Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Bendt Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af sekretær for repræsentantskabet. På valg er: Dan Christensen 9. Valg af revisor. På valg er: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstiller revisionsfirmaet til genvalg. 10. Eventuelt Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Funktionærer, tillidsrepræsentanter samt revisorerne velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet ifølge foreningens vedtægter var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Rasmus Sønderskov afd. 4, Sebastian Hatt afd. 7, Birthe Jensen afd. 14, Birthe Lundholm afd. 15, Bent Pedersen afd. 19, Søren Horslev Jensen afd. 26, Tove Hartvigsen afd. 35 samt Katrine Sørensen, AAB administration.

2 Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 24. november 2011 blev godkendt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. Skriftlig beretning Projektafdelingen Projektafdelingen fortsætter optegning af afdelingerne i 3D Revit tegningsdatabase. Denne database er nu udbygget med et modul til planlægning af drift og vedligeholdelse. Disse værktøjer giver både administrationen, men også afdelingsbestyrelserne bedre muligheder for at drøfte hvilke planer de ønsker for den fremtidige vedligeholdelse. Der er ingen ændringer i anvendelse af almindelig vedligeholdelse konto 115 og planlagt periodisk vedligeholdelse (PV) konto 116, men modulet kan også operere med ønsker til forbedring. Erfaringen viser, at alternative ønsker fra afdelingerne ofte kommer frem når en planlagt vedligeholdelse skal sættes i gang. Ved at drøfte ønsker og muligheder i god tid kan den løbende vedligeholdelse tilpasses, for derved at undgå unødvendige udgifter. Byggeri Afdeling 65 Æblelunden er i licitation, her planlægges traditionelt byggeri i energiklasse 2015, men sideløbende med udbud, undersøges mulighederne for at udnytte de alternative energikilder, der er i dag, solceller, jordvarme, varmepumper, energifangere, genindvinding, ja mulighederne er mange og den endelige beslutning er ikke den nemmeste. Helhedsplaner. Helhedsplan for Afdeling 24 Skovgårdsparken er godkendt af Landsbyggefonden. Renoveringen skal nu i licitation. Holder budgettet, kan Aarhus kommune godkende igangsætning. Selve renoveringen er planlagt påbegyndt i foråret Helhedsplan afdeling 7, Ringkøbingvej. Med baggrund i temamøde afholdt med afdelingsbestyrelsen og beboerne er projektgruppe valgt ved licitation. Der afholdes nu yderligere temamøder med beboerne for at sammenfatte ønsker, muligheder og økonomi, hvorefter planen sendes til Landsbyggefonden. Helhedsplan afdeling 17. Vorrevangen Der er antaget bygherrerådgiver, der vil forestå udarbejdelse af helhedsplan i samarbejde med afdelingens bestyrelse og beboerne. Afdeling 25 Klostervangen Landsbyggefonden har været på besigtigelse og der skal supplerende undersøgelser til, før endeligt oplæg til helhedsplan kan udarbejdes. Flere afdelinger har meddelt interesse for helhedsplaner. Langt de fleste planer vil ikke være omfattet af regler for støtte fra Landsbyggefonden, men mere helhedsorienteret planlægning. Dette er i tråd med rammerne i den nye driftsbekendtgørelse. Implementering af denne lovgivning vil ske over tid, da de førstkommende opgaver naturligt skal indpasses her

3 først. Der må fortsat ikke henlægges til forbedringer. Disse skal i stedet besluttes af afdelingsmøde. Jo før en afdeling beslutter hvad de ønsker, jo bedre kan vedligeholdelsesplanen tilrettes frem til fornyelse. Driftsafdelingen Udvikling og synlighed Gennem 2011 og foråret 2012 er arbejdet med udviklingen af servicepakker. Blandt andet blev der i januar og februar afholdt 3 workshops mellem tilmeldte beboere og arbejdsgruppen. På baggrund af disse workshops blev der afholdt en ekstra workshop med fokus på afdelinger med have uden egen varmemester. Workshoppene har givet megen inspiration til videre arbejde. Dette har medført at den oprindelige tidsplan er blevet forskudt nogle måneder. I øjeblikket gennemføres der workshops for medarbejderne i driften. Service & Tryghed Service & Tryghed har eksisteret siden 2008 og har udført mangeartede opgaver i hele organisationen. De senere år er konceptet udviklet og flere opgaver er taget ind. Desværre var man ikke helt klar til at styre alle opgaverne og man var således tvunget til en omlægning i 1. kvartal af Som et led i omlægningen blev tømrerafdelingen frasolgt. Efterfølgende er der udarbejdet en forretningsplan som nu følges nøje for at sikre stabilitet og en stabil basis for fremtidig udvikling. Besparelser Der er sket en stor nedgang i vedligeholdelsesomkostninger af eget netværk efter ansættelses af egne elektrikere. Derudover er der indgået aftale med ny leverandør af antenneudstyr og switche som har sikret en væsentlig besparelse på hardwaresiden. Der er indgået ny kontrakt med TDC omkring fast pris på dataforbrug og mobildata for administration og driften, det har medført en reduktion af omkostningerne. Personale Den gode investering i kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærerne bærer nu frugt. Gennem det sidste år har 8 medarbejdere gennemført uddannelsen til ejendomsserviceteknikker. Af de 8 er der uddelt 2 bronzemedaljer 3 sølvmedaljer. Økonomiafdelingen Alle regnskaberne er afsluttede og godkendt af revisionen. Der er ingen afdelinger der haft underskud i år og der er ingen afdelinger, der har akkumuleret underskud. Alle afdelinger har haft overskud i 2011 og for de fleste afdelinger skyldes det, at vi har budgetteret med en rente på 1,5 % af mellemregningen, mens det faktiske opnåede afkast for 2011 er på 4,76 %. Der er opsparet en del penge på resultatkontoen. Afdelingerne har i alt fået kr. 20 mio. mere i rente end budgetteret. Pengene på afdelingernes resultatkonto er som udgangspunkt budgetteret med 1/3 del af overskuddet som indtægt i afdelingernes budgetter for De udarbejdede budgetter for 2013 er nu til behandling på afdelingsmøderne. Der er 14 afdelinger, som ikke får stigning i forhold til Der er 6 afdelinger med huslejenedsættelse. Resten har stigninger mellem 0,6 % og 10,9 %. I 2012 var året hvor der kom et nyt budgetlayout for 2013 og det er blevet rigtig godt

4 modtaget af beboerne og der har været en positiv stemning omkring det på afdelingsmøderne. Vi håber at indarbejde nogle af de forslag til forbedring der er kommet fra afdelingsbestyrelserne og på afdelingsmøderne i budgettet for Der har været store besparelser på Falckordningen i de sidste par år, da vi nu betaler ud fra hvor meget beboerne benytter ordningen og ikke som tidligere et fast bidrag. Det betyder at de tilmeldte afdelinger er faldet med ca. 50 % i udgift. Udlejning og kommunikation Kommunikation & Bedre Beboerdemokrati Der er blevet nedsat en kommunikationsgruppe bestående af Ajâja Hyttel, Lone Brock og Betina H. Steffensen. Gruppen skal udarbejde og implementere tiltag til Bedre Beboerdemokrati, der er et af fokusområderne i den nye strategiplan for Der arbejdes blandt andet med en værktøjskasse til afdelingsbestyrelser. Værktøjskassen skal bl.a. indeholde skabeloner, vejledninger, forslag og inspiration til afholdelse af afdelingsmøder, inddragelse af beboere m.m. På repræsentantskabskurset i oktober vil gruppen afholde workshops under temaet Bedre Beboerdemokrati og desuden fortælle om status på deres arbejde. Ny hjemmeside og hjemmeside til afdelingerne Der er lavet en brugerundersøgelse af hvor mange er kommet med input og forslag til indhold på en ny hjemmeside. En ny hjemmeside skal sendes i udbud, hvilket tager længere tid end forventet, da der er mange juridiske forhold der skal tages i betragtning. Vi forventer at vil fremstå i en ny version i eftersommeren Samtidig vil hver boligafdeling få egen hjemmeside, som underside til I første version vil afdelingernes hjemmeside indeholde oplysninger om bestyrelse, ansatte, reglementer og andet indhold, som vedligeholdes centralt af administration. Der påtænkes at udvide med kontaktformularer til bestilling af arbejde i lejemålene, tilmelding til beboerarrangementer planlagt af fritidsudvalget, samt gøre det muligt for afdelingsbestyrelserne selv at lægge referater fra afdelingsbestyrelsesmøder og andet materiale på hjemmesiden. Til udvikling af hjemmesiden inddrages brugerpanel af beboere, der har tilmeldt sig på IT undersøgelse blandt folkevalgte Kommunikation og IT har i samarbejde lavet en undersøgelse af afdelingsbestyrelsernes adgang til CITRIX, vurdering af vejledninger m.m. Undersøgelsen viste at flertallet er på CITRIX og finder det let at arbejde med. De afdelingsbestyrelser, der ikke er på CITRIX kan henvende sig til IT medarbejder Henrik Meyer. AARHUSbolig I årets første 3 måneder oplevede udlejningen usædvanligt mange kundehenvendelser vedr. mistet anciennitet og betaling af opnoteringsgebyr. Det skyldes især at AAB nu varetager alle betalinger for AARHUSbolig. Tvister om for sen betaling af gebyr behandles derfor også nu i AABs regi. Der udsendes opkrævninger for årlig fornyelse en gang om måneden, hvor den største portion udsendes i januar. Der er medio aktivt boligsøgende, mens er i bero.

5 Erhvervslejemål Vi har i øjeblikket en håndfuld ledige erhvervslejemål. Nogle søges ombygget til boliger efter aftale med afdelingsbestyrelserne. Det er sværere end tidligere at udleje erhvervslokaler, men vi forsøger på bedste vis at finde frem til nye lejere. I nogle tilfælde har vi benyttet os af assistance fra ejendomsmæglere med speciale i erhverv for at tilgå en større kundekreds. Havnen Da der blev åbnet for ventelisten til afdeling 75, Havnen den 1, marts var der 50, der var klar på tasterne for at skrive sig op. Nu står der over 1500 på ventelisten til afdelingen. Der udsendes tilbud i begyndelsen af juni og der er indflytning i september. Der afholdes åbent hus ad flere omgange for de der modtager tilbud, så det er muligt at se boligstandarden inden man siger ja til en bolig. Personale Rikke Meincke blev pr. 1. februar 2012 daglig leder af udlejningen, da Betina H. Steffensen fremover skal bruge størstedelen af sin tid på kommunikation, herunder implementeringen af den nye strategi. Personaleansvar for udlejningen henhører fortsat under Betina H. Steffensen. Kursusudvalget Kursusudvalget har afholdt kursusaften den 22. marts i emnet: Afholdelse af afdelingsmøde, hvor vi gav nogle råd til hvad man skal være opmærksomme på og hvordan man kan opbygge en beretning mm. Der vil blive afholdt en kursusaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Afdelingsbestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar og til Driftsregnskabet og budgettets betydning og opbygning - tirsdag den 4. september kl , mødet afholdes på én aften. I det omfang der er plads vil øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer kunne deltage. Kurset vil blive opslået på intranettet. I øvrigt vil vi opfordre jer til at deltage i de kurser der bliver slået op. Har I ønsker til et eller flere emner, er I meget velkomne til at give os besked, og vi vil prøve om det er muligt at arrangere. Repræsentantskabets tema-weekend afholdes på Comwell Hotel i Rebild lørdag/søndag den 6. og 7. oktober. Temaet bliver Bedre beboerdemokrati hvor vi bl.a. får besøg af Troels Munthe og Søren Ryge, husk at booke weekenden i jeres kalender. Der bliver udsendt invitationer i juni/juli måned.

6 Redaktionsudvalget Der var i december 2011 præmiere, hvor BeboerNyt udkom i et helt nyt format, nyt design og en bedre papirkvalitet. Redaktionsudvalget var spændt på hvorledes det blev modtaget af vore læsere, men heldigvis er det blevet godt modtaget og vi har kun hørt rosende bemærkninger derom. Dette er selvfølgelig glædeligt for udvalget, da der ligger mange timers arbejde i at lave et spændende, interessant og flot blad, som appellerer til vore læsere. August nummeret 2012 markerer endnu en milepæl i BeboerNyt s historie. Der udkommer nemlig BeboerNyt nr. 100, hvilket selvfølgelig markeres med en speciel udgave, der ligger vægt på historien om BeboerNyt, samt præsenterer nogle af de mange redaktører der har været i redaktionen igennem årene. I forbindelse med jubilæet vil jeg derfor give repræsentantskabet et historisk indblik i, hvorledes beslutningen om et beboerblad blev truffet. At AAB skulle udgive et blad, fortrinsvis skrevet af beboerne og til beboerne, blev besluttet på repræsentantskabsmødet den 30. november 1989, hvor afdeling 52, Skådeparken havde indsendt et forslag til repræsentantskabet. Allerede i oktober 1975 var et lignende forslag blevet forkastet med stemmerne 22 for og 74 imod. I Skådeparkens forslag stod der blandt andet, Baggrunden for nærværende henvendelse skal blandt andet findes i ønsket om en bredere debat i en lang række sager, som eksempel herpå kan nævnes ønsket om at markere AAB s 70 års dag, hele strukturforsøget, det sociale liv i afdelingerne osv. Flere medlemmer deltog i debatten, hvoraf de fleste var for det stillede forslag, hvorefter dirigenten foreslog at der skulle nedsættes et udvalg bestående af medlemmer fra repræsentantskabet og hovedbestyrelsen, som undersøger sagen og kommer tilbage med forskellige muligheder. Afstemningen betød, at der var 90 stemmer for og 44 i mod, hvorved det var besluttet at godkende forslaget. Der blev derfor, på repræsentantskabsmødet, nedsat et bladudvalg bestående af: Ingelise Sørensen, afd. 6, Lis Schmidt, afd. 19, Jette Andersson, afd. 23, Jørgen Lorentzen, afd. 35, Allan Andersen, afd. 52 (udtrådt august 1990) samt 3 medlemmer af hovedbestyrelsen, Efterfølgende blev Erik Piilgaard, Anni Stubberup samt Kurt Hou Jensen udpeget. Udvalget afholdte flere møder og indstillede den 29. november 1990 konsekvenserne samt retningslinjerne til repræsentantskabet, således denne havde et beslutningsgrundlag. Af indstillingen fremgik det, at der skulle stilles eksakte krav til kvalitet og indhold. Bladet skulle være annonce frit. Redaktionsudvalget skulle bestå af 5 medlemmer, hvor hovedbestyrelsen skulle udpege den ansvarshavende redaktør mens repræsentantskabet skulle vælge de øvrige 4 medlemmer. Bladet skulle være A5 størrelse og være på mindst 12 sider. Pris pr. blad på 20 sider ville koste kr. 3, 80 pr. stk. og skulle udkomme mindst 4 gange årligt. Repræsentantskabet godkendte indstillingen og således var Beboernyt en realitet.

7 Ovenstående er uddrag af en artikel, der vil være i jubilæumsnummeret. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i juni måned 2011, foretog redaktionsudvalget en brugerundersøgelse blandt de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer. Dette materiale har udvalget gennemgået og har konstateret at mange af forslagene allerede og løbende bliver implementeret. Vi vil derfor gerne takke repræsentantskabet for jeres hjælp i videreudviklingen af BeboerNyt. Slutteligt skal der lyde en meget stor tak til redaktionsudvalget, for samarbejdet i den forgangne periode. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har i første halvdel af 2012 haft syv arrangementer. Vi lagde ud med ost og vinsmagning fra firmaerne Fromage og HJ Hansen vin, hvor vi smagte på nogle af tidens bedste oste samt vin fra bl.a. Kronprinseparrets bryllup. Endvidere har vi også haft besøg af fortællersken Karin Flensborg, også med pænt besøg her i huset. Af arrangementer uden for huset har vi besøgt Statsbiblioteket, haft to byvandringer med henholdsvis temaerne Industrien samt Åen. Af nye tiltag har vi haft et koncertarrangement med Århus Symfoniorkester, hvor der viste sig at være overvældende interesse. Efteråret byder på endnu otte arrangementer. På grund af ombygningen i projektafdelingen og kantinen kan vi ikke bruge mødelokalerne i andet halvår af Efterårets arrangementer starter med et besøg hos biskop Kjeld Holm i bispeboligen. Senere har vi to ARoS besøg med udstilling af Toni Matelli og Edvard Munch malerier. Herefter tilbyder en foredragsaften med Ove Dahl tidligere drabschef ved Københavns Politi, det foregår i Klostervangens beboerhus. Grundet den store succes i foråret arrangeres der endnu et koncertarrangement med Aarhus Symfoniorkester i Musikhuset til oktober. Chris MacDonald holder foredrag om motivation og ny energi og det foregår i Teatersalen i Storcenter Nord. Traditionen tro vil der også være blomsterbinding til efteråret. Året afsluttes med julemarked i Den Gamle by.

8 Mundtlig beretning Erik Piilgaard orienterede om nedenstående emner; Bolig politik Efter boligforliget i 2010 blev man endelig enige om at hæve udbetalinger fra Landsbyggefonden med ca. 2 milliarder ekstra her i Der er nu sket det, at folketinget i enighed har vedtaget at hæve beløbet i 2012 med 4,1 mia. kroner ekstra, således at beløbene i 2011 er 10,7 mia er det 6,8 mia. og årene 2013 til 16 vil være 1,9 mia. I alt er der nu i perioden frem til 2016 bevilget ca. 25 mia. kr. Det er for beskæftigelsen et godt initiativ. Det vil i årene frem til 2016 give et yderlig løft i beskæftigelsen på ca mand. Dette betyder at selvfølgelig høj aktivitet i Men en lav aktivitet i Hvis man ikke hæver beløbet, på de 1,9 mia. kr. der er afsat. Lidt malurt skal der være i bægeret. Det er jo som vi tidligere har sagt vores egne penge Folketinget giver os. Finans politik er en underlig størrelse. Med lidt held er der igen vores egne penge i landsbyggefonden i 2026, dette på grund den lave rente. Staten låner os jo pengene. Det har en god effekt, men vi betaler selv festen. De stigende indbetalinger af afsluttede lån som vi fortsætter med at betale til Landsbyggefonden, er årsagen til at man kan sætte gang i de store renoveringer. Endelig kan det fortælles at den kommunale grundkapital er nedsat fra 14% til 10%, hvilket medfører at der i Århus kommune kan blive bygget ca. 25% flere almene boliger. Dette træder i kraft pr. 1/ Stigende udlejnings problemer i udkantsområderne. Vi har nu læst om den første almene forening der er kommet i klemme med udlejning af boliger. Det er ikke den første forening, men jeg er bange for at vi vil komme til at høre om flere. Hvem skal så tage vare på de situationer? Det skal efter vores mening være alle de instanser, der har igangsat byggerierne. Kommunerne, staten og boligforeningerne, der i fællesskab har bygget så det må også være de instanser der løser problemerne. Man byggede i enighed og skal selvfølgelig også afslutte i enighed. Debat om flere almene boliger i Aarhus. Med situationen i udkants Danmark, er det jo en hel anderledes situation vi har her i byen. I marts måned blev den almene sektor virkelig fremstillet som en flok nassere på samfundet. Det var beskæmmende at læse JP Aarhus indstilling til os der bor alment. Deres lederskribents burde sætte sig ind i de mest fundamentale fakta, inden han begynder at skrive om os som byens kostbare lejere, som efter hans menig kun er til udgift for kommunekassen. Efter JPs ønsketænkning var der ikke sociale udgifter i Aarhus, hvis man ikke havde almene boliger. En syg indstilling. Når man tager i betragtning om alle de renoveringer, moderniseringer og helhedsplaner

9 vi sætter i gang, alt sammen elementer der giver beskæftigelse og skatteindtægter til byen. Hvad startede så denne lederskribent? AARHUSbolig oplyste i en pressemeddelelse at vi havde skrevet op til en almenbolig. Så hvis vi skal hjælpe kommunen med at skaffe boliger til de flere borgere i Aarhus inden2030, er det ikke nok med en aftalt kvote på 185 boliger frem til Hvis man ønsker blandede boformer med os som deltagere, skal der ske en langtidsplanlægning. BL Bolig aftalerne i 2010 og 2011 arbejdes der stadig med. Det gælder, som jeg lige har fortalt om, penge til renovering. Men også hjælp til udsatte bolig områder, mere politi, bedre tilgængelighed, garanti for at projekter om energi besparelser er korrekte, og hvis ikke, så betaling for projekterne hvis beboerne ikke får de ventede besparelser. Undersøgelse om udsættelser, man har nogle tiltag man vil prøve, men de er ikke vedtaget endnu. Det er tydeligt at det politiske system arbejder langsomt. Salg af almene boliger. Nu er der vedtaget en ny lov om salg af boliger. Det nye er at der skal være enighed mellem kommunen og boligorganisationen. Hvis der ved en urafstemning i en bolig afdeling er 2/3 flertal for salg kan kommunen beslutte sig for et salg. I salg af boliger i områder hvor der vedtaget helheds planer. Kan fortjenesten blive i området. BL arbejder også med en handlingsplan for 2012 og Den vil fortsætte arbejdet med bæredygtige løsninger. Sørge for at styrke boligpolitikken, med højt niveau i renoveringerne, fokus på styringsdialogen, tomme boliger i udkants Danmark, sørge for at vi altid er med i debatten om boligpolitikken. Vi vil styrke kommunikationen mellem boligorganisationerne. Udbygge kreds arbejdet. Styrke den boligsociale indsats. Demokrati og frivillighed. Afprøve nye samarbejdsrelationer, f. eks. dialog møderne hvor man nye vil lave en status på hvorledes det er gået. Endvidere er der et nyt begreb, ASA som betyder Alment Socialt Ansvar. Mere viden og bedre kvalitet. Tilbyde uddannelse. Byggeri og ressourcer. Arbejde for grønne løsninger. BL 5 KREDS Bendt Nielsen er valgt som næstformand i BL 5 kreds. Han er dermed trådt ind i BL s. bestyrelse. Tillykke med det Bendt. Kreds repræsentantskabet er udpeget blandt alle foreninger. De 4 største foreninger fik 2 pladser, med personlig suppleant. Dan Christensen og Erik Piilgaard er blevet valgt til 5 kreds repræsentantskab. Der er ved at blive udarbejdet nye oplæg til samarbejdet i alle kredsens udvalg. Valg procedure for valg til alle udvalg, er ved at blive rettet til i den nye struktur. Det er noget vi fra AAB side ser frem til

10 Om mærkning af almene boliger til ungdomsboliger. Der nedsat et udvalg som arbejder på sagen. Anders Rønnebro er vores repræsentant i udvalget. AAB er som jeg sagde i efteråret ikke glad for dette udspil. Hjemfalds klausuler. Her er der også nedsat et udvalg som prøver at lave en aftale her i Aarhus. Der et problem som det ser ud i dag. Byrådet tror AAB vil betale 167 millioner ud af totalbeløbet på 750 millioner, som kommunen skal bruge til havnetunnellen. AARHUSbolig. Det går godt. Når lader sig skrive op, er det et klart signal til byrådet at vi mangler boliger. Af de ca medlemmer der er skrevet op er næsten 92 % skrevet op elektronisk. Til en pris på 100 kr. Der er ca medlemmer i Aarhus Bolig Vi bruger en del kræfter at på at forklare ansøgere om regler for betaling, så vi opfordre til at man tilmelder sig PBS. Det gamle Aarhus Bolig er lukket. Der er sat annoncer i Statstidende så alle kan få deres penge tilbage. De medlemmer der meldte sig ind perioden får udbetalt deres indskud i den forening hvor de blev optaget. AAB Afd.75 Havnen. Er nu udlejet. Alle aftaler om udendørs arealer og kælder er på plads. Det betyder, at vi har fået vores cykel kælder på plads. Light house har sagt, at vore indflyttere kan låne deres transport vogne i forbindelse med indflytning. Vores nye indflyttere bliver godt modtaget af vores genboere. Vi vil markere vores nye afdeling med at invitere alle afdelings bestyrelserne til åbent hus lørdag den 25. august Der vil være et lille traktement med et glas og lidt til ganen. Vi glæder os til at vise et par lejligheder og hele bebyggelsen frem for jer. Alle beboere vil om søndagen den 26. august 2012 ligeledes blive inviteret til at se afdelingen. Her vil der også være en forfriskning. Torsdag og fredag vil vi invitere vores samarbejdes partnere og personale til en fremvisning. Det bliver nogle spændende dage. Afd. 65 Æblelunden Som skrevet i den skriftlige beretning arbejder vi intens med projektet. Det vil, når vi er klar, blive fremvist i vores lokaler i Langelandsgade.. Energi investeringerne blive et spændende tiltag, som vi vil følge med stor interesse. Beboer demokrati og udviklingen af dette, er noget der fylder i det daglige arbejde. Igen med henvisning til den skriftlige beretning er det noget vi aktivt går ind i. Jævnfør vores strategiplan og fritids udvalgets weekend i efteråret. En stor tak til vores økonomi afdeling og budget udvalg for det fine oplæg de lagde frem for beboerne her i foråret. Man arbejder med at tilrette oplægget til vores næste afdelingsmøder.

11 Den hvide afdelings mappe er ved at blive revideret og vil den 15. juni blive lagt få nettet. Vi kalder den for eftertiden Håndbog for folkevalgte. Tak til administrationen for et godt stykke arbejde. Helhedsplanerne bliver søsat i den række følge som beboerne godkender dem. Som i kan læse i den skriftlige beretning er mange afdelinger involveret. Afd. 97 Service og tryghed har nu fundet rytmen og er i en god udvikling. Arbejdet med service pakkerne, kører på en fornuftig måde og vi er spændt på at se resultaterne. Kontakt person. Bestyrelsen skal her i efteråret til at lave en ændring af `tilforordnede` Vi har besluttet at ændre titlen til Kontaktperson. Grunden til den ændrede liste er at vi skal have placeret vores nye afd. 75 havnen. Er der nogle afdelinger der ønsker en ny kontaktperson skal i give bestyrelsen besked efter sommer ferien. Indkomne forslag til afdelingsmøderne. Vi vil ud arbejde nogle retnings linjér for hvordan vi kan servicere beboerne der stiller forslag bedre, samt gøre det nemmere for. Afdelingsbestyrelserne og Administrationen der modtager dem. Vi skal have lave nogle bedre arbejdsredskaber. Da vi er under et stort tidspres når vi modtager forslagene. Det nødvendig at vi finder en god løsning. Til slut vil vi sige tak for et godt samarbejde med hele personalet og alle jer folkevalgte. Dette var bestyrelsens mundtlige beretning, som vi nu, sammen med den skriftlige beretning, sætter til debat og forhåbentlig godkendelse. Spørgsmål til årsberetning Kent, afd. 41 samt Bettina afd. 9 Kent spurgte til hvornår der er adgang til AABs hjemmeside og Bettina spurgte om det er muligt at lave links til afdelingernes hjemmesider. Benedicte, afd. 5 Vil gerne have ændret ordet servicepakker til servicetilbud Erik, afd. 39 Vil gerne at AAB arbejder for at lejemålene ændres fra handicap lejemål til almindelige lejemål, samt at der bliver mulighed for at modernisere lejemålene via lejefinansieret råderet. Erik Piilgaard Svarede Kent afd. 41 og Bettina afd. 9 at AAB er i gang med hjemmesiden, men at det er et stort arbejde. Svarede Benedicte, afd. 5 at servicetilbud lyder fint.

12 Arne Tollaksen Svarede Erik afd. 39, at afdelingen er opført som ældre-/ og handicapegnet, hvilket betyder at køkken og bad er egnet for kørestolsbrugere. Såfremt køkkenet ændres til et almindeligt elementkøkken, ændres den almene karakter. Da huslejen er høj, tillades lejefinansieret råderet ikke. Erik Piilgaard Svarede Erik afd. 39, at AAB vil undersøge om der kan gives dispensation. Afdelingen vil blive orienteret efterfølgende. Anders Rønnebro Svarede Kent, afd. 41 om hjemmeside. Det er temmelig omfattende at opgradere til ny hjemmeside. Idet opgaven er så stor, er der en række formelle regler om udbud der skal overholdes. Dertil kommer at AAB har ønsket at få intranettet til at køre optimalt, inden AAB udvider med ny hjemmeside, hvor AAB opdaterer basisoplysningerne men hvor afdelingsbestyrelserne selv vil kunne lægge referater og lignende på, hvis det ønskes. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. Anders Rønnebro fremlagde afdelingernes regnskab 2011 samt hovedforeningens regnskab Herefter orienterede Anders Rønnebro om budget Hovedforeningens samt afdelingernes regnskab 2011 blev godkendt. Hovedforeningens samt afdelingernes budget 2013 blev taget til efterretning. 5. Indkomne forslag A/ Forslag til ændring byggeadministrationsgebyret, der pt. Er på kr , uanset lånets størrelse Byggeadministrationsgebyret skal fremover være afhængigt af det lånte beløb. Op til kr kr Fra kr og op til kr kr Over kr kr B/ Hvis forslag A forkastes, ønskes der en generel nedsættelse af byggeadministrationsgebyret Byggeadministrationsgebyret nedsættes til kr Forslaget er indsendt af afd. 5, Teglgaarden

13 Anders, afd. 25 Mener at gebyret skal afspejle den faktuelle udgift i forhold til administrationsgebyret, og anbefaler at forslaget stemmes ned. Lone, afd. 9 Forespurgte til økonomien til administrationsgebyret. Anders Rønnebro Svarede at råderet var et tilbud til beboerne. Henning, afd. 26 Forklarede hvad han mente at byggeadministration indeholder. Bestyrelsen har følgende kommentarer til forslaget fra afd. 5 Teglgården. AAB har i mange år tilbudt sine beboere egenfinansieret og lejefinansieret rådet. Vi synes selv det er et fantastisk godt tilbud og vi kan da også konstatere at mange hundrede beboere årligt benytter sig af ordningen. Gennem årene er det blevet til tusindvis af råderetssager til glæde for vores beboere. Råderetten betyder at mange beboere vælger at blive boende i AAB frem for at fraflytte afdelingen. Det sikrer stabiliteten og øger beboertilfredsheden i vores afdelinger. Det er bestyrelsens holdning at de omkostninger der er forbundet med at gennemføre en råderetssag skal ydes af den beboer, der bruger ordningen og ikke af de øvrige beboere. Byggeadministrationsgebyret på kr er derfor fastsat på baggrund af de omkostninger, der er ved en råderetssag. En råderetssag involverer mange medarbejderes tid. Lokalinspektør, teknisk assistent, udlejningsmedarbejder, regnskabsmedarbejder og til tider vores juridiske medarbejder. Arbejdsbelastningen er ikke mindre fordi der er tale om en mindre sag. Uanset sagens økonomiske omfang er der en række arbejdsopgaver, der altid skal udføres. Der skal udføres beregninger, hjemtages tilbud og opdateres lejlighedsplaner. Det færdige arbejde skal synes og godkendes og den nye husleje skal beregnes. Dertil kommer at AAB har udviklet sine IT systemer for at kunne håndtere råderetssagerne. Alt dette koster penge mange penge. Hvis repræsentantskabet godkender afdeling fems forslag vil konsekvensen blive, at omkostningerne til råderetssagerne skal betales af administrationsbidraget. Det kan vi selvfølgelig godt vedtage, men det mener bestyrelsen som sagt ikke er det mest retfærdige. Jeg skal derfor på bestyrelsens vegne anbefale at I stemmer NEJ til forslaget. Forslagene blev forkastet. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er Bendt Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen. Bendt Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen blev valgt

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere