Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig Mailadresse til projektansvarlig Målgruppen for projektet Angiv om projektet målrettes 1) uddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere under 30 år) eller 2) job (kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmod- 2 tagere, der er fyldt 30 år): Angiv det antal borgere i målgruppen, som forventes at deltage i projektet i løbet af projektperioden: 120 Angiv den forventede andel projektdeltagere i ressourceforløb: 35 pct. Angiv den forventede andel projektdeltagere med ikke-vestlig baggrund 10 pct. Angiv forventet antal borgere pr. koordinerende sagsbehandler: 40 Kort beskrivelse af projektet (max 10 linjer) Giv en kort beskrivelse af projektet, herunder evt. konkrete projektmål Projektet har en vision om at bryde negativ social arv for udsatte kontanthjælpsmodtagere ved at udvikle og implementere en empowerment baseret tilgang på tværs af kommunen, nye arbejdsformer, samarbejder og motivationsskabende gruppeforløb. Erfaringen er, at målgruppen indbyrdes er i stand til at inspirere og motivere hinanden i langt større grad end de fagprofessionelle. Projektets indsatsmodel bygger derfor på fælle tværfaglig platform via kurser i empowerment baseret tilgang. Via gruppemotiverende forløb forventes deltagerne at inspirere hinanden til at se egne positive ressourcer og formulere egne udviklingsbehov, mål mv. Koordinerende sagsbehandler vil møde borgerne i gruppeforløbene/aktiviteterne, understøtte borgers bidrag til helhedsorienteret plan, koordinere og lede tværfaglige netværksmøder og indsatsplanens gennemførsel. Det primære mål er, at udvikle og implementere en økonomisk rentabel tilgang og indsatsmodel i jobcenteret og kommunen, hvorved udsatte borgere kan udøve selvforvaltning og selvforsørgelse. Der forventes derfor gennemsnitligt 70 procents progression for borgerne ved projektets afslutning. Yderligere er det et mål, at antal kontanthjælpsmodtagere i Jobcentrets syvstem med over 2 års ledighed reduceres fra aktuelt 190 til gennemsnitligt 100. I alt 50 procent af målgruppen forventes i job, fleksjob eller uddannelse. Yderligere 35 procent er fortsat i virksomhedsrettede forløb ved projektets afslutning. Beskrivelse af hvordan projektet lever op til de fire minimumskrav (Se projektbeskrivelsen) Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold Beskriv hvordan projektet vil sikre, at borgeren gennem hele projektperioden har indflydelse på: o Beskæftigelses- eller uddannelsesmålet o Hvilke indsatser der skal igangsættes hvornår o Hvor hyppigt og hvordan der skal være kontakt mellem borgeren og sagsbehandleren o Valg af mentor. 1

2 Jobcentrets antagelse om forandringsskabende elementer, som vil sikre projektbeskrivelsens succeskriterier, er primært følgende: Fælles kurser for medarbejdere på tværs af kommunen, som har med målgruppen at gøre. Skal styrke fælles faglig platform for empowerment baseredt anerkendende og coachende tilgang samt opbakning til projektet. Relations kontinuitet i kontakten til borgeren fra så få kommunale fagprofessionelle som muligt. Tværfagligt afsæt for helhedsplaner via netværksmøder mellem borger, koordinerende sagsbehandler og relevante indsatsudøver/tilbuds visitatorer er grundlæggende for at borger kan tage ansvar og opnå handlekompetence til selvforvaltning og selvforsørgelse. Gruppebaserede motivationsforløb, som kan sikre borgers motivation til - og tro på - at forandring i egen situation er mulig - og dermed sikre motiveret deltagelse i projektet. At målgruppen bedst inspireres og motiveres af hinanden i gruppeforløbene - dvs. at målgruppen via gruppeorienterede forløb bedre kan støttes i at formulere egne drømme og mål og støttes til at identificere egne udviklingsbehov så der kan etableres en egentlig helhedsplan med et motiveret afsæt. At den koordinerende sagsbehandler møder borgeren udenfor jobcentrets kontorer i gruppeforløbene og på aktivitetsstederne er med til at bryde den negative indstilling til systemet. At en case- og multimedie orienteret præsentation af tilbudsviften og mentorkorpset- med udgangspunkt i borgerens sprogbrug vil motivere og engagere borgeren. At borgerens handlekompetence i forhold til udfordringer i eget liv styrkes ved med de små skridts princip at give dem indflydelse på /handlekompetence til aktiviteter og indsatser. At de socialt inkluderende, handlingsorienterede og aktiviteter med medbestemmelse betyder, at boger, ser sig selv på en ny måde, opnår sociale og faglige handlekompetencer og selvtillid og selvforsørgelse. Projektets tilgang til at sikre udsatte borgere indflydelse på indsatser, mål og nærmere indhold i forløb tager afsæt i, at de fagprofessionelle (sagsbehandlere, mentorer, aktivitetsmedarbejdere mv.) borgerne møder - alle skal udøve en empowerment baseret anerkendende og coachende tilgang. En stor del af de udsatte kontanthjælpsmodtagere har en fastlåst negativitet, hvor de i stor grad ser sig selv som klienter og ofre. Det betyder at de i høj grad ikke har selvtillid og evne til at handle konstruktivt på udfordringer de møder i livet. De har endvidere en stor grad af mistro til systemet. Endelig kendetegnes målgruppen ved dårlig psykisk trivsel, lav selvtillid og selvværd, et ringe socialt netværk og i øvrigt flere helbredsproblemer og problemer i familien. I de fleste tilfælde har den udsatte borger familiemæssige relationer, hvor forældre, ægtefæller, søskende mv. også er offentligt forsørgede. For at den enkelte kan bryde med den inaktive offer-/klientrolle, skal medarbejdere på tværs arbejde tæt sammen om og med borgeren, for at støtte denne til selvforvaltning og selvforsørgelse. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i sundhedstilbuddene er til stede i jobcentrets tilbud og om- 2

3 vendt. At rusmiddel bevæger sig ud til borgeren, hvor denne er og at eksempelvist en hjemmevejleder fra socialpsykiatrien koordineres og samordnes med social mentor fra jobcentret at det i videst mulig omfang er samme person, som kan varetage opgaver i relation til forskellige lovgivninger. Dermed skal borger opleve konkret sammenhæng og mening i indsatserne. Dette bakkes op af kommunens aktuelle nye organisering (på vej), hvor kommunale opgaver relateret til voksne i jobcentrets målgrupper samles (kerneopgave). Endvidere er det kommunens erfaring, at udsatte borgere givet de rette rammer og tilgange kan inspirere hinanden til en positiv udvikling. Derfor vil projektet etablere gruppeforløb og en organisering, hvorved borgeren mødes udenfor jobcenteret væk fra de koordinerende sagsbehandleres skriveborde og på en jordnær medengagerende måde. Vejen til job Projektets plan for den overordnede vej til selvforvaltning og selvforsørgelse for projektets borgere er illustreret nedenfor: Gruppeforløb Gruppeforløb del 1 har som formål, at den enkelte deltager opnår accept af egen situation - og begynder at kunne identificere egne udviklingsbehov. Det skal give den rette motivation hos borger til at indgå i projektet. Gruppeforløbene vil foregå udenfor jobcentres kontorer og lokalt i tilknytning til aktivcentre og lokale virksomhedscenter netværk (se senere). Gruppeforløb del 2 er for borgere, som via gruppeforløb 1 har sagt ja til at indgå i projektet. Den enkelte skal via forløbet kunne identificere egne udviklingsbehov - opleve med de små skridts principper at øge egen handlekompetence - i første omgang i forhold til kost og motion - dernæst i forhold til social adfærd og arbejdskompetence, eksempeltvist via fx øvebane på aktivcentrene (aktivcentrene har arbejdsopgaver for institutioner og virksomheder i området), eller via parallel tilknytning til et lokalt virksomhedscenter. Den enkelte arbejder i gruppeforløbet med at identificere egne beskæftigelses- og uddannelsesmæssige mål og hvad der skal til for at nå målet. Den enkelte får via gruppeforløb og individuel samtale tilbudsviften præsenteret og herunder også tilbuddene i de lokale virksomhedscenter netværk. Borgeren får ligeledes mulighed for at møde Jobcentrets mentorkoordinator, herunder at drøfte perspektiverne for tilknytning af mentor/frivillig mentor som støtte samt hvem denne mentor skal være. Den koordinerende sagsbehandler og andre fagprofessionelle rykker således - i forbindelse med projektet - ud af kontorene og møder borgeren på dennes mere trygge hjemmebane i gruppefor- 3

4 løb, på aktivitetsstedet og/eller i borgers eget hjem (efter borgers ønske). Sammen forbereder de en helhedsplan (min plan) og et tværfagligt netværksmøde, som kan understøtte borgers egne mål og selvdefinerede udviklingsbehov. I denne fase vil borgeren møde den koordinerende sagsbehandler med relativt korte mellemrum. Den koordinerende sagsbehandler vil med udgangspunkt i en coachende og empowerment baseret tilgang støtte den enkelte i at formulere egne mål, ønsker, udviklingsmål og behov for hjælp. Efter borgers ønske inddrages andre ressourcer fra dennes private netværk, behandlere eller andre. Hvis der konkrete støttebehov, som borger kan søge om i fx Handicapafdelingen, tages der i videst mulig omfang initiativ til dette før det første tværfaglige netværksmøde. Indhold i motivationsforløbet tænkes blandt andet at kunne være Forløb og personlige samtaler med erhvervspsykolog /kognitiv psykolog Motion, kost og livsstil Budget og bolig Få øje på egne positive ressourcer og stærke sider Inddragelse af ressourcer fra sundhedsfremme, familieafdelingen, integration, rusmiddel, socialpsykiatri, sundhedsplejen vejledning/inspiration til tilbudsviften planlagt efter gruppens behov Læse skrive ordblinde testning Besøg hos virksomhedscenter virksomhedscenter netværk Virksomhedskonsulent eller virksomhed på besøg Arbejder løbende med at formulere drømme/mål og egne behov for støtte/vejledning ift. forandringsbehov. Arbejder med helhedsplan (min plan) herunder plan for job og uddannelse. Tværfaglige netværksmøder Netværksmøder er det tværfaglige koordineringsforum. Ud over borgeren og den koordinerende sagsbehandler deltager andre fagpersoner, alt efter borgers eget ønske og ud fra relevansen i borgerens plan: Praktiserende læge og/eller andre behandlere Ressourcepersoner fra borgers netværk Mentor Familierådgiver Handikapvejleder Rusmiddelkonsulent Socialpsykiatri visitator/vejleder 4

5 På mødet er det mest muligt borger selv, som fremlægger sin plan. Fag- og ressourcepersonerne på mødet har til opgave, på en anderkendende måde - og med en empowerment baseret tilgang, at kvalificere borgers plan og mål, samt indbyrdes at koordinere og bakke op om de forskellige indsatser herunder tidskoordinering af disse. På mødet aftales hvad der skal ske til næste møde, hvem der gør hvad og dato aftales. Væsentligt princip for mødet er borgers eget fokus, det gode samarbejde, og at borger har så få kommunale kontaktpersoner som muligt relations kontinuitet. Dermed lægges der op til at medarbejdere på tværs af administrationsområder fremover vil være hinandens konsulenter og eksempelvist lade andre varetage opfølgning i forhold til en specifik lovgivning. Helhedsplanen iværksætte, kontaktens hyppighed og roller Typisk vil borgeren have flere kontaktpersoner og indsatser i det kommunale system. Den koordinerende sagsbehandler vil, når helhedsplanen er lagt og indsatsen iværksat, mødes med borgeren efter behov, men minimum hver 2. måned. På disse møder drøftes altid om det er relevante tilbud borgeren deltager i. Progressionsregistreringerne anvendes som dialog værktøj ved møderne. Møderne foregår på det aktivitetssted, i den virksomhed eller det tilbud, som borgeren er tilknyttet, med mindre borgeren ønsker andet. Formålet med dette er at den enkelte kan møde sagsbehandleren med så stor tillid og åbenhed som muligt og sagsbehandleren ser de omgivelser borgeren aktuelt er i. Den mere daglige kontakt med borger vil typisk være med dennes selvvalgte mentor. Mentor skal sikre, at borger og koordinerende sagsbehandler mødes, hvis noget er ved at gå skævt i borgers plan. Mentorkorps professionelle og frivillige Jobcenter Hedensted er i færd med at opbygge et mentorkorps af jobcentrets ansatte mentorer, og har udpeget en mentorkoordinator. Mentorkoordinator er samtidig også koordinator for de lokale virksomhedscenter netværk og virksomhedscenter generation 2 projektet. I regi af dette netværk er et frivilligt mentorkorps under udvikling. Mentorerne får alle uddannelse (Mentor Company mv.) og bliver tilknyttet et mentornetværk med henblik på indbyrdes sparring og faglig udvikling. 5

6 Grafisk illustration af borgers flow Den enkelte borger vil altid modtage indsatser og tilbud efter individuel behov og motivation samt eget ønske. Selvom der planlægges gruppeforløb i opstarten, vil det individuelle tilpassede indhold for hver enkelt boger altid blive prioriteret. Specifikt om lokale virksomhedscenter netværk målrettet udsatte borgere De lokale virksomhedscentre kan understøtte den enkelte i forskellige delmål fx fremmøde, social adfærd, hygiejne, misbrug, struktur i hverdagen, selvtillid mv. Det kan også være forløb, som kan styrke den enkelte i at se egne positive kompetencer og fremme den enkeltes selvformulerede uddannelses og/eller beskæftigelsesmål. Dernæst er forløb i virksomhedscentre afsæt for rigtig virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering og efterfølgende beskæftigelse eller uddannelse. Nedenfor er de aktuelle lokale virksomhedscentre illustreret. De er under konkret udbygning så kommunen på sigt har større lokal dækning. Tankesættet er at reducere transportvejen for de udsatte borgere, udnytte de mange små og mellemstore virksomheder i kommunen samt at styrke den lokale rummelighed og frivillighed. Opfølgning i virksomhedscentrene sker på ugentlig basis ved samme person og denne koordinerer bredt i forhold til borgers andre tilbud, indsatser, behandling, kurser mv. 6

7 Dermed kan borger se sig mere normal i virksomheden. Lederen og kollegaer i virksomhederne kan fastholdes i at være leder og kolleger. Tværgående indsatser og netværk Beskriv hvordan projektet vil sikre, at borgeren får adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet (indsatsviften). Beskriv snitfladerne til evt. andre projekter for målgruppen. Jobcentret har bl.a. nedenstående projekter, som vil understøtte arbejdsmetoder og målsætning: Virksomhedscenter Generation 2 for udsatte kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsrettet Rehabilitering metodeprojekt med afsæt i Førtidspensions og Fleksjob reformen - arbejder med principper og værdier for tværfagligheden samt konkret afdækning af den gode forberedelse af sager, rehabiliteringsteamets behandling af sager og koordinerende sagsbehandlers rolle/tværfaglige tilgang i de konkrete borgerforløb. Helhedsindsats for Udsatte familier projekt Familier på vej for 25 stærkt udsatte familier. Projektet vil i stor grad understøtte et empowerment projekt, da der her også arbejdes med helhedskoordinerede planer og borgers ejerskab. Desuden er der aktuelt iværksat et tæt samarbejde med bl.a. sundhedsfremmeafdelingen om kost, motion og livsstilsudfordringer, ligesom der er iværksat forløb om angst og depression for målgruppen i tilknytning til de aktive tilbud. Jobcenterets aktivcentre har indarbejdet tilbud om motion, kost og livsstil, der er samarbejde med rusmiddelafdelingen og familieafdelingen og der er jobnære øve baner i beskyttede omgivelser. 7

8 I forbindelse med førtids- og fleksjobreformen har kommunen udarbejdet et tilbudskatalog på tværs af kommunens administrationsområder. Der arbejdes pt. med ideer om videopræsentationer af disse tilbud med borgerfortællinger, et medie, som det antages at tiltale målgruppen. Tilbudskataloget er løbende under udbygning, og det overvejes at tilføje oversigt over eksempelvist registrerede psykologer, psykiatere og fysioterapeuter m.v. Borgeren får tilbuddene præsenteret i gruppeforløbene og vil løbende få adgang til at drøfte mulige tilbud fra katalogets tilbudsvifte. Via det tværfaglige samarbejde i indsatserne og via netværksmøderne sikres det, at borger vurderes i forhold til eventuelle relevante tilbud. Lægekonsulenten, den psykologiske konsulent eller den praktiserende læge vil sikre det helbredsmæssige fokus, som undersøgelser og erfaringer viser, fylder meget for denne målgruppe. I forhold til tilbudskataloget skal nævnes, at jobcenteret i marts 2014 har gennemført tilbudsmesse, hvor Jobcentrets og Social og Sundhedsområdets tilbud blev præsenteret. Messen var en stor succes og forventes gentaget. Dette initiativ vil understøtte kommunale medarbejderes indbyrdes kendskab til kommunens tilbudsvifte og dermed i større grad være med til at gøre borgere opmærksomme på relevante tilbud. Endelig skal nævnes, at kommunen aktuelt er i gang med omorganisering efter kerneopgaver. Det betyder at store dele af voksne beskæftigelsesområde samles under en fælles leder, politisk udvalg og budget, hvilket er med til at sikre bedre koordinering og målretning af indsatser og tilbud. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet Beskriv hvordan projektet vil arbejde med én plan for borgeren Jobcentret arbejder pt. i regi af et projekt for udsatte familier, i forhold til ressourceforløb og i forhold til integrationsloven med samlende planer for udsatte borgeres hele situation. Yderligere har jobcentret aktuelt iværksat et initiativ rettet mod at en samlende helhedsplan skal være for alle udsatte ydelsesgrupper i Jobcentrets. Målet hermed er dels at skabe genkendelighed og koordinering for såvel borger som medarbejdere, dels at begrænse antallet af fagprofessionelle, som den enkelte udsatte borger er i kontakt med (relations kontinuitet og overskuelighed). Tværfagligheden i forbindelse med etablering af helhedsplanen er beskrevet ovenfor under netværksmøder. Grundtænkningen er borgers ejerskab, fælles møder og fælles tværkommunalt kursus i empowerment baseret tilgang. 8

9 Tværfagligheden, relations kontinuiteten og begrænsningen af antal kontaktpersoner betyder nye roller for kommunens medarbejdere på tværs af afdelinger og administrationsområder. Medarbejdere skal gives en ramme for at tro på og have tillid til hinandens respektive fagligheder anerkendelse af de lovgivningskomplekser vi hver især arbejder med. Den forberedende plan for netværksmødet påbegyndes i det gruppebaserede motivationsforløb. Det forventes, via gruppedynamisk tilgang, i stor grad at etablere grundlaget for, at målgruppen inspirerer hinanden til en forandring. Det er jobcentrets erfaring, at målgruppen typisk har et svagt socialt netværk og at de bedre kan modtage inspiration fra ligesindede end fra fagprofessionelle hjælpere. Den koordinerende sagsbehandler vil hyppigt være til stede på gruppeforløbene og sikre processen frem mod netværksmødet og det der skal ske efter netværksmøderne er etableret. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver Beskriv hvordan projektet vil sikre: o At borgeren har adgang til den koordinerende sagsbehandler. o At borgerne har adgang til mentorstøtte o Opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere og mentorerne Den koordinerende sagsbehandler giver ved første møde oplysninger om telefonnummer og mailadresse og om hvordan og hvornår borger kan kontakte denne. Endvidere er det tankesættet, at der ved den intensive opstart (hyppige møder) i de indledende gruppeforløb, opbygges et relativt tillidsfyldt forhold mellem koordinerende sagsbehandler og borger. Dette skal gerne sikre, at borger kontakter den koordinerende sagsbehandler, hvis denne oplever noget er svært eller ved at gå skævt. Alle koordinerende sagsbehandlere har mobiltelefon og mobilsvar. Der laves aftaler om kontakt hurtigst muligt på hverdage. Jobcentret har en mentorkoordinator og et mentorkorps, som er under udbygning. Endvidere er der forsøg i gang med frivillig mentor. Mentorkoordinator vil besøge borgerne i disses gruppeforløb og der kan aftales individuelle møder med mentorkoordinator, hvis borger ønsker at drøfte perspektiver for mentor eller drøfte hvem mentor konkret skal være. I det omfang borger ønsker det, vil koordinerende sagsbehandler være med i en individuel snak. Koordinerende sagsbehandlere og mentorer deltager i de samme kurser. En stor del af såvel sagsbehandlere som mentorer, aktivitetsmedarbejdere og virksomhedskonsulenter har allerede i dag en certificeret coachuddannelse og mentoruddannelse. Alligevel vil disse medarbejdere deltage i de fælles tværgående kurser i forbindelse med projektet. Hensigten er at danne 9

10 grundlag for de føromtalte fælles faglige platform for empowerment tilgang. Endvidere er der løbende fokus på fælles kurser, temadage, mentornetværk, supervision i sager mv. Projektorganisationen Giv en kort beskrivelse af projektorganisationen: Beskriv styregruppens sammensætning Beskriv hvorledes der sikres ledelsesmæssig forankring på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet Beskriv evt. samarbejdspartnere Styregruppens sammensætning Jobcenterchef /chef for virksomhedskonsulenter Leder særlig indsats Leder familie og integration Leder sundhedsfremme Leder socialpsykiatri og misbrug projektleder Ledelsesmæssig forankring tværkommunal tænkning Via styregruppens sammensætning (ovenfor) og etablering af videns og inspirationsnetværk (nedenfor) forventes det, at der kan skabes synlighed om de udfordringer projektets målgruppe har og de virkningsfulde løsninger, der kan iværksættes for målgruppen projektets indsatsmodel. Der følges løbende op på mål og på den økonomiske effekt, som projektet tilsigter at kunne vise. Projektets resultater og effekter samles hvert halve år og formidles til de tre relevante politiske udvalg: Beskæftigelse, Læring og Fritid og fællesskab. Endvidere præsenteres resultaterne også på halvårlig basis i det tværfaglige samarbejde med a-kasser og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Hensigten er at skabe et grundlag for forankring af projektets virkningsfyldte elementer. Samarbejdspartnere er primært Afdelinger bredt i kommunen (især sundhedsfremme, misbrug, familie, integration, socialpsykiatri og handicap) 10

11 Projektleder for Virksomhedscenter generation 2, projektleder for projekt Helhedsorienteret indsats for udsatte familier og projektleder for En god start for unge. Erhvervspsykologisk samarbejdspartner Praktiserende læger Læge- og psykologkonsulent samt Klinisk Funktion ved regionen Regionens tilbud til borgere med psykiske problemer Virksomhedscentre og virksomheder generelt Udbyder af ordblindekurser og FVU kurser Uddannelsesinstitutioner Faglige organisationer Ud fra ovenstående sammensættes et videns- og inspirationsnetværk, som skal kvalificere metode- og indsats/aktivitetsudviklingen i projektet. Der forventes 3 årlige møder i gruppen med forskellige relevante temaer på programmet, ud over opfølgning på projektet og erfaringsdeling. Videns- og inspirationsgruppe /inspirationsnetværk: Økonomi Angiv det samlede ansøgte beløb til projektet - specificeret budget vedlægges i budgetskabelonen (120 borgere) Bilag: Budget 11

12 12

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Krav til ansøgning om projektdeltagelse uddybes yderligere i den medfølgende kravspecifikation.

Krav til ansøgning om projektdeltagelse uddybes yderligere i den medfølgende kravspecifikation. Ansøgningsskema til Fleksjob født med progression Krav til ansøgning om projektdeltagelse uddybes yderligere i den medfølgende kravspecifikation. Ansøger Kommune Jobcenter Hedensted Kommune Jobcenter Hedensted

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Den gode opstart på ressourceforløb Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Borgers vej videre fra rehabiliteringsteamet Drejebog for overdragelsesmøde Formål med overdragelsesmøde:

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Pejlemærker for ressourceforløbet. Arbejdsmarkedsudvalget 26. april 2017

Pejlemærker for ressourceforløbet. Arbejdsmarkedsudvalget 26. april 2017 Pejlemærker for ressourceforløbet Arbejdsmarkedsudvalget 26. april 2017 Vision Holstebro Kommune skal fremadrettet have endnu bedre ressourceforløb Ressourceforløbet skal have fokus på at borgerne får:

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan?

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan? Virksomhedscentre generation 2 Hvorfor - og hvordan? Hvad er et virksomhedscenter? En struktureret samarbejdsform mellem jobcenter og virksomhed Virksomheden kan være privat eller offentlig Der indgås

Læs mere

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Ressourcer til rådighed Præsentation af de tværfaglige ressourcer og deres arbejdsopgaver Eksterne og interne tværfaglige samarbejder Tværfagligheden

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere