Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen Benedikte Andersen (tilforordnet) Afbud fra: Anne Jensen Kurt Thuesen David Jensen IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Afbud fra: Anders Mortensen ERA Svend Jensen Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DAGSORDEN 1 Indledning Året indledes med skift formand/næstformand. A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat fra udvalgsmødet 9/ (bilag 1) EGNE NOTATER 1 Indledning Niels Henning Holm Jørgensen (formand) Tina Christensen (næstformand) Bent Seemann, HR konsulent, Du Pont, deltager i en del af mødet under dagsorden pkt. 5 A. Dagsorden blev godkendt B. Referat fra sidste møde blev godkendt 2. Diskussion af indsatsområder og opgaver 2015 (kl ) 2. Diskussion af indsatsområder og opgaver 2015 I 2015 lægges der op til, at IF arbejder med to overordnede målsætninger for vores fælles arbejde i udvalgene: Faglært til fremtiden og Et styrket AMU. Til hver af disse målsætninger, er der formuleret en række indsatsområder og en række aktiviteter, der skal støtte op, så kendskabet til vores uddannelser styrkes. I sidste ende skal det føre til, at flere lærlinge og kursister vælger en af IF s uddannelser. I bilag 2 Vores indsatsområder 2015 finder du et udkast til, hvornår og hvordan vi mere konkret arbejder med de forskellige indsatsområder. Flere indsatsområder er pt. under planlægning og derfor endnu ikke pro- Sekretæren motiverede indsatsområderne og anviste hvordan udvalget kunne forvente at der ville blive arbejdet med de forskellige indsatsområder. Omkring realkompetencevurdering inddrages erfa- Side 1 af 11

2 DAGSORDEN gramsatte. Indstilling: Det indstilles at udvalget diskuterer og godkender bilag 2. Sekretariatet vil derpå rette bilaget til og eftersende med referatet. Bilaget vil løbende blive justeret til og brugt if.m. oversigt og status på udvalgets aktiviteter. EGNE NOTATER ringer fra andre udvalg og temaet forventes at blive taget op på næste udvalgsmøde. En af de store udfordringer bliver hvordan sikrer man en ensartethed ved realkompetencevurderinger? Der bliver lavet vurderingsværktøjer til RKV brug. Spørgsmål til debat: Hvad gør man med skoler der falder helt ved siden af. Formanden replicerede, at der overvejende var en positiv indstilling på skolerne og det vi som parter/udvalg kan gøre er at understøtte på værktøjsdelen. Formanden henviste til TUR der påregner udviklingen af et elektronisk værktøj og at procesudvalget vil følge denne udvikling. Samtidig orienterede formanden om at der er en ny EUD platform er på vej som også forventes at kunne få stor betydning. Merit veje Der arbejdes med standardmerit i forhold til grundforløbets anden del. Dette vil også influere på temaet RKV. Klarbesked om erhvervsuddannelserne Der udarbejdes et fakta ark der tænkes anvendt i forhold til de kommende branchemøder. Arbejdet understøttes i øvrigt af at der er en fotograf inde over med henblik på at få lavet relevante og aktuelle billeder fra bl.a. vores uddannelsesområde. Udvalget blev opfordret til at bidrage med relevante fotos der kunne være egnet til at beskrive arbejde i procesindustrien. Om EUD Portal Hvad er de mulige veje for mig. Det forventes at man kan få snig præmiere på næste møde. Der arbejdes med at finde et nyt og bedre navn end EUD Portalen. Praktikpladser I forbindelse med arbejdet med at skabe flere praktikpladser tænkes her anvendt følgende tematiske indgang Vælg til med procesoperatør det betaler sig. Dette tænkes anvendt i forbindelse med påtænkte branche møder. Udvalget tilkendegav at kurser for praktikansvarlige er en god idé Garantiudbud Der arbejdes på at tilvejebringe gode historier om garantikurser. På procesområdet havde vi været ramt af at vores IT leverandør ikke havde fået udsendt orientering om Side 2 af 11

3 DAGSORDEN EGNE NOTATER LAUS kurset. Dette havde medført meget få tilmeldinger på skolen. Om Digital læring Sekretæren fortalte om at IF afholder seminar for faglærere via et såkaldt Webinar. Hvad er et webinar? Mulighed for at chatte, stille spørgsmål, brainstorme og samarbejde via deltagelse på computer, smartphone eller tablet. Sekretariatet forventer at det bliver sjovt og socialt - og er med til at udvikle digitale kompetencer. Konkret starter der et træningsforløb for faglærere der overordnet skal sikre at faglærerne får viden om digital undervisning, kendskab til digitale platforme, tips og tricks til at designe digitale præsentationer og selvstændigt og professionelt planlægge, fremstille præsentationer og undervisning på webinar. Der er meget stor interesse for denne form for kvalificering af bl.a. faglærere. Jobrettede kursuspakker Er udsendt til jobcentre, organisationer og øvrige interessenter. Der gives en status på næste møde. Udvalget godkendte bilag 2 med de tilhørende bemærkninger Reform opgaver (orientering/diskussionspunkt) (kl ) 3.1. Reform opgaver (orientering/diskussionspunkt) A. Standardmeritter (hovedforløb) Der er i tolvte time udarbejdet 2 nye standardmeritter, hvor AMU i kombination med relevant erhvervserfaring giver merit i procesoperatøruddannelsen. 13 dages AMU-pakke bestående af nye/nyere kurser, som giver merit for EUD faget Produktionsudstyr I (se bilag 3: Standardmerit for faget Produktionsudstyr I) 2 dages merit for AMU-kurset Operatør vedligehold, L-AUS i produktionen, der modsvarer det nye eud fag af samme varighed A. Standardmeritter (hovedforløb) Punktet er mest til orientering. Ingen bemærkninger. Der udarbejdes meritgivende AMU-pakker i takt med at kurserne udvikles/revideres og godkendes (jf. IF indsatsområde 2: Meritveje ). Kursuspakkerne forventes at have et samlet længere varighed end de eud fag/skoleperioder, som der gives merit for. B. Fravalg af valgfag & tilvalg af kernefag Procesoperatør har i dag 2 ugers valgfag, og udvalget har besluttet at reducere til 1 uge for at bruge tiden til B. Fravalg af valgfag & tilvalg af kernefag Punktet er til orientering. Side 3 af 11

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER at styrke uddannelsens kernefag. Men af lovtekniske grunde er det ikke muligt kun at have kun 1 uges valgfag på uddannelsen, som vi egentligt havde lagt os fast på. Sagen er, at alle eud rent lovmæssigt skal have enten 0 eller mindst 2 ugers valgfag. Derfor er det besluttet i udvalgets formandskab, at den sidste uges valgfag udgår, og at tiden i stedet bruges på at styrke kernefagene Procesteknologi II og Produktionsudstyr II med hver ½ uge. Dermed styrkes disse fag tilsvarende de to øvrige kernefag på trin 2. Beslutningen er taget på baggrund af, at procesoperatørers arbejde bliver stadigt mere udfordrende, og at der derfor er der behov for at styrke kernefagene og deres bidrag til at opnå uddannelsens slutmål (i både bredden og dybden). Desuden anvendes valgfag på procesoperatør bruges i forvejen til at supplere de nuværende kernefag op. Alternativet var at fastholde 2 ugers valgfag på uddannelsen, hvorved vi så ikke kunne styrke kernefagene, som vi ønsker (Jf. den ene uge, som vi allerede havde inddraget ). Det bemærkes, at valgfagsdelen er øget på grundforløbet, og at der fortsat er mulighed for at styrke grundfagskompetencer (fx kemi, engelsk, matematik) som studierettet påbygning. Fravalg af valgfag betyder, at vi mangler 1 uges afkortning af uddannelsens hovedforløb for at kunne leve op til kravet om i alt fire ugers afkortning for standardforløbet for voksne. (De øvrige 3 ugers afkortning findes ved at fjerne de 3 ugers valgfrie specialefag, som tidligere besluttet.) Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender, at den sidste uges afkortning af standardforløbet for voksne findes ved at reducere uddannelsestiden for fagene Produktionsstyring og organisering I + II med hver ½ uge. Udvalget tilsluttede sig indstillingen fra sekretariatet. Dette ud fra en vurdering af, at de voksne med arbejdserfaring alt andet lige har mulighed for at nå fagenes mål ( målpinde ) hurtigere end unge. Se bilag 4 for oversigt over fagenes målpinde. Side 4 af 11

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Ny uddannelsesordning for procesoperatør (kl ) Som led i reformen udarbejder sekretariatet en ny uddannelsesordning for procesoperatør. Uddannelsesordningen er det dokument, hvor vi uddyber/supplerer selve uddannelsesbekendtgørelsen. Den indeholder eud fagene/fagrækkerne (som vi er færdige med), men også vejledende beskrivelser af, hvordan skole og praktik hænger sammen, forhold vedr. svendeprøven mm. Arbejdet med beskrivelsen af uddannelsesordningen er mest en administrativ øvelse med at genbruge/forbedre dele fra den eksisterende uddannelsesordning, samt sikre at den stemmer overens med lovgivning, udvalgsbeslutninger og øvrige uddannelsesdokumenter (fx svendeprøvevejledningen) Ny uddannelsesordning for procesoperatør Uddannelsesordningen blev gennemgået med fokus på betydningen for det fremadrettede udvalgsarbejde. Udvalget debatterede hvorvidt EUX skulle gå fra 4 år og 6 mdr. til 5 år. Udvalget tilsluttede sig at lægge sig i slipstrømmen på de øvrige udvalgsuddannelser og have en varighed på 5 år. Sekretariatet verificerede dette pr. telefonopkald til udvalgets øvrige DI medlemmer. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen. Ingen bemærkninger Elevplan værktøjet er nu så godt at man tør bruge det. De nye uddannelsesordninger skal sendes til høring på skolerne den 16. marts. Når høringsperioden er ovre, skal de godkendes i ministeriet og indtastes i ministeriets administrationssystem, så det kan få virkning fra 1. august For mere information henvises til bilag 5: Uddannelsesordning for procesoperatør kort form, som er et uddrag af relevante dele af uddannelsesordningen. BEMÆRK at bilag 5 eftersendes forud for udvalgsmødet. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer uddannelsesordningen. Der henvises til tidligere udvalgsbehandling af ny svendeprøve (omprøve). Punktet er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets tidligere drøftelse. UU godkender, at der kan gives 4 ugers standard merit på grundforløbet på basis af kursuspakken. Udvalget tilsluttede sig uddannelsesordningen. Ordningen rettes til og sendes til høring på skolerne. Udvalget var meget tilfreds med arbejdet i forbindelse med beskrivelsen af uddannelsesordningen. Formanden udtrykte det med bemærkningen dybt professionelt arbejde. Der gøres særligt opmærksom på indførsel af standardmerit for dele af grundforløbet på basis af kursuspakken Intro til procesindustri. Sekretariatet eftersender yderligere herom som del af bilag 5 (eller evt. som skriftlig høring forud for, at uddannelsesordningen sendes til høring hos skolerne). (Opfølgningspunkt) Sekretariatet vil efterfølgende rette uddannelsesordningen til, så den får det rette indhold og detaljeringsgrad og sende den til høring hos skolerne. Desuden rettes svendeprøvevejledning og lign. til 2015 (opfølgningspunkt). Side 5 af 11

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER 4. Frokost efterfulgt af rundvisning (kl ) 4. Frokost efterfulgt af rundvisning Udvalget fik en omfattende og interessant rundvisning på DuPont. Rundvisningen var et godt udgangspunkt for drøftelsen under pkt Dialog om uddannelse i Dupont (kl ) Dupont fortæller om deres uddannelsesarbejde i produktionen, herunder: Hvorfor uddanner vi faglærte operatører? Hvordan griber vi det an? Hvordan efteruddanner vi medarbejderne i produktionen? Hvad vil Dupont særligt fremhæve over for andre procesvirksomheder, som er i tvivl, om procesoperatør uddannelsen er noget for dem Der er mulighed for spørgsmål løbende 5. Dialog om uddannelse i Dupont Der henvises i øvrigt til Duponts præsentation for dagen, som findes på udvalgets side på IU.dk Fra præsentationen - Vi forventer mere af vores medarbejdere - Andre færdigheder end det at producere, mere end bare at producere - Høj grad af automation, flere anlæg komplicerede processer - Kvalitetskontrol - Fokus på rapporteringer og dokumentation - Problemløsning - Håndværk Procesoperatøren skal kunne indgå i forebyggende vedligehold Om uddannelse af operatører - Lærlinge er primært unge - Der udarbejdes praktikplan med 3 afdelinger - Fastlagte perioder med ophold i vedligehold 2-4 i hver praktik periode - Korteophold i øvrige funktioner - Eleven får adgang til at få hjælp ved ingeniører i drift og udvikling ved behov. Nuværende medarbejdere - Roterende hold - Forbliver i egen afdeling - Går med håndværkeren primært i egen afdeling og tager praktikken i egen afdeling Udvalget fik demonstreret en praktikplan Om efteruddannelse i produktion Bruger ikke det offentlige endsige IKUF Der er fokus på; - SAP - DPS Lean 5 S tavlemøder, m.v.,) - Sikkerhed (livredende regler, line break, arbejde I højden m.v. Dette afvikles overvejende internt eller med deltagelse fra leverandører. Side 6 af 11

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER Eksternt / AMU - Obligatoriske kurser som truck og hygiejne - Personlig udvikling (forandringsparathed) - Førstehjælp Andet - IT & Sprog Hvorfor gå i gang med at uddanne - Giver procesoptimering - Forståelse for den bagved liggende proces - Kan kommunikere med teknisk personale - Skaffe data - Underbygge teser - Forståelse for teknikken og automatisering. - Mindske down time ved forebyggelse og hurtig fejlsøgning - Kan overskue helheder - Se afhængigheder 6. Vælg procesoperatør det betaler sig (kl ) Alle udviklingsudvalg vil 2015 komme til at arbejde med at skabe flere praktikpladser, herunder: uddannelse af voksne som allerede er ansat i virksomheden ( det interne potentiale ) tiltrækning af nye unge/voksne til IF s uddannelser ( det eksterne potentiale ) Du Pont slås med et aldersproblem Der henvises til OH præsentation fra dagen. 6. Vælg procesoperatør det betaler sig Sekretæren motiverede forslaget. Udvalget tog oplægget til efterretning og besluttede at formandskabet inddrages i den videre proces inden man lægges sig fast på hvilken form en sådan kampagne skal have. Som del af dette udvalget tidligere besluttet at afholde et eller flere møder med procesvirksomheder, fx regionale/branchemøder. Det er endvidere besluttet, at vi i vores arbejde med at skaffe flere elever fokuserer primært på de årige. Sekretariatet vil på mødet præsentere forskellige muligheder for info-møder, fx: 1. Recycling industri og forbrændingsanlæg Fx afholdt på NORD (tidl. Kommunekemi). Deltagerne kunne være interesseret i at se, hvor deres restprodukter ender 2. Byggemateriale industrien Fx afholdt hos Byggecentrum i Middelfart, hvor der er en stor udstilling af forsk byggematerialer Der er endvidere udarbejdet et udkast til en invitation, som kan sendes til relevante virksomheder/personer (se bilag 6). Et eller flere billeder samt tekststumper i bilag Side 7 af 11

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER 6 forventes ændret. I det omfang det er muligt er tanken at holde møderne på en relevant virksomhed inkl. rundvisning. Der vil blive fortalt om mulighederne for at uddanne både nye/yngre og nuværende medarbejdere. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer: sekretariatets forslag til møder andre muligheder? bilag 6 ( ville du prioritere at deltage i mødet? Sælger vi budskabet godt nok ) Indstilling: Det indstilles, at udvalgsmedlemmerne med udgangspunkt i egne erfaringer giver deres bud på, hvordan følgende sætning afsluttes: Vi uddanner procesoperatører fordi... Tanken er, at få inspiration vil igangværende og kommende markedsføring af procesoperatør. Herunder få inspiration til at supplere bilag 6 med et eller flere statements. Efterfølgende retter sekretariatet invitation til og koordinerer det videre arbejde, herunder deltagere og rundsending via IU, LUU, DI, 3F. Herunder evt. supplement med et fakta-ark om EUV samt evt. deltagerforudsætningerne til procesoperatør ( varedeklarationen ) 7. Præsentation og diskussion af efteruddannelse af procesoperatører (kl ) Resultater og anbefalinger fra AMU-analysen og løbende diskussion (v./svend Jensen) Analyserapporten er vedhæftet mail med mødematerialet. 7. Præsentation og diskussion af efteruddannelse af procesoperatører Udviklingen i procesindustrien (fra analysen) - Fokus på automatisering - Man kan forudse vanskeligheder med at rekruttere til procesindustrien. - Proces operatører er mange forskellige jobprofiler - Det er sjældent at automatisering udløser afskedigelser. - Ser lyst ud for procesoperatøren - Fokus på energi og miljø - Stigende automatisering kræver mere uddannelse. Udviklingen i procesoperatørens kompetenceprofil - Operatører fungerer i forbindelse med vedligehold - Leverandørkurser fylder en hel del - Hvordan kan amu spille en rolle ift. leverandør- Side 8 af 11

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER kursus? Jo bredere uddannet procesoperatør jo bedre mulighed for deltagelse i effektivisering og optimering. Der er potentiale inden for spildevandområdet/ rensningsanlæg. Formanden takkede for gennemgangen med bemærkningen om, at det er godt med øjne udefra når der skal kigges på ens eget område og at udvalget helt sikkert vil få stor glæde af rapporten i det fremtidige udvalgsarbejde. 8. Når uddannelse gør en forskel ( ) Procesoperatør uddannelsen og vores AMU-kurser er med til at gøre en forskel for procesindustriens medarbejdere og virksomheder. Det budskab skal vi hjælpe hinanden med at få kommunikeret ud. 8. Når uddannelse gør en forskel Morten Møldrup motiverede behovet for de gode historier. Oplæg blev taget til efterretning og det blev besluttet at vi til næste møde skal forsøge at medbringe nogle gode historier. Tænk derfor frem mod næste udvalgsmøde over, om du fra dit arbejde har en historie, hvor vores uddannelser/kurser har været med til at gøre en forskel. Det kan også være historier, som du har læst om eller måske oplevet/hørt om som LUU-repræsentant eller skuemester. En god historie kan for eksempel handle om: - Procesoperatørens rolle if.m. idriftsætning af nyt anlæg - En særlig god/brugbar praktikopgave - Operatørens rolle if.m ad hoc opgaver og mindre projekter inden for fx effektivisering/optimering (reduktion af omstillingstider/nedetider, energibesparelser mv.) - Portrætter af ny-udlærte (unge, voksne, eux) - Vi brugte garantikurser fordi... - Et samlet efteruddannelsesløft i produktionen - Omskolingsforløb til procesindustrien 9. Status på udvalgets øvrige aktiviteter ( ) 9. Status på udvalgets øvrige aktiviteter Der henvises også til bilag 2 for status. Udbud & markedsføring af jobrettede kursuspakker Udbud & markedsføring af jobrettede kursuspakker Side 9 af 11

10 DAGSORDEN IU udgiver snart en brochure, hvor alle AMU pakker til ledige inden for industriens område bliver synliggjort. Se bilag 7: Jobpakker til medicinal, fødevare og øvrig procesindustri Sekretariatet har kontaktet skolerne mht. udbud af pakkerne og vil give en kort status. EUC Lillebælt har tilkendegivet, at de forventer at udbyde Intropakken 3. kvartal (evt. tidligere hvis der opleves interesse) EGNE NOTATER Punktet blev taget til efterretning Der var ros til sekretariatet for at følge op på udbuddet Om fødevare: AMU Syd har meddelt at man ikke har lærerressourcer og Slagteriskolen er meget tavse i forhold til markedsføring. Ny svendeprøve Der er aftalt generalprøve på den mundtlige overhøring i teoriprøve d. 13/10. Alle skuemestre får mulighed for at prøve rollen som censor. Ny svendeprøve Taget til efterretning Første hold der skal op efter de nye regler er: Dec på KTS Forår 2016 på EUC Nordvestsjælland Praktikcenter pr. 1. august 2015 Ministeriet har den 19. december indkaldt ansøgninger til at blive godkendt som praktikcenter på de uddannelser, som er efter reformen er kommet på positivlisten (fået uddannelsesgaranti). Ansøgningsfristen var den 6. februar Sekretariatet er orienteret om, at alle skoler, EUC Lillebælt, KTS og EUC Nordvestsjælland har søgt. På mødet til juni vil vi tage en dialog med skolen om, hvordan opgaven som praktikcenter gribes an. 9. Meddelelser Praktikcenter pr. 1. august 2015 Punktet tages op på juni mødet 9. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Herunder orientering om relevante punkter fra LUU møderne Meddelelser fra Formandskabet VEU rådet er ved at tage hul på en kommende godkendelses runde og der diskuteres om man kan køre REU og VEU i en og samme gang. DI arbejder på at ophæve den regionale opdeling. Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra udvalgets medlemmer Der speedes op på realkompetencevurdering på IOP og der er i omegnen af 1000 igangværende realkompetencevurdering. Morten: Henning Åberg vil på næste møde præsentere en model tilpasset procesoperatøruddannelsen. Meddelelser fra sekretariatet I Annes fravær kan meddeles, at Lundbeck har indgået aftale med procesoperatør elev i 2015 i produktionsenheden i Lumsås og forventningen er, at der kommer én til september I Valby vurderes pt., om flere afdelinger kan gå sammen om en elev. Side 10 af 11

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER 10. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2015 A. Næste ordinære møde A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 9/6 kl ca. 16. Møder 2015: 10. marts Møder 2015: Dupont 10. marts 9. juni: 9. juni Forventes afholdt som skolemøde på KTS nye adresse 6. oktober 6. oktober: 9. december inkl julefrokost Forventes afholdt på medicinal virksomhed el. skole 9. december inkl. julefrokost: Sekretariatet undersøger mulighed for at afholde mødet på et mikrobryggeri inkl. rundvisning 11. Eventuelt 11. Eventuelt Formanden: Tak til DuPont for indsatsen, dialog, værtsskab, rundvisning og frokost. Side 11 af 11

12 Med 27/ SSK Bilag 2: IF handlingsplan for EUV og RKV I dette notat gives en beskrivelse af Industriens Fællesudvalgs handlingsplan for implementeringen af EUD-reformens nye erhvervsuddannelser for voksne (EUV) og det øgede vægt der hermed lægges på gennemførelsen af realkompetencevurderinger (RKV) for alle elever. Baggrund Med den nye erhvervsuddannelsesreform, som træder i kraft i august 2015, skal alle voksne over 25 år, som ønsker en erhvervsuddannelse, tage deres uddannelse via de nye voksenuddannelsesforløb, kaldet EUV. Et voksenuddannelsesforløb starter med en grundig realkompetencevurdering (RKV), som skal kortlægge, hvilke kompetencer den voksne har i forvejen og dermed kan få merit og godskrivning for, således at uddannelsestiden afkortes. På baggrund af kompetencevurderingen sammensættes en personlige uddannelsesplan for eleven i samarbejde med eleven og evt. praktikvirksomhed. En meget stor del af eleverne på IF s erhvervsuddannelser er voksne. Derfor vil kvaliteten af de realkompetencevurderinger skolerne foretager få stor betydning for IF s erhvervsuddannelser. Skolerne har i flere år arbejdet med RKV i forhold til erhvervsuddannelserne i forskelligt omfang. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en række evalueringer af skolernes RKV-praksis 1, som viser, at der er meget stor forskel på, hvordan skolerne griber RKV-opgaven an. Der er både meget store forskelle på, hvordan vurderingerne bliver gennemført og på, hvor meget merit, der bliver givet på baggrund af vurderingerne. Der er derfor behov for at styrke arbejdet med RKV. I den seneste analyse af skolernes RKV-praksis foretaget af EVA, udtaler 74% af skolerne da også, at input fra det faglige udvalg i høj eller nogen grad kan bidrage til at styrke kvaliteten af deres arbejde med RKV. 2 1 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne, EVA 2014 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA januar Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne EVA januar 2015 Side 1/5

13 Som noget nyt med erhvervsuddannelsesreformen skal de faglige udvalg give en deltaljeret beskrivelse af, hvilken erhvervserfaring der giver adgang til de forskellige voksenuddannelsesspor, og hvilken uddannelse og erhvervsfaring der skal give standardmerit. Denne standardisering vil bidrage til en del af en øget ensartethed og kvalitet i skolernes RKV-praksis. Men en stor del af RKVvurderingen er stadig op til skolerne både i forhold til at foretage en individuel kompetencevurdering af eleverne og i forhold til, at kompetencevurderingerne kan omsættes til gode uddannelsesforløb. IF s RKV strategi På baggrund af ovenstående har IF besluttet at iværksætte en række fælles initiativer for IF s uddannelser for at styrke skolernes arbejde med RKV. Helt overordnet set er formålet med IF s strategi at sikre, at elever og virksomheder oplever en høj kvalitet i de realkompetencevurderinger, der bliver foretaget på skolerne samt at biddrage til, at elever og praktikvirksomheder får kendskab til de nye erhvervsuddannelsesmuligheder for voksne. På IF-udvalgenes fælles seminar i november 2014 arbejdede deltagerne med at definere, hvad kvalitet i realkompetencevurderinger er for IF s forskellige målgrupper. Konklusionen blev, at der er følgende centrale kvalitetsparametre for RKV inden for IF s uddannelser: Klar information om RKV skal både give konkret viden om muligheder og forløb samt give trykhed i forhold til hele processen Ensartet proces og vurdering på tværs af skoler eleven må ikke opleve at få en væsentlig forskellig vurdering af sine kompetencer, alt efter hvilken skole man får foretaget kompetencevurderingen af God dokumentation for skolernes vurdering En god sammenhængende proces fra afklaring til uddannelsesforløb At omsætte disse kvalitetskriterier til praksis og dermed sikre og optimere kvaliteten i arbejdet med RKV er en kompliceret opgave med mange facetter. Det er derfor valgt at opdele RKV-indsatsen i flere faser. Den første fase vil omhandle en god implementering af de RKV-elementer i den nye reform, som IF som fagligt udvalg er ansvarlig for. Det drejer sig om indplacering på voksenuddannelsesspor 3 ud fra relevant erhvervserfaring og 3 En voksenuddannelse kan tages via tre forskellige spor, EUV 1 - som ikke indeholder grundforløb eller praktik, EUV 2 som indeholder dele af grundforløbe og op til 2 års Side 2/5

14 standardmerit. Samt igangsættelse af information om EUV og RKV til IF s målgrupper. Herefter vil anden og tredje fase omhandle en vejledning og inspiration til skolerne vedr. arbejdet med RKV. IF s EUV og RKV handlingsplan Indhold Information om EUV og RKV Da en stor del af de nuværende og potentielle elever på IF s uddannelser er voksne er det vigtigt Tid 2. kvartal 2015 at IF s målgrupper får en god information om de nye EUV forløb og den tilknyttede RKV. Informationen skal både inspirere til at gå i gang med et uddannelsesforløb og sikre at beslutningen som at starte tages på et godt grundlag. En vigtig del af IF s informations indsats om EUV og RKV vil ske via biddrag til Hands on-kampagnen målrettet voksne se yderligere information nedenfor. Her ud over udvikles der i projektet Vælg til med AMU på forskellig måde inspiration til at gå i gang med en erhvervsuddannelse ud fra de AMU kurser en elev har taget. Fase 1 Skal der stå mere her? Værktøj til første selv-vurdering af EUV-spor Der udvikles et elektronisk værktøj, som de kommende elever kan bruge til at foretage en første 1. og 2. kvartal vurdering af, hvilket af de tre EUV-spor vedkommende sandsynligvis skal følge. Værktøjet skal ligge på den nye EUD-portal. Denne første vurdering kan give eleven et konkret billede af et muligt uddannelsesforløb. Eleven kan herefter tage vurderingen med til skolen og få den efterprøvet og bekræftet gennem en egentlig RKV. Sekretariatet er pt. i gang med at undersøge forskellige modeller og muligheder. Værktøj til første selv-vurdering af standardmerit Det undersøges hvordan vi kan lave et overskueligt værktøj, som kan give eleven en første selvvurdering af, hvor meget standardmerit man kan få på en given uddannelse. Dette værktøj skal også ligge på den nye EUD portal. Værktøj til strukturering og dokumentation af RKV-vurderingen Der udvikles en skabelon, som underviseren eller vurderingskonsulenten kan anvende i selve og 2. kvartal og 4. kvartal Fase 2 vurderingsprocessen. Skabelonen skal sikre, at eleven bliver vurderet i forhold til alle den pågældende uddannelses mål og, at der gives en tilstrækkelig dokumentation for vurderingen Inspirationsmøder for skolerne til udvikling af deres RKV-praksis Der arrangeres en række møder eller seminarer, som skal hjælpe og inspirere skolerne til at 4. kvartal 2015 praktik, EUV 3 som indeholder det samme uddannelsesforløb for de voksne som for de unge. Hvilket spor, den enkelte voksne skal følge, afgøres af kompetencevurderingen. Side 3/5

15 udvikle deres RKV-praksis. Det er også muligt, at man ved at samle skolerne inden for en uddannelse kan få dem til i fælleskab at aftale en RKV-praksis, som sikrer større ensartethed i vurderingsprocessen. Der skal udvikles et koncept for, hvordan disse møder præcist skal foregå. Fase 3 Yderligere indsatser - for at inspirere og udfordre skolerne til øge kvaliteten i RKV og udbyde individuelt tilpassede uddannelsesforløb Hands-on projektet Klar besked - erhvervsuddannelser til voksne DI, 3F, Dansk Metal og HK igangsatte i 2013 den fælles kampagne Hands-on, som har til formål at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Hands-on har hidtil primært haft fokus på de unge men har nu også søgt midler fra Industriens Uddannelsesfond til at igangsætte en større indsats rette med de voksne. Det er planen at projektet skal køre fra 1. juni 2015 til slutningen af maj Projektets formål er at inspirere personer uden en faglært baggrund til at tage en erhvervsuddannelse i industrien. Det gælder både for ufaglærte medarbejdere, der allerede er beskæftiget i industrien, samt beskæftigede uden for industrien og ledige. Nyt tiltag eksisterende medarbejdere Kampagnen vil benytte en række nye værktøjer, når budskabet om uddannelse skal ud over for medarbejdere med ufaglært uddannelsesbaggrund i industrien. De nye værktøjer består i at alliere sig med andre aktører, der i forvejen har en relation til den enkelte ufaglærte medarbejder og klæde dem på til at udbrede budskabet om uddannelse. Hands-on vil således inspirere tillidsrepræsentanter, mellemledere, topledelse, kollegaer og skolernes praktikpladsopsøgende medarbejdere, til at skabe dialog på arbejdspladserne om mulighederne ved voksenuddannelse. Denne dialog skal være baseret på aktuel viden om uddannelsesmulighederne for voksne og behovet for faglært arbejdskraft. Aktiviteten er inddelt i to faser, hvor første fase handler om afdækning af kommunikationsbehovet og de kanaler, vores målgrupper benytter. Det skal give Hands-on en kortlægning af hvilke kommunikationsprodukter, der mest effektivt vil kunne inspirere og støtte tillidsrepræsentanter, ledere, skolekonsulenter m.fl. i deres dialog med uddannelsesmotiverede medarbejdere. Side 4/5

16 Den efterfølgende fase handler om at bygge en kommunikationsstrategi og udvikling af kommunikationsmaterialer, som tillidsrepræsentanter, ledere, skolekonsulenter m.fl. kan anvende. Den kommende EUD-portal, der tilbyder klar besked om uddannelsesplanlægning og overvejelser for den enkelte, vil bl.a. være et centralt redskab. Side 5/5

17 BILAG 3 DM i Skills 2016 procesoperatør som demonstrationsfag Hvad er DM i Skills, og hvad kan vi få ud af det? Det fælles danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser blev afholdt første gang i 2011, og siden 2011 er besøgstallet vokset støt. Med flere end besøgende var DM i Skills 2015 det bedste besøgte nogensinde af sin art. Faktisk er det den største uddannelsesevent, der nogensinde er blevet afholdt på dansk jord. MI deltog 2015 med fire konkurrencefag og to demonstrationsfag. DM i Skills er således en god mulighed for at fremvise procesoperatør for de unge mhp. rekruttering. Opmærksomhedspunkter Andre faglige udvalgs erfaringer med deltagelse er bl.a., at: De elever, som deltager som demonstratorer, skal trænes i at kommunikere og motivere folkeskoleelever til at prøve faget af og kunne svare på folkeskoleelevernes spørgsmål om uddannelserne DM i Skills bruges til at fortælle de gode historier om faget og sikre, at de elever som søger uddannelsen er afklarede og de bedst egnede Deltagelsen i DM i Skills har styrket samspillet mellem skoler og det Faglige Udvalg Det er en væsentlig erfaring, at det er lettere at håndtere deltagelse på messen, når der er færre elever til at foretage demonstrationen Det virker godt på folkeskoleeleverne, hvis de kan lave noget på standen som de kan tage med hjem. Det er det hele taget lettere at holde på folkeskoleeleverne, hvis der er nogle konkrete aktiviteter at tilbyde dem. Godt hvis praktikpladsen.dk er opdateret mht. ledige praktikpladser Side 1/3

18 Budgetskema Budgetpost Pris Sekretariatets uddybende kommentarer 1 års medlemskab af Skills Danmark Kr Dækker tilmelding af procesoperatør og 25m2 standplads Aktiviteter på standen Kr Popcornmaskine = mini-procesanlæg kan lånes af EUC Lillebælt Dækker popcorn, bægre mv. Aktiviteter på standen Kr Produkter til fremvisning på standen = noget konkret at se på og snakke om. Forventning at virksomhederne i noget/væsentligt omfang bidrager med vareprøver og lign. Kan fremvises via: Køkken: føde- og drikkevarer, opvaskemiddel, køkkenrulle etc. Skur/værksted: olier, maling, lim, fugemasse, flaskegas Bannere, roll-up mv. det visuelle indtryk Kr Fødder til roll-ups kan nok lånes; kan suppleres med infoskærme (fra skolen?). Fx med: Vi tager unge elever i lære - virksomheder, der søger elever (på praktikpladsen.dk) præsentation af videreuddannelses/karriere muligheder etc. Bemanding af standen Kr Dækker forplejning, transport, overnatning mv. for 3 elever (skolehjem) 2 eud og en eux elev Det forventes, at virksomhederne vil stille arbejdskraften til rådighed vi tænker at gå efter elever i praktikperiode, da de ellers vil misse deres undervisning. Trøjer eller lign. med vores logoer mv Kr Dette forudsat ca 10 trøjer (elever, skolerepræsentanter, sekr., øvrige) i en fornuftig kvalitet Noget at ta med hjem Kr. 0 Fx arbejdshandsker, kuglepen eller lign. påtrykt Bliv Procesoperatør. Forventes at kunne betales via sponsorer og fx reduceret pris/stk. ved fælles IU indkøb Arbejdsressourcer ifm. planlægning, sponsering, opbygning/nedtagning af Kr. 0 Brochurer også sat til kr. 0, da omkostning vil indgå i en fælles IF omkostning, såfremt det vælges at opdatere og genoptrykke vores eud brochurer EUC Lillebælt kan bidrage med arbejdskraft til opbygning af standen. De øvrige skolers involvering aftales på UU d. 9/6 hvis aktuelt. Side 2/3

19 standen, deltagelse på Skills mv. I ALT Ca. kr Træning/forberedelse af elever kan indtænkes i foregående skoleperiode Dertil kommer sekretariatets ressourcer svarende til 5-7 arbejdsdage (inkl. deltagelse på Skills). Side 3/3

20 Den 12. maj 2015 Bilag 4: Merit- og adgangsveje for IF s uddannelser CSH/SSK IF udvalget har besluttet, at arbejdet med at styrke meritveje for IF s uddannelser skal være en prioriteret aktivitet i Indsatsen understøtter IF udvalgets målsætning faglært til fremtiden. Når vi taler om meritveje kan der kan være tale om både meritveje ind i IF s uddannelser og merit adgangsveje for IF s uddannelser ind i andre uddannelser. Typer af merit Sekretariatet ser, at der er fire merittyper som det er relevant for IF udvalget at forholde sig til: 1. Merit fra AMU til EUD 2. Merit fra EUD til EUD 3. Merit fra gymnasiale uddannelser til EUD 4. Merit fra EUD til KVU Udgangspunktet for IF udvalgets behandling er, at der etableres et overblik over, hvordan det ser ud for IF s uddannelser i forhold til de fire merittyper. Når dette overblik er tilstede er der grundlag for at tage en principiel drøftelse af, hvilke af de fire merittyper IF udvalget vurderer, at udviklingsudvalgene skal lægge den største indsats i at styrke. I notatet gives der derfor et overblik over de forskellige merittyper. Som et del af dette overblik vil det blive diskuteret, hvilke muligheder sekretariatet ser for at styrke hver af de fire merittyper. Der vil i dette notat ikke blive taget stilling til, hvordan en overordnet markedsføringsstrategi i forhold til at synliggøre meritveje skal se ud. Dette vurderer sekretariatet først kan drøftes, når det er blevet besluttet, hvordan de fire merittyper vægtes i den fremtidige udviklingsindsats. Hvordan ser meritvejene ud for IF s uddannelser i dag? Sekretariatet har undersøgt, hvordan det ser ud for IF s uddannelser i forhold til de fire merittyper. Side 1/11

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden:

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 2. december 2014 KL: 10.00-13.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh., 4. sal. (Klokketårnet) Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1.

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Tirsdag d. 10. marts 2015 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Tirsdag d. 10. marts 2015 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen David Jensen LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Anders Mortensen Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Viden om erhvervsuddannelsesreformen

Viden om erhvervsuddannelsesreformen Viden om erhvervsuddannelsesreformen særligt fokus på EUV og realkompetencevurdering Forløb for unge Grundforløb Hovedforløb ½ år ½ år 1 til 4 år EUD Forløb for voksne 1. del 2. del praktik EUV 1 Mindst

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER 2015... 3 2. KONKLUSION... 4 3. STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... 6 3.1 Den gode realkompetence (RKV)... 7 3.1.1 Baggrund... 7 3.1.2 Konkrete

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesoperatører arbejder med produktion af mange forskellige produkter, som er en vigtig del af vores hverdag. Det er for

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere