Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: [x, navne udeladt af statsforvaltningen] har ved e -mail af 7. juni 2005 rettet henvendelse til det daværende Stat s- forvaltningen Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Sy d- danmark, vedrørende Blåvandshuk Kommunes forslag til lo kalplan nr v edrø rende et serv icecent er i Bl å- vand. [Firmanavn Y, navn udeladt af statsforvaltningen] har den 21. juni 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjy l- land vedrørende samme u dlejning. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at fastlæggelse af l e- jen efter det oplyste ikke har været i overensstemme lse med princippet om, at denne fastsættes på markedsmæ s- sige vilkår. Statsforvaltningen har derfor anmodet Varde Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i den anle d- ning. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfatte l- se. Sagens baggrund: Blåvandshuk Kommune har den 27. april 2005 sendt fo r- slag t il lo kalplan nr fo r et serv icecent er i Bl å- vand til høring hos en række sommerhusejere, he riblandt [X], som ville kunne bliv e berørt af byggeriet/driften af servicecenteret. Det fremgik af det af kommunen fremsendte materiale, at et sommerhusudlejningsfirma den 21./27. september 2004 havde underskrevet en lejeaftale med kommunen om leje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl, som kommunen skulle have lejet/købt af den danske stat. [X] er i tvivl om, hvorvidt det er lovligt, at kommunen u d- lejer ovennævnte grund til sommerhusudlejningsfirmaet for kun 1 kr. pr. m 2, og om det medfører konkurrencefo r- vridning i forhold til den øvrige udlejning af kommunale grunde T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I S Ø N D E R J Y L L A N D S, R I B E O G F Y N S A M T E R S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K H. P. H A N S S E N S G A D E A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / 4 1 S A G S B E H A N D L E R : I M S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : C V R - N R E A N - N R s y d d a n m a r s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N I S K H E N V E N D E L S E V E D R. U D E N L A N D S K E S K I L S M I S S E R H V E R D A G K L

2 [X] har oplyst, at de har en tinglyst fælles brugsret til matr.nr. 67 bt, som ifølge lokalplanforsl aget skal indgå i lejeaftalen mellem kommunen og sommerhusudlejningsfi r- maet. [X] har anmodet det daværende Statsforvaltning en Sønderjylland om at vurdere, om det er lovligt at lave en lejeaftale i landzoneområde, som endnu ikke er godkendt til byz one. [Y] har den 21. juni 2005 også rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland vedrørende etableringen servic e- centeret i Blåvand. Det fremgår af klagen fra [Y], at selskabet [ firmanavn Z, navn udeladt af statsforvaltningen ] har lejet arealet til etableringen af et servicecenter for kr. å rligt. [Y] har oplyst, at man som erhvervsdr ivende har kendskab til, at en enkelt byggeparcel til erhverv i ko mmunen koster flere millioner, og mener derfor at lejen af det o mhandlede areal t il et serv icecent er derfo r ikke st år i et rim elig t fo r- hold til andet erhvervsjord. [Y] oplyser, at man har forholdt kommunen denne oply s- ning, der har oplyst, at den lave leje er begrundet i, at kommunen ikke må tjene på arealet. Blåvandshuk Kommune har oplyst til [Y], at se lskabet kan etablere sig i området på markedsmæssige vi lkår. Ifølge [Y] får [Z] råderet over næsten al fri erhvervsjord i Bl å- vand, og ingen af de andre etablerede sommerhusudle j- ningsbureauer ønsker at etablere sig i området på disse vilkår. [Y] har vedlagt kopi af lejeaftalen mellem Blåvandshuk Kommune og i lov om kommunernes styrelse (styrelsesl o- ven - lovbekendtgørelse nr a f 1. november 2010, som senest er ændret ved lov nr. 156 af 26. februar 2011).[Z] af 27. september 2004, hvoraf blandt andet fremgår følgende: 1. Præambel: 1.1 Udlejer har gennem en længere periode ønsket at eta b- lere et såkaldt velkomstcenter, det vil sig e et område i hvilket udlejer ønsker at placere udlejningsbureauer f or sommerhuse, akti vi teter, der står i f orb i ndel se he r- med, l ejeareal er, op hol dsareal er m. v. samt andre akt i- vi teter ti l b rug f or turi sterhvervet, f. eks. endagsove r- natning for mobilehomes m. v., idet man herved efter udlejers opfattelse får løst en række af de trafikale pr o- S I D E 2

3 b l emer, der er f orb undet med at have sommerhusudl e j- ningsbureauer placeret i Blåvand midtby. 1.2 Med baggrund i disse overvejelser har der fra udl ejers side gennem en årrække været forsøgt etableret kontakt til en række lokale sommerhusudlejningsbureauer, samt andre inden for turisterhvervet, alt med henblik på at skabe fornøden interesse om etablering af det anførte vel komstcenter, Interessen herf or har været yderst b e- skeden. ( ) 1.4 Parterne er enige om, at der ikke pr. tidspunktet for nærværende lejeaftales underskrift foreligger end elige planer for hvorledes områder skal udvikles, men at partnerne i fællesskab skal forestå udviklingen omr å- det. I forbindelse hermed påtager udleje r sig at sikre, at området zone- og lokalplanmæssigt udlægges, sål e- des at den nedenfor under pkt. 3 beskrevne anvendelse kan finde sted fra det l ejede. 1.5 Lejer accepterer, at udlejer har en forpligtelse til at sikre, at andre aktører kan få adgang til at eta blere virksomhed i velkomstcenteret. Lejer erklærer sig i den forbindelse positivt indstillet overfor at udvikle ve l- komstcenteret og opføre ejendomme på dette, således at andre aktører får mulighed for at leje sig ind i disse på sædvanlige markedsmæssige v ilkår. 1.6 Med baggrund i ovenstående, og idet lejer invest erer b etydel i ge ressourcer i udvi kl i ngen af området, heru n- der påtager sig risikoen ved som første virksomhed at placere sin udlejningsvirksomhed i området er der me l- lem parterne indgået nærværende leje aftale. Indholdet af denne, herunder varigheden, skal ses i lyset af de r i- sici lejer som anført påtager sig. 2. Det lejede: 2.1 Det lejede består af en endnu ikke udmatrikuleret del af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksby med et areal på ca. 3 hektar (ca m2). 2.2 Det lejede er pt. beliggende i landzone og har hidtil været anvendt til militært formål. 3. Anvendelse: 3. 1 På kortere si gt er det l ejers hensi gt, at l ejer p å det l e- jede skal opføre bygninger i forbindelse med eta blering af udlejningsbureau. En forudsætning for etableringen er, at lejer kan opnår de fornødne bygningsmæssige godkendelser. 3.2 Udlejer har, jf. præamblen, en forpligtelse og en int e- resse i at si kre andre aktører adgang ti l vel komstce n- tret. Som følge heraf er lejer positivt indstillet overfor S I D E 3

4 at etablere bygninger i hvilke andre aktører end lejer har adgang ti l at etab l ere si g p å sædvanl i ge marked s- mæssige vilkår. I forbindelse med fastsættelse af disse, skal der dels tages hensyn til af lejer vedrørende udvi k- lingen af velkomstcenteret investerede arbejde og den investerede kapital, dels skal der tages hensyn til at l e- jer, og øvrige aktører der måtte etablere sig i velkoms t- centeret kan dri ve deres vi rksomhed herf ra p å f orre t- ningsmæssige vilkår, der er rimelig for begge pa rter. ( ) 4. Lejens størrelse: 4.1 den årlige leje udgør kr ,00 der erlægges hal v- årligt bagud med kr ,00, hver den og første gang forholdsmæssigt for perioden fra nærværende l ejeaf tal es underskri f t og i ndti l f ørstko m- mende 30.06, alternativt Lejeaftalens ikrafttræden og ophør: 5. 1 Lejeaf tal en træder i kraf t den 01. august 2004 og f or t- sætter indtil lejer eller udlejer opsiger denne med 3 måneders skriftlig varsel til den 01. i en m åned. 5.2 Med baggrund i de investeringer og udviklingsplaner l ejer p åregn er at skul l e i værksætte vedrørende det l e- jede areal, herunder opførelse af fast ejendom på det lejede, kan udlejer dog tidligst opsige lejeaftalen til ophør 50 år efter at denne er trådt i kraft, med mindre lejer misligholder nærværende lejeaft ale. ( ) 7. Lejens regulering: 7.1 Uanset aftalens uopsigelighed reguleres den på regul e- ringstidspunktet gældende leje hvert år pr fø r- ste gang den 01. januar 2006 p å grundl ag af udvi kl i n- gen i nettoprisindekset. 7.2 Reguleringen beregnes på grundlag af forskellen me l- l em nettop ri si ndekset 3 måneder f orud f or regul eri ng s- ti dsp unktet og p ri si ndekset samme dato året f ør, hvo r- ef ter årsl ejen regul eres p rocentuel t i overensstemme l- se med den procentuelle ændring af pri sindekset. ( ) 8. Driftsudgifter mv.: 8.1 For indeværende betaler lejer ikke driftsudgifter vedr ø- rende det lejede. 8.2 Parter er enige om, at når udmatrikulering finder sted, og når der udlejer og lejer imellem er taget stilling til, S I D E 4

5 hvorledes arealet fremover skal disponeres, herunder hvilke udviklingsmuligheder der e r vedrørende dette og hvi l ke af di sse der skal i værksættes, da tages der sti l- ling til, hvilke driftsudgifter, det lejede skal belastes med, samt hvorledes disse skal fordeles. 8.3 Tilsvarende som ovenfor forholdes der vedrørende de nødvendi ge omkostni nger ti l b yggemodni ng af det o m- handlede areal, herunder bl.a., men ikke udelukkende kloak- og forsyningsledninger, etablering af nødvend i- ge veje både til det lejede samt øvrige omkostninger, der er nødvendig for at det lejede kan anvendes i ove r- ensstemmelse med det ovenfor undr pkt. 3 anførte. ( ) Det daværende Statsforvaltningen Syddanmark har den 10. november 2005 modtaget følgende udtalelse fra Bl å- vandshuk Kommune i sagens anledning: Generelt Bl åvand By har i de seneste 10 år op l evet en sti gende traf i k- belastning i forbindelse med skift i sommerhusgæster. Skiftet ligger typisk lørdag formiddag, hvor gæster på vej ud af hus e- ne og gæster på vej til husene befinder sig i Blåvand By ved de enkelte feriehusudlejninger. Det er en trafik, som Blåvandshuk Kommune m eget gerne så flyttet ud af Blåvand By og kommunen har siden starten af 1990'erne drøftet en udflytning til det ovenfor omtalte areal med f eri ehusudl ejerne uden dog at op nå en l øsni ng af p r o- blemet. Ingen af feriehusudlejerne har ønsket at flytte deres virksomhed udenfor byen. I den forbindelse er Kommunen ikke bekendt med, at [Y] klart - f.eks. på skrift - har ytret ønske om at være med til at flytte virksomheden udenfor Blåvand By. Blåvandshuk Kommune har overfor Forsvaret tilkendeg ivet, at kommunen ønskede at købe det omtalte areal med henblik på udl eje og etab l eri ng af vel komstcenter, i det kommunen sa m- ti di g sørgede f or at areal et var udl agt ti l dette f ormål i Reg i- onplanen. Arealet er beliggende ca. 3 km. udenfor Blåvand bymidte, hvor det central e f orr etni ngsstrøg i Bl åvand er centreret. Ar e- alet henligger som ren råjord i form af sand/hede. Bl åvandshuk Kommune op f attede f eri ehusudl ejernes kol l ekt i- ve udmelding og [Y] er blevet opfattet som en del heraf -som endegyldigt, hvorfor kommunen så sig nøds aget til at overveje andre løsningsmuligheder. Medio 2004 henvender [Z] sig om muligheden for at leje hele arealet med henblik på, at de vil stå for etablering og udvikling af ve lkomstcentret. S I D E 5

6 For Blåvandshuk Kommune har problemstillingen hele t iden været, at tilvejebringe en aftale med en eller flere entrepren ø- rer - ikke nødvendigvis feriehusudlejere - om at udvikle et koncept, der vil gøre det attraktivt for feriehusudlejerne at flytte deres virksomhed ud af Blåvand By. Da [Z] ytrer interesse for at indgå i dette samarbejde vurderer Bl åvandshuk Kommune, at [ Z] kan være den ri gti ge entrep r e- nør for udviklingen af et sådan koncept, bl.a. i kraft af [Z]s erfaring som feriehusudlejer. Derfor påbegyndes forhandlinger med [Z] i sensommeren Blåvandshuk Kommune lægger i disse forhandlinger klar vægt p å, at l ejeaf tal en i ndgås under f orudsætni ng af, at det ove r- ordnede mål med velkomstcentret bliver opfyldt, nemlig at f e- riehusudlejerne fra Blåvand By flytter deres virksomhed til centret. Derf or skal centret vær e et konkurrencedygti gt al te r- nativ til at drive virksomhed fra Blåvand By. Ved forhandlingernes start og i løbet af forhandlingerne gør Blåvandshuk Kommune det også klart for [Z], at etablering af vel komstcentret er uaf hængi g af at p l angrundl aget er ti l v ejeb ragt. Derf or har Bl åvandshuk Kommune også ønsket, at f or e- stå udarbejdelsen heraf, således at indgåelsen af lejekontra k- ten i kke kom f orud f or de generel l e hensyn ti l b orgere og e r- hvervslivs interesser i arealet. Ad. 1) Markedsprisen Blåvandshuk Kommune er ikke enig med [Y] i fortolkningen af" Markedsmæssi ge vi l kår" ad. Lejekontraktens p kt og de r- med heller ikke i vurderingen af prisen på det lejede eller vurderingen af den kommende prisfastsætte lse for at leje sig ind i de bygninger, som lejer af arealet [Z], opfører til andre feriehusudlejere, jf. nedenstående: a) Bl åvandshuk Kommune op f atter " sædvanl i ge markedsmæ s- sige vilkår" som de vilkår, der er rimelig for at andre feriehu s- udlejere mener det attraktivt at etablere virksomhed i det ve l- komstc enter, som [ Z] etab l erer. Hvi s der i kke er andre f eri e- husudl ejere f ordi l ejep ri sen er f or høj, vi l Bl åvandshuk Ko m- mune anse det som brud på kontraktens pkt. 1.5 og tage de nødvendige skridt i den forbindelse. b) Det er rigtigt, at prisniveauet på Blåvands centrale forretningsstrøg ligger betydeligt over det niveau, som Bl åvandshuk Kommune har forlangt pr. m2 for det her omta lte areal. Men det skyldes, -at der er ca. 3 km. til Blåvand midtby -at lejer skal forestå al byggemodning -at lokalplanen er yderst restriktiv mht. hvilke aktiviteter, der kan foregå på arealet -at jo højere leje kommunen tager for råjorden, desto høj ere p ri s skal [ Z] tage af kommende f eri ehusudl ejere, f or at f å i n- vesteringen forrentet og dermed reduceres sandsynligheden S I D E 6

7 f or, at f er i ehusudl ejerne etab l erer vi rksomhed i vel komstce n- tret. c) Der skal investeres et væsentligt millionbeløb i arealet, for at etablere velkomstcentret. Blåvandshuk Kommune vil også se det som mislighold af lejekontrakten, hvis der kun etabl eres bygninger til [Z] i velkomstcentret. Blåvandshuk Kommune er således ikke enig med [Y] i vurderingen af, at [Z] vil sætte prisen for at leje sig ind i velkomstcentret så højt for andre feri e- husudlejere, at det bliver uinteressant at etablere virkso mhed i velkomstcentret. Tværtimod vil kommunens leje på kr. årligt for råjord medvirke til en relativ lav udle jningspris i velkomstcentret. Desuden er kr. for 3 ha. jord en pris, der l i gger væsentl i g over råjordsl ejep ri sen. Også i dette o m- råde. d) Blåvandshuk Kommune betaler 4 kr. pr. m2 for arealet til forsvaret. En årlig leje på kr. svarende til ca. 30% fo r- rentning af det investerede beløb, synes umiddelbart at være en leje, som ikke kan betragtes som værende lav, særligt ovenstående pkt. a) til c) taget i betragtning. Ad. 2) Forlængelse af lejeperioden fra 30 til 50 år Bl åvandshuk Kommune val gte p å anmodni ng af l ejer at f o r- længe lejeaftalens uopsigeligheds periode fra udlejeres side fra 30 til 50 år fordi Blåvandshuk Kommune i sama rbejde med lejer indgår i udviklingen af velkomstcenterko nceptet og lejer i den forbindelse forestår anlægsinvesteringerne i arealet. L e- jer løber således en væsentlig risiko. Bl åvandshuk Kommune har desuden en kl ar i nteresse i at b e- vare l ejers i nci tament ti l at vedl i gehol de og dri ve vel koms t- centret sål edes, at der sker en af l astni ng af Bl åvand By tr a- fikmæssigt. Sker dette ikke og er lejer ikke i stand til at opfy l- de lejeaftalens præambel, vil Blåvandshuk Kommune vurd ere, hvorvidt lejeaftalen er misligholdt. I det tilfælde træ der uopsigelighedsperioden under alle omstændigheder ud af kraft. Ad. 3) Ikrafttræden 1. august 2004 Blåvandshuk Kommune valgte at lade aftalen træde i kraft pr. 1. august 2004, idet Blåvandshuk Kommune ikke ø nskede at erhverve arealet fra Forsvaret ell er at påbegynde udarbejdelse af lokalplan og øvrigt arbejde i forbindelse med velkomstce n- tret, før der var sikkerhed for, at en lejer var interesseret i at leje arealet med henblik på at stå for udviklingen af velkoms t- center- konceptet med de hermed forbundne udgifter. [Z] er således heller ikke blevet afkr ævet en lejebetaling endnu, idet betalingen først vil finde sted, når der foreligger en go dkendt lokalplan for arealet. Uden at l okalplanen er på plads, kan [Z] ikke påbegynde nogen form for anlægsaktivi tet på arealet. Indtil da har [Z] så at sige kun lejet råjorden og kan intet sti l- le op hermed. ( ) S I D E 7

8 Statsamtet Sønderjylland anmodede ved brev af 29. april i forbindelse med vurderingen af om det i sagen omhandlede areal skulle have været i offentl igt udbud - Blåvandshuk Kommune om at blandt andet at oplyse, hvi l- ke bestræbelser kommunen har udfoldet for at konstatere markedsprisen for det pågæ ldende areal. Blåvandshuk Kommune har ved brev af 23. november 2006 skrevet således til Statsamtet Sønderjy lland: S tatsamtet S ønderjyl l and tager udgangsp unkt i, at Bl åvand s- huk Kommune fremlejer arealet til [Z]. Dette er ikke korrekt. Blåvandshuk Kommune lejer are alet ud, idet arealet er købt af Forsvaret, Det betyder også, at Statsamtet Sønderjyllands bereg ning af forskellen i leje mellem Blåvandshuk Kommunes leje til fo r- svaret på 4 kr. pr. m2 i forhold til [Z]'s leje på 1,19 kr. pr. m2 er fejlagtig, idet de 4 kr. pr. m2 er den købspris, Blåvandshuk Kommune har b etal t Forsvaret f or køb et af areal et. Der er s å- ledes tale om, at Blåvandshuk Kommunes køb af arealet er tjent ind på 3,5 års leje af are alet. Blåvandshuk Kommune skal på den baggrund udtale fø lgende til Statsamtet Sønderjyllands spørgsmål: l. Hvilke bestræbelser har Blåvandshuk Kommune gjort for at konstatere, hvad markedslejen er for det pågældende areal. Det er meget vanskeligt at vurdere markedslejen af arealet, idet det på den ene side er underlagt en række pla nmæssige restri kti oner og p å den anden si de kan jorden i kke samme n- lignes med almindelig landbrugsjord. Aktuelt var der ikke i området foretaget handler, der kunne indikere en lejepris på ar eal et. Det kunne naturl i gvi s have f oranl edi get, at Bl åvand s- huk Kommune havde udbudt hele arealet til leje offentligt, men Kommunens vurdering var, at der, efter at man havde været i dialog med feriehusudlejere i området ad flere omgange over en længere periode, ikke var andre feriehusudlejere end [ Z], der kunne l øf te op gaven med at b ri nge området i anve n- delse, som det er beskrevet i præamplen til lejek ontrakten. Derf or tog Bl åvandshuk Kommune ved l ejef astsættel sen u d- gangspunkt i købsprisen på arealet og vurderede her, at en l e- je på 1,19 kr. pr. m2. ville være rimelig i forhold til komm u- nens udgifter i forbindelse med erhvervelse af arealet. 2. Hvorfor der ikke skal forfalde leje førend der er en ve dtaget lokalplan for området, idet der i lejeaftalen står, at lejen fo r- falder fra lejeaftalens underskrift. Grunden til at Blåvandshuk Kommune ikke ønsker, at der skal forfalde en leje til betaling førend de r er en vedtaget lokalplan for området er den, at det er i præamplen til lejekontra k- S I D E 8

9 ten, at kommunens p ri mære i ndf l ydel se l i gger og dermed o g- så, at lokalplanen kommer til at afspejle dette. Det er afg ø- rende f or kommunen, at der er f ul d eni ghed med l ejer om i m- plementeringen af lejekontraktens præampel i lokalplanen. Desuden er det sådan, at Bl åvandshuk Kommune jo i kke f r a- skriver sig lejen fra indgåelse af lejekontrakten til endelig færdiggørelse af lokalplanen for arealet. Kun at lejen først fo r- falder når der foreligger en endelig lokalplan for området. 3. Hvorvidt lokalplan er endelig vedtaget? Loka l- plan er ikke endelig vedtaget. 4. Lejemålets længde, idet et usædvanligt langtidslejemål kan anses for en omgåelse af udbudsreglerne Lejemålets længde på 50 år er alene for at sikre lejers ansel i- ge investeringer i vej anlæg, byggemodning m.v. Areal et l i gger d. d. sål edes som ren råjord og f ør det kan b e- nyttes til det i lejekontrakten anførte, skal der ændres væsentligt på tilkørselsforhold ene og arealet skal byggemodne s og bebygges. Alt sammen for lejers regning. Det, at der også fra lejers side skal investeres i infrastruktur som vej og kloak er begrundelsen for et så langt l ejemål. ( ) Retsgrundlag: 1, stk. 1 i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 2001) lyder således: 1. Salg af kommunens fast e ejend omme skal, med mind re a n- d et særligt er hjemlet i lovgivningen, ske eft er forud gåend e o f- fentligt udbud, jf. dog 2. Af pkt. 4.2 i Indenrigsministeriets tilknyttede vejledning (vejledning nr. 60 af 28. juni 2004) fremgår følgende: Reglerne om offent ligt ud bud gæld er alene salg og ikke ud le j- ning eller bort forpagt ning af kommunal ejend om. Et us æd va n- ligt langt id slejemål vil d og kunne blive bet ragt et som en o m- gåelse af reglerne om offentligt udbud med d en virkning, at ud lejningen er omfat t et af reglerne om offent ligt ud bud. H vo r- vidt d er er t ale om et usædvanligt langt idslejemål afhænger af en vurd ering i d en konkret e sit uat ion, herund er båd e af lej e- målet s løbet id og omstændighed erne i ø vrigt. Forbeholdet om omgåelse ved udlejning i sted et for salg må fort olkes snævert. Lejemål und er 50 år kan i almind elighed ikke anses for usæ d- vanlige, når det gæld er erhvervslejemål. Udtalelse: Statsforvaltningerne fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentl i- ge myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes S I D E 9

10 styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Det tilsyn, som de kommunale tilsynsmyndigheder udøver, er et retligt tilsyn. De kommunale tilsynsmyndigheder kan ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller he n- sigtsmæssig, eller om den er i overensstemmelse med god sagsbehandlingsskik. Tilsynet omfatter således ikke spørgsmål om sagsbehan d- lingens tilrettelæggelse, medmindre tilsidesættelsen har karakter af en ulovlighed, for eksempel fordi den indeb æ- rer en overtrædelse af forvaltningsloven eller uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. [X]s henvendelse giver statsforvaltni ngen anledning til at tage stilling til spørgsmålet om are alets anvendelse set i forhold til dets beliggenhed i landz one frem for byzone. Blåvandshuk Kommune har oplyst, at kommunen h ar købt arealet af fo rsv aret, o g at der således ikke er t ale o m u d- lejning af et lejet areal. Arealanvendelse og zoneopdeling af arealer er reguleret i planlovgivningen. Af 34, stk. 1 i kapitel 7 i lov om planlægning (planloven lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fremgår, at h ele landet er inddelt i byzo ner, landzo ner o g so m m e r- husområder. Af planlo v ens 35 frem g år, at der kræ v es landzo net ill a- delse til udstykning, ny bebyggelse samt ændret anvende l- se af eksisterende bebyggelse eller ubebygge de arealer i landzo ne. Tilladelseskrav et u dlø ses ku n v ed en æ ndret a n- vendelse, der er relevant i forhold til de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Til krav et o m landzo net illadelse er knyt t et en ræ kke u n d- tagelser, jf. planlovens 36, stk. 1. Udlejning af et ubebygget areal i landzone er ikke i sig selv omfattet af de opregnede undtagelser i planlovens 36, stk. 1. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan udleje et areal beliggende i landzone, skal således afgøres efter hovedreglen i planlovens 35, stk. 1, hvorefter der ikke kræ v es landzo net illadelse, m ed m indre sker en æ ndret a n- vendelse af arealet. S I D E 10

11 Udlejningen medfører ikke i sig selv en ændret anvende lse af arealet. Det er først, når arealet som i nærværende sag på bag g ru n d af en lo kalplan bebyg g es, at der sker en æ n- dret anvendelse af arealet, og som vil kunne kræve en landzonetilladelse. Ifølge forslag til punkt 1 i lokalplan nr for et servicecenter i Blåvand har lokalplanen til formål at ove r- føre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Det betyder, at det efter lokalplanens vedtagelse ikke er nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt en ændret anve n- delse af lokalplanområdet ville kræve landzonetilladelse, idet det o m h andlede areal ikke læ ng ere h ar landzo nest a- tus, men bliver byzone. Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i den a n- ledning. Henvendelsen fra [Y] har givet statsforvaltningen anle d- ning til at overveje, hvorvidt Blåvandshuk Kommunes u d- lejning af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksby skulle have været i offentligt udbud efter reglerne i udbudsbekendtgøre l- sen. Reglerne i udbudsbekendtgørelsen om offentligt udbud gælder alene salg og ikke udlejning eller bortforpag tning af kommunal ejendom Det fremgår dog af pkt. 4.2 i Indenrigsministeriet vejle d- ning til udbudsbekendtgørelsen, at et usædvanligt lan g- tidslejemål vil kunne blive betragtet som en omgåelse af reglerne om offentligt udbud med den virkning, at udle j- ningen er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Hvo r- vidt, der er tale om et usædvanligt langtidslejemål, afhænger af en vurdering i den konkrete situation, herunder både af lejemålets løbetid og omstændighederne i øvrigt. Statsforvaltningen har noteret sig, at det samtidig fremgår af v ej ledning en, at lej em ål u nder 50 år kan i alm indeli g- hed ikke anses for usædvanlige, når det gælder erhverv s- lejemål. Statsforvaltningen har noteret sig Blåvandshuk Kommunes oplysninger om, at baggrunden for indgåelsen af en lej e- kontrakt med 50 års uopsigelighed fra udlejers side er at sikre lejers anseelige investeringer i vejanlæg, byggemo d- ning, herunder hensynet til, at der skal ændres væsentligt på tilkørselsforholdene, og at arealet skal byggemodnes og bebygges, før det kan anvendes til sit formål. Statsforvaltningen finder det sagligt og sædvanligt for e r- hvervslejemål, at lejers investeringer i erhvervsmæssig S I D E 11

12 øjemed på det pågældende areal inddrages i lejekontra k- tens udformning og får indflydelse på lejekontraktens tidsmæssige udstrækning. St at sfo rv alt ning en finder derfo r i denne sag ikke, at en l ø- betid på 50 år, uanset der foreligger uopsigelighed fra kommunens side, er udtryk for omgåelse af udbudsb e- kendtgørelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at de kommunale ti l- synsmyndigheder kan ikke tage stilling til hensigtsmæ s- sigheden i kommunens valg af leje i stedet for salg af arealet til [Z]. Statsforvaltningen finder således ikke, at Blåvandshuk Kommune har handlet i strid med udbudsbekendtg ørelsen. I øvrigt bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt Blåvand s- huk Kommune som i nærværende tilfælde kan drive ud lejningsvirksomhed og udleje et kommunalt ejet ar eal er ikke reguleret i den skrevne lovgivning, og skal derfor a fgøres efter de almindelige kommunalretlige grundsætni nger. Det er fast antaget, at en kommune efter kommunalful d- magtsreglerne som udgangspunk t ikke uden lovhjemmel kan drive håndværk, handel, industri og finansiel virkso m- hed, og at kommuner uden lovhjemmel ikke kan yde ti l- skud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Det er antaget, at kommuner efter almindelige kommuna l- retlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretage l- se har en helt generel pligt til at handle økonomisk fo r- svarligt i alle dispositioner. Der henvises til Hans Ga m- meltoft-hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, s. 687 f. og Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 78 ff. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgang s- punkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum med hensyn til anvendelsen af kommunale midler. Hvis en kommune sælger eller udlejer e n kommunalt ejet ejendom til en pris, der ligger under markedsprisen, kan der være tale om kommunal støtte til køberen henhold svis lejeren. Ligesom ved salg af kommunal fast ejendom må det på baggrund af kravet om økonomisk forsvarlighed antages, at en kommune, skal udfolde sædvanlig og rimelige b e- stræbelser på at konstatere markedsprisen ved udlejning af kommunal fast ejendom. S I D E 12

13 Det anerkendes, at det i de t ilfæ lde, h v o r der ikke sker o f- fentligt udbud, er vanskeligt at foretage en entydig konst a- tering af markedsprisen, og at denne i disse situationer vil være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved ud øvelsen af dette skøn, må der tilkomme kommunalbestyre lsen en vis margin. Hvis der gør sig særlige forhold gældende, e k- sempelvis fordi udnyttelsen af arealern e er undergivet særlige begrænsninger eller beliggenheden og udnyttelsesm u- lig h ederne h ar en sæ rlig karakt er, der i sæ rlig g rad v a n- skeliggør en mere nøjagtig fastsættelse af markedspr isen, må rammerne for kommunalbestyrelsens udøvelse af skønnet antages at være ganske vide, jf. Karsten Rev s- bech, Kommunernes opgaver, 2005, side 148f. En kommune, der ejer en ejendom, som den for kortere e l- ler længere perioder ikke skal benytte til normale komm u- nale formål, kan således udleje denne på markedsvilkår, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 156 f. Statsforvaltningen konstaterer, at der ikke foreligger o p- lysninger om, at Blåvandshuk Kommune var forpligtet til at anvende matr.nr. 95a Vandflod by, Oksby til et særligt formål. Statsforvaltningen har derimod noteret sig, at kommunen har fremlagt et forslag til lokalplan for området, der fo r- udsætter etableringen af et servicecenter for især so m- merferiehusudlejere. Statsforvaltningen konstaterer videre, at der ikke foreli g- ger oplysninger om, at prisen fo r leje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksby vil være højere, hvis leje af arealet blev sat i offentligt udbud. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig Bl å- vandshuk kommunes oplysning om, at kommunen havde været i dialog med andre sommerferiehusu dlejere, der dog efter kommunens oplysninger ikke kunne løfte opgaven, som beskrevet i præamblen til lej ekontrakten. Statsforvaltningen finder, at Blåvandshuk Kommune, nu Varde Kommune, lovligt kan udleje matr.nr. 95a Vandflod by, Oksby til erhvervsformål, så længe der ikke ydes indirekte eller direkte støtte til en virksomhed, der udfører en aktivitet med henblik på at opnå økonomisk genvist. Det er i den forbindelse et krav, at Blåvandshuk Komm u- ne, nu Varde Kommune, opkræver markedslejen. Statsforvaltningen har noteret sig, at Blåvandshuk Ko m- mune har købt det i sagen omhandlede areal af forsvaret S I D E 13

14 for 4 kr. pr. m 2, og udlejet det til [Z] for en årlig leje på kr. Blåvandshuk kommune har oplyst, at kommunen ved lej e- fastsættelsen har taget udgangspu nkt i købsprisen på arealet og vurderet, at en leje på 1,19 kr. pr. m 2 ville være rimelig i forhold til kommunens udgifter i forbindelse med erhvervelse af arealet. Blåvandshuk Kommune har anført, at lejen på 1,19 kr. pr. m 2 medfører, at kommunens køb af arealet er tjent ind på 3½ års leje af arealet. Blåvandshuk Kommune har endvidere anført, at arealet er underlagt en række planmæssige restriktioner, der gør det vanskeligt at sammenligne arealet med anden jord i omr å- det. Der er samtidig ikke foretaget sammenlignelige handler i området. I Indenrigsministeriet vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (vejledning nr. 60 af 28. juni 2004) fremgår af pkt. 7.1, at der påhviler ko m- munen en forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, f.eks. ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af undersøgelser af prisniveau for sammenlignelige eje n- domme. Der kan således ikke lægges vægt alene på den offentlige vurdering af ejendommen. Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrive l- se af 8. maj 2002, at en kommune ved fastlæggelsen af markedsprisen for en ejendom, som udgangspunkt ikke lovligt blot kan lægge kommunens erhvervelsespris til grund. Ligesom tilfældet er for den offentlige vurdering, kan erhvervelsesprisen efter omstændighederne give en vis vejledning om en ejendoms handelsværdi. Erhvervelsespr i- sen er imidlertid kun en indikation på ejendommens værdi i handel og vandel. Navnlig, hvor der er forløbet længere tid mellem tidspunktet for ejendommens erhvervelse og salgstidspunktet, kan denne indikation være spinkel. Ovenstående principper finder efter Statsforvaltningens opfattelse også anvendelse ved vurderingen af marked s- prisen i forbindelse med udleje af komm unal fast ejendom. Efter statsforvaltningens opfattelse er det således ikke ti l- strækkeligt, at Blåvandshuk Kommune alene har lagt vægt på udgifter til kommunens jordkøb, heller ikke selv om det efter kommunens opfattelse er en rimelig pris. Rimelighedsbetragtninger er i øvrigt efter statsforvaltni n- gens ikke tilstrækkeligt præcise til at kunne udgøre grun d- S I D E 14

15 lag et eller en del h eraf v ed fast sæ t t elsen af m arkedspr i- sen. Det er på den baggrund statsforvaltningens opfa ttelse, at fastlæggelse af lejen efter det oplyste ikke har været i overensstemmelse med princippet om, at denne fastsæ ttes på markedsmæssige vilkår. Statsforvaltningen har derfor anmodet Varde Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i den a n- ledning. Det bemærkes, at statsforva ltningen ved denne udtalelse ikke har taget stilling til markedsprisens størrelse. I øvrigt Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Varde Kommune, [Y] og [Z]. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside på internettet: (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef / Ingeborg Mamsen Nissen fuldmægtig S I D E 15

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de:

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de: Statsforvaltningens udtalelse af 8. november 2012 til en kommune: 08-11- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har ved brev af 29. oktober 2012 søgt Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale ti l- syn, om dispensation

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: 25-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har ved e-mail af 14. september 2011 rettet henve n- delse til Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Faxe Kommune. Henvendelse vedrørende Faxe Kommunes køb af faste ejendomme

Faxe Kommune. Henvendelse vedrørende Faxe Kommunes køb af faste ejendomme Faxe Kommune Dato: 01-11-2017 2016-67915 Ankestyrelsen 7998 Statsservice Henvendelse vedrørende Faxe Kommunes køb af faste ejendomme Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse af 6. september 2016

Læs mere

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud.

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. 5-12- 2008 Esbjerg Kommune har den 18. november 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 5. september 2008 til en kommune

Statsforvaltningen brev af 5. september 2008 til en kommune Statsforvaltningen brev af 5. september 2008 til en kommune 05-09- 2008 Sønderborg Kommune har den 22. februar 2008 anmodet statsforvaltningen om samtykke til mageskifte, subsidiært dispensation fra reglerne

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere