Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Bendt Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af sekretær for repræsentantskabet. På valg er: Dan Christensen 9. Valg af revisor. På valg er: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstiller revisionsfirmaet til genvalg. 10. Eventuelt Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Funktionærer, tillidsrepræsentanter samt revisorerne velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet ifølge foreningens vedtægter var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Rasmus Sønderskov afd. 4, Sebastian Hatt afd. 7, Birthe Jensen afd. 14, Birthe Lundholm afd. 15, Bent Pedersen afd. 19, Søren Horslev Jensen afd. 26, Tove Hartvigsen afd. 35 samt Katrine Sørensen, AAB administration.

2 Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 24. november 2011 blev godkendt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. Skriftlig beretning Projektafdelingen Projektafdelingen fortsætter optegning af afdelingerne i 3D Revit tegningsdatabase. Denne database er nu udbygget med et modul til planlægning af drift og vedligeholdelse. Disse værktøjer giver både administrationen, men også afdelingsbestyrelserne bedre muligheder for at drøfte hvilke planer de ønsker for den fremtidige vedligeholdelse. Der er ingen ændringer i anvendelse af almindelig vedligeholdelse konto 115 og planlagt periodisk vedligeholdelse (PV) konto 116, men modulet kan også operere med ønsker til forbedring. Erfaringen viser, at alternative ønsker fra afdelingerne ofte kommer frem når en planlagt vedligeholdelse skal sættes i gang. Ved at drøfte ønsker og muligheder i god tid kan den løbende vedligeholdelse tilpasses, for derved at undgå unødvendige udgifter. Byggeri Afdeling 65 Æblelunden er i licitation, her planlægges traditionelt byggeri i energiklasse 2015, men sideløbende med udbud, undersøges mulighederne for at udnytte de alternative energikilder, der er i dag, solceller, jordvarme, varmepumper, energifangere, genindvinding, ja mulighederne er mange og den endelige beslutning er ikke den nemmeste. Helhedsplaner. Helhedsplan for Afdeling 24 Skovgårdsparken er godkendt af Landsbyggefonden. Renoveringen skal nu i licitation. Holder budgettet, kan Aarhus kommune godkende igangsætning. Selve renoveringen er planlagt påbegyndt i foråret Helhedsplan afdeling 7, Ringkøbingvej. Med baggrund i temamøde afholdt med afdelingsbestyrelsen og beboerne er projektgruppe valgt ved licitation. Der afholdes nu yderligere temamøder med beboerne for at sammenfatte ønsker, muligheder og økonomi, hvorefter planen sendes til Landsbyggefonden. Helhedsplan afdeling 17. Vorrevangen Der er antaget bygherrerådgiver, der vil forestå udarbejdelse af helhedsplan i samarbejde med afdelingens bestyrelse og beboerne. Afdeling 25 Klostervangen Landsbyggefonden har været på besigtigelse og der skal supplerende undersøgelser til, før endeligt oplæg til helhedsplan kan udarbejdes. Flere afdelinger har meddelt interesse for helhedsplaner. Langt de fleste planer vil ikke være omfattet af regler for støtte fra Landsbyggefonden, men mere helhedsorienteret planlægning. Dette er i tråd med rammerne i den nye driftsbekendtgørelse. Implementering af denne lovgivning vil ske over tid, da de førstkommende opgaver naturligt skal indpasses her

3 først. Der må fortsat ikke henlægges til forbedringer. Disse skal i stedet besluttes af afdelingsmøde. Jo før en afdeling beslutter hvad de ønsker, jo bedre kan vedligeholdelsesplanen tilrettes frem til fornyelse. Driftsafdelingen Udvikling og synlighed Gennem 2011 og foråret 2012 er arbejdet med udviklingen af servicepakker. Blandt andet blev der i januar og februar afholdt 3 workshops mellem tilmeldte beboere og arbejdsgruppen. På baggrund af disse workshops blev der afholdt en ekstra workshop med fokus på afdelinger med have uden egen varmemester. Workshoppene har givet megen inspiration til videre arbejde. Dette har medført at den oprindelige tidsplan er blevet forskudt nogle måneder. I øjeblikket gennemføres der workshops for medarbejderne i driften. Service & Tryghed Service & Tryghed har eksisteret siden 2008 og har udført mangeartede opgaver i hele organisationen. De senere år er konceptet udviklet og flere opgaver er taget ind. Desværre var man ikke helt klar til at styre alle opgaverne og man var således tvunget til en omlægning i 1. kvartal af Som et led i omlægningen blev tømrerafdelingen frasolgt. Efterfølgende er der udarbejdet en forretningsplan som nu følges nøje for at sikre stabilitet og en stabil basis for fremtidig udvikling. Besparelser Der er sket en stor nedgang i vedligeholdelsesomkostninger af eget netværk efter ansættelses af egne elektrikere. Derudover er der indgået aftale med ny leverandør af antenneudstyr og switche som har sikret en væsentlig besparelse på hardwaresiden. Der er indgået ny kontrakt med TDC omkring fast pris på dataforbrug og mobildata for administration og driften, det har medført en reduktion af omkostningerne. Personale Den gode investering i kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærerne bærer nu frugt. Gennem det sidste år har 8 medarbejdere gennemført uddannelsen til ejendomsserviceteknikker. Af de 8 er der uddelt 2 bronzemedaljer 3 sølvmedaljer. Økonomiafdelingen Alle regnskaberne er afsluttede og godkendt af revisionen. Der er ingen afdelinger der haft underskud i år og der er ingen afdelinger, der har akkumuleret underskud. Alle afdelinger har haft overskud i 2011 og for de fleste afdelinger skyldes det, at vi har budgetteret med en rente på 1,5 % af mellemregningen, mens det faktiske opnåede afkast for 2011 er på 4,76 %. Der er opsparet en del penge på resultatkontoen. Afdelingerne har i alt fået kr. 20 mio. mere i rente end budgetteret. Pengene på afdelingernes resultatkonto er som udgangspunkt budgetteret med 1/3 del af overskuddet som indtægt i afdelingernes budgetter for De udarbejdede budgetter for 2013 er nu til behandling på afdelingsmøderne. Der er 14 afdelinger, som ikke får stigning i forhold til Der er 6 afdelinger med huslejenedsættelse. Resten har stigninger mellem 0,6 % og 10,9 %. I 2012 var året hvor der kom et nyt budgetlayout for 2013 og det er blevet rigtig godt

4 modtaget af beboerne og der har været en positiv stemning omkring det på afdelingsmøderne. Vi håber at indarbejde nogle af de forslag til forbedring der er kommet fra afdelingsbestyrelserne og på afdelingsmøderne i budgettet for Der har været store besparelser på Falckordningen i de sidste par år, da vi nu betaler ud fra hvor meget beboerne benytter ordningen og ikke som tidligere et fast bidrag. Det betyder at de tilmeldte afdelinger er faldet med ca. 50 % i udgift. Udlejning og kommunikation Kommunikation & Bedre Beboerdemokrati Der er blevet nedsat en kommunikationsgruppe bestående af Ajâja Hyttel, Lone Brock og Betina H. Steffensen. Gruppen skal udarbejde og implementere tiltag til Bedre Beboerdemokrati, der er et af fokusområderne i den nye strategiplan for Der arbejdes blandt andet med en værktøjskasse til afdelingsbestyrelser. Værktøjskassen skal bl.a. indeholde skabeloner, vejledninger, forslag og inspiration til afholdelse af afdelingsmøder, inddragelse af beboere m.m. På repræsentantskabskurset i oktober vil gruppen afholde workshops under temaet Bedre Beboerdemokrati og desuden fortælle om status på deres arbejde. Ny hjemmeside og hjemmeside til afdelingerne Der er lavet en brugerundersøgelse af hvor mange er kommet med input og forslag til indhold på en ny hjemmeside. En ny hjemmeside skal sendes i udbud, hvilket tager længere tid end forventet, da der er mange juridiske forhold der skal tages i betragtning. Vi forventer at vil fremstå i en ny version i eftersommeren Samtidig vil hver boligafdeling få egen hjemmeside, som underside til I første version vil afdelingernes hjemmeside indeholde oplysninger om bestyrelse, ansatte, reglementer og andet indhold, som vedligeholdes centralt af administration. Der påtænkes at udvide med kontaktformularer til bestilling af arbejde i lejemålene, tilmelding til beboerarrangementer planlagt af fritidsudvalget, samt gøre det muligt for afdelingsbestyrelserne selv at lægge referater fra afdelingsbestyrelsesmøder og andet materiale på hjemmesiden. Til udvikling af hjemmesiden inddrages brugerpanel af beboere, der har tilmeldt sig på IT undersøgelse blandt folkevalgte Kommunikation og IT har i samarbejde lavet en undersøgelse af afdelingsbestyrelsernes adgang til CITRIX, vurdering af vejledninger m.m. Undersøgelsen viste at flertallet er på CITRIX og finder det let at arbejde med. De afdelingsbestyrelser, der ikke er på CITRIX kan henvende sig til IT medarbejder Henrik Meyer. AARHUSbolig I årets første 3 måneder oplevede udlejningen usædvanligt mange kundehenvendelser vedr. mistet anciennitet og betaling af opnoteringsgebyr. Det skyldes især at AAB nu varetager alle betalinger for AARHUSbolig. Tvister om for sen betaling af gebyr behandles derfor også nu i AABs regi. Der udsendes opkrævninger for årlig fornyelse en gang om måneden, hvor den største portion udsendes i januar. Der er medio aktivt boligsøgende, mens er i bero.

5 Erhvervslejemål Vi har i øjeblikket en håndfuld ledige erhvervslejemål. Nogle søges ombygget til boliger efter aftale med afdelingsbestyrelserne. Det er sværere end tidligere at udleje erhvervslokaler, men vi forsøger på bedste vis at finde frem til nye lejere. I nogle tilfælde har vi benyttet os af assistance fra ejendomsmæglere med speciale i erhverv for at tilgå en større kundekreds. Havnen Da der blev åbnet for ventelisten til afdeling 75, Havnen den 1, marts var der 50, der var klar på tasterne for at skrive sig op. Nu står der over 1500 på ventelisten til afdelingen. Der udsendes tilbud i begyndelsen af juni og der er indflytning i september. Der afholdes åbent hus ad flere omgange for de der modtager tilbud, så det er muligt at se boligstandarden inden man siger ja til en bolig. Personale Rikke Meincke blev pr. 1. februar 2012 daglig leder af udlejningen, da Betina H. Steffensen fremover skal bruge størstedelen af sin tid på kommunikation, herunder implementeringen af den nye strategi. Personaleansvar for udlejningen henhører fortsat under Betina H. Steffensen. Kursusudvalget Kursusudvalget har afholdt kursusaften den 22. marts i emnet: Afholdelse af afdelingsmøde, hvor vi gav nogle råd til hvad man skal være opmærksomme på og hvordan man kan opbygge en beretning mm. Der vil blive afholdt en kursusaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Afdelingsbestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar og til Driftsregnskabet og budgettets betydning og opbygning - tirsdag den 4. september kl , mødet afholdes på én aften. I det omfang der er plads vil øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer kunne deltage. Kurset vil blive opslået på intranettet. I øvrigt vil vi opfordre jer til at deltage i de kurser der bliver slået op. Har I ønsker til et eller flere emner, er I meget velkomne til at give os besked, og vi vil prøve om det er muligt at arrangere. Repræsentantskabets tema-weekend afholdes på Comwell Hotel i Rebild lørdag/søndag den 6. og 7. oktober. Temaet bliver Bedre beboerdemokrati hvor vi bl.a. får besøg af Troels Munthe og Søren Ryge, husk at booke weekenden i jeres kalender. Der bliver udsendt invitationer i juni/juli måned.

6 Redaktionsudvalget Der var i december 2011 præmiere, hvor BeboerNyt udkom i et helt nyt format, nyt design og en bedre papirkvalitet. Redaktionsudvalget var spændt på hvorledes det blev modtaget af vore læsere, men heldigvis er det blevet godt modtaget og vi har kun hørt rosende bemærkninger derom. Dette er selvfølgelig glædeligt for udvalget, da der ligger mange timers arbejde i at lave et spændende, interessant og flot blad, som appellerer til vore læsere. August nummeret 2012 markerer endnu en milepæl i BeboerNyt s historie. Der udkommer nemlig BeboerNyt nr. 100, hvilket selvfølgelig markeres med en speciel udgave, der ligger vægt på historien om BeboerNyt, samt præsenterer nogle af de mange redaktører der har været i redaktionen igennem årene. I forbindelse med jubilæet vil jeg derfor give repræsentantskabet et historisk indblik i, hvorledes beslutningen om et beboerblad blev truffet. At AAB skulle udgive et blad, fortrinsvis skrevet af beboerne og til beboerne, blev besluttet på repræsentantskabsmødet den 30. november 1989, hvor afdeling 52, Skådeparken havde indsendt et forslag til repræsentantskabet. Allerede i oktober 1975 var et lignende forslag blevet forkastet med stemmerne 22 for og 74 imod. I Skådeparkens forslag stod der blandt andet, Baggrunden for nærværende henvendelse skal blandt andet findes i ønsket om en bredere debat i en lang række sager, som eksempel herpå kan nævnes ønsket om at markere AAB s 70 års dag, hele strukturforsøget, det sociale liv i afdelingerne osv. Flere medlemmer deltog i debatten, hvoraf de fleste var for det stillede forslag, hvorefter dirigenten foreslog at der skulle nedsættes et udvalg bestående af medlemmer fra repræsentantskabet og hovedbestyrelsen, som undersøger sagen og kommer tilbage med forskellige muligheder. Afstemningen betød, at der var 90 stemmer for og 44 i mod, hvorved det var besluttet at godkende forslaget. Der blev derfor, på repræsentantskabsmødet, nedsat et bladudvalg bestående af: Ingelise Sørensen, afd. 6, Lis Schmidt, afd. 19, Jette Andersson, afd. 23, Jørgen Lorentzen, afd. 35, Allan Andersen, afd. 52 (udtrådt august 1990) samt 3 medlemmer af hovedbestyrelsen, Efterfølgende blev Erik Piilgaard, Anni Stubberup samt Kurt Hou Jensen udpeget. Udvalget afholdte flere møder og indstillede den 29. november 1990 konsekvenserne samt retningslinjerne til repræsentantskabet, således denne havde et beslutningsgrundlag. Af indstillingen fremgik det, at der skulle stilles eksakte krav til kvalitet og indhold. Bladet skulle være annonce frit. Redaktionsudvalget skulle bestå af 5 medlemmer, hvor hovedbestyrelsen skulle udpege den ansvarshavende redaktør mens repræsentantskabet skulle vælge de øvrige 4 medlemmer. Bladet skulle være A5 størrelse og være på mindst 12 sider. Pris pr. blad på 20 sider ville koste kr. 3, 80 pr. stk. og skulle udkomme mindst 4 gange årligt. Repræsentantskabet godkendte indstillingen og således var Beboernyt en realitet.

7 Ovenstående er uddrag af en artikel, der vil være i jubilæumsnummeret. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i juni måned 2011, foretog redaktionsudvalget en brugerundersøgelse blandt de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer. Dette materiale har udvalget gennemgået og har konstateret at mange af forslagene allerede og løbende bliver implementeret. Vi vil derfor gerne takke repræsentantskabet for jeres hjælp i videreudviklingen af BeboerNyt. Slutteligt skal der lyde en meget stor tak til redaktionsudvalget, for samarbejdet i den forgangne periode. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har i første halvdel af 2012 haft syv arrangementer. Vi lagde ud med ost og vinsmagning fra firmaerne Fromage og HJ Hansen vin, hvor vi smagte på nogle af tidens bedste oste samt vin fra bl.a. Kronprinseparrets bryllup. Endvidere har vi også haft besøg af fortællersken Karin Flensborg, også med pænt besøg her i huset. Af arrangementer uden for huset har vi besøgt Statsbiblioteket, haft to byvandringer med henholdsvis temaerne Industrien samt Åen. Af nye tiltag har vi haft et koncertarrangement med Århus Symfoniorkester, hvor der viste sig at være overvældende interesse. Efteråret byder på endnu otte arrangementer. På grund af ombygningen i projektafdelingen og kantinen kan vi ikke bruge mødelokalerne i andet halvår af Efterårets arrangementer starter med et besøg hos biskop Kjeld Holm i bispeboligen. Senere har vi to ARoS besøg med udstilling af Toni Matelli og Edvard Munch malerier. Herefter tilbyder en foredragsaften med Ove Dahl tidligere drabschef ved Københavns Politi, det foregår i Klostervangens beboerhus. Grundet den store succes i foråret arrangeres der endnu et koncertarrangement med Aarhus Symfoniorkester i Musikhuset til oktober. Chris MacDonald holder foredrag om motivation og ny energi og det foregår i Teatersalen i Storcenter Nord. Traditionen tro vil der også være blomsterbinding til efteråret. Året afsluttes med julemarked i Den Gamle by.

8 Mundtlig beretning Erik Piilgaard orienterede om nedenstående emner; Bolig politik Efter boligforliget i 2010 blev man endelig enige om at hæve udbetalinger fra Landsbyggefonden med ca. 2 milliarder ekstra her i Der er nu sket det, at folketinget i enighed har vedtaget at hæve beløbet i 2012 med 4,1 mia. kroner ekstra, således at beløbene i 2011 er 10,7 mia er det 6,8 mia. og årene 2013 til 16 vil være 1,9 mia. I alt er der nu i perioden frem til 2016 bevilget ca. 25 mia. kr. Det er for beskæftigelsen et godt initiativ. Det vil i årene frem til 2016 give et yderlig løft i beskæftigelsen på ca mand. Dette betyder at selvfølgelig høj aktivitet i Men en lav aktivitet i Hvis man ikke hæver beløbet, på de 1,9 mia. kr. der er afsat. Lidt malurt skal der være i bægeret. Det er jo som vi tidligere har sagt vores egne penge Folketinget giver os. Finans politik er en underlig størrelse. Med lidt held er der igen vores egne penge i landsbyggefonden i 2026, dette på grund den lave rente. Staten låner os jo pengene. Det har en god effekt, men vi betaler selv festen. De stigende indbetalinger af afsluttede lån som vi fortsætter med at betale til Landsbyggefonden, er årsagen til at man kan sætte gang i de store renoveringer. Endelig kan det fortælles at den kommunale grundkapital er nedsat fra 14% til 10%, hvilket medfører at der i Århus kommune kan blive bygget ca. 25% flere almene boliger. Dette træder i kraft pr. 1/ Stigende udlejnings problemer i udkantsområderne. Vi har nu læst om den første almene forening der er kommet i klemme med udlejning af boliger. Det er ikke den første forening, men jeg er bange for at vi vil komme til at høre om flere. Hvem skal så tage vare på de situationer? Det skal efter vores mening være alle de instanser, der har igangsat byggerierne. Kommunerne, staten og boligforeningerne, der i fællesskab har bygget så det må også være de instanser der løser problemerne. Man byggede i enighed og skal selvfølgelig også afslutte i enighed. Debat om flere almene boliger i Aarhus. Med situationen i udkants Danmark, er det jo en hel anderledes situation vi har her i byen. I marts måned blev den almene sektor virkelig fremstillet som en flok nassere på samfundet. Det var beskæmmende at læse JP Aarhus indstilling til os der bor alment. Deres lederskribents burde sætte sig ind i de mest fundamentale fakta, inden han begynder at skrive om os som byens kostbare lejere, som efter hans menig kun er til udgift for kommunekassen. Efter JPs ønsketænkning var der ikke sociale udgifter i Aarhus, hvis man ikke havde almene boliger. En syg indstilling. Når man tager i betragtning om alle de renoveringer, moderniseringer og helhedsplaner

9 vi sætter i gang, alt sammen elementer der giver beskæftigelse og skatteindtægter til byen. Hvad startede så denne lederskribent? AARHUSbolig oplyste i en pressemeddelelse at vi havde skrevet op til en almenbolig. Så hvis vi skal hjælpe kommunen med at skaffe boliger til de flere borgere i Aarhus inden2030, er det ikke nok med en aftalt kvote på 185 boliger frem til Hvis man ønsker blandede boformer med os som deltagere, skal der ske en langtidsplanlægning. BL Bolig aftalerne i 2010 og 2011 arbejdes der stadig med. Det gælder, som jeg lige har fortalt om, penge til renovering. Men også hjælp til udsatte bolig områder, mere politi, bedre tilgængelighed, garanti for at projekter om energi besparelser er korrekte, og hvis ikke, så betaling for projekterne hvis beboerne ikke får de ventede besparelser. Undersøgelse om udsættelser, man har nogle tiltag man vil prøve, men de er ikke vedtaget endnu. Det er tydeligt at det politiske system arbejder langsomt. Salg af almene boliger. Nu er der vedtaget en ny lov om salg af boliger. Det nye er at der skal være enighed mellem kommunen og boligorganisationen. Hvis der ved en urafstemning i en bolig afdeling er 2/3 flertal for salg kan kommunen beslutte sig for et salg. I salg af boliger i områder hvor der vedtaget helheds planer. Kan fortjenesten blive i området. BL arbejder også med en handlingsplan for 2012 og Den vil fortsætte arbejdet med bæredygtige løsninger. Sørge for at styrke boligpolitikken, med højt niveau i renoveringerne, fokus på styringsdialogen, tomme boliger i udkants Danmark, sørge for at vi altid er med i debatten om boligpolitikken. Vi vil styrke kommunikationen mellem boligorganisationerne. Udbygge kreds arbejdet. Styrke den boligsociale indsats. Demokrati og frivillighed. Afprøve nye samarbejdsrelationer, f. eks. dialog møderne hvor man nye vil lave en status på hvorledes det er gået. Endvidere er der et nyt begreb, ASA som betyder Alment Socialt Ansvar. Mere viden og bedre kvalitet. Tilbyde uddannelse. Byggeri og ressourcer. Arbejde for grønne løsninger. BL 5 KREDS Bendt Nielsen er valgt som næstformand i BL 5 kreds. Han er dermed trådt ind i BL s. bestyrelse. Tillykke med det Bendt. Kreds repræsentantskabet er udpeget blandt alle foreninger. De 4 største foreninger fik 2 pladser, med personlig suppleant. Dan Christensen og Erik Piilgaard er blevet valgt til 5 kreds repræsentantskab. Der er ved at blive udarbejdet nye oplæg til samarbejdet i alle kredsens udvalg. Valg procedure for valg til alle udvalg, er ved at blive rettet til i den nye struktur. Det er noget vi fra AAB side ser frem til

10 Om mærkning af almene boliger til ungdomsboliger. Der nedsat et udvalg som arbejder på sagen. Anders Rønnebro er vores repræsentant i udvalget. AAB er som jeg sagde i efteråret ikke glad for dette udspil. Hjemfalds klausuler. Her er der også nedsat et udvalg som prøver at lave en aftale her i Aarhus. Der et problem som det ser ud i dag. Byrådet tror AAB vil betale 167 millioner ud af totalbeløbet på 750 millioner, som kommunen skal bruge til havnetunnellen. AARHUSbolig. Det går godt. Når lader sig skrive op, er det et klart signal til byrådet at vi mangler boliger. Af de ca medlemmer der er skrevet op er næsten 92 % skrevet op elektronisk. Til en pris på 100 kr. Der er ca medlemmer i Aarhus Bolig Vi bruger en del kræfter at på at forklare ansøgere om regler for betaling, så vi opfordre til at man tilmelder sig PBS. Det gamle Aarhus Bolig er lukket. Der er sat annoncer i Statstidende så alle kan få deres penge tilbage. De medlemmer der meldte sig ind perioden får udbetalt deres indskud i den forening hvor de blev optaget. AAB Afd.75 Havnen. Er nu udlejet. Alle aftaler om udendørs arealer og kælder er på plads. Det betyder, at vi har fået vores cykel kælder på plads. Light house har sagt, at vore indflyttere kan låne deres transport vogne i forbindelse med indflytning. Vores nye indflyttere bliver godt modtaget af vores genboere. Vi vil markere vores nye afdeling med at invitere alle afdelings bestyrelserne til åbent hus lørdag den 25. august Der vil være et lille traktement med et glas og lidt til ganen. Vi glæder os til at vise et par lejligheder og hele bebyggelsen frem for jer. Alle beboere vil om søndagen den 26. august 2012 ligeledes blive inviteret til at se afdelingen. Her vil der også være en forfriskning. Torsdag og fredag vil vi invitere vores samarbejdes partnere og personale til en fremvisning. Det bliver nogle spændende dage. Afd. 65 Æblelunden Som skrevet i den skriftlige beretning arbejder vi intens med projektet. Det vil, når vi er klar, blive fremvist i vores lokaler i Langelandsgade.. Energi investeringerne blive et spændende tiltag, som vi vil følge med stor interesse. Beboer demokrati og udviklingen af dette, er noget der fylder i det daglige arbejde. Igen med henvisning til den skriftlige beretning er det noget vi aktivt går ind i. Jævnfør vores strategiplan og fritids udvalgets weekend i efteråret. En stor tak til vores økonomi afdeling og budget udvalg for det fine oplæg de lagde frem for beboerne her i foråret. Man arbejder med at tilrette oplægget til vores næste afdelingsmøder.

11 Den hvide afdelings mappe er ved at blive revideret og vil den 15. juni blive lagt få nettet. Vi kalder den for eftertiden Håndbog for folkevalgte. Tak til administrationen for et godt stykke arbejde. Helhedsplanerne bliver søsat i den række følge som beboerne godkender dem. Som i kan læse i den skriftlige beretning er mange afdelinger involveret. Afd. 97 Service og tryghed har nu fundet rytmen og er i en god udvikling. Arbejdet med service pakkerne, kører på en fornuftig måde og vi er spændt på at se resultaterne. Kontakt person. Bestyrelsen skal her i efteråret til at lave en ændring af `tilforordnede` Vi har besluttet at ændre titlen til Kontaktperson. Grunden til den ændrede liste er at vi skal have placeret vores nye afd. 75 havnen. Er der nogle afdelinger der ønsker en ny kontaktperson skal i give bestyrelsen besked efter sommer ferien. Indkomne forslag til afdelingsmøderne. Vi vil ud arbejde nogle retnings linjér for hvordan vi kan servicere beboerne der stiller forslag bedre, samt gøre det nemmere for. Afdelingsbestyrelserne og Administrationen der modtager dem. Vi skal have lave nogle bedre arbejdsredskaber. Da vi er under et stort tidspres når vi modtager forslagene. Det nødvendig at vi finder en god løsning. Til slut vil vi sige tak for et godt samarbejde med hele personalet og alle jer folkevalgte. Dette var bestyrelsens mundtlige beretning, som vi nu, sammen med den skriftlige beretning, sætter til debat og forhåbentlig godkendelse. Spørgsmål til årsberetning Kent, afd. 41 samt Bettina afd. 9 Kent spurgte til hvornår der er adgang til AABs hjemmeside og Bettina spurgte om det er muligt at lave links til afdelingernes hjemmesider. Benedicte, afd. 5 Vil gerne have ændret ordet servicepakker til servicetilbud Erik, afd. 39 Vil gerne at AAB arbejder for at lejemålene ændres fra handicap lejemål til almindelige lejemål, samt at der bliver mulighed for at modernisere lejemålene via lejefinansieret råderet. Erik Piilgaard Svarede Kent afd. 41 og Bettina afd. 9 at AAB er i gang med hjemmesiden, men at det er et stort arbejde. Svarede Benedicte, afd. 5 at servicetilbud lyder fint.

12 Arne Tollaksen Svarede Erik afd. 39, at afdelingen er opført som ældre-/ og handicapegnet, hvilket betyder at køkken og bad er egnet for kørestolsbrugere. Såfremt køkkenet ændres til et almindeligt elementkøkken, ændres den almene karakter. Da huslejen er høj, tillades lejefinansieret råderet ikke. Erik Piilgaard Svarede Erik afd. 39, at AAB vil undersøge om der kan gives dispensation. Afdelingen vil blive orienteret efterfølgende. Anders Rønnebro Svarede Kent, afd. 41 om hjemmeside. Det er temmelig omfattende at opgradere til ny hjemmeside. Idet opgaven er så stor, er der en række formelle regler om udbud der skal overholdes. Dertil kommer at AAB har ønsket at få intranettet til at køre optimalt, inden AAB udvider med ny hjemmeside, hvor AAB opdaterer basisoplysningerne men hvor afdelingsbestyrelserne selv vil kunne lægge referater og lignende på, hvis det ønskes. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. Anders Rønnebro fremlagde afdelingernes regnskab 2011 samt hovedforeningens regnskab Herefter orienterede Anders Rønnebro om budget Hovedforeningens samt afdelingernes regnskab 2011 blev godkendt. Hovedforeningens samt afdelingernes budget 2013 blev taget til efterretning. 5. Indkomne forslag A/ Forslag til ændring byggeadministrationsgebyret, der pt. Er på kr , uanset lånets størrelse Byggeadministrationsgebyret skal fremover være afhængigt af det lånte beløb. Op til kr kr Fra kr og op til kr kr Over kr kr B/ Hvis forslag A forkastes, ønskes der en generel nedsættelse af byggeadministrationsgebyret Byggeadministrationsgebyret nedsættes til kr Forslaget er indsendt af afd. 5, Teglgaarden

13 Anders, afd. 25 Mener at gebyret skal afspejle den faktuelle udgift i forhold til administrationsgebyret, og anbefaler at forslaget stemmes ned. Lone, afd. 9 Forespurgte til økonomien til administrationsgebyret. Anders Rønnebro Svarede at råderet var et tilbud til beboerne. Henning, afd. 26 Forklarede hvad han mente at byggeadministration indeholder. Bestyrelsen har følgende kommentarer til forslaget fra afd. 5 Teglgården. AAB har i mange år tilbudt sine beboere egenfinansieret og lejefinansieret rådet. Vi synes selv det er et fantastisk godt tilbud og vi kan da også konstatere at mange hundrede beboere årligt benytter sig af ordningen. Gennem årene er det blevet til tusindvis af råderetssager til glæde for vores beboere. Råderetten betyder at mange beboere vælger at blive boende i AAB frem for at fraflytte afdelingen. Det sikrer stabiliteten og øger beboertilfredsheden i vores afdelinger. Det er bestyrelsens holdning at de omkostninger der er forbundet med at gennemføre en råderetssag skal ydes af den beboer, der bruger ordningen og ikke af de øvrige beboere. Byggeadministrationsgebyret på kr er derfor fastsat på baggrund af de omkostninger, der er ved en råderetssag. En råderetssag involverer mange medarbejderes tid. Lokalinspektør, teknisk assistent, udlejningsmedarbejder, regnskabsmedarbejder og til tider vores juridiske medarbejder. Arbejdsbelastningen er ikke mindre fordi der er tale om en mindre sag. Uanset sagens økonomiske omfang er der en række arbejdsopgaver, der altid skal udføres. Der skal udføres beregninger, hjemtages tilbud og opdateres lejlighedsplaner. Det færdige arbejde skal synes og godkendes og den nye husleje skal beregnes. Dertil kommer at AAB har udviklet sine IT systemer for at kunne håndtere råderetssagerne. Alt dette koster penge mange penge. Hvis repræsentantskabet godkender afdeling fems forslag vil konsekvensen blive, at omkostningerne til råderetssagerne skal betales af administrationsbidraget. Det kan vi selvfølgelig godt vedtage, men det mener bestyrelsen som sagt ikke er det mest retfærdige. Jeg skal derfor på bestyrelsens vegne anbefale at I stemmer NEJ til forslaget. Forslagene blev forkastet. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er Bendt Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen. Bendt Nielsen, Peter Kragballe og Tom Sørensen blev valgt

14 Valg af 2 suppleanter. Anders Nielsen afd. 25, Lene Schødt, afd. 9, Karen Andersen afd. 23 og Jannick Bech afd. 21 blev foreslået. Anders Nielsen blev valgt som 1. suppleant og Lene Schødt blev valgt som 2. suppleant. 8. Valg af sekretær for repræsentantskabet. På valg er: Dan Christensen. Dan Christensen blev valgt. 9. Valg af revisor. På valg er KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt. 10. Eventuelt. Bettina, afd. 9 Opfordrede repræsentantskabet til at kigge på internet samt tv udbydere. Daniel, afd. 35 Opfordrede om samarbejde, afdelingerne imellem, omkring internet mm. Erik Piilgaard takkede dirigenten, de ansatte, repræsentantskabet samt kollegaerne i bestyrelsen for et godt møde. Samtidig ønskede han de fremmødte en god sommer. Referent Sekretær Dan Christensen

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 12.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet.

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet. 14.10. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev #JobInfo Criteria=side1# Referat Fællesmøde den 26. september 2012, kl. 19.00 Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev Til stede: Herlev Boligselskab: Claus Berggreen, Kurt Gjerstof, Flemming

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 42 fremmødte. 32 fra 1. kreds, 7 fra

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere