Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl , K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel, Jens Wenzel Andreasen, Jimmi Fjord Mødeleder: Steffen Morild Indstillings- og drøftelsespunkter 1. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste) Referat af forretningsudvalgsmøde den 6. marts er vedlagt til orientering. 2. Revisionsprotokol Byggeriet af 60 Almen+ boliger i afd Teglværkshaven i Herlev blev afleveret af entreprenøren 31. august marts 2013 blev byggeregnskabet indberettet for skema C godkendelse i Herlev Kommune. Sagsbehandlingen forventes tilendebragt medio april Af Byggeregnskabet fremgår budgettal (skema B tal) og afholdte udgifter (skema C tal). Herunder en kort redegørelse for afvigelser mellem skema B budget og skema C afholdte udgifter. Byggeregnskab vedlagt. Grundudgifter: Udgifterne er blevet lidt mindre end forventet, idet grunden ikke har været så forurenet som estimeret. Håndværkerudgifter: Håndværkerudgifterne er ca kr. større end forventet. Dog er de kr., der er afsat til uderum ikke brugt endnu. Idet byggesagen er forløbet et godt stykke under budget, er der afsat til, at afdelingen kan få etableret ekstra ting i uderummet, som ikke var budgetteret. Herunder mere leg, flere cykelstativer og hegn ud mod Klausdalsbrovej (i forlængelse af støjvæg), så børn kan lege mere sikkert. 1

2 Omkostninger: Er godt 2,6 mio. kr. lavere end budgetteret, idet byggelånsrenterne har været mindre end budgetteret Gebyrer: Gebyrer er primært fastsat af kommune eller som procentdel af entrepriseudgifter, og det er derfor svært at ramme helt præcist. Gebyrer afviger med 3 pct. fra budget, hvilket ikke giver anledning til yderligere kommentarer. Samlet set er det endelige regnskab på ca. 2,2 mio. kr. under det godkendte skema B. De endelige lån er ikke hjemtaget endnu, idet vi afventer afklaring af matrikulære forhold, hvilket forventes afklaret i løbet af to til tre måneder. Revisionsprotokol er vedlagt. Revisionen er afsluttet med forbehold for, at de matrikulære forhold endnu ikke er afsluttet. Jf. ovenfor forventes dette afsluttet inden for et par måneder. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet samt at bestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Orientering, Udkast til regnskab 2012 for Boligforeningen 3B Revisionen har endnu ikke afsluttet årsrevisionen, derfor er det kun et udkast til regnskab for Boligforeningen, der er vedlagt til bestyrelsens orientering. Revisionen er dog så langt i deres arbejde, at det er administrationens vurdering, at årsresultatet vil være tæt på udkastet. Regnskabet udviser et overskud på kr., hvilket er bedre end det estimerede resultat ved seneste budgetprognose, hvor forventningen var et resultat tæt på kr. 0. Baggrunden for overskuddet er en værdiopskrivning af foreningens aktiebeholdning i Bolind med ca. 1,1 mio. kr., således at aktieposten svarer til værdien af aktien. Var det ikke sket, ville årsresultatet have været et mindre underskud på ca. 150 t.kr., svarende til seneste budgetprognose, hvorfor der henvises til denne. 2

3 Administrationen vil på mødet gennemgå regnskabet. Det endelige regnskab vil sammen med revisionsprotokol blive forelagt på bestyrelsesmøde den 16. maj, hvor revisionen også deltager. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Indstilling, Foreløbigt budget 2014 for Boligforeningen 3B Til brug for udarbejdelsen af afdelingsbudgetter 2014, er der udarbejdet vedlagte udkast til budget for 2014 for Boligforeningen 3B. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en stigning i administrationsbidrag og tillægsydelser på 2 pct. (svarende til inflationsforventningerne) Budgettet viser et overskud på t.kr., heraf udgør nettorenteoverskuddet 443 t.kr. Finansiering og konsekvenser af flytningen til Havneholmen i 1. kvartal 2014 er ikke indregnet i budgettet, derfor det store overskud. Det er vurderingen, at budgettet rummer den fornødne luft til finansieringen og driften af Havneholmen. Budgettet vil blive gennemgået på mødet. Foreningens endelige budget for 2014 fastsættes i forbindelse med bestyrelsesmøde i oktober / december På det tidspunkt kendes finansieringsomkostninger og driftsudgifterne kan fastsættes. Viser det sig, at der er plads til nedsættelse af administrationsbidraget vil dette blive foretaget. FU drøftede budgetudkastet på seneste møde og ønsker en drøftelse af budgetforudsætninger for de kommende år på bestyrelsesseminaret i september. Med ovenstående bemærkning indstiller FU det foreløbige budget til bestyrelsens godkendelse. 3

4 5. Drøftelse, Repræsentantskabsmøde 28. maj (fortsat fra sidste møde). Mødet afvikles med følgende dagsorden Valg af dirigenter o Skal vi som sidste år have både interne og eksterne dirigenter eller kun interne dirigenter? Fastlæggelse af forretningsorden, tilrettet forretningsorden vedlagt Aflæggelse af beretning Godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af budget Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer Valg af næstformand o På valg er Anders Brøgger Valg af bestyrelsesmedlemmer (5) På valg er: o Hans Peter Nielsen o Iris Gausbo o Monia Stoltz o Jan Kjello o Daniel Majgren Valg af suppleanter (4) o Kandidater? Valg af revisor o Revisionsinstituttet Delegering af kompetencer I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet en valgavis, som udsendes til repræsentantskabet sammen med øvrigt materiale én uge før repræsentantskabsmødet. Til orientering er Jimmy Fjord på valg som medarbejderrepræsentant. Valget afholdes således det på repræsentantskabsmødet kan meddeles, hvem der er valgt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter de enkelte punkter. 4

5 6. Indstilling, Servicepolitik I forlængelse af arbejdet med strategi 2015 og fastsættelsen af målene om blandt andet bedst til service har ledelse og medarbejdere arbejdet med et oplæg til servicepolitik og -værdier samt servicemål (se vedr. servicemål dagsordenpunkt 7). Emnet servicepolitik har været behandlet på medarbejderdage og lederseminarer, ligesom der er taget bestik af input fra fx afdelingsbestyrelsesundersøgelsen. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forslaget til Politik for service. 7.. Indstilling, Forvaltningsrevision / Ledelsesinformation og opfølgning på målsætninger herunder konkrete mål for B s nuværende konkrete mål er fra før arbejdet med Strategi Opfølgning på de gamle mål er vedlagt sammen med ledelsesinformationsrapport for 2012 vedlagt til orientering. På bestyrelsesseminaret i september drøftede bestyrelsen et oplæg til nye, konkrete mål for 3B. Administrationen har på baggrund af bestyrelsens input afsluttet arbejdet med konkretisering af de nye mål. De nye mål støtter mere direkte op om Strategi 2015 s fokusområder god service, gode boliger og effektiv administration. Punktet var på dagsordenen for bestyrelsens møde 21. februar 2013, hvor drøftelsen blev udsat. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender de nye konkrete mål for 3B se bilag. I september 2012 vedtog bestyrelsen et road map for det kommende års arbejde med strategiprojekter. Det nye road map sætter i intensiveret grad fokus på arbejdet med den gode service. Road map samt opdateret projektporteføljeoversigt med status på de enkelte projekter kan ses på x3b (under Oplysninger fra 3B ) 5

6 8. Drøftelse og orientering, Driftspilotprojekt FU har på baggrund af et oplæg fra Driften drøftet et muligt pilotprojekt i Driften med ændret organisering af arbejdet. Formålet med pilotprojektet er gennem en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse at opnå en bedre kvalitet i opgaveløsningen, større beboertilfredshed og medarbejdertilfredshed og med tiden også bedre mulighed for, at beboerne kan betjene sig selv. På bestyrelsesmødet giver administrationen en kort orientering om et muligt pilotprojekt. Planen er herefter at invitere en række afdelinger til at indgå i pilotprojektet. Emnet vil være på dagsordenen på områdemødet 16. april i område Vest. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til pilotprojekt. 9. Drøftelse og indstilling, Udkast forretningsorden for afdelingsbestyrelser Bestyrelsen godkendte på møde den 27. oktober 2008 en standard forretningsorden for afdelingsbestyrelser. Baggrunden var, at foreningens vedtægter på daværende tidspunkt forudsatte, at der på førstkommende møde efter afdelingsmødet fastsættes en forretningsorden. Denne bestemmelse er senere skrevet ud af vedtægterne, da den ikke er med i standard vedtægterne for almene boligorganisationer. Derfor har der i de senere år ikke været fokus på, at der vedtages en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde på det første afdelingsbestyrelsesmøde. Da vedtægterne ikke længere stiller krav om en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde, indstiller administrationen, at organisationsbestyrelsen stiller kravet. Da det kan være svært præcist at fastsætte en forretningsorden på det første møde efter afdelingsmødet, 6

7 indstiller administrationen, at organisationsbestyrelsen godkender vedlagte standardforretningsorden, som gælder, indtil afdelingsbestyrelsen eventuelt selv fastsætter en anden forretningsorden. Udkast til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde vedlagt. 10. Drøftelse og indstilling, Håndtering af afdelingsbestyrelsens udgifter Vedlagt notat der beskriver afdelingsbestyrelsens udgifter og håndteringen af disse. Såfremt bestyrelsen kan tiltræde beskrivelsen, vil de beskrevne procedurer blive indarbejdet i en forretningsgang og taget i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af budget Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter notatet og godkender de foreslåede procedurer. 11. Indstilling, Deltagelse i Helhedsplan for Mimersgadekvarteret, Rådmandsbo Vibo og KAB har inviteret 3B s afdeling 3050 Rådmandsbo med i en ansøgning om en boligsocial helhedsplan, der skal dække AKB s to afdelinger omkring Jagtvej samt Vibos fire afdelinger i Mimersgadekvarteret. Pt. er der to separate helhedsplaner, men disse skal nu slås sammen og administreres af Vibo fra Helhedsplanen kommer til at dække i alt 975 lejemål. Vibo og KAB har allerede skrevet en prækvalifikationsansøgning, som Københavns Kommune har anbefalet, og 3B har nu fået tilbudt muligheden for at koble sig på den endelige helhedsplan, som skal udarbejdes i foråret 2013 og afleveres til Københavns Kommune 15. maj. Afdelingsbestyrelsen og driften i Rådmandsbo har gennem en periode udtrykt bekymring for afdelingen, og på et afdelingsbestyrelsesmøde 22. feb bakkede afdelingsbestyrelsen op om at indgå i en boligsocial indsats. 7

8 Administrationen indstiller, at 3B til dette formål af selskabets drift kan afholde ca kr. årligt i 4 år fra 2014 som del af 3B s medfinansiering at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejde med parterne og lade Vibo indsende den endelige helhedsplan (ansøgning) til Landsbyggefonden, og at organisationsbestyrelsen får den endelige helhedsplan forelagt til orientering på et møde inden sommerferien 12. Indstilling, Dokumentationspakke 2013 tids- og procesplan Boligorganisationen 3B har i 2012 været til styringsdialogmøder i de fleste af de kommuner, hvor foreningen har boligafdelinger. På baggrund heraf er der udarbejdet vedlagte opsamling med hovedkonklusioner til bestyrelsens orientering.. Til brug for de kommende styringsdialogmøder, har administrationen lavet en tids- og procesplan for arbejdet med dokumentationspakke og styringsdialog 2013 samt en plan for den interne ansvarsfordeling for udfyldelse af dokumentationspakke. Der er kun små ændringer i forhold til sidste års proces, og det er kun i forhold til hvilke afdelinger internt i administrationen, der udfylder de enkelte dele. I forhold til inddragelse af afdelingsbestyrelser er der således ingen ændringer i forhold til sidste år. Det skyldes, at der var en meget tilfredsstillende svarprocent på 75 % fra afdelingsbestyrelser og generelt tilbagemeldinger om, at spørgsmålene var vedkommende. Administrationen lægger referater fra styringsdialogmøderne op på x3b. Det gælder også referater fra 2012-møderne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender tids- og procesplan samt planen for inddragelse af afdelingsbestyrelserne. 8

9 13. Indstilling, Husdyrhold Drøftelsen fortsættes fra bestyrelsesmøde 21. februar.. Bilag: Husorden og husdyr (samme som sidst) samt Kæledyr Danmarks Statistik (nyt bilag) FU indstiller, at lejere i nybyggeri fra start må have enten en hund eller en kat. 14. Evaluering, Fælleskonference marts 2013 Administrationen indstiller, at bestyrelsen foretager en kort evaluering af konferencen på Konventum, den 16. og 17. marts Byggesager 15. Indstilling, Udbud grundkapital Københavns Kommune Københavns Kommune har med budgetaftalen for 2013 afsat 140 mio. kr. til nybyggeri af almene boliger i Pengene bliver udmøntet i fire portioner: 55 mio. kr. til billige familieboliger (partnerskab) 15 mio. kr. til ét større ungdomsboligbyggeri (partnerskab) 25 mio. kr. til alment arkitektonisk fyrtårn (arkitektkonkurrence) 45 mio. kr. til attraktive familie- og ungdomsboliger (udbud) Der henvises til vedlagte sagsfremstilling. Byggeudvalget har på møde den 11. marts drøftet byggemulighederne og indstiller til bestyrelsen at: Det godkendes at 3B indgår partnerskab med Københavns Kommune om billige boliger (Almen Bolig+) Der afsættes kr. inkl. moms til forundersøgelser og volumenstudier på grunden i Valby. De kr. dækkes af byggesagen, hvis projektet gennemføres. Såfremt sagen ikke gennemføres dækkes udgiften af dispositionsfonden 9

10 Det godkendes, at 3B indgår en ny partnerskabsaftale med KAB om AlmenBolig+ Det godkendes, at 3B deltager i Københavns Kommunes udbud af attraktive familie- og ungdomsboliger. Der afsættes kr. inkl. moms til bearbejdning af det oprindelige skitseprojekt på Teglholmen. De kr. dækkes af byggesagen, hvis projektet gennemføres. Såfremt sagen ikke gennemføres dækkes udgiften af dispositionsfonden 16. Indstilling, Skema A i forbindelse med nybyggeri i Ballerup Ballerup Kommune udbød ultimo 2012 en byggegrund med det formål at få opført etageboliger i Østerhøj Nord. På bestyrelsesmødet 10. december 2012 vedtog bestyrelsen, at 3B skulle afgive købstilbud på grunden på kr med tilhørende skema A samt at der blev afsat kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt. 3B afleverede tilbuddet til Ballerup Kommune den 7. januar 2013 og Ballerup Kommune har valgt at gå videre med 3B s projekt. Projektet Det oprindelige projekt var på 18 tre-etagers familieboliger på 115 m 2. 3B valgte at tilbyde boligerne som almindelige almene boliger eller som et AlmenBolig+projekt. Ballerup Kommune har meddelt, at de ønsker boligerne opført som almindelige almene familieboliger, som vist i skitseprojektet. Da Almenboligloven siger, at den gennemsnitlige boligstørrelse i nybyggeri dog maksimalt må være 110m 2, bliver projektet derfor bearbejdet, så der i alt kommer 20 boliger 16 tre-etagers familieboliger på ca.114 m 2 og 4 to-etagers familieboliger på ca. 84 m 2. Byggeriet opføres som 2020 lavenergibyggeri. 10

11 Tidsplan Revideret Skema A skal indsendes til Ballerup Kommune i den første uge af april. Ansøgningen forventes behandlet politisk 7. maj i Teknik- og Miljøudvalget og 27. maj i kommunalbestyrelsen. Projektet har en samlet anskaffelsessum på ca. 50 millioner. Byggeriet opføres med det maksimale rammebeløb samt energitillæg, hvilket giver en gennemsnitlig husleje på ca kr. pr. m 2 eksklusiv forbrug. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, der indsendes skema A til Ballerup Kommune på 20 familieboliger i Østerhøj Nord med en samlet anskaffelsessum på ca. 50 millioner 17. Indstilling, Prangerhuset tilskud Bestyrelsen har i september 2006 (FB og sammenlægningsbestyrelsen) godkendt støtte dels til gårdanlæg dels til problemer fra byggeriets opførelse. Gårdanlæg Udgiften til gårdanlægget var ved en fejl ikke blevet indarbejdet i anskaffelsessummen. For ikke at stille afdelingen dårligere besluttede FB, at lånet ( kr.) optages som et almindeligt realkreditlån, men hvor foreningen yder støtte svarende til at lånet havde været et støttet lån. På grund af beløbets størrelse vil det være billigere for 3B at finansiere beløbet som lån fra dispositionsfonden. Derved spares låneomkostninger og da der alligevel er forudsat ydelsesstøtte til lånet vil dette være billigst for 3B. Afdelingen skal herefter betale ydelse for lånet svarende til et støttet lån (3,67%) Vægge i bad Der er afholdt kr. i 2007 og Det er ikke muligt at hjemtage realkreditlån til dette, idet der alene er tale om et mindre beløb og der ikke foreligger egentligt regnskab. Beløbet søges derfor finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden i 3B. Der er i perioden foretaget renteberegning 11

12 af byggesagen (inkl kr.), hvorfor den samlede udgift i sagen ved udgangen af 2012 udgør kr. Renteudgiften udgør kr., som ligeledes søges finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden i 3B. Vandindtrængen i hjørnealtaner Der er p.t. afholdt kr. samt 387 kr. i rente for perioden Yderligere udgifter kan være afholdt i driften i de tidligere år. Det er fra byggeafdelingen oplyst, at de p.t. arbejder på en sag, hvor der foretages udbedring af forholdet omkring vandindtrængen i hjørnaltanerne. Det foreslås derfor at de anvendte kr. indgår i den kommende sag. Administrationen indstiller følgende: Der er tidligere i FB den 18. september 2006 indstillet og bevilget ca kr. via arbejdskapitalen til sagen: Dette er ikke effektueret og foreslås ændret til nedenstående: Der ydes lån på kr. fra dispositionsfonden til afd Prangerhuset. Afvikling sker over 30 år med en ydelse på 3,67 pct. Der ydes tilskud fra 3B s dispositionsfond på kr. til dækning af afholdte udgifter samt renter. 18. Indstilling, Brohuset Bestyrelsen har tidligere godkendt byggeregnskab for afd Brohuset. I byggeregnskabet var der afsat et reservationsbeløb, som der nu er udarbejdet regnskab for. Den endelige anskaffelsessum udgjorde kr. Heri var indeholdt reservationsbeløb på kr. Anskaffelsessummen svarer til maksimumsbeløbet for byggeriet. Københavns Kommune har ved skrivelse af 12. februar 2009 godkendt byggeregnskab med en anskaffelsessum på kr. Der er nu udarbejdet regnskab for reservationsbeløbet, som udgør kr. mere end det afsatte. Da der ikke er plads i anskaffelsessummen indstilles, at boligorganisationen afholder merudgiften over dispositionsfonden. 12

13 Baggrunden for overskridelse er, at det afsatte beløb til dækning af stempelomkostninger ikke var tilstrækkeligt på grund af ændrede beregningsregler (vurderet salgsværdi mod købesum). Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den fremkomne merudgift på kr dækkes af dispositionsfonden 19. Indstilling, Sejlhuset Bestyrelsen har tidligere godkendt byggeregnskab for afd Sejlhuset. I byggeregnskabet var der afsat et reservationsbeløb, som der nu er udarbejdet regnskab for. Den endelige anskaffelsessum udgjorde kr. Heri var indeholdt reservationsbeløb på kr. Anskaffelsessummen svarer til maksimumsbeløbet for byggeriet. Københavns Kommune har ved skrivelse af 22. oktober 2009 godkendt byggeregnskab med en anskaffelsessum på kr. Der er nu udarbejdet regnskab for reservationsbeløbet, som udgør kr. mere end det afsatte. Da der ikke er plads i anskaffelsessummen indstilles, at boligorganisationen afholder merudgiften over dispositionsfonden. Baggrunden for overskridelsen er bl.a. at landinspektørydelsen udført af Stadskonduktøren / Københavns Kommune blev betydelig mere omfangsrig end oprindeligt skønnet, at beregningen af stempelomkostninger har ændret princip fra beregning ud fra købesum til beregning ud fra vurderet salgsværdi på stemplingstidspunktet (jf. tinglysningsloven), at Københavns Kommune har trukket udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen urimeligt i langdrag, så der udover prisstigning er påløbet renter jf. kommunens særlige gebyrpolitik samt at en del af forbruget af el, vand og varme i forbindelse med indflytning / overgang til drift ikke har kunnet pålægges totalentreprenøren. 13

14 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at merforbruget på kr. dækkes af dispositionsfonden. 20. Indstilling, Havneholmen solceller og budgetudvidelse Byggeriet skrider fremad, men på grund af vinteren er byggeriet forsinket iht. tidsplanen. KPC vurderer, at forsinkelsen vil være indhentet til sommerferien, så byggeriet fortsat kan afleveres ultimo januar På grund af forsinkelsen vil det planlagte rejsegilde blive flyttet. Der arbejdes pt. på at finde en ny dato, som vil blive meddelt på bestyrelsesmødet. De sidste detaljer omkring byggeriet er også ved at være på plads. Det fælles byggeudvalg holdt møde den 7. marts, hvor der blev givet en status på projektet. I den forbindelse drøftedes specielt uderum og solceller og på baggrund heraf vil løsningen af uderum blive drøftet igen. KPC har fremsendt forslag til solceller på taget, udover det der er indeholdt i projektet. Det vil der blive arbejdet videre med. Umiddelbart er der god økonomi i solcellerne, da huset kan anvende hele energiproduktionen, skitse til placering af solceller vedlagt. Det indstilles, at der opsættes flest mulige solceller på taget. Udgiften til solceller er ikke indeholdt i anskaffelsessummen og vil blive finansieret særskilt. Bestyrelsen har tidligere godkendt en budgetudvidelse på 2,25 mio. kr. (7. september 2012) som følge af anden facadeløsning. Efterfølgende er projektet bearbejdet yderligere og tilpasset de to organisationers behov. I forbindelse hermed er der bl.a. valgt en anden gulvløsning m.m. Desuden har det vist sig, at udgiften til rådgivning har været undervurderet, hvorfor det er nødvendigt med en yderligere budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. (3B s andel), således at den samlede anskaffelsessum for 3B udgør t.kr. Der afholdes pt. licitationer på apteringsarbejderne og disse kan måske give besparelser, så budgetoverskridelsen bliver mindre. 14

15 Det vil der kunne orienteres om på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at budgetudvidelsen tages til efterretning. Orienteringspunkter 21. Personalepolitisk regnskab og trivselsmåling 2012 Administrationen udarbejder årligt et personalepolitisk regnskab, som er vedlagt. Det personalepolitiske regnskab følger op på en række personalemål, herunder et lavt sygefravær (ekskl. langtidssyge udgjorde sygefraværet 2,8 pct.) og en personaleomsætning for hele 3B på 11,4 pct. Der henvises i øvrigt til regnskabet. Ultimo 2012 primo 2013 er der gennemført den årlige trivsels- / APV (psykisk) undersøgelse. Hovedkonklusionen er, at 93,6 pct. giver udtryk for, at de er enige eller helt enige i, at Jeg er godt tilfreds med at være ansat i 3B. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af vedhæftede rapport, hvor medarbejderne også peger på områder, hvor der skal arbejdes med forbedringer. I lighed med tidligere år gennemgås rapporten med medarbejderne i løbet af foråret. Her har medarbejderne mulighed for at pege på indsatsområder, der skal arbejdes med i Der vil på mødet blive foretaget en hurtig gennemgang af rapporterne. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 22. Status Drift På mødet giver Administrationen en status for driftsområdet og herunder Enkeltafdelinger med særlige udfordringer, herunder fx afdelingerne i Sydhavnen, Egedalsvænge, Vestergården 3 m.fl. 15

16 Afdelingerne i Sydhavnen har indgået samarbejdsaftale med hinanden, og der er indgået serviceaftale med alle afdelinger. Renholdelsesniveauet er forbedret. Der er indført opfølgningsliste med nogle af afdelingerne. Implementering af ny afdelingsfordeling Afdelingsfordelingen træder i kraft d. 1. april. Alle afgivende driftschefer forbereder en overdragelsespakke vedr. den enkelte afdeling Nye driftschefer tiltræder 1. april Vanløseafdelingerne: Jesper Kruuse Jacobsen er oprindeligt uddannet industrielektriker hos Primodan i Holbæk og derefter Maskinist ved Søværnets Teknikskole i København samt sergent og oversergent ved Søværnets Sergent- og grundskole. Jesper kommer fra en stilling som seniorsergent og maskinbefalingsmand på fregatten Niels Juel. Jesper har tidligere været ansat på Kongeskibet Dannebrog, Grønlands Kommando, Inspektørskibet Hvidbjørnen mm. Vestergården 3, Egeløvparken, Lampestedet samt afdelingerne i Høje-Taastrup kommune: Rene Rubæk Pape er uddannet byggetekniker og kommer fra en stilling som projektleder hos Nationalt bygningsservicefællesskab. Rene har tidligere været selvstændig som entreprenør og ansat som bygningstegner hos Kegel & Sciera og byggeleder hos Einar Kornerup. Makkerordning for driftschefer samt opfølgningsværktøjer Makkerordningen er allerede i funktion enkelte steder. Driften har besluttet en nærmere specifikation for indholdet af det typiske makkerskab. Det træder i kraft 1. april. Opfølgningslister bliver en fast bestandel for driftens arbejde med alle afdelinger. De indfases hen over sommeren og er i fuld drift forud for budgetmøderne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. 16

17 23. Helhedsplan Fuglekvarteret Den nuværende boligsociale indsats i Fuglekvarteret har tre ansatte og dækker AABs afdelinger omkring Stærevej, SABs Fynshuse, samt Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2. Blandt andet fordi Stærevej (AAB) og Vestergårdsvej (3B) er kommet på listen over særligt udsatte boligområder, har parterne fået accept til at udvide den boligsociale indsats i praksis ved at forkorte den nuværende periode med et år og anvende hele projektbudgettet i den forkortede periode. Derfor udløber den nuværende helhedsplan ultimo 2013 i stedet for ultimo 2014, og der skal allerede nu søges om en ny helhedsplan fra 2014, som kommer til at løbe fra til Administrationen forudsætter, at de årlige udgifter i den kommende indsats vil kunne holdes inden for de årlige budgetter for den nuværende indsats. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag: Fuglekvarteret orientering helhedsplan 24. Bygningseftersyn Bestyrelsen har tidligere besluttet, at 3B skal have drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle foreningens boligafdelinger. Bestyrelsen har i den forbindelse godkendt, at arbejdet udføres af 3B s byggeafdeling og at der honoreres særskilt herfor, så udgifterne hertil hviler i sig selv set over den årrække, der går med at gennemføre det i alle afdelinger. Opstarten har været besværliggjort af, at IT understøttelsen ikke har fungeret, hvorfor de første rapporter først er færdige nu og udsendt i 1. kvartal Til bestyrelsens orientering er vedlagt statusnotat for bygningseftersyn i 3B samt bekendtgørelsen om drift af almene boliger, kap

18 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger og erhvervs- og institutioner pr. 28. februar, hvor det samlede lejetab udgør kr ,24. Baggrunden for det store beløb er, at i forhold til tidligere opgørelser, er der fra 2013 også medtaget erhvervslejemål. Her udgør Solvang Centret den største udgift, men foreningen har også en udfordring med erhvervslejemålene i Folehaven. Administrationen vil til et af de kommende bestyrelsesmøder udarbejde et oplæg om udfordringerne med erhvervslejemålene i 3B s bebyggelser. Der er ledige boliger i Østerhøj, Hørgården II, Bryggergården, Sangergården II, Toftegård Tag, Vestergården I, Brohuset og Blækhuset. I Østerhøj er en bolig ledig fra 1. november Boligen er lejet ud fra 15. januar Boligen har været i tilbud til mange på ventelisten og der er foretaget ekstra markedsføring via 3B s hjemmeside for at få den lejet ud. I Hørgården II er to boliger ledige. Begge boliger er lejet ud - den ene fra 15. januar 2013 og den anden fra 1. februar Det er familieboliger, som er ommærket til ungdomsboliger, hvor de bliver lejet ud via Centralindstillingsudvalget (CIU). I Bryggergården er en ungdomsbolig ledig fra 1. januar 2013, denne er lejet ud fra den 15. januar Den var svær at leje ud via CIU på grund af fælles køkken. Boligerne skal nu bygges om, og 3B stopper derfor med at leje disse ungdomsboliger ud. I Sangergården II er en bolig ledig fra 1. januar Boligen er lejet ud fra den 15. februar. Den har været i tilbud mange gange. Toftegård Tag, som er en ny boligafdeling, er der to boliger ledige fra den 1. marts 2013, indflytningsdato- 18

19 en har været ændret nogle gange, hvilket bl.a. er årsagen til, at nogle har sagt nej tak til boligerne. I Vestergården I er en bolig ledig, den har været sendt i tilbud mange gange, og der har været sendt lejekontrakt til underskrift. Årsagen til at den ikke kan lejes ud, er ikke bekendt da ansøgerne ikke har tilkendegivet, at det kunne være boligens stand eller placering. I Brohuset er en bolig ledig fra den 1. februar 2013, den er lejet ud fra den 1. marts Den har været i tilbud til mange på ventelisten. Det er en bolig som har en dårlig placering i ejendommen. I Blækhuset er en medejerbolig ledig fra 1. februar 2013, denne har været i tilbud mange gange. Der er ledige erhvervslejemål i Folehaven, 3 lejemål bliver forsøgt lejet ud via en ejendomsmægler. I Remisevænget Syd er 8 lejemål ikke forsøgt lejet ud, og 2 daginstitutionslejemål i Valby Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Udlejning Toftegård Tag Til bestyrelsens orientering er der pr. 10. marts 2013 følgende information om de 21 boliger i Toftegård Tag: 10 boliger med indflytning 1. marts 2013 heraf: 7 boliger: Lejekontrakten er underskrevet 0 boliger: Lejekontrakten er sendt 0 boliger: Ansøgerne er sendt til godkendelse i Herlev Kommune 1 bolig: Sendt i tilbud til ansøgerne (igen) 2 boliger: Afventer lejer fra den kommunale anvisning 6 boliger med indflytning 15. april 2013 heraf: 2 boliger: Lejekontrakten er underskrevet 2 boliger: Lejekontrakten er sendt 19

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. december kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster: Suppleanterne Svend Larsen,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00, IDA, Kalvebod Brygge Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Mødeleder: Indstillings-

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (Ref.), Mette Thiberg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref) Afbud: Susan

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Fredag, den 6. september 2013 kl. 16.00, Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010 1 Deltagere fra Boligforeningen 3B: Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Per Bro og Solvejg von Barm Deltagere fra Københavns Kommune: Pia Nielsen, Diddi Thiemann Norup og Sune Skovgaard (referent) 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere