Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig Mailadresse til projektansvarlig Målgruppen for projektet Angiv om projektet målrettes 1) uddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere under 30 år) eller 2) job (kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmod- 2 tagere, der er fyldt 30 år): Angiv det antal borgere i målgruppen, som forventes at deltage i projektet i løbet af projektperioden: 120 Angiv den forventede andel projektdeltagere i ressourceforløb: 35 pct. Angiv den forventede andel projektdeltagere med ikke-vestlig baggrund 10 pct. Angiv forventet antal borgere pr. koordinerende sagsbehandler: 40 Kort beskrivelse af projektet (max 10 linjer) Giv en kort beskrivelse af projektet, herunder evt. konkrete projektmål Projektet har en vision om at bryde negativ social arv for udsatte kontanthjælpsmodtagere ved at udvikle og implementere en empowerment baseret tilgang på tværs af kommunen, nye arbejdsformer, samarbejder og motivationsskabende gruppeforløb. Erfaringen er, at målgruppen indbyrdes er i stand til at inspirere og motivere hinanden i langt større grad end de fagprofessionelle. Projektets indsatsmodel bygger derfor på fælle tværfaglig platform via kurser i empowerment baseret tilgang. Via gruppemotiverende forløb forventes deltagerne at inspirere hinanden til at se egne positive ressourcer og formulere egne udviklingsbehov, mål mv. Koordinerende sagsbehandler vil møde borgerne i gruppeforløbene/aktiviteterne, understøtte borgers bidrag til helhedsorienteret plan, koordinere og lede tværfaglige netværksmøder og indsatsplanens gennemførsel. Det primære mål er, at udvikle og implementere en økonomisk rentabel tilgang og indsatsmodel i jobcenteret og kommunen, hvorved udsatte borgere kan udøve selvforvaltning og selvforsørgelse. Der forventes derfor gennemsnitligt 70 procents progression for borgerne ved projektets afslutning. Yderligere er det et mål, at antal kontanthjælpsmodtagere i Jobcentrets syvstem med over 2 års ledighed reduceres fra aktuelt 190 til gennemsnitligt 100. I alt 50 procent af målgruppen forventes i job, fleksjob eller uddannelse. Yderligere 35 procent er fortsat i virksomhedsrettede forløb ved projektets afslutning. Beskrivelse af hvordan projektet lever op til de fire minimumskrav (Se projektbeskrivelsen) Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold Beskriv hvordan projektet vil sikre, at borgeren gennem hele projektperioden har indflydelse på: o Beskæftigelses- eller uddannelsesmålet o Hvilke indsatser der skal igangsættes hvornår o Hvor hyppigt og hvordan der skal være kontakt mellem borgeren og sagsbehandleren o Valg af mentor. 1

2 Jobcentrets antagelse om forandringsskabende elementer, som vil sikre projektbeskrivelsens succeskriterier, er primært følgende: Fælles kurser for medarbejdere på tværs af kommunen, som har med målgruppen at gøre. Skal styrke fælles faglig platform for empowerment baseredt anerkendende og coachende tilgang samt opbakning til projektet. Relations kontinuitet i kontakten til borgeren fra så få kommunale fagprofessionelle som muligt. Tværfagligt afsæt for helhedsplaner via netværksmøder mellem borger, koordinerende sagsbehandler og relevante indsatsudøver/tilbuds visitatorer er grundlæggende for at borger kan tage ansvar og opnå handlekompetence til selvforvaltning og selvforsørgelse. Gruppebaserede motivationsforløb, som kan sikre borgers motivation til - og tro på - at forandring i egen situation er mulig - og dermed sikre motiveret deltagelse i projektet. At målgruppen bedst inspireres og motiveres af hinanden i gruppeforløbene - dvs. at målgruppen via gruppeorienterede forløb bedre kan støttes i at formulere egne drømme og mål og støttes til at identificere egne udviklingsbehov så der kan etableres en egentlig helhedsplan med et motiveret afsæt. At den koordinerende sagsbehandler møder borgeren udenfor jobcentrets kontorer i gruppeforløbene og på aktivitetsstederne er med til at bryde den negative indstilling til systemet. At en case- og multimedie orienteret præsentation af tilbudsviften og mentorkorpset- med udgangspunkt i borgerens sprogbrug vil motivere og engagere borgeren. At borgerens handlekompetence i forhold til udfordringer i eget liv styrkes ved med de små skridts princip at give dem indflydelse på /handlekompetence til aktiviteter og indsatser. At de socialt inkluderende, handlingsorienterede og aktiviteter med medbestemmelse betyder, at boger, ser sig selv på en ny måde, opnår sociale og faglige handlekompetencer og selvtillid og selvforsørgelse. Projektets tilgang til at sikre udsatte borgere indflydelse på indsatser, mål og nærmere indhold i forløb tager afsæt i, at de fagprofessionelle (sagsbehandlere, mentorer, aktivitetsmedarbejdere mv.) borgerne møder - alle skal udøve en empowerment baseret anerkendende og coachende tilgang. En stor del af de udsatte kontanthjælpsmodtagere har en fastlåst negativitet, hvor de i stor grad ser sig selv som klienter og ofre. Det betyder at de i høj grad ikke har selvtillid og evne til at handle konstruktivt på udfordringer de møder i livet. De har endvidere en stor grad af mistro til systemet. Endelig kendetegnes målgruppen ved dårlig psykisk trivsel, lav selvtillid og selvværd, et ringe socialt netværk og i øvrigt flere helbredsproblemer og problemer i familien. I de fleste tilfælde har den udsatte borger familiemæssige relationer, hvor forældre, ægtefæller, søskende mv. også er offentligt forsørgede. For at den enkelte kan bryde med den inaktive offer-/klientrolle, skal medarbejdere på tværs arbejde tæt sammen om og med borgeren, for at støtte denne til selvforvaltning og selvforsørgelse. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i sundhedstilbuddene er til stede i jobcentrets tilbud og om- 2

3 vendt. At rusmiddel bevæger sig ud til borgeren, hvor denne er og at eksempelvist en hjemmevejleder fra socialpsykiatrien koordineres og samordnes med social mentor fra jobcentret at det i videst mulig omfang er samme person, som kan varetage opgaver i relation til forskellige lovgivninger. Dermed skal borger opleve konkret sammenhæng og mening i indsatserne. Dette bakkes op af kommunens aktuelle nye organisering (på vej), hvor kommunale opgaver relateret til voksne i jobcentrets målgrupper samles (kerneopgave). Endvidere er det kommunens erfaring, at udsatte borgere givet de rette rammer og tilgange kan inspirere hinanden til en positiv udvikling. Derfor vil projektet etablere gruppeforløb og en organisering, hvorved borgeren mødes udenfor jobcenteret væk fra de koordinerende sagsbehandleres skriveborde og på en jordnær medengagerende måde. Vejen til job Projektets plan for den overordnede vej til selvforvaltning og selvforsørgelse for projektets borgere er illustreret nedenfor: Gruppeforløb Gruppeforløb del 1 har som formål, at den enkelte deltager opnår accept af egen situation - og begynder at kunne identificere egne udviklingsbehov. Det skal give den rette motivation hos borger til at indgå i projektet. Gruppeforløbene vil foregå udenfor jobcentres kontorer og lokalt i tilknytning til aktivcentre og lokale virksomhedscenter netværk (se senere). Gruppeforløb del 2 er for borgere, som via gruppeforløb 1 har sagt ja til at indgå i projektet. Den enkelte skal via forløbet kunne identificere egne udviklingsbehov - opleve med de små skridts principper at øge egen handlekompetence - i første omgang i forhold til kost og motion - dernæst i forhold til social adfærd og arbejdskompetence, eksempeltvist via fx øvebane på aktivcentrene (aktivcentrene har arbejdsopgaver for institutioner og virksomheder i området), eller via parallel tilknytning til et lokalt virksomhedscenter. Den enkelte arbejder i gruppeforløbet med at identificere egne beskæftigelses- og uddannelsesmæssige mål og hvad der skal til for at nå målet. Den enkelte får via gruppeforløb og individuel samtale tilbudsviften præsenteret og herunder også tilbuddene i de lokale virksomhedscenter netværk. Borgeren får ligeledes mulighed for at møde Jobcentrets mentorkoordinator, herunder at drøfte perspektiverne for tilknytning af mentor/frivillig mentor som støtte samt hvem denne mentor skal være. Den koordinerende sagsbehandler og andre fagprofessionelle rykker således - i forbindelse med projektet - ud af kontorene og møder borgeren på dennes mere trygge hjemmebane i gruppefor- 3

4 løb, på aktivitetsstedet og/eller i borgers eget hjem (efter borgers ønske). Sammen forbereder de en helhedsplan (min plan) og et tværfagligt netværksmøde, som kan understøtte borgers egne mål og selvdefinerede udviklingsbehov. I denne fase vil borgeren møde den koordinerende sagsbehandler med relativt korte mellemrum. Den koordinerende sagsbehandler vil med udgangspunkt i en coachende og empowerment baseret tilgang støtte den enkelte i at formulere egne mål, ønsker, udviklingsmål og behov for hjælp. Efter borgers ønske inddrages andre ressourcer fra dennes private netværk, behandlere eller andre. Hvis der konkrete støttebehov, som borger kan søge om i fx Handicapafdelingen, tages der i videst mulig omfang initiativ til dette før det første tværfaglige netværksmøde. Indhold i motivationsforløbet tænkes blandt andet at kunne være Forløb og personlige samtaler med erhvervspsykolog /kognitiv psykolog Motion, kost og livsstil Budget og bolig Få øje på egne positive ressourcer og stærke sider Inddragelse af ressourcer fra sundhedsfremme, familieafdelingen, integration, rusmiddel, socialpsykiatri, sundhedsplejen vejledning/inspiration til tilbudsviften planlagt efter gruppens behov Læse skrive ordblinde testning Besøg hos virksomhedscenter virksomhedscenter netværk Virksomhedskonsulent eller virksomhed på besøg Arbejder løbende med at formulere drømme/mål og egne behov for støtte/vejledning ift. forandringsbehov. Arbejder med helhedsplan (min plan) herunder plan for job og uddannelse. Tværfaglige netværksmøder Netværksmøder er det tværfaglige koordineringsforum. Ud over borgeren og den koordinerende sagsbehandler deltager andre fagpersoner, alt efter borgers eget ønske og ud fra relevansen i borgerens plan: Praktiserende læge og/eller andre behandlere Ressourcepersoner fra borgers netværk Mentor Familierådgiver Handikapvejleder Rusmiddelkonsulent Socialpsykiatri visitator/vejleder 4

5 På mødet er det mest muligt borger selv, som fremlægger sin plan. Fag- og ressourcepersonerne på mødet har til opgave, på en anderkendende måde - og med en empowerment baseret tilgang, at kvalificere borgers plan og mål, samt indbyrdes at koordinere og bakke op om de forskellige indsatser herunder tidskoordinering af disse. På mødet aftales hvad der skal ske til næste møde, hvem der gør hvad og dato aftales. Væsentligt princip for mødet er borgers eget fokus, det gode samarbejde, og at borger har så få kommunale kontaktpersoner som muligt relations kontinuitet. Dermed lægges der op til at medarbejdere på tværs af administrationsområder fremover vil være hinandens konsulenter og eksempelvist lade andre varetage opfølgning i forhold til en specifik lovgivning. Helhedsplanen iværksætte, kontaktens hyppighed og roller Typisk vil borgeren have flere kontaktpersoner og indsatser i det kommunale system. Den koordinerende sagsbehandler vil, når helhedsplanen er lagt og indsatsen iværksat, mødes med borgeren efter behov, men minimum hver 2. måned. På disse møder drøftes altid om det er relevante tilbud borgeren deltager i. Progressionsregistreringerne anvendes som dialog værktøj ved møderne. Møderne foregår på det aktivitetssted, i den virksomhed eller det tilbud, som borgeren er tilknyttet, med mindre borgeren ønsker andet. Formålet med dette er at den enkelte kan møde sagsbehandleren med så stor tillid og åbenhed som muligt og sagsbehandleren ser de omgivelser borgeren aktuelt er i. Den mere daglige kontakt med borger vil typisk være med dennes selvvalgte mentor. Mentor skal sikre, at borger og koordinerende sagsbehandler mødes, hvis noget er ved at gå skævt i borgers plan. Mentorkorps professionelle og frivillige Jobcenter Hedensted er i færd med at opbygge et mentorkorps af jobcentrets ansatte mentorer, og har udpeget en mentorkoordinator. Mentorkoordinator er samtidig også koordinator for de lokale virksomhedscenter netværk og virksomhedscenter generation 2 projektet. I regi af dette netværk er et frivilligt mentorkorps under udvikling. Mentorerne får alle uddannelse (Mentor Company mv.) og bliver tilknyttet et mentornetværk med henblik på indbyrdes sparring og faglig udvikling. 5

6 Grafisk illustration af borgers flow Den enkelte borger vil altid modtage indsatser og tilbud efter individuel behov og motivation samt eget ønske. Selvom der planlægges gruppeforløb i opstarten, vil det individuelle tilpassede indhold for hver enkelt boger altid blive prioriteret. Specifikt om lokale virksomhedscenter netværk målrettet udsatte borgere De lokale virksomhedscentre kan understøtte den enkelte i forskellige delmål fx fremmøde, social adfærd, hygiejne, misbrug, struktur i hverdagen, selvtillid mv. Det kan også være forløb, som kan styrke den enkelte i at se egne positive kompetencer og fremme den enkeltes selvformulerede uddannelses og/eller beskæftigelsesmål. Dernæst er forløb i virksomhedscentre afsæt for rigtig virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering og efterfølgende beskæftigelse eller uddannelse. Nedenfor er de aktuelle lokale virksomhedscentre illustreret. De er under konkret udbygning så kommunen på sigt har større lokal dækning. Tankesættet er at reducere transportvejen for de udsatte borgere, udnytte de mange små og mellemstore virksomheder i kommunen samt at styrke den lokale rummelighed og frivillighed. Opfølgning i virksomhedscentrene sker på ugentlig basis ved samme person og denne koordinerer bredt i forhold til borgers andre tilbud, indsatser, behandling, kurser mv. 6

7 Dermed kan borger se sig mere normal i virksomheden. Lederen og kollegaer i virksomhederne kan fastholdes i at være leder og kolleger. Tværgående indsatser og netværk Beskriv hvordan projektet vil sikre, at borgeren får adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet (indsatsviften). Beskriv snitfladerne til evt. andre projekter for målgruppen. Jobcentret har bl.a. nedenstående projekter, som vil understøtte arbejdsmetoder og målsætning: Virksomhedscenter Generation 2 for udsatte kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsrettet Rehabilitering metodeprojekt med afsæt i Førtidspensions og Fleksjob reformen - arbejder med principper og værdier for tværfagligheden samt konkret afdækning af den gode forberedelse af sager, rehabiliteringsteamets behandling af sager og koordinerende sagsbehandlers rolle/tværfaglige tilgang i de konkrete borgerforløb. Helhedsindsats for Udsatte familier projekt Familier på vej for 25 stærkt udsatte familier. Projektet vil i stor grad understøtte et empowerment projekt, da der her også arbejdes med helhedskoordinerede planer og borgers ejerskab. Desuden er der aktuelt iværksat et tæt samarbejde med bl.a. sundhedsfremmeafdelingen om kost, motion og livsstilsudfordringer, ligesom der er iværksat forløb om angst og depression for målgruppen i tilknytning til de aktive tilbud. Jobcenterets aktivcentre har indarbejdet tilbud om motion, kost og livsstil, der er samarbejde med rusmiddelafdelingen og familieafdelingen og der er jobnære øve baner i beskyttede omgivelser. 7

8 I forbindelse med førtids- og fleksjobreformen har kommunen udarbejdet et tilbudskatalog på tværs af kommunens administrationsområder. Der arbejdes pt. med ideer om videopræsentationer af disse tilbud med borgerfortællinger, et medie, som det antages at tiltale målgruppen. Tilbudskataloget er løbende under udbygning, og det overvejes at tilføje oversigt over eksempelvist registrerede psykologer, psykiatere og fysioterapeuter m.v. Borgeren får tilbuddene præsenteret i gruppeforløbene og vil løbende få adgang til at drøfte mulige tilbud fra katalogets tilbudsvifte. Via det tværfaglige samarbejde i indsatserne og via netværksmøderne sikres det, at borger vurderes i forhold til eventuelle relevante tilbud. Lægekonsulenten, den psykologiske konsulent eller den praktiserende læge vil sikre det helbredsmæssige fokus, som undersøgelser og erfaringer viser, fylder meget for denne målgruppe. I forhold til tilbudskataloget skal nævnes, at jobcenteret i marts 2014 har gennemført tilbudsmesse, hvor Jobcentrets og Social og Sundhedsområdets tilbud blev præsenteret. Messen var en stor succes og forventes gentaget. Dette initiativ vil understøtte kommunale medarbejderes indbyrdes kendskab til kommunens tilbudsvifte og dermed i større grad være med til at gøre borgere opmærksomme på relevante tilbud. Endelig skal nævnes, at kommunen aktuelt er i gang med omorganisering efter kerneopgaver. Det betyder at store dele af voksne beskæftigelsesområde samles under en fælles leder, politisk udvalg og budget, hvilket er med til at sikre bedre koordinering og målretning af indsatser og tilbud. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet Beskriv hvordan projektet vil arbejde med én plan for borgeren Jobcentret arbejder pt. i regi af et projekt for udsatte familier, i forhold til ressourceforløb og i forhold til integrationsloven med samlende planer for udsatte borgeres hele situation. Yderligere har jobcentret aktuelt iværksat et initiativ rettet mod at en samlende helhedsplan skal være for alle udsatte ydelsesgrupper i Jobcentrets. Målet hermed er dels at skabe genkendelighed og koordinering for såvel borger som medarbejdere, dels at begrænse antallet af fagprofessionelle, som den enkelte udsatte borger er i kontakt med (relations kontinuitet og overskuelighed). Tværfagligheden i forbindelse med etablering af helhedsplanen er beskrevet ovenfor under netværksmøder. Grundtænkningen er borgers ejerskab, fælles møder og fælles tværkommunalt kursus i empowerment baseret tilgang. 8

9 Tværfagligheden, relations kontinuiteten og begrænsningen af antal kontaktpersoner betyder nye roller for kommunens medarbejdere på tværs af afdelinger og administrationsområder. Medarbejdere skal gives en ramme for at tro på og have tillid til hinandens respektive fagligheder anerkendelse af de lovgivningskomplekser vi hver især arbejder med. Den forberedende plan for netværksmødet påbegyndes i det gruppebaserede motivationsforløb. Det forventes, via gruppedynamisk tilgang, i stor grad at etablere grundlaget for, at målgruppen inspirerer hinanden til en forandring. Det er jobcentrets erfaring, at målgruppen typisk har et svagt socialt netværk og at de bedre kan modtage inspiration fra ligesindede end fra fagprofessionelle hjælpere. Den koordinerende sagsbehandler vil hyppigt være til stede på gruppeforløbene og sikre processen frem mod netværksmødet og det der skal ske efter netværksmøderne er etableret. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver Beskriv hvordan projektet vil sikre: o At borgeren har adgang til den koordinerende sagsbehandler. o At borgerne har adgang til mentorstøtte o Opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere og mentorerne Den koordinerende sagsbehandler giver ved første møde oplysninger om telefonnummer og mailadresse og om hvordan og hvornår borger kan kontakte denne. Endvidere er det tankesættet, at der ved den intensive opstart (hyppige møder) i de indledende gruppeforløb, opbygges et relativt tillidsfyldt forhold mellem koordinerende sagsbehandler og borger. Dette skal gerne sikre, at borger kontakter den koordinerende sagsbehandler, hvis denne oplever noget er svært eller ved at gå skævt. Alle koordinerende sagsbehandlere har mobiltelefon og mobilsvar. Der laves aftaler om kontakt hurtigst muligt på hverdage. Jobcentret har en mentorkoordinator og et mentorkorps, som er under udbygning. Endvidere er der forsøg i gang med frivillig mentor. Mentorkoordinator vil besøge borgerne i disses gruppeforløb og der kan aftales individuelle møder med mentorkoordinator, hvis borger ønsker at drøfte perspektiver for mentor eller drøfte hvem mentor konkret skal være. I det omfang borger ønsker det, vil koordinerende sagsbehandler være med i en individuel snak. Koordinerende sagsbehandlere og mentorer deltager i de samme kurser. En stor del af såvel sagsbehandlere som mentorer, aktivitetsmedarbejdere og virksomhedskonsulenter har allerede i dag en certificeret coachuddannelse og mentoruddannelse. Alligevel vil disse medarbejdere deltage i de fælles tværgående kurser i forbindelse med projektet. Hensigten er at danne 9

10 grundlag for de føromtalte fælles faglige platform for empowerment tilgang. Endvidere er der løbende fokus på fælles kurser, temadage, mentornetværk, supervision i sager mv. Projektorganisationen Giv en kort beskrivelse af projektorganisationen: Beskriv styregruppens sammensætning Beskriv hvorledes der sikres ledelsesmæssig forankring på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet Beskriv evt. samarbejdspartnere Styregruppens sammensætning Jobcenterchef /chef for virksomhedskonsulenter Leder særlig indsats Leder familie og integration Leder sundhedsfremme Leder socialpsykiatri og misbrug projektleder Ledelsesmæssig forankring tværkommunal tænkning Via styregruppens sammensætning (ovenfor) og etablering af videns og inspirationsnetværk (nedenfor) forventes det, at der kan skabes synlighed om de udfordringer projektets målgruppe har og de virkningsfulde løsninger, der kan iværksættes for målgruppen projektets indsatsmodel. Der følges løbende op på mål og på den økonomiske effekt, som projektet tilsigter at kunne vise. Projektets resultater og effekter samles hvert halve år og formidles til de tre relevante politiske udvalg: Beskæftigelse, Læring og Fritid og fællesskab. Endvidere præsenteres resultaterne også på halvårlig basis i det tværfaglige samarbejde med a-kasser og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Hensigten er at skabe et grundlag for forankring af projektets virkningsfyldte elementer. Samarbejdspartnere er primært Afdelinger bredt i kommunen (især sundhedsfremme, misbrug, familie, integration, socialpsykiatri og handicap) 10

11 Projektleder for Virksomhedscenter generation 2, projektleder for projekt Helhedsorienteret indsats for udsatte familier og projektleder for En god start for unge. Erhvervspsykologisk samarbejdspartner Praktiserende læger Læge- og psykologkonsulent samt Klinisk Funktion ved regionen Regionens tilbud til borgere med psykiske problemer Virksomhedscentre og virksomheder generelt Udbyder af ordblindekurser og FVU kurser Uddannelsesinstitutioner Faglige organisationer Ud fra ovenstående sammensættes et videns- og inspirationsnetværk, som skal kvalificere metode- og indsats/aktivitetsudviklingen i projektet. Der forventes 3 årlige møder i gruppen med forskellige relevante temaer på programmet, ud over opfølgning på projektet og erfaringsdeling. Videns- og inspirationsgruppe /inspirationsnetværk: Økonomi Angiv det samlede ansøgte beløb til projektet - specificeret budget vedlægges i budgetskabelonen (120 borgere) Bilag: Budget 11

12 12

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier 1 Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøger Kommune Assens Kommune Projektansvarlig enhed Forvaltningen for Innovation og Netværk Navn og titel på projektansvarlig

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat 1 Opstart af pilotprojektet

Notat 1 Opstart af pilotprojektet April 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 1 Opstart af pilotprojektet - 1 - Notat 1 Opstart af pilotprojektet INDHOLD Intro 3 1. Opsamling på tværs af kommuner og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere