Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord"

Transkript

1 Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal vise, hvor skolens ydelser fungerer godt, og hvor de evt. fungerer mindre godt. Hvor er skolens stærke sider, og hvor kan vi gøre det bedre? Et kvalitetssystem kan give vigtig information i forbindelse med overvejelser over disse mål, og det kan være nyttig for os at blive set på udefra som leverandør af ydelser og oplevelser, der måske kan blive bedre. Målinger og evalueringer kan derfor betragtes som tilkendegivelser, vi kan bruge til at fremme den faglige og pædagogiske udvikling af undervisning, læring og skole. Kvalitetssystemet giver os mulighed for at kortlægge skolens studiemiljø, og på baggrund af de indsamlede data at identificere, beskrive og vurdere eventuelle problemer, og udarbejde handlingsplaner for løbende justeringer af skolens ydelser. Kvalitetssystemets 3 niveauer EVALUERINGSNIVEAU BESKRIVELSER Data - Konkrete data, der besvarer et givet evalueringsspørgsmål i en given evaluering Evalueringsdesign - En måde at tilrettelægge evaluering på til besvarelse af bestemte typer spørgsmål Kvalitetssystem - En måde at tilrettelægge, fortolke og anvende evalueringer på i et givet organisatorisk system I henhold til bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser skal kvalitetssystemet blandt andet indeholde en strategi for selvevaluering. Vores selvevalueringsstrategi er udarbejdet ud fra organisationens værdigrundlag. EUC Nord har en læringskultur, der betyder, at vi arbejder kvalitetsbevidst ud fra mål og strategier, vi ønsker også en fortsat udvikling, og denne udvikling skabes blandt andet ud fra de handlingsplaner, som selvevalueringen resulterer i. Skolen skal udvælge nøgleområder til selvevaluering med henblik på opfølgende kvalitetsudvikling. EUC Nord har valgt nøgleområderne: Kerneydelsen (undervisningen) Periferiydelser (studievejledning o.a.) Undervisningsmiljø Medarbejdertrivsel og APV Det betyder, at der vil forekomme evalueringsaktiviteter på to plan, dels på et undervisningsplan (pædagogisk system) og dels et organisatorisk plan (organisatorisk system) og at de skal spille sammen. For at kunne levere sin kerneydelse stilles ressourcer til rådighed for uddannelsesområderne: Økonomi, it, bygninger, inventar og udstyr etc. Disse ressourcer må organiseres og målrettes, for at områderne kan løse deres opgaver. 1

2 Bestyrelse Kerneydelsen defineres i det pædagogiske system. Det fysiske delsystem udgøres af de materielle ressourcer, inventar og udstyr. Det administrative delsystem udgøres af procedurer, strategier og handlingsplaner, som iværksættes for at løse skolens opgaver. Det samlede system må sættes i funktion af medarbejderne eller det sociale system. Skolen er i et samspil med omgivelserne og samfundet og er for så vidt et åbent system (afhængig af marked). Dette illustreres i figuren nedenfor. Omgivelser Socialt system Samfund Team Klasse Adm. system Lærer Elev Medarbejdere Fysisk system Modellen ovenfor tydeliggør vigtige sammenhænge og opgaver. Det pædagogiske system definerer kerneydelser og organisationssystemet virker som støtte for det pædagogiske arbejde og omfatter periferiydelserne. En forståelse heraf er nødvendig for at kunne fungere som professionel organisation. EUC Nords strategiplan er udarbejdet ud fra denne forståelse af EUC Nord som leverandør af kerne- og periferiydelser og brugernes oplevelse af pakken. Lovgivningen for de gymnasiale uddannelser er gennemgående karakteriseret ved en kraftig målretning af undervisningen. Styringshierarkiet viser de centrale og lokale lag i styringen. Rammeplan for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord er styringspapir for sammenhæng og progression i faglighed og kompetencer samt for enkeltfaglighed og flerfaglige forløb. Programmet sætter rammerne for, hvordan skolens pædagogiske og faglige profil skal være og for, hvordan samarbejdet mellem fagene skal fungere i grundforløbet og studieretningsforløbet på hhx og htx. På grundlag af skolens rammeplan udarbejder hvert team en studieplan for hver klasse, for henholdsvis grundforløb og studieretningsforløb af et omfang på 6-8 sider (og under hensynstagen til progression og 2

3 sammenhæng i hele uddannelsen). På grundlag af studieplanerne udarbejder lærerne alene eller sammen forløbsplaner (og senere undervisningsbeskrivelser) for de enkelte forløb i fag og studieområder. Studieplanerne er: En køreplan for, hvad der skal foregå i undervisningen Dokumentation af indholdet af en given undervisningsperiode i forhold til UVM Dokumentation af, at undervisningen har levet op til målene for uddannelsen og for fag og studieområder. Et medie for kommunikation til skolens omgivelser En orientering til omgivelserne on skolens udvikling af kerneydelsen. Studieplanens 3 niveauer Niveau 1 Rammeplan for de gymnasiale Offentliggøres på Ledelsesopgaver uddannelser hjemmesiden Niveau 2 Studieplan for grundforløbet Offentliggøres på Teamopgave Studieplan for studieretningsforløbet hjemmesiden Niveau 3 Undervisningsbeskrivelser Læreropgave Offentliggøres i Lectio Studieplaner for grundforløb og studieretningsforløb anføres som et eksplicit ansvarsområde for skolens leder. Studieplaner skal koordinere horisontalt mellem lærere og elever og lærerne indbyrdes, for eksempel faglige samspil, men de indgår også som et tydeligt vertikalt styringselement, idet de er klart målformuleret og godkendt af skolelederen. Et andet vigtigt styringslag udgøres af evalueringsplanen: Planen skal omfatte en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold i de enkelte fag, ( ) Evalueringen sker både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed, og ud fra de mål og de bedømmelseskriterier, der er opstillet for undervisningen (jf. de pågældende læreplaner). Planlægning og evaluering er altså ikke længere overladt til den enkelte lærer under ansvar for fag og uddannelse. Derimod betones ansvaret på skoleniveau. Kvalitetssystemet er overgribende i forhold til de tidligere nævnte. I bekendtgørelse om kvalitetsvurdering og resultatvurdering beskrives et kvalitetssystem, som den enkelte skole selv definerer, men hvor der samtidig er stillet en række krav til kvalitetssystemet. Kravene til systemet angår blandt andet sammenhænge mellem systemelementerne eksempelvis en begrundelse for, hvordan valget af undervisnings- og arbejdsformer understøtter uddannelsens mål og progressionen i uddannelsessystemet ( 3). Herved kobler kvalitetsbekendtgørelsen an til de øvrige centrale og lokale styringslag. De krav der stilles i kvalitetsbekendtgørelsen om en løbende belysning af, hvordan arbejds- og undervisningsformer understøtter elevernes kompetenceudvikling ( 3), svarer til dels til de områder, skolens evalueringsplan skal dække. Denne del af kvalitetssystemet er derfor indeholdt i evalueringsplanen. 3

4 Kvalitetsbekendtgørelsen udstikker som tidligere nævnt den lovmæssige ramme om selvevalueringsarbejdet på gymnasierne. Bekendtgørelsen giver de overordnede rammer for hvordan selvevalueringen skal gennemføres. Den siger, at skolen skal: Udvælge de områder, som indgår i selvevalueringen Bruge selvevalueringen som løftestang for kritiske og systematiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold på skolen Lave en opfølgningsplan med behov for ændringer, konkrete mål og løsninger på baggrund af selvevalueringerne Have procedurer for at inddrage elever og aftagere i selvevalueringen Gennemføre en selvevaluering mindst hvert tredje år. Selvevaluering er ikke det samme som den løbende evaluering af undervisningen eller den løbende evaluering af eleven i faglige og flerfaglige sammenhænge. Disse er beskrevet i skolens evalueringsplan. Nedenfor er EUC Nords procedure for selvevaluering beskrevet. 1. Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser 1 Formål 1. Et grundlag for organisatorisk læring, hvor skolen systematisk udnytter den information, den kan få, til at forbedre egne ydelser. 2. Et ledelsesværktøj, hvor ledelse og medarbejdere på skolen udnytter benchmarkinginformationer til at identificere aktuelle kvalitetsgab. 3. Et inspirationsværktøj, hvor ledelse og medarbejdere anvender benchmarking til at få ideer til udviklingen på den enkelte skole. 4. Et målstyringsværktøj, hvor benchmarkinginformationer anvendes til at sætte mål for forbedringer på skolen. 2 Udvælgelse af Kerneydelse (undervisningen) nøgleområder Periferiydelser (studievejledning o.a.) Undervisningsmiljø 3 Evalueringsdesign for selvevaluering Medarbejdertrivsel og APV Målinger tager temperaturen på, hvordan tingenes tilstand er lige nu. Målinger er gavnlige til at vurdere, om man er på rette vej i forhold til det, man gerne vil opnå i forhold til sine interessenter. Nøgletal er konkret dokumentation af aktivitetsniveau og -omfang. Nøgletal er klare, meningsfulde og handlingsorienterede indikationer for kerneaktiviteter og -processer. Evaluering af planer, processer og resultater sikrer læring, kontrol, refleksion og socialisering på skolen. 4 Resultatvurdering Vi har valgt at tage som udgangspunkt, at mindst 80 % af eleverne skal erklære sig positivt i forhold til et område, for at området kan beskrives som meget godt. Intervallerne for vurderingen ser således ud: 100 Meget godt 4

5 80 Godt Gennemsnit Mindre godt Ikke tilfredsstillende Uacceptabelt 5 Anvendelse De indsamlede nøgletal og foretagne målinger gør det, sammen med resultatvurderingen, muligt at identificere, beskrive og vurdere evt. problemer. På basis heraf udarbejdes årlige handlingsplaner med henblik på forbedringer af skolens ydelser. Dermed sker der en systematisk udnyttelse af de indsamlede informationer, hvilket stemmer overens med strategien for selvevaluering. 2. Evalueringsdesign 1 Målinger Hvordan? Analyse og systematisk sammenligning af kerne- og periferiydelser (hvad gør vi, og hvad gør andre?) og resultater (hvad får vi ud af det, vi gør, og hvad får andre ud af det, de gør?) Læring og inspiration til indretning af kerne- og periferiydelser på en anderledes måde. Hvad? Kerneydelse Periferiydelser Hvornår? 2 Nøgletal Hvilke? 3 Evalueringer Hvad? Undervisningsmiljø Web-baseret spørgeskemaundersøgelse hvert 3. år i samarbejde med Aspekt. Dataindsamling via internet med invitation. 1. Gennemførelse af uddannelsen fx: a. Fuldførelsesfrekvenser 2. Resultat af gennemført uddannelse fx: a. Resultater i afsluttende skriftlige prøver b. Resultat i studieretningsprojekt c. Resultat i studieområder d. Prøve- og eksamensresultater generelt 3. Anvendelse af uddannelsen til efterfølgende fortsat uddannelse fx: a. Overgangsfrekvenser til anden uddannelse eller beskæftigelse. Planer, processer og resultater evalueres i henhold til skolens 5

6 evalueringsplan. Undervisningen evalueres på de enkelte hold og den enkelte elev evalueres i dialog med lærer og elev (formativ evaluering). Formativ evaluering omfatter aktiviteter, som tilsammen har følgende formål: Læring Kontrol Refleksion Socialisering Øvrige evalueringer af undervisningen sker ved summativ evaluering: Vurdering af afleveringer Interne prøver Standpunktskarakterer Årsprøver Eksamen Eventuelle censorindberetninger 6

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse EVALUERINGSPRAKSIS Sygeplejerskeuddannelsen Randers Jysk Center for Videregående Uddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Evaluering...4 1.3 Evaluering og akkreditering...5

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Managing Quality of Adult Education

Managing Quality of Adult Education Managing Quality of Adult Education 2006 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug

Læs mere