbefalinger i forbindelse med etablering af en juridisk person(er) til: 1) at forestå håndteringen af forundersøgelsen vedrørende etableringen af en hawindmøllepark ved Samsø. 2) at forestå ejerskabet af den senere etablerede hawindmøllepark. Baggrund: Samsø Energiselskab har fra Energistyrelsen modtaget tilsagn om ret til at iværksætte forundersøgelser vedrørende etablering af en havvindmøllepark ved Samsø, ligesom Samsø Energiselskab har modtaget støtte fra Energistyrelsen til projektet. Det er fra Samsø Energiselskabs side vurderet, at der herefter er gode muligheder for, at en hawindmøllepark bliver etableret. Den samlede investeringsmæssige ramme for projektet antages at være mellem 200 og 250 mio. kr., afhængig af møllestørrelsen. På baggrund heraf har Samsø Energiselskab ønsket udarbejdet et juridisk responsum til belysning af hvorledes etableringen af den ovenfor nævnte juridiske person(er) kan ske. Baggrundsmateriale: Grundlaget for nærværende responsum er følgende materiale udleveret af Samsø Energiselskab: - Notat af 25. marts 2000, "Samsø Havvindmøllepark - principper for ejerskab". - Skrivelse af 25. april 2000 fra Samsø Energiselskab til advokaterne Storgaard og Høholt Jensen. - Vedtægter for Samsø Energi- og Miljøkontor. - Vedtægter for Samsø Energiselskab S.M.B.A. - Skrivelse af 17. november 1998 fra Samsø Energiselskab til Energistyrelsen. - Skrivelse af 23. november 1998 fra Energistyrelsen til Samsø Energiselskab. - Uddrag af skrivelse af 15. februar 2000 fra Energistyrelsen til Samsø Energiselskab. Endvidere bygger nærværende responsum på følgende yderligere "materiale": - Møde den 11. april 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, Hans Bjerregård, Green Globe Int., advokat Peter Storgaard og advokat Torben Høholt Jensen. Referat af førnævnte møde.

2 Møde den 9. august 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Brian Juel Jensen, Green Globe Int. og advokat Torben Høholt Jensen. Møde den 5. september 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, Brian Juel Jensen, Green Globe Int. advokat Peter Storgaard og advokat Torben Høholt Jensen. Grundlaget for de i nærværende responsum givne anbefalinger: Med udgangspunkt i det førnævnte baggrundsmateriale kan Samsø Energiselskab ønsker, som danner grundlag for vore anbefalinger, efter vor opfattelse, sammenfattes således: Der ønskes etableret en juridisk person(-er) - i det følgende kaldet den nye organisation - der medfører/indebærer: a) at Samsø Energiselskabs tilladelse/ret til iværksættelse af forundersøgelsen vedr. etableringen af hawindmølleparken kan tilgå/overdrages, til den nye organisation, b) at Samsø Energiselskab sikres ejerandel samt indflydelse på rammerne og styringen af den nye organisation, c) at det juridiske ansvar påhviler den nye organisation, d) at ejerskabet af den nye organisation bliver lokalt, og folkeligt e) at ejerskab alene medfører begrænset hæftelse for deltagerne, f) at indtjeningen i den nye organisation bidrager økonomisk til Samsøs udvikling, g) at skatteindtægter, så vidt muligt, forbliver på Samsø, h) at der sker en lokal kompetenceopbygning. Nærværende responsum vil således for at undgå unødvendig vidtløftiggørelse, i det væsentlige alene beskæftige sig med juridiske problemstillinger, der er relevante i forhold til Samsø Energiselskabs ønsker. Responsummet vil dog for fuldstændighedens skyld ligeledes komme med en række anbefalinger med henblik på at sikre, at den organisationsform der vælges, kan tiltrække mulige investorer og at den valgte organisationsform er en form, som mulige långivere vil være trygge ved. Kan tilladelsen til iværksættelse af forundersøgelsen vedr. etableringen af havvindmølleparken overdrages? Når henses til pkt. a i det forudgående afsnit, vil det være afgørende for om der i det hele taget skal etableres en juridisk person, hvorvidt retten til iværksættelsen af forundersøgelsen kan overdrages. Dette spørgsmål vil blive gjort til genstand for en nærmere undersøgelse i det følgende. Som det fremgår af det udleverede materiale har Samsø Energiselskab, fra Energistyrelsen faet en tilladelse til at iværksætte forundersøgelsen vedrørende etableringen af en hawindmøllepark. Som følge af den givne tilladelse har Energistyrelsen, således som vi har forstået det, bevilget et større beløb, ca. 5 mio. kr., til gennemførelsen af forundersøgelsen.

3 Den givne tilladelse må rent juridisk betragtes som en rettighed, der er tildelt Samsø Energiselskab. Der er dog som udgangspunkt intet der tyder på at der er tale om en eksklusiv ret. På baggrund af det ydede tilskud må man efter vor opfattelse ligeledes lægge til grund, at der for Samsø Energiselskab består en pligt til udelukkende at anvende de modtagne midler til denne forundersøgelse eller aktiviteter som er forbundet hermed. I modsat fald vil midlerne, som det er sædvanligt for så vidt angår offentlige bevillinger, kunne kræves tilbagebetalt af Energistyrelsen. Vi er ikke bekendt med Samsø Energiselskabs økonomiske stilling, men vi formoder at der i selskabet ikke ville være midler til at gennemføre forundersøgelsen, uden den ydede bevilling. Det juridiske udgangspunkt er at overdragelse af rettigheder frit kan ske. I lovgivningen er der dog undtagelser til dette udgangspunkt, og i den juridiske teori er man ligeledes enige om, at rettigheder hvor rettighedsgiveren har lagt vægt på rettighedshaverens person, kvalifikationer og lign., ikke er frit overdragelige. Med hensyn til forpligtelser er det juridiske udgangspunkt at disse kun kan overdrages med samtykke fra den man er forpligtet overfor. Man må formode at Energistyrelsen i forbindelse med at tilladelsen er givet, har lagt vægt på Samsø Energiselskabs organisation og know-how. Når hertil kommer den forpligtelse, der er pålagt Samsø Energiselskab i forbindelse med de ydede tilskud, kan man efter vor opfattelse ikke frit overdrage tilladelsen og de ydede tilskud til trediemand - i dette tilfælde - til en juridisk person. Det må på baggrund heraf anbefales, at der hos Energistyrelsen ansøges om tilladelse til at lade de meddelte rettigheder og forpligtelser overgå til en juridisk person. Kan en sådan tilladelse ikke gives, er det vor opfattelse, at det må være muligt at oprette en juridisk person til at udføre forundersøgelsen, således at denne juridiske person fra Samsø Energiselskab far i opdrag, for Energiselskabets regning, at udføre dette arbejde. Opmærksomheden skal dog i den forbindelse henledes på at opgaven, alt efter størrelsen heraf, kan være omfattet af EU reglerne om offentligt udbud, hvorfor det ikke er givet at denne løsning kan anvendes. 0O0 Generelle oplysninger om "juridiske personer", definitioner og begreber: Efter dansk ret har en.fysisk person: - Materiel retsevne, d.v.s. evnen til at erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser. Materiel handleevne, d.v.s. evnen til selv at disponere over sin retsevne. Processuel partsevne, d.v.s. evnen til at være part i retstvister. Procesevne, d.v.s. evnen til selv at disponere over sin processuelle partsevne.

4 En juridisk person må antages at foreligge, hvor en formuemasse er udskilt således fra sine ejere, at den i eget navn og principielt uafhængigt af ejerne har opnået de samme evner som en fysisk person. Definitionen er dog på ingen måde entydig eller nærmere fastlagt i lovgivningen. Som eksempler på juridiske personer kan nævnes: aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsforeninger og andelsselskaber fonde. For nemheds skyld vil begrebet selskab blive anvendt som synonym for en juridisk person. Retsstillingen i henhold til gældende dansk ret er den, at der gælder selskabsretlig aftalefrihed. Dette indbærer at der lovligt kan stiftes selskaber som ikke er omfattet af selskabslovene. Et selskab der ikke på væsentlige punkter adskiller sig fra eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab vil dog blive betragtet som værende et sådant, med den følge at selskabet er omfattet af de love der knytter sig til disse selskaber. Nok gælder der selskabsretlig aftalefrihed, men i realiteten eksisterer denne aftalefrihed ikke, hvis man ønsker at drive virksomhed. Lov om erhvervsdrivende virksomheder og lovens krav om anmeldelse af selskaber med begrænset hæftelse medfører at der eksisterer en udstrakt grad af typebundethed der indebærer, at man i realiteten må vælge mellem en af de kendte konstruktioner/former hvis man ønsker at etablere en juridisk person til drift af virksomhed, og vindmølledrift med overskud for øje ervirksomhed. Den selskabsretlige aftalefrihed må således i højere grad antages at foreligge indenfor rammerne af den enkelte selskabstype hvor lovgivningen i mange henseender levner et vist spillerum for/giver en række valgmuligheder for organiseringen af selskabet. Som et eksempel kan nævnes, at man i et anpartsselskab kan vælge om man ønsker at have en bestyrelse eller ej. Kendte selskabsformer med begrænset hæftelse: Som følge af de tidligere nævnte ønsker vil der i det følgende ske en kort gennemgang af forskellige kendte selskabsformer med begrænset hæftelse: Aktieselskab (A/SI: Selskabsformen er lovreguleret i aktieselskabsloven. Selskabets aktionærer hæfter alene med deres indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele aktiekapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer.

5 Aktiekapitalen skal være på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindskud. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for selskabet, herefter skal afholdes en stiftende generalforsamling hvor bestyrelse og revisor vælges. Et aktieselskab skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer. Som en "gyldighedsbetingelse" skal selskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven. Skatte procenten er p.t. 32 %. De enkelte aktionærer beskattes af evt. aktieudbytte samt evt. kursgevinster ved salg. Anpartsselskab (ApS): Selskabsformen er lovreguleret i anpartsselskabsloven. Selskabets anpartshavere hæfter alene med deres indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele anpartskapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer. Anpartskapitalen skal være på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindkud. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for selskabet. Der skal ikke afholdes stiftende generalforsamling. Et anpartsselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse. Som en "gyldighedsbetingelse" skal selskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven. De enkelte anpartshavere beskattes af evt. udbytte samt evt. kursgevinster ved salg. Kommanditselskab (K/S): Selskabsformen er ikke lovreguleret.

6 Ved drift af erhvervsmæssig virksomhed i selskabet, gælder dog lov om erhvervsdrivende virksomheder. I henhold til denne lovs definition indgår i et K/S to hovedbetingelser: 1. Mindst to deltagere skal sammen drive en erhvervsmæssig virksomhed med det formål at fremme deres økonomiske interesser. 2. Der skal være to typer af selskabsdeltagere, dels skal der være en eller flere komplementarer som hæfter personligt, dels skal der være én eller flere kommanditister, som hæfter begrænset med det indbetalte eller lovede indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele kapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer. Der er intet krav til selskabskapitalens størrelse. Ofte vil komplementaren (og kommanditisterne) i selskabet dog være et aktie- eller anpartsselskab hvorfor der i disse tilfælde som minimum vil være kapital svarende hertil. Stiftelse sker ved aftale ved at stifterne underskriver et stiftelsesdokument/aftale om selskabsstiftelsen. Ofte vil man i selskabets vedtægter mv. skele til reglerne for aktie- og anpartsselskaber. Et kommanditselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse, men det vil ofte være praktisk. Selskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket dog ikke er en gyldighedsbetingelse. Generalforsamlingen vil ofte være selskabets øverste myndighed. Selskabet er ikke skattepligtigt. Skattepligten påhviler de enkelte selskabsdeltagere som er skattepligtige i forhold til deres ejerandele. Andelsselskaber (A.m.b.a. eller S.nxb.a.): Selskabsformen er ikke lovreguleret. Ved drift af erhvervsmæssig virksomhed i selskabet gælder dog lov om erhvervsdrivende virksomheder. I henhold til denne lovs definition indgår to hovedbetingelser: 1. Der skal være tale om en erhvervsdrivende virksomhed, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesse gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde. 2. Virksomhedens afkast skal, bortset fra en normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt selskabsdeltagerne i forhold til deres andel af omsætningen eller forblive indestående i virksomheden. Andelshaverne hæfter begrænset, med det indbetalte eller lovede indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele kapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer.

7 * Der er intet krav til selskabskapitalens størrelse. Stiftelse sker ved aftale, oftest ved at stifterne afholder en konstituerende generalforsamling. Et andelsselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse, men det vil være praktisk. Selskabet skal, som en gyldighedsbetingelse, anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen vil ofte være selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven, med mindre selskabet ikke er omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 3. Beskatningen sker som en procentdel af foreningsformuen ved årets udgang. Opmærksomheden skal henledes på, at domstolene i enkelte tilfælde har tilsidesat den begrænsede hæftelse for selskabsdeltagerne i et S.m.b.a. og A.m.b.a.. D.v.s. man har tilsidesat selskabskonstruktionen. Det er ikke muligt nærmere at gennemskue hvad årsagen hertil har været. Noget tyder dog på, at der i disse tilfælde har været tale om selskaber hvor vedtægterne samt kapitalen mv. har være "tvivlsom". Fonde: Fonde der driver erhvervsmæssig virksomhed er reguleret i lov om erhvervsdrivende fonde. En erhvervsdrivende fond skal have en kapital på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindskud. Stifteren(-erne) hæfter ikke for fondens forpligtelser. Fonden hæfter til gengæld med hele sin formue. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for fonden. En erhvervsdrivende fond skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer. Som en "gyldighedsbetingelse" skal fonden anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Fonden er udover tilsyn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underlagt tilsyn fra fondsmyndigheden. (Erhvervsministeriet). Fonden er skattepligtigt i henhold til Fondsbeskatningsloven. Skatte procenten er p.t. 32 %.

8 Stiftelse af en fond er efter vor opfattelse ikke en måde hvorpå de af Samsø Energiselskab udtrykte ønsker bedst kan opfyldes, henset til at fonden "ejer sig selv". Ejerkredsen kan således ikke udvides, således at lokale investorer kan tiltrækkes. Hertil kommer, at de administrative regler for fonde efter vor opfattelse vil medføre en række bindinger for den valgte organisationsform som vil være lidet hensigtsmæssige. Eksempelvis kan fondens formål ikke frit ændres. Valg af selskabsform: Valget af selskabsform vil som hovedregel tage udgangspunkt i de fordele den enkelte selskabsform vil frembyde for selskabsdeltageren(-erne). Hertil kommer naturligvis de ønsker som den enkelte selskabsdeltager måtte have til organisationsformen. Det økonomiske samt skatteretlige aspekt vil ligeledes have en væsentlig indflydelse på valget. Hvor meget kapital skal der anvendes? Hvorledes med skatten? Der kan ikke gives et entydigt juridisk svar på hvilken selskabsform der passer til den enkelte, idet elementer fra flere af de kendte selskabsformer som regel ville have været ideel blanding (hvis det ellers kunne gennemføres). Henset til projektets størrelse og indhold skal vi anbefale, at der i første række stiftes et aktieselskab til håndteringen af forundersøgelsen vedrørende etableringen af hawindmølleparken. Når forundersøgelsen er gennemført og projektet forhåbentlig skal gennemføres forestår dette selskab ligeledes bygherre rollen. Herefter stiftes eventuelt i anden række et aktieselskab til at forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Baggrunden for vor anbefaling er nærmere den, at et aktieselskab vil være den selskabsform som bedst vil kunne opfylde de af Samsø Energiselskab udtrykte ønsker som ovenfor skitseret, hvilket vil blive uddybet i det følgende. Hertil kommer at der er tale om en kendt selskabsform som investorer og långivere vil være trygge ved. Samsø Energiselskabs aktiebesiddelse: Efter en gennemgang af Samsø Energiselskabs vedtægter er det vor opfattelse, at Samsø Energiselskab ikke lovligt kan stifte et aktieselskab eller besidde aktier i et sådant, uagtet at formålet med et sådant selskab vil være at arbejde i overensstemmelse med, eller realisere dele af de mål som indgår i formålet med Samsø Energiselskab. Dette grundlæggende problem bør løses forinden et nyt selskab stiftes. Det kan ske ved at formålet for Samsø Energiselskab ændres, således at selskabets formål kan "rumme" aktiebesiddelsen. En ændring af Energiselskabets vedtægter i overensstemmelse med denne anbefaling vil indebære at Energiselskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsmæssige virksomheder. 8

9 Alternativet til denne løsning vil være, at lade andelshaverne i Samsø Energiselskab stifte aktieselskabet. Man kunne ligeledes forestille sig en kombination af ejerskabet mellem Samsø Energiselskab og Energiselskabets andelshavere. Med hensyn til Energiselskabets rolle i øvrigt kan man forestille sig at Energiselskabet fungerer som sekretariat for selskabet/selskaberne, evt. udfører rådgivning for disse. Et andet spørgsmål der i den forbindelse bør overvejes nærmere er om Samsø Kommune enten via sin deltagelse i energiselskabet eller ved direkte tegning/ejerskab af aktier overtræder kommunalfuldmagten. Det vil føre for vidt - i nærværende sammenhæng - nærmere at redegøre for indholdet af kommunalfuldmagten som i vid udstrækning består af uskrevne regler. Det er dog vor opfattelse når henses til formålet med aktietegningen/besiddelsen, det miljømæssige aspekt, samt det forhold at kommunerne via lovgivningen forudsættes at deltage i elproduktionen direkte eller indirekte, at der ikke i den foreliggende situation vil være tale om en overtrædelse af kommunalfuldmagten. Stiftelse af det "første" aktieselskab: Det forudsættes i det følgende, at Samsø Energiselskab lovligt har mulighed for, at stifte det ønskede aktieselskab. Det lægges ligeledes til grund, at der forinden selskabet stiftes opstilles et budget for selskabets drift med henblik på gennemførelsen af forundersøgelsen. Stiftelsen af aktieselskabet til håndtering af forundersøgelsen kan relativt let ske. Aktiekapitalen kan indskydes kontant eller ved at der indskydes andre aktiver. I tilfælde af der indskydes andre aktiver skal der foreligge en vurderingsberetning (revisorerklæring) til dokumentation af aktivernes værdi. Man kunne forestille sig, at tilladelsen til udførelsen af forundersøgelsen evt. indskydes som et aktiv i selskabet. Hvorvidt tilladelsen har en værdi, eller hvilken værdi der er tale om og hvorvidt denne værdi kan vurderes, er det på det foreliggende grundlag ikke muligt at fastslå. Det kræver således en nærmere undersøgelse. Aktiekapitalens størrelse bør i første omgang, efter vor opfattelse, begrænses til kr Såfremt der måtte vise sig et behov herfor kan aktiekapitalen forhøjes. Stiftelsen kan ske til kurs 100 eller til en overkurs, d.v.s. en kurs der ligger over 100. Såfremt stiftelse sker til overkurs vil selskabet være "født" med en egenkapital der er større end anpartskapitalen. Dette indebærer at selskabet vil have en økonomisk "buffer" til at modstå uforudsete udgifter med. Hvorvidt der skal ske stiftelse til en overkurs kræver en nærmere analyse af aktieselskabets budget. Selskabets hjemsted bør naturligvis være på Samsø, hvorved en del af selskabets skatter vil blive tilført Samsø. Ved stiftelse af et aktieselskab til håndtering af forundersøgelsen er det vor opfattelse at der i dette selskab, qua det arbejde der gennemføres i forbindelse med forundersøgelsen, vil ske en lokal kompetenceopbygning. Vi forestiller os i den forbindelse ligeledes, at det "første" selskab er 9

10 bygherre for vindmøllerne, idet det må forudses, at der er i forbindelse med byggeriet af vindmøllerne vil kunne tilføres selskabet og dettes medarbejdere en høj grad af kompetence med hensyn til havbaserede vindmøller. Selskabets indtægtsgrundlag skabes ved, at de tilskud der fremkommer fra Energistyrelsen tilfalder selskabet helt eller delvist, eller ved at selskabet udfører forundersøgelsesarbejdet for Energiselskabets regning. Det vil i den forbindelse sandsynligvis være muligt rent regnskabsteknisk at aktivere forundersøgelses-/udviklingsomkostningerne, således at der med tiden via denne aktivering kan ske en forhøjelse af selskabets aktiekapital. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at dette "første" aktieselskab ad åre overtager Samsø Energiselskabs aktiviteter med henblik på at sikre, en rationel drift af aktiviteterne og at den kompetence der er opbygget i Samsø Energiselskab forbliver "i systemet" efterhånden som Samsø Energiselskabs indtægtskilder må formodes at blive færre. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der i forbindelse med forundersøgelsen og ikke mindst opførelsen af vindmøllerne vil være behov for finansiering af selskabets aktiviteter. Finansieringen kan eksempelvis fremskaffes ved at de nødvendige kreditfaciliteter stilles til rådighed for selskabet eller ved at der sker fortegning af aktier i det aktieselskab der skal eje møllerne/det "andet" aktieselskab. Selskabets vedtægter: Indholdet af selskabets vedtægter bør afspejle de af Samsø Energiselskab opstillede ønsker. Der bør således i selskabets vedtægter tages stilling til størrelsen af bestyrelsen for selskabet og dennes sammensætning. Vi skal i den forbindelse anbefale at bestyrelsens sammensætning bliver den samme som i Samsø Energiselskab. Det er vores umiddelbare vurdering at der for så vidt angår dette selskab ikke nødvendigvis i første omgang skal indsættes bestemmelser i vedtægterne der sikrer at ejerskabet forbliver lokalt, idet Samsø Energiselskab er eneejer herafog som udgangspunkt selv bestemmer til hvem der skal udstedes/sælges aktier. Der bør endvidere mellem andelshaverne i Samsø Energiselskab indgåes nærmere aftale om, at der i ejerkredsen til det nystiftede selskab skal kunne optages andre aktionærer end Samsø Energiselskab, og på hvilke vilkår dette kan ske. Hvis man senere måtte vælge ligeledes at anvende dette selskab til ejerskabet af hawindmølleparken bør der afgjort indsættes bestemmelser i vedtægterne om eksempelvis bestyrelsens sammensætning, samt at bestyrelsen skal godkende ethvert salg af aktier, med henblik på at sikre at ejerskabet forbliver lokalt. Med hensyn til det folkelige element er det vor opfattelse at dette vil kunne opnås ved salg af en del af aktiekapitalen til lokalbefolkningen. Vi forestiller os ikke, at dette skal ske førend selskabet eventuelt skal forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Et alternativ hertil kan være, at man ved

11 udvidelse af aktiekapitalen opdeler kapitalen i A- og B-aktier, således at hovedindflydelsen i selskabet bevares på en mindre del af kapitalen. Hvis der i selskabets optages større aktionærer skal vi anbefale at dette ikke sker førend der mellem disse og Samsø Energiselskab er indgået en aktionæroverenskomst, der fastlægger hvorledes synspunkter mellem aktionærerne koordineres, hvorledes der stemmes vedrørende bestemte spørgsmål og endelig tager stilling til hvorledes udtræden af aktionærkredsen/afhændelse af aktier til trediemand kan ske. En aktionæroverenskomst vil ligeledes være et effektiv værn mod, at aktionærkredsen bliver udvidet med aktionærer uden lokal baggrund eller med aktionærer hvis interesser i selskabet ikke er i overensstemmelse med de oprindelige aktionærers interesser. Stiftelse af det "andet" aktieselskab: Når behovet for stiftelse af det andet aktieselskab opstår, d.v.s. når hawindmølleparken er færdigbygget, kan stiftelse heraf ske på samme måde som ved stiftelsen af det første aktieselskab. Med hensyn til det "andet" selskabet vedtægter og indholdet heraf henvises til det i det forudgående afsnit nævnte. Vi skal i den forbindelse anbefale, at der når eller forinden ejerskabet til havvindmølleparken skal fastlægges sker stiftelse af dette andet aktieselskab, "ejerselskabet". Det må forudses, at det vil være en fordel at der ikke sker sammenblanding af ejerskabet til vindmøllerne og den kompetenceopbygning der er sket i det selskab der skal forestå forundersøgelsen og bygherre rollen. Dette "første" selskab kan herefter koncentrere sig om lignende opgaver for andre samt yde rådgivning til hawindmølle-selskabet. Selskabernes bidrag til Samsøs økonomi: Det er vor opfattelse at selskaberne qua det faktum at de har hjemsted på Samsø samt at der er tale om selskaber, der skal håndtere relativt store budgetter, indirekte via den skabte beskæftigelse samt det heraf flydende skatteprovenue, vil tilføre øen midler. Det må forudses, at ved en rentabel drift vil især ejerselskabet kunne generere et passende overskud. Der er efter vor opfattelse intet i vejen for at en del af dette overskud, såfremt der blandt aktionærerne kan skabes enighed herom, via eksempelvis sponsorater og lignende kan komme øen til gode. Bestemmelser herom kan medtages i den før omtalte aktionæroverenskomst. Konklusion: Det er vor anbefaling, under forudsætning af at Energistyrelsen giver tilladelse hertil, at Samsø Energiselskab stifter et aktieselskab til at forestå forundersøgelsen i forbindelse med hawindmølleparken. Det forudsættes ligeledes at Samsø Energiselskabs vedtægter ændres således at selskabet må besidde aktier. 11

12 Aktiekapitalen tilvejebringes ved kontant indskud af minimum kr Samtlige aktier tegnes af Samsø Energiselskab. Såfremt projektet gennemføres stiftes af Samsø Energiselskab og eller det første aktieselskab, endnu et aktieselskab til at forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Aktiekapitalen heri tilvejebringes ligeledes ved kontant indskud, og om muligt, ved indskud af værdien af den foretagne forundersøgelse og vindmøllerne. Vedtægterne i dette selskab indrettes med henblik på i størst mulige omfang, at tilgodese de af Samsø Energiselskab opstillede ønsker. Samtidig udarbejdes der en aktionæroverenskomst i dette selskab.

13 Grafisk kan vore anbefalinger illustreres således, idet pilene markerer ejerskab til aktier: SAMSØ ENERGISELSKAB S.M.B.A. STIFTER OG EJER AKTIER I SAMSØ HAVVINDMØLLEPROJEKTERING A/S (SELSKAB 1) STIFTER OG EJER AKTIER I INVESTOR SAMSØ HAVVINDMØLLER A/S (SELSKAB 2) S\ ur INVESTOR y\ INVESTOR INVESTOR Århus den 12. september 2000 Peter Storgaard Torben Høholt Jensen Version 8/

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere