Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder."

Transkript

1 KLUBBERNES HUSKELISTE GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk Inner Wheel råd samt Constitution og Handbook, som kan findes på Inner Wheel Danmarks interne hjemmeside Det anbefales at holde sig orienteret på IW Danmarks og distriktets hjemmeside, her findes nyttige informationer, vejledninger og oplysning om personer tilknyttet IW. Se vigtige datoer bagest i dette dokument. VEJLEDNING FOR PRÆSIDENT Præsidenten Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. Præsidenten bør ved første bestyrelsesmøde uddele huskelisten og gennemgå denne og håndbog for klubberne med bestyrelsesmedlemmerne. Husk at aftale, hvor opgaven vedr. medlemsbevægelser skal ligge (sekretær eller kasserer). Optagelse På Convention 2012 er følgende optagelseskriterier vedtaget: Aktivt medlemsskab kan opnås af følgende, forudsat at de er fyldt 18 år: Præsidentkæde 1. Kvinder relateret til en rotarianer/eller tidligere rotarianer. 2. Kvinder relateret til en Inner Wheeler/tidligere Inner Wheel medlem. 3. Kvinder, som er inviteret til at blive medlem, forudsat et flertal af klubbens medlemmer accepterer, og at de går ind for Inner Wheels idealer. Præsidentkæden må først bæres fra 1. juli, og bør bæres ved møder i egen klub, desuden ved besøg i andre klubber eller deltagelse i internationale, nationale og distrikts møder, samt ved stævner, konferencer og kongresser. Side 1 af 18

2 Præsidentkæden forsikres under præsidentens egen indboforsikring! Ved 50 års jubilæum kan klubben få nyt blåt gult bånd til præsidentkæden. Kontakt National Repræsentanten. Forslag fra klubben Gæster Forslag til distrikts- eller landsmødet i oktober skal være distriktspræsidenten i hænde senest 1. maj. Forslag til forårsdistriktsmødet i marts skal være distriktspræsidenten i hænde senest den 1. december. Forslag skal være behandlet på et klubmøde, være påført klubbens navn og nummer, dato og skrevet på klubbens brevpapir (mail) og underskrevet af præsidenten og et bestyrelsesmedlem. Forslag der vil få økonomisk konsekvens, skal underbygges med tal. Bestyrelsen eller enkeltpersoner kan ikke indsende forslag selvstændigt. Bemærk, at forslag til ændring af love for DIWR, distriktslove og klublove kun kan fremsættes på et landsmøde. For endelig vedtagelse kræves ratifikation i I.I.W. Board. Distriktsbestyrelsen står til rådighed, hvis klubber ønsker bistand til udformning af ændringsforslag til Lovene. Det er distriktsbestyrelsens ansvar, at forslag opfylder lovgivningens krav, før det når frem til National Repræsentant, Rådssekretær og DIWR. Mødet med distriktspræsidenten planlægges og aftales i god tid. Det aftales med distriktspræsidenten, hvor lang tid hendes indlæg varer, samt om der skal være yderligere arrangement, og om klubben har specielle emner at diskutere - også om et evt. formøde. Inviteres nationalrepræsentanten eller andre medlemmer af rådet, medlemmer af distriktsbestyrelsen, betaler klubben fortæring. Kørsel dækkes henholdsvis af rådet og distriktet for disses medlemmer. Intercitymøder / fællesmøder Større møder giver en mulighed for gode foredragsholdere og godt socialt samvær. Når mindst 3 Inner Wheel klubber fra distrikt 45 ønsker at arrangere intercitymøde kan opnås tilskud på kr. pr. arrangerende klub. Ansøgningsskemaet kan fremsendes løbende i IW-året og skal være distriktspræsidenten i hænde i god tid forud for arrangementet. Ansøgningsskema og regelsæt for intercitymøder i distrikt 45 kan findes på distriktets interne hjemmeside. Kontakt evt. andre kvindeklubber, Inner Wheel klubber, Rotary klubber og andre klubber og hold fællesmøder. Byg en tradition op om fællesmøder i jeres område. Side 2 af 18

3 Værtsskab Såfremt klubben skal være vært for forårsdistriktsmøde eller kædeoverrækkelses- og instruktionsmøder vil præsidenten blive kontaktet fra distriktsbestyrelsen, som sender udførlig vejledning i, hvem der gør hvad til disse arrangementer. Kommende værtsskaber fremgår af Bilag 3 til Klubbernes huskeliste. Publikationer og rundskrivelser Publikationer må ikke udsendes til andre klubber uden distriktsbestyrelsens godkendelse. Kopi af breve (rundskrivelser) sendes til distriktsbestyrelsen til orientering. Side 3 af 18

4 VEJLEDNING FOR SEKRETÆR Månedsbreve Månedsbreve udarbejdes af sekretæren, og sekretær og præsident er ansvarlige for månedsbrevet, som udsendes. Læs yderligere i Retningslinjer for skrivning af månedsbreve, som ligger på Inner Wheel Danmarks interne hjemmeside under vejledninger. Husk det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvad man ikke må skrive i månedsbrevene. Samme sted findes Vejledning i upload af månedsbrev på Inner Wheels hjemmeside. Såfremt klubben ønsker månedsbrevet på egen hjemmeside, er det webmasterens ansvar at gemme månedsbreve der. Månedsbrevene gemmes via upload på den interne hjemmeside, det er op til klubben, om de også skal indgå i klubbens arkiv. Se mere om krav til arkivering i det generelle afsnit. Generalforsamling Der laves særskilt dagsorden og referat fra generalforsamlingerne, disse opbevares sammen med bilagene, således at det er let at finde tilbage til de trufne beslutninger, som er bindende for klubben. Referat af generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. Månedsbrevsgennemgang Der er klubben selv, som tilrettelægger metoden for anvendelse af månedsbreve. Vejledning i læsning og udskrivning af månedsbreve findes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside. Indberetning af møder IT-konsulent Tove Buskov sender et skema til klubbernes sekretærer, hvor kommende møder kvartalsvis indberettes til brug for en oversigt på IW Danmarks åbne forside, så alle kan se mødeaktiviteten i hele Danmark. Tider for indberetning er 20/7 20/9 20/12 20/3. Desuden skal I selv indberette møderne under mødekalenderen på den interne hjemmeside. Her kan findes hjælp i vejledning på IW Danmarks interne hjemmeside under vejledninger/diverse vejledninger og Vejledning for klubmestre/sekretærer/webmastere i oprettelse af møder i mødekalender. Formularer og indberetninger Formularer findes på IW DK s interne hjemmeside. Ved at bruge den elektroniske indberetning sikres det, at informationerne går videre til rette modtagere. Husk, hvis der ønskes en kopi til eget brug at lave en printerudskrift, inden du klikker på Send. Formular 2 - Registrering af kommende bestyrelse & Rettelser af klubbens oplysninger: Denne formular skal indsendes umiddelbart efter klubbernes valgmøde i februar og senest 1. marts. Rettelse af kluboplysninger og registrering af ny klub kan ske hele året. Side 4 af 18

5 Formular 3 - Registrering af udmeldelse / overflytning / dødsfald: Denne formular indsendes snarest muligt efter hændelsen. Formular 4 - Indmeldelse af nyt medlem: Denne formular sendes snarest muligt efter et medlems optagelse. Formular 5 - Bestilling af udenlandske publikationer & Bestilling af Directory Denne formular sendes senest 1. marts. Betaling sker efter opkrævning fra distriktskassereren. Det anbefales at bestille 1 stk. Directory til klubbens ISO. Directory er en fortegnelse over samtlige IW klubber i verden. Den kan anvendes, når man skal på rejse og planlægger besøg i en lokal Inner Wheel klub. Optagelsesformular købes hos distriktskassereren. IT koder - passwords Sekretæren får et login, der giver adgang til at uploade klubbens månedsbreve på IW Danmarks hjemmeside. Her findes også vejledning i upload. Distriktssekretæren sørger for indberetning af oplysninger om ny sekretær til International Inner Wheel senest 1. maj. Alle medlemmer får et brugernummer, som er lig med det, der står i medlemsregistret, hjælp dem evt. med at finde det for dem. Password er Efternavnet med stort. Dette bruges til adgang på de interne sider, og til rettelser af egne data i medlemskartoteket. Sekretæren kan ikke rette i medlemsdata. Ved problemer henvend dig til distriktets IT-konsulent Tove Buskov. Gør opmærksom på evt. nye oplysninger på et klubmøde i foråret, så oplysningerne er rigtige, når medlemsbogen skal trykkes. Frist for rettelser inden udgivelse af ny medlemsbog er 30. maj. Gæstelogin - Klubberne har mulighed for at tilbyde potentielle nye medlemmer et gæste-log in, som kan fås hos IT-konsulent Tove Buskov. Alias adresser - Hvert år den 1. juli skal klubben ændre den adresse, som alias-adressen videresender til, da bestyrelsesposter jo normalt skifter ved indgangen til det ny IW-år. Vejledning i oprettelse af alias-adresser kan findes på distriktets hjemmeside. Vejledning til IIW g-mail og til International Inner Wheels hjemmeside findes på IW Danmarks interne hjemmeside under Vejledninger. Husk at tjekke også denne postkasse jævnligt. IT-konsulent Tove Buskov kan kontaktes vedrørende IT-problemer, manglende passwords mm. på Side 5 af 18

6 VEJLEDNING FOR KASSERER Årskontingentet til distriktet forfalder den 1. juli og betales efter opkrævning fra distriktskassereren senest den 31. august. Kontingentet er kr. 385,00 pr. medlem i IW året I beløbet er bl.a. indeholdt: Kontingent til Cap.fees (3,50 pund) Bidrag til D.I.W.R. og den nationale repræsentant Pr. capita til Inner Wheel landsmødet Bidrag til Rejsefond. Derudover betales for medlemsfortegnelsen. IT-administrationen udgør kr. 200,00 pr. klub. Betaling af Directory og udenlandske publikationer, som klubben måtte have bestilt, opkræves sammen med distrikts-kontingentet. For medlemmer, der optages i tidsrummet 1. juli december 2015, betales fuldt kontingent 385,00 kr. (medlemmer der optages på julemødet betaler fuldt kontingent). For medlemmer, der optages i tidsrummet 1. januar maj 2016 betales halvt kontingent 192,50 kr. For medlemmer, der optages i tidsrummet 1. juni juni 2016 betales kontingent 0 kr. For at undgå at skulle betale kontingent for næste IW år skal udmeldelser være medlemsregistret og distriktskassereren i hænde inden 30. juni 2015 for IW året og inden 30. juni 2016 for IW året Rejsegodtgørelse Distriktet udbetaler rejsegodtgørelse ud fra de udleverede kørselsblanketter til de delegerede ved distriktsmøderne efter følgende regler: Distriktsmødet på Nyborg Strand: Klubben skal tilstræbe, at vælge den billigste rejseform enten 2. kl. togbillet eller 1 bil pr. klub. Kilometerpenge udbetales efter statens mindste takst. Forårsdistriktsmødet: Kilometerpenge efter statens mindste takst - 1 bil pr. klub. Distriktskædeoverrækkelse: Kilometerpenge efter statens mindste takst 1 bil pr. klub. Side 6 af 18

7 Inner Wheel Danmarks Årsindsamling Årsindsamlingen er obligatorisk. Beregningsgrundlaget er antal medlemmer pr. 1. juli 2015 med min. 60 kr. pr. medlem. Beløbet kan hele året men senest den 1. april 2016 sendes til: Rådskasserer Birthe Hartmann, Aarøsundvej 20A, 6100 Haderslev, reg. nr konto nr i Nordea husk klubnavn skrives først! Procedure for årsindsamlingen findes på IW Danmarks interne hjemmeside. Køb af IW effekter IW effekter kan købes ved efterårs- og forårsdistriktsmødet samt ved kædeoverrækkelsen eller bestilles hos distriktskasserer. Se oversigt og priser i bilag 1. Side 7 af 18

8 VEJLEDNING FOR ISO Det er vigtigt, at ISO er synlig både inden for og uden for IW klubben. ISO har fast taletid ved hvert møde. Rapporter Rapporter, der skal sendes til DISO 1. Første rapport om klubbens aktivitet i forbindelse med Inner Wheel dagen den 10. januar. Sendes senest 31. januar Sidste rapport er om venskabsklubber, fadderbørn, velgørenhed samt evt. programmer for hele året. Husk at angive de beløb, jeres klub har bidraget med i det forløbne IW år. Sendes senest 30. juni Skemaerne findes på distriktets hjemmeside. Klubrelaterede opgaver, som ISO kan varetage Fadderskaber: Korrespondance læses op ved møderne. Følg op og undersøg, om klubbens støtte kommer det rigtige sted hen. Følg med i fadderskabsbørnenes opvækst, alder og uddannelse og fortæl herom. Lav en ISO mappe med indholdet fra fadderbørn og tag mappen med til møderne eller informer via mail. Hjælpeprojekter velgørenheds arbejde: ISO kan være med til at oprette hjælpe-/støttegrupper. Markedsføring: Efter landsmødet i oktober, hvor årsskriftet udleveres, er ISO ansvarlig for, at alle medlemmer får et eksemplar. En del af de overskydende eksemplarer placeres på biblioteker og lign. steder. Klubbens kommunikation til det omgivende samfund påhviler også ISO i et samarbejde med klubbestyrelsen. Venskabsklubber i Danmark: Overvej muligheden for venskabsklubber i Danmark og eventuelle fælles udflugter. ISO er medansvarlig for oprettelse og kontakt til venskabsklubber. Internationalt relaterede opgaver Rotary: Deltag aktivt i arbejdet med ungdomsudveksling, GSE besøg, camps, Ryla det er alle projekter, som Rotary arrangerer. Venskabsklubber i udlandet: Side 8 af 18

9 Der kan udveksles breve/mails, hvor begge klubber fortæller om forskellige programmer eller andre oplevelser. Rally: Et nordisk møde, som foregår hvert 3. år. Det åbner mulighed for udveksling af erfaringer samt diverse forskellige kulturelle oplevelser. Afholdes næste gang i Skagen i september Indsamlinger af brugte ting Brugte frimærker indsamles fra 1. januar 2015 af Verdens børn v/maja Nissen, Kaløvej 6, 8420 Rønde. Dåseringe kan sendes/afleveres til Lena Pedersen, Hadstenvej 27,Lerbjerg, 8370 Hadsten (se i øvrigt hjemmesiden for øvrige opsamlingssteder.) Briller kan afleveres til Inge Haas, Hammel IW, se klubbens hjemmeside. Lysestumper afleveres til Danmission og Kirkens Korshær, afleverede IW kilo oplyses. (Lys lavet af stumperne er gode og kan købes samme sted). IWI Inner Wheel Information Redaktionsgruppen modtager skrevne indlæg, f.eks.: Nyheder fra klubben Spændende oplevelser Tanker og meninger om IW Andet Artiklerne skal helst ledsages af billeder i høj opløsning. Billeder skal medsendes i særskilt fil. Indlæggene bedes fremsendt løbende og optages ved næste udgivelse, eller når indlægget passer til et givent tema. Indsend indlæg til DISO. Årsskriftet DISO modtager skrevne indlæg. Indholdet i årsskriftet skal være 1 A4 side pr. distrikt med en spændende fortælling fra distriktet, f.eks. en god historie fra en klub. Siden skal også indeholde 2 3 billeder. Såfremt der skal følge en film med, bedes du også medsende den, så at vi kan gøre den tilgængelig via QR-kode. DISO vælger 1 2 artikler til årsskriftet, der fremendes til redaktionsgruppen. Alle tekster forsynes med en kort tekst på engelsk, således at skriftet også kan bruges uden for Danmark. Artiklerne skal indleveres til DISO inden den 1. juli. DISO skal indlevere til redaktionsgruppen inden den 1. september. Side 9 af 18

10 Ud over artikler til årsskriftet påhviler det også ISO erne at finde annoncører til årsskriftet. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med distriktets DISO. Annoncering Lokale annoncer: Herunder forstås annoncering inden for distriktet. DISO informeres om igangværende forhandling med potentielle annoncører, med mindre annoncøren er lokalt indenfor klubbens område. Så snart en annonce er tegnet skal oplysninger sendes til redaktionsgruppen på med cc til DISO. Nationale annoncer: Herunder forstås annoncering uden for distriktet samt stor og større virksomheder, med landsdækkende kundekreds. DISO informeres om igangværende forhandling med potentielle annoncører. DISO erne er ansvarlige for koordinering mellem distrikterne. Så snart en annonce er tegnet, skal oplysninger sendes til redaktionsgruppen på med cc til DISO. DISO informerer de øvrige distrikter om udfaldet. Side 10 af 18

11 GENEREL INFORMATION Distrikts- og Landsmøder Generelt Regler vedrørende klubbernes fremsættelse af lovforslag til behandling på lands- og distriktsmøder fremgår under Vejledning for præsidenter. Kasserer tilmelder deltagere efter anvisning i indbydelsen og markerer, hvem der ud over præsidenten er delegeret på mødet. Hver klub har 2 delegerede, ved medlemstal over 50 kan tilmeldes 3 delegerede. Der kan anvendes fuldmagt, som afleveres ved registrering ved ankomst til efterårs- og forårsdistriktsmødet. Afstemning ved fuldmagt eller pr. brev er tilladt, se under råds- og distriktslove. Der kræves ikke fuldmagt af en suppleant, der er tilmeldt ved mødets begyndelse. Evt. fuldmagter skal afleveres til distriktskasserer/vicedistriktspræsident før mødets start. Såfremt man som delegeret forlader mødet før dets afslutning, skal der gives besked til vicedistriktspræsidenten af hensyn til afstemningsforløbet. Der findes 2 delegeret mapper i hver klub: Mapperne skal indeholde de sidste to distriktsmødereferater og landsmødereferat, grønne og røde stemmekort, samt indbydelse, dagsorden og bilag til det aktuelle distrikts-/landsmøde. Mappen SKAL bringes ajour til hvert møde. Det er muligt at medbringe dokumenterne på elektronisk medie. Præsidenten bærer sin kæde, og alle deltagere bærer navneskilt. Indsamlinger ved distrikts- og landsmøder er ikke tilladt, hvorimod der kan sælges godkendte effekter mod bestilling af bordplads. Nyborg Strand møderne Ultimo august udsendes indbydelse fra arrangerende klub, tilmeldingsskema, dagsordener, bilag mm. Efterårsdistriktsmødet afholder efterårsdistriktsmøde på Nyborg Strand lørdag den 3. oktober Landsmødet Dansk Inner Wheel råd afholder landsmøde på Nyborg Strand søndag den 4. oktober Forårsdistriktsmødet afholder forårsdistriktsmøder i distriktets klubber på skift. Værtsskaber fremgår af bilag 3. Forårsdistriktsmødet skal afholdes i perioden marts næste gang er det Ikast IW, som inviterer. Mødested og tidspunkt oplyses på Efterårsdistriktsmødet i oktober. Forslag til behandling på mødet skal være distriktsbestyrelsen i hænde senest 1. december Side 11 af 18

12 Instruktionsmøder Distriktsbestyrelsen afholder i starten af april 2016 instruktionsmøder for kommende præsidenter, sekretærer, kasserere, ISO er, webmastere og andre interesserede. Der vil være en generel del for alle deltagere, derefter en specifik del for de enkelte posters arbejdsområder. Der vil blive lagt vægt på at der i forbindelse med undervisningen bliver mulighed for erfaringsudvekslinger. Kædeoverrækkelse i maj / juni Afholdes af vicedistriktspræsidentens klub, dvs. i 2016 af Horsens Vitus Bering Inner Wheel klub. Dato meldes ud så hurtigt som muligt og senest ved efterårsdistriktsmødet. Der inviteres mundtligt ved forårsdistriktsmødet i marts. Invitation udsendes primo april til alle klubber. Arkivering Rådet har vedtaget følgende regler: 1. Ens retningslinjer i hele landet. 2. Vigtigt materiale, som skal gemmes, gerne via indskanning: Alt materiale fra de første 5 år Alt materiale ang. jubilæer Alt materiale fra kædeoverrækkelser Månedsbreve og referater fra generalforsamlingerne inkl. samtlige bilag og regnskab I øvrigt alt det materiale, som klubben må anse som relevant. Valg Klubben opfordres til at få ryddet op og sorteret sit arkivmateriale, det foreslås at der bruges en klubaften, så alle tager ansvar og hjælpes ad. Papirmateriale indskannes, nyere og fremtidigt gemmes som almindelige filer. Alt lægges på et usb-stik, som sikkerhedskopieres og følger den altid siddende præsident og sekretær. Det kan overvejes, om et lokalarkiv kan have interesse i noget af papirmaterialet, ellers bortskaffes det bedst muligt. Generelt henvises til Inner Wheels love og Constitution på Inner Wheel Danmarks hjemmeside. Distriktsbestyrelsen Distriktets har udarbejdet en liste over de klubber, som primært skal finde en vicedistriktspræsident for det følgende IW-år (er vedlagt som bilag 2). Denne liste kan til enhver tid afviges, hvis andre klubber i distriktet har en kandidat, de ønsker opstillet, eller såfremt et Inner Wheel medlem selv henvender sig og giver udtryk for ønske om opstilling. Side 12 af 18

13 Det ville være ønskeligt, hvis man er ude i god tid, måske inden 1. september, så eventuelle kandidater kan præsentere sig på efterårsdistriktsmødet i oktober på Nyborg Strand. Det ville gøre det lettere for klubberne, når de skal afgive deres stemme. Forslag til nye distriktsbestyrelsesmedlemmer indsendes til distriktsbestyrelsen senest den 15. december. Ved flere kandidatemner finder valg sted i foråret. Er der kun ét emne, vælges vedkommende på Forårsdistriktsmødet. Klubbestyrelsen Valg skal finde sted inden den 1. marts. Dansk Inner Wheel råd Dansk IW Råd udgøres af National Repræsentanten, past national repræsentanten, rådskassereren, fungerende distrikters pastdistriktspræsidenter og distriktspræsidenter samt vice national repræsentanten (hvert andet år). Rådet udpeger selv øvrige medlemmer (rådssekretær, lovrådgiver). Inner Wheel Danmarks Årsindsamling Valg af projekt for årsindsamling Forslag til projekter kan indsendes af klubberne til distriktspræsidenten senest 1. december sammen med begrundelse, baggrundsinformation samt webadresse, dersom en sådan forefindes. Distriktspræsidenten videresender hurtigst muligt til rådssekretæren ved brug af skabelon (vedtaget på Rådsmøde nr. 144). På rådsmødet i januar stemmer rådet om, hvilke 3 projekter, der skal sendes til afstemning i klubberne. Stemmeseddel udsendes til alle landets klubber. Resultatet foreligger først efter alle Forårsdistriktsmøder er afholdt og offentliggøres herefter på hjemmesiden og i IW Nyt. Se proceduren på hjemmesiden. På Landsmødet i 2004 besluttedes det at gøre bidrag til årsindsamlingen obligatorisk og beløbsstørrelsen fastsættes hvert år på Landsmødet. Bidragets størrelse er på Landsmødet i 2011 vedtaget at være minimum 60 kr. pr. medlem. Det er kassererens opgave at indsende beløbet til rådskassereren. Der udsendes ikke opkrævning på beløbet. Vedrørende betaling se Vejledning for kasserer. Prisliste IW effekter Prisliste for emblemer, lovbøger, m.v. (er vedlagt som bilag 1). Findes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside under showroom. Inner Wheel Information Udsendes elektronisk 5-6 gange årligt. Én gang årligt udkommer desuden et Inner Wheel Årsskrift, som udleveres på Nyborg Strand i forbindelse med Landsmødet. Se nærmere herom under Vejledning for ISO. Side 13 af 18

14 Lukning/opløsning af klub Charterbrev sendes til distriktssekretæren. Præsidentkæde, bestyrelsesprotokol og andre officielle papirer samt bannere (der ikke er returneret til givere), skal sendes til distriktssekretæren. Sammenlægning af klubber Se under Lovstof på IW-DK s hjemmeside. Vedr. præsidentkæde aftal nærmere med National Repræsentanten. Convention Lovændringsforslag og ændringsforslag til lovændringsforslag oversættes og fremsendes til klubberne tillige med afkrydsnings-skema vedr. stemmeafgivning. Forslagene vil blive gennemgået på Efterårsdistriktsmødet. Klubbens evt. stemmeønsker skal fremsendes til Proxy Vote Holder i god tid før Convention (deadline vil blive opgivet). Vigtige datoer Vigtige datoer - er ikke udtømmende og kan ændre sig fra år til år: Hele året Artikler til IWI sendes løbende til DISO. Juli/august Mailadresser / aliasadresser på bestyrelsen oprettes. Desuden etableres adgang til den internationale postkasse. Indbetaling af årskontingent til distriktskasserer. September 11. september 2015 golfmatch arrangeret af Brande IW. Ændringsforslag til dagsorden til forårsdistriktsmødet frist fremgår af indbydelsen. Overvej emner til ledige poster i distriktsbestyrelsen. Oktober 3. oktober Efterårsdistriktsmøde 4. oktober Landsmøde November/december Deadline d. 1. december ang.: Indsigelse til Efterårsdistriktsmødets referat. Forslag til Forårsdistriktsmødets dagsorden. Forslag til besættelse af ledige poster i distriktsbestyrelsen. Emneforslag til Årsindsamlingen. Januar Rapport til DISO om 10. januar aktivitet (IW fødselsdag) til DISO senest 31. januar. Februar Deadline 1. marts Formular 2 vedr. ny klubbestyrelse. Formular 5 vedr. bestilling af udenlandske publikationer. Ændringsforslag til dagsorden til forårsdistriktsmødet frist fremgår af indbydelsen. Marts 12. marts 2016 Forårsdistriktsmøde i Ikast. Anden runde på afstemning om emne til årsindsamlingen afleveres på Side 14 af 18

15 April Maj/juni Juni forårsdistriktsmødet. Deadline er 31. marts for at returnere stemmesedler til poster i IIW til England (materialet modtages direkte fra England). 9. april Instruktionsmøde primært for kommende klubbestyrelsesmedlemmer. Deadline 1. maj for Evt. indsigelse til referatet af forårsdistriktsmødet. Forslag til behandling på efterårsdistriktsmødet. Forslag til behandling på landsmødet. Distriktskædeoverrækkelse for alle. Opdatering af medlemsregistret til brug for den nye medlemsbog senest 30. maj. ISO indsender rapport er om venskabsklubber, fadderbørn, velgørenhed samt evt. programmer for hele året senest 30. juni. Revideret marts 2015 af bestyrelsen for distrikt 45 og godkendt i Rådets aprilmøde. Bilag 1: Prisliste for emblemer, lovbøger m.v. Bilag 2: Turnusordning for valg til distriktspræsident Bilag3: Værtskaber ved Forårsdistriktsmøder og Kædeoverrækkelse/instruktionsmøder Side 15 af 18

16 Bilag 1 Inner Wheel Danmark Prisliste inkl. Moms: Artikel Pris Medlemsfortegnelse 28,00 Optagelsesformular 8, mm IW emblem med magnet 55, mm emblem med klemmeluk (pin) 55, M 14 mm emblem med magnet* 55, mm emblem med brochenål 55, mm emblem med vedhæng l 55, IW hjerte m/brochenål 45, IW nøglering 65, IW klistermærke 10,00 Directory (D-48) 6,50 Det engelske Association Magazine (D-46) 8,00 Det tyske I.W.Rundshau (D-47) EUR. 7,00 Inner Wheel Nytt, Norge (D-44) NOK 100,00 Inner Wheel Nytt, Sverige (D-45) SEK 80,00 Alle blade + transferafgift. Betales efter opkrævning fra Distriktskassereren. Artikel Æresbevis 35,00 Pris Bestilles hos Distrikt 44 s distriktskasserer på mail Alle priser er incl. moms. Hos Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofienlystvej 9, 8340 Malling, Tlf.nr bestilles andre IW nåle. Se kataloget på Priserne er her excl. moms og ekspeditionsgebyr. Der tages forbehold for prisstigninger. * Husk at referere til specialaftalepris ved bestilling. Side 16 af 18

17 Bilag 2 Gruppeinddeling vedr. valg af vicedistriktspræsident i distrikt 45 I IW året påhviler det gruppe 3 at finde kandidat til vicedistriktspræsident, der kan indtræde i distriktsbestyrelsen pr. 1. juli 2016 og tiltræde som præsident for IW året Kandidatemner oplyses til distriktspræsidenten så hurtigt som muligt - gerne således de kan præsenteres på Efterårsdistriktsmødet på Nyborg Strand dog senest pr. 15. december. Ved flere kandidatemner finder valg sted i foråret. Er der kun ét emne, vælges vedkommende på Forårsdistriktsmødet. Gruppe Klub Præsident år 1 Herning, Ikast, Lemvig Aarhus Vestre, Horsens, Horsens Vitus Bering, Skanderborg Holstebro, Holstebro Vestre, Struer, Vinderup Esbjerg, Varde, Brørup-Holsted Brædstrup Ry, Hammel, Samsø, Silkeborg Brande, Give, Grindsted, Ringkjøbing Side 17 af 18

18 Bilag 3. Værtskaber ved Forårsdistriktsmøder og Kædeoverrækkelse/instruktionsmøder distrikt 45 Forårsdistriktsmøder Kædeoverrækkelse/instruktion Værtsår Værtsklub Værtsår Værtsklub 2016 Ikast 2013 Brædstrup-Ry 2017 Brørup-Holsted 2014 Give 2018 Brædstrup-Ry 2015 Herning 2019 Horsens 2016 Horsens Vitus Bering 2020 Aarhus Vestre 2021 Grindsted 2022 Silkeborg 2023 Holstebro Vestre 2024 Varde 2025 Samsø 2026 Struer 2027 Brande 2028 Hammel 2029 Vinderup 2030 Horsens Vitus Bering 2031 Esbjerg 2032 Give 2033 Herning 2034 Holstebro 2035 Ringkjøbing 2036 Skanderborg 2037 Lemvig Side 18 af 18

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske

Læs mere

Håndbog for Inner Wheel Danmark

Håndbog for Inner Wheel Danmark IW håndbog 1.udgave - udarbejdet af lovbogsudvalget og nationalbestyrelsen maj 2017. Redaktion Pastnationalpræsidenten - og distrikternes pastdistriktspræsidenter Brugs- og læsevejledning Formålet med

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Rådets forretningsorden og beslutninger

Rådets forretningsorden og beslutninger Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær

Læs mere

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Pkt. 1. Valg af dirigent Vibeke Gamst, Aalborghus IW. Pkt. 2. Valg af referenter Forslag: Distriktssekretær Lisbeth Johansen og klubsekretær/

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Klubreglement for Soroptimist International Varde

Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubbens navn er Soroptimist International Varde, eller SI Varde. Klubben er oprettet i overensstemmelse med SI love 4 stk. 2 og fik sit charter overrakt

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Distrikt 46 Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 13.30 1. Velkomst v/distriktspræsident Birte Kenrad, Aabenraa Inner Wheel Klub Birte Kenrad bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

1. Velkomst ved klubpræsident Gudrun Vilhelmsen, Skanderborg IW og distriktspræsident Grethe Lysgård.

1. Velkomst ved klubpræsident Gudrun Vilhelmsen, Skanderborg IW og distriktspræsident Grethe Lysgård. REFERAT af Forårsdistriktsmødet for Søndag den 23. marts 2014 på Hotel Skanderborghus 1. Velkomst ved klubpræsident Gudrun Vilhelmsen, Skanderborg IW og distriktspræsident Grethe Lysgård. Skanderborg IW

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Forretningsorden for DSMFs bestyrelse Version 1 / 15-03-2016 / KS 1. Poster og opgaver Bestyrelsen udgøres af 1 formand samt 4-6 andre medlemmer 1. Ved førstkommende lejlighed vælger bestyrelsen ét af

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB 1. Selskabets navn er Danmarks Mejeritekniske Selskab. Dets hjemsted er sekretariatsadressen. 2. Selskabets formål er at fremme den mejeritekniske forskning

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

SOROPTIMIST INTERNATIONAL I DANMARK

SOROPTIMIST INTERNATIONAL I DANMARK - SOROPTIMIST INTERNATIONAL I DANMARK SI Skjern-Tarm KLUBREGLEMENT Chartret overrakt den 11. maj 1996 af Hildur Hálfdanardóttir, Iceland. Klubbens gudmoder: Hanne Ellgaard, Herning Region 2 Klubber i region

Læs mere

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE VEDTÆGTER for Foreningen til Langtursejladsens Fremme 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen til Langtursejladsens Fremme", forkortet "FTLF". Internationalt anvendes navnet "Danish

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere