Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER..."

Transkript

1 Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER Den gode realkompetence (RKV) Baggrund Konkrete aktiviteter, der støtter op om indsats 1: Den gode realkompetencevurdering Sammenfatning og det videre arbejde Meritveje Baggrund Initiativer og resultater Synlighed om meritveje Sammenfatning Klar besked om erhvervsuddannelserne til voksne (EUV) Baggrund Konkrete aktiviteter der støtter op om klar besked EUD-portal Baggrund Status og aktiviteter Sammenfatning Praktikpladser Baggrund Aktiviteter og status Sammenfatning Side 1/20

2 3.6 Garantiudbud Baggrund Aktiviteter og indsats Sammenfatning Digital læring Baggrund Aktiviteter og status Sammenfatning Kursuspakker med værdi Baggrund Status og aktiviteter Sammenfatning og den videre proces amukurs.dk Status Oplev AMU Vælg til med AMU Sammenfatning og det videre forløb Side 2/20

3 11. marts 2016 TAB 1. Evaluering af IF indsatsområder 2015 Industriens Fællesudvalg har i løbet af 2015 arbejdet med to overordnede målsætninger en form for vision med vores fælles arbejde: Faglært til fremtiden og Et styrket AMU. Til hver af disse målsætninger har der været formuleret en række indsatser jf. figur 1 Figur 1: Oversigt over IF indsatsområder 2015 Ud over fokus på de enkelte indsatsområder, har sekretariatet og udvalgene lagt mange ressourcer i en fortsat implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Bl.a. er der blevet udarbejdet nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser for uddannelserne. Pt. er det særligt EUD udbudsrunden, der optager udvalgene. Arbejdet med reformen har ikke direkte været et indsatsområde, hvorfor dette arbejde ikke behandles yderligere i dette notat. Notatet har til formål at samle op på arbejde med indsatsområderne samt give et billedet af, hvor langt vi er i forhold til de opstillede målsætninger. Side 3/20

4 Antal aftaler Bilag 4 Notatet opsummerer samt uddyber de øvrige statusnotater, som udvalget løbende har modtaget til udvalgsmøderne. 2. Konklusion Samtlige af de 9 indsatsområder har haft det primære formål at leve op til en vækststrategi om flere lærlinge og kursister til IF s uddannelser. I forhold til denne målsætning, så viser data en positiv udvikling i forhold til erhvervsuddannelserne. Der er sket en stigning i antallet af indgåede aftaler på 38% fra 2014 til Dette betyder også, at antallet af igangværende aftaler er stigende i Udviklingen fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 1: Oversigt over igangværende og indgåede aftaler for IF s erhvervsuddannelser i perioden Indgåede aftaler i perioden Elever optaget i SKP i perioden P-søgende Igangværende aftaler i perioden Den positive udvikling inden for IF s erhvervsuddannelser skyldes primært, at der har været en særdeles positiv udvikling i antallet af praktikaftaler inden for de tre IF uddannelser industrioperatør, procesoperatør og plastmager. Udviklingen i de enkelte IF uddannelser fremgår af tabel 1. Side 4/20

5 Tabel 1: Oversigt over igangværende og indgåede aftaler for de enkelte IF erhvervsuddannelser i perioden (PRK) Indg. aftaler i perioden (PRK) Igangv. aftaler ult. perioden Ændring Elektronikoperatør % Forsyningsoperatør % Industrioperatør % Overfladebehandler % Plastmager % Procesoperatør % Produktør % Vindmølleoperatør % Total % Elektronikoperatør % Forsyningsoperatør % Industrioperatør % Overfladebehandler % Plastmager % Procesoperatør % Produktør % Vindmølleoperatør % Total % I august 2015 trådte den nye erhvervsuddannelsesreform i kraft. Dette betød, at skolepraktik blev en mulighed for flere af IF s uddannelser end tidligere. De nyeste tal viser dog, at omfanget af skolepraktik er beskedent inden for IF s uddannelser. Ligeledes er omfanget af praktikpladssøgende elever. Fordelingen af SKP elever og praktikpladssøgende elever inden for IF s uddannelser fremgår af tabel 3. Tabel 2: Oversigt over elever optaget i SKP og praktikpladssøgende elever for de enkelte IF erhvervsuddannelser i perioden (PRK) Elever opt. i SKP år til dato ult. perioden (PRK) P-søgende (fra jan. 2013) Ændring Industrioperatør Plastmager % Total % Industrioperatør 5 Procesoperatør 27 Produktør 7 Total I forhold til AMU aktiviteten er udviklingen mindre positiv. Der er stadig fald i aktiviteten. Dog er dette fald mindre end i de foregående perioder, nemlig kun 1% i perioden kvartal 2015 sammenlignet med udviklingen i de Side 5/20

6 Antal kursister Bilag 4 tilsvarende tre kvartaler i Udviklingen i aktiviteten på IF s kernemål i kvartal i de seneste fire år fremgår af figur 2 1. Figur 2: Udviklingen i aktiviteten på IF s kernemål inden for IF s FKB er i perioden (alle år kvartal) Aktivitet på IF's kernemål inden for IF's FKB'er kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Konklusionen er, at der er i 2015 er sket en stigning i aktiviteten inden for IF erhvervsuddannelser. AMU aktiviteten er dog faldet. Det er dog mindre end for øvrige områder, der også har oplevet et fald. Om denne udvikling skyldes IF strategiske indsatsområder er dog vanskeligt at konkludere på. 3. Status og evalueringen af de enkelte indsatsområder Indsatsområderne er løbende blevet behandlet på IF udvalgsmøder ligesom de har været genstandsfelt for en stor del af arbejdet i udviklingsudvalgene. Nærværende notat giver en opsamling af dette arbejde. For at afgrænse notatets omfang, er det ikke det fulde billede, der gives. Fokus er på de overordnede konklusioner. I de følgende afsnit beskrives de enkelte indsatsområder med afsæt i baggrunden for igangsættelsen af indsatsen samt de resultater eller mål, der er opnået med indsatsen. For udvalgte områder, gives der ligeledes et forsigtigt bud på, hvordan der kan arbejdes videre inden for det valgte indsatsområde. 1 Udviklingen inden for de enkelte FKB er og AMU mål er uddybet i notat vedr. AMU statistik, se andetsteds i dagsordenen. h Side 6/20

7 3.1 Den gode realkompetence (RKV) Baggrund Med den nye erhvervsuddannelsesreform, skal alle voksne over 25 år have lavet en grundig realkompetencevurdering (RKV), inden de starter på en erhvervsuddannelse og have tilpasset deres uddannelse i forhold til vurderingen. En meget stor del af eleverne på IF s erhvervsuddannelser er voksne. Derfor vil kvaliteten af disse realkompetencevurderinger få stor betydning for IF s erhvervsuddannelser. Som noget nyt med erhvervsuddannelsesreformen skal de faglige udvalg give en deltaljeret beskrivelse af, hvilken erhvervserfaring der giver adgang til de forskellige voksenuddannelsesspor, og hvilken uddannelse og erhvervsfaring der skal give standardmerit. Denne standardisering vil bidrage til en del af en øget ensartethed og kvalitet i skolernes RKV-praksis. Men en stor del af RKV-vurderingen er stadig op til skolerne både i forhold til at foretage en individuel kompetencevurdering af eleverne og i forhold til, at kompetencevurderingerne kan omsættes til gode uddannelsesforløb. På IF-udvalgenes fælles seminar i november 2014 arbejdede deltagerne med at definere, hvad kvalitet i RKV er for IF s forskellige målgrupper. Konklusionen blev, at der er følgende centrale kvalitetsparametre for RKV inden for IF s uddannelser: Klar information om RKV skal både give konkret viden om muligheder og forløb samt give trykhed i forhold til hele processen Ensartet proces og vurdering på tværs af skoler eleven må ikke opleve at få en væsentligt forskellig vurdering af sine kompetencer, alt efter hvilken skole man får foretaget kompetencevurderingen af God dokumentation for skolernes vurdering En god sammenhængende proces fra afklaring til uddannelsesforløb Opsummering af målsætning med indsats 1: Den gode realkompetencevurdering Side 7/20

8 Kendskab til realkompetencevurdering både i forhold til elev, virksomhed, skolerne og de personer, som vejleder i beslutningsprocessen ift. uddannelsesvalg Vejledning og kommunikation om de nye realkompetencevurderinger og muligheder i erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Konkrete aktiviteter, der støtter op om indsats 1: Den gode realkompetencevurdering. Konkret har denne indsats ført til udvikling af et realkompetenceværktøj også kaldt meritværktøj som i dag kan benyttes på erhvervsuddannelse.dk. Her er det i dag muligt hurtigt at gennemføre en test inden for samtlige af IF s erhvervsuddannelser. Testen viser, hvor tæt man er på et svendebrev ud fra sin tidligere joberfaring og uddannelse. Testen tages ved at logge ind via sit NemID. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et billede af, hvordan skolernes praksis er i forhold til realkompetencevurderingen. Sekretariatet har endvidere ikke mulighed for at indhente dokumentation for, hvordan skolernes vurdering finder sted. Industriens Uddannelser har været i dialog med transportuddannelserne (TUR), som arbejder på udviklingen af værktøj til strukturering og dokumentation af den meritvurdering, der foregår ude på skolerne. Det er uklart, hvor langt TUR er i denne proces og, om det er en model, der kan benyttes inden for IF s uddannelser Sammenfatning og det videre arbejde Med udviklingen af meritværktøj er vi godt på vej til at nå en målsætning om en klar information om, hvad der kan gives merit for. Det er pt. det eneste værktøj, som kan give den enkelte et overblik over varigheden af erhvervsuddannelse i industrien, da varigheden alt andet lige kan variere. Det er sekretariatets opfattelse, at de skoler, som er blevet præsenteret for værktøjet er begejstret. Vi er dog fortsat langt fra målsætningen om at få et overblik over, hvordan vurderingen i praksis fungerer, når den egentlige vurdering finder sted. Det arbejdes fortsat med at markedsføre meritværktøjet på erhvervsuddannelse.dk. Der bør dog udarbejdes en mere målrettet strategi Side 8/20

9 for, hvordan vi kommer bredere ud til bl.a. skolerne om at tage værktøjet i brug. Samtidig ved vi, at STIL 2 er i gang med at udarbejde et lignende værktøj stærkt inspireret af det, som Industriens Uddannelser har udviklet. Flere skoler og andre udvalg afventer dette værktøj, og det bør derfor afvejes, hvor mange yderligere ressourcer, der skal lægges i en egentlig markedsføring. 3.2 Meritveje Baggrund I erhvervsuddannelsesreformen lægges der op til, at AMU kurser i højere grad end tidligere kan indgå som en del af erhvervsuddannelser for voksne (EUV). Der lægges også op til, at AMU kurser og AMU pakker indgår som standardmeritter på de nye voksenforløb. Derfor har IF i 2015 arbejdet på at styrke meritveje fra AMU til EUD. Endvidere har IF haft fokus på at få tydeliggjort videreuddannelsesveje for IF erhvervsuddannelser. Opsummering målsætning med indsats 2: Meritveje At der er tydelige veje fra AMU ind i en af IF s erhvervsuddannelser At der er meritveje imellem relevante erhvervsuddannelser inden for IF s område At der er veje fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse Initiativer og resultater IF udvalget satte indsatsområdet på dagsordenen ved udvalgsmødet den 19. maj Her blev det drøftet, hvorvidt de eksisterende meritveje havde ramt rigtigt på vægtskålen 3. Udvalget havde en række spørgsmål til de eksisterende meritveje, som blev afklaret ved udvalgsmødet den 26. november. Den overordnede konklusion af arbejdet med indsatsområdet i 2015 er, at der pt. er et tilpas antal meritveje mellem AMU og EUD og andre ungdomsuddannelser og EUD. 2 Styrelsen for it og læring 3 Udgangspunktet for drøftelserne var et notat, som sammenfattede de eksisterende meritveje fra AMU til EUD, EUD til EUD, fra STX til EUD og fra EUD til KVU inden for IF s område Side 9/20

10 I forhold til meritveje til KVU viste sekretariatets research, at det ikke kan forventes, at IF s korte erhvervsuddannelser kan opnå merit i forhold til en kort videregående uddannelse. Argumentet er, at de korte videregående uddannelser opererer på et højere teoretisk niveau end IF s uddannelser. Samtidig viser researchen dog også, at adgangen for IF s erhvervsuddannelser til relevante akademiuddannelser formodentlig kunne blive bedre og mere tydelig. Derfor blev det på udvalgsmødet den 26. november besluttet, at IF sekretariatet i første omgang klarlægger de konkrete adgangsveje for de to IF uddannelser plastmager og procesoperatør i forhold til relevante akademiuddannelser. Og at det herefter skal vurderes, om der skal søges indflydelse på den eksisterende praksis omkring adgangsveje for disse uddannelser. Det blev endvidere besluttet, at når denne opgave er løst, skal sekretariatet efterfølgende klarlægge de konkrete adgangsveje for de øvrige IF uddannelser og, at IF udvalget på den baggrund vurderer, om der også her er behov for at søge indflydelse på den eksisterende adgangspraksis Synlighed om meritveje Ud over at få udarbejdet og godkendt meritveje har der ligeledes været sat fokus på at få synliggjort disse muligheder. I den forbindelse er der udarbejdet en række værktøjer, der synliggør mulighederne: På min profil på amukurs.dk er det muligt at se enkeltstående AMU-mål ind i en kursuspakke og videre i forhold til relevant erhvervsuddannelse Sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og videreuddannelser synliggøres på erhvervsuddannelse.dk. Herudover gives denne oplysning ligeledes på min profil Sammenfatning IF udvalget har i 2015 behandlet indsatsområdet meritveje af flere omgange. Den overordnede konklusion er, at IF i høj grad har de relevante meritveje på hylderne, når det gælder merit mellem AMU og EUD, EUD til EUD og STX til EUD. Disse muligheder er i løbet af 2015 blevet langt mere synlige gennem nye funktioner på både amukurs.dk og erhvervsuddannelse.dk. I forhold til adgangsveje til akademiuddannelser er dette en indsats, som sekretariatet ikke har afsluttet og forventer at arbejde videre med i Side 10/20

11 3.3 Klar besked om erhvervsuddannelserne til voksne (EUV) Baggrund Med erhvervsuddannelsesreformen er der kommet en ny struktur for erhvervsuddannelserne. Som tidligere nævnt betyder det, at de voksne over 25 år får et mere differentieret uddannelsestilbud, afhængig af deres forudgående uddannelse og erhvervsmæssige erfaring. Det som de voksne vil møde er et erhvervsuddannelsessystem, som allerede fra dag ét måler og vejer betydningen af den voksnes tidligere erfaringer. IF har arbejdet for, at de beskrevne ændringer bliver kommunikeret på en brugbar måde til IF s virksomheder og medarbejdere. Opsummering målsætning med indsats 3: Klar besked om EUV IFs målgruppe (bredt forstået) får kendskab til de nye muligheder erhvervsuddannelse til voksne giver (EUV) Kendskab til IF s erhvervsuddannelser både indhold og jobmuligheder Konkrete aktiviteter der støtter op om klar besked Der er blevet taget billeder af samtlige IF s uddannelser IU s hjemmeside er opdateret med nye beskrivelser af uddannelserne samt vejledning og nyttige link til EUV, EUX, RKV etc. Med input fra IF, har Hands-on gennemført en større kampagne målrettet voksne. I den forbindelse er der blevet udarbejdet og udsendt følgende materiale til relevante virksomheder: o Infofolder - Lille folder om erhvervsuddannelse.dk i samme format som et NemID-nøglekort o Kvikguide - Vejledning til erhvervsuddannelse.dk s funktioner o Faktaark om alle IF uddannelser. Faktaark er målrettet voksne over 25 år o Omslagsmappe - Mappe til de udprintede faktaark om uddannelser. På omslaget af mappen er en kort introduktion Side 11/20

12 til erhvervsuddannelser for voksne over 25 år og realkompetencevurdering Sammenfatning Alt i alt har IF levet op til målsætningerne, der er formuleret i indsatsen om Klar besked om EUV. Der kan dog stilles spørgsmål ved, om det er nok? Vi må stadig erkende, at der fortsat er en manglende kendskab til IF s uddannelser. Derfor vil der også fremadrettet være et behov for målrettet at kommunikere om IF s uddannelser. 3.4 EUD-portal Baggrund IF s 4. indsatsområde har været udvikling af en ny portal hvis formål er at vise mulige veje gennem en erhvervsuddannelse både et ordinært forløb og et forløb for voksne. Målet har endvidere været at vise en kobling imellem AMU og EUD og dermed mulighederne for at gå fra ufaglært til faglært. Ud over udviklingen skal der også ske en markedsføring af portalen Status og aktiviteter Industriens Uddannelser lancerede i 2015 version 1 af EUD-portalen med navnet erhvervsuddannelse.dk. Udviklingsarbejdet var støttet af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Portalen gik i luften d. 1. oktober og er kommet godt fra start med unikke besøgende og i alt besøg på de tre måneder portalen var i luften i Portalen giver hurtigt og nemt et overblik over, hvor og hvornår det er muligt at starte på erhvervsuddannelser i industrien. Portalen er forberedt til, at andre uddannelser også kan kobles på. Som en følge af erhvervsuddannelsesreformen blev det ligeledes besluttet at implementere et vejledende meritafklaringsværktøj (se også indsats 1: Den gode realkompetence). I værktøjet er Min Profil integreret, således at systemet på forhånd kender til brugerens uddannelsesbaggrund og kan oplyse en vejledende merit herfor. Endvidere er portalen blevet markedsført jf. indsatsområde 3: Klar besked om EUV. Side 12/20

13 3.4.3 Sammenfatning Det er glædeligt at kunne konstatere, at vi er i mål med udviklingen af erhvervsuddannelse.dk samt, at det er lykkes os at få udarbejdet et godt meritværktøj. Udviklingen af portalen fortsætter i 2016, idet Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond i dec bevilgede en ansøgning om at videreudvikle portalen. Dette udviklingsarbejde vil forløbe fra januar til april Herudover er der fortsat et stort behov for at markedsføre portalen. 3.5 Praktikpladser Baggrund I 2015 har IF udvalget haft et særligt fokus på praktikpladser og de nye muligheder, som ligger i praktikpladscentrene. Dette ud fra en tese om, at IF s uddannelser har et stort potentiale til at blive brugt af endnu flere virksomheder og medarbejdere, end hvad der gælder i dag. Derfor har det i 2015 været et indsatsområde at få et opdateret billede af det reelle antal praktikpladser, der er i dag Aktiviteter og status IU har telefonisk kontaktet 149 virksomheder, som er blevet godkendt som praktikvirksomhed, men som ikke har ansat en elev inden for de første 3-12 måneder efter godkendelsen. IU har også kontaktet 33 erhvervsskoler, der udbyder en eller flere af vores uddannelser for at klarlægge, hvordan deres arbejde foregår vedrørende nye godkendelser. Undersøgelsen dækker både MI og IF uddannelser og er behandlet i fælles MI og IF formandskab for en undersøgelse vedrørende ny-godkendte virksomheder, Sekretariatet har udarbejdet oversigter over virksomheder, der ikke har gjort brug af deres ny-godkendelser inden for de seneste 3-12 måneder. Oversigterne bliver sendt til relevante skoler og LUU med det formål, at det bliver skolernes opgave at kontakte virksomheder, der ikke gør brug af deres nye godkendelse, Praktikmål for IF uddannelser er opdateret i forbindelse med reformarbejdet. Herudover er der udarbejdet praktikvejledninger for industrioperatør, procesoperatør, plastmager/plastspecialist og overfladebehandleruddannelsen. Side 13/20

14 IF her drevet eller været involveret i 4 projekter, hvis formål har været at skaffe praktikpladser (AUB-projekter) Det gælder inden for områder; Industrioperatør i Jern og metalindustrien, Procesoperatør Flere nye praktikpladser, Flere uddannelsesaftaler på plastmageruddannelsen samt Flere godkendte læresteder inden for vindkraft, el og hydraulik Praktikpladser bliver synliggjort på erhvervsuddannelse.dk Det er ikke lykkes at udarbejde et matching-værktøj mellem virksomheder med ledige praktikpladser og lærlinge Sammenfatning Der har været igangsat samt gennemført en række aktiviteter i forhold til at få et opdateret billede af antal praktikpladser. Herudover har der været gennemført en række projekter, hvis formål har været at skaffe flere praktikpladser. Praktikpladser, herunder praktikpladsgaranti, er fortsat et emne, der optager IF udvalget. 3.6 Garantiudbud Baggrund Garantikurser ses som én af flere metoder til at opnå leveringssikkerhed i AMU. At arbejde med garantikursus er en bred politisk beslutning og et område, som stort set samtlige efteruddannelsesudvalg har eller har haft fokus på. Et garantikursus er et kursus, hvor skoler garanterer, at kurserne gennemføres på den anførte dato og det anførte sted, når bare der inden for tilmeldingsfristen er én deltager tilmeldt. For enkelte kurser, er der fastsat et min. deltagerantal på 5 ud fra pædagogiske og didaktiske grunde. Opsummering af målsætning om indsats 6: Aflivning af garantikurser At aflive myten om aflyste kurser At sikre et bredt og relevant kursusudbud Side 14/20

15 3.6.2 Aktiviteter og indsats Samtlige udviklingsudvalg har i løbet af 2015 haft fokus på at få aftalt et garantiudbud. Konkret er der i IF arbejdet med følgende aktiviteter: Garantiudbud på 6 ugers jobrettede kursuspakker Markedsføring af Her og nu kurser mulighed for at se garantikurser, og som hjælp til AMU udbydere i forhold til at få fyldt hold op Garantikurser skal kunne fremsøges på amukurs.dk Garantiudbud af nye kurser Intensiv markedsføring af garantikurser Det må konstateres, at det ikke er lykkes at lave garanti på nogle af IF s jobrettede kursuspakker. Det kan generelt konstateres, at på trods af en solid og systematisk indsats med fokus på fx garanti på nye kurser eller kurser inden for særligt udvalgte fagområder, har udviklingsudvalgene og skolerne haft vanskeligt ved at forudsige efterspørgslen og dermed udpege de rette garantikurser. Samtidig er der en oplevelse af, at skolerne trods aftaler med udviklingsudvalgene, alligevel ikke vælger at udbyde aftalte kurser med garanti eller at garantikurser bliver aflyst. Det har ikke været teknisk muligt at finde en model, hvor det er muligt at fremsøge garantikurser på amukurs.dk. Endelig må det konstateres, at arbejdet med at etablere garantikurser er en ressourcekrævende opgave i sekretariatet i form af at aftale, koordinere, dokumentere, markedsføre kursuskalender og følge op med det aftalte garantiudbud af plankurser. Endelig har det - trods løbende nyheder og historier om garantikurser såvel bredt som FKB-specifikt og via både egne og eksterne medier - været vanskeligt at finde en relevant vinkel, som gør, at der har været tale om intensiv markedsføring Sammenfatning Det må generelt konstateres, at det har været vanskeligt at etablere et garantiudbud og, at indsatsen ikke har haft den ønskede virkning. Side 15/20

16 På IF udvalgsmødet d. 26. november 2015 var der fortsat tilslutning til at arbejde med garantikurser. IF udvalget mener 4 dog, at det ikke er optimalt med én elev på et hold. Hverken for skolen eller for den enkelte kursist. Da garantiudbuddet bygger på en fælles indsats på tværs af efteruddannelsesudvalgene indstiller udvalget, at organisationerne viderebringer problemstillingen i VEU-regi. I IF udvalget var der opbakning til, at Favoritkursus på amukurs.dk kan være en løsning hvorpå udbud og efterspørgsel kan formidles videre til skolerne. Der skal derfor arbejdes videre med favoritkurser, herunder formidling af funktionen. Herudover skal der laves en teknisk løsning, således at det fremgår, om det er en virksomhed eller en kursist, der har tilkendegivet et behov. Denne opgave, er ikke påbegyndt. 3.7 Digital læring Baggrund Det primære mål har været at følge udviklingen inden for området. Indsatsområdet er vurderet vigtigt, fordi digital læring er en mulighed for at styrke kvaliteten i AMU. IF har ikke formuleret en klar strategi for indsatsen Aktiviteter og status Webinar (internt): Industriens Uddannelser har implementeret brugen af Adobe Connect til videndeling, uddannelse og effektiv mødeafholdelse. Der er bl.a. afholdt webinar for de lokale uddannelsesudvalg med fokus på implementering af Industriens lean-kørekort i LUU arbejdet. Webinar (eksternt): Afholdelse af faglærerkurser inden for arbejdets organisering (lean-kørekort) IF har afholdt en række webinarer til brug ved videndeling, uddannelse og effektiv mødeafholdelse med undervisere. Forløbet er gennemført med webinar hver 14. dag hele foråret og efteråret, som en del af implementeringen af Industriens lean-kørekort. Ud fra gode evalueringer, er det overbevisningen at webinar er en særdeles god undervisningsform. 4 Der henvises til referatet fra IF udvalgsmøde d. 26. november 2015 Side 16/20

17 Udvikling af undervisningsmateriale og læreruddannelse arbejdets organisering: Et tværgående skolesamarbejde med det mål at udvikle en fleksibel uddannelsesmodel for åben værkstedsundervisning baseret på digital læring, uanset kursisternes geografiske spredning og placering. Der er i alt blevet udviklet digitale undervisningsmaterialer til 7 uddannelsesmål inden for LEAN Der er blevet udviklet digitale undervisningsmaterialer til 14 uddannelsesmål inden for svejseområder. IF deltager i TUP projektet Fleksible modelforløb til hel eller delvis fjernundervisning for værdiskabende kurser i industrien - Styrket anvendelse af fjernundervisning i AMU Sammenfatning IF har i løbet at 2015 løbende fulgt udviklingen inden for området. Herudover er der igangsat en række aktiviteter, der har støttet op om brugen af digital læring. Der mangler dog en mere klar strategi for, hvad IF s konkrete rolle og mål er i forhold til indsatsområdet, såfremt dette skal videreføres i Kursuspakker med værdi Baggrund IF udarbejdede i slutningen af 2014 en række jobrettede kursuspakker ud fra jobtitler defineret af STAR. 5 Kursuspakkerne består af en række AMU-kurser og tager udgangspunkt i konkrete jobfunktioner i industrien. IF har i slutningen af 2015 udarbejdet en række nye jobrettede kursuspakker med afsæt i arbejdet fra Denne status og evalueringen tager dog afsæt i arbejdet i 2014 og dermed de kursuspakker, som var gældende i Opsummering af målsætning med indsats 8: Kursuspakker med værdi Sikre kendskab til IF s jobrettede kursuspakker til ledige Sikre at kursuspakkerne udbydes 5 Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Side 17/20

18 3.8.2 Status og aktiviteter IF udvalget opstillede tilbage i december 2014 en række mål for, hvordan der sikres et bredt kendskab til jobrettede kursuspakker. Bl.a. blev det aftalt at; Der udvikles en folder, der beskriver IF s jobrettede kursuspakker til ledige Jobrettede kursuspakker skal være synlige på amukurs.dk Kommunikation til jobcentre og a-kasser om IF s kursuspakker Overblik over udbuddet af jobrettede kursuspakker til ledige Vi er i mål med samtlige af ovenstående aktiviteter, der omhandler formidling af kursuspakkerne. Desværre må vi konstatere, at det ikke har været muligt at få et overblik over, i hvilken udstrækning de jobrettede kursuspakker til ledige bliver udbudt, samt hvor mange ledige, der har gennemført kursuspakkerne. Årsagen er, at data ikke er tilgængelige. En evaluering foretaget af sekretariatet medio 2015 har dog vist, at skolerne ikke kan sikre afholdelse på så bredt et udbud som pakkerne dækker over. Skolerne kan heller ikke sikre udbud på pakker, der indeholder mål som ifølge skolerne er usammenhængende, og som der ikke er et nogenlunde kontinuerligt udbud af. Dette eksemplificeres ved at nogle af pakkerne indeholder mål som ingen udbyder. Enkelte skoler bebrejder, at kursuspakkerne er lagt på amukurs.dk, da det kan give den ledige den forventning, at man rent faktisk kan vælge mellem alle pakkerne i tiltro til, at det kan færdiggøres inden for 6 måneder! Sammenfatning og den videre proces I forhold til de opstillede målsætninger om at komme ud over rampen med kursuspakkerne er vi i mål. Desværre må vi konstatere, at kursuspakkerne ikke har haft den ønskede virkning, og meget tyder på, at det har været vanskeligt for skolerne at udbyde de kurser, som indgik i kursuspakkerne. Med afsæt i evalueringen samt ny oversigt over jobtitler fremsendt af STAR, har IF i slutningen af 2015 udarbejdet en række nye kursuspakker. I udviklingen er der sket en større inddragelse af skolerne, ligesom der er lagt vægt på, at AMU-kurserne i kursuspakkerne kan udbydes. Igen i år vil Side 18/20

19 der blive udarbejdet en foldere, som i lighed med 2015 vil blive udsendt til A-kasser og jobcentre. 3.9 amukurs.dk Status 2015 har været endnu et godt år for amukurs.dk. Portalen har haft besøg på desktop-versionen, og dertil kommer besøg på mobilversionen. Totalt set har amukurs.dk dermed haft besøg i Bag tallene gemmer sig unikke besøg på desktop-versionen og unikke besøg på mobilversionen. amukurs.dk drives af Industriens Uddannelser i et samarbejde med efteruddannelsesudvalgene HAKL, TUR og TE. I 2015 indgik BAI desuden aftale om at blive tilkoblet amukurs.dk. Tilkoblingen sker i Oplev AMU I Oplev AMU fortsatte kampagnen ind i Projektet var blandt andet på tour i en uge, hvor 7 forskellige skoler blev besøgt, og mange historier og billeder blev indsamlet. Inden for projektet blev der ligeledes udviklet et Min Profil henvendt til virksomheder. Min Profil findes på amukurs.dk og tilgås med NemID. Min Profil for virksomheder viser en oversigt over medarbejdere, som har givet tilladelse til at dele deres uddannelsesdata med virksomheden. Virksomheden kan sammensætte relevante kursusforløb for medarbejderne, samt matche kursusforløb med grupper af medarbejdere. I sommeren 2015 nåede projektet til vejs ende. Projektets konklusioner inddrages i arbejdet med projektet Vælg til med AMU, som er beskrevet i det følgende. Projektet blev gennemført i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene HAKL, TUR og TE. Side 19/20

20 3.9.3 Vælg til med AMU TUP-projektet Vælg til med AMU, der er finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, bygger videre på amukurs.dk. Projektet havde opstart den 1. september 2014 og løber til juli I 2015 er der udviklet it-værktøjer, der skal gøre det mere overskueligt at finde kurser og uddannelse, som bygger videre på den enkeltes uddannelsesbaggrund. Værktøjerne er: 1. et inspirationshæfte, som skoler kan sammensætte af relevante kurser, printe og efterfølgende dele ud på igangværende AMUkursushold, 2. Min Profil på amukurs.dk, hvor den potentielle kursist kan logge ind og få relevante forslag til nye kurser på baggrund af allerede gennemførte AMU-kurser, erhvervsuddannelser og kørekort. I 2015 startede også en landsdækkende informationskampagne, hvor de nye it-værktøjer præsenteres for skoler, a-kasser, fagforeninger og jobcentre. Kampagnen fortsætter i Projektet gennemføres i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene HAKL, TUR og TE Sammenfatning og det videre forløb 2015 har været et godt år. Og udviklingen af portalen fortsætter også i Bl.a. bliver det snart muligt at tilmelde sig en kursuspakke via amukurs.dk. amukurs.dk er i dag en så integreret del i sekretariatets arbejde og tænkes i alle de kommunikationsopgaver, hvor det giver mening. Side 20/20

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Viden om erhvervsuddannelsesreformen

Viden om erhvervsuddannelsesreformen Viden om erhvervsuddannelsesreformen særligt fokus på EUV og realkompetencevurdering Forløb for unge Grundforløb Hovedforløb ½ år ½ år 1 til 4 år EUD Forløb for voksne 1. del 2. del praktik EUV 1 Mindst

Læs mere

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet.

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet. BILAG 1 17. september 2014 Notat csh Et fælles AUB projekt for overfladebehandleruddannelsen I det følgende præsenteres oplæg til et AUB projekt, som skal skabe flere praktikaftaler på overfladebehandleruddannelsen.

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

HAKL dialogmøder 2015

HAKL dialogmøder 2015 HAKL dialogmøder 2015 1 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Program 1. Velkomst v/martin Grønbæk Jensen, formand for HAKL 2. Digital læring i AMU HAKLs vision med

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan dec Industriens Fællesudvalg Udtræk Easy-p *

Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan dec Industriens Fællesudvalg Udtræk Easy-p * IF Statistisk oversigt EUD pr. jan. 2010 Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan. 2001 31. dec. 2009 Udtræk Easy-p * Uddannelsesaftaler Beklædningshåndværkeruddannelsen har i perioden fra 2001 til

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

IF, pr. ultimo maj Indgåede aftaler, SKP-elever og praktikpladssøgende elever Igangværende aftaler ultimo perioden

IF, pr. ultimo maj Indgåede aftaler, SKP-elever og praktikpladssøgende elever Igangværende aftaler ultimo perioden IF, pr. ultimo maj 250.200 Indgåede aftaler, SKP-elever og praktikpladssøgende elever 200 50 00 808 836 933 976.000 800 600 400 50 200 200 20 202 203 (PRK) Indg. aftaler år til dato ult. perioden 96 59

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden:

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 2. december 2014 KL: 10.00-13.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh., 4. sal. (Klokketårnet) Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Afsluttende evaluering af projektet Formål/Problembeskrivelse Formålet med projektet var gennem et tværgående skolesamarbejde

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Brigitte Pudor Gullev Afbud Jan Lærke, Dansk Byggeri Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Elise Andsager, 3F Benny Vinther Jensen René Damgaard,

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Morten Lund Dam, markedsføringschef AMU Nordjylland bød velkommen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, projektnummer 138861 TUP 2014 Dette projekt består af 6 indbyrdes

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere