Kanalstrategi DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL"

Transkript

1 Kanalstrategi DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

2 Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien er at flytte flest muligt transaktioner over på digitale medier. Og at alle involverede parter oplever den digitale service som optimal. Den digitale service er god, først og fremmest fordi den er fleksibel. Den kan bruges, NÅR borgeren har brug for den, og HVOR borgerne har brug for den. I en travl hverdag skal borgerne ikke bruge deres tid på at møde op på rådhuset og udfylde masser af papirblanketter og skemaer. I stedet skal de kunne udfylde, ansøge og finde informationer, når de vil, og hvor de vil. Det forventer borgerne at kunne med det offentlige ligesom med netbank og andre smarte, digitale løsninger, der har vundet indpas i borgernes hverdag. Samtidig er det nødvendigt, at medarbejderne i kommunen er så effektive som muligt gennem udnyttelse af de digitale muligheder, så f.eks. data ikke indtastes flere gange. God service kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde. I mange tilfælde kan den digitale service være mere moderne, effektiv og fleksibel, så borgeren på en bedre måde får lige præcis det, vedkommende har brug for. Baggrund Vi lever i en tid præget af hastig udvikling og forandring ikke mindst på det digitale område. Det er nødvendigt med forandringer. Blandt andet fordi demografien ændrer sig, så der kommer flere ældre. Det presser velfærdssystemet og betyder, at der stilles øgede krav til den kommunale og sundhedsmæssige ydelse. Samtidig er der på statsligt niveau truffet beslutning om, at store dele af de offentlige ydelser skal digitaliseres. Dermed skal kommunerne aflevere den økonomi, som svarer til de forventede besparelser på at indføre digital selvbetjening, uanset om den faktisk kan realiseres. Det betyder, at vi skal levere mere service for færre penge og uden at give en ringere service. I Albertslund har vi en tradition for at have et højt serviceniveau. Det stiller store krav til organisationen vi skal omstille os og lægge arbejdsgange og rutiner om for at lykkes med fortsat at give borgerne oplevelsen af god service samtidig med, at økonomien er klemt. Målet er, at kommunikationen mellem det offentlige og borgere/ virksomheder som udgangspunkt er digital i år Det kræver en omstilling af både det offentlige og de borgere og virksomheder, som det offentlige kommunikerer med, at håndtere den nye virkelighed. Omstillingen skal gå hurtigt, og det kræver en målrettet, strategisk indsats at få alle med. I Albertslund er vi ikke så langt med omstillingen til den digitale service, bl.a. fordi mange borgere ikke har en pc derhjemme, og derfor har vi en stor udfordring i at nå de mål, som er i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Men det er tvingende nødvendigt, at vi når målene, for fortsat at kunne levere en god service til borgerne. Status på kanalanvendelsen i Albertslund Personlige henvendelser Rådhuset 1 i Albertslund har ca personlige henvendelser pr. år. Antallet af henvendelser har stort set været uændret de seneste år. Det svarer til ca. 1,5 henvendelser pr. indbygger pr. år. Til sammenligning har fx Københavns kommunes borgerservice ca. 1 henvendelse pr. borger pr. år. 1 Alle tallene i statusopgørelsen er fra KOMHEN, KL s optælling i alle danske kommuner, efterår

3 Telefon Albertslund Kommune har i alt ca indgående telefonopkald pr. år (2011). Kommunen har i alt ca udgående telefonopkald pr. år (2011). Internet Kommunens hjemmeside har ca besøg om året en stigning på over 30 % det seneste år. Dertil kommer et betydeligt antal besøg på bibliotekets og på skolers og institutioners hjemmesider. I forhold til andre kommuner ligger Albertslund Kommune i den nederste halvdel ift. borgernes anvendelse af den kommunale hjemmeside. Brugen af selvbetjeningsløsninger er relativ lav i Albertslund. Men enkelte løsninger er dog meget dækkende, fx digital flytning, opskrivning til børneinstitutioner og skoler m.fl., hvor der efterhånden er næsten 100 % selvbetjening. Men omvendt viser Skats tast selv service, at Albertslund ligger lavere end de fleste andre kommuner i Københavnsområdet. At borgerne alligevel er indstillet på at være digitale kan man fx se ved at næsten 60 % af bestillingerne på EU-sundhedskort går via selvbetjening et område hvor vi har gjort en koncentreret indsats for at flytte borgerne og hvor barriererne for anvendelsen er små. Også på biblioteksområdet er borgerne i udstrakt grad digitale. Således sker langt de fleste reserveringer af materialer til udlån på nettet. I stort omfang har NEM-ID kunne gives både i Borgerservice og Bibliotek i løbet af 2011, og det har betydet en stor stigning i udstedelse af denne digitale nøgle. Statistikkerne for selvbetjening viser dog også, at der pr. fuldendt og gennemført selvbetjeningstransaktion har været 3,75 afbrudte forsøg. Dvs., at der er mange borgere, der prøver at være selvbetjenende over nettet, men som af en eller anden grund ikke gennemfører forsøget. Det kan skyldes selve løsningen, der måske ikke er god nok, eller det kan skyldes usikkerhed, mangel på it-kompetencer e.lgn. Breve Albertslund Kommune sender ca breve om måneden. Omregnet til et år bliver det ca breve. Der til kommer en betydelig mængde post fra borgere og virksomheder. Kommunen modtager ca breve om året. Det giver sig selv, at der ligger et stort portobesparelsespotentiale på dette område. Der modtages i 2011 ca mails pr. år til de fælles postkasser, hvilket er lavere end sidste måling i Udgående mails ligger på under på årsplan, om end begge tal kan være svære at opgøre helt nøjagtigt. Borgernes kanalanvendelse tegner altså et billede af forholdsvis mange personlige og telefoniske henvendelser og en forholdsvis lav selvbetjeningsgrad. Et par obs-punkter: Personlige henvendelser En stor del af de ærinder borgeren møder op med personligt, kræver ikke formelt en personlig henvendelse og mange har heller ikke selv et stærkt behov for personlig kontakt i situationen. Det er vane, manglende viden og rådhusets centrale placering der i høj grad betinger de mange personlige henvendelser. Telefon Borgere og virksomheder oplever at blive sendt rundt i systemet når de ringer. Der bliver ikke altid ydet aktiv service, og kommunen er ikke umiddelbart gearet til straksafklaring. Aktiv service er et begreb i telefonbetjeningen der betyder, at telefonen bliver svaret, at man tager imod besked, at der sikres at borgeren bliver ringet op. Således at borgeren kun behøver ringe én gang om en sag. 3

4 Kanalstrategien viser vejen Albertslund Kommunes kanalstrategi skal sikre, at Albertslund Kommune er klar til at møde den nye digitale virkelighed i At både organisationen, borgerne og virksomhederne i kommunen kan mestre de digitale muligheder og forstår at udnytte dem effektivt. De digitale selvbetjeningsløsninger skal gøre det enklere for borgeren at kommunikere med det offentlige. Den primære indgang til det offentlige Albertslund er kommunens hjemmeside. Derfor kræves der vedvarende fokus på udvikling og optimering af brugervenligheden med udgangspunkt i borgerens behov. Kanalstrategien udstikker de politiske prioriteringer og rammer for administrationens anvendelse af kommunikationskanalerne i almindelighed og udbredelse af de digitale kommunikationskanaler i kommunen i særdeleshed. Den konkrete prioritering af de digitale kanaler forventes både at medføre nødvendig effektivisering af administrationen og øget service for borgere og virksomheder. Det konkrete valg af kanal vil altid afhænge af en afvejning af serviceniveauet og omkostningerne. Målene i kanalstrategien tager udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011, Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt Vejledning til E2015 Sådan kommer I i mål af december Kanalstrategien er underlagt kommunens digitaliseringsstrategi og respekterer kommunens øvrige politikker og strategier. Denne kanalstrategi afløser kanalstrategien , webstrategien, telefonpolitikken og servicepolitikken. Kanalstrategien har sammen med de andre nævnte politikker gjort os parate til at tage de afgørende skridt til at rykke på de digitale kanaler. Kanalstrategien er udarbejdet af Digitaliseringsforum og skal følges op af en handlingsplan, der omfatter alle forvaltninger. 4

5 Formål med kanalstrategien Kanalstrategien har til formål at prioritere, hvilke kanaler borgere og virksomheder bruger til at kommunikere med kommunen gennem, så brugen af effektive, digitale kanaler kommer til at dominere. Det sker med det dobbelte sigte at effektivisere administrationen og optimere servicen. Kanalstrategien tager sigte på den borger- og virksomhedsrettede service, myndighedsarbejdet og administrationen og dækker alle henvendelser til og fra kommunen på de områder. Det vil sige, at strategien ikke i første omgang handler om den kommunikation, der foregår som en del af den primære serviceproduktion i form af pleje af ældre, pasning og undervisning af børn, kulturaktiviteter, vedligeholdelse af veje m.m. Kanalstrategien skal medvirke til, at alle i organisationen aktivt er med til at optimere egne og borgernes brug af kanaler. Prioritering af kanaler Borgernes og virksomhedernes kontakt til kommunen foregår primært via kanalerne web, telefon og personlig henvendelse. Den overordnede prioritering af kanaler handler om at få borgerne til at vælge de digitale kanaler som førstevalg, telefonkontakt som andetvalg og den personlige kontakt som den sidste udvej, når de andre kanaler må opgives. Kanalprioritering: 1. Web og digitale løsninger 2. Telefon 3. Personlig henvendelse Det skal for den enkelte service vurderes, hvilken kanal, der er den mest hensigtsmæssige under hensyn til ressourceforbrug og serviceniveau. Hvad koster en henvendelse til kommunen?: Digital selvbetjening 5 kr. Telefon: 40 kr. Elektronisk post: 55 kr. Almindelig post: 60 kr. Personligt fremmøde: 75 kr. Totale omkostninger: faste og variable Kilde: KL Kanalpriser i danske kommuner

6 Dokumentation og evaluering af de vedtagne mål Kanalstrategien er forankret hos Digitaliseringsforum. Forvaltningerne skal derfor halvårligt aflægge en statusrapport for fremdriften til Digitaliseringsforum. Data til dokumentation af borgernes og virksomhedernes kanalvalg hentes i kommunens statistiksystemer (nummersystem, webstatistik, telefonstatik etc.). Desuden deltager kommunen hvert efterår i den fællesoffentlige tælleuge KomHen. For at alle i organisationen kan følge med i udviklingen af, hvordan kanalernes bruges, offentliggøres optællingerne på intranettet. 6

7 Mål for kanalstrategien Mål: I 2015 er min. 50% af alle henvendelser fra borgerne digitale. Borgerne oplever et sammenhængende digitalt Albertslund med naturlige og overskuelige indgange til information og service Udvikling og tilpasning af de digitale kanaler, så de fremmer selvbetjening Borgerne får hjælp til at henvende sig digitalt Målrettet kommunikation om mulighederne for digital service Medarbejderne er digitale ambassadører At kommunen forholder sig proaktivt til brug af mobile enheder Når 50% af alle henvendelser fra borgerne er digitale, gælder det både informationsspørgsmål og transaktioner. Det vil altså sige, at det både dækker den borger, der ringer for at spørge til svømmehallens åbningstider, og den borger der møder op i borgerservice for at ansøge om boligstøtte. Begge typer af henvendelser skal i 50% af tilfældene være digitale. Det kræver, at både borgere og medarbejdere får et kompetenceløft, samt at der sker en målrettet kommunikationsindsats for at fortælle om mulighederne for digitale henvendelser, samt at der fortsat er fokus på udvikling af hjemmesiden. For at lykkes med målet skal der tages stilling til, i hvilket omfang løsninger til mobile enheder kan bidrage til opnåelse af målet. Udgangspunktet: Flere og flere borgere og virksomheder benytter i dag hjemmesiden til at finde informationer om kommunen. Størstedelen af alle henvendelser fra borgerne sker dog telefonisk eller personligt. Dette skyldes dels at det ikke er alle borgere i Albertslund Kommune der har umiddelbar adgang til en computer, dels at borgerne har haft svært ved at finde informationer på hjemmesiden og dels at det har været besværligt for borgeren at finde ud af hvordan man henvender sig digitalt til kommunen. Mål: I 2015 bruger borgere og virksomheder digital selvbetjening. Brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger. Sprogligt lettilgængelige løsninger. Effektive guide-løsninger. Borgerne gøres opmærksom på mulighederne for digital service, hvor de møder kommunen i hverdagen. Alle selvbetjeningsløsninger er visuelt integreret på Borger.dk og tilgås med NemLogin. I 2015 skal den digitale selvbetjening være førstevalget ved henvendelser til kommunen ved anmeldelser og ansøgninger. Der, hvor vi har digitale selvbetjeningsløsninger, skal 80% af transaktionerne foregå digitalt. Det kræver, at vi har gode og letforståelige selvbetjeningsløsninger med integrerede 7

8 hjælpefunktioner. Samtidig kræver det en systematisk kommunikationsindsats, så alle borgere og virksomheder i kommunen ved, at løsningerne findes og kan få hjælp til at lære at bruge dem. Udgangspunktet: I dag henvender størstedelen af kommunens borgere sig digitalt, når det gælder flytning samt opskrivning til daginstitution. Indmeldelse til skole er fuldt digitaliseret som led i den fællesoffentlige aftale om at denne selvbetjeningsløsning er obligatorisk for alle borgere. På de områder hvor digitaliseringen er slået igennem er der gjort en stor kommunikativ indsats overfor borgerne samtidig med at borgerservice hjælper borgerne med at gøre det digitalt, når de henvender sig. Mål: Ved borgerhenvendelser foretages i videst muligt omfang straksafklaring At alle medarbejdere tager aktivt ansvar for, at borgerne får en sammenhængende borgerbetjening, der tager udgangspunkt i borgerens livssituation. Opgaveløsningen hænger sammen på tværs af kommunens fagforvaltninger og på tværs af forskellige myndigheder. At der sker sagsbehandling med det samme i det omfang, der er brug for det. Der hvor borgerne henvender sig, skal der i videst muligt omfang ske en straks-afklaring. Det vil sige, at den kommunale medarbejder anlægger et helhedssyn på sagen og er i stand til at give borgeren en afklaring af dennes spørgsmål ved den første kontakt. Det indebærer, at der sker en koordinering mellem afdelinger, så det er muligt at se sagsakterne på tværs af afdelinger og at der er smidige arbejdsgange. Når henvendelserne drejer sig om emner, der er henlagt til andre myndigheder, skal der gives vejledning og henvises til rette myndighed. Udgangspunktet: Borgerservice har igangsat et større arbejde med straksafklaringer og for at understøtte dette arbejde har de et system, hvor de kan finde hurtigt svar på alle generelle spørgsmål fra borgere og virksomheder. Dette system er ved at blive udbredt til andre relevante afdelinger. Det vil give mulighed for at en medarbejder i Miljø og Teknikforvaltningen vil kunne hjælpe en borger med en byggeansøgning samt et spørgsmål i forbindelse med flytning eller opskrivning til daginstitution. Mål: Digital post til alle borgere i Alle borgere har oprettet en digital postkasse i Kommunen kan håndtere post til og fra digitale postkasser. Alle fagsystemer kan sende digital post. Alle borgere har adgang til en PC. For at kunne sende digital post til borgerne kræves det, at borgerne har oprettet en digital postkasse. Den digitale postkasse kan håndtere personfølsomme oplysninger og kan derfor bruges til kommunikation om den type emner. For at kunne bruge digital post skal kommunen anskaffe en såkaldt fjernprint løsning, som kan sende posten til postkasserne og de relevante fagsystemer skal kunne kommunikere med fjernprintløsningen. Det er nødvendigt, at alle borgere har adgang til en PC for at lykkes 8

9 med dette mål. For de hjem, hvor der ikke er en PC, skal der være mulighed for at bruge PC på eksempelvis biblioteket, medborgercentret eller rådhuset. Udgangspunktet: I dag har godt 14% af kommunens borgere oprettet en digital postkasse. Det vil være en ressourcemæssig besparelse i tid, porto mv. på omkring 1,2 mio. kr. ved at 80% af al post fra kommunen til borgerne sendes digitalt. Mål: Alle telefoniske henvendelser bliver besvaret professionelt, hurtigt og effektivt Ingen unødig omstilling af telefonen Telefonopkald bliver altid besvaret Der ydes aktiv service, så borgeren ikke er nødt til at ringe tilbage Der tages ansvar for, at borgeren eller virksomheden får den rette betjening Der ringes tilbage på telefonbeskeder inden for et døgn Alle ubesvarede opkald går på voic indenfor fem ring Telefonen er overordnet prioriteret som andetvalg af kommunikationskanal. Faciliteterne i telefonsystemet skal udnyttes optimalt, så alle henvendelser blive besvaret professionelt, hurtigt og effektivt, og så borgeren oplever så få omstillinger af telefonen som muligt. Telefonen er en central kommunikationskanal, og det er derfor vigtigt, at medarbejdere og ledelse tager ansvar for, at vi har en god telefonkultur. Ved besvarelse af telefoniske henvendelser skal der gøres opmærksom på mulighederne for digital selvbetjening, når det giver mening. Mål: Ved personlig betjening oplever borgeren, at der ydes god service. At borgerbetjeningen giver ikke blot den korrekte ydelse og de rigtige svar, men også giver borgeren en venlig, imødekommende, individuel og respektfuld betjening. At borgerbetjeningen er effektiv og sørger for, at ventetiden for borgeren er så kort som muligt. At borgeren oplever, at der er én indgang til den offentlige sektor. At der i videst muligt omfang foretages straksafklaring. 9

10 Borgeren har gode muligheder for at komme i kontakt med kommunen såvel personligt som telefonisk, skriftligt og digitalt. For de borgere, som ikke kan benytte de digitale kanaler, skal der ydes en god, personlig betjening. Men behovet for personlig kontakt forventes at blive reduceret væsentligt fremover, idet digital service og telefonservice er på vej til at blive de foretrukne kontaktkanaler for en stor del af borgerne. I den personlige betjening er det også et mål at medvirke til at øge borgernes digitale kompetencer ved tiltag som medbetjening. Mål: I 2015 udnytter kommunen de digitale muligheder for at optimere interne arbejdsgange og kommunikation i videst muligt omfang. Tydeligt placeret ansvar for digitalisering på alle fagområder Strategi for udvikling af digitale kompetencer hos ledere og medarbejder på alle fagområder Omlægning af arbejdsgange på alle fagområder, så de understøtter digitaliseringen Papir er erstattet af digitale løsninger i den interne kommunikation i kommunen i 2014 Alle medarbejdere har oprettet dokumentboks Kommunen skal omstilles til at udnytte de digitale muligheder fuldt ud. Det handler både om at lære at udnytte de eksisterende IT systemer fuldt ud og om at anskaffe nye systemer i de tilfælde, hvor der findes egnede løsninger på områder, som vi i dag ikke har IT systemer på eller hvor andre løsninger vil medføre en mere effektiv arbejdsgang. Det indebærer, at alle i organisationen skal se på arbejdsgangene og vurdere om og i givet fald hvordan, IT-systemer kan optimere arbejdsgangene. Og så skal der ske en omstilling, som kræver opgør med vaner, kompetenceudvikling og fortsat opmærksomhed på, om mulighederne udnyttes optimalt. Det gælder også den interne kommunikation. Blandt andet skal alle medarbejdere have oprettet dokumentboks, så lønsedler og lignende kan sendes digitalt. 10

11 11

12 Forvaltningsspecifikke mål: De forvaltningsspecifikke mål er identiske med målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Målene er ambitiøse og i den kommende handlingsplan for kanalstrategien vil forvaltningerne udarbejde konkrete handlingsplaner for hvordan målene skal foldes ud og opnås. Børne og Ungeområdet Mål: I 2013 foregår kommunikation og videndeling mellem skole og hjem digitalt. Digitale løsninger som understøtter kommunikation og videndeling At lærere og forældre benytter løsningerne Folkeskolen benytter allerede i dag skole intranet til kommunikation mellem skole og hjem. Formålet er at udvikle disse løsninger yderligere, så de endnu bedre understøtter kommunikationen mellem lærere, forældre og børn. Mål: I 2013 foregår kommunikation og videndeling mellem dagtilbud og forældre digitalt. Digitale løsninger som understøtter kommunikation og videndeling At pædagoger og forældre benytter løsningerne Det er nødvendigt at kommunikationen mellem dagtilbud og forældre i højere grad er digital. Formålet er at frigøre ressourcer til den primære arbejdsopgave som er pasning og udvikling af børn i vuggestuer, børnehaver og SFOer. Social og Sundhedsområdet Mål: I 2014 benyttes i stigende grad velfærdsteknologi i sundheds- og ældreplejen. Afprøvning af diverse løsninger. F.eks. telemedicin. Den demografiske udvikling med flere ældre borgere og kronikere gør det nødvendigt at se på behovet for at anvende It som redskab til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Mål: I 2013 har alle kommuner lagt indhold på sundhed.dk. Hvad kræver det At relevant data uploades til sund.dk Alle relevante selvbetjeningsløsninger kan tilgås fra Sundhed.dk Kommunerne skal i de kommende år indføre løsninger på social- og sundhedsområdet. Det kan være selvbetjeningsløsninger til offentlige services som fx kommunal tandpleje, genoptrænings-kurser mv. Løsningerne skal kunne tilgås fra Sundhed.dk 12

13 Miljø og Teknikområdet Mål: Kommunen har mindst otte nye digitale selvbetjeningsløsninger i Hvad kræver det Analyse af henvendelsesmønstre for at finde ud af hvor behovet for selvbetjening er størst. Analyse af marked i forhold til valg af løsninger. Det er nødvendigt at kommunikationen mellem Miljø- og Teknikforvaltningen i højere grad er digital. Formålet er at frigøre ressourcer. Mål: I 2014 er 70 % af alle byggesager digitale. Hvad kræver det Der anskaffes et system til håndtering af digitale byggesager. Borgere og virksomheder benytter systemet. Målet er en ensartet, effektiv og hurtig byggeansøgning med formålet at effektivisere sagsbehandlingen. Mål: I 2015 foregår kommunikationen vedr. det tekniske område via Giv et praj løsningen. Hvad kræver det At borgere og virksomheder er bekendt med løsningen og benytter den. Målet er at sikre en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling på det tekniske område. Kultur og fritidsområdet Mål: I 2015 foregår administration mellem foreninger og forvaltningen digitalt. Hvad kræver det Systemer som understøtter kommunikation og videndeling mellem foreninger og forvaltning. Undervisningstilbud til støtte af borgernes kompetenceudvikling. Målet er en ensartet, effektiv og hurtigt sagsbehandling. Samt at frigøre ressourcer til foreningernes primære virke. Indsatsen for at kompetenceudvikle borgerne digitalt skal fortsættes. 13

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 3. RAPPORT JANUAR 2011 Forord... 1 Indledning... 2 Strategi på afveje... 3 Lav strategisk prioritering...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerservice 2.0. Fredericia Kommunes kanalstrategi

Borgerservice 2.0. Fredericia Kommunes kanalstrategi Borgerservice 2.0 Fredericia Kommunes kanalstrategi 15. august 2011. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 1.1. Baggrund...2 1.2. Mission...3 1.3. Vision...3 2. Resumé af strategien... 4 3. Indholdet i strategiens

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere