Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø."

Transkript

1 Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en række juridiske anbefalinger i forbindelse med etablering af en juridisk person(er) til: 1) at forestå håndteringen af forundersøgelsen vedrørende etableringen af en hawindmøllepark ved Samsø. 2) at forestå ejerskabet af den senere etablerede hawindmøllepark. Baggrund: Samsø Energiselskab har fra Energistyrelsen modtaget tilsagn om ret til at iværksætte forundersøgelser vedrørende etablering af en havvindmøllepark ved Samsø, ligesom Samsø Energiselskab har modtaget støtte fra Energistyrelsen til projektet. Det er fra Samsø Energiselskabs side vurderet, at der herefter er gode muligheder for, at en hawindmøllepark bliver etableret. Den samlede investeringsmæssige ramme for projektet antages at være mellem 200 og 250 mio. kr., afhængig af møllestørrelsen. På baggrund heraf har Samsø Energiselskab ønsket udarbejdet et juridisk responsum til belysning af hvorledes etableringen af den ovenfor nævnte juridiske person(er) kan ske. Baggrundsmateriale: Grundlaget for nærværende responsum er følgende materiale udleveret af Samsø Energiselskab: - Notat af 25. marts 2000, "Samsø Havvindmøllepark - principper for ejerskab". - Skrivelse af 25. april 2000 fra Samsø Energiselskab til advokaterne Storgaard og Høholt Jensen. - Vedtægter for Samsø Energi- og Miljøkontor. - Vedtægter for Samsø Energiselskab S.M.B.A. - Skrivelse af 17. november 1998 fra Samsø Energiselskab til Energistyrelsen. - Skrivelse af 23. november 1998 fra Energistyrelsen til Samsø Energiselskab. - Uddrag af skrivelse af 15. februar 2000 fra Energistyrelsen til Samsø Energiselskab. Endvidere bygger nærværende responsum på følgende yderligere "materiale": - Møde den 11. april 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, Hans Bjerregård, Green Globe Int., advokat Peter Storgaard og advokat Torben Høholt Jensen. Referat af førnævnte møde.

2 Møde den 9. august 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Brian Juel Jensen, Green Globe Int. og advokat Torben Høholt Jensen. Møde den 5. september 2000 med deltagelse af Projektleder Aage Johnsen, Samsø Energiselskab, Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor, Brian Juel Jensen, Green Globe Int. advokat Peter Storgaard og advokat Torben Høholt Jensen. Grundlaget for de i nærværende responsum givne anbefalinger: Med udgangspunkt i det førnævnte baggrundsmateriale kan Samsø Energiselskab ønsker, som danner grundlag for vore anbefalinger, efter vor opfattelse, sammenfattes således: Der ønskes etableret en juridisk person(-er) - i det følgende kaldet den nye organisation - der medfører/indebærer: a) at Samsø Energiselskabs tilladelse/ret til iværksættelse af forundersøgelsen vedr. etableringen af hawindmølleparken kan tilgå/overdrages, til den nye organisation, b) at Samsø Energiselskab sikres ejerandel samt indflydelse på rammerne og styringen af den nye organisation, c) at det juridiske ansvar påhviler den nye organisation, d) at ejerskabet af den nye organisation bliver lokalt, og folkeligt e) at ejerskab alene medfører begrænset hæftelse for deltagerne, f) at indtjeningen i den nye organisation bidrager økonomisk til Samsøs udvikling, g) at skatteindtægter, så vidt muligt, forbliver på Samsø, h) at der sker en lokal kompetenceopbygning. Nærværende responsum vil således for at undgå unødvendig vidtløftiggørelse, i det væsentlige alene beskæftige sig med juridiske problemstillinger, der er relevante i forhold til Samsø Energiselskabs ønsker. Responsummet vil dog for fuldstændighedens skyld ligeledes komme med en række anbefalinger med henblik på at sikre, at den organisationsform der vælges, kan tiltrække mulige investorer og at den valgte organisationsform er en form, som mulige långivere vil være trygge ved. Kan tilladelsen til iværksættelse af forundersøgelsen vedr. etableringen af havvindmølleparken overdrages? Når henses til pkt. a i det forudgående afsnit, vil det være afgørende for om der i det hele taget skal etableres en juridisk person, hvorvidt retten til iværksættelsen af forundersøgelsen kan overdrages. Dette spørgsmål vil blive gjort til genstand for en nærmere undersøgelse i det følgende. Som det fremgår af det udleverede materiale har Samsø Energiselskab, fra Energistyrelsen faet en tilladelse til at iværksætte forundersøgelsen vedrørende etableringen af en hawindmøllepark. Som følge af den givne tilladelse har Energistyrelsen, således som vi har forstået det, bevilget et større beløb, ca. 5 mio. kr., til gennemførelsen af forundersøgelsen.

3 Den givne tilladelse må rent juridisk betragtes som en rettighed, der er tildelt Samsø Energiselskab. Der er dog som udgangspunkt intet der tyder på at der er tale om en eksklusiv ret. På baggrund af det ydede tilskud må man efter vor opfattelse ligeledes lægge til grund, at der for Samsø Energiselskab består en pligt til udelukkende at anvende de modtagne midler til denne forundersøgelse eller aktiviteter som er forbundet hermed. I modsat fald vil midlerne, som det er sædvanligt for så vidt angår offentlige bevillinger, kunne kræves tilbagebetalt af Energistyrelsen. Vi er ikke bekendt med Samsø Energiselskabs økonomiske stilling, men vi formoder at der i selskabet ikke ville være midler til at gennemføre forundersøgelsen, uden den ydede bevilling. Det juridiske udgangspunkt er at overdragelse af rettigheder frit kan ske. I lovgivningen er der dog undtagelser til dette udgangspunkt, og i den juridiske teori er man ligeledes enige om, at rettigheder hvor rettighedsgiveren har lagt vægt på rettighedshaverens person, kvalifikationer og lign., ikke er frit overdragelige. Med hensyn til forpligtelser er det juridiske udgangspunkt at disse kun kan overdrages med samtykke fra den man er forpligtet overfor. Man må formode at Energistyrelsen i forbindelse med at tilladelsen er givet, har lagt vægt på Samsø Energiselskabs organisation og know-how. Når hertil kommer den forpligtelse, der er pålagt Samsø Energiselskab i forbindelse med de ydede tilskud, kan man efter vor opfattelse ikke frit overdrage tilladelsen og de ydede tilskud til trediemand - i dette tilfælde - til en juridisk person. Det må på baggrund heraf anbefales, at der hos Energistyrelsen ansøges om tilladelse til at lade de meddelte rettigheder og forpligtelser overgå til en juridisk person. Kan en sådan tilladelse ikke gives, er det vor opfattelse, at det må være muligt at oprette en juridisk person til at udføre forundersøgelsen, således at denne juridiske person fra Samsø Energiselskab far i opdrag, for Energiselskabets regning, at udføre dette arbejde. Opmærksomheden skal dog i den forbindelse henledes på at opgaven, alt efter størrelsen heraf, kan være omfattet af EU reglerne om offentligt udbud, hvorfor det ikke er givet at denne løsning kan anvendes. 0O0 Generelle oplysninger om "juridiske personer", definitioner og begreber: Efter dansk ret har en.fysisk person: - Materiel retsevne, d.v.s. evnen til at erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser. Materiel handleevne, d.v.s. evnen til selv at disponere over sin retsevne. Processuel partsevne, d.v.s. evnen til at være part i retstvister. Procesevne, d.v.s. evnen til selv at disponere over sin processuelle partsevne.

4 En juridisk person må antages at foreligge, hvor en formuemasse er udskilt således fra sine ejere, at den i eget navn og principielt uafhængigt af ejerne har opnået de samme evner som en fysisk person. Definitionen er dog på ingen måde entydig eller nærmere fastlagt i lovgivningen. Som eksempler på juridiske personer kan nævnes: aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsforeninger og andelsselskaber fonde. For nemheds skyld vil begrebet selskab blive anvendt som synonym for en juridisk person. Retsstillingen i henhold til gældende dansk ret er den, at der gælder selskabsretlig aftalefrihed. Dette indbærer at der lovligt kan stiftes selskaber som ikke er omfattet af selskabslovene. Et selskab der ikke på væsentlige punkter adskiller sig fra eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab vil dog blive betragtet som værende et sådant, med den følge at selskabet er omfattet af de love der knytter sig til disse selskaber. Nok gælder der selskabsretlig aftalefrihed, men i realiteten eksisterer denne aftalefrihed ikke, hvis man ønsker at drive virksomhed. Lov om erhvervsdrivende virksomheder og lovens krav om anmeldelse af selskaber med begrænset hæftelse medfører at der eksisterer en udstrakt grad af typebundethed der indebærer, at man i realiteten må vælge mellem en af de kendte konstruktioner/former hvis man ønsker at etablere en juridisk person til drift af virksomhed, og vindmølledrift med overskud for øje ervirksomhed. Den selskabsretlige aftalefrihed må således i højere grad antages at foreligge indenfor rammerne af den enkelte selskabstype hvor lovgivningen i mange henseender levner et vist spillerum for/giver en række valgmuligheder for organiseringen af selskabet. Som et eksempel kan nævnes, at man i et anpartsselskab kan vælge om man ønsker at have en bestyrelse eller ej. Kendte selskabsformer med begrænset hæftelse: Som følge af de tidligere nævnte ønsker vil der i det følgende ske en kort gennemgang af forskellige kendte selskabsformer med begrænset hæftelse: Aktieselskab (A/SI: Selskabsformen er lovreguleret i aktieselskabsloven. Selskabets aktionærer hæfter alene med deres indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele aktiekapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer.

5 Aktiekapitalen skal være på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindskud. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for selskabet, herefter skal afholdes en stiftende generalforsamling hvor bestyrelse og revisor vælges. Et aktieselskab skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer. Som en "gyldighedsbetingelse" skal selskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven. Skatte procenten er p.t. 32 %. De enkelte aktionærer beskattes af evt. aktieudbytte samt evt. kursgevinster ved salg. Anpartsselskab (ApS): Selskabsformen er lovreguleret i anpartsselskabsloven. Selskabets anpartshavere hæfter alene med deres indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele anpartskapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer. Anpartskapitalen skal være på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindkud. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for selskabet. Der skal ikke afholdes stiftende generalforsamling. Et anpartsselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse. Som en "gyldighedsbetingelse" skal selskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven. De enkelte anpartshavere beskattes af evt. udbytte samt evt. kursgevinster ved salg. Kommanditselskab (K/S): Selskabsformen er ikke lovreguleret.

6 Ved drift af erhvervsmæssig virksomhed i selskabet, gælder dog lov om erhvervsdrivende virksomheder. I henhold til denne lovs definition indgår i et K/S to hovedbetingelser: 1. Mindst to deltagere skal sammen drive en erhvervsmæssig virksomhed med det formål at fremme deres økonomiske interesser. 2. Der skal være to typer af selskabsdeltagere, dels skal der være en eller flere komplementarer som hæfter personligt, dels skal der være én eller flere kommanditister, som hæfter begrænset med det indbetalte eller lovede indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele kapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer. Der er intet krav til selskabskapitalens størrelse. Ofte vil komplementaren (og kommanditisterne) i selskabet dog være et aktie- eller anpartsselskab hvorfor der i disse tilfælde som minimum vil være kapital svarende hertil. Stiftelse sker ved aftale ved at stifterne underskriver et stiftelsesdokument/aftale om selskabsstiftelsen. Ofte vil man i selskabets vedtægter mv. skele til reglerne for aktie- og anpartsselskaber. Et kommanditselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse, men det vil ofte være praktisk. Selskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket dog ikke er en gyldighedsbetingelse. Generalforsamlingen vil ofte være selskabets øverste myndighed. Selskabet er ikke skattepligtigt. Skattepligten påhviler de enkelte selskabsdeltagere som er skattepligtige i forhold til deres ejerandele. Andelsselskaber (A.m.b.a. eller S.nxb.a.): Selskabsformen er ikke lovreguleret. Ved drift af erhvervsmæssig virksomhed i selskabet gælder dog lov om erhvervsdrivende virksomheder. I henhold til denne lovs definition indgår to hovedbetingelser: 1. Der skal være tale om en erhvervsdrivende virksomhed, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesse gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde. 2. Virksomhedens afkast skal, bortset fra en normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt selskabsdeltagerne i forhold til deres andel af omsætningen eller forblive indestående i virksomheden. Andelshaverne hæfter begrænset, med det indbetalte eller lovede indskud. Selskabet hæfter til gengæld med hele kapitalen samt erhvervede aktiver overfor selskabets kreditorer.

7 * Der er intet krav til selskabskapitalens størrelse. Stiftelse sker ved aftale, oftest ved at stifterne afholder en konstituerende generalforsamling. Et andelsselskab skal ikke nødvendigvis have en bestyrelse, men det vil være praktisk. Selskabet skal, som en gyldighedsbetingelse, anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen vil ofte være selskabets øverste myndighed. Selskabet er skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven, med mindre selskabet ikke er omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 3. Beskatningen sker som en procentdel af foreningsformuen ved årets udgang. Opmærksomheden skal henledes på, at domstolene i enkelte tilfælde har tilsidesat den begrænsede hæftelse for selskabsdeltagerne i et S.m.b.a. og A.m.b.a.. D.v.s. man har tilsidesat selskabskonstruktionen. Det er ikke muligt nærmere at gennemskue hvad årsagen hertil har været. Noget tyder dog på, at der i disse tilfælde har været tale om selskaber hvor vedtægterne samt kapitalen mv. har være "tvivlsom". Fonde: Fonde der driver erhvervsmæssig virksomhed er reguleret i lov om erhvervsdrivende fonde. En erhvervsdrivende fond skal have en kapital på minimum kr Beløbet kan i forbindelse med stiftelse indskydes kontant eller ved indskud af andre aktiver, ofte benævnt som realindskud eller apportindskud. Stifteren(-erne) hæfter ikke for fondens forpligtelser. Fonden hæfter til gengæld med hele sin formue. Stiftelse sker ved at stifteren(-erne) underskriver et stiftelsesdokument som bl.a. skal indeholde vedtægterne for fonden. En erhvervsdrivende fond skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer. Som en "gyldighedsbetingelse" skal fonden anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Fonden er udover tilsyn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underlagt tilsyn fra fondsmyndigheden. (Erhvervsministeriet). Fonden er skattepligtigt i henhold til Fondsbeskatningsloven. Skatte procenten er p.t. 32 %.

8 Stiftelse af en fond er efter vor opfattelse ikke en måde hvorpå de af Samsø Energiselskab udtrykte ønsker bedst kan opfyldes, henset til at fonden "ejer sig selv". Ejerkredsen kan således ikke udvides, således at lokale investorer kan tiltrækkes. Hertil kommer, at de administrative regler for fonde efter vor opfattelse vil medføre en række bindinger for den valgte organisationsform som vil være lidet hensigtsmæssige. Eksempelvis kan fondens formål ikke frit ændres. Valg af selskabsform: Valget af selskabsform vil som hovedregel tage udgangspunkt i de fordele den enkelte selskabsform vil frembyde for selskabsdeltageren(-erne). Hertil kommer naturligvis de ønsker som den enkelte selskabsdeltager måtte have til organisationsformen. Det økonomiske samt skatteretlige aspekt vil ligeledes have en væsentlig indflydelse på valget. Hvor meget kapital skal der anvendes? Hvorledes med skatten? Der kan ikke gives et entydigt juridisk svar på hvilken selskabsform der passer til den enkelte, idet elementer fra flere af de kendte selskabsformer som regel ville have været ideel blanding (hvis det ellers kunne gennemføres). Henset til projektets størrelse og indhold skal vi anbefale, at der i første række stiftes et aktieselskab til håndteringen af forundersøgelsen vedrørende etableringen af hawindmølleparken. Når forundersøgelsen er gennemført og projektet forhåbentlig skal gennemføres forestår dette selskab ligeledes bygherre rollen. Herefter stiftes eventuelt i anden række et aktieselskab til at forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Baggrunden for vor anbefaling er nærmere den, at et aktieselskab vil være den selskabsform som bedst vil kunne opfylde de af Samsø Energiselskab udtrykte ønsker som ovenfor skitseret, hvilket vil blive uddybet i det følgende. Hertil kommer at der er tale om en kendt selskabsform som investorer og långivere vil være trygge ved. Samsø Energiselskabs aktiebesiddelse: Efter en gennemgang af Samsø Energiselskabs vedtægter er det vor opfattelse, at Samsø Energiselskab ikke lovligt kan stifte et aktieselskab eller besidde aktier i et sådant, uagtet at formålet med et sådant selskab vil være at arbejde i overensstemmelse med, eller realisere dele af de mål som indgår i formålet med Samsø Energiselskab. Dette grundlæggende problem bør løses forinden et nyt selskab stiftes. Det kan ske ved at formålet for Samsø Energiselskab ændres, således at selskabets formål kan "rumme" aktiebesiddelsen. En ændring af Energiselskabets vedtægter i overensstemmelse med denne anbefaling vil indebære at Energiselskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsmæssige virksomheder. 8

9 Alternativet til denne løsning vil være, at lade andelshaverne i Samsø Energiselskab stifte aktieselskabet. Man kunne ligeledes forestille sig en kombination af ejerskabet mellem Samsø Energiselskab og Energiselskabets andelshavere. Med hensyn til Energiselskabets rolle i øvrigt kan man forestille sig at Energiselskabet fungerer som sekretariat for selskabet/selskaberne, evt. udfører rådgivning for disse. Et andet spørgsmål der i den forbindelse bør overvejes nærmere er om Samsø Kommune enten via sin deltagelse i energiselskabet eller ved direkte tegning/ejerskab af aktier overtræder kommunalfuldmagten. Det vil føre for vidt - i nærværende sammenhæng - nærmere at redegøre for indholdet af kommunalfuldmagten som i vid udstrækning består af uskrevne regler. Det er dog vor opfattelse når henses til formålet med aktietegningen/besiddelsen, det miljømæssige aspekt, samt det forhold at kommunerne via lovgivningen forudsættes at deltage i elproduktionen direkte eller indirekte, at der ikke i den foreliggende situation vil være tale om en overtrædelse af kommunalfuldmagten. Stiftelse af det "første" aktieselskab: Det forudsættes i det følgende, at Samsø Energiselskab lovligt har mulighed for, at stifte det ønskede aktieselskab. Det lægges ligeledes til grund, at der forinden selskabet stiftes opstilles et budget for selskabets drift med henblik på gennemførelsen af forundersøgelsen. Stiftelsen af aktieselskabet til håndtering af forundersøgelsen kan relativt let ske. Aktiekapitalen kan indskydes kontant eller ved at der indskydes andre aktiver. I tilfælde af der indskydes andre aktiver skal der foreligge en vurderingsberetning (revisorerklæring) til dokumentation af aktivernes værdi. Man kunne forestille sig, at tilladelsen til udførelsen af forundersøgelsen evt. indskydes som et aktiv i selskabet. Hvorvidt tilladelsen har en værdi, eller hvilken værdi der er tale om og hvorvidt denne værdi kan vurderes, er det på det foreliggende grundlag ikke muligt at fastslå. Det kræver således en nærmere undersøgelse. Aktiekapitalens størrelse bør i første omgang, efter vor opfattelse, begrænses til kr Såfremt der måtte vise sig et behov herfor kan aktiekapitalen forhøjes. Stiftelsen kan ske til kurs 100 eller til en overkurs, d.v.s. en kurs der ligger over 100. Såfremt stiftelse sker til overkurs vil selskabet være "født" med en egenkapital der er større end anpartskapitalen. Dette indebærer at selskabet vil have en økonomisk "buffer" til at modstå uforudsete udgifter med. Hvorvidt der skal ske stiftelse til en overkurs kræver en nærmere analyse af aktieselskabets budget. Selskabets hjemsted bør naturligvis være på Samsø, hvorved en del af selskabets skatter vil blive tilført Samsø. Ved stiftelse af et aktieselskab til håndtering af forundersøgelsen er det vor opfattelse at der i dette selskab, qua det arbejde der gennemføres i forbindelse med forundersøgelsen, vil ske en lokal kompetenceopbygning. Vi forestiller os i den forbindelse ligeledes, at det "første" selskab er 9

10 bygherre for vindmøllerne, idet det må forudses, at der er i forbindelse med byggeriet af vindmøllerne vil kunne tilføres selskabet og dettes medarbejdere en høj grad af kompetence med hensyn til havbaserede vindmøller. Selskabets indtægtsgrundlag skabes ved, at de tilskud der fremkommer fra Energistyrelsen tilfalder selskabet helt eller delvist, eller ved at selskabet udfører forundersøgelsesarbejdet for Energiselskabets regning. Det vil i den forbindelse sandsynligvis være muligt rent regnskabsteknisk at aktivere forundersøgelses-/udviklingsomkostningerne, således at der med tiden via denne aktivering kan ske en forhøjelse af selskabets aktiekapital. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at dette "første" aktieselskab ad åre overtager Samsø Energiselskabs aktiviteter med henblik på at sikre, en rationel drift af aktiviteterne og at den kompetence der er opbygget i Samsø Energiselskab forbliver "i systemet" efterhånden som Samsø Energiselskabs indtægtskilder må formodes at blive færre. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der i forbindelse med forundersøgelsen og ikke mindst opførelsen af vindmøllerne vil være behov for finansiering af selskabets aktiviteter. Finansieringen kan eksempelvis fremskaffes ved at de nødvendige kreditfaciliteter stilles til rådighed for selskabet eller ved at der sker fortegning af aktier i det aktieselskab der skal eje møllerne/det "andet" aktieselskab. Selskabets vedtægter: Indholdet af selskabets vedtægter bør afspejle de af Samsø Energiselskab opstillede ønsker. Der bør således i selskabets vedtægter tages stilling til størrelsen af bestyrelsen for selskabet og dennes sammensætning. Vi skal i den forbindelse anbefale at bestyrelsens sammensætning bliver den samme som i Samsø Energiselskab. Det er vores umiddelbare vurdering at der for så vidt angår dette selskab ikke nødvendigvis i første omgang skal indsættes bestemmelser i vedtægterne der sikrer at ejerskabet forbliver lokalt, idet Samsø Energiselskab er eneejer herafog som udgangspunkt selv bestemmer til hvem der skal udstedes/sælges aktier. Der bør endvidere mellem andelshaverne i Samsø Energiselskab indgåes nærmere aftale om, at der i ejerkredsen til det nystiftede selskab skal kunne optages andre aktionærer end Samsø Energiselskab, og på hvilke vilkår dette kan ske. Hvis man senere måtte vælge ligeledes at anvende dette selskab til ejerskabet af hawindmølleparken bør der afgjort indsættes bestemmelser i vedtægterne om eksempelvis bestyrelsens sammensætning, samt at bestyrelsen skal godkende ethvert salg af aktier, med henblik på at sikre at ejerskabet forbliver lokalt. Med hensyn til det folkelige element er det vor opfattelse at dette vil kunne opnås ved salg af en del af aktiekapitalen til lokalbefolkningen. Vi forestiller os ikke, at dette skal ske førend selskabet eventuelt skal forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Et alternativ hertil kan være, at man ved

11 udvidelse af aktiekapitalen opdeler kapitalen i A- og B-aktier, således at hovedindflydelsen i selskabet bevares på en mindre del af kapitalen. Hvis der i selskabets optages større aktionærer skal vi anbefale at dette ikke sker førend der mellem disse og Samsø Energiselskab er indgået en aktionæroverenskomst, der fastlægger hvorledes synspunkter mellem aktionærerne koordineres, hvorledes der stemmes vedrørende bestemte spørgsmål og endelig tager stilling til hvorledes udtræden af aktionærkredsen/afhændelse af aktier til trediemand kan ske. En aktionæroverenskomst vil ligeledes være et effektiv værn mod, at aktionærkredsen bliver udvidet med aktionærer uden lokal baggrund eller med aktionærer hvis interesser i selskabet ikke er i overensstemmelse med de oprindelige aktionærers interesser. Stiftelse af det "andet" aktieselskab: Når behovet for stiftelse af det andet aktieselskab opstår, d.v.s. når hawindmølleparken er færdigbygget, kan stiftelse heraf ske på samme måde som ved stiftelsen af det første aktieselskab. Med hensyn til det "andet" selskabet vedtægter og indholdet heraf henvises til det i det forudgående afsnit nævnte. Vi skal i den forbindelse anbefale, at der når eller forinden ejerskabet til havvindmølleparken skal fastlægges sker stiftelse af dette andet aktieselskab, "ejerselskabet". Det må forudses, at det vil være en fordel at der ikke sker sammenblanding af ejerskabet til vindmøllerne og den kompetenceopbygning der er sket i det selskab der skal forestå forundersøgelsen og bygherre rollen. Dette "første" selskab kan herefter koncentrere sig om lignende opgaver for andre samt yde rådgivning til hawindmølle-selskabet. Selskabernes bidrag til Samsøs økonomi: Det er vor opfattelse at selskaberne qua det faktum at de har hjemsted på Samsø samt at der er tale om selskaber, der skal håndtere relativt store budgetter, indirekte via den skabte beskæftigelse samt det heraf flydende skatteprovenue, vil tilføre øen midler. Det må forudses, at ved en rentabel drift vil især ejerselskabet kunne generere et passende overskud. Der er efter vor opfattelse intet i vejen for at en del af dette overskud, såfremt der blandt aktionærerne kan skabes enighed herom, via eksempelvis sponsorater og lignende kan komme øen til gode. Bestemmelser herom kan medtages i den før omtalte aktionæroverenskomst. Konklusion: Det er vor anbefaling, under forudsætning af at Energistyrelsen giver tilladelse hertil, at Samsø Energiselskab stifter et aktieselskab til at forestå forundersøgelsen i forbindelse med hawindmølleparken. Det forudsættes ligeledes at Samsø Energiselskabs vedtægter ændres således at selskabet må besidde aktier. 11

12 Aktiekapitalen tilvejebringes ved kontant indskud af minimum kr Samtlige aktier tegnes af Samsø Energiselskab. Såfremt projektet gennemføres stiftes af Samsø Energiselskab og eller det første aktieselskab, endnu et aktieselskab til at forestå ejerskabet af hawindmølleparken. Aktiekapitalen heri tilvejebringes ligeledes ved kontant indskud, og om muligt, ved indskud af værdien af den foretagne forundersøgelse og vindmøllerne. Vedtægterne i dette selskab indrettes med henblik på i størst mulige omfang, at tilgodese de af Samsø Energiselskab opstillede ønsker. Samtidig udarbejdes der en aktionæroverenskomst i dette selskab.

13 Grafisk kan vore anbefalinger illustreres således, idet pilene markerer ejerskab til aktier: SAMSØ ENERGISELSKAB S.M.B.A. STIFTER OG EJER AKTIER I SAMSØ HAVVINDMØLLEPROJEKTERING A/S (SELSKAB 1) STIFTER OG EJER AKTIER I INVESTOR SAMSØ HAVVINDMØLLER A/S (SELSKAB 2) S\ ur INVESTOR y\ INVESTOR INVESTOR Århus den 12. september 2000 Peter Storgaard Torben Høholt Jensen Version 8/

Vi hører gerne Deres kommentarer hertil, og står naturligvis gerne til disposition med hensyn til besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Vi hører gerne Deres kommentarer hertil, og står naturligvis gerne til disposition med hensyn til besvarelse af eventuelle spørgsmål. 30/05/00 10:12 flduokaterne KANNIKESADE 12 -> 86592311 NR.696 SØøl/øll HENNING LYNGSBO MORTEN HENRIKSEN PETER STORGAARD TORBEN HØHOLT JENSEN Møderet for Højesteret Karin! ke gade 12 OK-8000 Århus C Telefon

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Firmalovens 19 og 20. Aktieselskabslovens 1, stk. 4. Anpartsselskabslovens 1, stk. 4.

Firmalovens 19 og 20. Aktieselskabslovens 1, stk. 4. Anpartsselskabslovens 1, stk. 4. Kendelse af 7. januar 1993. 91-69.320. Et selskab, der var anmeldt til handelsregistret som et andelsselskab med begrænset ansvar ("amba"), var ikke et andelsselskab og kunne ikke registreres. Firmalovens

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010

Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010 Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets er et andelsselskab med begrænset ansvar og driver virksomhed under navnet Vindenergi Danmark

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015 Pr. e-mail til: (jens@dueolsen.dk) Bestyrelsen i Auriga Industries A/S Att.: Bestyrelsesformand Jens Peter Due Olsen ADVOKATFIRMA ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. januar 2013 (J.nr. 2011-0025359) Klage afvist,

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering.

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 20-03-2014 Bilag 2: Organisering af kontraktholderenhed På et styregruppemøde mellem Frederiksberg kommune og Københavns kommune

Læs mere