Kanalstrategi DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL"

Transkript

1 Kanalstrategi DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

2 Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien er at flytte flest muligt transaktioner over på digitale medier. Og at alle involverede parter oplever den digitale service som optimal. Den digitale service er god, først og fremmest fordi den er fleksibel. Den kan bruges, NÅR borgeren har brug for den, og HVOR borgerne har brug for den. I en travl hverdag skal borgerne ikke bruge deres tid på at møde op på rådhuset og udfylde masser af papirblanketter og skemaer. I stedet skal de kunne udfylde, ansøge og finde informationer, når de vil, og hvor de vil. Det forventer borgerne at kunne med det offentlige ligesom med netbank og andre smarte, digitale løsninger, der har vundet indpas i borgernes hverdag. Samtidig er det nødvendigt, at medarbejderne i kommunen er så effektive som muligt gennem udnyttelse af de digitale muligheder, så f.eks. data ikke indtastes flere gange. God service kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde. I mange tilfælde kan den digitale service være mere moderne, effektiv og fleksibel, så borgeren på en bedre måde får lige præcis det, vedkommende har brug for. Baggrund Vi lever i en tid præget af hastig udvikling og forandring ikke mindst på det digitale område. Det er nødvendigt med forandringer. Blandt andet fordi demografien ændrer sig, så der kommer flere ældre. Det presser velfærdssystemet og betyder, at der stilles øgede krav til den kommunale og sundhedsmæssige ydelse. Samtidig er der på statsligt niveau truffet beslutning om, at store dele af de offentlige ydelser skal digitaliseres. Dermed skal kommunerne aflevere den økonomi, som svarer til de forventede besparelser på at indføre digital selvbetjening, uanset om den faktisk kan realiseres. Det betyder, at vi skal levere mere service for færre penge og uden at give en ringere service. I Albertslund har vi en tradition for at have et højt serviceniveau. Det stiller store krav til organisationen vi skal omstille os og lægge arbejdsgange og rutiner om for at lykkes med fortsat at give borgerne oplevelsen af god service samtidig med, at økonomien er klemt. Målet er, at kommunikationen mellem det offentlige og borgere/ virksomheder som udgangspunkt er digital i år Det kræver en omstilling af både det offentlige og de borgere og virksomheder, som det offentlige kommunikerer med, at håndtere den nye virkelighed. Omstillingen skal gå hurtigt, og det kræver en målrettet, strategisk indsats at få alle med. I Albertslund er vi ikke så langt med omstillingen til den digitale service, bl.a. fordi mange borgere ikke har en pc derhjemme, og derfor har vi en stor udfordring i at nå de mål, som er i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Men det er tvingende nødvendigt, at vi når målene, for fortsat at kunne levere en god service til borgerne. Status på kanalanvendelsen i Albertslund Personlige henvendelser Rådhuset 1 i Albertslund har ca personlige henvendelser pr. år. Antallet af henvendelser har stort set været uændret de seneste år. Det svarer til ca. 1,5 henvendelser pr. indbygger pr. år. Til sammenligning har fx Københavns kommunes borgerservice ca. 1 henvendelse pr. borger pr. år. 1 Alle tallene i statusopgørelsen er fra KOMHEN, KL s optælling i alle danske kommuner, efterår

3 Telefon Albertslund Kommune har i alt ca indgående telefonopkald pr. år (2011). Kommunen har i alt ca udgående telefonopkald pr. år (2011). Internet Kommunens hjemmeside har ca besøg om året en stigning på over 30 % det seneste år. Dertil kommer et betydeligt antal besøg på bibliotekets og på skolers og institutioners hjemmesider. I forhold til andre kommuner ligger Albertslund Kommune i den nederste halvdel ift. borgernes anvendelse af den kommunale hjemmeside. Brugen af selvbetjeningsløsninger er relativ lav i Albertslund. Men enkelte løsninger er dog meget dækkende, fx digital flytning, opskrivning til børneinstitutioner og skoler m.fl., hvor der efterhånden er næsten 100 % selvbetjening. Men omvendt viser Skats tast selv service, at Albertslund ligger lavere end de fleste andre kommuner i Københavnsområdet. At borgerne alligevel er indstillet på at være digitale kan man fx se ved at næsten 60 % af bestillingerne på EU-sundhedskort går via selvbetjening et område hvor vi har gjort en koncentreret indsats for at flytte borgerne og hvor barriererne for anvendelsen er små. Også på biblioteksområdet er borgerne i udstrakt grad digitale. Således sker langt de fleste reserveringer af materialer til udlån på nettet. I stort omfang har NEM-ID kunne gives både i Borgerservice og Bibliotek i løbet af 2011, og det har betydet en stor stigning i udstedelse af denne digitale nøgle. Statistikkerne for selvbetjening viser dog også, at der pr. fuldendt og gennemført selvbetjeningstransaktion har været 3,75 afbrudte forsøg. Dvs., at der er mange borgere, der prøver at være selvbetjenende over nettet, men som af en eller anden grund ikke gennemfører forsøget. Det kan skyldes selve løsningen, der måske ikke er god nok, eller det kan skyldes usikkerhed, mangel på it-kompetencer e.lgn. Breve Albertslund Kommune sender ca breve om måneden. Omregnet til et år bliver det ca breve. Der til kommer en betydelig mængde post fra borgere og virksomheder. Kommunen modtager ca breve om året. Det giver sig selv, at der ligger et stort portobesparelsespotentiale på dette område. Der modtages i 2011 ca mails pr. år til de fælles postkasser, hvilket er lavere end sidste måling i Udgående mails ligger på under på årsplan, om end begge tal kan være svære at opgøre helt nøjagtigt. Borgernes kanalanvendelse tegner altså et billede af forholdsvis mange personlige og telefoniske henvendelser og en forholdsvis lav selvbetjeningsgrad. Et par obs-punkter: Personlige henvendelser En stor del af de ærinder borgeren møder op med personligt, kræver ikke formelt en personlig henvendelse og mange har heller ikke selv et stærkt behov for personlig kontakt i situationen. Det er vane, manglende viden og rådhusets centrale placering der i høj grad betinger de mange personlige henvendelser. Telefon Borgere og virksomheder oplever at blive sendt rundt i systemet når de ringer. Der bliver ikke altid ydet aktiv service, og kommunen er ikke umiddelbart gearet til straksafklaring. Aktiv service er et begreb i telefonbetjeningen der betyder, at telefonen bliver svaret, at man tager imod besked, at der sikres at borgeren bliver ringet op. Således at borgeren kun behøver ringe én gang om en sag. 3

4 Kanalstrategien viser vejen Albertslund Kommunes kanalstrategi skal sikre, at Albertslund Kommune er klar til at møde den nye digitale virkelighed i At både organisationen, borgerne og virksomhederne i kommunen kan mestre de digitale muligheder og forstår at udnytte dem effektivt. De digitale selvbetjeningsløsninger skal gøre det enklere for borgeren at kommunikere med det offentlige. Den primære indgang til det offentlige Albertslund er kommunens hjemmeside. Derfor kræves der vedvarende fokus på udvikling og optimering af brugervenligheden med udgangspunkt i borgerens behov. Kanalstrategien udstikker de politiske prioriteringer og rammer for administrationens anvendelse af kommunikationskanalerne i almindelighed og udbredelse af de digitale kommunikationskanaler i kommunen i særdeleshed. Den konkrete prioritering af de digitale kanaler forventes både at medføre nødvendig effektivisering af administrationen og øget service for borgere og virksomheder. Det konkrete valg af kanal vil altid afhænge af en afvejning af serviceniveauet og omkostningerne. Målene i kanalstrategien tager udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011, Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt Vejledning til E2015 Sådan kommer I i mål af december Kanalstrategien er underlagt kommunens digitaliseringsstrategi og respekterer kommunens øvrige politikker og strategier. Denne kanalstrategi afløser kanalstrategien , webstrategien, telefonpolitikken og servicepolitikken. Kanalstrategien har sammen med de andre nævnte politikker gjort os parate til at tage de afgørende skridt til at rykke på de digitale kanaler. Kanalstrategien er udarbejdet af Digitaliseringsforum og skal følges op af en handlingsplan, der omfatter alle forvaltninger. 4

5 Formål med kanalstrategien Kanalstrategien har til formål at prioritere, hvilke kanaler borgere og virksomheder bruger til at kommunikere med kommunen gennem, så brugen af effektive, digitale kanaler kommer til at dominere. Det sker med det dobbelte sigte at effektivisere administrationen og optimere servicen. Kanalstrategien tager sigte på den borger- og virksomhedsrettede service, myndighedsarbejdet og administrationen og dækker alle henvendelser til og fra kommunen på de områder. Det vil sige, at strategien ikke i første omgang handler om den kommunikation, der foregår som en del af den primære serviceproduktion i form af pleje af ældre, pasning og undervisning af børn, kulturaktiviteter, vedligeholdelse af veje m.m. Kanalstrategien skal medvirke til, at alle i organisationen aktivt er med til at optimere egne og borgernes brug af kanaler. Prioritering af kanaler Borgernes og virksomhedernes kontakt til kommunen foregår primært via kanalerne web, telefon og personlig henvendelse. Den overordnede prioritering af kanaler handler om at få borgerne til at vælge de digitale kanaler som førstevalg, telefonkontakt som andetvalg og den personlige kontakt som den sidste udvej, når de andre kanaler må opgives. Kanalprioritering: 1. Web og digitale løsninger 2. Telefon 3. Personlig henvendelse Det skal for den enkelte service vurderes, hvilken kanal, der er den mest hensigtsmæssige under hensyn til ressourceforbrug og serviceniveau. Hvad koster en henvendelse til kommunen?: Digital selvbetjening 5 kr. Telefon: 40 kr. Elektronisk post: 55 kr. Almindelig post: 60 kr. Personligt fremmøde: 75 kr. Totale omkostninger: faste og variable Kilde: KL Kanalpriser i danske kommuner

6 Dokumentation og evaluering af de vedtagne mål Kanalstrategien er forankret hos Digitaliseringsforum. Forvaltningerne skal derfor halvårligt aflægge en statusrapport for fremdriften til Digitaliseringsforum. Data til dokumentation af borgernes og virksomhedernes kanalvalg hentes i kommunens statistiksystemer (nummersystem, webstatistik, telefonstatik etc.). Desuden deltager kommunen hvert efterår i den fællesoffentlige tælleuge KomHen. For at alle i organisationen kan følge med i udviklingen af, hvordan kanalernes bruges, offentliggøres optællingerne på intranettet. 6

7 Mål for kanalstrategien Mål: I 2015 er min. 50% af alle henvendelser fra borgerne digitale. Borgerne oplever et sammenhængende digitalt Albertslund med naturlige og overskuelige indgange til information og service Udvikling og tilpasning af de digitale kanaler, så de fremmer selvbetjening Borgerne får hjælp til at henvende sig digitalt Målrettet kommunikation om mulighederne for digital service Medarbejderne er digitale ambassadører At kommunen forholder sig proaktivt til brug af mobile enheder Når 50% af alle henvendelser fra borgerne er digitale, gælder det både informationsspørgsmål og transaktioner. Det vil altså sige, at det både dækker den borger, der ringer for at spørge til svømmehallens åbningstider, og den borger der møder op i borgerservice for at ansøge om boligstøtte. Begge typer af henvendelser skal i 50% af tilfældene være digitale. Det kræver, at både borgere og medarbejdere får et kompetenceløft, samt at der sker en målrettet kommunikationsindsats for at fortælle om mulighederne for digitale henvendelser, samt at der fortsat er fokus på udvikling af hjemmesiden. For at lykkes med målet skal der tages stilling til, i hvilket omfang løsninger til mobile enheder kan bidrage til opnåelse af målet. Udgangspunktet: Flere og flere borgere og virksomheder benytter i dag hjemmesiden til at finde informationer om kommunen. Størstedelen af alle henvendelser fra borgerne sker dog telefonisk eller personligt. Dette skyldes dels at det ikke er alle borgere i Albertslund Kommune der har umiddelbar adgang til en computer, dels at borgerne har haft svært ved at finde informationer på hjemmesiden og dels at det har været besværligt for borgeren at finde ud af hvordan man henvender sig digitalt til kommunen. Mål: I 2015 bruger borgere og virksomheder digital selvbetjening. Brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger. Sprogligt lettilgængelige løsninger. Effektive guide-løsninger. Borgerne gøres opmærksom på mulighederne for digital service, hvor de møder kommunen i hverdagen. Alle selvbetjeningsløsninger er visuelt integreret på Borger.dk og tilgås med NemLogin. I 2015 skal den digitale selvbetjening være førstevalget ved henvendelser til kommunen ved anmeldelser og ansøgninger. Der, hvor vi har digitale selvbetjeningsløsninger, skal 80% af transaktionerne foregå digitalt. Det kræver, at vi har gode og letforståelige selvbetjeningsløsninger med integrerede 7

8 hjælpefunktioner. Samtidig kræver det en systematisk kommunikationsindsats, så alle borgere og virksomheder i kommunen ved, at løsningerne findes og kan få hjælp til at lære at bruge dem. Udgangspunktet: I dag henvender størstedelen af kommunens borgere sig digitalt, når det gælder flytning samt opskrivning til daginstitution. Indmeldelse til skole er fuldt digitaliseret som led i den fællesoffentlige aftale om at denne selvbetjeningsløsning er obligatorisk for alle borgere. På de områder hvor digitaliseringen er slået igennem er der gjort en stor kommunikativ indsats overfor borgerne samtidig med at borgerservice hjælper borgerne med at gøre det digitalt, når de henvender sig. Mål: Ved borgerhenvendelser foretages i videst muligt omfang straksafklaring At alle medarbejdere tager aktivt ansvar for, at borgerne får en sammenhængende borgerbetjening, der tager udgangspunkt i borgerens livssituation. Opgaveløsningen hænger sammen på tværs af kommunens fagforvaltninger og på tværs af forskellige myndigheder. At der sker sagsbehandling med det samme i det omfang, der er brug for det. Der hvor borgerne henvender sig, skal der i videst muligt omfang ske en straks-afklaring. Det vil sige, at den kommunale medarbejder anlægger et helhedssyn på sagen og er i stand til at give borgeren en afklaring af dennes spørgsmål ved den første kontakt. Det indebærer, at der sker en koordinering mellem afdelinger, så det er muligt at se sagsakterne på tværs af afdelinger og at der er smidige arbejdsgange. Når henvendelserne drejer sig om emner, der er henlagt til andre myndigheder, skal der gives vejledning og henvises til rette myndighed. Udgangspunktet: Borgerservice har igangsat et større arbejde med straksafklaringer og for at understøtte dette arbejde har de et system, hvor de kan finde hurtigt svar på alle generelle spørgsmål fra borgere og virksomheder. Dette system er ved at blive udbredt til andre relevante afdelinger. Det vil give mulighed for at en medarbejder i Miljø og Teknikforvaltningen vil kunne hjælpe en borger med en byggeansøgning samt et spørgsmål i forbindelse med flytning eller opskrivning til daginstitution. Mål: Digital post til alle borgere i Alle borgere har oprettet en digital postkasse i Kommunen kan håndtere post til og fra digitale postkasser. Alle fagsystemer kan sende digital post. Alle borgere har adgang til en PC. For at kunne sende digital post til borgerne kræves det, at borgerne har oprettet en digital postkasse. Den digitale postkasse kan håndtere personfølsomme oplysninger og kan derfor bruges til kommunikation om den type emner. For at kunne bruge digital post skal kommunen anskaffe en såkaldt fjernprint løsning, som kan sende posten til postkasserne og de relevante fagsystemer skal kunne kommunikere med fjernprintløsningen. Det er nødvendigt, at alle borgere har adgang til en PC for at lykkes 8

9 med dette mål. For de hjem, hvor der ikke er en PC, skal der være mulighed for at bruge PC på eksempelvis biblioteket, medborgercentret eller rådhuset. Udgangspunktet: I dag har godt 14% af kommunens borgere oprettet en digital postkasse. Det vil være en ressourcemæssig besparelse i tid, porto mv. på omkring 1,2 mio. kr. ved at 80% af al post fra kommunen til borgerne sendes digitalt. Mål: Alle telefoniske henvendelser bliver besvaret professionelt, hurtigt og effektivt Ingen unødig omstilling af telefonen Telefonopkald bliver altid besvaret Der ydes aktiv service, så borgeren ikke er nødt til at ringe tilbage Der tages ansvar for, at borgeren eller virksomheden får den rette betjening Der ringes tilbage på telefonbeskeder inden for et døgn Alle ubesvarede opkald går på voic indenfor fem ring Telefonen er overordnet prioriteret som andetvalg af kommunikationskanal. Faciliteterne i telefonsystemet skal udnyttes optimalt, så alle henvendelser blive besvaret professionelt, hurtigt og effektivt, og så borgeren oplever så få omstillinger af telefonen som muligt. Telefonen er en central kommunikationskanal, og det er derfor vigtigt, at medarbejdere og ledelse tager ansvar for, at vi har en god telefonkultur. Ved besvarelse af telefoniske henvendelser skal der gøres opmærksom på mulighederne for digital selvbetjening, når det giver mening. Mål: Ved personlig betjening oplever borgeren, at der ydes god service. At borgerbetjeningen giver ikke blot den korrekte ydelse og de rigtige svar, men også giver borgeren en venlig, imødekommende, individuel og respektfuld betjening. At borgerbetjeningen er effektiv og sørger for, at ventetiden for borgeren er så kort som muligt. At borgeren oplever, at der er én indgang til den offentlige sektor. At der i videst muligt omfang foretages straksafklaring. 9

10 Borgeren har gode muligheder for at komme i kontakt med kommunen såvel personligt som telefonisk, skriftligt og digitalt. For de borgere, som ikke kan benytte de digitale kanaler, skal der ydes en god, personlig betjening. Men behovet for personlig kontakt forventes at blive reduceret væsentligt fremover, idet digital service og telefonservice er på vej til at blive de foretrukne kontaktkanaler for en stor del af borgerne. I den personlige betjening er det også et mål at medvirke til at øge borgernes digitale kompetencer ved tiltag som medbetjening. Mål: I 2015 udnytter kommunen de digitale muligheder for at optimere interne arbejdsgange og kommunikation i videst muligt omfang. Tydeligt placeret ansvar for digitalisering på alle fagområder Strategi for udvikling af digitale kompetencer hos ledere og medarbejder på alle fagområder Omlægning af arbejdsgange på alle fagområder, så de understøtter digitaliseringen Papir er erstattet af digitale løsninger i den interne kommunikation i kommunen i 2014 Alle medarbejdere har oprettet dokumentboks Kommunen skal omstilles til at udnytte de digitale muligheder fuldt ud. Det handler både om at lære at udnytte de eksisterende IT systemer fuldt ud og om at anskaffe nye systemer i de tilfælde, hvor der findes egnede løsninger på områder, som vi i dag ikke har IT systemer på eller hvor andre løsninger vil medføre en mere effektiv arbejdsgang. Det indebærer, at alle i organisationen skal se på arbejdsgangene og vurdere om og i givet fald hvordan, IT-systemer kan optimere arbejdsgangene. Og så skal der ske en omstilling, som kræver opgør med vaner, kompetenceudvikling og fortsat opmærksomhed på, om mulighederne udnyttes optimalt. Det gælder også den interne kommunikation. Blandt andet skal alle medarbejdere have oprettet dokumentboks, så lønsedler og lignende kan sendes digitalt. 10

11 11

12 Forvaltningsspecifikke mål: De forvaltningsspecifikke mål er identiske med målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Målene er ambitiøse og i den kommende handlingsplan for kanalstrategien vil forvaltningerne udarbejde konkrete handlingsplaner for hvordan målene skal foldes ud og opnås. Børne og Ungeområdet Mål: I 2013 foregår kommunikation og videndeling mellem skole og hjem digitalt. Digitale løsninger som understøtter kommunikation og videndeling At lærere og forældre benytter løsningerne Folkeskolen benytter allerede i dag skole intranet til kommunikation mellem skole og hjem. Formålet er at udvikle disse løsninger yderligere, så de endnu bedre understøtter kommunikationen mellem lærere, forældre og børn. Mål: I 2013 foregår kommunikation og videndeling mellem dagtilbud og forældre digitalt. Digitale løsninger som understøtter kommunikation og videndeling At pædagoger og forældre benytter løsningerne Det er nødvendigt at kommunikationen mellem dagtilbud og forældre i højere grad er digital. Formålet er at frigøre ressourcer til den primære arbejdsopgave som er pasning og udvikling af børn i vuggestuer, børnehaver og SFOer. Social og Sundhedsområdet Mål: I 2014 benyttes i stigende grad velfærdsteknologi i sundheds- og ældreplejen. Afprøvning af diverse løsninger. F.eks. telemedicin. Den demografiske udvikling med flere ældre borgere og kronikere gør det nødvendigt at se på behovet for at anvende It som redskab til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Mål: I 2013 har alle kommuner lagt indhold på sundhed.dk. Hvad kræver det At relevant data uploades til sund.dk Alle relevante selvbetjeningsløsninger kan tilgås fra Sundhed.dk Kommunerne skal i de kommende år indføre løsninger på social- og sundhedsområdet. Det kan være selvbetjeningsløsninger til offentlige services som fx kommunal tandpleje, genoptrænings-kurser mv. Løsningerne skal kunne tilgås fra Sundhed.dk 12

13 Miljø og Teknikområdet Mål: Kommunen har mindst otte nye digitale selvbetjeningsløsninger i Hvad kræver det Analyse af henvendelsesmønstre for at finde ud af hvor behovet for selvbetjening er størst. Analyse af marked i forhold til valg af løsninger. Det er nødvendigt at kommunikationen mellem Miljø- og Teknikforvaltningen i højere grad er digital. Formålet er at frigøre ressourcer. Mål: I 2014 er 70 % af alle byggesager digitale. Hvad kræver det Der anskaffes et system til håndtering af digitale byggesager. Borgere og virksomheder benytter systemet. Målet er en ensartet, effektiv og hurtig byggeansøgning med formålet at effektivisere sagsbehandlingen. Mål: I 2015 foregår kommunikationen vedr. det tekniske område via Giv et praj løsningen. Hvad kræver det At borgere og virksomheder er bekendt med løsningen og benytter den. Målet er at sikre en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling på det tekniske område. Kultur og fritidsområdet Mål: I 2015 foregår administration mellem foreninger og forvaltningen digitalt. Hvad kræver det Systemer som understøtter kommunikation og videndeling mellem foreninger og forvaltning. Undervisningstilbud til støtte af borgernes kompetenceudvikling. Målet er en ensartet, effektiv og hurtigt sagsbehandling. Samt at frigøre ressourcer til foreningernes primære virke. Indsatsen for at kompetenceudvikle borgerne digitalt skal fortsættes. 13

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Konsulentydelser Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Selvbetjening.nu er et nyt serviceværktøj, der kan hjælpe

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011 Side1/5 Kommunaldirektøren Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. 199621 Brevid. 1277491 Ref. OLEB/ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere