INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse"

Transkript

1

2 Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige udvikling i Region Midtjylland. Redegørelsen omfatter en række delanalyser, der tilsammen skal danne det analytiske og beskrivende grundlag for den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Denne delanalyse beskriver de overordnede udviklingstræk inden for de udfordringer, der vedrører demografi, bosætning og mobilitet. Afsnittet om demografi undersøger regionens befolkningsudvikling, afsnittet om bosætning undersøger regionens flyttemønstre, og afsnittet om mobilitet undersøger regionens pendlingsmønstre og tilgængeligheden af uddannelser. De øvrige udfordringer Konkurrenceevne, Klima og ressourcer samt Velfærd behandles og underbygges i en række særskilte analyser. Side 2

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 4 DEMOGRAFI... 4 BOSÆTNING... 4 MOBILITET... 5 DEMOGRAFI... 6 BEFOLKNINGENS UDVIKLING... 6 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING... 7 BOSÆTNING... 9 FLYTNINGER INDEN FOR SAMME KOMMUNE... 9 FLYTNINGER MELLEM KOMMUNER FLYTNINGER MELLEM REGIONER FLYTNINGER TIL OG FRA UDLANDET MOBILITET UDDANNELSE INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIV TRAFIK Side 3

4 Sammenfatning SAMMENFATNING DEMOGRAFI Befolkningen i Region Midtjylland er de seneste 10 år vokset med personer. Indvandring fra udlandet er den største kilde til befolkningsfremgangen i Region Midtjylland, mens fødselsoverskuddet er faldende, og der er en mindre nettofraflytning til de øvrige danske regioner. Der sker en stigende befolkningskoncentration i Østjylland, idet befolkningsfremgangen hovedsageligt foregår i Østjylland, mens der sker en afvandring fra Vestjylland 1. Tendensen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Samtidig med vandringen mod Østjylland sker der en vandring fra land til by. Regionens byer vinder frem på bekostning af landdistrikterne. Før finanskrisen var det især de mindre byer, der voksede kraftigt, men de senere år er det regionens største byer, der har oplevet den højeste vækst. Befolkningen i Region Midtjylland bliver stadig ældre. Indbyggertallet vil vokse med frem mod Antallet af personer i alderen 65 år og derover vil vokse med , hvoraf de vil være mindst 80 år, mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder vil falde med BOSÆTNING Hovedparten af alle flytninger sker lokalt inden for den samme kommune. Hver fjerde flytning sker inden for samme by. Og to ud af tre flytninger sker inden for en afstand på under 10 kilometer. Mange flytter til de store uddannelsesbyer som for eksempel Aarhus, men også inden for kommunerne flytter mange borgere fra landet og ind til byerne. Nogle kommuner oplever derfor befolkningstilvækst i lokale bycentre, selvom kommunen som sådan får færre indbyggere De unge i uddannelsesalderen søger mod Aarhus, som er den eneste kommune i Region midtjylland, der har en positiv nettotilflytning blandt unge i alderen 16 til 24 år. Omvendt er der en kraftig fraflytning væk fra Aarhus Kommune blandt unge (børne)familier. Fraflytningen kommer især men ikke kun - nabokommunerne rundt om Aarhus til gode. 15 af regionens 19 kommuner har således en positiv nettotilflytning blandt personer i alderen 25 til 39 år. Hvert år flytter cirka borgere til og fra de øvrige danske regioner. Region Midtjylland har tidligere haft en mindre nettotilflytning, men det er i de senere år afløst af en mindre nettofraflytning. Unge i alderen 20 til 24 år flytter i stigende grad på tværs af regionsgrænserne, og det er nærliggende at antage, at der for denne aldersgruppe er en meget tæt sammenhæng mellem flyttemønsteret og ønskerne til eller mulighederne for uddannelse. Der er en nettotilflytning fra Region Syddanmark men en nettofraflytning til Region Hovedstaden. 1 I Regeringens Landsplanredegørelse 2013 anvendes følgende områder i Region Midtjylland: Østjylland- Nord: Kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Mellemstore byregioner: Kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Skive, Struer og Viborg. Småbyregioner: Kommunerne Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Samsø. I denne redegørelse bruges Østjylland, mellemstore bykommuner og Vestjylland om de samme områder. Side 4

5 Sammenfatning Der er også en nettofraflytning til Region Hovedstaden for personer i alderen 25 til 29 år, som formentlig skal ses i lyset af hovedstadens større arbejdsmarked for personer med en videregående uddannelse. I 2013 flyttede personer med udenlandsk statsborgerskab til Region Midtjylland. 70 procent af alle udlændinge, som kommer til Region Midtjylland er europæiske statsborgere. De største grupper er rumænere og polakker, men ellers er indvandringen jævnt fordelt på lande fra det tidligere Øst- og Vesteuropa. Meget tyder på, at indvandrere fra det tidligere Vesteuropa hovedsageligt kommer til Region Midtjylland for at studere, mens indvandrere fra de tidligere Østlande i højere grad kommer for at arbejde. MOBILITET Pendlingsafstanden stiger, men transporttiden har de seneste 100 år ligget lige under en time pr. arbejdsdag. Region Midtjylland udgør et integreret arbejdsmarked, hvor 95 procent af de beskæftigede bor og arbejder i Region Midtjylland. Hver dag pendler borgere i Region Midtjylland til en anden kommune i Region Midtjylland for at komme på arbejde. Andelen af personer, der pendler ud af kommunen er størst i Østjylland, mens man i højere grad bor og arbejder i den samme kommune i den vestlige del af regionen. En af årsagerne til dette er det store arbejdsmarked i Aarhus Kommune, som trækker på arbejdskraft langt ud i oplandet. Der foregår en høj grad af pendling langs motorvej E45, hvilket allerede i dag kan mærkes i myldretrafikken. Alene i Aarhus Kommune krydses kommunegrænsen hver morgen og aften af personer på vej til og fra arbejde. Side 5

6 Demografi DEMOGRAFI BEFOLKNINGENS UDVIKLING De sidste ti år har Region Midtjylland haft den relativt største befolkningsfremgang uden for Region Hovedstaden. Godt nye indbyggere er der kommet til siden 2004, så der nu bor godt personer i Region Midtjylland. Det er først og fremmest en positiv nettoindvandring fra udlandet og i mindre grad et positivt fødselsoverskud, der driver befolkningsfremgangen i Region Midtjylland. Den årlige befolkningsvækst er blevet mindre efter 2008, hvor befolkningsvæksten var på sit højeste. Det skyldes, at fødselsoverskuddet er halveret, og at der siden 2009 har været en mindre negativ nettotilflytning fra de øvrige danske regioner på små personer årligt. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I REGION MIDTJYLLAND EFTER BEVÆGELSESART Befolkningsvækst Nettoindvandrede Fødselsoverskud KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND ANM.: REGIONSFORDELTE DATA ER IKKE TILGÆNGELIGE FØR 2006 Nettotilflyttede Den geografiske fordeling af befolkningsvæksten har været meget forskellig. Fordelt på landsplanområder i Region Midtjylland har der været en stor befolkningsfremgang i Østjylland, en beskeden vækst i de mellemstore bykommuner og en decideret tilbagegang i Vestjylland. Der er sket en øget koncentration af befolkningen i Østjylland siden finanskrisens start i Østjylland har opretholdt en høj befolkningsvækst, hvorimod befolkningsfremgangen i de mellemstore bykommuner stort set er ophørt. Befolkningstilbagegangen i Vestjylland er tiltaget kraftigt. Der er også variationer inden for de enkelte landsplanområder. Eksempelvis i Østjylland, hvor Aarhus Kommune og Horsens Kommune har haft en kraftig befolkningsvækst, mens befolkningen er faldet i Norddjurs Kommune. Side 6

7 Demografi BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I REGION MIDTJYLLAND EFTER BYSTØR- RELSE Over Landdistrikter 5,3% 3,2% 1,8% 0,6% 2,7% KILDE: DANMARKS STATISTIK, SAM-K/LINE OG REGION MIDTJYLLAND Der har i en årrække været en vandring fra land til by, men hvor den relative vækst tidligere var størst i de små og mindre byer, er det i de senere år de største byer, der har oplevet den kraftigste vækst. Årsagen skal formentlig findes i de lavere boligpriser, som gør det muligt for flere at bosætte sig i de største byer i stedet for som tidligere at flytte ud i forstæderne. Tendensen gør sig gældende i Region Midtjylland som helhed men også i alle tre landsplanområder i regionen. I alle landsplanområder er det de største byer i områderne, der har haft den højeste vækst i perioden. Småbyregionerne har haft den største befolkningstilbagegang i både landdistrikter 2 og i byer med mindre end indbyggere. BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningen i Region Midtjylland vil frem mod 2030 vokse med næsten personer. Det er en vækst på 7,2 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 6,2 procent. Befolkningsvæksten kommer primært på baggrund af en kraftig vækst i antallet af indbyggere i Østjylland og en kraftig vækst i antallet af ældre borgere i aldersgruppen 65 år og derover. Befolkningsfremgangen frem mod 2030 foregår hovedsageligt i Østjylland, hvor befolkningen vokser med personer. Alle kommuner i Østjylland oplever stigende befolkning, og befolkningsvæksten vil være særlig kraftig i især Aarhus Kommune og Horsens Kommune. Omvendt fortsætter befolkningen med at falde i Vestjylland, mens der blot vil være en meget svag befolkningsvækst i de mellemstore bykommuner. Befolkningen bliver stadig ældre i regionen, og i alle regionens kommuner vil ældre over 65 år udgøre en større andel af befolkningen end i dag. I Region Midtjylland stiger antallet af ældre med eller 37,9 procent. Omvendt falder antallet af personer i den studieaktive alder (16-24 år) med knap personer. Antallet af personer i alderen år stiger med knap personer, således at der er et mindre fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) på personer. Den største stigning forventes dog i antallet af ældre på 80 år og derover, som forventes at stige med svarende til 84 procent. En af årsagerne til den aldrende befolkning er, at middellevetiden udvikler sig positivt og fortsætter med at stige, hvilket fremgår af figuren på næste side. Region 2 Landdistrikter er byer med mindre end 500 indbyggere og landdistrikter. Side 7

8 Demografi Midtjylland har landets højeste middellevetid, som i dag er 78,7 år for mænd og 82,3 år for kvinder. Der er forholdsvis stor forskel på middellevetiden internt i regionen. Middellevetiden er højest i Odder Kommune med 78,9 år, mens middellevetiden er lavest i Horsens Kommune og Randers Kommune med 76,7 år. MIDDELLEVETIDEN I REGION MIDTJYLLAND FORDELT PÅ KØN (VENSTRE FIGUR) OG KOMMUNER (HØJRE FIGUR) ,9 78, ,4 78,1 78,0 78,0 77,8 77,8 77,7 77,7 77,6 77, Kvinder Mænd 77,2 77,2 77,1 76,9 76,7 76,7 KILDE: DANMARKS STATISTIK ANM: DATA FOR SAMSØ KOMMUNE ER IKKE MEDTAGET, DA DE ER FOR USIKRE IFØLGE DANMARKS STATISTIK Side 8

9 Bosætning BOSÆTNING Hovedparten af alle flytninger i Region Midtjylland sker lokalt midtjyske borgere ændrede bopælsadresse i løbet af 2013, hvoraf 60 procent flyttede til en anden adresse inden for samme kommune. 18 procent flyttede til en anden kommune i Region Midtjylland, mens blot 11 procent flyttede til en anden region i Danmark. HVOR FLYTTEDE DE MIDTJYSKE BORGERE HEN I 2013? Samme kommune En anden kommune i Midtjylland En anden region Udlandet KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND FLYTNINGER INDEN FOR SAMME KOMMUNE Som sagt foregår langt de fleste flytninger inden for den samme kommune, men det er sparsomt med regionale data, der kan belyse de lokale flyttemønstre nærmere. Nationale undersøgelser viser imidlertid, at hver fjerde flytning sker inden for samme by. Og to ud af tre flytninger sker inden for en afstand på under 10 kilometer 3. De flytninger, der foregår inden for samme kommune, bidrager helt sikkert til, at der i øjeblikket sker en form for dobbelt urbanisering. Mange flytter til de store uddannelsesbyer som for eksempel Aarhus, men også inden for kommunerne flytter mange borgere fra landet og ind til byerne og skaber lokale vækstcentre. Nogle kommuner oplever derfor befolkningstilvækst i lokale bycentre, selvom kommunen som sådan får færre indbyggere 4. Egne undersøgelser viser da også, at der generelt er en meget tydelig tendens til, at befolkningen i kommunernes største by udvikler sig mere positivt end i selve kommunen. Det gælder både for kommuner med befolkningsfremgang og for kommuner med befolkningstilbagegang. I de seks kommuner, hvor befolkningen er faldet i perioden 2004 til 2014, er det kun i Struer Kommune, at befolkningen i den største by er faldet relativt mere. I kommunerne Lemvig og Skive er hovedbyernes befolkningsudvikling mindre negativ end i hele kommunen, og i kommunerne Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Samsø er befolkningsudviklingen i kommunens største by endda positiv. 3 KL, 2014: Danmark i forandring 4 KL, 2014: Danmark i forandring Side 9

10 Bosætning FLYTNINGER MELLEM KOMMUNER Lige som det er tilfældet med regionens befolkningsudvikling, så bestemmes kommunernes befolkningsudvikling af fødselsoverskuddet, flyttebalancen overfor resten af landet og vandringsbalancen overfor udlandet. I kommunerne er det dog især flyttebalancen overfor resten af landet, der er afgørende for forskelle i befolkningens udvikling mellem kommunerne. Der er forholdsvis få kommuner i landet, der samlet set har en positiv flyttebalance i perioden 2004 til 2014, og i Region Midtjylland er der kun tale om Horsens Kommune, Randers Kommune og Aarhus Kommune. Alle tre er kommuner, som hører under Østjylland. Udviklingen er resultatet af især to dominerende flyttemønstre: Dels flytter mange unge til Aarhus Kommune i forbindelse med deres uddannelse, og dels flytter mange yngre børnefamilier fra Aarhus Kommune til forstads- og omegnskommunerne. Det er blandt disse to grupper, at flytteaktiviteten er størst, mens flytteaktiviteten er ganske beskeden og uden noget bestemt mønster hos de øvrige aldersgrupper. Aarhus Kommune er den eneste kommune i Region Midtjylland, der har en positiv nettotilflytning blandt unge i alderen år, se kortet nederst til venstre. Omvendt er der to grupper af kommuner, som har en relativ stor nettofraflytning blandt de unge. Det er nabokommunerne til Aarhus og det er de vestjyske kommuner Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Aarhus Kommune er derimod den kommune, der har den relativt kraftigste nettofraflytning blandt personer mellem 25 og 39 år, og kun tre andre midtjyske kom muner har en nettofraflytning i denne aldersgruppe, se kortet nederst til højre. FLYTNINGER MELLEM REGIONER Hvert år flytter godt borgere fra de andre danske regioner til Region Midtjylregioner på lidt under personer land. Samtidig flytter lidt flere midtjyske borgere til de andre danske regioner, og regionen har dermed en beskeden negativ flyttebalance overfor de andre danske årligt. Side 10

11 Bosætning NETTOTILFLYTNING TIL REGION MIDTJYLLAND 2006 TIL 2013 EFTER REGIONER Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Den samlede flyttebalance påvirkes især af en nettofraflytning til Region Hovedsta- og en nettotilflytning fra Region Syddanmark. Der er balance i flytningerne til den og fra Region Nordjylland og Sjælland, hvor flytninger mellem Region Midtjylland og Region Sjælland ligger på et meget lavt niveau. Flytteaktiviteten mellem regioner er hovedsageligt koncentreret omkring den yngre del af befolkningen. Unge i alderen 20 til 29 år tegner sig for 50 procent af alle flytninger ind og ud af regionen, og 75 procent af alle flytninger vedrører personer mellem 15 og 39 år. Unge i alderen 20 til 24 år flytter i stigende grad på tværs af regionsgrænserne, og det er nærliggende at antage, at der for denne aldersgruppe er en meget tæt sammenhæng mellem flyttemønsteret og ønskerne til eller mulighederne for uddannelse. Hvert år er der næsten lige mange unge i alderen 20 til 24 år, som flytter fra Regi- Midtjylland til Region Syddanmark, Nordjylland eller Hovedstaden. Derimod flyt- on ter der betydeligt flere unge til Region Midtjylland fra Region Syddanmark end fra både Region Nordjylland og fra Region Hovedstaden. FLYTNINGER MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG UDVALGTE REGIONER ÅR Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Tilflytning Fraflytning Tilflytning Fraflytning Tilflytning Fraflytning KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 11

12 Bosætning Resultatet er, at der er en nettotilflytning af unge fra Region Syddanmark på personer og en nettofraflytning af tilsvarende størrelse til Region Hovedstaden, mens der stort set er balance overfor Region Nordjylland. De unges nettotilflytning fra Region Syddanmark er forholdsvis konstant, mens der er tendens til, at nettofraflytningen til Region Hovedstaden bliver større år for år. Fortsætter de seneste års udvikling, er der samtidig udsigt til, at der i de kommen- de år bliver en tiltagende nettofraflytning til Region Nordjylland blandt unge i alderen 20 til 24 år. For unge i alderen 25 til 29 år er der stort set balance i flytteregnskabet overfor både Region Nordjylland og Region Syddanmark. Dog er der en mindre nettofraflytning til Region Syddanmark, som ganske givet hænger sammen med, at en rela- tiv stor del af de, der kommer til Region Midtjylland for at studere, vender hjem efter endt uddannelse. Det forholder sig anderledes overfor Region Hovedstaden, hvor der også er en stifor gende nettofraflytning blandt unge i alderen 25 til 29 år. En vigtig årsag er formentlig, at Region Hovedstaden har væsentlig større beskæftigelsesmuligheder personer med en videregående uddannelse. For alle andre aldersgrupper end de 20 til 29 årige er omfanget af flytninger til og fra de andre regioner meget beskeden. FLYTNINGER TIL OG FRA UDLANDET Som tidligere nævnt, er det først og fremmest en positiv nettoindvandring fra ud- landet, der driver befolkningsfremgangen i Region Midtjylland. Såvel indvandringen som udvandringen har været stigende i de senere år, og i 2013 forlod godt personer Region Midtjylland til fordel for en bopæl i udlan- det, mens knap personer flyttede til regionen fra udlandet. Hvert år er der godt danske statsborgere fra Region Midtjylland, som flytter til udlandet, og der er ligeledes godt danske statsborgere, der vender tilbage til Region Midtjylland efter et kortere eller længere ophold i udlandet. Dermed udgør danske statsborgere en tredjedel af al indvandring til regionen og halvdelen af al udvandring fra regionen. TOP 10 OVER INDVANDRING (VENSTRE FIGUR) OG UDVANDRING (HØJRE FIGUR) EFTER STATSBORGERSKAB. 2013, EKSKLUSIV DANSKE STATSBORGERE Rumænien Polen Polen Tyskland Tyskland Rumænien Litauen Norge Syrien Litauen Ukraine Frankrig Spanien Ukraine Norge Spanien Frankrig Island Bulgarien Indien 204 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 12

13 Bosætning 70 procent af alle udlændinge, som kommer til Region Midtjylland er europæiske statsborgere. Der kommer især mange indvandrere fra Rumænien og Polen, men derudover er indvandringen jævnt fordelt på lande fra det tidligere Øst- og Vesteuropa. Den polske indvandring toppede samtidig med højkonjunkturen i 2008, hvor polakker bosatte sig i Region Midtjylland. Siden har den polske indvandring ligget stabilt på cirka personer. Omvendt er indvandringen fra Rumænien steget kraftigt fra 350 personer i 2007 til personer i En meget stor del af flytningerne til og fra udlandet falder i første og tredje kvartal og vedrører unge i den studieaktive alder, hvorfor hovedparten af flytningerne utvivlsomt er forbundet med studerende, der ønsker at tage et eller flere semestre udenfor sit eget lands grænser. Det formodes dog, at dette hovedsageligt gælder for indvandrere fra det tidligere Vesteuropa, mens mange indvandrere fra det tidligere Østeuropa også tager til Midtjylland for at arbejde. Nedenstående figur bekræfter dette eksemplificeret ved indvandring fra Frankrig og Polen. Franskmænd kommer stort set kun i det første og andet kvartal, og kun mens de er i den studieaktive alder. Omvendt kommer polakkerne hele året rundt, og de kommer også i vid udstrækning, efter at de er fyldt 30 år. INDVANDRING 2013 FRA POLEN OG FRANKRIG EFTER ALDER (VENSTRE FIGUR) OG KVARTAL (HØJRE FIGUR) 80% 100% Frankrig 11% 70% 90% 24% 60% Polen 80% 70% 50% 60% 55% 29% 4. kvt. 40% 50% 3. kvt. 30% 40% 2. kvt. 23% 4% 30% 1. kvt. 20% 20% 30% 10% 10% 24% 0% 0% Frankrig Polen KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 13

14 Mobilitet MOBILITET PENDLINGSAFSTAND Øget villighed til pendling og forbedrede pendlingsmuligheder bidrager til et mere fleksibelt arbejdsmarked. Pendlingen er generelt stigende. Der er en større andel af de beskæftigede, som pendler og pendlingsafstanden bliver længere. I Midtjylland er den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdsplads steget fra 17,6 kilometer i 2006 til 21,3 kilometer i Selvom pendlingsafstanden bliver længere, ligger den gennemsnitlige pendlingstid meget konstant lige under en time pr. arbejdsdag. Nyere danske studier viser således, at danskerne i gennemsnit pendler 53 minutter pr. arbejdsdag, og at pendlingstiden stort set har været uændret de seneste 100 år. Selvom beskæftigelsen er faldet siden 2006, så er antallet af personer, der pendler længere end 20 kilometer til arbejdspladsen steget, mens antallet af personer, der pendler mindre end 20 kilometer til arbejdspladsen er faldet. I dag er der mere end personer i Region Midtjylland, som har mere end 50 kilometer til sin arbejdsplads. GENNEMSNITLIG PENDLINGSAFSTAND FRA BOPÆL TIL ARBEJDSPLADS FOR BE- SKÆFTIGEDE BORGERE I REGION MIDTJYLLAND Ingen pendling Indtil 5 km 5 10 km km km km km Over 50 km KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND PENDLING TIL OG FRA DE ØVRIGE REGIONER Region Midtjylland udgør et integreret arbejdsmarked, hvor 95 procent af de beskæftigede bor og arbejder i Region Midtjylland. Pendlingen til og fra de øvrige regioner er derfor relativt beskedent, selvom den er steget med 25 procent over de seneste 10 år. Som det fremgår af kortet på næste side, pendler personer ud af regionen for at komme på arbejde, mens personer pendler ind fra de andre regioner. Side 14

15 Mobilitet PENDLINGSSTRØMME I REGION MIDTJYLLAND, 2013 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Halvdelen af al pendling ud og ind af regionen går til og fra Region Syddanmark, hvor især Vejle Kommune trækker mange pendlere til fra Hedensted Kommune og Horsens Kommune og til dels Aarhus Kommune qua sin størrelse. Pendlingen til Region Hovedstaden er steget med 60 procent de seneste 10 år, og i dag er der stort set lige så mange midtjyske borgere, der er arbejder i Region Hovedstaden som i Region Nordjylland. Det er dog usikkert, i hvor høj grad pendlingen til Region Hovedstaden er en daglig foreteelse. PENDLING MELLEM KOMMUNER Hver dag pendler borgere i Region Midtjylland til en anden kommune i Region Midtjylland for at komme på arbejde. Når der ses bort fra Samsø Kommune og Aarhus Kommune, er der en forholdsvis tydelig tendens til, at andelen af personer, der pendler ud af kommunen er størst i Østjylland og kommunerne langs motorvej E45, mens man i højere grad bor og arbejder i den samme kommune i den vestlige del af regionen. Figuren på næste side understreger samtidig, at pendlingen ud af Region Midtjylland er meget beskeden i de fleste kommuner. Hedensted skiller sig dog i særlig grad ud i denne sammenhæng, jævnfør den store andel, der pendler til Region Syddanmark. Side 15

16 Mobilitet ARBEJDSSTED FOR BORGERE I REGION MIDTJYLLANDS KOMMUNER, 2013 Favrskov Skanderborg Odder Syddjurs Hedensted Struer Ikast Brande Silkeborg Horsens Randers Norddjurs Holstebro Herning Viborg Skive Lemvig Ringkøbing Skjern Århus Samsø Egen kommune Øvrige Midtjylland Kommuner udenfor Midtjylland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KILDE: DANMARKS STATISTIK, SAM-K/LINE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus Kommune er et vækstcenter, der trækker på arbejdskraft langt ud i oplandet. De umiddelbare nabokommuner er naturligvis særligt afhængige af det aarhusianske arbejdsmarked og har alle en høj nettoudpendling. Pendlingen langs motorvej E45 er støt stigende, hvilket kan mærkes i myldretrafikken. Alene i Aarhus Kommune krydses kommunegrænsen hver morgen og aften af personer, der skal ind til Aarhus Kommune og arbejde og af personer, der skal på arbejde uden for Aarhus Kommune. GRADEN AF UD- OG INDPENDLING I REGION MIDTJYLLAND, 2013 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Anm.: Er beregnet som antallet af job i kommunen i forhold til antallet af beskæftigede i kommunen. Høj nettoudpendling er defineret som 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspladser i kommunen. Mindre udpendling er defineret som mellem 0 og 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspladser i kommunen. Og omvendt for nettoindpendlingen. Side 16

17 Mobilitet UDDANNELSE Nedenstående figurer viser ungdomsuddannelsernes placering i Region Midtjylland, og hvor lang rejsetid, der er til de forskellige ungdomsuddannelser. Første figur viser, at det er meget få steder i Region Midtjylland, at eleverne har mere end 75 minutters rejsetid. Stx (det almene gymnasium) er den ungdomsuddannelse, der er bredest repræsenteret i regionen. Transporttiden til et Hf (højere forberedelseseksamen) er lidt længere i vise dele af regionen. Side 17

18 Mobilitet Nedenstående figur viser transporttiden til HHX (handelsgymnasium) Der er lidt flere områder i regionen, der har en transporttid på mere end 75 minutter til nærmeste HTX (teknisk gymnasium). Nedenstående figur viser transporttiden til EUD (Erhvervsuddannelse) Side 18

19 Mobilitet Infrastruktur I 2007 blev Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen enige om fem prioriterede infrastrukturprojekter i Region Midtjylland. Projekterne var: En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler Letbane i Aarhus-området Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers Opgradering af rute 26 til højklasset vej / motorvej mellem Aarhus og Viborg Disse prioriteringer blev i januar revideret i 2013, da der blev udarbejdet et fælles indspil til forhandlingerne om de strategiske analyser og trafikforhandlinger Prioriteringerne fra 2007 blev fastholdt, men blev yderligere konkretiseret og suppleret med: Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34 Opgradering af regionalbanerne Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus Ny midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvej Projekterne er markeret på nedenstående kort. Side 19

20 Mobilitet Kollektiv trafik Ændringer i demografi og bosætning har betydning for efterspørgslen efter kollektiv trafik. Udviklingen går i retning af færre kunder i den kollektive trafik i yderområder og flere kunder i og omkring de større byer. Nedenstående figur viser den forventede passagerudvikling i perioden på grund af den demografiske udvikling, initiativer på statens baner, en ny letbane i Aarhus, og nedsættelse af billetpriser uden for myldretiden. Side 20

21 Mobilitet Side 21

22 Mobilitet Side 22

23 Mobilitet Side 23

24 Regional Udvikling

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer A N A L Y S E Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer Danske Regioners nye analyse viser, at de beskæftigede danskere i stigende grad er villige

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Halsnæs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Halsnæs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Struer Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Struer Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

ANALYSEGRUNDLAG DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

ANALYSEGRUNDLAG DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN ANALYSEGRUNDLAG DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN en vision for regional udvikling Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland Maj 2007 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum ANALYSEGRUNDLAG

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere