Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø."

Transkript

1 Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en række juridiske anbefalinger i forbindelse med etablering af en juridisk person(er) til: 1) at forestå håndteringen af forundersøgelsen vedrørende etableringen af en hawindmøllepark ved Samsø. 2) at forestå ejerskabet af den senere etablerede hawindmøllepark. Baggrund: Samsø Energiselskab har fra Energistyrelsen modtaget tilsagn om ret til at iværksætte forundersøgelser vedrørende etablering af en havvindmøllepark ved Samsø, ligesom Samsø Energiselskab har modtaget støtte fra Energistyrelsen til projektet. Det er fra Samsø Energiselskabs side vurderet, at der herefter er gode muligheder for, at en hawindmøllepark bliver etableret. Den samlede investeringsmæssige ramme for projektet antages at være mellem 200 og 250 mio. kr., afhængig af møllestørrelsen. På baggrund heraf har Samsø Energiselskab ønsket udarbejdet et juridisk responsum til belysning af hvorledes etableringen af den ovenfor nævnte juridiske person(er) kan ske. Baggrundsmateriale: Grundlaget for nærværende responsum er følgende materiale udleveret af Samsø Energiselskab: - Notat af 25. marts 2000, "Samsø Havvindmøllepark - principper for ejerskab". - Skrivelse af 25. april 2000 fra Samsø Energiselskab til advokaterne Storgaard og Høholt Jensen. - Vedtægter for Samsø Energi- og Miljøkontor. - Vedtægter for Samsø Energiselskab S.M.B.A. - Skrivelse af 17. november 1998 fra Samsø Energiselskab til Energistyrelsen. - Skrivelse af 23. november 1998 fra Energistyrelsen til Samsø Energiselskab. - Uddrag af skrivelse af 15. februar 2000 fra Energistyrelsen til Samsø Energiselskab. Endvidere bygger nærværende responsum på følgende yderligere "materiale": - Møde den 11. april 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, Hans Bjerregård, Green Globe Int., advokat Peter Storgaard og advokat Torben Høholt Jensen. Referat af førnævnte møde.

2 Møde den 9. august 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Brian Juel Jensen, Green Globe Int. og advokat Torben Høholt Jensen. Møde den 5. september 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, Brian Juel Jensen, Green Globe Int. advokat Peter Storgaard og advokat Torben Høholt Jensen. Grundlaget for de i nærværende responsum givne anbefalinger: Med udgangspunkt i det førnævnte baggrundsmateriale kan Samsø Energiselskab ønsker, som danner grundlag for vore anbefalinger, efter vor opfattelse, sammenfattes således: Der ønskes etableret en juridisk person(-er) - i det følgende kaldet den nye organisation - der medfører/indebærer: a) at Samsø Energiselskabs tilladelse/ret til iværksættelse af forundersøgelsen vedr. etableringen af hawindmølleparken kan tilgå/overdrages, til den nye organisation, b) at Samsø Energiselskab sikres ejerandel samt indflydelse på rammerne og styringen af den nye organisation, c) at det juridiske ansvar påhviler den nye organisation, d) at ejerskabet af den nye organisation bliver lokalt, og folkeligt e) at ejerskab alene medfører begrænset hæftelse for deltagerne, f) at indtjeningen i den nye organisation bidrager økonomisk til Samsøs udvikling, g) at skatteindtægter, så vidt muligt, forbliver på Samsø, h) at der sker en lokal kompetenceopbygning. Nærværende responsum vil således for at undgå unødvendig vidtløftiggørelse, i det væsentlige alene beskæftige sig med juridiske problemstillinger, der er relevante i forhold til Samsø Energiselskabs ønsker. Responsummet vil dog for fuldstændighedens skyld ligeledes komme med en række anbefalinger med henblik på at sikre, at den organisationsform der vælges, kan tiltrække mulige investorer og at den valgte organisationsform er en form, som mulige långivere vil være trygge ved. Kan tilladelsen til iværksættelse af forundersøgelsen vedr. etableringen af havvindmølleparken overdrages? Når henses til pkt. a i det forudgående afsnit, vil det være afgørende for om der i det hele taget skal etableres en juridisk person, hvorvidt retten til iværksættelsen af forundersøgelsen kan overdrages. Dette spørgsmål vil blive gjort til genstand for en nærmere undersøgelse i det følgende. Som det fremgår af det udleverede materiale har Samsø Energiselskab, fra Energistyrelsen faet en tilladelse til at iværksætte forundersøgelsen vedrørende etableringen af en hawindmøllepark. Som følge af den givne tilladelse har Energistyrelsen, således som vi har forstået det, bevilget et større beløb, ca. 5 mio. kr., til gennemførelsen af forundersøgelsen.

3 Den givne tilladelse må rent juridisk betragtes som en rettighed, der er tildelt Samsø Energiselskab. Der er dog som udgangspunkt intet der tyder på at der er tale om en eksklusiv ret. På baggrund af det ydede tilskud må man efter vor opfattelse ligeledes lægge til grund, at der for Samsø Energiselskab består en pligt til udelukkende at anvende de modtagne midler til denne forundersøgelse eller aktiviteter som er forbundet hermed. I modsat fald vil midlerne, som det er sædvanligt for så vidt angår offentlige bevillinger, kunne kræves tilbagebetalt af Energistyrelsen. Vi er ikke bekendt med Samsø Energiselskabs økonomiske stilling, men vi formoder at der i selskabet ikke ville være midler til at gennemføre forundersøgelsen, uden den ydede bevilling. Det juridiske udgangspunkt er at overdragelse af rettigheder frit kan ske. I lovgivningen er der dog undtagelser til dette udgangspunkt, og i den juridiske teori er man ligeledes enige om, at rettigheder hvor rettighedsgiveren har lagt vægt på rettighedshaverens person, kvalifikationer og lign., ikke er frit overdragelige. Med hensyn til forpligtelser er det juridiske udgangspunkt at disse kun kan overdrages med samtykke fra den man er forpligtet overfor. Man må formode at Energistyrelsen i forbindelse med at tilladelsen er givet, har lagt vægt på Samsø Energiselskabs organisation og know-how. Når hertil kommer den forpligtelse, der er pålagt Samsø Energiselskab i forbindelse med de ydede tilskud, kan man efter vor opfattelse ikke frit overdrage tilladelsen og de ydede tilskud til trediemand - i dette tilfælde - til en juridisk person. Det må på baggrund heraf anbefales, at der hos Energistyrelsen ansøges om tilladelse til at lade de meddelte rettigheder og forpligtelser overgå til en juridisk person. Kan en sådan tilladelse ikke gives, er det vor opfattelse, at det må være muligt at oprette en juridisk person til at udføre forundersøgelsen, således at denne juridiske person fra Samsø Energiselskab far i opdrag, for Energiselskabets regning, at udføre dette arbejde. Opmærksomheden skal dog i den forbindelse henledes på at opgaven, alt efter størrelsen heraf, kan være omfattet af EU reglerne om offentligt udbud, hvorfor det ikke er givet at denne løsning kan anvendes. 0O0 Generelle oplysninger om "juridiske personer", definitioner og begreber: Efter dansk ret har en.fysisk person: - Materiel retsevne, d.v.s. evnen til at erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser. Materiel handleevne, d.v.s. evnen til selv at disponere over sin retsevne. Processuel partsevne, d.v.s. evnen til at være part i retstvister. Procesevne, d.v.s. evnen til selv at disponere over sin processuelle partsevne.

4 En juridisk person må antages at foreligge, hvor en formuemasse er udskilt således fra sine ejere, at den i eget navn og principielt uafhængigt af ejerne har opnået de samme evner som en fysisk person. Definitionen er dog på ingen måde entydig eller nærmere fastlagt i lovgivningen. Som eksempler på juridiske personer kan nævnes: aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsforeninger og andelsselskaber fonde. For nemheds skyld vil begrebet selskab blive anvendt som synonym for en juridisk person. Retsstillingen i henhold til gældende dansk ret er den, at der gælder selskabsretlig aftalefrihed. Dette indbærer at der lovligt kan stiftes selskaber som ikke er omfattet af selskabslovene. Et selskab der ikke på væsentlige punkter adskiller sig fra eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab vil dog blive betragtet som værende et sådant, med den følge at selskabet er omfattet af de love der knytter sig til disse selskaber. Nok gælder der selskabsretlig aftalefrihed, men i realiteten eksisterer denne aftalefrihed ikke, hvis man ønsker at drive virksomhed. Lov om erhvervsdrivende virksomheder og lovens krav om anmeldelse af selskaber med begrænset hæftelse medfører at der eksisterer en udstrakt grad af typebundethed der indebærer, at man i realiteten må vælge mellem en af de kendte konstruktioner/former hvis man ønsker at etablere en juridisk person til drift af virksomhed, og vindmølledrift med overskud for øje ervirksomhed. Den selskabsretlige aftalefrihed må således i højere grad antages at foreligge indenfor rammerne af den enkelte selskabstype hvor lovgivningen i mange henseender levner et vist spillerum for/giver en række valgmuligheder for organiseringen af selskabet. Som et eksempel kan nævnes, at man i et anpartsselskab kan vælge om man ønsker at have en bestyrelse eller ej. Kendte selskabsformer med begrænset hæftelse: Som følge af de tidligere nævnte ønsker vil der i det følgende ske en kort gennemgang af forskellige kendte selskabsformer med begrænset hæftelse: Aktieselskab (A/SI: Selskabsformen er lovreguleret i aktieselskabsloven. Selskabets aktionærer hæfter alene med deres indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele aktiekapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer.

5 Aktiekapitalen skal være på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindskud. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for selskabet, herefter skal afholdes en stiftende generalforsamling hvor bestyrelse og revisor vælges. Et aktieselskab skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer. Som en "gyldighedsbetingelse" skal selskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven. Skatte procenten er p.t. 32 %. De enkelte aktionærer beskattes af evt. aktieudbytte samt evt. kursgevinster ved salg. Anpartsselskab (ApS): Selskabsformen er lovreguleret i anpartsselskabsloven. Selskabets anpartshavere hæfter alene med deres indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele anpartskapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer. Anpartskapitalen skal være på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindkud. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for selskabet. Der skal ikke afholdes stiftende generalforsamling. Et anpartsselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse. Som en "gyldighedsbetingelse" skal selskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven. De enkelte anpartshavere beskattes af evt. udbytte samt evt. kursgevinster ved salg. Kommanditselskab (K/S): Selskabsformen er ikke lovreguleret.

6 Ved drift af erhvervsmæssig virksomhed i selskabet, gælder dog lov om erhvervsdrivende virksomheder. I henhold til denne lovs definition indgår i et K/S to hovedbetingelser: 1. Mindst to deltagere skal sammen drive en erhvervsmæssig virksomhed med det formål at fremme deres økonomiske interesser. 2. Der skal være to typer af selskabsdeltagere, dels skal der være en eller flere komplementarer som hæfter personligt, dels skal der være én eller flere kommanditister, som hæfter begrænset med det indbetalte eller lovede indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele kapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer. Der er intet krav til selskabskapitalens størrelse. Ofte vil komplementaren (og kommanditisterne) i selskabet dog være et aktie- eller anpartsselskab hvorfor der i disse tilfælde som minimum vil være kapital svarende hertil. Stiftelse sker ved aftale ved at stifterne underskriver et stiftelsesdokument/aftale om selskabsstiftelsen. Ofte vil man i selskabets vedtægter mv. skele til reglerne for aktie- og anpartsselskaber. Et kommanditselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse, men det vil ofte være praktisk. Selskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket dog ikke er en gyldighedsbetingelse. Generalforsamlingen vil ofte være selskabets øverste myndighed. Selskabet er ikke skattepligtigt. Skattepligten påhviler de enkelte selskabsdeltagere som er skattepligtige i forhold til deres ejerandele. Andelsselskaber (A.m.b.a. eller S.nxb.a.): Selskabsformen er ikke lovreguleret. Ved drift af erhvervsmæssig virksomhed i selskabet gælder dog lov om erhvervsdrivende virksomheder. I henhold til denne lovs definition indgår to hovedbetingelser: 1. Der skal være tale om en erhvervsdrivende virksomhed, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesse gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde. 2. Virksomhedens afkast skal, bortset fra en normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt selskabsdeltagerne i forhold til deres andel af omsætningen eller forblive indestående i virksomheden. Andelshaverne hæfter begrænset, med det indbetalte eller lovede indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele kapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer.

7 * Der er intet krav til selskabskapitalens størrelse. Stiftelse sker ved aftale, oftest ved at stifterne afholder en konstituerende generalforsamling. Et andelsselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse, men det vil være praktisk. Selskabet skal, som en gyldighedsbetingelse, anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen vil ofte være selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven, med mindre selskabet ikke er omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 3. Beskatningen sker som en procentdel af foreningsformuen ved årets udgang. Opmærksomheden skal henledes på, at domstolene i enkelte tilfælde har tilsidesat den begrænsede hæftelse for selskabsdeltagerne i et S.m.b.a. og A.m.b.a.. D.v.s. man har tilsidesat selskabskonstruktionen. Det er ikke muligt nærmere at gennemskue hvad årsagen hertil har været. Noget tyder dog på, at der i disse tilfælde har været tale om selskaber hvor vedtægterne samt kapitalen mv. har være "tvivlsom". Fonde: Fonde der driver erhvervsmæssig virksomhed er reguleret i lov om erhvervsdrivende fonde. En erhvervsdrivende fond skal have en kapital på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindskud. Stifteren(-erne) hæfter ikke for fondens forpligtelser. Fonden hæfter til gengæld med hele sin formue. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for fonden. En erhvervsdrivende fond skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer. Som en "gyldighedsbetingelse" skal fonden anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Fonden er udover tilsyn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underlagt tilsyn fra fondsmyndigheden. (Erhvervsministeriet). Fonden er skattepligtigt i henhold til Fondsbeskatningsloven. Skatte procenten er p.t. 32 %.

8 Stiftelse af en fond er efter vor opfattelse ikke en måde hvorpå de af Samsø Energiselskab udtrykte ønsker bedst kan opfyldes, henset til at fonden "ejer sig selv". Ejerkredsen kan således ikke udvides, således at lokale investorer kan tiltrækkes. Hertil kommer, at de administrative regler for fonde efter vor opfattelse vil medføre en række bindinger for den valgte organisationsform som vil være lidet hensigtsmæssige. Eksempelvis kan fondens formål ikke frit ændres. Valg af selskabsform: Valget af selskabsform vil som hovedregel tage udgangspunkt i de fordele den enkelte selskabsform vil frembyde for selskabsdeltageren(-erne). Hertil kommer naturligvis de ønsker som den enkelte selskabsdeltager måtte have til organisationsformen. Det økonomiske samt skatteretlige aspekt vil ligeledes have en væsentlig indflydelse på valget. Hvor meget kapital skal der anvendes? Hvorledes med skatten? Der kan ikke gives et entydigt juridisk svar på hvilken selskabsform der passer til den enkelte, idet elementer fra flere af de kendte selskabsformer som regel ville have været ideel blanding (hvis det ellers kunne gennemføres). Henset til projektets størrelse og indhold skal vi anbefale, at der i første række stiftes et aktieselskab til håndteringen af forundersøgelsen vedrørende etableringen af hawindmølleparken. Når forundersøgelsen er gennemført og projektet forhåbentlig skal gennemføres forestår dette selskab ligeledes bygherre rollen. Herefter stiftes eventuelt i anden række et aktieselskab til at forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Baggrunden for vor anbefaling er nærmere den, at et aktieselskab vil være den selskabsform som bedst vil kunne opfylde de af Samsø Energiselskab udtrykte ønsker som ovenfor skitseret, hvilket vil blive uddybet i det følgende. Hertil kommer at der er tale om en kendt selskabsform som investorer og långivere vil være trygge ved. Samsø Energiselskabs aktiebesiddelse: Efter en gennemgang af Samsø Energiselskabs vedtægter er det vor opfattelse, at Samsø Energiselskab ikke lovligt kan stifte et aktieselskab eller besidde aktier i et sådant, uagtet at formålet med et sådant selskab vil være at arbejde i overensstemmelse med, eller realisere dele af de mål som indgår i formålet med Samsø Energiselskab. Dette grundlæggende problem bør løses forinden et nyt selskab stiftes. Det kan ske ved at formålet for Samsø Energiselskab ændres, således at selskabets formål kan "rumme" aktiebesiddelsen. En ændring af Energiselskabets vedtægter i overensstemmelse med denne anbefaling vil indebære at Energiselskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsmæssige virksomheder. 8

9 Alternativet til denne løsning vil være, at lade andelshaverne i Samsø Energiselskab stifte aktieselskabet. Man kunne ligeledes forestille sig en kombination af ejerskabet mellem Samsø Energiselskab og Energiselskabets andelshavere. Med hensyn til Energiselskabets rolle i øvrigt kan man forestille sig at Energiselskabet fungerer som sekretariat for selskabet/selskaberne, evt. udfører rådgivning for disse. Et andet spørgsmål der i den forbindelse bør overvejes nærmere er om Samsø Kommune enten via sin deltagelse i energiselskabet eller ved direkte tegning/ejerskab af aktier overtræder kommunalfuldmagten. Det vil føre for vidt - i nærværende sammenhæng - nærmere at redegøre for indholdet af kommunalfuldmagten som i vid udstrækning består af uskrevne regler. Det er dog vor opfattelse når henses til formålet med aktietegningen/besiddelsen, det miljømæssige aspekt, samt det forhold at kommunerne via lovgivningen forudsættes at deltage i elproduktionen direkte eller indirekte, at der ikke i den foreliggende situation vil være tale om en overtrædelse af kommunalfuldmagten. Stiftelse af det "første" aktieselskab: Det forudsættes i det følgende, at Samsø Energiselskab lovligt har mulighed for, at stifte det ønskede aktieselskab. Det lægges ligeledes til grund, at der forinden selskabet stiftes opstilles et budget for selskabets drift med henblik på gennemførelsen af forundersøgelsen. Stiftelsen af aktieselskabet til håndtering af forundersøgelsen kan relativt let ske. Aktiekapitalen kan indskydes kontant eller ved at der indskydes andre aktiver. I tilfælde af der indskydes andre aktiver skal der foreligge en vurderingsberetning (revisorerklæring) til dokumentation af aktivernes værdi. Man kunne forestille sig, at tilladelsen til udførelsen af forundersøgelsen evt. indskydes som et aktiv i selskabet. Hvorvidt tilladelsen har en værdi, eller hvilken værdi der er tale om og hvorvidt denne værdi kan vurderes, er det på det foreliggende grundlag ikke muligt at fastslå. Det kræver således en nærmere undersøgelse. Aktiekapitalens størrelse bør i første omgang, efter vor opfattelse, begrænses til kr Såfremt der måtte vise sig et behov herfor kan aktiekapitalen forhøjes. Stiftelsen kan ske til kurs 100 eller til en overkurs, d.v.s. en kurs der ligger over 100. Såfremt stiftelse sker til overkurs vil selskabet være "født" med en egenkapital der er større end anpartskapitalen. Dette indebærer at selskabet vil have en økonomisk "buffer" til at modstå uforudsete udgifter med. Hvorvidt der skal ske stiftelse til en overkurs kræver en nærmere analyse af aktieselskabets budget. Selskabets hjemsted bør naturligvis være på Samsø, hvorved en del af selskabets skatter vil blive tilført Samsø. Ved stiftelse af et aktieselskab til håndtering af forundersøgelsen er det vor opfattelse at der i dette selskab, qua det arbejde der gennemføres i forbindelse med forundersøgelsen, vil ske en lokal kompetenceopbygning. Vi forestiller os i den forbindelse ligeledes, at det "første" selskab er 9

10 bygherre for vindmøllerne, idet det må forudses, at der er i forbindelse med byggeriet af vindmøllerne vil kunne tilføres selskabet og dettes medarbejdere en høj grad af kompetence med hensyn til havbaserede vindmøller. Selskabets indtægtsgrundlag skabes ved, at de tilskud der fremkommer fra Energistyrelsen tilfalder selskabet helt eller delvist, eller ved at selskabet udfører forundersøgelsesarbejdet for Energiselskabets regning. Det vil i den forbindelse sandsynligvis være muligt rent regnskabsteknisk at aktivere forundersøgelses-/udviklingsomkostningerne, således at der med tiden via denne aktivering kan ske en forhøjelse af selskabets aktiekapital. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at dette "første" aktieselskab ad åre overtager Samsø Energiselskabs aktiviteter med henblik på at sikre, en rationel drift af aktiviteterne og at den kompetence der er opbygget i Samsø Energiselskab forbliver "i systemet" efterhånden som Samsø Energiselskabs indtægtskilder må formodes at blive færre. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der i forbindelse med forundersøgelsen og ikke mindst opførelsen af vindmøllerne vil være behov for finansiering af selskabets aktiviteter. Finansieringen kan eksempelvis fremskaffes ved at de nødvendige kreditfaciliteter stilles til rådighed for selskabet eller ved at der sker fortegning af aktier i det aktieselskab der skal eje møllerne/det "andet" aktieselskab. Selskabets vedtægter: Indholdet af selskabets vedtægter bør afspejle de af Samsø Energiselskab opstillede ønsker. Der bør således i selskabets vedtægter tages stilling til størrelsen af bestyrelsen for selskabet og dennes sammensætning. Vi skal i den forbindelse anbefale at bestyrelsens sammensætning bliver den samme som i Samsø Energiselskab. Det er vores umiddelbare vurdering at der for så vidt angår dette selskab ikke nødvendigvis i første omgang skal indsættes bestemmelser i vedtægterne der sikrer at ejerskabet forbliver lokalt, idet Samsø Energiselskab er eneejer herafog som udgangspunkt selv bestemmer til hvem der skal udstedes/sælges aktier. Der bør endvidere mellem andelshaverne i Samsø Energiselskab indgåes nærmere aftale om, at der i ejerkredsen til det nystiftede selskab skal kunne optages andre aktionærer end Samsø Energiselskab, og på hvilke vilkår dette kan ske. Hvis man senere måtte vælge ligeledes at anvende dette selskab til ejerskabet af hawindmølleparken bør der afgjort indsættes bestemmelser i vedtægterne om eksempelvis bestyrelsens sammensætning, samt at bestyrelsen skal godkende ethvert salg af aktier, med henblik på at sikre at ejerskabet forbliver lokalt. Med hensyn til det folkelige element er det vor opfattelse at dette vil kunne opnås ved salg af en del af aktiekapitalen til lokalbefolkningen. Vi forestiller os ikke, at dette skal ske førend selskabet eventuelt skal forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Et alternativ hertil kan være, at man ved

11 udvidelse af aktiekapitalen opdeler kapitalen i A- og B-aktier, således at hovedindflydelsen i selskabet bevares på en mindre del af kapitalen. Hvis der i selskabets optages større aktionærer skal vi anbefale at dette ikke sker førend der mellem disse og Samsø Energiselskab er indgået en aktionæroverenskomst, der fastlægger hvorledes synspunkter mellem aktionærerne koordineres, hvorledes der stemmes vedrørende bestemte spørgsmål og endelig tager stilling til hvorledes udtræden af aktionærkredsen/afhændelse af aktier til trediemand kan ske. En aktionæroverenskomst vil ligeledes være et effektiv værn mod, at aktionærkredsen bliver udvidet med aktionærer uden lokal baggrund eller med aktionærer hvis interesser i selskabet ikke er i overensstemmelse med de oprindelige aktionærers interesser. Stiftelse af det "andet" aktieselskab: Når behovet for stiftelse af det andet aktieselskab opstår, d.v.s. når hawindmølleparken er færdigbygget, kan stiftelse heraf ske på samme måde som ved stiftelsen af det første aktieselskab. Med hensyn til det "andet" selskabet vedtægter og indholdet heraf henvises til det i det forudgående afsnit nævnte. Vi skal i den forbindelse anbefale, at der når eller forinden ejerskabet til havvindmølleparken skal fastlægges sker stiftelse af dette andet aktieselskab, "ejerselskabet". Det må forudses, at det vil være en fordel at der ikke sker sammenblanding af ejerskabet til vindmøllerne og den kompetenceopbygning der er sket i det selskab der skal forestå forundersøgelsen og bygherre rollen. Dette "første" selskab kan herefter koncentrere sig om lignende opgaver for andre samt yde rådgivning til hawindmølle-selskabet. Selskabernes bidrag til Samsøs økonomi: Det er vor opfattelse at selskaberne qua det faktum at de har hjemsted på Samsø samt at der er tale om selskaber, der skal håndtere relativt store budgetter, indirekte via den skabte beskæftigelse samt det heraf flydende skatteprovenue, vil tilføre øen midler. Det må forudses, at ved en rentabel drift vil især ejerselskabet kunne generere et passende overskud. Der er efter vor opfattelse intet i vejen for at en del af dette overskud, såfremt der blandt aktionærerne kan skabes enighed herom, via eksempelvis sponsorater og lignende kan komme øen til gode. Bestemmelser herom kan medtages i den før omtalte aktionæroverenskomst. Konklusion: Det er vor anbefaling, under forudsætning af at Energistyrelsen giver tilladelse hertil, at Samsø Energiselskab stifter et aktieselskab til at forestå forundersøgelsen i forbindelse med hawindmølleparken. Det forudsættes ligeledes at Samsø Energiselskabs vedtægter ændres således at selskabet må besidde aktier. 11

12 Aktiekapitalen tilvejebringes ved kontant indskud af minimum kr Samtlige aktier tegnes af Samsø Energiselskab. Såfremt projektet gennemføres stiftes af Samsø Energiselskab og eller det første aktieselskab, endnu et aktieselskab til at forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Aktiekapitalen heri tilvejebringes ligeledes ved kontant indskud, og om muligt, ved indskud af værdien af den foretagne forundersøgelse og vindmøllerne. Vedtægterne i dette selskab indrettes med henblik på i størst mulige omfang, at tilgodese de af Samsø Energiselskab opstillede ønsker. Samtidig udarbejdes der en aktionæroverenskomst i dette selskab.

13 Grafisk kan vore anbefalinger illustreres således, idet pilene markerer ejerskab til aktier: SAMSØ ENERGISELSKAB S.M.B.A. STIFTER OG EJER AKTIER I SAMSØ HAVVINDMØLLEPROJEKTERING A/S (SELSKAB 1) STIFTER OG EJER AKTIER I INVESTOR SAMSØ HAVVINDMØLLER A/S (SELSKAB 2) S\ ur INVESTOR y\ INVESTOR INVESTOR Århus den 12. september 2000 Peter Storgaard Torben Høholt Jensen Version 8/

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere