Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl , K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder: Indstillings- og drøftelsespunkter 1.. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 17. december 2013 og 27. januar er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste). Referat af forretningsudvalgsmøde den 2. og 6. december 2013 samt 10. februar 2014 er vedlagt til orientering. 2. Revisionsprotokol Siden bestyrelsesmøde den 17. december er der indskrevet en række revisionsprotokoller vedr. byggeregnskaber. Byggeregnskaber i forbindelse med helhedsplanen i Urbanplanen Helhedsplanen omfatter Remisevænget Øst, Remisevænget Nord, Hørgården 1 og 2 samt de to mindre sager ombygning af Hjulmagerstien 18 i Remisevænget Øst og opførelse af Aktivitetshuset i Hørgården. Byggesagen er lagt an som én stor byggesag, idet det var de samme arbejder, der skulle udføres i alle fire afdelinger. Arbejderne bestod overordnet set af en byggeskadesag, som var nye facader, en miljøsag, der hovedsageligt var friarealer, forbedringer og altaner, der bestod af en procentdel af helhedsplanen og nye altaner i tilvalg samt en sag om nye vinduer. Derudover blev Hjulmagerstien 18 udført som et tillægsprojekt til helhedsplanen, mens Aktivitetshuset blev udbudt som et helt særskilt projekt. Vi har, inden de endelige byggeregnskaber blev udarbejdet, holdt møder med Landsbyggefonden for at sikre os, at vi kunne få godkendt byggeregnskaber og skema C på helhedsplanen. Vi har også holdt møder 1

2 med Center for Bydesign for at forklare, hvordan sagerne og det samlede byggeregnskab er bygget op, således at sagsbehandlingen lettes.. Revisionen har gennemgået alle sagerne og har udarbejdet Revisionsprotokollater på samtlige sager til Organisationsbestyrelsens godkendelse. Protokollaterne indeholder ikke forbehold. Huslejekonsekvenser: Der er løbende varslet de godkendte huslejeforhøjelser efterhånden, som byggesagen skred frem, og afdelingerne blev færdige. Afdeling Helhedsplan kr./kvm. Gns. Husleje pr Remisevænget 72,77 737,91 Øst Remisevænget 64,97 699,55 Nord Hørgården 1 35,47 806,57 Hørgården 2 10,53 842,03 Administrationen indstiller, at Bestyrelsen godkender de reviderede byggeregnskaber samt at Revisionsprotokollaterne tages til efterretning og underskrives. Nybyggeri, Dorteavej Bestyrelsen har tidligere godkendt at foreningen skulle opføre 51 Almenbolig+ boliger på Dorteavej i København NV. Byggeriet var oprindeligt planlagt afleveret til indflytning 1. oktober, men på grund af et godt forløb blev boligerne allerede afleveret til indflytning 1. august Det betød, at boligerne blev ibrugtaget henover perioden 1. august til 15. oktober. Byggeriet havde et skema B tilsagn på 104,2 mio. kr. Byggeriet er imidlertid blevet billigere, idet skema C viser en anskaffelsessum på 100,3 mio. kr. 2

3 Revisionen har afsluttet sin revision af byggesagen og på baggrund heraf er der udarbejdet vedhæftede revisionsprotokol, som er forsynet med en blank påtegning. Dog skal der henvises til punkt 2.1 i protokollen, hvor revisionen påpeger måden, byggesagshonoraret opgøres på og at lån først er hjemtaget primo december selv om sidste indflytning er den 15. oktober. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet og tager revisionsprotokol til efterretning og underskriver protokollen. 3. Drøftelse, Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen drøftede på sit konstituerende møde den 11. juni bestyrelsesvederlaget for den kommende sæson. Bestyrelsen godkendte, at honorarstrukturen fra foregående periode fastholdes til udgangen af Honorarstrukturen vil blive taget op på bestyrelsesmødet i december, med henblik på eventuelle korrektioner i Punktet blev imidlertid udsat og blev ikke behandlet på december mødet. Forretningsudvalget ønsker nu en drøftelse af vederlaget. Det kan i øvrigt oplyses, at der er ca. 572 t.kr. til fordeling i 2014 og at der i vedlagte fordeling udloddes 552 t.kr. til bestyrelsen i Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter bestyrelsesvederlagets fordeling. 4. Drøftelse, Kommende bestyrelsesseminar den 22. februar og formandsmøde 1. marts Bestyrelsen har tidligere godkendt de to arrangementer. På baggrund heraf har formanden og den administrerende direktør sammen med Karsten Bonde fra Center for Ledelse aftalt, at de to arrangementer skal munde ud i en fælles erkendelse vedrørende rigets tilstand og gerne nå frem til en prioritering af indsatser de kommende år. 3

4 Til bestyrelsesseminaret er der udsendt en mail, hvor deltagerne bedes pege på tre styrker og tre svagheder. Disse udsagn vil danne baggrund for arbejdet den 22. februar, hvor også ledergruppen deltager. Formanden vil på bestyrelsesmødet orientere nærmere om de to arrangementer. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter formandsmødet og tager orienteringen 5. Drøftelsen, Beretning 2013 Vedlagt udkast til indhold i beretning til drøftelse. 6. Drøftelse, Repræsentantskabsmøde 27. maj Repræsentantskabsmødet den 27. maj er et traditionelt repræsentantskabsmøde med beretning, årsregnskab og valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til planlægningen indstilles, at bestyrelsen drøfter det kommende repræsentantskabsmøde. 7. Opfølgning Egedalsvænge inkl. DR april Bestyrelsen drøftede på sit ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. januar situationen i Egedalsvænge. I forbindelse hermed besluttede bestyrelsen at meddele afdelingsbestyrelsen en række krav, hvis der fortsat skal samarbejdes. Der har den 10. februar været afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, hvor kravene blev afleveret. Afdelingsbestyrelsen accepterede de opstillede krav. Der vil på bestyrelsesmødet blive redegjort for mødet. Til bestyrelsens orientering kan i øvrigt oplyses, at DR dokumentar er i gang med optagelser til et program, som vil blive vist i april (programmet vil gå bag juletræssagen i december 2012). Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4

5 8.. Indstilling, Forvaltningsrevision inkl. opfølgning på konkrete mål 3B udarbejder hvert år en forvaltningsrevision, der dokumenterer over for revisionen, hvordan 3B arbejder med sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. En vigtig del af forvaltningsrevisionen er opfølgningen på 3B s konkrete mål, som bestyrelsen vedtog i maj Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til forvaltningsrevision samt status på de konkrete mål. 9. Indstilling, Evaluering af udlejningsaftalen med Københavns Kommune efter møderne med afdelingsbestyrelserne inkl. kontaktpersonordning, herunder indstilling om ændring af udlejningen i Folehaven I henhold til vedlagte overblik over evaluering af 3B s fleksible anvisning i Københavns kommune, aftaler og resultater, fordelt på områder og afdelinger er det allerede nu nødvendigt at ændre antallet af udlejninger efter de fleksible kriterier i Folehaven. Årsagen er, at der er en støt stigende ledighed og flere langtidsledige boende i afdelingen, og tilflyttere tjener mindre end fraflyttere Udviklingen er ikke stabil i Folehaven, mens øvrige afdelinger er stabile. Derfor skal Folehaven drøftes specifikt med kommunen, her kan man overveje at leje mere ud til fleksibel udlejning. I den nuværende aftale bliver 3 udlejninger ud af 9 lejet ud via fleksible kriterier, det indstilles, at det bliver ændret til 4 ud af 9 udlejninger indtil den nuværende aftale udløber. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender indstillingen. 5

6 Byggesager 10.. Nybyggerier Som vi beskrev i indstillingen til mødet d. 17. december 2013, så har vi bedt om bistand fra rådgivere og advokat til at få anmeldt sagerne til konkursboet. Det er en kompliceret og tidskrævende proces, idet vi skal have gennemgået sagerne og prissat de udeståender der er, og endvidere skal vi have beskrevet og dokumenteret, hvorfor udeståenderne er entreprenørens ansvar. Vi har indgået forlig på Taastrup Torv med garantistiller, og vi har fået udbetalt 3,5 mio.kr. til fuld og endelig afgørelse til færdiggørelse af byggeriet. På sagerne i Høje Taastrup har vi også fået garantistillers accept af at sætte gang i udbedringen af varmeanlæggene. I Toftegård Tag og Signalgården samt Bostedet Amagerfælledvej er vi ved at færdiggøre det økonomiske krav. 11. Egedalsvænge renovering og klimaprojekt I renoveringsprojektet i Egedalsvænge har der vist sig en række ekstraarbejder og merudgifter, som skal godkendes i Landsbyggefonden. Vi har presset hårdt på entreprenøren for at få pris på, hvad ekstraarbejderne løber op i. Vi har nu fået en del tal, men endnu mangler vi besked på, om forsinkelsen i projektet giver sig udslag i ekstrakrav fra underentreprenørerne. Der er ekstraarbejder og rådgivning for 34 mio.kr. svarende til ca. 15 pct. af det godkendte budget, men den store ekstraudgift er på forureningsdelen med fjernelse af PCB, bly og kviksølv, hvor det ser ud til, vi kommer op i ca. 80 mio.kr. alene til den del. Endelig er der klimatilpasningsprojektet, som beløber sig til 22 mio.kr. Dette har Landsbyggefonden dog sagt, de vil indarbejde i sagen. 6

7 Administrationen indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen 12.. Indstilling, Hørgården 3 Ombygning til nye almene plejeboliger for Sundhedsforvaltningen På baggrund af beslutning på Bestyrelsesmøde 26. juni 2012, hvor det blev godkendt, at der ansøges om skema A til totalrenovering af afdelingen, ansøges der hermed om godkendelse af låneoptagelse til gennemførelse af projektoptimeringsfasen, inden endeligt skema A tilsagn, så projektet ikke forsinkes yderligere. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der optages et lån på op til 10,5 mio.kr. til gennemførelse af projektoptimeringsfasen inden skema A tilsagn. Udgifterne indeholdes i projektet så snart der foreligger et skema A tilsagn. Temadrøftelser 13. Drøftelse, Den fremtidige organisering af administration og drift Bent Frederiksen vil på mødet give en analyse af 3B og kravene til 3B til drøftelse. Oplægget skal også ses som et oplæg til bestyrelsesseminaret lørdag den 22. februar. På baggrund af bestyrelsens beslutning om at bringe samarbejdet med Peter Juul Andersen til ophør skal bestyrelsen også drøfte, om der skal ansættes et nyt direktionsmedlem. Bent Frederiksen vil på møde give et oplæg til den videre proces, herunder rekruttering af nyt direktionsmedlem. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ovenstående. Orientering fra udvalgene 14. Boligsocialt udvalg 15. Byggeudvalg 7

8 16. Demokrati- og kommunikationsudvalget 17. Drifts- og serviceudvalget 18. Klima- og miljøudvalget Orienteringspunkter 19. Orientering vedr. Havneholmen, herunder finansieringen Byggeriet nærmer sig nu sin afslutning og der er indledt en før- afleveringsprocedure. Det ser ud til, at der er styr på færdiggørelsen. Derfor er der fastsat officiel aflevering den 28. februar kl. 11 til 12. Der vil på mødet blive orienteret nærmere om flytningen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Finansiering Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om den påtænkte finansiering af Havneholmen. Det har imidlertid vist sig, at den påtænkte finansiering ikke kunne gennemføres, da Realkredit Danmark krævede et større eget bidrag. Det betyder, at byggeriet er finansieret som følger Realkreditlån (F6) Banklån Eget bidrag t.kr t.kr t.kr. Banklånet er et 20 årigt banklån med afdrag og realkreditlånet er et F6 lån, fordelt med 50 pct. afdrag og 50 pct. uden afdrag. Dertil kommer investeringer og finansiering af IT, inventar og flytning. Ovenstående betyder, at den disponible del af arbejdskapitalen hermed er disponeret for de kommende to til tre år. Det vurderes derfor, om der skal ske en om-disponering af udlån fra arbejdskapitalen til et udlån fra dispositionsfonden. Det indstilles, at FU tager orienteringen 8

9 20. Oversigt over inkassosager indtil fra Lindorff I henhold til vedlagt porteføljeoversigt fra Lindorff har Lindorff fra 1. juni 2007 til 31. december 2013 løbende inddrevet 3B s fordringer på afskrevne sager. Der er for tiden aktive sager og der er afsluttet 401 sager B's deltagelse i Ministeriets Hjemløsestrategi For første gang nogen sinde har Socialstyrelsen inviteret to repræsentanter fra boligorganisationerne til at deltage i evalueringen 3B v/solvejg von Barm deltager således i den projektgruppe, der er nedsat sammen med en repræsentant fra Jylland. Et af emnerne for gruppens arbejde er Housing First, der med inspiration fra USA handler om, at hvis der tidligt i et forløb etableres en permanent boligløsning kombineret med den fornødne individuelle sociale bostøtte, er der meget større chance for at komme ud af hjemløsheden. Udfordringen er dog, at der er meget få af de billige boliger. Satspuljeordførerne har som opfølgning på Hjemløsestrategien besluttet at iværksætte et implementeringsog forankringsprojekt, der udbreder og bygger videre på Hjemløsestrategiens resultater. Projektet skal understøtte den videre udbredelse, implementering og forankring af Housing First princippet og flere forskellige bostøttemetoder i de 17 kommuner, der har været med i Hjemløsestrategien samt udbrede og implementere resultater og metoderne i andre kommuner med hjemløshedsproblemer. I den anledning er der etableret en faglig følgegruppe, der kan bidrage til at kvalificere udbredelsesprojektet. Projektperioden er fra den 1. oktober 2013 til 31.december

10 Ved sammensætningen af den faglige følgegruppe har det dels været en vigtig overvejelse at sikre kontinuitet i forhold til at bygge videre på den faglige følgegruppes arbejde under Hjemløsestrategien dels i øvrigt at sikre så bred repræsentation fra relevante nye aktører inden for området som muligt. Følgende organisationer/repræsentanter deltager i den faglige følgegruppe: Sand SBH Rådet for socialt udsatte Gruppen af efterforsorgsmedarbejdere ved 110 boformer Kommunernes Landsforening Arbejdsmarkedsstyrelsen Boligforeningen 3B Østjysk Bolig Aarhus Centerlederforeningen SFI Socialstyrelsen Kontoret for Udsatte og Civilsamfund, social-, børne- og integrationsministeriet 22. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger, erhvervslejemål/institutioner og forbrug for kommunalt anviste boliger i Herlev pr. 31. december 2013, hvor det samlede lejetab udgør kr ,94. Der er ledige boliger i Toftegård Tag, Ved Rosenhaven, Teglværkshaven, Lampestedet I og II. I Toftegård Tag er en bolig ledig. Den er lejet ud fra den 15. januar Den har været i tilbud flere gange, sendt til godkendelse hos kommunen flere gange og flere lejekontrakter er sendt. Indflytningsdatoen på boligerne er ændret mange gange pga. byggesagen. Boligen har ligeledes flere skrå vægge end de andre boliger. 10

11 I Teglværkshaven er en bolig ledig. Den er lejet ud fra den 1. januar Den har været i tilbud flere gange. Årsagen er bl.a., at der er foretaget flere råderetsarbejder i lejemålet. På Lampestedet I er ni boliger ledige. En af disse boliger er lejet ud fra den 1. november, to boliger er lejet ud fra den 15. december, tre boliger er lejet ud fra den 1. februar, og en er lejet ud fra den 15. februar. De resterende to boliger er i tilbud til ansøgerne på ventelisten. På Lampestedet II er syv boliger ledige. Fire boliger er lejet ud fra den 15. december og en bolig er lejet ud fra den 1. januar. De resterende to er i tilbud til ansøgerne på ventelisten. Der er ledige erhvervslejemål i Folehaven. De tre lejemål bliver forsøgt lejet ud. I Remisevænget Syd er 8 lejemål ikke forsøgt lejet ud, det samme gør sig gældende med 2 daginstitutionslejemål i Valby, da der p.t. er ved at blive lavet en vurdering af mulig benyttelse af disse. 23. Status Strategi2015 Den vedlagte porteføljeoversigt viser aktuel status på de enkelte projekter på 3Bs udviklingsplan. Ledergruppen laver løbende opfølgning på projekterne næste gang på 1-dags seminar primo marts. Administrationen indstiller, at, at bestyrelsen tager orienteringen 24. Aktivitetspuljen 2013 Aktivitetspuljen udgjorde primo 2013 i alt kr. og med årets samlede indbetalinger på kr. er der kr. til rådighed. Der er i 2012 disponeret i alt kr., der endnu 11

12 ikke er udbetalt. Tilsvarende er der disponeret i alt kr. pr. 31. december Heraf er udbetalt kr. Disponibel saldo udgør derfor kr. pr. 31. december Opgørelse trækningsretssager inkl. opgørelse over disponeret i 4. kvartal 2013 Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Forretningsudvalget bemyndiges til at behandle og godkende trækningsretsansøgninger inden for rammerne af foreningens politik. Forretningsudvalget orienterer hvert kvartal om, hvad der er givet tilsagn om. I dette kvartal er der i Forretningsudvalget givet tilsagn om følgende sager: 3032 Folehaven, Køkken og bad 6, kr Folehaven, Pilotprojekt indvendig efterisolering, kr Søbyvej, kr Helhedsplan, kr. (samt kapitaltilførsel på 5 * kr. 3B s andel udgør kr.) Da trækningsretten må disponeres 5 år frem, er der fortsat en disponibel saldo på kr. (ultimo 2018) 26. Investeringsopfølgning 4. kvartal 2013 Der henvises til vedlagte bilag, der viser status og oversigt over investeringsafkast pr. 31. december. Nettoafkastet pr. 31. december udgør mellem 0,58 og 1,05 pct. Dette svarer til gennemsnitlig 0,8 pct. Benchmark udgør -0,67 pct. Det gennemsnitlige afkast pr. 31. december er altså 1,47 pct. bedre end benchmark, hvilket er tilfredsstillende. 12

13 Investeringsopfølgningen viser også opgjort p.a. og korrigeret varighed. til efterretning samt at de 3 PM-aftaler fastholdes i Fraflytninger 2013 Til bestyrelsens orientering er vedlagt statistik over fraflytningsprocent for alle familie-, ungdomsboliger og ældreboliger; hvoraf det fremgår, at der i 2013 har været fraflytninger samt at fraflytningsprocenten var 10,31 %. Fraflytningsprocenten har i: 2013 været 10,31 % 2012 været 11,36 % 2011 været 11,42 % 2010 været 11,5 % 2009 været 12,3 % 2008 været 11,0 % I forhold til 2012 har der i 2013 været 113 færre fraflytninger svarende til et fald på 1,05 % Årsagen til faldet i fraflytninger og faldet i fraflytningsprocenten er, at der ligeledes har været 405 boliger, som er taget i brug i slutningen af 2011 og i løbet af 2013: Bostedet Amagerfælledvej 75 boliger Signalgården 53 boliger Kongsgården 30 boliger Møllergården 10 boliger Teglværkshaven 60 boliger Dortheavej 51 boliger Toftegård Tag 21 boliger Lampestedet I 46 boliger Lampestedet II 59 boliger 13

14 28. Indflytninger 2013 Til bestyrelsens orientering er vedlagt statistik over indflytninger for alle familieboliger i Der har været indflytninger fordelt som nedenfor: 267 boliger er lejet ud efter den interne/eksterne venteliste 326 boliger er lejet ud efter fleksibel udlejning 370 boliger er anvist til kommunerne 1 bolig er tilbudt Byfornyelsen i København 44 boliger er overtaget ved bytning 3 boliger er lejet ud til tidligere beboere, der i forbindelse med deres fraflytning har ønsket et Boliggarantibevis i 3B 26 boliger er lejet ud til genhusning i Egedalsvænge, Herlevgårdsvej og på Australiensvej I forhold til 2012 har der været 35 flere indflytninger i Der er ligeledes taget flere boliger i brug i 2011, 2012 og I forhold til 2012 har der været 23 færre boliger som er lejet ud efter den interne/eksterne venteliste 68 flere boliger som er lejet ud efter fleksibel udlejning 43 færre boliger som er anvist til kommunerne - samme antal boliger som er tilbudt Byfornyelsen i København 8 flere boliger som er overtaget ved bytning 1 færre boliger som er lejet ud til tidligere beboere, der i forbindelse med deres fraflytning har ønsket et Boliggarantibevis i 3B 26 flere boliger er blevet lejet ud til genhusning i 3B Der er i 2012 indgået en ny anvisningsaftale med Herlev Kommune, den er bl.a. årsagen til at der er en større andel af udlejninger efter fleksibel udlejning, færre udlejninger til intern/ekstern ventelisten og antal boliger der er anvist til kommunerne. Årsagen til at der er forskel i antallet af indflytninger via den intern/ekstern, fleksible venteliste, kommunale 14

15 anvisninger, boliger som er anvist via byfornyelsen og bytninger, er, at der er forskellige udlejningsaftaler med kommunerne Restancer og udsættelser 4. kvartal 2013 Af vedlagte oversigt fremgår det, at der i 2013 er sendt: rykker 1 (påkrav) rykker 2 (ophævelsesskrivelser) 200 rykker 3 (lejere som er overgivet til advokat) 41 er udsat af deres bolig (10 stk. havde dog afleveret opsigelse/nøgler, inden fogeden kom). I forhold til 2012 har der i 2013 været sendt: 328 færre rykker 1 (påkrav) 79 færre rykker 2 (ophævelsesskrivelser) 29 færre rykker 3 (lejere som er overgivet til advokat) 31 færre er udsat af deres bolig (9 færre havde afleveret opsigelse/nøgler, inden fogeden kom). Der er udsættelsessager, som vi stadig ikke vil forhindre. Det gælder fx klagesager i forbindelse med husordensager og ulovlig fremleje i de pågældende afdelinger. I disse situationer fastholder 3B med vilje sagerne, til lejer bliver sat ud med fogeden. Lovændringer omkring betaling af husleje fra 1. januar Fra denne dato er løbedagene på betaling af husleje forsvundet, hvilket måske har medført, at 3B har sendt færre rykker i Der har ligeledes været 405 boliger, som er taget i brug fra 2011 til 2013, og disse har ikke medført at antallet af fremsendte rykkere er steget. 15

16 30. Orientering fra formand / direktion Fra formanden: Udpegning til kredsene Fra direktionen: Andre: 31. Eventuelt 16

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Fredag, den 6. september 2013 kl. 16.00, Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. december kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster: Suppleanterne Svend Larsen,

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Fredag 19. september kl. 16.00 til lørdag den 20. september kl. 16.00 2014 Schäffergården, Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Fredag/lørdag den 7. / 8. september 2012 kl. 16.00 Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Kbh S. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen,

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann, (ref),

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00, IDA, Kalvebod Brygge Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Mødeleder: Indstillings-

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Organisationsbestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz og Rikke Linnemann

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref) Afbud: Susan

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster: Revisionsinstituttet

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen (Bilal Turan fra pkt. 10), Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz,

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. december 2010 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00, IDA, Kalvebod Brygge Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Jan Kjello Andersen,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 16. juni 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Fredag/lørdag den 7. / 8. september 2012 kl. 16.00 Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Kbh S. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 1-2-2017 Slotsgade 20 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Lis Bentin Afbud

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 153 af 11. november 2013. 2. Revisionsprotokollat side 617. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Indhold: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 153 af 11. november 2013. 2. Revisionsprotokollat side 617. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 154, onsdag den 11. december 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (afbud) (BS) Næstformand

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere