Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl , Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.), Revisionen samt Finn Palama og Solvej Strømstedt deltager under punkt 3-6 og Per Bro deltager under punkt Afbud: Anders Brøgger Mødeleder: Indstillings- og drøftelsespunkter 1.. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 13. maj samt 10. juni er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste) Referat af forretningsudvalgsmøde den 16. juni er vedlagt til orientering. 2. Revisionsprotokol Der er ikke indskrevet nyt siden seneste møde 3. Redegørelse vedr. Urbanrenoveringen og de dertil hørende byggeregnskaber og finansiering Bestyrelsen tog på bestyrelsesmøde den 13. maj 2014 revisionsprotokoller vedr. byggeregnskaber i forbindelse med den store Urbanrenovering til efterretning. På mødet ønskede bestyrelsen en redegørelse for økonomien i sagerne.. Redegørelse eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning godkender byggeregnskaberne for Urbanrenoveringen 4. Redegørelse vedr. de økonomiske bindinger mellem Remisevænget Nord og Remisevænge Syd (Solvangcentret) Bestyrelsen har ønsket en redegørelse for de økonomiske sammenhænge mellem Remisevænget Nord og Solvangcentret.. Redegørelse eftersendes. 1

2 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 5. Redegørelse vedr. Elmehaven Bestyrelsen har ønsket en redegørelse for udskillelsen af Netto fra Elmehaven.. Redegørelse eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 6. Redegørelse vedr. udskillelsen af Egelunden m.v. fra Egedalsvænge Bestyrelsen har ønsket en redegørelse for de økonomiske sammenhænge mellem Egedalsvænge / Egelunden / erhverv i Egelunden samt for kapitaltilførselssagen i forbindelse med frasalget til Egelunden.. Redegørelse eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 7. Indstilling vedr. udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Hvidovre Kommune Udlejningsaftalen er vedlagt som udkast og administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender aftalen. 8. Indstilling vedr. udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune Udlejningsaftalen er vedlagt som udkast og administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender aftalen. 9. Indstilling vedr. udvidelse af den boligsociale indsats i Egedalsvænge 3B ønsker at ansøge LBF om støtte til en ny 2-årig projektstilling i Egedalsvænge forankret i Kokkedal på Vej. Der ønskes en netværksmedarbejder til at støtte op om et aktivt medborgerskab i Egedalsvænge. 2

3 I ansættelsesudvalget vil være Lars Mann, Iris Gausbo, Jens Wenzel Andreasen, Michael Hedegaard og Louise Mehnke (Kokkedal på Vej, KPV). Administrationen indstiller at organisationsbestyrelsen godkender 3B s engagement i indsatsen som beskrevet i bilaget at 3B bidrager med i alt kr. fordelt på kr kr kr. Beløbet finansieres via dispositionsfonden at administrationen på dette grundlag bemyndiges til at indgå bindende samarbejde med parterne og indsende det endelig tillæg til helhedsplan (ansøgning) til Landsbyggefonden, og at organisationsbestyrelsen får det endelige godkendte tillæg forelagt til orientering på et møde i efteråret Drøftelse af den kommende Fælleskonference 2015 Den næste fælleskonference er planlagt til den 14. og 15. marts. Administrationen har undersøgt muligheden for at afholde arrangementet på LO skolen. LO skolen er imidlertid optaget, men meddeler, at der er plads i weekenden den 28./29. marts. Alternativet er at vi finder et andet sted, fx Comwell i Snekkersten. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter tid og sted for den næste fælleskonference drøfter om der skal være et konferenceudvalg eller om FU skal varetage opgaven drøfter tema for den kommende konference på baggrund af ønsker i repræsentantskabet om en årlig konference, drøfter frekvensen for afholdelse af fælleskonferencen. 11. Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i de kommende afdelingsbudgetnøder Vedlagt oversigt over datoer for de ordinære afde- 3

4 lingsmøder i 2. halvår Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsens deltagelse i de kommende afdelingsmøder Indstilling vedr. politik for vedligeholdelsesordning i nybyggede familieboliger Drift- og serviceudvalget har på møder drøftet, hvilken vedligeholdelsesordning 3B skal have i nybyggede familieboliger. Notat der samler op på drøftelserne er vedlagt indstillingen. På baggrund heraf indstiller Drifts- og Serviceudvalget, at bestyrelsen godkender Politik for vedligeholdelse i nybyggede familieboliger. 13. Indstilling, Husorden og vedligeholdelsesreglement Sundholm Syd I forbindelse med udlejningen af 3B s nye almenbolig+ afdeling i Sundholm Syd bliver der udarbejdet et udkast til husorden og vedligeholdelsesreglement.. Husordenen og vedligeholdelsesreglementet vil blive udsendt til de kommende beboere i afdelingen i forbindelse med fremsendelse af deres lejekontrakt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Sundholm Syds husorden og vedligeholdelsesreglement. Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde den 19. september. Byggesager 14. Indsendte forslag til nybyggeri til udbud af grundkapital KK Københavns Kommune har i år ændret proceduren for at søge skema A til nybyggeri. Tidligere har vi skullet aflevere et komplet forslag med udfyldt skema A, beskrivelse samt omfattende skitseforslag. I år skal vi aflevere et lille oplysningsskema samt en 4

5 kort beskrivelse af projektet, derefter kommer vi til dialogmøde om projektet, så skal vi efterfølgende, såfremt vi er enige med kommunen, fremsende udfyldt skema A sammen med skitseforslaget. Dette er den overordnede procedure og der er planlagt udbud i to omgange. Første frist var den 2. juni og næste gang er 1. november. For den tidligere frist 1. juni gælder, at der gives skema A i år såfremt alt kan godkendes. Er det den sene frist gives der først skema A til næste år. Vi har afleveret en ide til nybyggeri til fristen 1. juni, som er udbygning med tagboliger i den eksisterende afdeling Valby, blok 4. På blok 4 er der vedtaget at lave en helhedsplan, og vi har prøvet flere gange, men ikke kunnet få det til at hænge sammen økonomisk, så Landsbyggefonden har sendt os hjem igen hver gang. Nu har vi fået lavet et forslag til helhedsplan, hvor de eksisterende boliger i stuen, 1. og 2. sal bygges om til tilgængelige boliger, ved at midtfor lejligheden nedlægges og der etableres elevator, mens resten af lejligheden tillægges nabolejligheden. De to andre lejligheder ombygges til tilgængelige boliger og får nyt køkken og bad. Helhedsplanen kan dog kun hænge sammen økonomisk såfremt vi supplerer byggeriet med udnyttelse af tagetagen til nye tagboliger. På den måde supplerer projekterne hinanden og vores beregninger viser, at vi får økonomi til at gennemføre både helhedsplan og den nye tagboliger. Projektet omfatter 8 nye tagboliger med en gennemsnitsstørrelse på ca. 60 kvm. Administrationen indstiller, at Bestyrelsen godkender det indsendte skema til nybyggeri med 8 tagboliger i Valby ejendommene blok 4, til videre bearbejdning. 5

6 15. Orientering, Usikkerhed om Kløverbladsgade projektet Vi fik Skema A godkendelse fra Københavns Kommune på projektet med AlmenBolig+ boliger på Kløverbladsgade i december Projektet indeholdt i alt 32 boliger i størrelsen fra kvm. Under forhandlingerne omkring grundkøbet var der en del uoverensstemmelser, men vi fik dem indsnævret til et par enkelte udestående punkter omkring forureningsoprensning, og vi fik derfor indskrevet et advokatforbehold i den underskrevne grundkøbsaftale. I de videre forhandlinger om afklaring af de udestående punkter, åbnede sælger i vinter yderligere en række punkter til afklaring. Dette var vi uforstående overfor, men sælger holdt fast. Vi har hele tiden haft advokatbistand ved aftalens indgåelse og de efterfølgende forhandlinger. Vi har ikke kunnet forstå, at sælger trak tiden ud, men det er åbenbart det, der har været meningen fra sælgers side. Den 22. maj får vi en mail fra grundsælger om, at en ændret holdning fra Københavns Kommune om at imødekomme grundsælgers ønske om at ændre udlæg af erhvervslokaler til boliger, så lokalplanens krav fastholdes, har gjort, at de ikke kan gennemføre grundsalget til os. Denne begrundelse er dog ikke korrekt, idet kommunen ikke har lovet at ændre omfanget af erhvervslokaler, men kun at overveje det. Ikke desto mindre bruger grundsælger dette som grundlag for ikke at gennemføre salget til os. Grundsælger i dette forløb har været Nybolig Erhvervsmægler fra Århus, Erik Andresen med advokatfirmaet Accura. Imidlertid har vi fået en henvendelse fra Atlas Management, som har underskrevet købsaftalen, om at de ikke var indforstået med ejendomsmæglerens beslutning, og at de arbejder videre med salg af hele grun- 6

7 den til én af to mulige investorer, og at vores grundkøb indgår som en del af den samlede aftale. Atlas Management ved Anne Hegestand Ankersen indstiller salg til deres bestyrelse i denne uge, og vi afventer derfor dette for at se, hvad dette resulterer i. Vi har forbrugt i alt ca kr. i sagen indtil nu, plus del af projekt- og projekteringsomkostninger af AlmenBolig+ projektet, som er ved at blive opgjort. Bliver byggesagen til noget indgår dette i byggesagen, falder byggesagen, vil det samlede beløb skulle dækkes af dispositionsfonden. Administrationen indstiller, at Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning. 16. Indstilling vedr. Solvangcentret og anvendelsen efter nedrivning Byggeudvalget har på deres møde 18. juni 2014 behandlet sagen og takker beboerne, der har deltaget i den afholdte beboerworkshop 12. maj for deres engagement og gode ideer til bebyggelse på Solvangcentrets areal. Byggeudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender vedlagte indstilling, og at mappen Udvikling af området omkring Solvangcentret, med resultatet af beboerworkshoppen, viderebringes til TMF for eventuel indarbejdelse i færdiggørelse af forslaget til helhedsplan. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender: 1. at Solvangcentret nedrives i to etaper som beskrevet i skema A ansøgning og ansøgning om kapitaltilførsel. 2. at forslaget til helhedsplan godkendes med følgende bemærkninger: a. at der ikke skal udlægges et byggefelt i parken op ad Remisevænget Vest, byggefelt C. b. at der ikke skal etableres en trafikvej øst-vest 7

8 gennem Remiseparken der vil forbinde Stolemagerstien med Hattemagerstien. Og at mappen Udvikling af området omkring Solvangcentret, med resultatet af beboerworkshoppen, viderebringes til TMF for eventuel indarbejdelse i færdiggørelse af forslaget til helhedsplan. 17. Orientering, status på konkurssager i forbindelse med nybyggeri Der er ikke sket nyt i de forskellige sager efter Jönssons konkurs bortset fra på Taastrup Torv. På Taastrup Torv er der sket indflytning pr. 2. juni i de 12 plejeboliger til psykisk handicappede. Udearealerne omkring de 12 boliger er færdige, mens resten af boligerne og deres udearealer er under færdiggørelse. Vi har endnu ikke det fulde økonomiske overblik over sagens færdiggørelse. Vi har haft møde med en partner i CASA om et muligt økonomisk forlig, men vi må konstatere, at der er for langt mellem os. Vi har veldokumenterede krav for i alt ca. kr. 2,6 mio. kr. mod dem, mens de mener at have krav på kr. 2,2 mio. kr. mod os, hvilke ikke er dokumenterede. De var heller ikke umiddelbart til sinds at acceptere en nul-løsning. Vi skal derfor have klarlagt, hvad vi ønsker at gå efter og de vil overveje om de vil fremsætte retsligt krav mod os. Der vil blive orienteret nærmere om sagen på bestyrelsesmødet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Ansøgning fra Vestergården 3 om støtte til skimmelsag I mellem Vestergården 3 og Vestergården 1 er der en sammenbygning, der hører med til Vestergården 3. 8

9 Sammenbygningen er ikke så dyb som de andre bygninger og i stueetagen fører stien igennem sammenbygningen. I sammenbygningen er der på de to etager, 1. og 2. sal, et værelse der hører til en treværelses lejlighed i Vestergården 3. Til adkomstsiden af bygningen er der et vindue til værelserne, mens facaden til gårdsiden af mellembygningen er uden vinduer. Facaden til gårdsiden har i mange år givet problemer i forhold til skimmelangreb inde i lejligheden især på 1. sal. På driftskontoret husker man det, som om at der altid har været problemer med skimmelsager fra den facadevæg. Der har også været foretaget afrensning af skimmelangreb i lejligheden flere gange og senest for et par år siden, blev der afrenset skimmel på væggen og der blev opsat en ekstra dampspærre, idet vi antog at det var på grund af utæt dampspærre i facaden at skimmelangrebene kom. Uden på den ekstra dampspærre blev der opsat en ekstra gipsplade, og beboerne fik besked om ikke at ophænge noget på væggen, der gennembrød dampspærren. Dette hjalp dog ikke, og sidste år kom der et endnu værre skimmelangreb. Derfor blev der foretaget et destruktivt indgreb fra Wessberg Rådgivende Ingeniører. Det destruktive indgreb viste, at der ikke var isolering nok i konstruktionen af ydervæggen, heller ikke efter reglerne da Vestergården 3 blev opført. Desuden var der stålkonstruktioner i væggen, som leder kulden direkte ind i konstruktionen, og betondæk mellem etagerne og betonvæg mod eksisterende bygning i Vestergården 1 lå meget yderligt, kun dækket af ca. 25 mm isolering. Dermed blev kulden ledt ind i konstruktionen og det har givet underafkøling af den indvendige væg, hvilket igen har ført til dannelse af kondens på væggen. 9

10 Facaden blev derfor udvendigt efterisoleret med ekstra 145 mm. Isolering, så der blev sikret en ordentlig kuldebrosisolering af betondæk og væg. Denne ekstraisolering har nu givet sikkerhed for, at der ikke igen opstår skimmelproblemer som følge af facadens for dårlige isolering. Afdelingen er mere end 20 år gammel og derfor dækker Byggeskadefonden ikke. Omkostningerne har i alt udgjort kr. Det har til gengæld været en omkostningstung udbedring for den lille afdeling og derfor søger Vestergården 3 om støtte fra Bestyrelsen til dækning af efterisoleringen i alt ,88 kr. Heri er ikke medregnet udgifter til tidligere udbedringer. Vestergården 3 er en lille nyere afdeling med 33 lejligheder opført i 1989, og med en forholdsvis høj husleje på kr./kvm./år Administrationen indstiller, at Bestyrelsen drøfter, om man vil imødekomme ansøgningen om støtte via dispositionsfonden til udbedringsarbejdet på kr Indstilling vedr. garanti for dækning af projekteringsudgifter i forbindelse med Helhedsplan for Egeløvparken, hvis sagen ikke gennemføres Det er aftalt, at arbejdet med en helhedsplan for Egeløvparken igangsættes i efteråret Der har dog været afholdt et formøde, og i den forbindelse er det aftalt, at visse tekniske undersøgelser kan i gangsættes allerede lige efter sommerferien. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der afsættes kr. inkl. moms til udlæg for udarbejdelse af forundersøgelser og senere projektforslag jf. bestyrelsens beslutning om udlæg i forbindelse med fremtidssikringssager fra 21. juni I 2012 blev afdelingens lette facader renoveret, men flere bygningsdele trænger til udskiftning eller renove- 10

11 ring. Derfor ønsker afdelingsbestyrelsen at få udarbejdet en helhedsplan. Mulige projekter er blandt andet: Udbedring af udtjente fuger i murværk Udskiftning af udtjente paptage Samlet udskiftning af badeværelser, hvis tilstand er kritisk Fælleshus i nye lokaler Nye boliger fx oven på erhverv Efter projektafklaring skal der udarbejdes en foreløbig helhedsplan. Derfor er der en række udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende økonomi. Med den principielle godkendelse af fremtidssikringssager på organisationsbestyrelsesmødet d. 21. juni 2011 er det besluttet, at bestyrelsen afholder udgifterne for fremtidssikringer over dispositionsfonden, således at afdelingerne stilles lige i forhold til muligheden for at få udarbejdet en fremtidssikring. Når og hvis sagen får bevilling fra Landsbyggefonden overføres udgifterne til byggesagen og pengene tilbagebetales til dispositionsfonden. I 1015 Egeløvparken forventes følgende udgifter: Forundersøgelser Rådgiverhonorar projektforslag inklusiv moms kr. inkl. moms Tryk, beboerinddragelse og mødeudgifter kr. inkl. moms I alt kr. inkl. moms Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der afsættes kr. til udlæg i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for 1015 Egeløvsparken. Beløbet dækkes af dispositionsfonden, men gennemføres helhedsplanen skal udlægget tilbagebetales over byggesagen 11

12 20. Indstilling vedr. garanti for dækning af projekteringsudgifter i forbindelse med Helhedsplan for Bærhaven, hvis sagen ikke gennemføres Det er aftalt at arbejdet med en helhedsplan for Bærhaven igangsættes i september Første skridt er, at der bliver udført bygningseftersyn efter sommerferien. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der afsættes kr. inkl. moms til udlæg for udarbejdelse af forundersøgelser og senere projektforslag jf. bestyrelsens beslutning om udlæg i forbindelse med fremtidssikringssager fra 21. juni Afdelingsbestyrelsen i Bærhaven ønsker at der udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. Første skridt er at få gennemført et bygningseftersyn og afholdt møde med bestyrelsen for at få overblik over hvilke projekter der fx kan indgå i helhedsplanen. Efter projektafklaring skal der udarbejdes en foreløbig helhedsplan. Derfor er der en række udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende økonomi. Med den principielle godkendelse af fremtidssikringssager på organisationsbestyrelsesmødet 21. juni 2011 er det besluttet, at bestyrelsen afholder udgifterne for fremtidssikringer over dispositionsfonden, således at afdelingerne stilles lige i forhold til muligheden for at få udarbejdet en fremtidssikring. Når og hvis sagen får bevilling fra Landsbyggefonden overføres udgifterne til byggesagen og pengene tilbagebetales til dispositionsfonden. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der afsættes kr. til udlæg i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for 3033 Bærhaven. Beløbet dækkes af dispositionsfonden, men gennemføres helhedsplanen skal udlægget tilbagebetales over byggesagen 12

13 Temadrøftelser 21. Workshops efterår 2015 Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen drøfter vedlagte tids- og procesplan for workshops til efteråret. Desuden indstilles, at bestyrelsen drøfter deltagerkreds i workshops tidspunkt for workshops organisationsbestyrelsens rolle i workshopsene workshop 8 om beboerdemokrati, hvad skal indholdet være i denne? Orientering fra udvalgene 22. Boligsocialt udvalg 23. Byggeudvalg 24. Demokrati- og kommunikationsudvalget 25. Drifts- og serviceudvalget 26. Klima- og miljøudvalget Orienteringspunkter 27. Årshjul for bestyrelsens arbejde Vedlagt bestyrelsens årshjul til orientering. Som noget nyt er der på hvert møde et tema, hvor vi henover året tager alle administrative afdelinger op til en gennemgang og drøftelse, herunder driften. Formålet er at øge gennemsigtigheden af, hvad der sker i de enkelte afdelinger. Årshjulet vil blive videre bearbejdet til bestyrelsesseminaret. Det indstilles, at Årshjulet tages til efterretning. 28. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger og erhvervslejemål/institutioner pr. 31. maj 2014, hvor det samlede lejetab udgør kr ,25. Der er ledige boliger i Egedalsvænge, Dyvekevænget 13

14 og Lampestedet I og II. I Egedalsvænge er fire ungdomsboliger ledige. Tre er lejet ud fra den 15. april En bolig er CIU i gang med at leje ud. I Dyvekevænget er en bolig ledig. Den er lejet ud fra den 15. maj På Lampestedet I er tre boliger ledige. De er alle lejet ud fra den 15. april På Lampestedet II er en bolig ledig. Den er lejet ud fra den 15. maj Der er ledige erhvervslejemål i Folehaven. De tre lejemål bliver forsøgt lejet ud via en ejendomsmægler. I Remisevænget Syd er 8 lejemål ikke forsøgt lejet ud, det samme gør sig gældende med 2 daginstitutionslejemål i Valby, da der p.t. er ved at blive lavet en vurdering af mulig benyttelse af disse. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29. Orientering vedr. budgetprognose pr. 31. marts 2014 Vedlagt budgetprognose for 2014 på baggrund af forbrug pr. 31. marts og forventningerne til resten af året. Som det fremgår på opgørelsestidspunktet forventes et overskud på ca. 1,4 mio. kr. Notat vedr. budgetprognosen er vedlagt. Det indstilles, at budgetprognosen tages til efterretning. 30. Orientering fra formand / direktion Fra formanden: Fra direktionen: Andre: 31. Eventuelt 14

15 Med venlig hilsen Steffen Morild / Bent Frederiksen 15

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere