Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009"

Transkript

1 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport November 2009

2 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes egne beskrivelsesrapporter indgår i kommende aftalestyringsmøder med skolerne.

3 Damagerskolen

4 Greve den Profilskolen Gersager Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommune Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på. Skolebestyrelsen anerkender det store arbejde, der er lagt i at udarbejde kvalitetsrapporten. Da kvalitetsrapportens omfang er meget stort, foreslår skolebestyrelsen, at konceptet tages op til revision og at formålet med rapporten overvejes igen, evt. kunne man udarbejder en pixiudgave til skolebestyrelser. Det fremadrettede arbejde med at udvikle et fælles skolevæsen bør være fokuspunkt, og skolebestyrelsen vil i særlig grad arbejde videre med følgende områder: de fysiske rammer, det specialpædagogiske område (inklusion), tosprogede elever, faglighed/læsning og skolens aftalestyring. Skolebestyrelsen ønsker, at arbejdet med kvalitetsrapporten tilrettelægges sådan at der er større dialog og sammenhæng mellem BUU s dagsorden og kvalitetsrapportens punkter. Skolebestyrelsen ønsker, at BUU etablerer møder med de enkelte skolebestyrelser, hvor punkter fra kvalitetsrapporten tages op. Skolestrukturen er ikke nævnt særskilt i kvalitetsrapporten og ej heller den igangværende debat om skolestruktur. Skolebestyrelsen mener, at beslutninger om fremtidig skolestruktur har stor indflydelse på, om skolen oplever, at der er arbejdsro og om der kan skabes langsigtede løsninger for skolen. Skolebestyrelsen peger på, at der under de fysiske rammer konkluderes, at de fysiske rammer er acceptable. Skolebestyrelsen er ikke enig i dette, skolebestyrelsen mener, at der bør afsættes midler til at male skolen, forbedre legeplads og idrætsfaciliteter, renovere faglokaler og flytte administration. Skolens fysiske rammer har stor indflydelse på elevernes undervisning og på skolens image generelt. Det er i høj grad en medvirkende faktor i forbindelse med tilvalg/fravalg af skolen. Med venlig hilsen Liselotte Brandstrup Formand for skolebestyrelsen på Profilskolen Gersager

5 Hedelyskolen

6 Holmeagerskolen Høringssvar: Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes Skolevæsen

7 Hundigeskolen

8 Karlslunde Skole at rapporten havde haft en konklusion omkring dette, herunder blandt andet, hvordan viser dette sig i hverdagen? - medfører det mobning og hvis ja hvordan håndteres det?

9 Krogårdskolen Greve, den 2. november 2009 Krogårdskolen Høringssvar om Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes Skolevæsen fra Skolebestyrelsen på Krogårdskolen. Den omfattende rapport, der stadig er det summariske resultat af en kæmpe indsats fra skoleledelser og Center for Skoler udtrykker stort set den øjeblikkelige situation, som vi ser den på Krogårdskolen. Folkeskolens kerneydelse er undervisning indenfor givne rammer og ressourcer. Bestyrelsen vil ikke undlade fortsat at udtrykke sin bekymring over Greve Kommunes forbrug af ressourcer til rapporter som denne. Kvalitetsrapporten sammenholdt med Greve Kommunes visioner for Børne- og Ungeområdet samt den ressourcetildeling, der finder sted på kort og mellemlangt sigt viser tydeligt, at der fortsat er langt (for langt) fra vision til virkelighed og behov for faktuel fokuseret indsats. Dertil foreligger der nu en brugbar rapport at tage udgangspunkt i og ajourføre/korrigere i takt med de forandringer i omverdenen skolen skal tilpasse sig. Eksempelvis mener vi stadig ikke BUU s og Byrådets nuværende mål på IT området fsv. hardware kapacitet er i takt med omverdenens forventninger til elevernes IT-kompetencer, når de forlader skolen. Skolebestyrelsen Krogårdskolen. Kjeld Skjøtt Formand

10 Lundegårdskolen Høringssvar vedrørende Den kommunale Kvalitetsrapport fra skolebestyrelsen på Lundegårdskolen. Skolebestyrelsen på Lundegårdskolen har følgende kommentarer til Kvalitetsrapporten: I rapporten indgår et stort antal SWOT-analyser. Skolebestyrelsen mangler at se, hvad man gør for at imødegå de mange svagheder og trusler. Umiddelbart er det svært ud fra disse SWOT-analyser at føre en mere konkret samlet politik på skoleområdet, hvilket ellers kunne være ønskeligt i en tid med væsentlige besparelser og mange ønsker. Der er jo bekendt ikke masser af penge i skolernes og forvaltningens kasse. En stor del af de svagheder og trusler, som fremgår af SWOT-analyserne, kræver en del penge for at blive løst. Derfor: Skolebestyrelsen ønsker en politisk stillingstagen til SWOT-analysernes udsagn en stillingtagen, hvor mål og ressourcer sættes i tæt og realistisk sammenhæng. Under Lundegårdskolen står der i opgørelsen over lærernes kompetencer en del "Fagligt mindre kvalificerede". Hvad har man fra politisk hold tænkt sig at gøre ved dette voksende problem med mangel på uddannet og kvalificeret lærere? Er meritlærer-uddannelsen svaret på det eller..? Af materialet fremgår det ligeledes, at der er en del ældre lærere på bl.a. Lundegårdskolen og Tjørnelyskolen. Skolebestyrelsen vil gerne i forhold til vores skole have en tilkendegivelse af, hvordan man politisk forestiller sig, at man kan tiltrække de unge/yngre kræfter til yderområderne i Greve Kommune? Skolebestyrelsen vil til konklusionen om inklusion/eksklusion på side 83 påpege dette: Lundegårdskolens muligheder for at inkluderer elever med særlige behov, er gennem årene blevet væsentligt forringet. For 10 år siden havde Lundegårdskolen 19 lærere (inklusiv 2 børnehaveklasseledere) og i dag er antallet 16 lærere (inklusiv 2 børnehaveklasseledere). For 10 år siden havde vi 31 lektioner til specialundervisning - i dag har vi 4 lektioner specialundervisning (Derudover har Lundegårdskolen Læseløft, men her er det kun 6 elever der kan hjælpes ad gangen og kun på 1. og 2. klassetrin) For 10 år siden havde Lundegårdskolen et væsentligt antal lektioner til 2-lærerordning - i dag har skolen 4 timer. Den kommunale Kvalitetsrapport er omfangsrig, men er i sine konklusioner så generelle, at det er endog meget svært at føre en egentlig overordnet politik ud fra. Endvidere forekommer oplysningen om, at man ønsker en Pixi-udgave frem for læsning af det samlede materiale, at være en anelse hånende i forhold til det store arbejde, der lægges i Kvalitetsrapporterne på skolerne og i den efterfølgende kommunale Kvalitetsrapport. Læs materialet og lad os for fremtiden få en mere åben dialog om indhold, mål og ressourcer ud fra den lokale og centrale Kvalitetsrapport. På skolebestyrelsens vegne Lars Djuraas

11 Mosedeskolen

12 DE UNGES HUS Noten

13 Strandskolen, Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde, Tlf , Fax Dato 2. november 2009 Strandskolen Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommune Kvalitetsrapporten har været behandlet på skolebestyrelsesmødet torsdag den 29. oktober. Skolebestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på det meget overvældende materiale, der sendes til høring. Det foreslås, at konceptet for udarbejdelse af Greve Kommunes Kvalitetsrapport tages op til revision med henblik på en mere håndterlig mængde stof. Alternativt, at den enkelte bestyrelse koncentrerer sig om høring om forhold på egen skole. - Skolebestyrelsen er ikke enig i kvalitetsrapportens konklusioner, side 96-97, om de fysiske rammer for folkeskolerne i Greve. På Strandskolen er der klare mangler, blandt andet hvad angår toiletforhold og bygningsvedligeholdelse. - I betragtning af de fysiske rammers store betydning for elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø er der behov for at offentliggøre en langt mere grundig statusoversigt på området. Denne bør suppleres med byrådets og Ejendomscentrets prioritering af, hvilke renoveringsopgaver der skal løses først, og de fastsatte økonomiske rammer for indsatsen. - Det noteres, blandt andet side 97, at der generelt er mangler angående skolernes udendørs- og idrætsfaciliteter det gælder bestemt også for Strandskolens vedkommende. I den forbindelse efterlyser vi i skolebestyrelsen et positivt medspil fra Ejendomscentret, når der er positive muligheder for sponsoraftaler til etablering af nye udendørsfaciliteter for eleverne. Bestyrelsens fortsatte arbejde med punkter i Kvalitetsrapporten vil dels tage udgangspunkt i en vurdering af, hvorvidt Konklusioner på kommunalt plan for hele skolevæsenet (s. 120) er relevant for det videre arbejde på Strandskolen og dels vil der blive taget udgangspunkt i skolens egen Kvalitetsrapport. Bestyrelsen skal endelig udtrykke tilfredshed med, at der ikke udarbejdes centrale, specifikke handleplaner på skoleniveau, men at skolerne selv får mulighed for at arbejde med sin udvikling i forhold til lokale ønsker og i forhold til aftalestyringen. På bestyrelsens vegne Jan Gulstad

14 Tjørnelyskolen

15 Tune Skole Skolegade Tune 18. november 2009 Tune Skole Høringssvar fra Tune Skoles skolebestyrelse vedrørende Kvalitetsrapport : Skolebestyrelsen på Tune Skole vil i dette høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport først og fremmest forholde sig til selve rapportens omfang og omkostningsniveauet ved frembringelse af denne set i lyset af den faktiske brug af rapporten, og vil i denne sammenhæng komme med et forslag til ændring af procedure. Dernæst vil vi forholde os til specifikke områder i Kvalitetsrapporten. Disse er: Datamaterialets udsagn set i forhold til den verserende skolestrukturdebat. Sundhedspolitikken. Inklusion herunder Undervisningsassistenter og lærernes kompetencer i varetagelse af opgaven. Udsagn fra Kvalitetsrapporten. Ved hvert afsnit har skolebestyrelsen opstillet konklusioner (en Pixi) og efterfølgende uddybning. Da skolebestyrelsen mener, at det er vigtigt, at i hvert fald vores konklusioner bliver læst, kommer de her: - Der skal være en klar sammenhæng mellem politiske målsætninger og ressourcetildelingen. - Målene skal være fokuserede og operationelle over en flerårig periode - Ønsket om, at Kvalitetsrapportarbejdet får en mere markant betydning i forhold til den meget store arbejdsindsats, der lægges i den, og i forhold til dialogen mellem politikere og skolebestyrelser. Derfor stilles forslag om, at BUU holder møder over en 2-årig turnusperiode med de enkelte skolers skolebestyrelse om områder i Kvalitetsrapporten (En samtale for hver skolebestyrelse hvert andet år). Se forslaget i sin fulde længde senere i høringssvaret. - Oplysninger i datamaterialet bør sættes i sammenhæng med den verserende skolestrukturdebat. - Kantinekvaliteten, udbuddet af varer til eleverne, problemer med cateringfirmaer og stabiliteten i disse firmaer, et sundt måltid på skolen hver dag kan i sundhedsdebatten trænge til en mere central placering. Sammenhængen mellem politiske mål og ressourcer skal også i denne sammenhæng medtænkes. Der ønskes en klarere administration af rammerne og et overblik over, hvad sundhedspolitikken reelt set koster at implementere. - Skolebestyrelsen ser gerne, at der fra politisk hold arbejdes seriøst på indførelse af Undervisningsassistenter i Folkeskolen. - Skolebestyrelsen ønsker såkaldte hus-psykologer i større omfang tilknyttet skolerne, så inklusion kan lykkes i højere grad. - Skolebestyrelsen stiller sig tvivlende over for, om lærere i det hele taget er klædt på til opgaven med at inkludere elever, der er svært inkluderbare. Viljen er der, men kompetenceudvikling fordres på området. - IT-området må forventes vanskeligere vilkår fremover. - SWOT er godt, hvis der følger handling og ressource med. - Yderligere nedslidning på bygningsmassen må forventes. - Skolebestyrelsen vil ikke undlade igen på det lokale plan at pege på de dårlige kantineforhold, som findes på Tune Skole og allerede udarbejdede forslag til forbedringer med medfølgende aktivitetsfremme i Tune-området (samarbejde mellem skole, SFO og klub om tilbud til børn og unge). - Kvalitetsrapportens datamateriale kan som udgangspunkt bruges til egentlige drøftelser af skolens status og opstilling af ønskede tilstande ud fra disse, mens prosadelen i sit meget

16 generelle og overordnede udsagn beskriver et pænere billede af skoleudvikling og status end virkeligheden reelt set kan bære. Vedrørende omkostninger ved udarbejdelse og færdiggørelse af Den kommunale Kvalitetsrapport: Konklusion (en Pixi) på afsnittet er: - Der skal være en klar sammenhæng mellem politiske målsætninger og ressourcetildelingen. - Målene skal være fokuserede og operationelle over en flerårig periode - Ønsket om, at Kvalitetsrapportarbejdet får en mere markant betydning i forhold til arbejdsindsatsen med denne og i forhold til dialogen mellem politikere og skolebestyrelser. Derfor stilles forslag om, at BUU holder møder over en 2-årig turnusperiode med de enkelte skolers skolebestyrelse om områder i Kvalitetsrapporten (En samtale for hver skolebestyrelse hvert andet år). Her kommer selve teksten: Ved udarbejdelse af de lokale Kvalitetsrapporter på skolerne bruges mange timer til indhentning af data, indhentning af materiale, bearbejdelse af det indhentede, det skriftlige arbejde, orienteringer, uddelegering af skrivearbejdet, konklusioner på specielle områder bl.a. indsatsområder, aftalestyring og Partnerskab, mødeafholdelse og gennemgang på fx Lærermøder, skolebestyrelsesmøder og skolelederens arbejde med konklusioner mm. Efter det lokale arbejde med egen rapport på egen skole kommer et ikke mindre omfattende arbejde på forvaltningsplan med at sammenkæde det som datamaterialet viser, skolernes egne udsagn og lave konklusioner. Til sidst kommer så udarbejdelse af Høringssvar til den kommunale Kvalitetsrapport, som igen indebærer en arbejdsindsats fra embedshold. Unægtelig et stort stykke arbejde, som ved en egentlig opgørelse over afledte omkostninger må vise et markant højt tal i timeforbrug og dermed i økonomiske omkostninger. I forhold til lovgrundlaget ved skolebestyrelsen godt, hvad Kvalitetsrapporterne medfører og fordrer, men vil alligevel rejse det synspunkt, at bearbejdning og opfølgning på Kvalitetsrapporten ikke står mål med den store arbejdsindsats, der er lagt i denne. Udmeldingen om, at der vil blive lavet en Pixi-udgave af det digre værk, Kvalitetsrapport , frem for en grundig bearbejdning af det, som mange har arbejdet seriøst med og lagt rigtig mange arbejdstimer i, tjener ikke nødvendigvis til den dybere forståelse for opgaven og det egentlige sigte med denne. Derfor stiller skolebestyrelsen på Tune Skole forslag om: - At der skal være en klar sammenhæng mellem politiske målsætninger, og det politikkerne vil i forhold til de udmeldte ressourcer. Ressourcerne skal med andre ord stå i sammenhæng med de mål, som ønskes indfriet. - Det lokale selvstyre skal i forbindelse med implementering af målene fortsat være gældende. - At de udmeldte få politiske mål skal være fokuserede og skal gøres operationelle over en flerårig periode. og især med hensyn til bearbejdning af Kvalitetsrapporten stilles dette forslag: - At politikkerne frem for debat af en Pixi-udgave af det store arbejde, indgår i et turnusforløb i åben lokal debat med skolebestyrelsen om centrale områder i de fremsendte lokale rapporter og Den kommunale Kvalitetsrapport. I Greve Kommune kom BUU tidligere til årlige samtaler med skolebestyrelsen på skolerne. Det er med andre ord en tilbagevenden i et eller andet omfang af denne praksis. Vi forestiller os, at BUU over fx 2 år besøger skolerne i Greve Kommune én gang hver og her debatterer Kvalitetsrapportens udsagn og de politisk udmeldte mål og dets indfrielse på den enkelte skole. Skolebestyrelsen kunne til disse samtaler med BUU fx sætte fokus på et eller to områder, som belyses ud fra mål, implementering, ressource, udvikling, politiske udmeldinger, benchmarking mm, og BUU kunne ligeledes pege på et eller to områder, som udvalget ønsker et særligt fokus på.

17 Datamaterialets udsagn set i forhold til den verserende skolestrukturdebat: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: - Oplysninger i datamaterialet bør sættes i sammenhæng med den verserende skolestrukturdebat. Her kommer teksten: Skolebestyrelsen har i tidligere høringssvar påpeget følgende: Det er mere end almindeligt anerkendt både blandt økonomer og pædagoger, at rentable enheder både med hensyn til faglig udvikling af eleverne, udbud af tilbud i fag og den almindelige økonomi betyder skoler med en størrelse på elever. Tune Skole er kendetegnet ved en sund økonomi, gode faglige udviklingsmuligheder, mange tilbud i fag og specialtilbud og et lærerantal, som befordrer den nødvendige pædagogiske dynamik til gavn for eleverne. I det fremsendte datamateriale fremgår det, at Tune Skole har en klassekvotient på 21,4 i skoleåret Det tilsvarende gennemsnit for Lundegårdskolen er 17,9. Sættes dette bl.a. i sammenhæng med gennemsnitsudgiften pr. elev på de 2 skoler ses det, at Tune Skole i 2008/2009 havde en udgift pr. elev på ,- kr., mens den på Lundegårdskolen var ,- kr. I forhold til rentable enheder, ekstra bevillinger og skolernes økonomi, bør dette forhold tages med i skolestrukturdebatten. Andelen af midler til lærernes kompetenceudvikling kommer ofte ind i debatten, når der tales om skolernes serviceniveau. Tune Skole har i forhold til datamaterialets tal kunne tilbyde kompetenceudvikling for ,- kr. pr. lærer, mens tilsvarende mulighed for Lundegårdskolen er ,- kr. I forhold til debatten om manglende kompetenceudvikling og rentable enheder bør dette forhold tages med i skolestrukturdebatten. I det fremlagte materiale kan der afdækkes andre forhold, som taler for en nærmere undersøgelse af rentable enheder og dermed en fornyet debat om skolestrukturen i Tune by. Sundhedspolitikken: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: Kantinekvaliteten, udbuddet af varer til eleverne, problemer med cateringfirmaer og stabiliteten i disse firmaer, et sundt måltid på skolen hver dag kan i sundhedsdebatten trænge til en mere central placering. Sammenhængen mellem politiske mål og ressourcer skal også i denne sammenhæng medtænkes. Der ønskes en klarere administration af rammerne og et overblik over, hvad sundhedspolitikken reelt set koster at implementere. Her kommer teksten: Skolebestyrelsen er ikke i tvivl om, at der på skolerne som omtalt på side 90 i Kvalitetsrapporten arbejdes seriøst med sundhed. I forhold til et eventuelt ønske om fokuserede og operationelle mål er konklusionen dog alt for luftig. Bag arbejdet med sundhed ligger der naturligvis beskrivelser, evalueringer og udvikling, men i sammenhæng med de mål som opstilles og den ressource, der reelt set sættes ind på udviklingen af dette område på skolerne er realiteterne måske knap så positive som det umiddelbart kan fremgå af konklusionen. Kantinekvaliteten, udbuddet af varer til eleverne, problemer med cateringfirmaer og stabiliteten i disse firmaer, et sundt måltid på skolen hver dag kan i sundhedsdebatten trænge til en mere central placering. Skolebestyrelsen kunne godt tænke sig, at de overordnede rammer administreres tættere og et mere fyldestgørende billede af, hvad en implementering reelt set vil koste. Politikkerne vil i forhold til en sundhedspolitik, som tager hensyn til kantinekvalitet, udbud af vare, catering og et måltid mad på skolen om dagen dermed få et reelt grundlag at sætte den politiske dagsorden ud fra. Helt uden for nummer set i sammenhæng med Den kommunale Kvalitetsrapport 2008/2009: På det lokale plan har skolebestyrelsen i gennem en årrække gjort opmærksom på de dårlige kantineforhold, der findes på Tune Skole. Samtidig er der blevet peget på en løsning, som vil lukke op for et større samarbejde mellem SFO og klub om brug af kantine, eftermiddagsaktiviteter, sundhed og aktiviteter i aftentimerne. Udgifterne til en ombygning og mere tidssvarende kantineforhold er forbavsende lille set i et kommunalt budget

18 - Men i et eller andet omfang har dette dog med en mere konkret implementering af sundhedspolitikken at gøre på kommunalt plan. Inklusion herunder Undervisningsassistenter og lærernes kompetencer i varetagelse af opgaven: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: Skolebestyrelsen ser gerne, at der fra politisk hold arbejdes seriøst på indførelse af Undervisningsassistenter i Folkeskolen. Skolebestyrelsen ønsker såkaldte hus-psykologer i større omfang tilknyttet skolerne, så inklusion kan lykkes i højere grad. Skolebestyrelsen stiller sig tvivlende over for, om lærere i det hele taget er klædt på til opgaven med at inkludere elever, der er svært inkluderbare. Viljen er der, men kompetenceudvikling fordres på området. Her kommer teksten: Det er vigtigt, at eleverne får så god en start på skolelivet som muligt. Læseløftet har allerede vist, at en fokuseret indsats med (efterfølgende) merbevilling kan rykke ganske meget i skole og have betydning for det samlede skoleforløb for eleven. Ligeledes vil arbejdet med de sociale færdigheder i en klasse have stor betydning for arbejdet i klassen fremover. Derfor hilser skolebestyrelsen tankerne om Undervisningsassistenter meget velkommen. Set i inklusionssammenhæng kan disse assistenter få afgørende betydning, hvis ressourcen især lægges i de første 4 år af skoleforløbet fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Større mulighed for hjælp den enkelte elev både fagligt og socialt må betyde større chance for at blive inkluderet i det samlede skoleforløb frem for at blive ekskluderet. Skolebestyrelsen vil stille forslag om, at skolerne får tilknyttet hus-psykologer til arbejdet med inklusion. Disse psykologer skal kunne arbejde med inklusionsspørgsmål særligt i de 4 første skoleår og skal kunne supervisere personalet, både lærere, undervisningsassistenter og pædagoger. Skolebestyrelsen anser arbejdet med såkaldte Ønskede tilstande (direkte fra Partnerskab), som et godt udgangspunkt for udvikling på den enkelte skole. Ved opstilling af ønskede tilstande kan skolen ud fra status se, hvor meget man nærmer sig eller fjerner sig fra det ønskelige. Når det drejer sig om inklusion, må der derfor opstilles en mere fokuseret ønsket tilstand, hvor den ønskede tilstand sættes i sammenhæng med ressource både økonomisk og kompetencemæssigt. I afsnittet om inklusion i Kvalitetsrapporten er det derfor nødvendig at få en afklaring af, om læreren er dygtig og professionel i forhold til det, der skal løses eller om denne er dygtig i forhold til de forhåbninger, man har på området. Skolebestyrelsen stiller sig faktisk tvivlende over for, om lærere i det hele taget er klædt på til opgaven med at inkludere elever, der er svært inkluderbare. Viljen er der, men kompetenceudvikling fordres på området. Udsagn fra Kvalitetsrapporten: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: IT-området må forventes vanskeligere vilkår fremover. SWOT er godt, hvis der følger handling og ressource med. Yderligere nedslidning på bygningsmassen må forventes. Skolebestyrelsen vil ikke undlade igen på det lokale plan at pege på de dårlige kantineforhold, som findes på Tune Skole og allerede udarbejdede forslag til forbedringer med medfølgende aktivitetsfremme i Tune-området (samarbejde mellem skole, SFO og klub om tilbud til børn og unge). Her kommer teksten: IT fokusområde 3: I dette afsnit omtales Interaktive Whiteboards bl.a. med Brugen af interaktive Whiteboards intensiveres fortsat på skolerne. Tune Skole har langt den største del af disse Interaktive Whiteboards. Gennem 2 års arbejde med disse kan det konkluderes, at mange ressourcer er anvendt til indkøb, vedligeholdelse og ikke mindst til kursus for lærere, Kurserne er for alle lærere flerårige og er meget omkostningstunge for skolen. Med ovenstående i mente og udsagnet på side 16 om IT-udvikling (Handling), vil skolebestyrelsen påpege, at konklusionen på IT-området er et skønmaleri af en tilstand, som bl.a. via ønsket om at

19 hardwarelevetiden forlænges med yderligere et år, må medføre yderligere vanskeligheder med opfyldelse af store politiske målsætninger og med stor sandsynlighed umuliggøre en stor satsning på området Interaktive Whiteboards med medfølgende kursusdel. SWOT-analyser: SWOT-analyserne, som er omtalt på side 13, og side 82 indeholder mange udsagn, men det interessante spørgsmål er, hvordan disse muligheder, svagheder og styrker reelt set bearbejdes til egentlig implementering. Der skal fokuseres og gøres operationelt. De fysiske rammer: Det konkluderes med tilfredshed, at konklusionen på side 97 vedrørende de fysiske rammer fortæller, at udearealer og legepladser trænger til en kærlig (stor økonomisk) hånd. Skolebestyrelsen vil endvidere påpege, at nedskæringer på Center for Ejendomme særligt med hensyn til teknisk servicepersonale har sin pris mht. service for borgerne og på længere sigt forøget nedslidning af allerede nedslidte bygninger. I denne sammenhæng vil vi slet ikke komme ind på rengøringen. Skolebestyrelsen vil ikke undlade igen på det lokale plan at pege på de dårlige kantineforhold, som findes på Tune Skole og allerede udarbejdede forslag til forbedringer med medfølgende aktivitetsfremme i Tune-området (samarbejde mellem skole, SFO og klub om tilbud til børn og unge). Afslutning: Afslutningsvis vil skolebestyrelsen fremføre, at Kvalitetsrapportens datamateriale som udgangspunkt kan bruges til egentlige drøftelser af skolens status og opstilling af ønskede tilstande ud fra disse, mens prosadelen i sit meget generelle og overordnede udsagn beskriver et pænere billede af skoleudvikling og status end virkeligheden reelt set kan bære. Med STORT HÅB om kommende dialoger om Kvalitetsrapport 2009/2010 evt. 2010/2011 venlig hilsen på skolebestyrelsens vegne Michael Bruhn Skolebestyrelsesformand

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Skoler

Sektorredegørelse Center for Skoler Sektorredegørelse Center for Skoler 1 - Beskrivelse af området Området omfatter udgifter til skolegang 0-10. klasse for kommunens børn og unge, samt udgifter til skolefritidsordning (SFO), som er folkeskolens

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 17.12.10 Ellebækskolen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument bruges i dokumentet. Virksomhedsplanen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag 25. november 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag 25. november 2013 Fraværende: Birthe. Afbud: Tove, Arul, Dagsorden Kommentarer/beskrivelse Beslutning Ansvarlig 1. Nyt fra elevrådet 3 friske formænd fra elevrådet. Der er startet fodboldturnering i overbygningen i hallen.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre Fraværende: Jan, Delvis Henriette og Stine Skolebestyrelsesmøde ÅRRE SKOLE. Tirsdag d. 18. november kl. 15.30 17.00 (kaffe fra kl. 15.00). DAGSORDEN 1. Referat fra sidste møde. REFERAT Godkendt. 2. Elevråd.

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere