Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen Benedikte Andersen (tilforordnet) Afbud fra: Anne Jensen Kurt Thuesen David Jensen IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Afbud fra: Anders Mortensen ERA Svend Jensen Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DAGSORDEN 1 Indledning Året indledes med skift formand/næstformand. A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat fra udvalgsmødet 9/ (bilag 1) EGNE NOTATER 1 Indledning Niels Henning Holm Jørgensen (formand) Tina Christensen (næstformand) Bent Seemann, HR konsulent, Du Pont, deltager i en del af mødet under dagsorden pkt. 5 A. Dagsorden blev godkendt B. Referat fra sidste møde blev godkendt 2. Diskussion af indsatsområder og opgaver 2015 (kl ) 2. Diskussion af indsatsområder og opgaver 2015 I 2015 lægges der op til, at IF arbejder med to overordnede målsætninger for vores fælles arbejde i udvalgene: Faglært til fremtiden og Et styrket AMU. Til hver af disse målsætninger, er der formuleret en række indsatsområder og en række aktiviteter, der skal støtte op, så kendskabet til vores uddannelser styrkes. I sidste ende skal det føre til, at flere lærlinge og kursister vælger en af IF s uddannelser. I bilag 2 Vores indsatsområder 2015 finder du et udkast til, hvornår og hvordan vi mere konkret arbejder med de forskellige indsatsområder. Flere indsatsområder er pt. under planlægning og derfor endnu ikke pro- Sekretæren motiverede indsatsområderne og anviste hvordan udvalget kunne forvente at der ville blive arbejdet med de forskellige indsatsområder. Omkring realkompetencevurdering inddrages erfa- Side 1 af 11

2 DAGSORDEN gramsatte. Indstilling: Det indstilles at udvalget diskuterer og godkender bilag 2. Sekretariatet vil derpå rette bilaget til og eftersende med referatet. Bilaget vil løbende blive justeret til og brugt if.m. oversigt og status på udvalgets aktiviteter. EGNE NOTATER ringer fra andre udvalg og temaet forventes at blive taget op på næste udvalgsmøde. En af de store udfordringer bliver hvordan sikrer man en ensartethed ved realkompetencevurderinger? Der bliver lavet vurderingsværktøjer til RKV brug. Spørgsmål til debat: Hvad gør man med skoler der falder helt ved siden af. Formanden replicerede, at der overvejende var en positiv indstilling på skolerne og det vi som parter/udvalg kan gøre er at understøtte på værktøjsdelen. Formanden henviste til TUR der påregner udviklingen af et elektronisk værktøj og at procesudvalget vil følge denne udvikling. Samtidig orienterede formanden om at der er en ny EUD platform er på vej som også forventes at kunne få stor betydning. Merit veje Der arbejdes med standardmerit i forhold til grundforløbets anden del. Dette vil også influere på temaet RKV. Klarbesked om erhvervsuddannelserne Der udarbejdes et fakta ark der tænkes anvendt i forhold til de kommende branchemøder. Arbejdet understøttes i øvrigt af at der er en fotograf inde over med henblik på at få lavet relevante og aktuelle billeder fra bl.a. vores uddannelsesområde. Udvalget blev opfordret til at bidrage med relevante fotos der kunne være egnet til at beskrive arbejde i procesindustrien. Om EUD Portal Hvad er de mulige veje for mig. Det forventes at man kan få snig præmiere på næste møde. Der arbejdes med at finde et nyt og bedre navn end EUD Portalen. Praktikpladser I forbindelse med arbejdet med at skabe flere praktikpladser tænkes her anvendt følgende tematiske indgang Vælg til med procesoperatør det betaler sig. Dette tænkes anvendt i forbindelse med påtænkte branche møder. Udvalget tilkendegav at kurser for praktikansvarlige er en god idé Garantiudbud Der arbejdes på at tilvejebringe gode historier om garantikurser. På procesområdet havde vi været ramt af at vores IT leverandør ikke havde fået udsendt orientering om Side 2 af 11

3 DAGSORDEN EGNE NOTATER LAUS kurset. Dette havde medført meget få tilmeldinger på skolen. Om Digital læring Sekretæren fortalte om at IF afholder seminar for faglærere via et såkaldt Webinar. Hvad er et webinar? Mulighed for at chatte, stille spørgsmål, brainstorme og samarbejde via deltagelse på computer, smartphone eller tablet. Sekretariatet forventer at det bliver sjovt og socialt - og er med til at udvikle digitale kompetencer. Konkret starter der et træningsforløb for faglærere der overordnet skal sikre at faglærerne får viden om digital undervisning, kendskab til digitale platforme, tips og tricks til at designe digitale præsentationer og selvstændigt og professionelt planlægge, fremstille præsentationer og undervisning på webinar. Der er meget stor interesse for denne form for kvalificering af bl.a. faglærere. Jobrettede kursuspakker Er udsendt til jobcentre, organisationer og øvrige interessenter. Der gives en status på næste møde. Udvalget godkendte bilag 2 med de tilhørende bemærkninger Reform opgaver (orientering/diskussionspunkt) (kl ) 3.1. Reform opgaver (orientering/diskussionspunkt) A. Standardmeritter (hovedforløb) Der er i tolvte time udarbejdet 2 nye standardmeritter, hvor AMU i kombination med relevant erhvervserfaring giver merit i procesoperatøruddannelsen. 13 dages AMU-pakke bestående af nye/nyere kurser, som giver merit for EUD faget Produktionsudstyr I (se bilag 3: Standardmerit for faget Produktionsudstyr I) 2 dages merit for AMU-kurset Operatør vedligehold, L-AUS i produktionen, der modsvarer det nye eud fag af samme varighed A. Standardmeritter (hovedforløb) Punktet er mest til orientering. Ingen bemærkninger. Der udarbejdes meritgivende AMU-pakker i takt med at kurserne udvikles/revideres og godkendes (jf. IF indsatsområde 2: Meritveje ). Kursuspakkerne forventes at have et samlet længere varighed end de eud fag/skoleperioder, som der gives merit for. B. Fravalg af valgfag & tilvalg af kernefag Procesoperatør har i dag 2 ugers valgfag, og udvalget har besluttet at reducere til 1 uge for at bruge tiden til B. Fravalg af valgfag & tilvalg af kernefag Punktet er til orientering. Side 3 af 11

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER at styrke uddannelsens kernefag. Men af lovtekniske grunde er det ikke muligt kun at have kun 1 uges valgfag på uddannelsen, som vi egentligt havde lagt os fast på. Sagen er, at alle eud rent lovmæssigt skal have enten 0 eller mindst 2 ugers valgfag. Derfor er det besluttet i udvalgets formandskab, at den sidste uges valgfag udgår, og at tiden i stedet bruges på at styrke kernefagene Procesteknologi II og Produktionsudstyr II med hver ½ uge. Dermed styrkes disse fag tilsvarende de to øvrige kernefag på trin 2. Beslutningen er taget på baggrund af, at procesoperatørers arbejde bliver stadigt mere udfordrende, og at der derfor er der behov for at styrke kernefagene og deres bidrag til at opnå uddannelsens slutmål (i både bredden og dybden). Desuden anvendes valgfag på procesoperatør bruges i forvejen til at supplere de nuværende kernefag op. Alternativet var at fastholde 2 ugers valgfag på uddannelsen, hvorved vi så ikke kunne styrke kernefagene, som vi ønsker (Jf. den ene uge, som vi allerede havde inddraget ). Det bemærkes, at valgfagsdelen er øget på grundforløbet, og at der fortsat er mulighed for at styrke grundfagskompetencer (fx kemi, engelsk, matematik) som studierettet påbygning. Fravalg af valgfag betyder, at vi mangler 1 uges afkortning af uddannelsens hovedforløb for at kunne leve op til kravet om i alt fire ugers afkortning for standardforløbet for voksne. (De øvrige 3 ugers afkortning findes ved at fjerne de 3 ugers valgfrie specialefag, som tidligere besluttet.) Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender, at den sidste uges afkortning af standardforløbet for voksne findes ved at reducere uddannelsestiden for fagene Produktionsstyring og organisering I + II med hver ½ uge. Udvalget tilsluttede sig indstillingen fra sekretariatet. Dette ud fra en vurdering af, at de voksne med arbejdserfaring alt andet lige har mulighed for at nå fagenes mål ( målpinde ) hurtigere end unge. Se bilag 4 for oversigt over fagenes målpinde. Side 4 af 11

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Ny uddannelsesordning for procesoperatør (kl ) Som led i reformen udarbejder sekretariatet en ny uddannelsesordning for procesoperatør. Uddannelsesordningen er det dokument, hvor vi uddyber/supplerer selve uddannelsesbekendtgørelsen. Den indeholder eud fagene/fagrækkerne (som vi er færdige med), men også vejledende beskrivelser af, hvordan skole og praktik hænger sammen, forhold vedr. svendeprøven mm. Arbejdet med beskrivelsen af uddannelsesordningen er mest en administrativ øvelse med at genbruge/forbedre dele fra den eksisterende uddannelsesordning, samt sikre at den stemmer overens med lovgivning, udvalgsbeslutninger og øvrige uddannelsesdokumenter (fx svendeprøvevejledningen) Ny uddannelsesordning for procesoperatør Uddannelsesordningen blev gennemgået med fokus på betydningen for det fremadrettede udvalgsarbejde. Udvalget debatterede hvorvidt EUX skulle gå fra 4 år og 6 mdr. til 5 år. Udvalget tilsluttede sig at lægge sig i slipstrømmen på de øvrige udvalgsuddannelser og have en varighed på 5 år. Sekretariatet verificerede dette pr. telefonopkald til udvalgets øvrige DI medlemmer. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen. Ingen bemærkninger Elevplan værktøjet er nu så godt at man tør bruge det. De nye uddannelsesordninger skal sendes til høring på skolerne den 16. marts. Når høringsperioden er ovre, skal de godkendes i ministeriet og indtastes i ministeriets administrationssystem, så det kan få virkning fra 1. august For mere information henvises til bilag 5: Uddannelsesordning for procesoperatør kort form, som er et uddrag af relevante dele af uddannelsesordningen. BEMÆRK at bilag 5 eftersendes forud for udvalgsmødet. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer uddannelsesordningen. Der henvises til tidligere udvalgsbehandling af ny svendeprøve (omprøve). Punktet er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets tidligere drøftelse. UU godkender, at der kan gives 4 ugers standard merit på grundforløbet på basis af kursuspakken. Udvalget tilsluttede sig uddannelsesordningen. Ordningen rettes til og sendes til høring på skolerne. Udvalget var meget tilfreds med arbejdet i forbindelse med beskrivelsen af uddannelsesordningen. Formanden udtrykte det med bemærkningen dybt professionelt arbejde. Der gøres særligt opmærksom på indførsel af standardmerit for dele af grundforløbet på basis af kursuspakken Intro til procesindustri. Sekretariatet eftersender yderligere herom som del af bilag 5 (eller evt. som skriftlig høring forud for, at uddannelsesordningen sendes til høring hos skolerne). (Opfølgningspunkt) Sekretariatet vil efterfølgende rette uddannelsesordningen til, så den får det rette indhold og detaljeringsgrad og sende den til høring hos skolerne. Desuden rettes svendeprøvevejledning og lign. til 2015 (opfølgningspunkt). Side 5 af 11

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER 4. Frokost efterfulgt af rundvisning (kl ) 4. Frokost efterfulgt af rundvisning Udvalget fik en omfattende og interessant rundvisning på DuPont. Rundvisningen var et godt udgangspunkt for drøftelsen under pkt Dialog om uddannelse i Dupont (kl ) Dupont fortæller om deres uddannelsesarbejde i produktionen, herunder: Hvorfor uddanner vi faglærte operatører? Hvordan griber vi det an? Hvordan efteruddanner vi medarbejderne i produktionen? Hvad vil Dupont særligt fremhæve over for andre procesvirksomheder, som er i tvivl, om procesoperatør uddannelsen er noget for dem Der er mulighed for spørgsmål løbende 5. Dialog om uddannelse i Dupont Der henvises i øvrigt til Duponts præsentation for dagen, som findes på udvalgets side på IU.dk Fra præsentationen - Vi forventer mere af vores medarbejdere - Andre færdigheder end det at producere, mere end bare at producere - Høj grad af automation, flere anlæg komplicerede processer - Kvalitetskontrol - Fokus på rapporteringer og dokumentation - Problemløsning - Håndværk Procesoperatøren skal kunne indgå i forebyggende vedligehold Om uddannelse af operatører - Lærlinge er primært unge - Der udarbejdes praktikplan med 3 afdelinger - Fastlagte perioder med ophold i vedligehold 2-4 i hver praktik periode - Korteophold i øvrige funktioner - Eleven får adgang til at få hjælp ved ingeniører i drift og udvikling ved behov. Nuværende medarbejdere - Roterende hold - Forbliver i egen afdeling - Går med håndværkeren primært i egen afdeling og tager praktikken i egen afdeling Udvalget fik demonstreret en praktikplan Om efteruddannelse i produktion Bruger ikke det offentlige endsige IKUF Der er fokus på; - SAP - DPS Lean 5 S tavlemøder, m.v.,) - Sikkerhed (livredende regler, line break, arbejde I højden m.v. Dette afvikles overvejende internt eller med deltagelse fra leverandører. Side 6 af 11

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER Eksternt / AMU - Obligatoriske kurser som truck og hygiejne - Personlig udvikling (forandringsparathed) - Førstehjælp Andet - IT & Sprog Hvorfor gå i gang med at uddanne - Giver procesoptimering - Forståelse for den bagved liggende proces - Kan kommunikere med teknisk personale - Skaffe data - Underbygge teser - Forståelse for teknikken og automatisering. - Mindske down time ved forebyggelse og hurtig fejlsøgning - Kan overskue helheder - Se afhængigheder 6. Vælg procesoperatør det betaler sig (kl ) Alle udviklingsudvalg vil 2015 komme til at arbejde med at skabe flere praktikpladser, herunder: uddannelse af voksne som allerede er ansat i virksomheden ( det interne potentiale ) tiltrækning af nye unge/voksne til IF s uddannelser ( det eksterne potentiale ) Du Pont slås med et aldersproblem Der henvises til OH præsentation fra dagen. 6. Vælg procesoperatør det betaler sig Sekretæren motiverede forslaget. Udvalget tog oplægget til efterretning og besluttede at formandskabet inddrages i den videre proces inden man lægges sig fast på hvilken form en sådan kampagne skal have. Som del af dette udvalget tidligere besluttet at afholde et eller flere møder med procesvirksomheder, fx regionale/branchemøder. Det er endvidere besluttet, at vi i vores arbejde med at skaffe flere elever fokuserer primært på de årige. Sekretariatet vil på mødet præsentere forskellige muligheder for info-møder, fx: 1. Recycling industri og forbrændingsanlæg Fx afholdt på NORD (tidl. Kommunekemi). Deltagerne kunne være interesseret i at se, hvor deres restprodukter ender 2. Byggemateriale industrien Fx afholdt hos Byggecentrum i Middelfart, hvor der er en stor udstilling af forsk byggematerialer Der er endvidere udarbejdet et udkast til en invitation, som kan sendes til relevante virksomheder/personer (se bilag 6). Et eller flere billeder samt tekststumper i bilag Side 7 af 11

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER 6 forventes ændret. I det omfang det er muligt er tanken at holde møderne på en relevant virksomhed inkl. rundvisning. Der vil blive fortalt om mulighederne for at uddanne både nye/yngre og nuværende medarbejdere. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer: sekretariatets forslag til møder andre muligheder? bilag 6 ( ville du prioritere at deltage i mødet? Sælger vi budskabet godt nok ) Indstilling: Det indstilles, at udvalgsmedlemmerne med udgangspunkt i egne erfaringer giver deres bud på, hvordan følgende sætning afsluttes: Vi uddanner procesoperatører fordi... Tanken er, at få inspiration vil igangværende og kommende markedsføring af procesoperatør. Herunder få inspiration til at supplere bilag 6 med et eller flere statements. Efterfølgende retter sekretariatet invitation til og koordinerer det videre arbejde, herunder deltagere og rundsending via IU, LUU, DI, 3F. Herunder evt. supplement med et fakta-ark om EUV samt evt. deltagerforudsætningerne til procesoperatør ( varedeklarationen ) 7. Præsentation og diskussion af efteruddannelse af procesoperatører (kl ) Resultater og anbefalinger fra AMU-analysen og løbende diskussion (v./svend Jensen) Analyserapporten er vedhæftet mail med mødematerialet. 7. Præsentation og diskussion af efteruddannelse af procesoperatører Udviklingen i procesindustrien (fra analysen) - Fokus på automatisering - Man kan forudse vanskeligheder med at rekruttere til procesindustrien. - Proces operatører er mange forskellige jobprofiler - Det er sjældent at automatisering udløser afskedigelser. - Ser lyst ud for procesoperatøren - Fokus på energi og miljø - Stigende automatisering kræver mere uddannelse. Udviklingen i procesoperatørens kompetenceprofil - Operatører fungerer i forbindelse med vedligehold - Leverandørkurser fylder en hel del - Hvordan kan amu spille en rolle ift. leverandør- Side 8 af 11

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER kursus? Jo bredere uddannet procesoperatør jo bedre mulighed for deltagelse i effektivisering og optimering. Der er potentiale inden for spildevandområdet/ rensningsanlæg. Formanden takkede for gennemgangen med bemærkningen om, at det er godt med øjne udefra når der skal kigges på ens eget område og at udvalget helt sikkert vil få stor glæde af rapporten i det fremtidige udvalgsarbejde. 8. Når uddannelse gør en forskel ( ) Procesoperatør uddannelsen og vores AMU-kurser er med til at gøre en forskel for procesindustriens medarbejdere og virksomheder. Det budskab skal vi hjælpe hinanden med at få kommunikeret ud. 8. Når uddannelse gør en forskel Morten Møldrup motiverede behovet for de gode historier. Oplæg blev taget til efterretning og det blev besluttet at vi til næste møde skal forsøge at medbringe nogle gode historier. Tænk derfor frem mod næste udvalgsmøde over, om du fra dit arbejde har en historie, hvor vores uddannelser/kurser har været med til at gøre en forskel. Det kan også være historier, som du har læst om eller måske oplevet/hørt om som LUU-repræsentant eller skuemester. En god historie kan for eksempel handle om: - Procesoperatørens rolle if.m. idriftsætning af nyt anlæg - En særlig god/brugbar praktikopgave - Operatørens rolle if.m ad hoc opgaver og mindre projekter inden for fx effektivisering/optimering (reduktion af omstillingstider/nedetider, energibesparelser mv.) - Portrætter af ny-udlærte (unge, voksne, eux) - Vi brugte garantikurser fordi... - Et samlet efteruddannelsesløft i produktionen - Omskolingsforløb til procesindustrien 9. Status på udvalgets øvrige aktiviteter ( ) 9. Status på udvalgets øvrige aktiviteter Der henvises også til bilag 2 for status. Udbud & markedsføring af jobrettede kursuspakker Udbud & markedsføring af jobrettede kursuspakker Side 9 af 11

10 DAGSORDEN IU udgiver snart en brochure, hvor alle AMU pakker til ledige inden for industriens område bliver synliggjort. Se bilag 7: Jobpakker til medicinal, fødevare og øvrig procesindustri Sekretariatet har kontaktet skolerne mht. udbud af pakkerne og vil give en kort status. EUC Lillebælt har tilkendegivet, at de forventer at udbyde Intropakken 3. kvartal (evt. tidligere hvis der opleves interesse) EGNE NOTATER Punktet blev taget til efterretning Der var ros til sekretariatet for at følge op på udbuddet Om fødevare: AMU Syd har meddelt at man ikke har lærerressourcer og Slagteriskolen er meget tavse i forhold til markedsføring. Ny svendeprøve Der er aftalt generalprøve på den mundtlige overhøring i teoriprøve d. 13/10. Alle skuemestre får mulighed for at prøve rollen som censor. Ny svendeprøve Taget til efterretning Første hold der skal op efter de nye regler er: Dec på KTS Forår 2016 på EUC Nordvestsjælland Praktikcenter pr. 1. august 2015 Ministeriet har den 19. december indkaldt ansøgninger til at blive godkendt som praktikcenter på de uddannelser, som er efter reformen er kommet på positivlisten (fået uddannelsesgaranti). Ansøgningsfristen var den 6. februar Sekretariatet er orienteret om, at alle skoler, EUC Lillebælt, KTS og EUC Nordvestsjælland har søgt. På mødet til juni vil vi tage en dialog med skolen om, hvordan opgaven som praktikcenter gribes an. 9. Meddelelser Praktikcenter pr. 1. august 2015 Punktet tages op på juni mødet 9. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Herunder orientering om relevante punkter fra LUU møderne Meddelelser fra Formandskabet VEU rådet er ved at tage hul på en kommende godkendelses runde og der diskuteres om man kan køre REU og VEU i en og samme gang. DI arbejder på at ophæve den regionale opdeling. Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Der speedes op på realkompetencevurdering på IOP og der er i omegnen af 1000 igangværende realkompetencevurdering. Morten: Henning Åberg vil på næste møde præsentere en model tilpasset procesoperatøruddannelsen. Meddelelser fra sekretariatet I Annes fravær kan meddeles, at Lundbeck har indgået aftale med procesoperatør elev i 2015 i produktionsenheden i Lumsås og forventningen er, at der kommer én til september I Valby vurderes pt., om flere afdelinger kan gå sammen om en elev. Side 10 af 11

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER 10. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2015 A. Næste ordinære møde A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 9/6 kl ca. 16. Møder 2015: 10. marts Møder 2015: Dupont 10. marts 9. juni: 9. juni Forventes afholdt som skolemøde på KTS nye adresse 6. oktober 6. oktober: 9. december inkl julefrokost Forventes afholdt på medicinal virksomhed el. skole 9. december inkl. julefrokost: Sekretariatet undersøger mulighed for at afholde mødet på et mikrobryggeri inkl. rundvisning 11. Eventuelt 11. Eventuelt Formanden: Tak til DuPont for indsatsen, dialog, værtsskab, rundvisning og frokost. Side 11 af 11

12 Med 27/ SSK Bilag 2: IF handlingsplan for EUV og RKV I dette notat gives en beskrivelse af Industriens Fællesudvalgs handlingsplan for implementeringen af EUD-reformens nye erhvervsuddannelser for voksne (EUV) og det øgede vægt der hermed lægges på gennemførelsen af realkompetencevurderinger (RKV) for alle elever. Baggrund Med den nye erhvervsuddannelsesreform, som træder i kraft i august 2015, skal alle voksne over 25 år, som ønsker en erhvervsuddannelse, tage deres uddannelse via de nye voksenuddannelsesforløb, kaldet EUV. Et voksenuddannelsesforløb starter med en grundig realkompetencevurdering (RKV), som skal kortlægge, hvilke kompetencer den voksne har i forvejen og dermed kan få merit og godskrivning for, således at uddannelsestiden afkortes. På baggrund af kompetencevurderingen sammensættes en personlige uddannelsesplan for eleven i samarbejde med eleven og evt. praktikvirksomhed. En meget stor del af eleverne på IF s erhvervsuddannelser er voksne. Derfor vil kvaliteten af de realkompetencevurderinger skolerne foretager få stor betydning for IF s erhvervsuddannelser. Skolerne har i flere år arbejdet med RKV i forhold til erhvervsuddannelserne i forskelligt omfang. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en række evalueringer af skolernes RKV-praksis 1, som viser, at der er meget stor forskel på, hvordan skolerne griber RKV-opgaven an. Der er både meget store forskelle på, hvordan vurderingerne bliver gennemført og på, hvor meget merit, der bliver givet på baggrund af vurderingerne. Der er derfor behov for at styrke arbejdet med RKV. I den seneste analyse af skolernes RKV-praksis foretaget af EVA, udtaler 74% af skolerne da også, at input fra det faglige udvalg i høj eller nogen grad kan bidrage til at styrke kvaliteten af deres arbejde med RKV. 2 1 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne, EVA 2014 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA januar Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA januar 2015 Side 1/5

13 Som noget nyt med erhvervsuddannelsesreformen skal de faglige udvalg give en deltaljeret beskrivelse af, hvilken erhvervserfaring der giver adgang til de forskellige voksenuddannelsesspor, og hvilken uddannelse og erhvervsfaring der skal give standardmerit. Denne standardisering vil bidrage til en del af en øget ensartethed og kvalitet i skolernes RKV-praksis. Men en stor del af RKVvurderingen er stadig op til skolerne både i forhold til at foretage en individuel kompetencevurdering af eleverne og i forhold til, at kompetencevurderingerne kan omsættes til gode uddannelsesforløb. IF s RKV strategi På baggrund af ovenstående har IF besluttet at iværksætte en række fælles initiativer for IF s uddannelser for at styrke skolernes arbejde med RKV. Helt overordnet set er formålet med IF s strategi at sikre, at elever og virksomheder oplever en høj kvalitet i de realkompetencevurderinger, der bliver foretaget på skolerne samt at biddrage til, at elever og praktikvirksomheder får kendskab til de nye erhvervsuddannelsesmuligheder for voksne. På IF-udvalgenes fælles seminar i november 2014 arbejdede deltagerne med at definere, hvad kvalitet i realkompetencevurderinger er for IF s forskellige målgrupper. Konklusionen blev, at der er følgende centrale kvalitetsparametre for RKV inden for IF s uddannelser: Klar information om RKV skal både give konkret viden om muligheder og forløb samt give trykhed i forhold til hele processen Ensartet proces og vurdering på tværs af skoler eleven må ikke opleve at få en væsentlig forskellig vurdering af sine kompetencer, alt efter hvilken skole man får foretaget kompetencevurderingen af God dokumentation for skolernes vurdering En god sammenhængende proces fra afklaring til uddannelsesforløb At omsætte disse kvalitetskriterier til praksis og dermed sikre og optimere kvaliteten i arbejdet med RKV er en kompliceret opgave med mange facetter. Det er derfor valgt at opdele RKV-indsatsen i flere faser. Den første fase vil omhandle en god implementering af de RKV-elementer i den nye reform, som IF som fagligt udvalg er ansvarlig for. Det drejer sig om indplacering på voksenuddannelsesspor 3 ud fra relevant erhvervserfaring og 3 En voksenuddannelse kan tages via tre forskellige spor, EUV 1 - som ikke indeholder grundforløb eller praktik, EUV 2 som indeholder dele af grundforløbe og op til 2 års Side 2/5

14 standardmerit. Samt igangsættelse af information om EUV og RKV til IF s målgrupper. Herefter vil anden og tredje fase omhandle en vejledning og inspiration til skolerne vedr. arbejdet med RKV. IF s EUV og RKV handlingsplan Indhold Information om EUV og RKV Da en stor del af de nuværende og potentielle elever på IF s uddannelser er voksne er det vigtigt Tid 2. kvartal 2015 at IF s målgrupper får en god information om de nye EUV forløb og den tilknyttede RKV. Informationen skal både inspirere til at gå i gang med et uddannelsesforløb og sikre at beslutningen som at starte tages på et godt grundlag. En vigtig del af IF s informations indsats om EUV og RKV vil ske via biddrag til Hands on-kampagnen målrettet voksne se yderligere information nedenfor. Her ud over udvikles der i projektet Vælg til med AMU på forskellig måde inspiration til at gå i gang med en erhvervsuddannelse ud fra de AMU kurser en elev har taget. Fase 1 Skal der stå mere her? Værktøj til første selv-vurdering af EUV-spor Der udvikles et elektronisk værktøj, som de kommende elever kan bruge til at foretage en første 1. og 2. kvartal vurdering af, hvilket af de tre EUV-spor vedkommende sandsynligvis skal følge. Værktøjet skal ligge på den nye EUD-portal. Denne første vurdering kan give eleven et konkret billede af et muligt uddannelsesforløb. Eleven kan herefter tage vurderingen med til skolen og få den efterprøvet og bekræftet gennem en egentlig RKV. Sekretariatet er pt. i gang med at undersøge forskellige modeller og muligheder. Værktøj til første selv-vurdering af standardmerit Det undersøges hvordan vi kan lave et overskueligt værktøj, som kan give eleven en første selvvurdering af, hvor meget standardmerit man kan få på en given uddannelse. Dette værktøj skal også ligge på den nye EUD portal. Værktøj til strukturering og dokumentation af RKV-vurderingen Der udvikles en skabelon, som underviseren eller vurderingskonsulenten kan anvende i selve og 2. kvartal og 4. kvartal Fase 2 vurderingsprocessen. Skabelonen skal sikre, at eleven bliver vurderet i forhold til alle den pågældende uddannelses mål og, at der gives en tilstrækkelig dokumentation for vurderingen Inspirationsmøder for skolerne til udvikling af deres RKV-praksis Der arrangeres en række møder eller seminarer, som skal hjælpe og inspirere skolerne til at 4. kvartal 2015 praktik, EUV 3 som indeholder det samme uddannelsesforløb for de voksne som for de unge. Hvilket spor, den enkelte voksne skal følge, afgøres af kompetencevurderingen. Side 3/5

15 udvikle deres RKV-praksis. Det er også muligt, at man ved at samle skolerne inden for en uddannelse kan få dem til i fælleskab at aftale en RKV-praksis, som sikrer større ensartethed i vurderingsprocessen. Der skal udvikles et koncept for, hvordan disse møder præcist skal foregå. Fase 3 Yderligere indsatser - for at inspirere og udfordre skolerne til øge kvaliteten i RKV og udbyde individuelt tilpassede uddannelsesforløb Hands-on projektet Klar besked - erhvervsuddannelser til voksne DI, 3F, Dansk Metal og HK igangsatte i 2013 den fælles kampagne Hands-on, som har til formål at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Hands-on har hidtil primært haft fokus på de unge men har nu også søgt midler fra Industriens Uddannelsesfond til at igangsætte en større indsats rette med de voksne. Det er planen at projektet skal køre fra 1. juni 2015 til slutningen af maj Projektets formål er at inspirere personer uden en faglært baggrund til at tage en erhvervsuddannelse i industrien. Det gælder både for ufaglærte medarbejdere, der allerede er beskæftiget i industrien, samt beskæftigede uden for industrien og ledige. Nyt tiltag eksisterende medarbejdere Kampagnen vil benytte en række nye værktøjer, når budskabet om uddannelse skal ud over for medarbejdere med ufaglært uddannelsesbaggrund i industrien. De nye værktøjer består i at alliere sig med andre aktører, der i forvejen har en relation til den enkelte ufaglærte medarbejder og klæde dem på til at udbrede budskabet om uddannelse. Hands-on vil således inspirere tillidsrepræsentanter, mellemledere, topledelse, kollegaer og skolernes praktikpladsopsøgende medarbejdere, til at skabe dialog på arbejdspladserne om mulighederne ved voksenuddannelse. Denne dialog skal være baseret på aktuel viden om uddannelsesmulighederne for voksne og behovet for faglært arbejdskraft. Aktiviteten er inddelt i to faser, hvor første fase handler om afdækning af kommunikationsbehovet og de kanaler, vores målgrupper benytter. Det skal give Hands-on en kortlægning af hvilke kommunikationsprodukter, der mest effektivt vil kunne inspirere og støtte tillidsrepræsentanter, ledere, skolekonsulenter m.fl. i deres dialog med uddannelsesmotiverede medarbejdere. Side 4/5

16 Den efterfølgende fase handler om at bygge en kommunikationsstrategi og udvikling af kommunikationsmaterialer, som tillidsrepræsentanter, ledere, skolekonsulenter m.fl. kan anvende. Den kommende EUD-portal, der tilbyder klar besked om uddannelsesplanlægning og overvejelser for den enkelte, vil bl.a. være et centralt redskab. Side 5/5

17 BILAG 3 DM i Skills 2016 procesoperatør som demonstrationsfag Hvad er DM i Skills, og hvad kan vi få ud af det? Det fælles danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser blev afholdt første gang i 2011, og siden 2011 er besøgstallet vokset støt. Med flere end besøgende var DM i Skills 2015 det bedste besøgte nogensinde af sin art. Faktisk er det den største uddannelsesevent, der nogensinde er blevet afholdt på dansk jord. MI deltog 2015 med fire konkurrencefag og to demonstrationsfag. DM i Skills er således en god mulighed for at fremvise procesoperatør for de unge mhp. rekruttering. Opmærksomhedspunkter Andre faglige udvalgs erfaringer med deltagelse er bl.a., at: De elever, som deltager som demonstratorer, skal trænes i at kommunikere og motivere folkeskoleelever til at prøve faget af og kunne svare på folkeskoleelevernes spørgsmål om uddannelserne DM i Skills bruges til at fortælle de gode historier om faget og sikre, at de elever som søger uddannelsen er afklarede og de bedst egnede Deltagelsen i DM i Skills har styrket samspillet mellem skoler og det Faglige Udvalg Det er en væsentlig erfaring, at det er lettere at håndtere deltagelse på messen, når der er færre elever til at foretage demonstrationen Det virker godt på folkeskoleeleverne, hvis de kan lave noget på standen som de kan tage med hjem. Det er det hele taget lettere at holde på folkeskoleeleverne, hvis der er nogle konkrete aktiviteter at tilbyde dem. Godt hvis praktikpladsen.dk er opdateret mht. ledige praktikpladser Side 1/3

18 Budgetskema Budgetpost Pris Sekretariatets uddybende kommentarer 1 års medlemskab af Skills Danmark Kr Dækker tilmelding af procesoperatør og 25m2 standplads Aktiviteter på standen Kr Popcornmaskine = mini-procesanlæg kan lånes af EUC Lillebælt Dækker popcorn, bægre mv. Aktiviteter på standen Kr Produkter til fremvisning på standen = noget konkret at se på og snakke om. Forventning at virksomhederne i noget/væsentligt omfang bidrager med vareprøver og lign. Kan fremvises via: Køkken: føde- og drikkevarer, opvaskemiddel, køkkenrulle etc. Skur/værksted: olier, maling, lim, fugemasse, flaskegas Bannere, roll-up mv. det visuelle indtryk Kr Fødder til roll-ups kan nok lånes; kan suppleres med infoskærme (fra skolen?). Fx med: Vi tager unge elever i lære - virksomheder, der søger elever (på praktikpladsen.dk) præsentation af videreuddannelses/karriere muligheder etc. Bemanding af standen Kr Dækker forplejning, transport, overnatning mv. for 3 elever (skolehjem) 2 eud og en eux elev Det forventes, at virksomhederne vil stille arbejdskraften til rådighed vi tænker at gå efter elever i praktikperiode, da de ellers vil misse deres undervisning. Trøjer eller lign. med vores logoer mv Kr Dette forudsat ca 10 trøjer (elever, skolerepræsentanter, sekr., øvrige) i en fornuftig kvalitet Noget at ta med hjem Kr. 0 Fx arbejdshandsker, kuglepen eller lign. påtrykt Bliv Procesoperatør. Forventes at kunne betales via sponsorer og fx reduceret pris/stk. ved fælles IU indkøb Arbejdsressourcer ifm. planlægning, sponsering, opbygning/nedtagning af Kr. 0 Brochurer også sat til kr. 0, da omkostning vil indgå i en fælles IF omkostning, såfremt det vælges at opdatere og genoptrykke vores eud brochurer EUC Lillebælt kan bidrage med arbejdskraft til opbygning af standen. De øvrige skolers involvering aftales på UU d. 9/6 hvis aktuelt. Side 2/3

19 standen, deltagelse på Skills mv. I ALT Ca. kr Træning/forberedelse af elever kan indtænkes i foregående skoleperiode Dertil kommer sekretariatets ressourcer svarende til 5-7 arbejdsdage (inkl. deltagelse på Skills). Side 3/3

20 Den 12. maj 2015 Bilag 4: Merit- og adgangsveje for IF s uddannelser CSH/SSK IF udvalget har besluttet, at arbejdet med at styrke meritveje for IF s uddannelser skal være en prioriteret aktivitet i Indsatsen understøtter IF udvalgets målsætning faglært til fremtiden. Når vi taler om meritveje kan der kan være tale om både meritveje ind i IF s uddannelser og merit adgangsveje for IF s uddannelser ind i andre uddannelser. Typer af merit Sekretariatet ser, at der er fire merittyper som det er relevant for IF udvalget at forholde sig til: 1. Merit fra AMU til EUD 2. Merit fra EUD til EUD 3. Merit fra gymnasiale uddannelser til EUD 4. Merit fra EUD til KVU Udgangspunktet for IF udvalgets behandling er, at der etableres et overblik over, hvordan det ser ud for IF s uddannelser i forhold til de fire merittyper. Når dette overblik er tilstede er der grundlag for at tage en principiel drøftelse af, hvilke af de fire merittyper IF udvalget vurderer, at udviklingsudvalgene skal lægge den største indsats i at styrke. I notatet gives der derfor et overblik over de forskellige merittyper. Som et del af dette overblik vil det blive diskuteret, hvilke muligheder sekretariatet ser for at styrke hver af de fire merittyper. Der vil i dette notat ikke blive taget stilling til, hvordan en overordnet markedsføringsstrategi i forhold til at synliggøre meritveje skal se ud. Dette vurderer sekretariatet først kan drøftes, når det er blevet besluttet, hvordan de fire merittyper vægtes i den fremtidige udviklingsindsats. Hvordan ser meritvejene ud for IF s uddannelser i dag? Sekretariatet har undersøgt, hvordan det ser ud for IF s uddannelser i forhold til de fire merittyper. Side 1/11

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tina Hermann (sekretær) REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Tina Hermann (sekretær) REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER BILAG 1 København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

PLAST - SPRØJTESTØBNING

PLAST - SPRØJTESTØBNING Plastuddannelser på AMU SYD i Ribe PLAST - SPRØJTESTØBNING Innovation er resultatet af en kreativ proces, hvor man ser muligheder, får en ide, afprøver den, gennemfører den og skaber værdi i et fagligt,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere