Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008"

Transkript

1 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport Oktober 2008

2 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2 Høringssvar fra Gersagerskolens skolebestyrelse vedrørende Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes skolevæsen Høringssvar fra Hedelyskolens skolebestyrelse om Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes skolevæsen Bestyrelsen fra Holmeagerskolen har gennemlæst Kvalitetsrapporten for Greve kommune og har følgende kommentarer:...6 Høringssvar til Kvalitetsrapporten for Greve Skolevæsen...7 fra Hundigeskolen....7 Karlslunde Skole...8 Høringssvar om Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes Skolevæsen fra Skolebestyrelsen på Krogårdskolen...10 Lundegårdskolen...11 Høringssvar fra Mosedeskolen til Kvalitetsrapport for Greve Kommune Strandskolen...13 Tjørnelyskolen...14 Høringssvar vedrørende Greve Kommunes Kvalitetsrapport fra skolebestyrelsen på Tune Skole:

3 Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen anerkender det imponerende og store arbejde som er udført både lokalt og centralt. Det er samtidig vigtigt at fastslå, at rapportens beskrivelser følges op af handlinger, så udviklingen og kvaliteten fastholdes i skolevæsenet. Handlingerne skal kunne mærkes i klasserne af eleverne for at gøre en god skole endnu bedre Bestyrelsen anbefaler at Kvalitetsrapporterne kun udarbejdes hvert andet år. Det vil give skolerne bedre mulighed for at gennemføre de handlinger, som Kvalitetsrapporten anbefaler. Fokus på handlingerne kan fastholdes i de Aftalestyringer, der udarbejdes mellem skole og skolecenter. Handlinger skal samtidig indgå i time- og opgavefordelingen ved skoleårets planlægning for det følgende skoleår. Bestyrelsen hilser med tilfredshed, at fristen for aflevering af Kvalitetsrapporten er flyttet fra oktober til december (31.12.XX) I Kvalitetsrapportens s. 36 er der nogle gode anbefalinger vedr. læsning og læseprocesser. Anbefalingerne fastholder fokus på læsning. En forudsætning for gennemførelse er dog, at der følger ressourcer med. På s. 74 er beskrivelsen modsætningsfyldt mellem skolernes beskrivelser af bygninger og udeområderne, og skolecentrets tolkning af beskrivelserne. Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolernes beskrivelser står til troende. Det undrer skolebestyrelsen s 14 i Datamaterialet, at Damagerskolens beløb til Indendørs og uden dørs vedligehold er meget lavt i forholdt til skolestørrelse og elevtal. Greve Kommune bør fortsat have fokus på rekruttering af medarbejdere pædagoger og lærere og ledere. Greve kommune skal være en attraktiv kommune, så vi på skolerne kan få de ansøgere, som vi har brug for. Antallet af ikke uddannede lærere må ikke blive større. I rapporten beskrivelse af ledernes arbejdsopgaver på s er der et misforhold mellem antal opgaver, og den tid der er afsat til at løse opgaverne. Her bør Greve Kommune give den ekstra tid til ledelse, så vore skoleledelser kan løse opgaverne kvalificeret, og så der kan rekrutteres kvalificerede ledere. Venlig hilsen Pia Beck Skolebestyrelsesformand 2

4 Høringssvar fra Gersagerskolens skolebestyrelse vedrørende Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes skolevæsen Skolebestyrelsen mener at kvalitetsrapporten er et flot og brugbart redskab til skoleudvikling. Skolebestyrelsen værdsætter det store arbejde der er lagt i at gennemføre rapporten fra skolecenterets side. Skolebestyrelsen opfatter rapporten som et fælles sprog. Gersagerskolens skolebestyrelse og personale får hermed en unik mulighed for at forsætte og udvikle dialogen med politikere, forvaltning, forældre og personale, alt sammen til gavn for undervisningen af det enkelte barn. Skolebestyrelsen vil bruge kvalitetsrapporten, som et redskab i det videre arbejde med at gøre Gersagerskolen til en bæredygtig og udviklingsorienteret profilskole for klasse og primært for børn i lokalområdet. Gersagerskolens skolebestyrelse ser de besluttede fokusområder som relevante i en kvalitetsvurdering af skolevæsenet og Gersagerskolen. Dvs. alle 4 fokuspunkter er relevante og er i tråd med Gersagerskolens egne fokuspunkter: læsning, udvikling af evalueringskultur, IT, faglighed inklusion og specialpædagogisk bistand. Gersagerskolens skolebestyrelse peger på at inklusion og undervisning af tosprogede elever er to meget vigtige opmærksomhedspunkter, som også kræver at der afsættes de nødvendige ressourcer. Skolebestyrelsen på Gersagerskolen planlægger at vægte arbejdet med profilskoleprojektet og derigennem udvikle de enkelte fokuspunkter og forsætte med fokus på læsning, evalueringskultur og øget faglighed. På vegne af Gersagerskolens skolebestyrelse Signe Boegh Skoleleder 3

5 29. september 2008 Niels Erik Westergård Center for Skoler Høringssvar fra Hedelyskolens skolebestyrelse om Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes skolevæsen Bestyrelsen vil gerne indlede høringssvaret med et citat fra kvalitetsrapporten: Målet med Partnerskabet er, at skabe størst mulig sammenhæng og dermed en bedre synergi i arbejdet med at udvikle, evaluere og dokumentere skolens virke på en sådan måde, at det over tid bedst rykker der, hvor slutbrugerne er: I klasserne og blandt eleverne for at gøre en god skole endnu bedre.. Når vi vælger dette citat er det fordi, vi er bekymrede for om det store og imponerende arbejde som skoleledelserne og ikke mindst Center for Skoler har lavet i forbindelse med denne kvalitetsrapport, får en reel betydning for udviklingen af skolevæsenet. Vi er på ingen måde i tvivl om, at intentionen er til stede. Imidlertid er rapportens detaljerigdom overvældende, og omfanget af den samlede rapport er ikke mindre overvældende. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi i Centerchef, Nils Nørbos, konklusioner på kommunalt plan kan læse: Der er vigtigt (jf. SWOT-analysen s 9ff), at skolerne ikke skal arbejde med for mange fokusområder i den/de kommende rapporter. Bestyrelsen hilser også Center for Skolers forslag om de fire fokusområder for den kommende rapport velkommen. Bestyrelsen vil dog i al stilfærdighed erindre om, at BUU også sidste år besluttede sig for netop fire indsatsområder, som så på uforklarlig vis er endt med, at skolerne har skullet beskrive 18 forskellige indsatområder i matrix modeller til denne rapport. På side 11 beskriver Center for Skoler de kommende fire indsatsområder; men slutter af med at skrive: med den tilføjelse, at arbejdet med fokusområderne fremover skal ske inden for rammerne af Partnerskabsprojektet, og de gennemførte statusanalyser i Partnerskabets regi Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin bekymring for om denne eftersætning kan komme til at betyde, at den kommende kvalitetsrapport bliver lige så omfangsrig og tidskrævende på alle niveauer, som den netop udarbejdede rapport. Bestyrelsen vil derfor indtrængende opfordre til at intentionerne i afsnittet: Baggrund på side 6 bliver til virkelighed. Dette gælder ikke mindst ønsket om at nedbringe antallet af mandetimer til arbejdet med rapporten såvel lokalt på skolerne som centralt i Center for Skoler. Bestyrelsen vil også gerne udtrykke sin enighed i bestræbelserne på at gøre arbejdet med kvalitetsrapporten to-årig. Det vil give mening og ro til opfølgning på rapportens mange konklusioner. Endvidere skal det på det kraftigste pointeres, at såfremt man fra centralt hold beslutter ændringer/forbedringer, som er omkostningskrævende, skal der medfølge de fornødne ressourcer til at implementere de besluttede forbedringer. Der er et område i rapporten, som bestyrelsen meget gerne vil fremhæve, da datamaterialet er behæftet med graverende fejl. Det er under udvalgte områder, og er: Skolernes IT-ressourcer: Her er der anført, at Hedelyskolen har 190 undervisningscomputere, hvilket fører med sig, at der er opført, at Hedelyskolen har et antal elever pr. undervisningscomputer på 3,4. Dette er ikke korrekt. Bestyrelsen har tidligere i høringssvaret om budget 2009 påpeget denne fejl. Ikke mindst fordi disse tal bliver brugt som argument for at fjerne 500 computere fra skoleområdet. Bestyrelsen har fået oplyst fra skolens IT-vejleder, at de anførte 190 computere er SAMTLIGE computere på skolen, og ikke som anført: undervisningscomputere. Dette betyder, at administrationsmaskinerne, lærernes pc-arbejdspladser og alle vore specialfunktioners computere er talt med i de 190 maskiner. I Ordblindecenteret har hver elev en computer og i vore 6 4

6 specialklasserne er der 2 elever pr. computer. Det betyder, at vi i vore normalklasser har 8 elever pr. computer og ikke de 3,4, der er anført i materialet. Dette betyder, at vi end ikke lever op til målet i den vedtagne politiske IT-strategi om 5 elever pr. computer. Til sidst vil bestyrelsen afrunde høringssvaret med endnu et citat fra rapporten. Under overskriften. Sammenfattende vurdering af det faglige niveau står der om IT: Ganske vist er der en kommunal strategi for IT på skolerne, der er fx beskrevet, hvor mange elever der må være pr. maskine, men området fungerer ikke problemfrit, idet skolerne må afsætte ikke ubetydelige midler til området, da en del af maskinerne jævnligt er ude af drift. Det er et ønske, at der tilmåles IT større økonomisk bevågenhed Bestyrelsen kunne ikke have udtrykt det bedre selv. IT-afdelingens fokus og ydelser i forhold til skolerne skal markant forbedres. Og bestyrelsen vil kraftigt opfordre til, at skolerne får lov til at beholde deres computere, som også kvalitetsrapporten for skolerne anfører. På vegne af skolebestyrelsen ved Hedelyskolen Eddie Holstebro Formand I 5

7 d. 1. oktober 2008 Niels Erik Westergård Center for Skoler Bestyrelsen fra Holmeagerskolen har gennemlæst Kvalitetsrapporten for Greve kommune og har følgende kommentarer: Vi finder, at rapporten er et godt arbejdsredskab, der gør det muligt at sammenligne mange para-metre skolerne imellem, hvilket kan medvirke til overvejelser om indsatsområder lokalt på skolerne i de kommende skoleår. Vi kunne dog godt tænke os en mere overskuelig afrapporteringsform, idet det initielle datama-teriale delvist gentages i selve rapporten og dermed gør rapporten alt for omfangsrig. Hvis det derfor i henhold til bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter er muligt at måle på færre parametre, vil dette gøre rapporten mere læsevenlig og samtidig lette arbejdet for skoleledelserne, der bruger mange mandetimer på udarbejdelse af kvalitetsmaterialet. Kvalitetsrapporten kan med fordel udarbejdes hvert andet år. Med hensyn til selve indholdet af rapporten er vi dybt bekymrede over at læse, at eleverne på Holmeagerskolen er blandt de dårligst stillede med hensyn til IT-adgang. Og med de mange elever om hver computer oplever vi på Holmeagerskolen, at det for det første giver mange hovedbrud, at få tilrettelagt undervisningen, idet lærerne er nødsaget til at transportere computere rundt på rullevogne, og dernæst sluger denne proces en stor del af undervisningstiden, ikke mindst fordi computerne herefter skal pakkes sammen og transporteres til den næste klasse, der skal anvende dem. Vi mener ikke, at Greve Kommune lever op til de IT- krav, det omgivende samfund stiller i dag. Vi er også meget bekymrede over at, de tosprogede elever ikke er lige så fagligt velfunderede som de ikke-tosprogede elever selv ikke på de skoler, hvor der anvendes flere ressourcer, som det er tilfældet på eksempelvis Hundigeskolen, hvor gennemsnitsudgiften pr. elev er ca. dobbelt så stor som på de fleste andre skoler i kommunen. Vi kan kun være enige i rapportens konklusion, at der er behov for at få større viden om, hvilken form for undervisning, der giver de bedste resultater og udarbejdelse af en overordnet politik, der sætter mål for undervisningen af tosprogede elever, herunder læsning. Med venlig hilsen på vegne af Holmeagerskolens bestyrelse Susanne B. Søndergaard 6

8 Høringssvar til Kvalitetsrapporten for Greve Skolevæsen fra Hundigeskolen. Den 6. okt 2008 Skolebestyrelsen på Hundigeskolen har følgende kommentarer til rapporten. Rapporten fremtræder som et flot og gennemarbejdet materiale, som giver god indsigt i de områder, der arbejdes med i skolevæsenet. Rapporten er meget omfattende og det er en meget stor opgave at pålægge bestyrelserne at sætte sig ind i det hele. Skolebestyrelsen kan overordnet tilslutte sig de fokusområder, som center for skoler indstiller, ligesom vi ser arbejdet med udarbejdelse af lokale sundhedspolitikker som sammenhængende med Profilskolernes arbejde. For Hundigeskolens vedkommende må og skal det alt overskyggende fokus i de kommende år tage udgangspunkt i udviklingen af profilskolen og inddragelse af de nævnte fokusområder i den udstrækning, de har direkte relevans for udviklingen af profilskolen. Vi vil dog endnu en gang udtrykke vores bekymring i forhold til kravet om og forventningerne til fortsat kvalitetsudvikling af det samlede skolevæsen, samtidig med at der vedvarende foreslås besparelser på selv samme væsen. Det bekymrer os især, at vi i budgetoplægget kan se besparelsesforslag på Profilskolerne og på tosprogsområdet, set i forhold til de behov rapporten giver udtryk for omkring undervisningen af de tosprogede elever På vegne af Skolebestyrelsen På Hundigeskolen Zakaria Esfanjani Næstformand Skolebestyrelsen. 7

9 Karlslunde Skole Niels Westergård Center for Skoler Karlslunde Landevej 22 B 2690 Karlslunde Karlslunde Skole Skolebestyrelsens høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommunes skolevæsen Telefon: Førstehåndsindtrykket af den samlede rapport er, at læseren bliver overvældet af uendelig megen statistik og uendelig megen beskrivelse af status på alt for mange områder. Det fremgår, at der er anvendt rigtig mange arbejdstimer både centralt og decentralt. Bestyrelsen stiller spørgsmål ved, om udbyttet og evt. brugsværdi står helt mål med indsatsen. Det kan naturligvis være interessant nok at få indblik i det samlede skolevæsens arbejde. Bestyrelsen så dog langt hellere, at det af rapporten tydeligt fremgik, hvilke specifikke tiltag den enkelte skole og det samlede skolevæsen havde iværksat på baggrund af den tidligere rapport ud fra et ønske om at ændre på en given tilstand. Tiltagene beskrevet i ord med en pædagogisk/faglig vurdering af resultatet sammenholdt med en sammenlignende analyse af datamaterialet fra sidste rapport og datamaterialet fra den seneste rapport. Bestyrelsen støtter arbejdet med at gøre Kvalitetsrapporten til et 2 årigt projekt. Tidsrummet mellem Byrådets færdigbehandling af rapporten og påbegyndelse af næste rapport er ganske kort. Skolen levnes ikke mulighed for at fordybe sig i de tiltag, der er besluttet. Bestyrelsen har opmærksomheden rettet mod, om opgaver af dette omfang medvirker til at fjerne fokus fra kerneopgaven undervisningen. Byrådet opfordres til at støtte BKF s bestyrelse i ønsket om, at Kvalitetsrapporten fremover bliver 2 årig., jvf. rapporten s. 6. Det vil give skolevæsnet mulighed for fordybelse, det vil give et bedre billede at resultater på baggrund af indsats. Skolebestyrelsen imødeser Byrådets tiltag til forbedringer set i lyset af den samlede Kvalitetsrapport. 8

10 på vegne af skolebestyrelsen ved Karlslunde Skole Linda Ågren Skoleleder 9

11 Greve Kommune Center for Skoler - Niels Erik Westergård 30 september 2008 Høringssvar om Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes Skolevæsen fra Skolebestyrelsen på Krogårdskolen. Den omfattende rapport, der er det summariske resultat af en kæmpe indsats fra skoleledelser og Center for Skoler udtrykker stort set den øjeblikkelige situation, som vi ser den på Krogårdskolen. Folkeskolens kerneydelse er undervisning indenfor givne rammer og ressourcer. Bestyrelsen vil ikke undlade at udtrykke sin bekymring over Greve Kommunes forbrug af ressourcer til rapporter som denne. Altså beder vi til, at det politiske bevilgende niveau nu gør brug af denne kvalitetsrapport med dens belysning af aktuelle status samt anvisninger, og ikke som før set beder om en eller flere nye analyser og rapporter af og om samme substans i en anden skabelon om et år eller to. Kvalitetsrapporten sammenholdt med Greve Kommunes visioner for Børne- og Ungeområdet samt den ressourcetildeling, der finder sted på kort og mellemlangt sigt viser tydeligt, at der er langt (for langt) fra vision til virkelighed og behov for faktuel fokuseret indsats. Dertil foreligger der nu en god rapport at tage udgangspunkt i og ajourføre/korrigere i takt med de forandringer i omverdenen skolen skal tilpasse sig. Eksempelvis mener vi ikke BUU s og Byrådets nuværende mål på IT området fsv. hardware kapacitet er i takt med omverdenens forventninger til elevernes IT-kompetencer, når de forlader skolen. Skolebestyrelsen Krogårdskolen. Kjeld Skjøtt Formand 10

12 Lundegårdskolen Tune, den 29. sept Udtalelse fra skolebestyrelsen på Lundegårdskolen vedr. den samlede Kvalitetsrapport på skoleområdet i Greve Kommune. Skolebestyrelsen på Lundegårdskolen har ved sit møde tirsdag d. 23. september 2008 behandlet den samlede kvalitetsrapport for skolevæsenet i Greve Kommune, og har på baggrund heraf sammenfattet denne udtalelse. Umiddelbart synes Kvalitetsrapporten at være noget uoverskuelig og omfangsrig i sin udformning, og det kan være svært at se, hvor præcis man som skolevæsen går ind og forholder sig til de enkelte områder. Det er glædeligt at konstatere, at et enigt skoleledernetværk fra BKF Sjælland har sendt en opfordring til BKF s bestyrelse med forslag om, at Kvalitetsrapporten fremover bliver 2- årig, og at Kvalitetsrapporten udarbejdes på et tidspunkt, så evt. anbefalinger kan indgå i den kommunale budgetfase. Der bliver rundt om på skolerne brugt uforholdsmæssig meget tid på udarbejdelse af Kvalitetsrapporterne, og tidspunktet, hvor der bliver arbejdet med Kvalitetsrapporten falder sammen med planlægningen af det kommende skoleår. Samtidig kan man stille sig selv spørgsmålet i hvilket omfang, resultatet står mål med tidsforbruget? Videndeling er et af de indsatsområder, der vægtes højt i rapporten, hvilket vi som skole ser positivt på. Netop den erfaring og mangeårige viden som de erfarne lærere besidder, er det vigtigt at videreformidle. En mere formaliseret måde på, hvordan dette gøres, er i den forbindelse ønskelig. Det vil ligeledes være ønskeligt, hvis videndelingen på den enkelte skole blev mere systematiseret. I forhold til skolevæsenet er der udarbejdet en SWOT-analyse, hvor styrker, svagheder, trusler og muligheder er beskrevet. Det er rart her at kunne konstatere, at læseresultatet på de yngre årgange vinder frem. Der er fra kommunens side gjort en stor indsats for, at netop dette område skal styrkes, hvilket man altså nu kan aflæse resultatet af. Under svaghederne i skolevæsenet fremgår det, at det er vanskeligt at rekruttere såvel ledere som lærere til skolerne. Dette bør kommunen være opmærksom på. Procentdelen af uuddannede lærere stiger i skolerne. Man bør fra kommunens side tildele det særlig opmærksomhed, at denne udvikling finder sted og søge at skabe rammer for, at fremtidige lærere ønsker ansættelse i Greve Kommune. Rekrutteringsproblematikken kan blive en trussel for hele skolevæsenet! I forhold til mulighederne i SWOT-analysen ser vi frem til, at der kommer en ny læreroverenskomst, der i højere grad kan styrke fleksibiliteten på lærerområdet. Der bliver i øjeblikket brugt uforholdsmæssig meget tid på den administrative del af skolelederarbejdet på skolerne, hvilket sker på bekostning af det pædagogiske. Fint, at man er opmærksom på dette aspekt i Kvalitetsrapporten. Det er fint, at de naturfaglige fag tilsyneladende er blevet styrket gennem det seneste par år. Nu mangler vi blot at se resultatet heraf i forhold til elevresultaterne. Der er i skolebestyrelsen en efterlysning af, hvad den samlede Kvalitetsrapport reelt bliver brugt til. Hvilke af de nævnte områder vil der blive arbejdet videre med og hvordan? Der ønskes en evaluering af, hvordan sidste års Kvalitetsrapport er blevet brugt. Et forslag fra skolebestyrelsen vil være, at der bliver fulgt op med en handlingsplan, så der kan skabes et bedre overblik over, hvad der sker på området. Ligeledes undrer vi os over, at den samlede Kvalitetsrapport ikke har været til høring i MED-udvalget. Der er i rapporten angivet et rigtig godt sammenligningsgrundlag skolerne imellem omkring kvalifikationsniveauet, men vi savner til gengæld en sammenligning, når det drejer sig om landgennemsnittet. Hvorledes ligger Greve kommune placeret, når kvalifikationer og kompetencer sammenholdes med et landsgennemsnit? På vegne af skolebestyrelsen Tina Kissow Formand for skolebestyrelsen 11

13 Greve d. 28. september 2008 Høringssvar fra Mosedeskolen til Kvalitetsrapport for Greve Kommune Skolebestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 22. september 2008 gennemgået Kvalitetsrapporten for Greve Kommune I den forbindelse var skolebestyrelsen enige om, at en kvalitetsrapport i den form den på nuværende tidspunkt foreligger, på sigt kan danne grundlag for trendanalyse. Denne analyse kan derved eventuelt danne grundlag for ændring af fokuspunkter, afhængigt af hvor det viser sig at disse skulle være nødvendige. På nuværende tidspunkt mener skolebestyrelsen, at det er for tidligt at kunne bruge kvalitetsrapporten da den nuværende kun er den anden af slagsen. I den nuværende er der fire politisk bestemte fokusområder, som gennemgås i talmaterialet, hvorpå der konkluderes. Skolebestyrelsen på Mosedeskolen vil i dette høringssvar ikke gå i detaljer med data, men blot komme med den kommentar, at kvantitet ikke er lig med kvalitet. Skolebestyrelsen på Mosedeskolen går da også ud fra, at date ikke i den videre fortolkning kommer til at stå alene. Som ét eksempel kan der henvises til tabel om Skolernes IT-ressourcer. I forhold til førnævnte tabel, bør der i det videre arbejde også ses på kvaliteten af ITmaskinparken, og ikke mindst funktionsdueligheden/support af denne, især set i forbindelse med IT vanskeligheder ved de to sidste skolestarter. Med venlig hilsen p.v.a Skolebestyrelsen ved Mosedeskolen Jan Amstrup 12

14 Strandskolen, Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde, Tlf , Fax Dato 29. september 2008 Strandskolen Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommune Kvalitetsrapporten har været behandlet på skolebestyrelsesmødet torsdag den 25. september. Overordnet finder bestyrelsen, at der skal være sammenhæng mellem de økonomiske midler, der gives til folkeskolen i Greve Kommune og de udviklingstiltag, der ønskes iværksat. Der er i den nuværende økonomiske situation allerede store mangler. Heraf kan nævnes: - Forældresamarbejdet er nedskåret i en tid, hvor et stigende antal elever har brug for, at der er en tæt kontakt mellem skole og hjem. - Der er et stort efterslæb på bygningsvedligeholdelse, udearealer og renoveringer. - Sundhedstiltagene står i kontrast til udearealer, der ikke inviterer til fysisk udfoldelse. Kantineforholdene er forbedret, men der er ikke mulighed for at fremstille og sælge et varieret udbud af mad til eleverne. - Der er for få tilbud i kommunen til elever i problemer, blandt andet mangler der en klar procedure for afdækning og afhjælpning af ordblindhed. Bestyrelsen vil opfordre det politiske niveau til at revurdere de mange fokusområder, der sættes i værk. Dette med henblik på at sikre kerneydelsen undervisningen bedst mulige vilkår. På bestyrelsens vegne Jan Gulstad 13

15 Center for skoler Att: Niels Westergård Tjørnelyskolen Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommune Skolebestyrelsen ved Tjørnelyskolen mener, at det samlet set er en god oversigt over skolevæsenet. Rapporten kan blive et bedre værktøj end sidste års rapport, da der er en langt bedre systematik i opsamlingen af data. Det skal dog bemærkes, at rapportens omfang er stort og, at det arbejde, der lægges heri fra skolerne og Centret for Skoler, måske ikke står mål med de resultater, der kommer ud af dette. Bestyrelsen er enig i de fremtidige fokusområder. Bestyrelsen er ligeledes enig i, at der ikke bør være for mange fokusområder. For mange fokusområder betyder et svagere fokus og udtynder de ressourcer, vi forventer, der skal sættes af til arbejdet med fokusområder. Bestyrelsen vil dog pege på et område, der på et senere tidspunkt, bør sættes i fokus: Der er en alt for stor forskel på drenges og pigers prøveresultater i dansk og matematik. Ved gennemgang af de mange tabeller har bestyrelsen konstateret, at der i en del af dem må være fejloplysninger. Et par af tabellerne giver anledning forundring: Skolernes IT-ressoucer: Her ville det være rimeligt med en opgørelse over antal computere til lærernes brug. Udgifter til tosprogede elever: Det er umuligt at gennemskue, hvorfor der på skoler med mange tosprogede elever kan være en prisforskel på ca kr. pr. elev Michael Brandt Formand for skolebestyrelsen 14

16 Tune Skole Skolegade Tune 7. oktober 2008 Høringssvar vedrørende Greve Kommunes Kvalitetsrapport fra skolebestyrelsen på Tune Skole: Overordnet betragtning vedrørende skolens egen Kvalitetsrapport som udviklingsredskab, som fordrer tid til implementering: Kvalitetsrapporten fremtræder som en statusrapport, men anses på Tune Skole som et udviklingsredskab. Et sådan redskab fordrer nødvendig tid til bearbejdelse, dialog og ikke mindst tid til implementering. Det er med andre ord nødvendigt, at områderne direkte nævnt i Kvalitetsrapporten inden for Aftalestyring, Partnerskab, indsats- og fokusområder får den nødvendige tid til implementering. Tune Skole ønsker over en årrække at få mulighed for, at prioritere og implementere de indsatsområder og handleplaner, som allerede er påbegyndt frem for yderligere områder, der øger mængden af belastning på ledelses-, administrations-, SFO- og lærerniveau. Skolebestyrelsen ønsker, at byrådet ved deres behandling af Kvalitetsrapporten med vedtagelse af nye fokusområder, medtænker ovennævnte og følgende: Hvis mængden af områder bl.a. gennem Aftalestyring, Partnerskab og Kvalitetsrapportens fokusområder øges år efter år, vil kvantiteten af områderne gå ud over kvaliteten i implementering, ændring og eller bearbejdelse af det enkelte område uden udvikling og kvalitetsforbedring til følge. Skolebestyrelsen kan således tilslutte sig Center for skolers forslag om, at skolerne fortsat skal arbejde med de samme fire fokusområder som i indeværende skoleår jf. side 11 og 12 i Kvalitetsrapporten og indstillingen, som står på side 82 i Kvalitetsrapporten: På baggrund af det indsamlede materiale og i lyset af den kommunale deltagelse i projektet Partnerskab om folkeskolen (se side 13 om Sammenhængsfaktorer) indstiller Center for Skoler til det politiske niveau, at skolerne i skoleåret fortsætter arbejdet med (de fire) fokusområder. Skolebestyrelsen ser dog gerne, at arbejdet med fokusområderne fremover skal ske inden for rammerne af Partnerskabsprojektet og de gennemførte statusanalyser i Partnerskabets regi (jf. side 12 i Kvalitetsrapporten) udvides med samt inden for den enkelte skoles egne evalueringsresultater og egne mål for de enkelte lokale fokus-/indsatsområder. Kvalitetsrapportens opsætning: Skolebestyrelsen vil gerne give deres anerkendelse for klarheden i opsætningen af Kvalitetsrapporten og dermed følgende større mulighed for overblik i det fyldige materiale. Skolebestyrelsens kommentarer til enkelte områder i Kvalitetsrapporten: Elev-lærer ratio og rentable enheder: Elev-lærer ratio (jf. side 4 i Datamateriale ) viser en betydelig forskel skolerne imellem. Skolebestyrelsen vil i denne sammenhæng henvise til adskillige høringssvar vedrørende rentable enheder og skolestrukturdebatten for ganske få år siden. Spørgsmålet er fortsat, om en kommune af Greves størrelse og med nuværende og ikke mindst kommende elevgrundlag fortsat kan drive det nuværende antal skoler til gavn for den pædagogiske udvikling, rentabiliteten og udbuddet på den enkelte skole mht. fag og tilbud. Det operationelle i Kvalitetsrapporten skal stå klarere: På side 6 i Kvalitetsrapporten står: hvordan det fælles og lokale arbejde kan forbedres og nedbringe antallet af mandetimer til dette arbejde lokalt og kommunalt. Det er Center for Skolers 15

17 opfattelse, at der skal ske ændringer, da især skolernes arbejde med kvalitetsrapporterne finder sted på et tidspunkt, hvor arbejdspresset i forvejen er stort. Skolebestyrelsen ønsker i forbindelse med eventuelle ændringer af Kvalitetsrapporten, at denne på centrale områder bliver mere operationel. Der skal i større omfang være mulighed for mere markant målstyring end det, som teksten lader ane. Brugen af statusundersøgelsens resultater og mulighed for ændringer på kort sigt er tvivlsomme grundet vejen og processen fra status til ny evaluering: Skolebestyrelsen stiller sig skeptiske over for, at statusundersøgelsens resultater kan først for alvor bruges i skoleåret (som følge af undersøgelsestidspunktet og færdiggørelsen af de indsamlede data til en rapport ultimo oktober 2007) og vil derfor (som tidligere omtalt) først indgå i næste kvalitetsrapport (jf. side 13 i Kvalitetsrapporten). Resultaterne bliver brugt i større eller mindre omfang på skolerne, men spørgsmålet er, om en egentlig ændring af status markant vil fremstå inden for så kort tidsperspektiv, hvis man medtænker vejen og processen fra status/evaluering, over dialog med interessenter, målfastsættelse, aftale, handling og implementering frem mod en ny evaluering. De demografiske forhold og rekruttering/fastholdelse: De demografiske forhold arbejder flere skoler med i indgåede aftalekontrakter med Center for Skoler (jf. side 9 i Kvalitetsrapporten). Dette punkt hænger uløseligt sammen med den nyligt udsendte kommunale Trivselsrapports udsagn om arbejdsbetinget stress, mangel på lærerkræfter og Kvalitetsrapportens konklusioner vedrørende ledelse på kommunens skole (jf. side 77). Center for Skoler kan alene ikke løfte opgaven, da der her er tale om grundlæggende vilkår for arbejdslivet i Greve kommune og tidligere vedtagne politiske beslutninger om bl.a. ledelsestid og lærernes undervisningsforpligtelse på et timetal højere end omkringliggende kommuners. Vi kan i skolebestyrelsen have de største bekymringer for, at fastholdelse og ikke mindst rekruttering af personale fremover kan blive overordentlig vanskelig grundet bl.a. den administrative opgavemængde uden direkte relation til den egentlige undervisning og eventuel fortsat øgning af undervisningstimetallet. Det konstateres med tilfredshed, at aldersfordelingen på SFO-området fortsat er flot, men der skal tænkes på rekrutteringsstrategier for at tiltrække (ny)uddannede samt forbedre efter- og videreuddannelsesmulighederne for personalegrupperne i SFOen. LUS og Læseløft og fortsat tilførsel af midler til dette indsatsområde: Skolebestyrelsen er selvfølgelig yderst tilfredse med de opnåede resultater ved hjælp af LUS og Læseløft og ser med forventning frem mod fortsat tilførsel af midler til skolens budget til dette store kommunale indsatsområde. I denne sammenhæng vil skolebestyrelsen gerne knytte en direkte kommentar til foreslåede tiltag (side 36 i Kvalitetsrapporten) inden for den eksisterende ramme): 1. Faglig opkvalificering af lærerne. Kommunalt kursus i faglig læsning til alle lærere på mellemtrinnet. Fælles inspirationsdage med oplægsholdere. 2. Indføring af læse- og skrivekonferencer på alle klassetrin. 3. Et Greve Læsebånd på tværs af fagene en gang om året. 4. Styrkelse af læsevejledernetværk. Skolebestyrelsen forventer, at tiltagene finansieres fra politisk hold. Interaktive Whiteboards og ikke uvæsentlige problemer af økonomisk art ved anskaffelse, vedligeholdelse og tyverisikring en politisk/forvaltningsmæssig stillingtagen ønskes: For at optimere brugen af computerteknologi i skolen er der yderligere ved budget 2006 blevet afsat kr. til indkøb af interaktive tavler (IWB), hvilket modsvarer 1 tavle pr. skole. Tre skoler har udover den kommunale bevilling selv anskaffet et antal IWB, således at det samlede antal boards i skolevæsenet nu udgør i alt 52 (jf. side 18 i Kvalitetsrapporten) Tune Skole er en af de tre sidstnævnte skoler. Vi har investeret en ikke ubetydelig sum i IWB og arbejder målrettet bl.a. gennem kursusvirksomhed med at uddanne vores lærere i brugen af IWB. I vores egen Kvalitetsrapport peger vi på ikke uvæsentlige problemer af økonomisk art ved anskaffelse, vedligeholdelse og tyverisikring af disse IWB. I vores egen Kvalitetsrapport står: Det har ved indkøb af så mange IWB vist sig et problem i forhold til de indgåede aftaler om indkøbsordninger/med Center for It & Digitalisering. Vi kan på skolen have 209 computere, som Center for IT og Digatilisering kan servicere. Køber vi et større antal end det centralt bestemte, skal vi af egen ramme betale kr. pr. år pr. computer ud over den faktiske anskaffelsespris af hele anlægget. Vi satser nu som omtalt - på IWB. Til IWB hører computere, som skal serviceres. Vi har to muligheder: 16

Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012

Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012 Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012 Damagerskolen Damagerskolens skolebestyrelses høringssvar om IT-fagstrategi for skolerne 2009 2012. Skolebestyrelsen har drøftet den udsendte

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden 2010-2015 Hørsholm Skole Skolebestyrelsen finder, at den fremsendte skolepolitik er en god politik meget konkret og meget overskueligt, men måske knap så

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sejs Skole, skoleåret 9/ Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sejs Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune HØRINGS SVAR til Varde Kommune e e ll a or f d u lb ti g a d og r Skole Høringssvaret # er skrevet på vegne af Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området) og Sig Borgerforening Erkendelse og fremtidssikring

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Skolebestyrelsernes udtalelser/høringssvar til kvalitetsrapporten for skoleårene 12/13 og 13/14

Skolebestyrelsernes udtalelser/høringssvar til kvalitetsrapporten for skoleårene 12/13 og 13/14 Bilag. Skolebestyrelsernes udtalelser/høringssvar til kvalitetsrapporten for skoleårene 12/13 og 13/14 Nordbakkeskolen: Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen har på deres møde d. 3.2.2015 gennemgået Kvalitetsrapporten

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Folkeskolereform november 2013 Folkeskolereformen Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Kontakt Sagsansvarlig: Lærke Kibsgaard Fagcenter

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Aftale for Torstorp skole

Aftale for Torstorp skole Aftale for Torstorp skole Aftale mellem Centerchef Holger Olsen og Institutions- og Skolecenter Aftaleperiode: 1. januar 2008 til 31. december 2009. Skoleleder Peter Vig Jensen Torstorp skole Økonomistyring

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

3. Glostrups skoleelever skal trives National trivselsmåling

3. Glostrups skoleelever skal trives National trivselsmåling 1. behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2016 HOVEDMÅL 1. Glostrups skoleelever skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen HOVEDINDIKATOR Afgangskarakterer DELMÅL 1.

Læs mere

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Indsatser affødt af kvalitetsrapporten I lighed med sidste år: tingene hænger sammen og i den gode gænge som arbejdet med kvalitetsrapporterne er kommet, er

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Gjessø Skole, skoleåret 2010/11 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker

Læs mere

Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune

Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune J.nr.: Sagsid.: 1068002 Åben sag Fmd.Init.: Resume: Som et led i udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik besluttede udvalget for Undervisning

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE Budgetønske: Dygtige lærere Baggrund Dygtige lærere er centrale for at hæve det faglige niveau i folkeskolen og skabe grundlaget for, at eleverne bliver kompetente

Læs mere