Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice"

Transkript

1 Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice Bilag 1: Kanalstrategiske mål Bilag 2: Kanalpriser og hvad kanalerne bruges til Bilag 3: Oversigt over aktiviteter Bilag 4: Aktivitetsplan 2011 og 2012 Indledning Kanalstrategien tager udgangspunkt i Overordnet kanalstrategi for Holbæk kommune og sætter nogle mål for hvilke henvendelsestyper, der kan flyttes til mere hensigtsmæssige kanaler. Kanalstrategien inddrager desuden elementer fra den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der er relevante på borgerserviceområdet, f.eks. obligatorisk selvbetjening, bedre og mere effektive selvbetjeningsløsninger, digital post og fjernprint, kompetenceudvikling af medarbejdere til digitale ambassadører samt kompetenceudvikling og støtte til relevante grupper af borgere. Den løbende dokumentation for udviklingen i borgernes henvendelsesmønster vil foregå ved de landsdækkende tælleuger i uge 17 og 43 frem til Nulpunkts-målingen blev foretaget i uge 43, Dokumentationen understøttes af KL-projektet KOMHEN (kommunale henvendelser). Borgerservice har særlig fokus på at flytte henvendelser til Telefoni og chat samt Kanalstrategien indeholder en aktivitetsplan, som løbende bliver udbygget med nye tiltag for at understøtte målsætningen. Kanalstrategiske mål frem til 2015 Målene er udspecificeret i bilag 1. Frem til 2015 vil mindst 10 selvbetjeningsområder være obligatorisk for borgerne at anvende. Borgerservice har udpeget følgende områder som obligatorisk selvbetjening i 2012: Melde flytning, opskrive og udmelde barn i dagtilbud og SFO, bestille sundhedskort og blåt sygesikringskort, samt anmode om fortsat udbetaling af underholdsbidrag. Såfremt man i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi beslutter andre løsninger, kan flere komme til. Mulighed for print af blanket udfases og i 2013 vil print af blanketter kun være mulig, hvis der er fornuftige grunde til det. Udtalt af medarbejdere i Borgerservice: Vi anerkender at det for den enkelte borger kan være svært at gennemskue selvbetjeningsløsninger og at der kan være personlige barrierer, som gør at NemId ikke lige er det man er mest tryg ved. Vi skal hjælpe med at nedbryde disse barrierer.

2 Målet er, at borgeren skal blive på nettet og at alle borgere som kan, skal betjene sig selv. Der nedsættes et digitalt korps, som i samarbejde med kommunens Kontaktcenter, skal hjælpe borgere og ansatte i kommunen med at anvende selvbetjeningsløsningerne og finde oplysninger, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der tilbydes hotline til borgere om selvbetjening også uden for normal åbningstid via chat, telefon og mail. Telefoni Holbæk kommunes Kontaktcenter skal i højere og højere grad være i stand til at straksafklare de borgere som ringer. Indholdet i Kviksvar (vidensdatabase) udbygges, så både borger og medarbejder hurtigt kan finde svar på spørgsmålene. Desuden fortsættes samarbejdet med 4 andre kommuner (Sorø, Fredensborg, Furesø og Frederikssund) om udvikling af Kviksvar og tilbud om hjælp til selvbetjening. De 5 kommuner betjener i fællesskab hinandens borgere med chat og telefonisk rådgivning frem til kl. 22 på alle hverdage. Fredag dog til kl. 20. Samarbejdet evalueres og justeres løbende, så det understøtter borgernes behov og kan afvikles effektivt. dækker over postkassen digitalpost via borger.dk, sikker mails fra postkassen samt enkeltforsendelser via et fjernprintsystem. Hvis borgeren har tilmeldt sig digital post vil alle breve fra kommunen blive sendt til i postkassen. s til kommunen sendt fra den digitale postkasse på borger.dk er sikre. Dvs. at borgeren og kommunen kan udveksle fortrolige oplysninger. Almindelige s er ikke sikre og skal kun anvendes ved generel information eller når personlige oplysninger ikke er aktuelle. Der vil være fokus på sikker post mellem borger og kommune. Særlig vejledning i at tilmelde sig digital post på borger.dk er prioriteret i forbindelse med at Holbæk kommune indfører fjernprint. Når medarbejdere udskriver et brev via fjernprint, sendes brevet til den digitale postkasse på borger.dk, hvis borgeren har accepteret sikker digital kommunikation med Holbæk kommune. Hvis borgeren ikke har accepteret denne mulighed, udskrives brevet hos fjernprintleverandøren på papir og sendes på normal vis. For at understøtte overgangen til og fjernprint er det et konkret mål, at alle administrative afdelinger inden udgangen af 2012 udskriver via fjernprint og at 50 % af Holbæks borgere er tilmeldt digital post ved udgangen af Borgerservice har haft fokus på den skriftlige kommunikation i 2010 og 2011 m.h.p. at skrive enkelt og forståeligt. Denne proces fortsættes. Herudover vil der blive lagt pres på leverandører, som udskriver systembreve til borgere. Ansatte i kommunen Alle ansatte forventes at anvende de effektive kanaler og allerede i 2013 forventes alle medarbejdere at modtage post fra kommunen i den digitale postkasse på borger.dk Der sker løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i formidling af selvbetjeningsområdet, således at alle borgere kan få den fornødne vejledning og støtte. Hvordan når vi målene Aktiviteterne er udspecificeret i bilag 3. Der henvises desuden til bilag 4, som indeholder en aktivitetsplan. Aktiviteter og initiativer skal samlet bidrage til at motivere borgerne til at bruge de

3 effektive kanaler. Motivationsmæssigt arbejdes der både med at gøre de billige kanaler lette at bruge og med at gøre de dyrere kanaler (personlige henvendelser) sværere at bruge. Vi indfører obligatorisk selvbetjening hvor det er muligt og udfaser brug af blanketter. Herudover vil ansatte løbende motivere borgere til at anvende andre gode selvbetjeningsløsninger og muligheden for sikker post. Vi tilbyder særlig hjælp til selvbetjening også om aftenen. vil være i højsædet på kommunes hjemmeside og de gode løsninger, som vi laver en særlig indsats for at fremme, vil være let tilgængelige. Kommunens nye hjemmeside er netop indrettet med særligt fokus på at understøtte den digitale Borgerbetjening. De foreløbige resultater viser da også en markant virkning. Fx er anvendelsen af Kviksvar firdoblet fra ca månedlige besøg til nu ca månedlige besøg. Alle som endnu ikke har en NemId, kan bestille den via nettet eller når de møder personligt i Borgerservice for at få praktisk hjælp til en selvbetjeningsløsning. Personlige henvendelser Med henblik på at understøtte borgerne i at vælge de mest effektive kanaler justeres åbningstiden for personlige henvendelser, så den fremover vil være: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl Telefoniske henvendelser Der er fornyet fokus på at borgeren kan komme i telefonisk kontakt med kommunen. I forbindelse med implementering af den nye telefonpolitik (opstramning og håndtering af telefonerne) udvides åbningstiden for telefonbetjening, så den fremover vil være: mandag - onsdag kl torsdag kl fredag kl Den ny åbningstid ligger op til håndtering af kald i 3 niveauer, hvilke er nærmere beskrevet i telefonpolitikken 1. level, kontaktcenter 2. level, afdeling Sagsbehandlertid Tilbud om chat og telefonisk hjælp til selvbetjening tilbydes på alle hverdage fra kl Åbningstiden vil blive evalueret maj Reklametiltag for digital post gennemføres, så borgere kan kommunikere sikkert og digitalt med kommunen. Når fjernprint er indført på alle administrative områder i 2012 betyder det, at hele den skriftlige kommunikation med borgeren kan foregå elektronisk.

4 Ansatte i kommunen Ansattes kompetencer til formidling og kendskab til løsningerne udbygges. Alle ansatte i kommunen lanceres særskilt til løsningerne med forventning om, at man som ansat går forrest m.h.t. at betjene sig selv, hvor det fornuftigt kan lade sig gøre. Økonomi En personlig henvendelse koster i gennemsnit 75 kr. En henvendelse via selvbetjening koster mellem kr. Lavest hvis der er integration til et fagsystem, hvilket der er på de udvalgte obligatoriske selvbetjeningsområder. En telefonisk henvendelse koster i gennemsnit 40 kr. Se Kanalpriser, bilag 2. Der er derfor mange penge at spare ved at flytte kommunikationskanalen. Iflg. KL s analyse (om kanalpriser) er ca. ½ delen af de personlige og telefoniske henvendelser en informationshenvendelse, som med fordel kan kanaliseres over på billigere kanaler. På de områder Borgerservice ønsker at gøre obligatoriske i 2012 er der ca personlige henvendelser og ca telefoniske pr. år. Selvom opgaven gøres obligatorisk vil mange i starten have brug for hjælp. Alligevel er potentialet for besparelser stort. Dokumentation for udviklingen med at flytte borgerhenvendelser til billigere og mere effektive kanaler vil blive indsamlet hvert ½ år frem til og med Det betyder at vi løbende kan evaluere målene og udarbejde en business Case på flytning af kommunikationskanaler. Første måling (nulpunkts-måling) var uge 43, sidste uge af oktober Her blev manuelt registeret 3120 henvendelser (undtaget telefoner til kontaktcentret). Tidspunkterne for indsamling af dokumentation er lagt ind i aktivitetsplanen, bilag 4. Kontaktcentret har sat sig det mål af straksafklare 40 % af de telefoniske henvendelser ved brug af Kviksvar og hjemmesiden. Der skal dog tages højde for målet om at flytte personlige henvendelser til mere effektive kanaler, herunder telefoni. En del af kanalstrategien bygger på at Regeringen gennemfører tiltag, som er vedtaget i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi herunder bl.a. tilpasning af lovgivning, som muliggør obligatorisk selvbetjening, udvikling af flere gode selvbetjeningsløsninger og krav til leverandørerne om brugervenlighed. Kanalstrategi udarbejdet af Ledere og medarbejdere i Borgerservice

5 Bilag 1 Kanalstrategiske mål I Godkendes kanalstrategien for Borgerservice. 2. Er plan for markedsføring af selvbetjening i f.t. borgere aftalt. 3. Kan borgere udelukkende betjene sig selv over nette, på følgende områder: i. Melde flytning ii. Opskrive og udmelde barn i dagtilbud/sfo iii. Bestille sundhedskort (det gule) iv. Bestille EU sygesikringskort (det blå) v. Anmode om fortsat udbetaling af børnebidrag Enkelte borgere vil af personlige grunde kunne fritages for selvbetjeningskravet. 4. På andre områder intensiveres opfordringen til at anvende selvbetjening. 5. Nedlægges selvbetjeningsportalen. Holbæk kommune er tilsluttet KMD s selvbetjeningsportal, hvilke giver begrænsning i visning af og sortering i løsninger. Telefoni, chat og ændrede åbningstider 6. Understøttes kanalvalget (fra personlig fremmøde til selvbetjening, elektronisk post og telefoni) ved at indskrænke åbningstiden for personlige henvendelser med 6 timer pr. uge, samt udvide åbningstiden på telefonerne med 3 timer pr. uge. Åbningstider for personlige henvendelser Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Åbningstiden for telefoniske henvendelser Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Chat via kommunens hjemmeside og telefonisk hjælp til selvbetjening er åben alle hverdage kl Er antallet af telefoniske henvendelser, som kan afklares i kontaktcentret steget fra 32 % til 40 % på borgerserviceområder, samt 20 % af de områder fra Jobcentret, som understøttes i Kviksvar. 9. Er fjernprint indført i alle administrative afdelinger (selvstændigt projekt). Målet er at 70 % af al post sendes via fjernprint og at 30 % af borgerne er tilmeldt digital post. 10. Arbejdet med at gøre den skriftlige kommunikation mere enkelte og let forståeligt fortsætter. Systembreve gennemgås og dialog med leverandør om ønsker til ændret formulering starter.

6 Ansatte i kommunen 11. Tilbydes særlige undervisningsforløb for alle ansatte i kommunen. 12. Er 50 % af alle ansatte tilmeldt digital post 13. Er alle frontmedarbejdere trygge ved at hjælpe, vejlede og motivere borgere til at anvende alle udvalgte gode selvbetjeningsløsninger, herunder også anvendelse af NemId og tilmelding til. I Er mindst 7 områder udvalgt som obligatorisk selvbetjeningsområde - som eneste kanal. 2. Papirblanketter udleveres/printes kun i ekstraordinære situationer (ikke på de obligatoriske selvbetjeningsområder) Telefoni 3. Er antallet af telefoniske henvendelser, som kan afklares i kontaktcentret steget med 5 % 4. Er 35 % af borgerne tilmeldt digital post. 5. Sendes 80 % af alle breve i det administrative område via fjernprint. Ansatte i kommunen 6. Er alle ansatte tilmeldt digital post fra kommunen 100 % 7. Inddrages daginstitutionsområdet, skoleområdet, biblioteksområdet, ældreområdet og ungdommens uddannelsesvejledning i kanalstrategiens vigtigste områder herunder vejledningsopgaven om mulighederne over nettet. Personlige henvendelser 8. Er antallet af personlige henvendelser faldet med 10 % (åbningstiden er reduceret med 15 %, øget telefonbetjening, 6 7 områder er gjort obligatoriske, vidensområder i kviksvar er udvidet, mulige ekstrahenvendelser p.g.a. opgaveoverlevering til ATP, stop for salg af buskort). I Er mindst 8 områder udvalgt som obligatorisk selvbetjeningsområde - som eneste kanal. Telefoni 2. Er antallet af telefoniske henvendelser, som kan afklares i kontaktcentret steget med 5 %

7 3. Er 40 % af borgerne tilmeldt digital post 4. Sendes 90 % af alle breve i det administrative område via fjernprint Personlige henvendelser 5. Er antallet af personlige henvendelser faldet med yderligere 10 % I Er mindst 10 områder udvalgt som obligatorisk selvbetjeningsområde - som eneste kanal. Telefoni 2. Er antallet af telefoniske henvendelser, som kan afklares i kontaktcentret steget med yderligere 5 % 3. Er 50 % af borgerne tilmeldt digital post 4. Sendes 95 % af alle breve i det administrative område via fjernprint Personlige henvendelser 5. Er antallet af personlige henvendelser faldet med yderligere 10 % Andre interessante selvbetjeningsområder er: 1. Ansøgning om økonomisk friplads 2. Anmeldelse af huller i vejen 3. Vielse (OIB selvbetjeningsblanketten, som der er lavet integration til i vielsessystemet, så oplysninger ikke skal tastes igen) 4. Ansøgning om pas (den nye pasløsning) 5. Genbestilling af hjælpemidler 6. Børnetilskud til enlige forsørgere 7. Opskrivning til skole i uge 2, 3 og Ansøgning om folkepension 9. Anmeldelse af skadedyr Hertil kommer reklame for udstedelse af NemId i Borgerservice og tilmelding til digital post.

8 Bilag 2 Kanalpriser og hvad kanalerne bruges til For at give kommunerne et bedre kanalstrategisk beregningsgrundlag har KL gennemført et projekt i samarbejde med 5 udvalgte kommuner. Resultatet (af hvad kanalerne koster) ses herunder. De billigste kanaler er selvbetjening og telefoni. elektronisk post prioriteres som en foretrukken kanal., telefoni og Elektronisk post (dækker over både post via fagsystemer, digital post via dokumentboksen på borger.dk, s og enkeltforsendelser via fjernprint) er primært billigere p.g.a. portobesparelse. Den største gevinst ved at anvende elektronisk post er at lette vejen for at få borgeren til at benytte selvbetjening og ved at gøre kommunikationen sikker. Desuden vil der ligge en tidsmæssig besparelse hos medarbejderen ved at sende via fjernprint, i stedet for at printe brevet ud og lægge det i kuvert til forsendelse. Der vil derfor ligge en yderligere gevinst ved at få de variable omkostninger bragt ned. Transaktionshenvendelse = Information om eksisterende sag, ændring af eksisterende sag eller oprettelse af ny sag. Informationshenvendelse = her er der ikke tale om en konkret sag.

9 Bilag 3 - Aktiviteter (stikord fra medarbejdere i Borgerservice) Obligatorisk selvbetjening 5 6 obligatoriske selvbetjeningsområder + Fjerne blanketter, hvor en selvbetjeningsløsning er at foretrække. Nedlægge selvbetjeningsportalen. Pres på leverandører, for bl.a. kvitteringer eller svartider i systemerne, når borger indsender ansøgning/anmeldelse (selvstændigt KL projekt) Udstede NemID med mobilt netværk Digital kommunikation Fjernprint (selvstændigt projekt) Indskrænke åbningstiden udvide mulighed for support Konkret forslag til åbningstider/telefontider Nedsættelse af Det digitale korps. Telefonisk support Chat og ABT projekt kl Differentieret sagsbehandlingstid Hurtigere ekspedition ved elektronisk ansøgning (?) Kompetenceudvikling i formidling vejlede og undervise borgere Undervisning af medarbejdere og borgere (f.eks. på biblioteket og i ældresagen) Flere og hurtigere Pc er i fronten. Markedsføring af selvbetjeningssystemerne 1. Hjemmesiden og på borger.dk bliver selvfølgelig et helt centrale steder. Her skal dårlige selvbetjeningsløsninger fjernes og blanketter på de gode selvbetjeningsområder fjernes. 2. Løsningerne fremhæves i Kviksvar med link direkte fra forsiden af Kviksvar. 3. Reklame i den husstandsomdelte avis. 4. Reklame for NemId og i al udgående post, i Kviksvar på hjemmeside osv. 5. Postkort/flyers i udgående post, hvor det synes relevant (f.eks. ved udbetaling af bidrag, henvises til selvbetjeningsløsningen, ved anvisning af institutionsplads orienteres om selvbetjening vedr. økonomisk friplads, ved bevilling af hjælpemidler orienteres om selvbetjening ved evt. genbevilling). 6. Fremstilling af plakater, som hænges op ved indgangen til Borgerservice. 7. Reklametekst på kuverter for kviksvar og de udvalgte obligatoriske selvbetjeningsløsninger 8. Udlevering af materiale ved Jyderup byfest i september. 9. Fodnote i breve med henvisning til selvbetjening 10. Autosignatur link ved reklame for kviksvar og andet 11. Fokus på digitalisering på hjemmesiden (selvstændigt projekt) 12. Udlevering af materiale ved aftensalg/sundhedsdage i Holbæk by. 13. Fremstilling af bolde/bamser med reklametryk for opskrivning til institution. 14. Vigtige samarbejdspartnere, som forsøges inddraget i markedsføringen, er:

10 Biblioteker, boligselskaber, pædagoger, lærer, sundhedspersonale på ældreområdet, sundhedsplejen, sygehus, læger, bandagister, tandlæger, Statsforvaltningen, handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, velkomstmøder for nye borgere, pensionistforeninger.

11 Bilag 4 Aktivitetsplan (husk målinger og evalueringer) Kanalstrategi i Borgerservice - Aktivitetsplan 2011 og Aktivitet Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kanalstrategi godkendt Før-måling (obligatorisk selvbetj.) Jyderup byfest Chat via kviksvar/hjemmeside Det digitale korps (bemanding/opg.) Ny viden i Kviksvar (jobcenterartikler) Uddannelse medarbejdere i BS Måling, straksafk. Kontaktcenter Måling (antal henvendelser pr. kanal) Udvidet lokal viden i Kviksvar Markedsføring (fremstilling af materialer) Selvb. fremhævet i Kviksvar Ny hjemmeside (større fokus på selvb.) Fodnote på alle breve 20 egenartikler Kviksvar Ændret åbnings- og telefontider Lukning af kanaler Blanketter fjernet (obligatorisk selvb.) Fjernprint implementeret i BS Uddannelse ansatte Evaluering Nye obl.områder 2013 udpeget Markedsføringsplan godkendt

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Resultatet af de fælleskommunale tælleuger en del af projektet KOMHEN 2.0. Status for bl.a. anvendelse af selvbetjening, henvendelsestyper, kommunale

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Pixiudgave - Vestegnens tværkommunale kontaktcenter

Pixiudgave - Vestegnens tværkommunale kontaktcenter 1. Indledning: Vestegnskommunerne har en lang tradition for erfaringsudveksling og samarbejde på en række forskellige fagområder. Denne tradition for samarbejde og dialog - Vestegnsidentiteten - er udgangspunktet

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere