DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014"

Transkript

1 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er Center for VækstAnalyse i samarbejde med al Udvikling i gang med et større analyseprojekt, der skal beskrive udviklingen i Sjælland. Denne analyserapport, Demografi, Bosætning, Mobilitet & Uddannelse, er den anden af tre analyser, som sammen skal danne et faktabaseret grundlag for den kommende strategi. Analysen er samtidig den anden af de to Grundlagsanalyser, som udarbejdes for Sjælland. Den første Grundlagsanalyse har fokus på, Erhverv, vækst og beskæftigelse i Sjælland. Analysen består, ligesom Grundlagsanalyse 1, af to dele: Denne hovedrapport med opsummering af resultater og konklusioner og en bilagsrapport med dybdegående analyser af fire temaområder. De fire temaområder er udvalgt, fordi de sammen og hver for sig er betydningsfulde for regionens udvikling. Demografikapitlet beskriver befolkningsudviklingen, bosætningskapitlet analyserer flyttemønstre, uddannelseskapitlet undersøger uddannelsestendenser, og mobilitetsafsnittet ser nærmere på pendlingens udvikling HOVEDKONKLUSIONER 4 Bosætning og befolkningsudvikling hænger sammen 5 Et integreret sjællandsk arbejdsmarked 6 Uddannelse betaler sig DEMOGRAFI 8 Fra positiv til negativ befolkningsudvikling 10 Kommunale forskelle 11 Tendens til lokal urbanisering BOSÆTNING 12 Færre flytter til Sjælland 13 Kommunale forskelle i nettotilflytning 14 Tilflyttere er med til at hæve uddannelsesniveauet 15 Hus, job & service Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, Vordingborg Tlf.: Sjælland Alleen Sorø Tlf.: DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE: HOVEDRAPPORT Udarbejdet af: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, Anne Lind og Thomas Trøster, Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Marts 2014 Layout: Helle Hauskov FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT: Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland vaekstanalyse.dk 16 MOBILITET 16 Et integreret sjællandsk arbejdsmarked 17 Intern pendling i Sjælland 18 Pendling til Hovedstaden 20 Kortere rejsetider på vej 21 UDDANNELSE 21 Mange faglærte i Sjælland 22 Stigende uddannelsesniveau 23 Uddannelsesmuligheder 25 Stigende optag på regionens uddannelser 27 Hver anden studerende læser i hovedstaden

3 4 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 5 HOVEDKONKLUSIONER BOSÆTNING OG BEFOLKNINGSUDVIKLING HÆNGER SAMMEN Siden 2009 har indbyggertallet i Sjælland været faldende. Den primære årsag til det faldende indbyggertal er, at færre flytter til Sjælland. Det er særligt tilflytterne fra hovedstaden, der ikke i samme grad som tidligere flytter til. Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet og i Sjælland hænger tæt sammen. Hvert år flytter mange unge ind til Hovedstadsregionen, fordi de skal starte på en uddannelse. Hvis der ikke også kommer nogen den anden vej, så vil befolkningsudviklingen i Sjælland være negativ. Set i lyset af at det især er de unge, der flytter til hovedstaden, vil det ligeledes medføre en aldrende befolkning. Det er denne udvikling, der siden 2009 karakteriserer befolkningsudviklingen i Sjælland. Der er færre unge, færre børnefamilier der flytter til regionen, og flere ældre. Der er generelt færre fra hovedstaden, der flytter til Sjælland. Udviklingen kan ikke isoleres til enkelte faggrupper. Der er både færre tilflyttere med videregående og faglærte uddannelser samt færre ufaglærte tilflyttere. Fraflytningen fra Sjælland har i hele perioden fra 2000 til 2013 været nogenlunde stabil, selvom tendensen ganske vist har været stigende de seneste år. Dette skyldes til dels en stigning i søgningen til de videregående uddannelser, der særligt ligger i Hovedstadsregionen. Ikke alle områder i Sjælland er påvirket på samme måde af befolkningsfaldet. Særligt yderområderne har oplevet markante fald i tilflytningen. Kommunerne tæt på hovedstadsområdet, såsom Roskilde og Ringsted, har derimod haft en mere stabil udvikling i tilflytningen. NETTOTILFLYTNING TIL REGION SJÆLLAND Nettotilflytning til Sjælland: 2005: : Nettotilflytning til Sjællland 2005: : Siden 2009 er der blevet færre unge, færre børnefamilier og flere ældre i Sjælland. Siden 2009 er der blevet færre unge, færre børnefamilier og flere ældre i Sjælland. ET INTEGRERET SJÆLLANDSK ARBEJDSMARKED Sjællands arbejdsmarked er tæt integreret både med Hovedstaden og internt i regionen. Den interne pendling mellem Sjællands kommuner er ganske betydelig og overgår for flere kommuners vedkommende pendlingen til og fra Hovedstaden. De sjællandske virksomheder benytter i højere grad arbejdskraft fra deres sjællandske nabokommuner end fra Hovedstaden. På samme måde gælder det for flertallet af kommunerne, at der er flere som pendler til et job i en af nabokommunerne, end der er pendlere til hovedstaden. Den primære pendlingsstrøm går dog fra Sjælland til Hovedstaden. Og denne pendling har afgørende betydning for både beskæftigelsen og velstanden i Sjælland. Omkring pendler fra Sjælland til et arbejde i Hovedstaden, og det svarer til hver fjerde beskæftiget med bopæl i Sjælland. Det er særligt pendlernes høje indkomster, der har stor betydning for velstanden i Sjælland. Pendlerne har i gennemsnit en markant større indkomst end det generelt er tilfældet for de beskæftigede på de sjællandske arbejdspladser. Næsten hver tredje tjente krone for borgerne i Sjælland tjenes i Hovedstaden. Omkring pendler mod strømmen, dvs. fra hovedstaden til Sjælland. Nærheden til København giver de sjællandske virksomheder adgang til arbejdskraft, der kan være svær at finde blandt borgerne i Sjælland. 29 procent af alle med en lang videregående uddannelse, der arbejder i Sjælland, pendler fra hovedstaden. I modsætning til den generelle pendlingsaktivitet, der har været faldende, så er der i de senere år blevet flere, der pendler fra hovedstaden til Sjælland. PENDLING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER OG REGIONER Knap hver 3. tjente krone i Sjælland tjenes i Hovedstaden

4 6 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 7 UDDANNELSE BETALER SIG I Sjælland er der færre, der har en videregående uddannelse, og flere, der har en faglig uddannelse i forhold til landsgennemsnittet. Generelt er uddannelsesniveauet dog på vej op, og tendensen er, at flere tager mere uddannelse. Antallet af personer med en videregående uddannelse er steget i Sjælland. Siden 2006 er denne gruppe vokset med 11 procent, hvilket dog er mindre end i de øvrige danske regioner. Selvom der stadig optages flere på regionens videregående uddannelser, så er der færre studerende i Sjælland end i de øvrige danske regioner. Særligt inden for de tekniske og naturvidenskabelige studieområder optages få studerende på regionens uddannelsesinstitutioner, ligesom antallet af personer med en teknisk videregående uddannelse i Sjælland er lavere i dag end for syv år siden. I de øvrige regioner er studieoptaget for de tekniske videregående uddannelser steget. Der er en tendens til, at de studerende bliver boende, der hvor de boede, da de studerede. Uddannelsesmulighederne i Sjælland har derfor stor betydning for at kunne forsyne fremtidens arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesudviklingen de senere år viser, at desto mere uddannelse man har, desto bedre er mulighederne for at finde et job. Ifølge fremskrivninger forventes denne udvikling at fortsætte frem mod 2020 og PERSONER MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, OPTAG OG UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAU siden Antallet af personer med en videregående uddannelse er steget % I Sjælland optages 18 pr beskæftigede På landsplan optages 24 pr beskæftigede 11% Sjælland ( ) Danmark

5 8 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 9 DEMOGRAFI FRA POSITIV TIL NEGATIV BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningsudviklingen fra 2000 til 2013 kan opdeles i to perioder; før og efter Indtil 2009 var indbyggertallet i Sjælland stigende, siden er kurven fladet ud og indbyggertallet er faldet en smule. Set over hele perioden 2000 til 2013 er indbyggertallet steget med ca personer. Det er nettotilflytningen, der sammen med nettoindvandringen driver befolkningsudviklingen i Sjælland. Særligt nettotilflytningen er afgørende for udviklingen, og at indbyggertallet i Sjælland er faldet siden 2009 skyldes primært, at der er færre der flytter til. BEFOLKNINGSUDVIKLING I REGION SJÆLLAND ( ) BEFOLKNINGSUDVIKLING EFTER BEVÆGELSER ( ) Befolkningstilvækst Nettoindvandrede* Nettotilflyttede Fødselsoverskud *Nettoindvandring består af tilflytning fra udlandet minus fraflytning til udlandet.

6 10 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 11 KOMMUNALE FORSKELLE Det er ikke alle kommuner, der mærker den negative befolkningsudvikling i Sjælland. De hovedstadsnære kommuner har under hele perioden 2007 til 2012 haft positiv befolkningsvækst, mens det generelt er de kommuner, der ligger længere væk fra København, der er ramt af negativ befolkningsvækst. TENDENS TIL LOKAL URBANISERING Inden for kommunegrænserne er der også forskel på befolkningsudviklingen. Nogle kommuner har en stabil til positiv befolkningstilvækst i stort set alle områder i kommunen. I andre kommuner er det kun i området omkring kommunens største by, at der er en stabil til positiv befolkningsvækst, mens den i resten af kommunen er negativ. Befolkningsvæksten i Sjælland retter sig i højere grad imod områderne i og omkring de større byer, særligt i byernes udkant, end mod landområderne. BEFOLKNINGSTILVÆKST PR INDBYGGERE > < -10 > < -10 > + 10% 5% - 10% 0% - 5% -5% - 0% -10% - -5% < - 10% BEFOLKNINGSUDVIKLING I REGION SJÆLLAND FORDELT PÅ SOGNE ( ) > 1 % -2 % - 1% < - 2 %

7 12 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 13 BOSÆTNING FÆRRE FLYTTER TIL REGION SJÆLLAND Tilflytning er afgørende for befolkningsudviklingen i Sjælland, som vist tidligere. Op igennem 00 erne var flytningen til Sjælland stigende, men i 2005 vender udviklingen, og det begynder at gå den modsatte vej. Det er især ændringen i nettotilflytningen fra hovedstaden, der har haft stor betydning for denne udvikling. NETTOTILFLYTNING TIL REGION SJÆLLAND, FORDELT EFTER REGION ( ) KOMMUNALE FORSKELLE I NETTOTILFLYTNING Der er betydelige kommunale forskelle i udviklingen i nettotilflytningen. Nogle kommuner har set et markant fald i nettotilflytningen, mens andre kommuner har fastholdt et nogenlunde stabilt niveau i perioden fra 2000 til Efter 2008 er det kun få af de sjællandske kommuner, der har positiv nettotilflytning, ligesom mange kommuner har haft et faldende indbyggertal. Tilflytningen til Sjælland er koncentreret omkring nogle få kommuner. Det er kommunerne tæt på hovedstadsområdet i form af, Roskilde, Solrød, Køge og Lejre sammen med Ringsted, der i dag har positiv nettotilflytning. Ligesom med befolkningsudviklingen, så er det særligt de kommuner, der ligger langt fra København, som har set en markant nedgang i antallet af tilflyttere. Det samlede regnestykke for Sjælland er dog negativt, og tilflytningen, der nu er koncentreret omkring disse kommuner, er langt fra tilstrækkelig til at opveje det markante fald i tilflytningen til regionens øvrige kommuner Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Syddanmark NETTOTILFLYTTEDE PR INDBYGGERE ( ) > < -10 > + 10% 5% - 10% 0% - 5% Det er særligt tilflytningen fra hovedstaden, der er faldet. Fraflytningen har faktisk i hele perioden ligget nogenlunde stabilt mellem og personer, dog med en svagt stigende tendens siden % - 0% -10% - -5% < - 10% FLYTNING MELLEM REGION SJÆLLAND OG HOVEDSTADEN ( ) Hovedst aden Sjælland Sjælland Hovedstaden

8 14 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 15 TILFLYTTERE ER MED TIL AT HÆVE UDDANNELSESNIVEAUET Der er stor forskel på uddannelsesniveauet blandt til- og fraflytterne. Ca. 23 procent af tilflytterne har en videregående Uddannelsesniveau uddannelse, blandt tilflyttere ca. 30 procent til er Sjælland faglærte ( ) og ca. 47 procent er ufaglærte. Blandt fraflytterne er ca. to-tredjedele ufaglærte. Dette skal i høj grad forklares ved, at der blandt fraflytterne er mange unge, ofte med en gymnasial uddannelse. Disse unge er i forbindelse med deres fraflytning ufaglærte, da de endnu ikke har taget en 47 kompetencegivende % uddannelse. 30 % 23 % Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uddannelsesniveau blandt tilflyttere til Sjælland ( ) UDDANNELSESNIVEAU BLANDT TILFLYTTERE TIL REGION SJÆLLAND Kilde: SAM-K/Line ( ) - al Udvikling Sjælland og CfVA HUS, JOB & SERVICE Uddannelse og job har stor betydning for mobilitet. De unge flytter, når de skal have en uddannelse, og når uddannelsen er afsluttet, og de unge skal ud på arbejdsmarkedet, er der en del, der igen flytter ud fra de store byer. For nogle sker dette ryk ud af storbyen først når familien er forøget og ønsket om mere plads og bedre boligforhold bliver mere udtalt. Ønsker til hvor og hvordan man vil bo vejer tungt, når familier skal træffe beslutning om at flytte. En af de væsentligste årsager til at man flytter er utilfredshed med nuværende boligsituation. En undersøgelse foretaget af SBI viser, at drømmen om parcelhuset har særlig stor betydning og er meget udbredt. Eget enfamilieshus med have foretrækkes af 80 procent af befolkningen. 47 % 30 % 23 % Uddannelsesniveau blandt tilflyttere fra Sjælland ( ) Ufaglært Faglært Videregående uddannelse UDDANNELSESNIVEAU BLANDT FRAFLYTTERE FRA REGION SJÆLLAND ( ) Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA 68 % 21 % 11 % 80 % FORETRÆKKER EGET ENFAMILIES HUS MED HAVE Kilde: SBI - Når teltpælene rykkes op - Geografisk mobiliteti Danmark og dens årsager Ufaglært Faglært Faglært Videregående Videregående uddannelse uddannelse Uddannelsesniveau blandt tilflyttere fra Sjælland ( ) Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA 68 % 21 % 11 % Befolkningens uddannelsesniveau i Sjælland (2012) Da 23 procent af tilflytterne har en videregående uddannelse, er tilflytning dermed med til at løfte det gennemsnitlige uddannelsesniveau Ufaglært i de sjællandske Faglært kommuner. Videregående I 2012 var uddannelse andelen af befolkningen med videregående uddannelse 43 % i Sjælland ca. 20 procent. 36 % 21 % Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Befolkningens uddannelsesniveau i Sjælland (2012) Kilde: estatistik og CfVA 43 % 36 % 21 % Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Kilde: estatistik og CfVA Selv om jobskifte ofte ikke er den primære årsag til at vi flytter, så er der en sammenhæng mellem flytning og jobskifte. Der er kun knap 20 procent af tilflyttere, der angiver, at jobsituationen er den primære årsag til at flytte. Men næsten 70 procent af flytningerne er forbundet med et jobskifte. Det er beslutningen om at flytte, der kommer først, men denne beslutning medfører i mange tilfælde også en beslutning om af skifte job. Efterhånden som pendlerlivet slider på balancen mellem familie- og arbejdsliv, vælger en del derfor at finde et job i lokalområdet. Det betyder, at arbejdsmarkedets udvikling har stor betydning for bosætningsmønstret, da det er vigtigt, at der fortsat er jobmuligheder i lokalområdet for at kunne tiltrække og fastholde tilflytterne. 68 % AF FLYTNINGER ER FORBUNDET MED JOBSKIFTE Kilde: SFI - Derfor flytter vi - Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke For yderområderne er det særligt forestillingen om et idyllisk liv på landet med en stress-fri hverdag, der lokker. Tre-fjerdedele af tilflytterne til yderområderne vælger at bosætte sig i en landsby eller længere ude på landet. Tilflytterne forventer, at bosætningen skal indfri ønsket om landsbyidyl. Samtidig forventer de, at serviceniveauet er på højde med det område, de flyttede fra, som ofte er storbyerne. Særligt serviceniveauet lever i mange tilfælde ikke op til forventningerne og fører til, at en stor andel af tilflytterne hurtigt fraflytter yderområderne igen. 25 % FLYTTER FRA YDEROMRÅDERNE IGEN EFTER KUN AT HAVE BOET DER ET ÅR Kilde: SFI - Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

9 16 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 17 MOBILITET ET INTEGRERET SJÆLLANDSK ARBEJDSMARKED Sjælland udgør sammen med Hovedstaden et integreret arbejdsmarked. Knap pendler fra Sjælland til en arbejdsplads i Hovedstaden. Hver fjerde beskæftiget med bopæl i Sjælland har således deres arbejdsplads i Hovedstaden. INTERN PENDLING I REGION SJÆLLAND Den interne pendling inden for Sjælland er ligeledes ganske betydelig og overgår i mange tilfælde pendlingen til og fra Hovedstaden. Og for 12 ud af de 17 kommuner gælder det, at pendlingen til Sjællands kommuner overgår pendlingen til Hovedstaden. 24 % AF DE BESKÆFTIGEDE MED BOPÆL I REGION SJÆLLAND HAR DERES ARBEJDSPLADS I REGION HOVEDSTADEN PENDLER FRA EN BOPÆL I REGION SJÆLLAND TIL EN ARBEJDSPLADS I EN AF REGIONENS ANDRE KOMMUNER ARBEJDSPENDLING UD AF OG IND AF REGION SJÆLLAND (2013) ARBEJDSSTED FOR BORGERE I REGION SJÆLLANDS KOMMUNER (2013) Arbejdssted for borgere i s Sjællands kommuner (2013) Solrød 22 % 25 % 51 % Greve 29 % 11 % 59 % Lejre 29 % 32 % 38 % Stevns 40 % 35 % 24% Faxe 44 % 32 % 23% Sorø 44 % 37 % 17 % Roskilde 44 % 11 % 44 % Køge Ringsted 45 % 20 % 34 % 46 % 29 % 24 % Holbæk Næstved 55 % 23 % 21 % 60 % 24 % 15 % Vordingborg Odsherred Slagelse 60 % 26 % 12 % 63 % 24 % 12 % 66 % 21 % 11 % Kalundborg Guldborgsund 66 % 24 % 9 % 73 % 19 % 7 % Lolland 80 % 15 % 4 % Egen Egen kommune kommune Øvrig Øvrige Sjælland Sjælland Hovedstaden Hovedstaden Andre Andre regioner regioner

10 18 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 19 PENDLING TIL REGION HOVEDSTADEN Pendlerne til Hovedstaden har en betydelig større indkomst end de beskæftigede med arbejdssted i Sjælland. Det hænger blandt andet sammen med at pendlerne har et højere uddannelsesniveau. Pendlingsaktiviteten fra Sjælland til Hovedstaden er faldet med 5,6 procent som følge af den økonomiske tilbagegang, der har fundet sted både i Hovedstaden og Sjælland siden % AF ALLE BESKÆFTIGEDE MED EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I REGION SJÆLLAND BOR I REGION HOVEDSTADEN Pendlingsaktiviteten fra Hovedstaden til Sjælland er øget med omkring 7 procent i løbet af de seneste år, og flere fra hovedstadsområdet har således fundet arbejde i Sjælland. Den nedenstående figur viser udviklingen i pendlingsaktiviteten for de forskellige pendlingstyper. 38 % AF PENDLERNE TIL REGION HOVEDSTADEN HAR EN ÅRLIG INDKOMST PÅ OVER KR. 30 % AF DEN SAMLEDE LØNINDKOMST FOR BORGERNE I REGION SJÆLLAND TJENES AF PENDLERNE TIL REGION HOVEDSTADEN 73 % AF PENDLERNE TIL REGION HOVEDSTADEN ARBEJDER I DEN PRIVATE SEKTOR PENDLING FRA HOVEDSTADEN TIL REGION SJÆLLAND Omkring pendler mod strømmen, dvs. fra Hovedstaden til Sjælland. Omkring halvdelen af alle disse, pendler til Roskilde og Greve Kommune. Pendlerne fra Hovedstaden har generelt et højere uddannelsesniveau end de beskæftigede i Sjælland. 29 procent af det samlede antal beskæftigede i Sjælland med en lang videregående uddannelse, pendler fra Hovedstaden. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN BLANDT PENDLINGSGRUPPER ( ) Indeks 100 = Pendlere fra Hovedstaden til Sjælland Pendlere fra Sjælland til Hovedstaden Beskæftigede med bopæl og arbejdssted i Hovedstaden Beskæftigede med bopæl og arbejdssted i Sjælland

11 20 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 21 KORTERE REJSETIDER PÅ VEJ En række nye transportforbindelser vil blive etableret i Sjælland i løbet af den næste årrække. Dette vil forkorte rejsetiden for mange pendlere og kunne medføre ændringer i arbejdskraftens mobilitet. København-Ringsted-banen, der skal stå færdig i 2018, samt de efterfølgende forbedringer på jernbanenettet i forbindelse med Timemodellen, 2 forventes at reducere rejsetiden med tog fra København til stort set alle byer i Sjælland. Befolkningens transport med tog står dog i dag kun for omkring 9 procent af den samlede transportaktivitet i Sjælland. 3 Når den faste Femern Bælt-forbindelse står færdig i 2021, forventes trafikken over Femern Bælt at blive øget. Dette gælder særligt godstogstrafikken. Flere erhvervsaktører 4 forventer dog, at den største effekt på mobiliteten i Sjælland kommer som følge af forbedringer på togforbindelserne mellem Ringsted og Rødby, imens pendlingen over Femern forventes at være af mindre omfang. En potentiel sjællandsk tværforbindelse mellem Næstved, Slagelse og Kalundborg vil endvidere kunne øge pendlingsstrømmene på tværs af regionen og derved generelt øge arbejdskraftens mobilitet. En sådan forbindelse er dog endnu ikke politisk vedtaget. En ny motorvejsforbindelse fra Næstved til Rønnede er i projektering og vil kunne øge pendlingsaktiviteten mellem Næstved og Faxe kommune, samtidig med at pendlingsaktiviteten til og fra Næstved mod Hovedstaden kan øges. PLANLAGTE OG POTENTIELLE FORBEDRINGER AF TRANSPORTSYSTEMET I REGION SJÆLLAND Motorvej Potentiel motorvej Jernbane forbedringer Femern-forbindelsen UDANNELSE MANGE FAGLÆRTE I REGION SJÆLLAND Sjælland ligger på niveau med Nordjylland og Syddanmark hvad angår befolkningens højeste fuldførte uddannelsesniveau (15-69 årige). en skiller sig ud med landets højeste andel af faglærte på 37 procent og landets laveste andel med en videregående uddannelse. HØJESTE FULDFØRTE UDANNELSESNIVEAU FOR BEFOLKNINGEN (2013) Nordjylland Syddanmark Sjælland Midtjylland Hovedstaden Hele landet Ufaglærte 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 38 % 32 % 4 % 15 % 8 % Ufaglært Mellemlang videregående uddannelser Korte videregående uddanneser Lange videregående uddannelser 35 % 4 % 13 % 5 % 35 % 4 % 14 % 4 % 37 % 4 % 13 % 4 % 33 % 5 % 15 % 6 % 25 % 4 % 17 % 13 % Faglærte Kilde: Danmarks Korte Statistik videregående og CfVA uddannelser Lange Faglærte videregående Uoplyst uddannelser Mellemlange videregående Kilde: uddannelser Danmarks Statistik og CfVA Uoplyst De beskæftigede i Sjælland har generelt et højere uddannelsesniveau end befolkningen i regionen. Det vil sige, at der er færre ufaglærte, men flere faglærte og flere med en videregående uddannelse, der er i arbejde. Dette afspejler, at erhvervsfrekvensen er højere for personer med en uddannelse, samt det faktum, at pendlere til Sjælland generelt har et højere uddannelsesniveau end befolkningen i regionen. 5 Ses der udelukkende på de privat beskæftigede, så er der flere ufaglærte og faglærte, men færre med en videregående uddannelse. Det vil sige, at uddannelsesniveauet i den private sektor generelt er lavere end i den offentlige sektor. Dette billede er ikke et sjællandsk fænomen, men et billede, der går igen i samtlige af landets regioner. Tendensen er dog tydeligst i Sjælland. Motorvej Potentiel motorvej Jernbane forbedringer Femern-forbindelsen 2 Trafikstyrelsen og Banedanmark (2013), Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane (Timemodellen) 3 DTU (2013), Transportvaneundersøgelse 4 COWI (2013), al labour market effects of an improved transportation system 5 Se ligeledes afsnittet om mobilitet.

12 22 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 23 STIGENDE UDDANNELSESNIVEAU Udviklingen går generelt i retning af at flere får en videregående uddannelse. Dette gælder også i Sjælland, hvor der har været en stigning i antallet af personer med en videregående uddannelse på 11 procent fra 2006 til Landets øvrige regioner har dog set procentmæssige større stigninger end Sjælland. 11 % FLERE HAR FÅET EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I REGION SJÆLLAND FRA 2006 TIL % FLERE HAR FÅET EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PÅ LANDSPLAN FRA 2006 TIL 2013 Beskæftigelsesudviklingen blandt de forskellige uddannelsesgrupper afspejler, hvilke uddannelsesgrupper, der efterspørges af arbejdsmarkedet. Her viser beskæftigelsesudviklingen i Sjælland en klar tendens. Jo højere uddannelsesniveau desto højere vækst i beskæftigelsen. Det er altså de ufaglærte, der har størst risiko for at miste deres job i disse år, mens der skabes flere job til personer med en videregående uddannelse. UDDANNELSESMULIGHEDER Uddannelsesinstitutioner er med til at skabe regional forankring. Der er således en udpræget tendens til efter endt uddannelse, at bosætte sig i den region man boede i gennem studietiden. 6 Det har derfor stor betydning for Sjælland, at de unge bliver boende i regionen mens de tager en uddannelse. Uddannelsesmulighederne og tilgængeligheden til disse har derfor stor betydning for regionens fremtidige arbejdskraft. LÆNGST REJSETID TIL HHX OG HTX Afstanden til uddannelse har betydning for de unges uddannelsesvalg og dermed også fremtidige karrieremuligheder. 7 En kortlægning af den geografiske uddannelsesdækning for ungdomsuddannelser i Sjælland viser, at der overordnet set er bedre tilgængelighed til de almene gymnasiale uddannelser end til regionens erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX. Det er således omkring hver anden husstand i regionen, der inden for 30 minutter kan komme til en uddannelsesinstitution med offentlig transport, der udbyder HHX eller HTX, mens dette gælder to ud af tre hustande for STX, HF og EUD. Udviklingen i antallet af personer med en videregående uddannelse varierer mellem de forskellige studieområder. Særlig stor har stigningen været for personer med samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige uddannelser. Antallet af personer med tekniske videregående uddannelser er derimod faldende i Sjælland. Faldet i antallet af personer med en teknisk videregående uddannelse ser ud til at være et særligt sjællandsk fænomen. Det er således kun i Sjælland, at der ikke har været vækst i antallet af personer med teknisk videregående uddannelse fra 2006 til GEOGRAFISK UDDANNELSESDÆKNING I REGION SJÆLLAND 100% 8% 10% 8% 12% 80% 22% 20% 25% 30% 60% 14% 29% Over 60 min. opland 60 min. opland 45 min. opland 30 min. opland 40% 20% 66% 66% 63% 52% 49% UDVIKLING I ANTALLET AF PERSONER MED EN TEKNISK VIDEREGÅENDE UDDANNELSE SOM HØJEST FULDFØRTE UDDANNELSESNIVEAU ( ) 11% 11% 12% 0 % STX HF EUD HHX Kilde: Sjælland (2013) Uddannelsesanalyse. Tabellen viser, hvilke ungdomsuddannelser det er muligt at nå inden for hhv. 30, 45, 60, 75 og 90 min. med offentlig transport fra regionens husstande. HTX -2% 4% Der er store kommunale forskelle i den geografiske uddannelsesdækning. Således har husstandene i kommunerne Odsherred, Lejre og Stevns overordnet set længst transporttid til ungdomsuddannelsesstederne. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 6 Danske regioner (2009), Kvalificeret arbejdskraft 7 Ibid.

13 24 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 25 OPTAG PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER I REGION SJÆLLAND (2013) STIGENDE OPTAG PÅ REGIONENS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Optaget på videregående uddannelser har den seneste årrække været stigende i Sjælland. Størst stigning ses inden for akademiske bacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Et billede der går igen på landsplan, hvor samtlige regioner har set en betydelig fremgang i optaget på videregående uddannelser siden Sjælland er dog den region, hvor der er færrest optagne på regionens videregående uddannelser. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er færre muligheder for uddannelse end i de øvrige regioner. Sjællands videregående uddannelser optager årligt kun 18 personer pr beskæftigede i regionen, imens landsgennemsnittet er på 24 optagne pr beskæftigede. Dette skal dog ses i sammenhæng med at halvdelen af de studerende, der har bopæl i Sjælland, læser på en uddannelsesinstitution beliggende i Hovedstaden (se side 27) ANTAL OPTAGNE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER EFTER INSTITUTIONERNES PLACERING (2013) OPTAG VIA KOT (2013) Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark Kilde: FIVU og CfVA Kilde: FIVU og CfVA Merkantile Tekniske og Naturvidenskabelige Samfundsvidenskabelige Humanistiske Medicin, Sundhed og Pædagogik Erhvervsøkonomi, Erhvervssprog, Leisure Management, Service-, Logistik-, Finans- og Markedsføringsøkonom Naturvidenskabelig bachelor, Humanistisk-teknologisk bachelor, Bioanalytiker, Bygningskonstruktør, Datamatiker, Installatør, Multimediedesigner, Laborant, Jordbrugsteknolog Samfundsvidenskabelig basisuddannelse, Offentlig administration Humanistisk basisuddannelse Sygeplejeske, Pædagog, Folkeskolelærer, Fysio- og Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Socialrådgiver

14 26 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 27 De private virksomheder benytter i overvejende grad personer med merkantile, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 8 Derfor er det særligt interessant at se på, hvor mange personer, der bliver optaget på netop uddannelser inden for disse områder i forhold til størrelsen af den private sektor. HVER ANDEN STUDERENDE LÆSER I HOVEDSTADEN En forklaring på det lave optag på videregående uddannelser i Sjælland i forhold til landets øvrige regioner ligger i at mange sjællandske studerende vælger en uddannelse i Hovedstaden. Omkring hver anden studerende med bopæl i Sjælland studerer i Hovedstaden. Særligt mange læser på Københavns Universitet, der tiltrækker 15 procent af Sjællands studerende PERSONER OPTAGES ÅRLIGT PÅ TEKNISKE, NATURVIDENSKABELIGE OG MERKANTILE UDDANNELSER PR BESKÆFTIGET I DEN PRIVATE SEKTOR I REGION SJÆLLAND Sjælland er den region, hvor der optages færrest studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Særligt inden for lange og mellemlange videregående tekniske uddannelser er optaget meget lille, imens der optages væsentlig flere på uddannelser inden for samfund, medicin, sundhed og pædagogik i forhold til de øvrige regioner. På regionens tekniske, naturvidenskabelige og merkantile videregående uddannelser optages der årligt 11 personer pr beskæftigede i den private sektor. I Nordjylland er dette tal 20 og på landsplan 18. UDDANNELSESINSTITUTIONER FOR STUDERENDE MED BOPÆL I REGION SJÆLLAND (2013) Øvrige i andre regioner Syddansk Universitet, Odense 7,7% 4,5% Øvrige 23,6% UC Sjælland OPTAG PÅ KORTE, MELLEMLANGE, OG LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (2013) Nordjylland 17 % 30 % 9 % 13 % 31 % Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Merkantile 22 % 18 % 19 % 20 % 27 % 10 % 13 % 28 % 31 % 4 % 9 % 37 % 18 % 12 % 13 % 37 % 29 % 9 % 13 % 29 % Tekniske og Naturvidenskabelige Samfundsvidenskabelige Humanistiske Medicin, Sundhed og Pædagogik Kilde: FIVU og CfVA Øvrige videregående uddannelser i Hovedstaden UCC Metropol 16,4% 3,3% 4,1% DTU 5% Hovedstaden 6,5% CBS Sjælland 15,4% 5,1% 1,9% Københavns Universitet 6,5% Erhvervsakademi Sjælland Roskilde Universitet Syddansk Universitet, Slagelse Kilde: Uni-C og CfVA 8 Det fremgår af en række danske dimittendundersøgelser fra perioden 2007 til 2012 at dimittender, der har taget en teknisk, naturvidenskabelig eller merkantil uddannelse oftere bliver ansat i den private sektor end i den offentlige. Ifølge maximum likelihood er det dermed mere sandsynligt, at denne type uddannelser efterfølgende fører til ansættelse i den private sektor. 8 Med i dette er kun medregnet de studerende, der aktuelt har bopæl i Sjælland. Studerende, der er opvokset i Sjælland, men er flyttet til Hovedstaden for at studere er ikke inkluderet.

15 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland vaekstanalyse.dk

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2011-2012 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2011-2012 forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt hårdt, og vi har endnu ikke set alle

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er Center

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.10 State of the region Der er bedring at spore, når man ser på, hvordan det går i regionen. Det viser det overvågningsnotat, som Region Syddanmark

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere