Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig Mailadresse til projektansvarlig Målgruppen for projektet Angiv om projektet målrettes 1) uddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere under 30 år) eller 2) job (kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmod- 2 tagere, der er fyldt 30 år): Angiv det antal borgere i målgruppen, som forventes at deltage i projektet i løbet af projektperioden: 120 Angiv den forventede andel projektdeltagere i ressourceforløb: 35 pct. Angiv den forventede andel projektdeltagere med ikke-vestlig baggrund 10 pct. Angiv forventet antal borgere pr. koordinerende sagsbehandler: 40 Kort beskrivelse af projektet (max 10 linjer) Giv en kort beskrivelse af projektet, herunder evt. konkrete projektmål Projektet har en vision om at bryde negativ social arv for udsatte kontanthjælpsmodtagere ved at udvikle og implementere en empowerment baseret tilgang på tværs af kommunen, nye arbejdsformer, samarbejder og motivationsskabende gruppeforløb. Erfaringen er, at målgruppen indbyrdes er i stand til at inspirere og motivere hinanden i langt større grad end de fagprofessionelle. Projektets indsatsmodel bygger derfor på fælle tværfaglig platform via kurser i empowerment baseret tilgang. Via gruppemotiverende forløb forventes deltagerne at inspirere hinanden til at se egne positive ressourcer og formulere egne udviklingsbehov, mål mv. Koordinerende sagsbehandler vil møde borgerne i gruppeforløbene/aktiviteterne, understøtte borgers bidrag til helhedsorienteret plan, koordinere og lede tværfaglige netværksmøder og indsatsplanens gennemførsel. Det primære mål er, at udvikle og implementere en økonomisk rentabel tilgang og indsatsmodel i jobcenteret og kommunen, hvorved udsatte borgere kan udøve selvforvaltning og selvforsørgelse. Der forventes derfor gennemsnitligt 70 procents progression for borgerne ved projektets afslutning. Yderligere er det et mål, at antal kontanthjælpsmodtagere i Jobcentrets syvstem med over 2 års ledighed reduceres fra aktuelt 190 til gennemsnitligt 100. I alt 50 procent af målgruppen forventes i job, fleksjob eller uddannelse. Yderligere 35 procent er fortsat i virksomhedsrettede forløb ved projektets afslutning. Beskrivelse af hvordan projektet lever op til de fire minimumskrav (Se projektbeskrivelsen) Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold Beskriv hvordan projektet vil sikre, at borgeren gennem hele projektperioden har indflydelse på: o Beskæftigelses- eller uddannelsesmålet o Hvilke indsatser der skal igangsættes hvornår o Hvor hyppigt og hvordan der skal være kontakt mellem borgeren og sagsbehandleren o Valg af mentor. 1

2 Jobcentrets antagelse om forandringsskabende elementer, som vil sikre projektbeskrivelsens succeskriterier, er primært følgende: Fælles kurser for medarbejdere på tværs af kommunen, som har med målgruppen at gøre. Skal styrke fælles faglig platform for empowerment baseredt anerkendende og coachende tilgang samt opbakning til projektet. Relations kontinuitet i kontakten til borgeren fra så få kommunale fagprofessionelle som muligt. Tværfagligt afsæt for helhedsplaner via netværksmøder mellem borger, koordinerende sagsbehandler og relevante indsatsudøver/tilbuds visitatorer er grundlæggende for at borger kan tage ansvar og opnå handlekompetence til selvforvaltning og selvforsørgelse. Gruppebaserede motivationsforløb, som kan sikre borgers motivation til - og tro på - at forandring i egen situation er mulig - og dermed sikre motiveret deltagelse i projektet. At målgruppen bedst inspireres og motiveres af hinanden i gruppeforløbene - dvs. at målgruppen via gruppeorienterede forløb bedre kan støttes i at formulere egne drømme og mål og støttes til at identificere egne udviklingsbehov så der kan etableres en egentlig helhedsplan med et motiveret afsæt. At den koordinerende sagsbehandler møder borgeren udenfor jobcentrets kontorer i gruppeforløbene og på aktivitetsstederne er med til at bryde den negative indstilling til systemet. At en case- og multimedie orienteret præsentation af tilbudsviften og mentorkorpset- med udgangspunkt i borgerens sprogbrug vil motivere og engagere borgeren. At borgerens handlekompetence i forhold til udfordringer i eget liv styrkes ved med de små skridts princip at give dem indflydelse på /handlekompetence til aktiviteter og indsatser. At de socialt inkluderende, handlingsorienterede og aktiviteter med medbestemmelse betyder, at boger, ser sig selv på en ny måde, opnår sociale og faglige handlekompetencer og selvtillid og selvforsørgelse. Projektets tilgang til at sikre udsatte borgere indflydelse på indsatser, mål og nærmere indhold i forløb tager afsæt i, at de fagprofessionelle (sagsbehandlere, mentorer, aktivitetsmedarbejdere mv.) borgerne møder - alle skal udøve en empowerment baseret anerkendende og coachende tilgang. En stor del af de udsatte kontanthjælpsmodtagere har en fastlåst negativitet, hvor de i stor grad ser sig selv som klienter og ofre. Det betyder at de i høj grad ikke har selvtillid og evne til at handle konstruktivt på udfordringer de møder i livet. De har endvidere en stor grad af mistro til systemet. Endelig kendetegnes målgruppen ved dårlig psykisk trivsel, lav selvtillid og selvværd, et ringe socialt netværk og i øvrigt flere helbredsproblemer og problemer i familien. I de fleste tilfælde har den udsatte borger familiemæssige relationer, hvor forældre, ægtefæller, søskende mv. også er offentligt forsørgede. For at den enkelte kan bryde med den inaktive offer-/klientrolle, skal medarbejdere på tværs arbejde tæt sammen om og med borgeren, for at støtte denne til selvforvaltning og selvforsørgelse. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i sundhedstilbuddene er til stede i jobcentrets tilbud og om- 2

3 vendt. At rusmiddel bevæger sig ud til borgeren, hvor denne er og at eksempelvist en hjemmevejleder fra socialpsykiatrien koordineres og samordnes med social mentor fra jobcentret at det i videst mulig omfang er samme person, som kan varetage opgaver i relation til forskellige lovgivninger. Dermed skal borger opleve konkret sammenhæng og mening i indsatserne. Dette bakkes op af kommunens aktuelle nye organisering (på vej), hvor kommunale opgaver relateret til voksne i jobcentrets målgrupper samles (kerneopgave). Endvidere er det kommunens erfaring, at udsatte borgere givet de rette rammer og tilgange kan inspirere hinanden til en positiv udvikling. Derfor vil projektet etablere gruppeforløb og en organisering, hvorved borgeren mødes udenfor jobcenteret væk fra de koordinerende sagsbehandleres skriveborde og på en jordnær medengagerende måde. Vejen til job Projektets plan for den overordnede vej til selvforvaltning og selvforsørgelse for projektets borgere er illustreret nedenfor: Gruppeforløb Gruppeforløb del 1 har som formål, at den enkelte deltager opnår accept af egen situation - og begynder at kunne identificere egne udviklingsbehov. Det skal give den rette motivation hos borger til at indgå i projektet. Gruppeforløbene vil foregå udenfor jobcentres kontorer og lokalt i tilknytning til aktivcentre og lokale virksomhedscenter netværk (se senere). Gruppeforløb del 2 er for borgere, som via gruppeforløb 1 har sagt ja til at indgå i projektet. Den enkelte skal via forløbet kunne identificere egne udviklingsbehov - opleve med de små skridts principper at øge egen handlekompetence - i første omgang i forhold til kost og motion - dernæst i forhold til social adfærd og arbejdskompetence, eksempeltvist via fx øvebane på aktivcentrene (aktivcentrene har arbejdsopgaver for institutioner og virksomheder i området), eller via parallel tilknytning til et lokalt virksomhedscenter. Den enkelte arbejder i gruppeforløbet med at identificere egne beskæftigelses- og uddannelsesmæssige mål og hvad der skal til for at nå målet. Den enkelte får via gruppeforløb og individuel samtale tilbudsviften præsenteret og herunder også tilbuddene i de lokale virksomhedscenter netværk. Borgeren får ligeledes mulighed for at møde Jobcentrets mentorkoordinator, herunder at drøfte perspektiverne for tilknytning af mentor/frivillig mentor som støtte samt hvem denne mentor skal være. Den koordinerende sagsbehandler og andre fagprofessionelle rykker således - i forbindelse med projektet - ud af kontorene og møder borgeren på dennes mere trygge hjemmebane i gruppefor- 3

4 løb, på aktivitetsstedet og/eller i borgers eget hjem (efter borgers ønske). Sammen forbereder de en helhedsplan (min plan) og et tværfagligt netværksmøde, som kan understøtte borgers egne mål og selvdefinerede udviklingsbehov. I denne fase vil borgeren møde den koordinerende sagsbehandler med relativt korte mellemrum. Den koordinerende sagsbehandler vil med udgangspunkt i en coachende og empowerment baseret tilgang støtte den enkelte i at formulere egne mål, ønsker, udviklingsmål og behov for hjælp. Efter borgers ønske inddrages andre ressourcer fra dennes private netværk, behandlere eller andre. Hvis der konkrete støttebehov, som borger kan søge om i fx Handicapafdelingen, tages der i videst mulig omfang initiativ til dette før det første tværfaglige netværksmøde. Indhold i motivationsforløbet tænkes blandt andet at kunne være Forløb og personlige samtaler med erhvervspsykolog /kognitiv psykolog Motion, kost og livsstil Budget og bolig Få øje på egne positive ressourcer og stærke sider Inddragelse af ressourcer fra sundhedsfremme, familieafdelingen, integration, rusmiddel, socialpsykiatri, sundhedsplejen vejledning/inspiration til tilbudsviften planlagt efter gruppens behov Læse skrive ordblinde testning Besøg hos virksomhedscenter virksomhedscenter netværk Virksomhedskonsulent eller virksomhed på besøg Arbejder løbende med at formulere drømme/mål og egne behov for støtte/vejledning ift. forandringsbehov. Arbejder med helhedsplan (min plan) herunder plan for job og uddannelse. Tværfaglige netværksmøder Netværksmøder er det tværfaglige koordineringsforum. Ud over borgeren og den koordinerende sagsbehandler deltager andre fagpersoner, alt efter borgers eget ønske og ud fra relevansen i borgerens plan: Praktiserende læge og/eller andre behandlere Ressourcepersoner fra borgers netværk Mentor Familierådgiver Handikapvejleder Rusmiddelkonsulent Socialpsykiatri visitator/vejleder 4

5 På mødet er det mest muligt borger selv, som fremlægger sin plan. Fag- og ressourcepersonerne på mødet har til opgave, på en anderkendende måde - og med en empowerment baseret tilgang, at kvalificere borgers plan og mål, samt indbyrdes at koordinere og bakke op om de forskellige indsatser herunder tidskoordinering af disse. På mødet aftales hvad der skal ske til næste møde, hvem der gør hvad og dato aftales. Væsentligt princip for mødet er borgers eget fokus, det gode samarbejde, og at borger har så få kommunale kontaktpersoner som muligt relations kontinuitet. Dermed lægges der op til at medarbejdere på tværs af administrationsområder fremover vil være hinandens konsulenter og eksempelvist lade andre varetage opfølgning i forhold til en specifik lovgivning. Helhedsplanen iværksætte, kontaktens hyppighed og roller Typisk vil borgeren have flere kontaktpersoner og indsatser i det kommunale system. Den koordinerende sagsbehandler vil, når helhedsplanen er lagt og indsatsen iværksat, mødes med borgeren efter behov, men minimum hver 2. måned. På disse møder drøftes altid om det er relevante tilbud borgeren deltager i. Progressionsregistreringerne anvendes som dialog værktøj ved møderne. Møderne foregår på det aktivitetssted, i den virksomhed eller det tilbud, som borgeren er tilknyttet, med mindre borgeren ønsker andet. Formålet med dette er at den enkelte kan møde sagsbehandleren med så stor tillid og åbenhed som muligt og sagsbehandleren ser de omgivelser borgeren aktuelt er i. Den mere daglige kontakt med borger vil typisk være med dennes selvvalgte mentor. Mentor skal sikre, at borger og koordinerende sagsbehandler mødes, hvis noget er ved at gå skævt i borgers plan. Mentorkorps professionelle og frivillige Jobcenter Hedensted er i færd med at opbygge et mentorkorps af jobcentrets ansatte mentorer, og har udpeget en mentorkoordinator. Mentorkoordinator er samtidig også koordinator for de lokale virksomhedscenter netværk og virksomhedscenter generation 2 projektet. I regi af dette netværk er et frivilligt mentorkorps under udvikling. Mentorerne får alle uddannelse (Mentor Company mv.) og bliver tilknyttet et mentornetværk med henblik på indbyrdes sparring og faglig udvikling. 5

6 Grafisk illustration af borgers flow Den enkelte borger vil altid modtage indsatser og tilbud efter individuel behov og motivation samt eget ønske. Selvom der planlægges gruppeforløb i opstarten, vil det individuelle tilpassede indhold for hver enkelt boger altid blive prioriteret. Specifikt om lokale virksomhedscenter netværk målrettet udsatte borgere De lokale virksomhedscentre kan understøtte den enkelte i forskellige delmål fx fremmøde, social adfærd, hygiejne, misbrug, struktur i hverdagen, selvtillid mv. Det kan også være forløb, som kan styrke den enkelte i at se egne positive kompetencer og fremme den enkeltes selvformulerede uddannelses og/eller beskæftigelsesmål. Dernæst er forløb i virksomhedscentre afsæt for rigtig virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering og efterfølgende beskæftigelse eller uddannelse. Nedenfor er de aktuelle lokale virksomhedscentre illustreret. De er under konkret udbygning så kommunen på sigt har større lokal dækning. Tankesættet er at reducere transportvejen for de udsatte borgere, udnytte de mange små og mellemstore virksomheder i kommunen samt at styrke den lokale rummelighed og frivillighed. Opfølgning i virksomhedscentrene sker på ugentlig basis ved samme person og denne koordinerer bredt i forhold til borgers andre tilbud, indsatser, behandling, kurser mv. 6

7 Dermed kan borger se sig mere normal i virksomheden. Lederen og kollegaer i virksomhederne kan fastholdes i at være leder og kolleger. Tværgående indsatser og netværk Beskriv hvordan projektet vil sikre, at borgeren får adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet (indsatsviften). Beskriv snitfladerne til evt. andre projekter for målgruppen. Jobcentret har bl.a. nedenstående projekter, som vil understøtte arbejdsmetoder og målsætning: Virksomhedscenter Generation 2 for udsatte kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsrettet Rehabilitering metodeprojekt med afsæt i Førtidspensions og Fleksjob reformen - arbejder med principper og værdier for tværfagligheden samt konkret afdækning af den gode forberedelse af sager, rehabiliteringsteamets behandling af sager og koordinerende sagsbehandlers rolle/tværfaglige tilgang i de konkrete borgerforløb. Helhedsindsats for Udsatte familier projekt Familier på vej for 25 stærkt udsatte familier. Projektet vil i stor grad understøtte et empowerment projekt, da der her også arbejdes med helhedskoordinerede planer og borgers ejerskab. Desuden er der aktuelt iværksat et tæt samarbejde med bl.a. sundhedsfremmeafdelingen om kost, motion og livsstilsudfordringer, ligesom der er iværksat forløb om angst og depression for målgruppen i tilknytning til de aktive tilbud. Jobcenterets aktivcentre har indarbejdet tilbud om motion, kost og livsstil, der er samarbejde med rusmiddelafdelingen og familieafdelingen og der er jobnære øve baner i beskyttede omgivelser. 7

8 I forbindelse med førtids- og fleksjobreformen har kommunen udarbejdet et tilbudskatalog på tværs af kommunens administrationsområder. Der arbejdes pt. med ideer om videopræsentationer af disse tilbud med borgerfortællinger, et medie, som det antages at tiltale målgruppen. Tilbudskataloget er løbende under udbygning, og det overvejes at tilføje oversigt over eksempelvist registrerede psykologer, psykiatere og fysioterapeuter m.v. Borgeren får tilbuddene præsenteret i gruppeforløbene og vil løbende få adgang til at drøfte mulige tilbud fra katalogets tilbudsvifte. Via det tværfaglige samarbejde i indsatserne og via netværksmøderne sikres det, at borger vurderes i forhold til eventuelle relevante tilbud. Lægekonsulenten, den psykologiske konsulent eller den praktiserende læge vil sikre det helbredsmæssige fokus, som undersøgelser og erfaringer viser, fylder meget for denne målgruppe. I forhold til tilbudskataloget skal nævnes, at jobcenteret i marts 2014 har gennemført tilbudsmesse, hvor Jobcentrets og Social og Sundhedsområdets tilbud blev præsenteret. Messen var en stor succes og forventes gentaget. Dette initiativ vil understøtte kommunale medarbejderes indbyrdes kendskab til kommunens tilbudsvifte og dermed i større grad være med til at gøre borgere opmærksomme på relevante tilbud. Endelig skal nævnes, at kommunen aktuelt er i gang med omorganisering efter kerneopgaver. Det betyder at store dele af voksne beskæftigelsesområde samles under en fælles leder, politisk udvalg og budget, hvilket er med til at sikre bedre koordinering og målretning af indsatser og tilbud. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet Beskriv hvordan projektet vil arbejde med én plan for borgeren Jobcentret arbejder pt. i regi af et projekt for udsatte familier, i forhold til ressourceforløb og i forhold til integrationsloven med samlende planer for udsatte borgeres hele situation. Yderligere har jobcentret aktuelt iværksat et initiativ rettet mod at en samlende helhedsplan skal være for alle udsatte ydelsesgrupper i Jobcentrets. Målet hermed er dels at skabe genkendelighed og koordinering for såvel borger som medarbejdere, dels at begrænse antallet af fagprofessionelle, som den enkelte udsatte borger er i kontakt med (relations kontinuitet og overskuelighed). Tværfagligheden i forbindelse med etablering af helhedsplanen er beskrevet ovenfor under netværksmøder. Grundtænkningen er borgers ejerskab, fælles møder og fælles tværkommunalt kursus i empowerment baseret tilgang. 8

9 Tværfagligheden, relations kontinuiteten og begrænsningen af antal kontaktpersoner betyder nye roller for kommunens medarbejdere på tværs af afdelinger og administrationsområder. Medarbejdere skal gives en ramme for at tro på og have tillid til hinandens respektive fagligheder anerkendelse af de lovgivningskomplekser vi hver især arbejder med. Den forberedende plan for netværksmødet påbegyndes i det gruppebaserede motivationsforløb. Det forventes, via gruppedynamisk tilgang, i stor grad at etablere grundlaget for, at målgruppen inspirerer hinanden til en forandring. Det er jobcentrets erfaring, at målgruppen typisk har et svagt socialt netværk og at de bedre kan modtage inspiration fra ligesindede end fra fagprofessionelle hjælpere. Den koordinerende sagsbehandler vil hyppigt være til stede på gruppeforløbene og sikre processen frem mod netværksmødet og det der skal ske efter netværksmøderne er etableret. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver Beskriv hvordan projektet vil sikre: o At borgeren har adgang til den koordinerende sagsbehandler. o At borgerne har adgang til mentorstøtte o Opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere og mentorerne Den koordinerende sagsbehandler giver ved første møde oplysninger om telefonnummer og mailadresse og om hvordan og hvornår borger kan kontakte denne. Endvidere er det tankesættet, at der ved den intensive opstart (hyppige møder) i de indledende gruppeforløb, opbygges et relativt tillidsfyldt forhold mellem koordinerende sagsbehandler og borger. Dette skal gerne sikre, at borger kontakter den koordinerende sagsbehandler, hvis denne oplever noget er svært eller ved at gå skævt. Alle koordinerende sagsbehandlere har mobiltelefon og mobilsvar. Der laves aftaler om kontakt hurtigst muligt på hverdage. Jobcentret har en mentorkoordinator og et mentorkorps, som er under udbygning. Endvidere er der forsøg i gang med frivillig mentor. Mentorkoordinator vil besøge borgerne i disses gruppeforløb og der kan aftales individuelle møder med mentorkoordinator, hvis borger ønsker at drøfte perspektiver for mentor eller drøfte hvem mentor konkret skal være. I det omfang borger ønsker det, vil koordinerende sagsbehandler være med i en individuel snak. Koordinerende sagsbehandlere og mentorer deltager i de samme kurser. En stor del af såvel sagsbehandlere som mentorer, aktivitetsmedarbejdere og virksomhedskonsulenter har allerede i dag en certificeret coachuddannelse og mentoruddannelse. Alligevel vil disse medarbejdere deltage i de fælles tværgående kurser i forbindelse med projektet. Hensigten er at danne 9

10 grundlag for de føromtalte fælles faglige platform for empowerment tilgang. Endvidere er der løbende fokus på fælles kurser, temadage, mentornetværk, supervision i sager mv. Projektorganisationen Giv en kort beskrivelse af projektorganisationen: Beskriv styregruppens sammensætning Beskriv hvorledes der sikres ledelsesmæssig forankring på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet Beskriv evt. samarbejdspartnere Styregruppens sammensætning Jobcenterchef /chef for virksomhedskonsulenter Leder særlig indsats Leder familie og integration Leder sundhedsfremme Leder socialpsykiatri og misbrug projektleder Ledelsesmæssig forankring tværkommunal tænkning Via styregruppens sammensætning (ovenfor) og etablering af videns og inspirationsnetværk (nedenfor) forventes det, at der kan skabes synlighed om de udfordringer projektets målgruppe har og de virkningsfulde løsninger, der kan iværksættes for målgruppen projektets indsatsmodel. Der følges løbende op på mål og på den økonomiske effekt, som projektet tilsigter at kunne vise. Projektets resultater og effekter samles hvert halve år og formidles til de tre relevante politiske udvalg: Beskæftigelse, Læring og Fritid og fællesskab. Endvidere præsenteres resultaterne også på halvårlig basis i det tværfaglige samarbejde med a-kasser og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Hensigten er at skabe et grundlag for forankring af projektets virkningsfyldte elementer. Samarbejdspartnere er primært Afdelinger bredt i kommunen (især sundhedsfremme, misbrug, familie, integration, socialpsykiatri og handicap) 10

11 Projektleder for Virksomhedscenter generation 2, projektleder for projekt Helhedsorienteret indsats for udsatte familier og projektleder for En god start for unge. Erhvervspsykologisk samarbejdspartner Praktiserende læger Læge- og psykologkonsulent samt Klinisk Funktion ved regionen Regionens tilbud til borgere med psykiske problemer Virksomhedscentre og virksomheder generelt Udbyder af ordblindekurser og FVU kurser Uddannelsesinstitutioner Faglige organisationer Ud fra ovenstående sammensættes et videns- og inspirationsnetværk, som skal kvalificere metode- og indsats/aktivitetsudviklingen i projektet. Der forventes 3 årlige møder i gruppen med forskellige relevante temaer på programmet, ud over opfølgning på projektet og erfaringsdeling. Videns- og inspirationsgruppe /inspirationsnetværk: Økonomi Angiv det samlede ansøgte beløb til projektet - specificeret budget vedlægges i budgetskabelonen (120 borgere) Bilag: Budget 11

12 12

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Målgruppen for projektet (Se kravspecifikation og projektbeskrivelse for inspiration) Antal familier i målgruppen som kommunen forventer

Målgruppen for projektet (Se kravspecifikation og projektbeskrivelse for inspiration) Antal familier i målgruppen som kommunen forventer Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Vi kalder det: Projekt Familier på Vej Ansøger Kommune Projektansvarlig enhed Navn og titel på projektansvarlig Telefonnummer

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere