[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink."

Transkript

1 [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti til Markedsrente uden ydelsesgaranti medio FSP s fusion med AP Pension pr. 1. januar AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. Tre hovedproblemstillinger. Frederiksberg, Sønderborg ultimo juli I januar 2011 udsendte FSP Nyhedsbrev nr. 1/2011 med overskriften Nye krav presser din pension. Tiden er løbet fra traditionelle ordninger. I nyhedsbrevet beskriver man, hvordan skærpede kapitalkrav, høje omkostninger til afdækninger af garantier og længere levetider i de kommende år vil sætte opsparing i Gennemsnitsrente under yderligere pres. Derfor har FSP siden 2007 optaget alle nye medlemmer i FSP Markedsrente, hvor hele afkastet kommer medlemmerne til gode. Videre kan man i Nyhedsbrevet læse: Samtidig kan pensionsopsparingen til Markedsrente fortsat investeres med en langsigtet horisont, der giver mulighed for et afkast, der kan leve op til FSP`s målsætning om at regulere pensionerne mindst i takt med pris- og lønudviklingen. Derfor vil alle medlemmer også pensionister med traditionel opsparing i 2011 blive tilbudt at skifte til opsparing i Markedsrente, hvor mulighederne for en fornuftig forrentning af opsparingen er væsentlig bedre. Det bliver et enkelt valg, som kun fokuserer på et skift til markedsrente uden ydelsesgaranti, medlemmerne bliver i den nuværende pensionsordning og fortsætter de nuværende risikodækninger. Siger FSP`s direktør Steen Jørgensen. KOMMENTAR: FSP udgav Nyhedsbrevet med det formål at forberede medlemmerne på, at nu kom mulighederne for omvalg til Markedsrente igen. Muligheden for omvalg var også til stede i 2009, men alene for aktive under 60 år. Den gang havde man den opfattelse, at ændringen fra Gennem-

2 [2] snitsrente med ydelsesgaranti ikke var interessant for medlemmer med kort tid til pensionering og for pensionister. Vi ved af naturlige årsager ikke om Nyhedsbrevet er udsendt med baggrund i møder med Finanstilsynet, ej heller om der har været møder i perioden op til udsendelsen. Vi er informeret om, at der har været møder mellem FSP og Finanstilsynet i februar / marts Vi henleder opmærksomheden på, at Nyhedsbrevet alene beskriver, at tiden er ved at løbe fra de traditionelle ordninger, at levetidsforlængelse vil medføre, at der skal hensættes beløb til imødegåelse heraf (når man læser nyhedsbrevet er dette kun aktuelt for de traditionelle ordninger). Nyhedsbrevet konkluderer beroligende, at når man ser bort fra mulighederne / risiciene ved +/- afkast i Markedsrente, så forbliver alt ved de gamle for så vidt angår, at man bliver i den nuværende pensionsordning og med de samme risikodækninger. Maj/Juni 2011 En enig FSP bestyrelse anbefaler at alle FSP medlemmer i FSP Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti vælger sig over i en af FSP s tre markedsrenteafdelinger (lav, middel eller høj risiko). I det udsendte informationsmateriale slog man igen fast, at det alene drejede sig om at vælge mere frie investeringsmuligheder, hvilket på grund af garantierne ikke var muligt i FSP Gennemsnitsrente. Efter at FSP på Finanstilsynets opfordring udsendte supplerende materiale og forlængede fristen for omvalget til 1. juli 2011 kunne FSP med tilfredshed konstatere, at mellem % havde fulgt bestyrelsens opfordring og havde valgt sig over i en af de tre Markedsrentegrupper, også pensionister højt oppe i alderen havde fulgt opfordringen. På omvalgstidspunktet var der et kursværn på 4,3%. De som valgte om fik dog et plaster på såret i form af en omvalgsbonus på 2%. KOMMENTAR: Vi kritiserede informationsmaterialet for at være en meget énsidig anbefaling af Markedsrenteproduktet. Vi mener ikke, at det supplerende materiale ændrede noget ved det. Det skal understreges, at der på intet sted i omvalgsmaterialet udsendt til medlemmerne i fase 1 og 2 er nævnt noget som helst om levealderens indflydelse på pensionsprognoser / pensionsydelser, hvis man valgte Markedsrenteproduktet. Det har heller ikke været omtalt på informationsmøder m.v. Det skal senere vise sig jfv. nedenstående, at det er katastrofalt, da det efter fusionen med AP Pension må konstateres, at de to selskabers praksis ligger langt fra hinanden, når det gælder restlevetider for 65 årige. I FSP var restlevetiden for en 65 årig mand typisk år, og for kvinder år. I AP Pension anvendes 23,5 år s restlevetid for 65 årige af begge køn. Vi stiller et meget stort spørgsmålstegn ved om reglerne for God skik er overholdt i forbindelse med omvalget. Samtidig peger meget i retning af, at FSP s daværende ledelse har svigtet, og undladt at oplyse om konsekvenserne af ændrede levetidsforudsætninger under markedsrenteprodukterne over for pensionskassens medlemmer. December Først ved udsendelse af en medlemsinformation Din pension dækninger og reguleringer. under punktet Årsregulering af din pension i markedsrente, gøres der opmærksom på, at Dine udbetalinger vil i fremtiden tillige blive påvirket af stigende levetider,

3 [3] som betyder at dine udbetalinger kan nedsættes Der er ikke nogen nærmere præcisering af, hvad det kunne komme til at betyde for dem, som havde valgt om. KOMMENTAR: I Nytårsbrev 2011/12 til medlemmerne af Pensionist i FSP (nu FSP medlem i AP Pension ) gjorde vi medlemmerne og specielt de med markedsrenteprodukter opmærksom på oplysningerne om længere levetid for en 65 årig. Vi pointerede, at en sådan oplysning burde have været med i informationsmaterialet ved sommerens omvalg. April 2012 På FSP s generalforsamling blev forslaget om at fusionere FSP med AP Pension énstemmigt vedtaget. Maj Finanstilsynet afgiver Redegørelse om overdragelse af pensionsbestanden dateret 10. maj 2012 og udsendt til alle FSP medlemmer. Redegørelsen indeholder bl.a. følgende passus: Overdragelsen af pensionsbestanden medfører ingen forringelser i pensionsvilkårene, herunder pensionsydelser. KOMMENTAR: Med baggrund i dårlige afkast siden 2007/08 (bl.a. Amalie 1 Limited og EI Invest Europe) og Danmarks højeste omkostninger, har det hele tiden siden vores stiftelse i oktober 2010 været vores holdning, at FSP burde fusionere med én af de store aktører på det danske pensionsmarked. September 2012 Finanstilsynet godkender formelt fusionen 26. september Umiddelbart efter ultimo september 2012 modtager alle aktive tidligere FSP medlemmer (d.v.s. de der arbejder i en medlemsvirksomhed) et brev fra AP Pension Velkommen til AP Pension. I brevet på 6 sider oplyses medlemmerne om, at arbejdsgiveren for at udnytte fordelene ved fusionen fra 1.januar 2013 har besluttet at fremtidige pensionsbidrag placeres i AP Netlink, som er AP Pensions internetbaserede pensionsprodukt. Fra 1. januar 2013 stopper indbetalingerne til medlemmernes nuværende ordning, som ændres til en hvilende pensionsordning. I brevet tilbyder AP Pension, at medlemmerne kan overføre deres FSP depot til AP Netlink. Endvidere opremses de fordele der er ved at samle ordningerne (ét administrationsgebyr i stedet for to, bortfald af betaling for ydelsesgaranti m.m.). Brevet ledsages i øvrigt af en brochure Din pensionsordning i AP NetLink med mange detaljer, og karakteriseret ved at indeholde 10 eksempler, som medlemmet kan forholde sig til på baggrund af sin hidtidig placering: Afdeling i FSP og en alder tættest på medlemmets alder. Fristen for beslutning om overførsel til AP Netlink er fastsat til 15. november 2012 og man gør opmærksom på, at en beslutning der er truffet ikke kan omgøres. Rundt om i landet holdes der informationsmøder. På møderne kan medlemmerne ikke få at vide, hvilke konsekvenser omvalget får for deres pensionsprognoser. Der er heller ingen mulighed for at få gennemført personlige beregninger baseret på egne data. Det er ikke officielt oplyst, hvor mange som tog mod tilbuddet om overførsel og hvor mange som har valgt at fortsætte med to ordninger AP Netlink og den hvilende FSP ordning. Uofficielt har vi fået oplyst, at 600 medlemmer har valgt at overføre deres

4 [4] FSP-depot til AP Netlink. KOMMENTAR: Dette omvalg var urimeligt set i lyset af, at medlemmerne ikke kunne få personlige beregninger, og var henvist til brochurens 10 eksempler, der efter vores vurdering giver mere vildledning end vejledning. De ændrede levetidsforudsætninger jv. ovenstående omtale kombineret med ændrede renteforudsætninger belyses ikke. Det er ikke for meget at sige, at medlemmerne har skullet træffe et valg med bind for øjnene, og katastrofen indtræffer. Herom nedenstående. Februar 2013 Omkring 1. februar 2013 blev det muligt for de medlemmer, som havde valgt sig over i AP Netlink at se konsekvenserne af deres valg. Alle prognoser er i forhold til FSP reduceret med % på grund af levetidsændringerne og ændret grundlagsrente. Denne kendsgerning har givet betydet meget arbejde hos AP Pension, der blev kontaktet af utilfredse aktive medlemmer. Den 22. februar udsender AP Pension et brev på tre sider til de berørte medlemmer Derfor oplever du, at pensionsprognoserne er faldet ved overgangen fra FSP Pension til AP Netlink. AP Pension pointerer, at depotets størrelse er uændret, men ydelserne er på grund af længere levetider og nedsat rente reduceret, men skriver dog, at man ad åre forventer at reduktionen indhentes. Kommentar: Det er helt uacceptabelt, at man pr. 15.november 2012 skal foretage et valg, som man ikke kan få oplyst konsekvenserne af. Vi har bl.a. set et eksempel (vist i TV2), hvor en 61 årig kvinde, der skulle være gået på pension om et år med en pension på 310 tkr., får den reduceret til 215 tkr. Det er ikke alene uacceptabelt; men det kan også rumme kimen til, at konsekvenserne for den enkelte synes så store, at der disponeres i panik f.eks. ved salg af hus / lejlighed i utide Tre hovedproblemstillinger: (1) Hvis reglerne om god skik ikke var opfyldt ved FSP omvalget i sommeren 2011 bør de medlemmer, der ønsker det, have lov til at vende tilbage til FSP Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti uden nogen former for omkostninger. (2) Med baggrund i mangelfulde oplysninger og manglende vejledning (ingen personlige beregninger) bør de medlemmer som pr. 1 januar 2013 har overført deres depot fra en FSP ordning til AP Netlink, og som ønsker det, have lov til at få depotet tilbageført og reetableret under den hidtidige FSP ordning uden nogen former for omkostninger. (3) Ifølge årsrapport og regnskab 2012 for AP Pension, har AP Pension pr. 31/ oparbejdet et tilgodehavende på omkring 70 mio. kr., hvilket antages ved udgangen af 2013 at være fordoblet

5 [5] til mio.kr. hos de ca FSP pensionister under FSP Markedsrente. Tilgodehavendet fremkommer ved, at pensionisterne fra 1. januar 2012 og fremefter hver måned ifølge AP Pensions vurdering har fået gennemsnitligt omkring 20% for meget udbetalt i pension primært grundet igangsætning af AP Pensions regler om en restlevetid 23½ år for en 65 årig. AP Pension har ved generalforsamlingen 30. april 2013 og ved andre lejligheder annonceret, at selskabets bestyrelse i september 2013 vil træffe beslutning om varsling af en modregnings- / tilbagebetalingsordning på mellem 3 og 5% i det første år til igangsætning fra 1. januar Over en ukendt årrække skal pensionisterne dels afdrage gælden fra 2012 og 2013, og dels successivt bringe pensionen ned med i gennemsnit ca. 20% i forhold til niveauet før fusionen. Det er magtpåliggende for os, at medlemmerne ikke lider overlast, og at eventuelle modregningsordninger i enhver henseende er lovlige, samt at de på forhånd er (princip)godkendt af Finanstilsynet. Herudover skal prognoserne i FSP Markedsrente for aktive medlemmer, der endnu ikke har nået pensionsalder tilpasses / opdateres (kilde: Brev fra AP Pension af 22.februar 2013 side 2. Brevet er omtalt på side 4 i denne redegørelse). Her er det også magtpåliggende for os, at medlemmerne ikke lider overlast, og at eventuelle tilpasningsordninger/ opdateringer i enhver henseende er lovlige, samt at de på forhånd er (princip)godkendt af Finanstilsynet. Redegørelsen er udarbejdet af Bent Rasmussen og Frode Sørensen Fra Initiativgruppen til FSP Medlem i AP Pension c/fsp-appension.redegørelse.ft

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere