Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl , Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.), Revisionen samt Finn Palama og Solvej Strømstedt deltager under punkt 3-6 og Per Bro deltager under punkt Afbud: Anders Brøgger Mødeleder: Indstillings- og drøftelsespunkter 1.. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 13. maj samt 10. juni er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste) Referat af forretningsudvalgsmøde den 16. juni er vedlagt til orientering. 2. Revisionsprotokol Der er ikke indskrevet nyt siden seneste møde 3. Redegørelse vedr. Urbanrenoveringen og de dertil hørende byggeregnskaber og finansiering Bestyrelsen tog på bestyrelsesmøde den 13. maj 2014 revisionsprotokoller vedr. byggeregnskaber i forbindelse med den store Urbanrenovering til efterretning. På mødet ønskede bestyrelsen en redegørelse for økonomien i sagerne.. Redegørelse eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning godkender byggeregnskaberne for Urbanrenoveringen 4. Redegørelse vedr. de økonomiske bindinger mellem Remisevænget Nord og Remisevænge Syd (Solvangcentret) Bestyrelsen har ønsket en redegørelse for de økonomiske sammenhænge mellem Remisevænget Nord og Solvangcentret.. Redegørelse eftersendes. 1

2 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 5. Redegørelse vedr. Elmehaven Bestyrelsen har ønsket en redegørelse for udskillelsen af Netto fra Elmehaven.. Redegørelse eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 6. Redegørelse vedr. udskillelsen af Egelunden m.v. fra Egedalsvænge Bestyrelsen har ønsket en redegørelse for de økonomiske sammenhænge mellem Egedalsvænge / Egelunden / erhverv i Egelunden samt for kapitaltilførselssagen i forbindelse med frasalget til Egelunden.. Redegørelse eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 7. Indstilling vedr. udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Hvidovre Kommune Udlejningsaftalen er vedlagt som udkast og administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender aftalen. 8. Indstilling vedr. udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune Udlejningsaftalen er vedlagt som udkast og administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender aftalen. 9. Indstilling vedr. udvidelse af den boligsociale indsats i Egedalsvænge 3B ønsker at ansøge LBF om støtte til en ny 2-årig projektstilling i Egedalsvænge forankret i Kokkedal på Vej. Der ønskes en netværksmedarbejder til at støtte op om et aktivt medborgerskab i Egedalsvænge. 2

3 I ansættelsesudvalget vil være Lars Mann, Iris Gausbo, Jens Wenzel Andreasen, Michael Hedegaard og Louise Mehnke (Kokkedal på Vej, KPV). Administrationen indstiller at organisationsbestyrelsen godkender 3B s engagement i indsatsen som beskrevet i bilaget at 3B bidrager med i alt kr. fordelt på kr kr kr. Beløbet finansieres via dispositionsfonden at administrationen på dette grundlag bemyndiges til at indgå bindende samarbejde med parterne og indsende det endelig tillæg til helhedsplan (ansøgning) til Landsbyggefonden, og at organisationsbestyrelsen får det endelige godkendte tillæg forelagt til orientering på et møde i efteråret Drøftelse af den kommende Fælleskonference 2015 Den næste fælleskonference er planlagt til den 14. og 15. marts. Administrationen har undersøgt muligheden for at afholde arrangementet på LO skolen. LO skolen er imidlertid optaget, men meddeler, at der er plads i weekenden den 28./29. marts. Alternativet er at vi finder et andet sted, fx Comwell i Snekkersten. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter tid og sted for den næste fælleskonference drøfter om der skal være et konferenceudvalg eller om FU skal varetage opgaven drøfter tema for den kommende konference på baggrund af ønsker i repræsentantskabet om en årlig konference, drøfter frekvensen for afholdelse af fælleskonferencen. 11. Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i de kommende afdelingsbudgetnøder Vedlagt oversigt over datoer for de ordinære afde- 3

4 lingsmøder i 2. halvår Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsens deltagelse i de kommende afdelingsmøder Indstilling vedr. politik for vedligeholdelsesordning i nybyggede familieboliger Drift- og serviceudvalget har på møder drøftet, hvilken vedligeholdelsesordning 3B skal have i nybyggede familieboliger. Notat der samler op på drøftelserne er vedlagt indstillingen. På baggrund heraf indstiller Drifts- og Serviceudvalget, at bestyrelsen godkender Politik for vedligeholdelse i nybyggede familieboliger. 13. Indstilling, Husorden og vedligeholdelsesreglement Sundholm Syd I forbindelse med udlejningen af 3B s nye almenbolig+ afdeling i Sundholm Syd bliver der udarbejdet et udkast til husorden og vedligeholdelsesreglement.. Husordenen og vedligeholdelsesreglementet vil blive udsendt til de kommende beboere i afdelingen i forbindelse med fremsendelse af deres lejekontrakt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Sundholm Syds husorden og vedligeholdelsesreglement. Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde den 19. september. Byggesager 14. Indsendte forslag til nybyggeri til udbud af grundkapital KK Københavns Kommune har i år ændret proceduren for at søge skema A til nybyggeri. Tidligere har vi skullet aflevere et komplet forslag med udfyldt skema A, beskrivelse samt omfattende skitseforslag. I år skal vi aflevere et lille oplysningsskema samt en 4

5 kort beskrivelse af projektet, derefter kommer vi til dialogmøde om projektet, så skal vi efterfølgende, såfremt vi er enige med kommunen, fremsende udfyldt skema A sammen med skitseforslaget. Dette er den overordnede procedure og der er planlagt udbud i to omgange. Første frist var den 2. juni og næste gang er 1. november. For den tidligere frist 1. juni gælder, at der gives skema A i år såfremt alt kan godkendes. Er det den sene frist gives der først skema A til næste år. Vi har afleveret en ide til nybyggeri til fristen 1. juni, som er udbygning med tagboliger i den eksisterende afdeling Valby, blok 4. På blok 4 er der vedtaget at lave en helhedsplan, og vi har prøvet flere gange, men ikke kunnet få det til at hænge sammen økonomisk, så Landsbyggefonden har sendt os hjem igen hver gang. Nu har vi fået lavet et forslag til helhedsplan, hvor de eksisterende boliger i stuen, 1. og 2. sal bygges om til tilgængelige boliger, ved at midtfor lejligheden nedlægges og der etableres elevator, mens resten af lejligheden tillægges nabolejligheden. De to andre lejligheder ombygges til tilgængelige boliger og får nyt køkken og bad. Helhedsplanen kan dog kun hænge sammen økonomisk såfremt vi supplerer byggeriet med udnyttelse af tagetagen til nye tagboliger. På den måde supplerer projekterne hinanden og vores beregninger viser, at vi får økonomi til at gennemføre både helhedsplan og den nye tagboliger. Projektet omfatter 8 nye tagboliger med en gennemsnitsstørrelse på ca. 60 kvm. Administrationen indstiller, at Bestyrelsen godkender det indsendte skema til nybyggeri med 8 tagboliger i Valby ejendommene blok 4, til videre bearbejdning. 5

6 15. Orientering, Usikkerhed om Kløverbladsgade projektet Vi fik Skema A godkendelse fra Københavns Kommune på projektet med AlmenBolig+ boliger på Kløverbladsgade i december Projektet indeholdt i alt 32 boliger i størrelsen fra kvm. Under forhandlingerne omkring grundkøbet var der en del uoverensstemmelser, men vi fik dem indsnævret til et par enkelte udestående punkter omkring forureningsoprensning, og vi fik derfor indskrevet et advokatforbehold i den underskrevne grundkøbsaftale. I de videre forhandlinger om afklaring af de udestående punkter, åbnede sælger i vinter yderligere en række punkter til afklaring. Dette var vi uforstående overfor, men sælger holdt fast. Vi har hele tiden haft advokatbistand ved aftalens indgåelse og de efterfølgende forhandlinger. Vi har ikke kunnet forstå, at sælger trak tiden ud, men det er åbenbart det, der har været meningen fra sælgers side. Den 22. maj får vi en mail fra grundsælger om, at en ændret holdning fra Københavns Kommune om at imødekomme grundsælgers ønske om at ændre udlæg af erhvervslokaler til boliger, så lokalplanens krav fastholdes, har gjort, at de ikke kan gennemføre grundsalget til os. Denne begrundelse er dog ikke korrekt, idet kommunen ikke har lovet at ændre omfanget af erhvervslokaler, men kun at overveje det. Ikke desto mindre bruger grundsælger dette som grundlag for ikke at gennemføre salget til os. Grundsælger i dette forløb har været Nybolig Erhvervsmægler fra Århus, Erik Andresen med advokatfirmaet Accura. Imidlertid har vi fået en henvendelse fra Atlas Management, som har underskrevet købsaftalen, om at de ikke var indforstået med ejendomsmæglerens beslutning, og at de arbejder videre med salg af hele grun- 6

7 den til én af to mulige investorer, og at vores grundkøb indgår som en del af den samlede aftale. Atlas Management ved Anne Hegestand Ankersen indstiller salg til deres bestyrelse i denne uge, og vi afventer derfor dette for at se, hvad dette resulterer i. Vi har forbrugt i alt ca kr. i sagen indtil nu, plus del af projekt- og projekteringsomkostninger af AlmenBolig+ projektet, som er ved at blive opgjort. Bliver byggesagen til noget indgår dette i byggesagen, falder byggesagen, vil det samlede beløb skulle dækkes af dispositionsfonden. Administrationen indstiller, at Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning. 16. Indstilling vedr. Solvangcentret og anvendelsen efter nedrivning Byggeudvalget har på deres møde 18. juni 2014 behandlet sagen og takker beboerne, der har deltaget i den afholdte beboerworkshop 12. maj for deres engagement og gode ideer til bebyggelse på Solvangcentrets areal. Byggeudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender vedlagte indstilling, og at mappen Udvikling af området omkring Solvangcentret, med resultatet af beboerworkshoppen, viderebringes til TMF for eventuel indarbejdelse i færdiggørelse af forslaget til helhedsplan. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender: 1. at Solvangcentret nedrives i to etaper som beskrevet i skema A ansøgning og ansøgning om kapitaltilførsel. 2. at forslaget til helhedsplan godkendes med følgende bemærkninger: a. at der ikke skal udlægges et byggefelt i parken op ad Remisevænget Vest, byggefelt C. b. at der ikke skal etableres en trafikvej øst-vest 7

8 gennem Remiseparken der vil forbinde Stolemagerstien med Hattemagerstien. Og at mappen Udvikling af området omkring Solvangcentret, med resultatet af beboerworkshoppen, viderebringes til TMF for eventuel indarbejdelse i færdiggørelse af forslaget til helhedsplan. 17. Orientering, status på konkurssager i forbindelse med nybyggeri Der er ikke sket nyt i de forskellige sager efter Jönssons konkurs bortset fra på Taastrup Torv. På Taastrup Torv er der sket indflytning pr. 2. juni i de 12 plejeboliger til psykisk handicappede. Udearealerne omkring de 12 boliger er færdige, mens resten af boligerne og deres udearealer er under færdiggørelse. Vi har endnu ikke det fulde økonomiske overblik over sagens færdiggørelse. Vi har haft møde med en partner i CASA om et muligt økonomisk forlig, men vi må konstatere, at der er for langt mellem os. Vi har veldokumenterede krav for i alt ca. kr. 2,6 mio. kr. mod dem, mens de mener at have krav på kr. 2,2 mio. kr. mod os, hvilke ikke er dokumenterede. De var heller ikke umiddelbart til sinds at acceptere en nul-løsning. Vi skal derfor have klarlagt, hvad vi ønsker at gå efter og de vil overveje om de vil fremsætte retsligt krav mod os. Der vil blive orienteret nærmere om sagen på bestyrelsesmødet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Ansøgning fra Vestergården 3 om støtte til skimmelsag I mellem Vestergården 3 og Vestergården 1 er der en sammenbygning, der hører med til Vestergården 3. 8

9 Sammenbygningen er ikke så dyb som de andre bygninger og i stueetagen fører stien igennem sammenbygningen. I sammenbygningen er der på de to etager, 1. og 2. sal, et værelse der hører til en treværelses lejlighed i Vestergården 3. Til adkomstsiden af bygningen er der et vindue til værelserne, mens facaden til gårdsiden af mellembygningen er uden vinduer. Facaden til gårdsiden har i mange år givet problemer i forhold til skimmelangreb inde i lejligheden især på 1. sal. På driftskontoret husker man det, som om at der altid har været problemer med skimmelsager fra den facadevæg. Der har også været foretaget afrensning af skimmelangreb i lejligheden flere gange og senest for et par år siden, blev der afrenset skimmel på væggen og der blev opsat en ekstra dampspærre, idet vi antog at det var på grund af utæt dampspærre i facaden at skimmelangrebene kom. Uden på den ekstra dampspærre blev der opsat en ekstra gipsplade, og beboerne fik besked om ikke at ophænge noget på væggen, der gennembrød dampspærren. Dette hjalp dog ikke, og sidste år kom der et endnu værre skimmelangreb. Derfor blev der foretaget et destruktivt indgreb fra Wessberg Rådgivende Ingeniører. Det destruktive indgreb viste, at der ikke var isolering nok i konstruktionen af ydervæggen, heller ikke efter reglerne da Vestergården 3 blev opført. Desuden var der stålkonstruktioner i væggen, som leder kulden direkte ind i konstruktionen, og betondæk mellem etagerne og betonvæg mod eksisterende bygning i Vestergården 1 lå meget yderligt, kun dækket af ca. 25 mm isolering. Dermed blev kulden ledt ind i konstruktionen og det har givet underafkøling af den indvendige væg, hvilket igen har ført til dannelse af kondens på væggen. 9

10 Facaden blev derfor udvendigt efterisoleret med ekstra 145 mm. Isolering, så der blev sikret en ordentlig kuldebrosisolering af betondæk og væg. Denne ekstraisolering har nu givet sikkerhed for, at der ikke igen opstår skimmelproblemer som følge af facadens for dårlige isolering. Afdelingen er mere end 20 år gammel og derfor dækker Byggeskadefonden ikke. Omkostningerne har i alt udgjort kr. Det har til gengæld været en omkostningstung udbedring for den lille afdeling og derfor søger Vestergården 3 om støtte fra Bestyrelsen til dækning af efterisoleringen i alt ,88 kr. Heri er ikke medregnet udgifter til tidligere udbedringer. Vestergården 3 er en lille nyere afdeling med 33 lejligheder opført i 1989, og med en forholdsvis høj husleje på kr./kvm./år Administrationen indstiller, at Bestyrelsen drøfter, om man vil imødekomme ansøgningen om støtte via dispositionsfonden til udbedringsarbejdet på kr Indstilling vedr. garanti for dækning af projekteringsudgifter i forbindelse med Helhedsplan for Egeløvparken, hvis sagen ikke gennemføres Det er aftalt, at arbejdet med en helhedsplan for Egeløvparken igangsættes i efteråret Der har dog været afholdt et formøde, og i den forbindelse er det aftalt, at visse tekniske undersøgelser kan i gangsættes allerede lige efter sommerferien. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der afsættes kr. inkl. moms til udlæg for udarbejdelse af forundersøgelser og senere projektforslag jf. bestyrelsens beslutning om udlæg i forbindelse med fremtidssikringssager fra 21. juni I 2012 blev afdelingens lette facader renoveret, men flere bygningsdele trænger til udskiftning eller renove- 10

11 ring. Derfor ønsker afdelingsbestyrelsen at få udarbejdet en helhedsplan. Mulige projekter er blandt andet: Udbedring af udtjente fuger i murværk Udskiftning af udtjente paptage Samlet udskiftning af badeværelser, hvis tilstand er kritisk Fælleshus i nye lokaler Nye boliger fx oven på erhverv Efter projektafklaring skal der udarbejdes en foreløbig helhedsplan. Derfor er der en række udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende økonomi. Med den principielle godkendelse af fremtidssikringssager på organisationsbestyrelsesmødet d. 21. juni 2011 er det besluttet, at bestyrelsen afholder udgifterne for fremtidssikringer over dispositionsfonden, således at afdelingerne stilles lige i forhold til muligheden for at få udarbejdet en fremtidssikring. Når og hvis sagen får bevilling fra Landsbyggefonden overføres udgifterne til byggesagen og pengene tilbagebetales til dispositionsfonden. I 1015 Egeløvparken forventes følgende udgifter: Forundersøgelser Rådgiverhonorar projektforslag inklusiv moms kr. inkl. moms Tryk, beboerinddragelse og mødeudgifter kr. inkl. moms I alt kr. inkl. moms Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der afsættes kr. til udlæg i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for 1015 Egeløvsparken. Beløbet dækkes af dispositionsfonden, men gennemføres helhedsplanen skal udlægget tilbagebetales over byggesagen 11

12 20. Indstilling vedr. garanti for dækning af projekteringsudgifter i forbindelse med Helhedsplan for Bærhaven, hvis sagen ikke gennemføres Det er aftalt at arbejdet med en helhedsplan for Bærhaven igangsættes i september Første skridt er, at der bliver udført bygningseftersyn efter sommerferien. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der afsættes kr. inkl. moms til udlæg for udarbejdelse af forundersøgelser og senere projektforslag jf. bestyrelsens beslutning om udlæg i forbindelse med fremtidssikringssager fra 21. juni Afdelingsbestyrelsen i Bærhaven ønsker at der udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. Første skridt er at få gennemført et bygningseftersyn og afholdt møde med bestyrelsen for at få overblik over hvilke projekter der fx kan indgå i helhedsplanen. Efter projektafklaring skal der udarbejdes en foreløbig helhedsplan. Derfor er der en række udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende økonomi. Med den principielle godkendelse af fremtidssikringssager på organisationsbestyrelsesmødet 21. juni 2011 er det besluttet, at bestyrelsen afholder udgifterne for fremtidssikringer over dispositionsfonden, således at afdelingerne stilles lige i forhold til muligheden for at få udarbejdet en fremtidssikring. Når og hvis sagen får bevilling fra Landsbyggefonden overføres udgifterne til byggesagen og pengene tilbagebetales til dispositionsfonden. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der afsættes kr. til udlæg i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for 3033 Bærhaven. Beløbet dækkes af dispositionsfonden, men gennemføres helhedsplanen skal udlægget tilbagebetales over byggesagen 12

13 Temadrøftelser 21. Workshops efterår 2015 Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen drøfter vedlagte tids- og procesplan for workshops til efteråret. Desuden indstilles, at bestyrelsen drøfter deltagerkreds i workshops tidspunkt for workshops organisationsbestyrelsens rolle i workshopsene workshop 8 om beboerdemokrati, hvad skal indholdet være i denne? Orientering fra udvalgene 22. Boligsocialt udvalg 23. Byggeudvalg 24. Demokrati- og kommunikationsudvalget 25. Drifts- og serviceudvalget 26. Klima- og miljøudvalget Orienteringspunkter 27. Årshjul for bestyrelsens arbejde Vedlagt bestyrelsens årshjul til orientering. Som noget nyt er der på hvert møde et tema, hvor vi henover året tager alle administrative afdelinger op til en gennemgang og drøftelse, herunder driften. Formålet er at øge gennemsigtigheden af, hvad der sker i de enkelte afdelinger. Årshjulet vil blive videre bearbejdet til bestyrelsesseminaret. Det indstilles, at Årshjulet tages til efterretning. 28. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger og erhvervslejemål/institutioner pr. 31. maj 2014, hvor det samlede lejetab udgør kr ,25. Der er ledige boliger i Egedalsvænge, Dyvekevænget 13

14 og Lampestedet I og II. I Egedalsvænge er fire ungdomsboliger ledige. Tre er lejet ud fra den 15. april En bolig er CIU i gang med at leje ud. I Dyvekevænget er en bolig ledig. Den er lejet ud fra den 15. maj På Lampestedet I er tre boliger ledige. De er alle lejet ud fra den 15. april På Lampestedet II er en bolig ledig. Den er lejet ud fra den 15. maj Der er ledige erhvervslejemål i Folehaven. De tre lejemål bliver forsøgt lejet ud via en ejendomsmægler. I Remisevænget Syd er 8 lejemål ikke forsøgt lejet ud, det samme gør sig gældende med 2 daginstitutionslejemål i Valby, da der p.t. er ved at blive lavet en vurdering af mulig benyttelse af disse. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29. Orientering vedr. budgetprognose pr. 31. marts 2014 Vedlagt budgetprognose for 2014 på baggrund af forbrug pr. 31. marts og forventningerne til resten af året. Som det fremgår på opgørelsestidspunktet forventes et overskud på ca. 1,4 mio. kr. Notat vedr. budgetprognosen er vedlagt. Det indstilles, at budgetprognosen tages til efterretning. 30. Orientering fra formand / direktion Fra formanden: Fra direktionen: Andre: 31. Eventuelt 14

15 Med venlig hilsen Steffen Morild / Bent Frederiksen 15

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00, IDA, Kalvebod Brygge Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Mødeleder: Indstillings-

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. december kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster: Suppleanterne Svend Larsen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 16. september 2016 lørdag den 17. september 2016 Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic,

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann, (ref),

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Fredag 19. september kl. 16.00 til lørdag den 20. september kl. 16.00 2014 Schäffergården, Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00, IDA, Kalvebod Brygge Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Jan Kjello Andersen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref) Afbud: Susan

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 2. juli 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, (Martin Baden fra punkt 3), Morten Boje, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (referent)

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (Ref.), Mette Thiberg

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Jimmi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Fredag, den 6. september 2013 kl. 16.00, Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Onsdag den 15. december 2010 kl. 16.30 Sted: Afbud: Parkvænget 25, Pavillonerne, Roskilde Bjarne Andersen 10.10.01 Off Opfølgning fra sidste møde

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. december 2010 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 110, 7. december 2015 kl i bestyrelseslokalet, Adelgade 107, 5400 Bogense.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 110, 7. december 2015 kl i bestyrelseslokalet, Adelgade 107, 5400 Bogense. Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 110, 7. december 2015 kl. 16.00 i bestyrelseslokalet, Adelgade 107, 5400 Bogense. Til stede: Fra bestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Klaus Bentzen, Hans

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Fredag/lørdag den 7. / 8. september 2012 kl. 16.00 Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Kbh S. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen,

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl. 16.00, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: (JN) Joan Nielsen (SJ) Steen Johansen TP) Teddy Pedersen (SI) Susse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 8. september 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere