Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009"

Transkript

1 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport November 2009

2 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes egne beskrivelsesrapporter indgår i kommende aftalestyringsmøder med skolerne.

3 Damagerskolen

4 Greve den Profilskolen Gersager Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommune Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på. Skolebestyrelsen anerkender det store arbejde, der er lagt i at udarbejde kvalitetsrapporten. Da kvalitetsrapportens omfang er meget stort, foreslår skolebestyrelsen, at konceptet tages op til revision og at formålet med rapporten overvejes igen, evt. kunne man udarbejder en pixiudgave til skolebestyrelser. Det fremadrettede arbejde med at udvikle et fælles skolevæsen bør være fokuspunkt, og skolebestyrelsen vil i særlig grad arbejde videre med følgende områder: de fysiske rammer, det specialpædagogiske område (inklusion), tosprogede elever, faglighed/læsning og skolens aftalestyring. Skolebestyrelsen ønsker, at arbejdet med kvalitetsrapporten tilrettelægges sådan at der er større dialog og sammenhæng mellem BUU s dagsorden og kvalitetsrapportens punkter. Skolebestyrelsen ønsker, at BUU etablerer møder med de enkelte skolebestyrelser, hvor punkter fra kvalitetsrapporten tages op. Skolestrukturen er ikke nævnt særskilt i kvalitetsrapporten og ej heller den igangværende debat om skolestruktur. Skolebestyrelsen mener, at beslutninger om fremtidig skolestruktur har stor indflydelse på, om skolen oplever, at der er arbejdsro og om der kan skabes langsigtede løsninger for skolen. Skolebestyrelsen peger på, at der under de fysiske rammer konkluderes, at de fysiske rammer er acceptable. Skolebestyrelsen er ikke enig i dette, skolebestyrelsen mener, at der bør afsættes midler til at male skolen, forbedre legeplads og idrætsfaciliteter, renovere faglokaler og flytte administration. Skolens fysiske rammer har stor indflydelse på elevernes undervisning og på skolens image generelt. Det er i høj grad en medvirkende faktor i forbindelse med tilvalg/fravalg af skolen. Med venlig hilsen Liselotte Brandstrup Formand for skolebestyrelsen på Profilskolen Gersager

5 Hedelyskolen

6 Holmeagerskolen Høringssvar: Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes Skolevæsen

7 Hundigeskolen

8 Karlslunde Skole at rapporten havde haft en konklusion omkring dette, herunder blandt andet, hvordan viser dette sig i hverdagen? - medfører det mobning og hvis ja hvordan håndteres det?

9 Krogårdskolen Greve, den 2. november 2009 Krogårdskolen Høringssvar om Kvalitetsrapporten for Greve Kommunes Skolevæsen fra Skolebestyrelsen på Krogårdskolen. Den omfattende rapport, der stadig er det summariske resultat af en kæmpe indsats fra skoleledelser og Center for Skoler udtrykker stort set den øjeblikkelige situation, som vi ser den på Krogårdskolen. Folkeskolens kerneydelse er undervisning indenfor givne rammer og ressourcer. Bestyrelsen vil ikke undlade fortsat at udtrykke sin bekymring over Greve Kommunes forbrug af ressourcer til rapporter som denne. Kvalitetsrapporten sammenholdt med Greve Kommunes visioner for Børne- og Ungeområdet samt den ressourcetildeling, der finder sted på kort og mellemlangt sigt viser tydeligt, at der fortsat er langt (for langt) fra vision til virkelighed og behov for faktuel fokuseret indsats. Dertil foreligger der nu en brugbar rapport at tage udgangspunkt i og ajourføre/korrigere i takt med de forandringer i omverdenen skolen skal tilpasse sig. Eksempelvis mener vi stadig ikke BUU s og Byrådets nuværende mål på IT området fsv. hardware kapacitet er i takt med omverdenens forventninger til elevernes IT-kompetencer, når de forlader skolen. Skolebestyrelsen Krogårdskolen. Kjeld Skjøtt Formand

10 Lundegårdskolen Høringssvar vedrørende Den kommunale Kvalitetsrapport fra skolebestyrelsen på Lundegårdskolen. Skolebestyrelsen på Lundegårdskolen har følgende kommentarer til Kvalitetsrapporten: I rapporten indgår et stort antal SWOT-analyser. Skolebestyrelsen mangler at se, hvad man gør for at imødegå de mange svagheder og trusler. Umiddelbart er det svært ud fra disse SWOT-analyser at føre en mere konkret samlet politik på skoleområdet, hvilket ellers kunne være ønskeligt i en tid med væsentlige besparelser og mange ønsker. Der er jo bekendt ikke masser af penge i skolernes og forvaltningens kasse. En stor del af de svagheder og trusler, som fremgår af SWOT-analyserne, kræver en del penge for at blive løst. Derfor: Skolebestyrelsen ønsker en politisk stillingstagen til SWOT-analysernes udsagn en stillingtagen, hvor mål og ressourcer sættes i tæt og realistisk sammenhæng. Under Lundegårdskolen står der i opgørelsen over lærernes kompetencer en del "Fagligt mindre kvalificerede". Hvad har man fra politisk hold tænkt sig at gøre ved dette voksende problem med mangel på uddannet og kvalificeret lærere? Er meritlærer-uddannelsen svaret på det eller..? Af materialet fremgår det ligeledes, at der er en del ældre lærere på bl.a. Lundegårdskolen og Tjørnelyskolen. Skolebestyrelsen vil gerne i forhold til vores skole have en tilkendegivelse af, hvordan man politisk forestiller sig, at man kan tiltrække de unge/yngre kræfter til yderområderne i Greve Kommune? Skolebestyrelsen vil til konklusionen om inklusion/eksklusion på side 83 påpege dette: Lundegårdskolens muligheder for at inkluderer elever med særlige behov, er gennem årene blevet væsentligt forringet. For 10 år siden havde Lundegårdskolen 19 lærere (inklusiv 2 børnehaveklasseledere) og i dag er antallet 16 lærere (inklusiv 2 børnehaveklasseledere). For 10 år siden havde vi 31 lektioner til specialundervisning - i dag har vi 4 lektioner specialundervisning (Derudover har Lundegårdskolen Læseløft, men her er det kun 6 elever der kan hjælpes ad gangen og kun på 1. og 2. klassetrin) For 10 år siden havde Lundegårdskolen et væsentligt antal lektioner til 2-lærerordning - i dag har skolen 4 timer. Den kommunale Kvalitetsrapport er omfangsrig, men er i sine konklusioner så generelle, at det er endog meget svært at føre en egentlig overordnet politik ud fra. Endvidere forekommer oplysningen om, at man ønsker en Pixi-udgave frem for læsning af det samlede materiale, at være en anelse hånende i forhold til det store arbejde, der lægges i Kvalitetsrapporterne på skolerne og i den efterfølgende kommunale Kvalitetsrapport. Læs materialet og lad os for fremtiden få en mere åben dialog om indhold, mål og ressourcer ud fra den lokale og centrale Kvalitetsrapport. På skolebestyrelsens vegne Lars Djuraas

11 Mosedeskolen

12 DE UNGES HUS Noten

13 Strandskolen, Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde, Tlf , Fax Dato 2. november 2009 Strandskolen Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for Greve Kommune Kvalitetsrapporten har været behandlet på skolebestyrelsesmødet torsdag den 29. oktober. Skolebestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på det meget overvældende materiale, der sendes til høring. Det foreslås, at konceptet for udarbejdelse af Greve Kommunes Kvalitetsrapport tages op til revision med henblik på en mere håndterlig mængde stof. Alternativt, at den enkelte bestyrelse koncentrerer sig om høring om forhold på egen skole. - Skolebestyrelsen er ikke enig i kvalitetsrapportens konklusioner, side 96-97, om de fysiske rammer for folkeskolerne i Greve. På Strandskolen er der klare mangler, blandt andet hvad angår toiletforhold og bygningsvedligeholdelse. - I betragtning af de fysiske rammers store betydning for elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø er der behov for at offentliggøre en langt mere grundig statusoversigt på området. Denne bør suppleres med byrådets og Ejendomscentrets prioritering af, hvilke renoveringsopgaver der skal løses først, og de fastsatte økonomiske rammer for indsatsen. - Det noteres, blandt andet side 97, at der generelt er mangler angående skolernes udendørs- og idrætsfaciliteter det gælder bestemt også for Strandskolens vedkommende. I den forbindelse efterlyser vi i skolebestyrelsen et positivt medspil fra Ejendomscentret, når der er positive muligheder for sponsoraftaler til etablering af nye udendørsfaciliteter for eleverne. Bestyrelsens fortsatte arbejde med punkter i Kvalitetsrapporten vil dels tage udgangspunkt i en vurdering af, hvorvidt Konklusioner på kommunalt plan for hele skolevæsenet (s. 120) er relevant for det videre arbejde på Strandskolen og dels vil der blive taget udgangspunkt i skolens egen Kvalitetsrapport. Bestyrelsen skal endelig udtrykke tilfredshed med, at der ikke udarbejdes centrale, specifikke handleplaner på skoleniveau, men at skolerne selv får mulighed for at arbejde med sin udvikling i forhold til lokale ønsker og i forhold til aftalestyringen. På bestyrelsens vegne Jan Gulstad

14 Tjørnelyskolen

15 Tune Skole Skolegade Tune 18. november 2009 Tune Skole Høringssvar fra Tune Skoles skolebestyrelse vedrørende Kvalitetsrapport : Skolebestyrelsen på Tune Skole vil i dette høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport først og fremmest forholde sig til selve rapportens omfang og omkostningsniveauet ved frembringelse af denne set i lyset af den faktiske brug af rapporten, og vil i denne sammenhæng komme med et forslag til ændring af procedure. Dernæst vil vi forholde os til specifikke områder i Kvalitetsrapporten. Disse er: Datamaterialets udsagn set i forhold til den verserende skolestrukturdebat. Sundhedspolitikken. Inklusion herunder Undervisningsassistenter og lærernes kompetencer i varetagelse af opgaven. Udsagn fra Kvalitetsrapporten. Ved hvert afsnit har skolebestyrelsen opstillet konklusioner (en Pixi) og efterfølgende uddybning. Da skolebestyrelsen mener, at det er vigtigt, at i hvert fald vores konklusioner bliver læst, kommer de her: - Der skal være en klar sammenhæng mellem politiske målsætninger og ressourcetildelingen. - Målene skal være fokuserede og operationelle over en flerårig periode - Ønsket om, at Kvalitetsrapportarbejdet får en mere markant betydning i forhold til den meget store arbejdsindsats, der lægges i den, og i forhold til dialogen mellem politikere og skolebestyrelser. Derfor stilles forslag om, at BUU holder møder over en 2-årig turnusperiode med de enkelte skolers skolebestyrelse om områder i Kvalitetsrapporten (En samtale for hver skolebestyrelse hvert andet år). Se forslaget i sin fulde længde senere i høringssvaret. - Oplysninger i datamaterialet bør sættes i sammenhæng med den verserende skolestrukturdebat. - Kantinekvaliteten, udbuddet af varer til eleverne, problemer med cateringfirmaer og stabiliteten i disse firmaer, et sundt måltid på skolen hver dag kan i sundhedsdebatten trænge til en mere central placering. Sammenhængen mellem politiske mål og ressourcer skal også i denne sammenhæng medtænkes. Der ønskes en klarere administration af rammerne og et overblik over, hvad sundhedspolitikken reelt set koster at implementere. - Skolebestyrelsen ser gerne, at der fra politisk hold arbejdes seriøst på indførelse af Undervisningsassistenter i Folkeskolen. - Skolebestyrelsen ønsker såkaldte hus-psykologer i større omfang tilknyttet skolerne, så inklusion kan lykkes i højere grad. - Skolebestyrelsen stiller sig tvivlende over for, om lærere i det hele taget er klædt på til opgaven med at inkludere elever, der er svært inkluderbare. Viljen er der, men kompetenceudvikling fordres på området. - IT-området må forventes vanskeligere vilkår fremover. - SWOT er godt, hvis der følger handling og ressource med. - Yderligere nedslidning på bygningsmassen må forventes. - Skolebestyrelsen vil ikke undlade igen på det lokale plan at pege på de dårlige kantineforhold, som findes på Tune Skole og allerede udarbejdede forslag til forbedringer med medfølgende aktivitetsfremme i Tune-området (samarbejde mellem skole, SFO og klub om tilbud til børn og unge). - Kvalitetsrapportens datamateriale kan som udgangspunkt bruges til egentlige drøftelser af skolens status og opstilling af ønskede tilstande ud fra disse, mens prosadelen i sit meget

16 generelle og overordnede udsagn beskriver et pænere billede af skoleudvikling og status end virkeligheden reelt set kan bære. Vedrørende omkostninger ved udarbejdelse og færdiggørelse af Den kommunale Kvalitetsrapport: Konklusion (en Pixi) på afsnittet er: - Der skal være en klar sammenhæng mellem politiske målsætninger og ressourcetildelingen. - Målene skal være fokuserede og operationelle over en flerårig periode - Ønsket om, at Kvalitetsrapportarbejdet får en mere markant betydning i forhold til arbejdsindsatsen med denne og i forhold til dialogen mellem politikere og skolebestyrelser. Derfor stilles forslag om, at BUU holder møder over en 2-årig turnusperiode med de enkelte skolers skolebestyrelse om områder i Kvalitetsrapporten (En samtale for hver skolebestyrelse hvert andet år). Her kommer selve teksten: Ved udarbejdelse af de lokale Kvalitetsrapporter på skolerne bruges mange timer til indhentning af data, indhentning af materiale, bearbejdelse af det indhentede, det skriftlige arbejde, orienteringer, uddelegering af skrivearbejdet, konklusioner på specielle områder bl.a. indsatsområder, aftalestyring og Partnerskab, mødeafholdelse og gennemgang på fx Lærermøder, skolebestyrelsesmøder og skolelederens arbejde med konklusioner mm. Efter det lokale arbejde med egen rapport på egen skole kommer et ikke mindre omfattende arbejde på forvaltningsplan med at sammenkæde det som datamaterialet viser, skolernes egne udsagn og lave konklusioner. Til sidst kommer så udarbejdelse af Høringssvar til den kommunale Kvalitetsrapport, som igen indebærer en arbejdsindsats fra embedshold. Unægtelig et stort stykke arbejde, som ved en egentlig opgørelse over afledte omkostninger må vise et markant højt tal i timeforbrug og dermed i økonomiske omkostninger. I forhold til lovgrundlaget ved skolebestyrelsen godt, hvad Kvalitetsrapporterne medfører og fordrer, men vil alligevel rejse det synspunkt, at bearbejdning og opfølgning på Kvalitetsrapporten ikke står mål med den store arbejdsindsats, der er lagt i denne. Udmeldingen om, at der vil blive lavet en Pixi-udgave af det digre værk, Kvalitetsrapport , frem for en grundig bearbejdning af det, som mange har arbejdet seriøst med og lagt rigtig mange arbejdstimer i, tjener ikke nødvendigvis til den dybere forståelse for opgaven og det egentlige sigte med denne. Derfor stiller skolebestyrelsen på Tune Skole forslag om: - At der skal være en klar sammenhæng mellem politiske målsætninger, og det politikkerne vil i forhold til de udmeldte ressourcer. Ressourcerne skal med andre ord stå i sammenhæng med de mål, som ønskes indfriet. - Det lokale selvstyre skal i forbindelse med implementering af målene fortsat være gældende. - At de udmeldte få politiske mål skal være fokuserede og skal gøres operationelle over en flerårig periode. og især med hensyn til bearbejdning af Kvalitetsrapporten stilles dette forslag: - At politikkerne frem for debat af en Pixi-udgave af det store arbejde, indgår i et turnusforløb i åben lokal debat med skolebestyrelsen om centrale områder i de fremsendte lokale rapporter og Den kommunale Kvalitetsrapport. I Greve Kommune kom BUU tidligere til årlige samtaler med skolebestyrelsen på skolerne. Det er med andre ord en tilbagevenden i et eller andet omfang af denne praksis. Vi forestiller os, at BUU over fx 2 år besøger skolerne i Greve Kommune én gang hver og her debatterer Kvalitetsrapportens udsagn og de politisk udmeldte mål og dets indfrielse på den enkelte skole. Skolebestyrelsen kunne til disse samtaler med BUU fx sætte fokus på et eller to områder, som belyses ud fra mål, implementering, ressource, udvikling, politiske udmeldinger, benchmarking mm, og BUU kunne ligeledes pege på et eller to områder, som udvalget ønsker et særligt fokus på.

17 Datamaterialets udsagn set i forhold til den verserende skolestrukturdebat: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: - Oplysninger i datamaterialet bør sættes i sammenhæng med den verserende skolestrukturdebat. Her kommer teksten: Skolebestyrelsen har i tidligere høringssvar påpeget følgende: Det er mere end almindeligt anerkendt både blandt økonomer og pædagoger, at rentable enheder både med hensyn til faglig udvikling af eleverne, udbud af tilbud i fag og den almindelige økonomi betyder skoler med en størrelse på elever. Tune Skole er kendetegnet ved en sund økonomi, gode faglige udviklingsmuligheder, mange tilbud i fag og specialtilbud og et lærerantal, som befordrer den nødvendige pædagogiske dynamik til gavn for eleverne. I det fremsendte datamateriale fremgår det, at Tune Skole har en klassekvotient på 21,4 i skoleåret Det tilsvarende gennemsnit for Lundegårdskolen er 17,9. Sættes dette bl.a. i sammenhæng med gennemsnitsudgiften pr. elev på de 2 skoler ses det, at Tune Skole i 2008/2009 havde en udgift pr. elev på ,- kr., mens den på Lundegårdskolen var ,- kr. I forhold til rentable enheder, ekstra bevillinger og skolernes økonomi, bør dette forhold tages med i skolestrukturdebatten. Andelen af midler til lærernes kompetenceudvikling kommer ofte ind i debatten, når der tales om skolernes serviceniveau. Tune Skole har i forhold til datamaterialets tal kunne tilbyde kompetenceudvikling for ,- kr. pr. lærer, mens tilsvarende mulighed for Lundegårdskolen er ,- kr. I forhold til debatten om manglende kompetenceudvikling og rentable enheder bør dette forhold tages med i skolestrukturdebatten. I det fremlagte materiale kan der afdækkes andre forhold, som taler for en nærmere undersøgelse af rentable enheder og dermed en fornyet debat om skolestrukturen i Tune by. Sundhedspolitikken: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: Kantinekvaliteten, udbuddet af varer til eleverne, problemer med cateringfirmaer og stabiliteten i disse firmaer, et sundt måltid på skolen hver dag kan i sundhedsdebatten trænge til en mere central placering. Sammenhængen mellem politiske mål og ressourcer skal også i denne sammenhæng medtænkes. Der ønskes en klarere administration af rammerne og et overblik over, hvad sundhedspolitikken reelt set koster at implementere. Her kommer teksten: Skolebestyrelsen er ikke i tvivl om, at der på skolerne som omtalt på side 90 i Kvalitetsrapporten arbejdes seriøst med sundhed. I forhold til et eventuelt ønske om fokuserede og operationelle mål er konklusionen dog alt for luftig. Bag arbejdet med sundhed ligger der naturligvis beskrivelser, evalueringer og udvikling, men i sammenhæng med de mål som opstilles og den ressource, der reelt set sættes ind på udviklingen af dette område på skolerne er realiteterne måske knap så positive som det umiddelbart kan fremgå af konklusionen. Kantinekvaliteten, udbuddet af varer til eleverne, problemer med cateringfirmaer og stabiliteten i disse firmaer, et sundt måltid på skolen hver dag kan i sundhedsdebatten trænge til en mere central placering. Skolebestyrelsen kunne godt tænke sig, at de overordnede rammer administreres tættere og et mere fyldestgørende billede af, hvad en implementering reelt set vil koste. Politikkerne vil i forhold til en sundhedspolitik, som tager hensyn til kantinekvalitet, udbud af vare, catering og et måltid mad på skolen om dagen dermed få et reelt grundlag at sætte den politiske dagsorden ud fra. Helt uden for nummer set i sammenhæng med Den kommunale Kvalitetsrapport 2008/2009: På det lokale plan har skolebestyrelsen i gennem en årrække gjort opmærksom på de dårlige kantineforhold, der findes på Tune Skole. Samtidig er der blevet peget på en løsning, som vil lukke op for et større samarbejde mellem SFO og klub om brug af kantine, eftermiddagsaktiviteter, sundhed og aktiviteter i aftentimerne. Udgifterne til en ombygning og mere tidssvarende kantineforhold er forbavsende lille set i et kommunalt budget

18 - Men i et eller andet omfang har dette dog med en mere konkret implementering af sundhedspolitikken at gøre på kommunalt plan. Inklusion herunder Undervisningsassistenter og lærernes kompetencer i varetagelse af opgaven: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: Skolebestyrelsen ser gerne, at der fra politisk hold arbejdes seriøst på indførelse af Undervisningsassistenter i Folkeskolen. Skolebestyrelsen ønsker såkaldte hus-psykologer i større omfang tilknyttet skolerne, så inklusion kan lykkes i højere grad. Skolebestyrelsen stiller sig tvivlende over for, om lærere i det hele taget er klædt på til opgaven med at inkludere elever, der er svært inkluderbare. Viljen er der, men kompetenceudvikling fordres på området. Her kommer teksten: Det er vigtigt, at eleverne får så god en start på skolelivet som muligt. Læseløftet har allerede vist, at en fokuseret indsats med (efterfølgende) merbevilling kan rykke ganske meget i skole og have betydning for det samlede skoleforløb for eleven. Ligeledes vil arbejdet med de sociale færdigheder i en klasse have stor betydning for arbejdet i klassen fremover. Derfor hilser skolebestyrelsen tankerne om Undervisningsassistenter meget velkommen. Set i inklusionssammenhæng kan disse assistenter få afgørende betydning, hvis ressourcen især lægges i de første 4 år af skoleforløbet fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Større mulighed for hjælp den enkelte elev både fagligt og socialt må betyde større chance for at blive inkluderet i det samlede skoleforløb frem for at blive ekskluderet. Skolebestyrelsen vil stille forslag om, at skolerne får tilknyttet hus-psykologer til arbejdet med inklusion. Disse psykologer skal kunne arbejde med inklusionsspørgsmål særligt i de 4 første skoleår og skal kunne supervisere personalet, både lærere, undervisningsassistenter og pædagoger. Skolebestyrelsen anser arbejdet med såkaldte Ønskede tilstande (direkte fra Partnerskab), som et godt udgangspunkt for udvikling på den enkelte skole. Ved opstilling af ønskede tilstande kan skolen ud fra status se, hvor meget man nærmer sig eller fjerner sig fra det ønskelige. Når det drejer sig om inklusion, må der derfor opstilles en mere fokuseret ønsket tilstand, hvor den ønskede tilstand sættes i sammenhæng med ressource både økonomisk og kompetencemæssigt. I afsnittet om inklusion i Kvalitetsrapporten er det derfor nødvendig at få en afklaring af, om læreren er dygtig og professionel i forhold til det, der skal løses eller om denne er dygtig i forhold til de forhåbninger, man har på området. Skolebestyrelsen stiller sig faktisk tvivlende over for, om lærere i det hele taget er klædt på til opgaven med at inkludere elever, der er svært inkluderbare. Viljen er der, men kompetenceudvikling fordres på området. Udsagn fra Kvalitetsrapporten: Konklusionen (en Pixi) på afsnittet er: IT-området må forventes vanskeligere vilkår fremover. SWOT er godt, hvis der følger handling og ressource med. Yderligere nedslidning på bygningsmassen må forventes. Skolebestyrelsen vil ikke undlade igen på det lokale plan at pege på de dårlige kantineforhold, som findes på Tune Skole og allerede udarbejdede forslag til forbedringer med medfølgende aktivitetsfremme i Tune-området (samarbejde mellem skole, SFO og klub om tilbud til børn og unge). Her kommer teksten: IT fokusområde 3: I dette afsnit omtales Interaktive Whiteboards bl.a. med Brugen af interaktive Whiteboards intensiveres fortsat på skolerne. Tune Skole har langt den største del af disse Interaktive Whiteboards. Gennem 2 års arbejde med disse kan det konkluderes, at mange ressourcer er anvendt til indkøb, vedligeholdelse og ikke mindst til kursus for lærere, Kurserne er for alle lærere flerårige og er meget omkostningstunge for skolen. Med ovenstående i mente og udsagnet på side 16 om IT-udvikling (Handling), vil skolebestyrelsen påpege, at konklusionen på IT-området er et skønmaleri af en tilstand, som bl.a. via ønsket om at

19 hardwarelevetiden forlænges med yderligere et år, må medføre yderligere vanskeligheder med opfyldelse af store politiske målsætninger og med stor sandsynlighed umuliggøre en stor satsning på området Interaktive Whiteboards med medfølgende kursusdel. SWOT-analyser: SWOT-analyserne, som er omtalt på side 13, og side 82 indeholder mange udsagn, men det interessante spørgsmål er, hvordan disse muligheder, svagheder og styrker reelt set bearbejdes til egentlig implementering. Der skal fokuseres og gøres operationelt. De fysiske rammer: Det konkluderes med tilfredshed, at konklusionen på side 97 vedrørende de fysiske rammer fortæller, at udearealer og legepladser trænger til en kærlig (stor økonomisk) hånd. Skolebestyrelsen vil endvidere påpege, at nedskæringer på Center for Ejendomme særligt med hensyn til teknisk servicepersonale har sin pris mht. service for borgerne og på længere sigt forøget nedslidning af allerede nedslidte bygninger. I denne sammenhæng vil vi slet ikke komme ind på rengøringen. Skolebestyrelsen vil ikke undlade igen på det lokale plan at pege på de dårlige kantineforhold, som findes på Tune Skole og allerede udarbejdede forslag til forbedringer med medfølgende aktivitetsfremme i Tune-området (samarbejde mellem skole, SFO og klub om tilbud til børn og unge). Afslutning: Afslutningsvis vil skolebestyrelsen fremføre, at Kvalitetsrapportens datamateriale som udgangspunkt kan bruges til egentlige drøftelser af skolens status og opstilling af ønskede tilstande ud fra disse, mens prosadelen i sit meget generelle og overordnede udsagn beskriver et pænere billede af skoleudvikling og status end virkeligheden reelt set kan bære. Med STORT HÅB om kommende dialoger om Kvalitetsrapport 2009/2010 evt. 2010/2011 venlig hilsen på skolebestyrelsens vegne Michael Bruhn Skolebestyrelsesformand

Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012

Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012 Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012 Damagerskolen Damagerskolens skolebestyrelses høringssvar om IT-fagstrategi for skolerne 2009 2012. Skolebestyrelsen har drøftet den udsendte

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Bilag Herningsholmskolen den 5. december 2012.

Bilag Herningsholmskolen den 5. december 2012. Bilag Herningsholmskolen den 5. december 2012. Til Børne- og familieudvalget i Herning Kommune. Ansøgning om det elvte skoleår på Herningsholmskolen - for relevante centerelever... For få år siden var

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Indsatser affødt af kvalitetsrapporten I lighed med sidste år: tingene hænger sammen og i den gode gænge som arbejdet med kvalitetsrapporterne er kommet, er

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden 2010-2015 Hørsholm Skole Skolebestyrelsen finder, at den fremsendte skolepolitik er en god politik meget konkret og meget overskueligt, men måske knap så

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Mandag den 21. januar 2008 kl. 17.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009 Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling august 2009 Kvalitetsrapport Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009 Kommunalt indsatsområde: Kompetenceudvikling (Skolepolitik) Mål for indsatsområdet.

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN DAGSORDEN Onsdag den 26. september 2012 kl. 18.30 21.00 Afdeling Ullerslev Til stede: Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Michael Pedersen, Birgitte Bendt, Line Laugesen, Randi

Læs mere

Notat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt

Notat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt Notat Emne: B2016 ændringer i afdelingens forslag til mål Til: Udvalgsmøde d. 13/5 2015 Kopi til: Den 7/5 2015 Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B2016 - Oversigt Børn og Unges forslag til

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere