Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl , K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel, Jens Wenzel Andreasen, Jimmi Fjord Mødeleder: Steffen Morild Indstillings- og drøftelsespunkter 1. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste) Referat af forretningsudvalgsmøde den 6. marts er vedlagt til orientering. 2. Revisionsprotokol Byggeriet af 60 Almen+ boliger i afd Teglværkshaven i Herlev blev afleveret af entreprenøren 31. august marts 2013 blev byggeregnskabet indberettet for skema C godkendelse i Herlev Kommune. Sagsbehandlingen forventes tilendebragt medio april Af Byggeregnskabet fremgår budgettal (skema B tal) og afholdte udgifter (skema C tal). Herunder en kort redegørelse for afvigelser mellem skema B budget og skema C afholdte udgifter. Byggeregnskab vedlagt. Grundudgifter: Udgifterne er blevet lidt mindre end forventet, idet grunden ikke har været så forurenet som estimeret. Håndværkerudgifter: Håndværkerudgifterne er ca kr. større end forventet. Dog er de kr., der er afsat til uderum ikke brugt endnu. Idet byggesagen er forløbet et godt stykke under budget, er der afsat til, at afdelingen kan få etableret ekstra ting i uderummet, som ikke var budgetteret. Herunder mere leg, flere cykelstativer og hegn ud mod Klausdalsbrovej (i forlængelse af støjvæg), så børn kan lege mere sikkert. 1

2 Omkostninger: Er godt 2,6 mio. kr. lavere end budgetteret, idet byggelånsrenterne har været mindre end budgetteret Gebyrer: Gebyrer er primært fastsat af kommune eller som procentdel af entrepriseudgifter, og det er derfor svært at ramme helt præcist. Gebyrer afviger med 3 pct. fra budget, hvilket ikke giver anledning til yderligere kommentarer. Samlet set er det endelige regnskab på ca. 2,2 mio. kr. under det godkendte skema B. De endelige lån er ikke hjemtaget endnu, idet vi afventer afklaring af matrikulære forhold, hvilket forventes afklaret i løbet af to til tre måneder. Revisionsprotokol er vedlagt. Revisionen er afsluttet med forbehold for, at de matrikulære forhold endnu ikke er afsluttet. Jf. ovenfor forventes dette afsluttet inden for et par måneder. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet samt at bestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Orientering, Udkast til regnskab 2012 for Boligforeningen 3B Revisionen har endnu ikke afsluttet årsrevisionen, derfor er det kun et udkast til regnskab for Boligforeningen, der er vedlagt til bestyrelsens orientering. Revisionen er dog så langt i deres arbejde, at det er administrationens vurdering, at årsresultatet vil være tæt på udkastet. Regnskabet udviser et overskud på kr., hvilket er bedre end det estimerede resultat ved seneste budgetprognose, hvor forventningen var et resultat tæt på kr. 0. Baggrunden for overskuddet er en værdiopskrivning af foreningens aktiebeholdning i Bolind med ca. 1,1 mio. kr., således at aktieposten svarer til værdien af aktien. Var det ikke sket, ville årsresultatet have været et mindre underskud på ca. 150 t.kr., svarende til seneste budgetprognose, hvorfor der henvises til denne. 2

3 Administrationen vil på mødet gennemgå regnskabet. Det endelige regnskab vil sammen med revisionsprotokol blive forelagt på bestyrelsesmøde den 16. maj, hvor revisionen også deltager. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Indstilling, Foreløbigt budget 2014 for Boligforeningen 3B Til brug for udarbejdelsen af afdelingsbudgetter 2014, er der udarbejdet vedlagte udkast til budget for 2014 for Boligforeningen 3B. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en stigning i administrationsbidrag og tillægsydelser på 2 pct. (svarende til inflationsforventningerne) Budgettet viser et overskud på t.kr., heraf udgør nettorenteoverskuddet 443 t.kr. Finansiering og konsekvenser af flytningen til Havneholmen i 1. kvartal 2014 er ikke indregnet i budgettet, derfor det store overskud. Det er vurderingen, at budgettet rummer den fornødne luft til finansieringen og driften af Havneholmen. Budgettet vil blive gennemgået på mødet. Foreningens endelige budget for 2014 fastsættes i forbindelse med bestyrelsesmøde i oktober / december På det tidspunkt kendes finansieringsomkostninger og driftsudgifterne kan fastsættes. Viser det sig, at der er plads til nedsættelse af administrationsbidraget vil dette blive foretaget. FU drøftede budgetudkastet på seneste møde og ønsker en drøftelse af budgetforudsætninger for de kommende år på bestyrelsesseminaret i september. Med ovenstående bemærkning indstiller FU det foreløbige budget til bestyrelsens godkendelse. 3

4 5. Drøftelse, Repræsentantskabsmøde 28. maj (fortsat fra sidste møde). Mødet afvikles med følgende dagsorden Valg af dirigenter o Skal vi som sidste år have både interne og eksterne dirigenter eller kun interne dirigenter? Fastlæggelse af forretningsorden, tilrettet forretningsorden vedlagt Aflæggelse af beretning Godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af budget Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer Valg af næstformand o På valg er Anders Brøgger Valg af bestyrelsesmedlemmer (5) På valg er: o Hans Peter Nielsen o Iris Gausbo o Monia Stoltz o Jan Kjello o Daniel Majgren Valg af suppleanter (4) o Kandidater? Valg af revisor o Revisionsinstituttet Delegering af kompetencer I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet en valgavis, som udsendes til repræsentantskabet sammen med øvrigt materiale én uge før repræsentantskabsmødet. Til orientering er Jimmy Fjord på valg som medarbejderrepræsentant. Valget afholdes således det på repræsentantskabsmødet kan meddeles, hvem der er valgt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter de enkelte punkter. 4

5 6. Indstilling, Servicepolitik I forlængelse af arbejdet med strategi 2015 og fastsættelsen af målene om blandt andet bedst til service har ledelse og medarbejdere arbejdet med et oplæg til servicepolitik og -værdier samt servicemål (se vedr. servicemål dagsordenpunkt 7). Emnet servicepolitik har været behandlet på medarbejderdage og lederseminarer, ligesom der er taget bestik af input fra fx afdelingsbestyrelsesundersøgelsen. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forslaget til Politik for service. 7.. Indstilling, Forvaltningsrevision / Ledelsesinformation og opfølgning på målsætninger herunder konkrete mål for B s nuværende konkrete mål er fra før arbejdet med Strategi Opfølgning på de gamle mål er vedlagt sammen med ledelsesinformationsrapport for 2012 vedlagt til orientering. På bestyrelsesseminaret i september drøftede bestyrelsen et oplæg til nye, konkrete mål for 3B. Administrationen har på baggrund af bestyrelsens input afsluttet arbejdet med konkretisering af de nye mål. De nye mål støtter mere direkte op om Strategi 2015 s fokusområder god service, gode boliger og effektiv administration. Punktet var på dagsordenen for bestyrelsens møde 21. februar 2013, hvor drøftelsen blev udsat. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender de nye konkrete mål for 3B se bilag. I september 2012 vedtog bestyrelsen et road map for det kommende års arbejde med strategiprojekter. Det nye road map sætter i intensiveret grad fokus på arbejdet med den gode service. Road map samt opdateret projektporteføljeoversigt med status på de enkelte projekter kan ses på x3b (under Oplysninger fra 3B ) 5

6 8. Drøftelse og orientering, Driftspilotprojekt FU har på baggrund af et oplæg fra Driften drøftet et muligt pilotprojekt i Driften med ændret organisering af arbejdet. Formålet med pilotprojektet er gennem en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse at opnå en bedre kvalitet i opgaveløsningen, større beboertilfredshed og medarbejdertilfredshed og med tiden også bedre mulighed for, at beboerne kan betjene sig selv. På bestyrelsesmødet giver administrationen en kort orientering om et muligt pilotprojekt. Planen er herefter at invitere en række afdelinger til at indgå i pilotprojektet. Emnet vil være på dagsordenen på områdemødet 16. april i område Vest. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til pilotprojekt. 9. Drøftelse og indstilling, Udkast forretningsorden for afdelingsbestyrelser Bestyrelsen godkendte på møde den 27. oktober 2008 en standard forretningsorden for afdelingsbestyrelser. Baggrunden var, at foreningens vedtægter på daværende tidspunkt forudsatte, at der på førstkommende møde efter afdelingsmødet fastsættes en forretningsorden. Denne bestemmelse er senere skrevet ud af vedtægterne, da den ikke er med i standard vedtægterne for almene boligorganisationer. Derfor har der i de senere år ikke været fokus på, at der vedtages en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde på det første afdelingsbestyrelsesmøde. Da vedtægterne ikke længere stiller krav om en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde, indstiller administrationen, at organisationsbestyrelsen stiller kravet. Da det kan være svært præcist at fastsætte en forretningsorden på det første møde efter afdelingsmødet, 6

7 indstiller administrationen, at organisationsbestyrelsen godkender vedlagte standardforretningsorden, som gælder, indtil afdelingsbestyrelsen eventuelt selv fastsætter en anden forretningsorden. Udkast til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde vedlagt. 10. Drøftelse og indstilling, Håndtering af afdelingsbestyrelsens udgifter Vedlagt notat der beskriver afdelingsbestyrelsens udgifter og håndteringen af disse. Såfremt bestyrelsen kan tiltræde beskrivelsen, vil de beskrevne procedurer blive indarbejdet i en forretningsgang og taget i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af budget Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter notatet og godkender de foreslåede procedurer. 11. Indstilling, Deltagelse i Helhedsplan for Mimersgadekvarteret, Rådmandsbo Vibo og KAB har inviteret 3B s afdeling 3050 Rådmandsbo med i en ansøgning om en boligsocial helhedsplan, der skal dække AKB s to afdelinger omkring Jagtvej samt Vibos fire afdelinger i Mimersgadekvarteret. Pt. er der to separate helhedsplaner, men disse skal nu slås sammen og administreres af Vibo fra Helhedsplanen kommer til at dække i alt 975 lejemål. Vibo og KAB har allerede skrevet en prækvalifikationsansøgning, som Københavns Kommune har anbefalet, og 3B har nu fået tilbudt muligheden for at koble sig på den endelige helhedsplan, som skal udarbejdes i foråret 2013 og afleveres til Københavns Kommune 15. maj. Afdelingsbestyrelsen og driften i Rådmandsbo har gennem en periode udtrykt bekymring for afdelingen, og på et afdelingsbestyrelsesmøde 22. feb bakkede afdelingsbestyrelsen op om at indgå i en boligsocial indsats. 7

8 Administrationen indstiller, at 3B til dette formål af selskabets drift kan afholde ca kr. årligt i 4 år fra 2014 som del af 3B s medfinansiering at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejde med parterne og lade Vibo indsende den endelige helhedsplan (ansøgning) til Landsbyggefonden, og at organisationsbestyrelsen får den endelige helhedsplan forelagt til orientering på et møde inden sommerferien 12. Indstilling, Dokumentationspakke 2013 tids- og procesplan Boligorganisationen 3B har i 2012 været til styringsdialogmøder i de fleste af de kommuner, hvor foreningen har boligafdelinger. På baggrund heraf er der udarbejdet vedlagte opsamling med hovedkonklusioner til bestyrelsens orientering.. Til brug for de kommende styringsdialogmøder, har administrationen lavet en tids- og procesplan for arbejdet med dokumentationspakke og styringsdialog 2013 samt en plan for den interne ansvarsfordeling for udfyldelse af dokumentationspakke. Der er kun små ændringer i forhold til sidste års proces, og det er kun i forhold til hvilke afdelinger internt i administrationen, der udfylder de enkelte dele. I forhold til inddragelse af afdelingsbestyrelser er der således ingen ændringer i forhold til sidste år. Det skyldes, at der var en meget tilfredsstillende svarprocent på 75 % fra afdelingsbestyrelser og generelt tilbagemeldinger om, at spørgsmålene var vedkommende. Administrationen lægger referater fra styringsdialogmøderne op på x3b. Det gælder også referater fra 2012-møderne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender tids- og procesplan samt planen for inddragelse af afdelingsbestyrelserne. 8

9 13. Indstilling, Husdyrhold Drøftelsen fortsættes fra bestyrelsesmøde 21. februar.. Bilag: Husorden og husdyr (samme som sidst) samt Kæledyr Danmarks Statistik (nyt bilag) FU indstiller, at lejere i nybyggeri fra start må have enten en hund eller en kat. 14. Evaluering, Fælleskonference marts 2013 Administrationen indstiller, at bestyrelsen foretager en kort evaluering af konferencen på Konventum, den 16. og 17. marts Byggesager 15. Indstilling, Udbud grundkapital Københavns Kommune Københavns Kommune har med budgetaftalen for 2013 afsat 140 mio. kr. til nybyggeri af almene boliger i Pengene bliver udmøntet i fire portioner: 55 mio. kr. til billige familieboliger (partnerskab) 15 mio. kr. til ét større ungdomsboligbyggeri (partnerskab) 25 mio. kr. til alment arkitektonisk fyrtårn (arkitektkonkurrence) 45 mio. kr. til attraktive familie- og ungdomsboliger (udbud) Der henvises til vedlagte sagsfremstilling. Byggeudvalget har på møde den 11. marts drøftet byggemulighederne og indstiller til bestyrelsen at: Det godkendes at 3B indgår partnerskab med Københavns Kommune om billige boliger (Almen Bolig+) Der afsættes kr. inkl. moms til forundersøgelser og volumenstudier på grunden i Valby. De kr. dækkes af byggesagen, hvis projektet gennemføres. Såfremt sagen ikke gennemføres dækkes udgiften af dispositionsfonden 9

10 Det godkendes, at 3B indgår en ny partnerskabsaftale med KAB om AlmenBolig+ Det godkendes, at 3B deltager i Københavns Kommunes udbud af attraktive familie- og ungdomsboliger. Der afsættes kr. inkl. moms til bearbejdning af det oprindelige skitseprojekt på Teglholmen. De kr. dækkes af byggesagen, hvis projektet gennemføres. Såfremt sagen ikke gennemføres dækkes udgiften af dispositionsfonden 16. Indstilling, Skema A i forbindelse med nybyggeri i Ballerup Ballerup Kommune udbød ultimo 2012 en byggegrund med det formål at få opført etageboliger i Østerhøj Nord. På bestyrelsesmødet 10. december 2012 vedtog bestyrelsen, at 3B skulle afgive købstilbud på grunden på kr med tilhørende skema A samt at der blev afsat kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt. 3B afleverede tilbuddet til Ballerup Kommune den 7. januar 2013 og Ballerup Kommune har valgt at gå videre med 3B s projekt. Projektet Det oprindelige projekt var på 18 tre-etagers familieboliger på 115 m 2. 3B valgte at tilbyde boligerne som almindelige almene boliger eller som et AlmenBolig+projekt. Ballerup Kommune har meddelt, at de ønsker boligerne opført som almindelige almene familieboliger, som vist i skitseprojektet. Da Almenboligloven siger, at den gennemsnitlige boligstørrelse i nybyggeri dog maksimalt må være 110m 2, bliver projektet derfor bearbejdet, så der i alt kommer 20 boliger 16 tre-etagers familieboliger på ca.114 m 2 og 4 to-etagers familieboliger på ca. 84 m 2. Byggeriet opføres som 2020 lavenergibyggeri. 10

11 Tidsplan Revideret Skema A skal indsendes til Ballerup Kommune i den første uge af april. Ansøgningen forventes behandlet politisk 7. maj i Teknik- og Miljøudvalget og 27. maj i kommunalbestyrelsen. Projektet har en samlet anskaffelsessum på ca. 50 millioner. Byggeriet opføres med det maksimale rammebeløb samt energitillæg, hvilket giver en gennemsnitlig husleje på ca kr. pr. m 2 eksklusiv forbrug. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, der indsendes skema A til Ballerup Kommune på 20 familieboliger i Østerhøj Nord med en samlet anskaffelsessum på ca. 50 millioner 17. Indstilling, Prangerhuset tilskud Bestyrelsen har i september 2006 (FB og sammenlægningsbestyrelsen) godkendt støtte dels til gårdanlæg dels til problemer fra byggeriets opførelse. Gårdanlæg Udgiften til gårdanlægget var ved en fejl ikke blevet indarbejdet i anskaffelsessummen. For ikke at stille afdelingen dårligere besluttede FB, at lånet ( kr.) optages som et almindeligt realkreditlån, men hvor foreningen yder støtte svarende til at lånet havde været et støttet lån. På grund af beløbets størrelse vil det være billigere for 3B at finansiere beløbet som lån fra dispositionsfonden. Derved spares låneomkostninger og da der alligevel er forudsat ydelsesstøtte til lånet vil dette være billigst for 3B. Afdelingen skal herefter betale ydelse for lånet svarende til et støttet lån (3,67%) Vægge i bad Der er afholdt kr. i 2007 og Det er ikke muligt at hjemtage realkreditlån til dette, idet der alene er tale om et mindre beløb og der ikke foreligger egentligt regnskab. Beløbet søges derfor finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden i 3B. Der er i perioden foretaget renteberegning 11

12 af byggesagen (inkl kr.), hvorfor den samlede udgift i sagen ved udgangen af 2012 udgør kr. Renteudgiften udgør kr., som ligeledes søges finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden i 3B. Vandindtrængen i hjørnealtaner Der er p.t. afholdt kr. samt 387 kr. i rente for perioden Yderligere udgifter kan være afholdt i driften i de tidligere år. Det er fra byggeafdelingen oplyst, at de p.t. arbejder på en sag, hvor der foretages udbedring af forholdet omkring vandindtrængen i hjørnaltanerne. Det foreslås derfor at de anvendte kr. indgår i den kommende sag. Administrationen indstiller følgende: Der er tidligere i FB den 18. september 2006 indstillet og bevilget ca kr. via arbejdskapitalen til sagen: Dette er ikke effektueret og foreslås ændret til nedenstående: Der ydes lån på kr. fra dispositionsfonden til afd Prangerhuset. Afvikling sker over 30 år med en ydelse på 3,67 pct. Der ydes tilskud fra 3B s dispositionsfond på kr. til dækning af afholdte udgifter samt renter. 18. Indstilling, Brohuset Bestyrelsen har tidligere godkendt byggeregnskab for afd Brohuset. I byggeregnskabet var der afsat et reservationsbeløb, som der nu er udarbejdet regnskab for. Den endelige anskaffelsessum udgjorde kr. Heri var indeholdt reservationsbeløb på kr. Anskaffelsessummen svarer til maksimumsbeløbet for byggeriet. Københavns Kommune har ved skrivelse af 12. februar 2009 godkendt byggeregnskab med en anskaffelsessum på kr. Der er nu udarbejdet regnskab for reservationsbeløbet, som udgør kr. mere end det afsatte. Da der ikke er plads i anskaffelsessummen indstilles, at boligorganisationen afholder merudgiften over dispositionsfonden. 12

13 Baggrunden for overskridelse er, at det afsatte beløb til dækning af stempelomkostninger ikke var tilstrækkeligt på grund af ændrede beregningsregler (vurderet salgsværdi mod købesum). Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den fremkomne merudgift på kr dækkes af dispositionsfonden 19. Indstilling, Sejlhuset Bestyrelsen har tidligere godkendt byggeregnskab for afd Sejlhuset. I byggeregnskabet var der afsat et reservationsbeløb, som der nu er udarbejdet regnskab for. Den endelige anskaffelsessum udgjorde kr. Heri var indeholdt reservationsbeløb på kr. Anskaffelsessummen svarer til maksimumsbeløbet for byggeriet. Københavns Kommune har ved skrivelse af 22. oktober 2009 godkendt byggeregnskab med en anskaffelsessum på kr. Der er nu udarbejdet regnskab for reservationsbeløbet, som udgør kr. mere end det afsatte. Da der ikke er plads i anskaffelsessummen indstilles, at boligorganisationen afholder merudgiften over dispositionsfonden. Baggrunden for overskridelsen er bl.a. at landinspektørydelsen udført af Stadskonduktøren / Københavns Kommune blev betydelig mere omfangsrig end oprindeligt skønnet, at beregningen af stempelomkostninger har ændret princip fra beregning ud fra købesum til beregning ud fra vurderet salgsværdi på stemplingstidspunktet (jf. tinglysningsloven), at Københavns Kommune har trukket udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen urimeligt i langdrag, så der udover prisstigning er påløbet renter jf. kommunens særlige gebyrpolitik samt at en del af forbruget af el, vand og varme i forbindelse med indflytning / overgang til drift ikke har kunnet pålægges totalentreprenøren. 13

14 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at merforbruget på kr. dækkes af dispositionsfonden. 20. Indstilling, Havneholmen solceller og budgetudvidelse Byggeriet skrider fremad, men på grund af vinteren er byggeriet forsinket iht. tidsplanen. KPC vurderer, at forsinkelsen vil være indhentet til sommerferien, så byggeriet fortsat kan afleveres ultimo januar På grund af forsinkelsen vil det planlagte rejsegilde blive flyttet. Der arbejdes pt. på at finde en ny dato, som vil blive meddelt på bestyrelsesmødet. De sidste detaljer omkring byggeriet er også ved at være på plads. Det fælles byggeudvalg holdt møde den 7. marts, hvor der blev givet en status på projektet. I den forbindelse drøftedes specielt uderum og solceller og på baggrund heraf vil løsningen af uderum blive drøftet igen. KPC har fremsendt forslag til solceller på taget, udover det der er indeholdt i projektet. Det vil der blive arbejdet videre med. Umiddelbart er der god økonomi i solcellerne, da huset kan anvende hele energiproduktionen, skitse til placering af solceller vedlagt. Det indstilles, at der opsættes flest mulige solceller på taget. Udgiften til solceller er ikke indeholdt i anskaffelsessummen og vil blive finansieret særskilt. Bestyrelsen har tidligere godkendt en budgetudvidelse på 2,25 mio. kr. (7. september 2012) som følge af anden facadeløsning. Efterfølgende er projektet bearbejdet yderligere og tilpasset de to organisationers behov. I forbindelse hermed er der bl.a. valgt en anden gulvløsning m.m. Desuden har det vist sig, at udgiften til rådgivning har været undervurderet, hvorfor det er nødvendigt med en yderligere budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. (3B s andel), således at den samlede anskaffelsessum for 3B udgør t.kr. Der afholdes pt. licitationer på apteringsarbejderne og disse kan måske give besparelser, så budgetoverskridelsen bliver mindre. 14

15 Det vil der kunne orienteres om på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at budgetudvidelsen tages til efterretning. Orienteringspunkter 21. Personalepolitisk regnskab og trivselsmåling 2012 Administrationen udarbejder årligt et personalepolitisk regnskab, som er vedlagt. Det personalepolitiske regnskab følger op på en række personalemål, herunder et lavt sygefravær (ekskl. langtidssyge udgjorde sygefraværet 2,8 pct.) og en personaleomsætning for hele 3B på 11,4 pct. Der henvises i øvrigt til regnskabet. Ultimo 2012 primo 2013 er der gennemført den årlige trivsels- / APV (psykisk) undersøgelse. Hovedkonklusionen er, at 93,6 pct. giver udtryk for, at de er enige eller helt enige i, at Jeg er godt tilfreds med at være ansat i 3B. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af vedhæftede rapport, hvor medarbejderne også peger på områder, hvor der skal arbejdes med forbedringer. I lighed med tidligere år gennemgås rapporten med medarbejderne i løbet af foråret. Her har medarbejderne mulighed for at pege på indsatsområder, der skal arbejdes med i Der vil på mødet blive foretaget en hurtig gennemgang af rapporterne. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 22. Status Drift På mødet giver Administrationen en status for driftsområdet og herunder Enkeltafdelinger med særlige udfordringer, herunder fx afdelingerne i Sydhavnen, Egedalsvænge, Vestergården 3 m.fl. 15

16 Afdelingerne i Sydhavnen har indgået samarbejdsaftale med hinanden, og der er indgået serviceaftale med alle afdelinger. Renholdelsesniveauet er forbedret. Der er indført opfølgningsliste med nogle af afdelingerne. Implementering af ny afdelingsfordeling Afdelingsfordelingen træder i kraft d. 1. april. Alle afgivende driftschefer forbereder en overdragelsespakke vedr. den enkelte afdeling Nye driftschefer tiltræder 1. april Vanløseafdelingerne: Jesper Kruuse Jacobsen er oprindeligt uddannet industrielektriker hos Primodan i Holbæk og derefter Maskinist ved Søværnets Teknikskole i København samt sergent og oversergent ved Søværnets Sergent- og grundskole. Jesper kommer fra en stilling som seniorsergent og maskinbefalingsmand på fregatten Niels Juel. Jesper har tidligere været ansat på Kongeskibet Dannebrog, Grønlands Kommando, Inspektørskibet Hvidbjørnen mm. Vestergården 3, Egeløvparken, Lampestedet samt afdelingerne i Høje-Taastrup kommune: Rene Rubæk Pape er uddannet byggetekniker og kommer fra en stilling som projektleder hos Nationalt bygningsservicefællesskab. Rene har tidligere været selvstændig som entreprenør og ansat som bygningstegner hos Kegel & Sciera og byggeleder hos Einar Kornerup. Makkerordning for driftschefer samt opfølgningsværktøjer Makkerordningen er allerede i funktion enkelte steder. Driften har besluttet en nærmere specifikation for indholdet af det typiske makkerskab. Det træder i kraft 1. april. Opfølgningslister bliver en fast bestandel for driftens arbejde med alle afdelinger. De indfases hen over sommeren og er i fuld drift forud for budgetmøderne. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. 16

17 23. Helhedsplan Fuglekvarteret Den nuværende boligsociale indsats i Fuglekvarteret har tre ansatte og dækker AABs afdelinger omkring Stærevej, SABs Fynshuse, samt Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2. Blandt andet fordi Stærevej (AAB) og Vestergårdsvej (3B) er kommet på listen over særligt udsatte boligområder, har parterne fået accept til at udvide den boligsociale indsats i praksis ved at forkorte den nuværende periode med et år og anvende hele projektbudgettet i den forkortede periode. Derfor udløber den nuværende helhedsplan ultimo 2013 i stedet for ultimo 2014, og der skal allerede nu søges om en ny helhedsplan fra 2014, som kommer til at løbe fra til Administrationen forudsætter, at de årlige udgifter i den kommende indsats vil kunne holdes inden for de årlige budgetter for den nuværende indsats. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag: Fuglekvarteret orientering helhedsplan 24. Bygningseftersyn Bestyrelsen har tidligere besluttet, at 3B skal have drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle foreningens boligafdelinger. Bestyrelsen har i den forbindelse godkendt, at arbejdet udføres af 3B s byggeafdeling og at der honoreres særskilt herfor, så udgifterne hertil hviler i sig selv set over den årrække, der går med at gennemføre det i alle afdelinger. Opstarten har været besværliggjort af, at IT understøttelsen ikke har fungeret, hvorfor de første rapporter først er færdige nu og udsendt i 1. kvartal Til bestyrelsens orientering er vedlagt statusnotat for bygningseftersyn i 3B samt bekendtgørelsen om drift af almene boliger, kap

18 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger og erhvervs- og institutioner pr. 28. februar, hvor det samlede lejetab udgør kr ,24. Baggrunden for det store beløb er, at i forhold til tidligere opgørelser, er der fra 2013 også medtaget erhvervslejemål. Her udgør Solvang Centret den største udgift, men foreningen har også en udfordring med erhvervslejemålene i Folehaven. Administrationen vil til et af de kommende bestyrelsesmøder udarbejde et oplæg om udfordringerne med erhvervslejemålene i 3B s bebyggelser. Der er ledige boliger i Østerhøj, Hørgården II, Bryggergården, Sangergården II, Toftegård Tag, Vestergården I, Brohuset og Blækhuset. I Østerhøj er en bolig ledig fra 1. november Boligen er lejet ud fra 15. januar Boligen har været i tilbud til mange på ventelisten og der er foretaget ekstra markedsføring via 3B s hjemmeside for at få den lejet ud. I Hørgården II er to boliger ledige. Begge boliger er lejet ud - den ene fra 15. januar 2013 og den anden fra 1. februar Det er familieboliger, som er ommærket til ungdomsboliger, hvor de bliver lejet ud via Centralindstillingsudvalget (CIU). I Bryggergården er en ungdomsbolig ledig fra 1. januar 2013, denne er lejet ud fra den 15. januar Den var svær at leje ud via CIU på grund af fælles køkken. Boligerne skal nu bygges om, og 3B stopper derfor med at leje disse ungdomsboliger ud. I Sangergården II er en bolig ledig fra 1. januar Boligen er lejet ud fra den 15. februar. Den har været i tilbud mange gange. Toftegård Tag, som er en ny boligafdeling, er der to boliger ledige fra den 1. marts 2013, indflytningsdato- 18

19 en har været ændret nogle gange, hvilket bl.a. er årsagen til, at nogle har sagt nej tak til boligerne. I Vestergården I er en bolig ledig, den har været sendt i tilbud mange gange, og der har været sendt lejekontrakt til underskrift. Årsagen til at den ikke kan lejes ud, er ikke bekendt da ansøgerne ikke har tilkendegivet, at det kunne være boligens stand eller placering. I Brohuset er en bolig ledig fra den 1. februar 2013, den er lejet ud fra den 1. marts Den har været i tilbud til mange på ventelisten. Det er en bolig som har en dårlig placering i ejendommen. I Blækhuset er en medejerbolig ledig fra 1. februar 2013, denne har været i tilbud mange gange. Der er ledige erhvervslejemål i Folehaven, 3 lejemål bliver forsøgt lejet ud via en ejendomsmægler. I Remisevænget Syd er 8 lejemål ikke forsøgt lejet ud, og 2 daginstitutionslejemål i Valby Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Udlejning Toftegård Tag Til bestyrelsens orientering er der pr. 10. marts 2013 følgende information om de 21 boliger i Toftegård Tag: 10 boliger med indflytning 1. marts 2013 heraf: 7 boliger: Lejekontrakten er underskrevet 0 boliger: Lejekontrakten er sendt 0 boliger: Ansøgerne er sendt til godkendelse i Herlev Kommune 1 bolig: Sendt i tilbud til ansøgerne (igen) 2 boliger: Afventer lejer fra den kommunale anvisning 6 boliger med indflytning 15. april 2013 heraf: 2 boliger: Lejekontrakten er underskrevet 2 boliger: Lejekontrakten er sendt 19

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere