Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger"

Transkript

1 Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010

2 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010 Dokumentnr 1 Version c Udgivelsesdato 17 juni 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt shp, pos bekt shp

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Boligforeningernes aktuelle rolle 3 21 Udvikling i befolkning og samfund betyder nye boligbehov 3 22 Almene boliger kan sikre den forsatte byudvikling 6 3 Samfundsøkonomiske effekter af boligbyggeriet 8 31 Byggebranchen i krise 8 32 Investeringernes samfundsøkonomiske effekter 9 33 Konklusion 13 Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

4 2 1 Indledning Den almene boligsektor udgør en stor del af boligmarkedet i Danmark og i en periode, hvor byggesektoren på grund af økonomisk krise har måttet reducere sit aktivitetsniveau, udgør den nybygnings- og renoveringsaktivitet, som genereres af den almene boligsektor en vigtig del af omsætningen i denne branche Det betyder desuden, at boligselskaberne ofte vil være en af de aktører, som spiller en aktiv rolle i byudviklingen, sådan at der fortsat sker en udvikling af boliger i nye byområder, også i en tid hvor de private investorer i en periode ikke er aktive på markedet Det kommunale grundkapitaltilskud Opførelse af almene boliger støttes af kommunerne med en grundkapital, svarende til 14 % af anskaffelsessummen Resten finansieres via beboerindskud og realkreditlån, hvor staten støtter ydelserne De seneste par år har det kommunale grundkapitaltilskud været nedsat til 7 % af anskaffelsessummen, men procentsatsen forventes øget til 14 % igen fra 2011 Foreløbig indtil udgangen af 2010 får kommunerne således en "rabat" på grundkapitaltilskuddet Himmerland Andelsboligforening har bedt COWI om at belyse de samfundsøkonomiske effekter af opførelsen af almene boliger, dvs hvilken betydning den byggeaktivitet, som opførelsen af almennyttige boliger har, i forhold til den investering, som kommunen har i kraft af grundkapitaltilskuddet I dette notat er den samfundsøkonomiske betydning belyst ved gennemgang af tre temaer: Den almene boligsektors generelle betydning for byudviklingen aktuelt og i de kommende år En analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved at iværksætte aktiviteter i byggeriet, eksemplificeret ved et konkret projekt Belysning af øvrige samfundsøkonomiske gevinster ved opførelse af almene boliger, i form af arbejdspladser, indtægter fra grundsalg, skatteprovenu mv Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

5 3 2 Boligforeningernes aktuelle rolle I Aalborg kommune var der i almene boliger, svarende til ca 24 % af det samlede antal boliger i kommunen 1 Med ca 5300 boliger er Himmerland Andelsboligforening langt det største boligselskab i Aalborg Kommune og et selskab, der løbende opfører nye almene boliger og renoverer boligerne, for at kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger til forskellige målgrupper Hvis boligforeningerne også i fremtiden skal kunne tilbyde boliger, som er attraktive og som dermed også fortsat kan udlejes, er det nødvendigt at foreningen aktivt medvirker til at udvikle bymiljøet og de tilbud, som de forskellige dele af byen kan tilbyde beboerne Himmerland Andelsboligforening indgår derfor også i udviklingsprojekter, som har et bredere formål end boliger Eksempelvis er man en aktiv part i udviklingen af et sundhedshus i Aalborg Øst, det vil sige et hus, som både skal være rammen for praktiserende læger i området og rumme en række andre sundhedsog behandlingstilbud 21 Udvikling i befolkning og samfund betyder nye boligbehov Der sker en løbende udvikling i behovet for boliger, som følge af udviklingen i befolkningen Ændringer i alderssammensætning og nye bosætningsmønstre betyder ændringer målgrupperne for almene boliger mv Boligselskaberne forventes at afspejle den udvikling og skal derfor kunne tilbyde boliger, som både i beliggenhed og boligform er attraktive i fremtiden Renoveringsprojekter reducerer antallet af boliger Imødekommelsen af de nye behov til boligerne sker både ved renovering og nybyggeri Ved renovering bliver mindre og utidssvarende boliger ofte lagt sammen til større boliger, som lever op til nutidige krav Den løbende fornyelse og renoveringsindsats betyder derfor at det samlede udbud af boliger reduceres, medmindre der sker en fornyelse af bestanden af boliger 1 Danmarks Statistik, Boligopgørelsen (BOL 33) Andelen af almene boliger i Aalborg Kommune har de seneste 10 år ligget relativt stabilt på % af det totale antal boliger Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

6 4 Der er derfor et behov for konstant udvikle boliger til den almene boligsektor, både for at imødekomme udviklingen i behovet for boliger og for at erstatte de boliger, som nedlægges i forbindelse med renoveringsprojekter 211 Beliggenhed er også en vigtig faktor for almene boliger Det har de senere år vist sig, at almene boliger i nogle tilfælde kan være vanskelige at leje ud, enten fordi boligerne har en geografisk uattraktiv placering, ligger i et miljø, som fungerer dårligt, eller har en størrelse eller standard som ikke lever op til nutidige krav Eksempler på dette er almene ungdomsboliger, som ikke ligger attraktivt i forhold til bymidten eller uddannelsesinstitutioner Andre eksempler er boliger, som ligger i små oplandsbyer, der har svært ved at tiltrække nye beboere eller boliger i socialt belastede områder Omvendt viser det sig, at der er afdelinger hos boligforeningerne, som er særdeles populære og hvor man har en meget lav fraflytningsrate En gennemgang af talmateriale fra Himmerland Andelsboligforening illustrerer disse forskelle mellem boliger af forskellige type og med forskellige beliggenhed Ungdomsboliger i bymidten og ved AAU er populære Tydeligst er det på området for ungdomsboliger, hvor almene ungdomsboliger i oplandsbyerne oplever en fraflytningsprocent på gennemsnitlig 72,5 % og i nogle afdelinger over 100 % Det vil sige at ungdomsboligerne i en afdeling gennemsnitligt fraflyttes mere end én gang i løbet af et år Almene ungdomsboliger med stor fraflytning er især beliggende i Svenstrup, Vodskov, Nørresundby og Aalborg Øst Der er desuden afdelinger i andre dele af byen, hvor boligernes størrelse, standard mv betyder en stor fraflytning Det karakteriserer til gengæld de boliger med meget lav fraflytningsprocent, at de alle er beliggende enten nær Universitetet eller centralt i Aalborg Brugen af de nuværende almene ungdomsboliger er derfor et eksempel på, at der er behov for løbende at udvikle nye boliger og tænker beliggenheden godt sammen med resten af byen Studerende er en attraktiv befolkningsgruppe Gode boliger som tiltrækningskraft for studerende I de store byer i Danmark er der stort fokus på unge som befolkningsgruppe og byerne vil gerne præsentere sig som attraktive steder for bosætning, især i forbindelse med studier på videregående uddannelsesinstitutioner Studerende er en attraktiv befolkningsgruppe for en storby af flere årsager: De tilfører byen liv og skaber kulturelle aktiviteter De er en potentiel attraktiv befolkningsgruppe, hvis de bosætter sig i byen efter endt uddannelse (hvilket mange gør) De efterspørger kun sociale ydelser i begrænset omfang Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

7 5 De sikrer grundlaget for byens uddannelsesinstitutioner, hvilket er vigtigt for den lokale og regionale erhvervsudvikling Målt på antal studerende ligger Aalborg nogenlunde på niveau med Odense kommune, men langt efter byer som Århus og Købehavn Aalborgs beliggenhed betyder, at unge som ikke i forvejen er bosat i Nordjylland vil være tilbøjelige til at vælge Aalborg fra, hvis man kan finde uddannelsesmuligheder tættere på Gode boliger som differentieringsmulighed Aalborgs mulighed for at tiltrække studerende vil derfor skulle basere sig på at tilbyde attraktive vilkår for de studerende, eksempelvis ved i højere grad at kunne tilbyde gode og velbeliggende boliger til studerende Som det fremgår af tabel 2-1, er der i Aalborg ca 6,5 studerende pr ungdoms- og kollegiebolig, mens der i den nærmeste alternative store studieby, nemlig Århus, kun er 5,2 studerende pr bolig I København og Odense er der til gengæld mere kamp om boligerne til unge mennesker Ved siden af ungdoms- og kollegieboliger er der naturligvis et stort privat boligmarked, som studerende benytter sig af Desuden har det betydning, at studerende i især Storkøbenhavn har en høj gennemsnitsalder, hvilket betyder at man ofte får et andet boligbehov Tabel 2-1: Sammenhængen mellem antal studerende og antal almene ungdomsboliger/kollegier, København/Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg By Antal almene ungdomsboliger 2 Antal kollegieboliger Boliger i alt Antal stude- 3 rende 4 Antal studerende pr bolig København/Frederiksberg ,7 Odense ,7 Århus ,2 Aalborg ,5 Skal Aalborg stå sig i konkurrencen med især Århus som studieby, er der behov for at øge antallet af boliger til studerende og især udbygge antallet af boliger med en høj kvalitet, for på den måde at styrke Aalborgs ry som en attraktiv studieby 2 Almene ungdomsboliger, ejet af boligselskaber under Boligselskabernes Landsforening, men fratrukket kollegieboliger 3 Danmarks Statistik, antal kollegieboliger 4 Antal studerende opgjort som elever og studerende på ungdomsuddannelser og alle videregående uddannelser, Danmarks Statistik Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

8 6 Attraktivt beliggende familieboliger efterspørges Efterspørgsel efter nye, centralt beliggende familieboliger Ser man på familieboliger, så er der også her klare mønstre i de enkelte boligers popularitet De afdelinger med flest fraflytninger har alle beliggenhed enten syd for Aalborg (Svenstrup) eller i Aalborg Øst Dertil kommer enkelte afdelinger, som på grund af mange små lejligheder, af naturlige årsager har en større beboeromsætning I otte afdelinger i de nævnte områder har Himmerland Andelsboligforening en fraflytningsprocent på over 25% I den modsatte ende ligger en del afdelinger med fraflytningsprocenter omkring 10 eller derunder Det er fælles for de fleste af disse afdelinger, at de er relativt nye og ofte beliggende centralt (ved Havnefronten eller ved Egholm Færge, ved Limfjorden) Når man ser på beboeromsætningen i et almennyttigt boligselskab, er det vigtigt at understrege, at almene boliger altid vil have en beboeromsætning, som er højere end det øvrige boligmarked, fordi selskaberne løfter en social opgave, ved at have boliger til rådighed for borgere, som med kort varsel har brug for en bolig Udlejningsproblemer i nogle af boligforeningernes afdelinger er derfor ikke i sig selv et udtryk for manglende behov for udlejningsboliger Tværtimod er der fortsat behov for at udvikle gode og attraktive boliger med god beliggenhed 22 Almene boliger kan sikre den forsatte byudvikling Den aktuelle lavkonjunktur har betydet en stor reduktion i byggeaktiviteten Det betyder dels et stort fald i beskæftigelsen i byggebranchen og dels at udviklingen af nye byområder går i stå Det har blandt andet stor betydning, at det private boligmarked næsten er gået helt i stå og at aktiviteten inden for erhvervsbyggeri er mere end halveret siden 2006 Det private byggeri kan pt ikke trække udviklingen 221 Udviklingen af nye byområder Den almene boligsektor kan medvirke til at fastholde udviklingen af nye områder i byen, ved at være den første bygherre i et nyt byudviklingsprojekt eller ved at gå ind i områder, hvor andre aktører trækker sig ud I Aalborg iværksætter man i disse år udvikling af mange nye byomdannelsesområder, blandt andet havnefronten, Eternitten, godsbanearealet med flere Med den nuværende konjunktursituation og den, som ventes de kommende år 5, vil det være vanskeligt at iværksætte eller fortsætte udviklingen af disse områder, hvis private investorer skal trække udviklingen Hvis boligselskaber får mulighed for at igangsætte byggeri i disse områder, kan investering i almene boliger bruges aktivt til at kickstarte udviklingen af nye områder Netop i disse år er der behov for, at andre aktører end de private developere er initiativtagere og kan være kan være garant for, at udvikling af nye bydele går i gang De almene boliger kan samtidig være med til at sikre, at der 5 Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse, februar Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

9 7 kommer større variation og mere liv i de byudviklingsområder, som alternativt primært vil bestå af erhvervsbyggeri 222 Fornyelse i bymidten Der opstår løbende behov for at bygge nye, mindre projekter i den centrale del af byen, dels ved at udfylde huller i gaderummet, som gennem længere tid har stået åbne, dels ved at forny gammelt byggeri Ved at bygge almene boliger som udfyldningsbyggeri kan man sikre at der fortsat udvikles gode og attraktive boliger centralt i byen og at byens gaderum udvikler sig positivt Opførelse af boliger forhindrer samtidig ikke, at der i gadeplan kan drives detailhandel og lignende Himmerlands Andelsboligforening har desuden erfaring for, at netop foreningens mindre og centralt beliggende afdelinger er særdeles attraktive De afdelinger har generelt en meget lav fraflytningsprocent og efterspørgslen er høj Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

10 8 3 Samfundsøkonomiske effekter af boligbyggeriet I dette kapitel analyseres økonomiske konsekvenser af den byggeaktivitet, som anlæggelsen af nye almene boliger betyder Baggrunden for at gennemføre analysen er, at byggeaktiviteter har en række afledte økonomiske effekter, i kraft af omsætning i andre brancher, øvrige beskæftigelseseffekter, skatteprovenu mv 31 Byggebranchen i krise Vurderingen af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af at investere i nybyggeri er meget aktuelt i disse år, idet byggebranchen taber mange arbejdspladser På landsplan tabte byggebranchen i arbejdspladser og i 2010 ventes det at man taber yderligere arbejdspladser I 2011 ventes et yderligere en lille nedgang i beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet 6 Byggebranchen har tabt mange jobs Tabet af job i bygge- og anlægsbranchen skyldes især nedgang i boligbyggeriet Fra byggeaktiviteten toppede i 2005 og frem til udgangen af 2011, ventes en samlet nedgang i boligbyggeriet på 70% og Dansk Byggeri forventer ikke at aktivitetsniveauet vil stige i 2011 Branchen vil dermed over fire år have tabt arbejdspladser På landsplan ventes branchen at beskæftige personer i 2011, hvilket er det laveste i 26 år Det er gået hårdt ud over Nordjylland I Nordjylland slå udviklingen voldsomt igennem, idet ledigheden i de fagområder, som er knyttet til byggeriet har oplevet en kraftig stigning Ifølge Beskæftigelsesregion Nordjylland, findes den højeste ledighed i Nordjylland således netop i arbejdsløshedskasserne Træ-Industri-Byg (19,6 %), 3F (16,3 %) og Byggefagenes A-kasse (15,8 %) 7 Ud over tabet af arbejdspladser, som følge af nedgangen i byggeriet, betyder udviklingen også, at mange unge mister muligheden for en uddannelse inden for byggeriet Det ses blandt andet på andelen af elever, som må gennemføre deres uddannelse inden for bygge- og anlæg i en skolepraktikordning i stedet for at få en læreplads 6 Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse februar Beskæftigelsesregion Nordjylland Ledighedstal for marts Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

11 9 Antallet af praktikpladssøgende på bygge- og anlægsområdet er i marts 2010 på landsplan på 2192 søgende, hvilket er en stigning på 60 % på et år 32 Investeringernes samfundsøkonomiske effekter På baggrund af 2010 tal fra Himmerland Andelsboligforening for selskabets aktuelle og planlagte investeringsaktiviteter har COWI foretaget en beregning af investeringernes samfundsøkonomiske effekter De samfundsøkonomiske effekter af selskabets investeringsaktiviteter er enkeltvist og samlet beregnet med hensyn til samlet indkomstskabelse, beskæftigelseseffekter, skatteprovenu, salgsprovenu for kommunalt grundsalg i Aalborg Kommune Tabel 3-1 viser hvilke investeringsaktiviteter, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger Tabel 3-1 Investeringsaktiviteter Kr/ byggesag Niels Bohrsvej Odinsgade Langangervej Eternitten (2) Eternitten (3) Havnefronten Samlet Samlet anskaffelsespris Grundkøb Tilslutningsafgift Afgifter i øvrigt (1) Anlægssum inklmoms Moms Primær investering Grundkapital 7 % (2010) Grundkapital 14 % (2011) (1) Tinglysning, kurtage, stiftelsesprovision, gebyr kommune/stat, bidrag byggeskadefond i alt 3,5% (2) Familieboliger (3) Ungdomsboliger Fra den samlede anskaffelsespris er for hvert projekt og for den samlede aktivitet fratrukket udgifter til grundkøb og afgifter for at nå frem til den primære investering, der udgør den del af den samlede investeringsudgift, der skaber ny indkomst og beskæftigelse i lokalsamfundet Af den samlede anskaffelsespris på 934 mio udgør grundkøb og afgifter 342 mio kr mens den samlede primære investering udgør 592 mio kr Kommunalt grundkapitaltilskud I tabellen er yderligere vist det indskud af grundkapital, som Aalborg Kommune i henhold til reglerne for henholdsvis 2010 og 2011 binder sig til, hvis investeringerne vedtages Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

12 10 Foretages indskuddet i 2010 vil der, såfremt alle projekter vedtages, være tale et samlet indskud på godt 65 mio kr Det tilsvarende tal for 2011 er på knap 131 miokr I figur 3-2 er den samlede indkomstskabelse i lokalsamfundet skabt af den primære investering vist for hvert af projekterne samt for den samlede aktivitet Figur 3-2 Primær investering og samlet indkomst Mio kr Primær investering Samlet indkomst Niels Bohrs Vej Odinsgade (seminariebyen) Langangervej Eternitten (familieboliger) Eternitten (ungdomsboliger) Havnefronten Samlet aktivitet Tallene for den samlede indkomstskabelse er beregnet ved hjælp af en klassisk nationaløkonomisk multiplikatormodel, udarbejdet med særligt henblik på bygge- og anlægssektoren Byggeaktiviteter giver høj beskæftigelseseffekt Beregnet efter denne metode skaber 1 investeret krone i de 6 projekter 1,39 kr i samlet indkomst svarende til, at den primære investering på 592 mio kr i alt skaber en indkomst på 821 mio kr Den forholdsvist høje indkomsteffekt skyldes, at boligbyggeri har en importkvote på omkring 20 %, hvilket er under det halve af importkvoten for samfundsøkonomien som helhed Jobeffekten af den samlede indkomstskabelse målt i antal fuldtidsjob og fordelt på hovedbrancher er vist i tabel 3-3 Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

13 11 Tabel 3-3 Afledt beskæftigelse i antal fuldtidsjob Antal fuldtidsjob Niels Bohrs Vej Odinsgade Langangervej Eternitten Eternitten Havnefronten Samlet aktivitet Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester I alt Som det fremgår af tabellen, skaber den samlede indkomst for samtlige projekter i alt 1130 fuldtidsjob - heraf 802 i bygge- og anlægsbranchen efterfulgt af 158 fuldtidsjob i industrien og 68 i hver af sektorerne finansiering og forretningsservice (feks rådgivere og arkitekter) og handel og hotel Byggeaktiviteten og den derigennem skabte samlede indkomst genererer desuden et skatteprovenu for Aalborg Kommune, jf figur 3-4 Det skal understreges, at de nedenfor anførte tal for skatteindtægterne er resultatet af en effektberegning, der viser størrelsen af det kommunale skatteprovenu, som den ekstra byggeaktivitet via indkomstdannelsen er i stand til at skabe Der er således ikke korrigeret for andre forhold i den kommunale økonomi, herunder den mellemkommunale udligning og statslige tilskudsordninger, der kan påvirke nettoprovenuet i opadgående eller nedadgående retning Salg af jord til de af projekterne, der opføres på arealer i dag tilhørende Aalborg Kommune, genererer samtidig et grundsalgsprovenu, hvilket også fremgår af figur 3-4 Da langt den overvejende del af den samlede indkomstskabelse og dermed det af byggeaktiviteten skabte skatteprovenu opnås i det første år efter, at investeringen er foretaget, giver det mening at foretage en sammenligning af summen af kommunalt skatteprovenu fra byggeaktivitet og grundsalg med indskuddet af grundkapital I figur 3-4 er det samlede kommunale provenu fordelt på provenu fra byggeaktiviteten og provenu fra grundsalg sammenholdt med det kommunale indskud af grundkapital på 7 % af anskaffelsesprisen efter gældende regler i Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

14 12 Figur 3-4 Kommunalt provenu og indskud af grundkapital Mio kr 126 Provenu fra byggeaktivitet Provenu fra grundsalg 105 Samlet kommunalt provenu 100 Kaptitalindskud 7% Niels Bohrs Vej Odinsgade (seminariebyen) Langangervej Eternitten Eternitten (familieboliger) (ungdomsboliger) Havnefronten Samlet aktivitet Skatteprovenuet overstiger grundkapitaltilskuddet i 2010 Det fremgår af tabellen, at det kommunale skatteprovenu, der direkte og indirekte via indkomstdannelsen skabes af byggeaktiviteten for samtlige projekter overstiger det kommunale indskud af grundkapital efter 7% reglen For den samlede aktivitet udgør skatteprovenuet 126 mio kr mod 65 mio kr i indskud af grundkapital Lægger man provenu fra grundsalg til merprovenuet fra byggeaktiviteten, medfører dette et betydeligt provenumæssigt overskud for Aalborg Kommune i forhold til indskuddet af grundkapital Det samlede provenu udgør således 231 mio kr sammenlignet med indskuddet af grundkapital på 65 mio kr efter 2010 reglerne Fra 2011 forhøjes det kommunale indskud af grundkapital til almennyttige boliger fra 7 % til 14 % af anskaffelsesprisen Figur 3-5 sammenligner det kommunale skatteprovenu med indskud af grundkapital efter disse regler Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

15 13 Figur 3-5 Kommunalt provenu og indskud af grundkapital Mio kr Provenu fra byggeaktivitet Provenu fra grundsalg 74 Samlet kommunalt provenu Kaptitalindskud 14% Konklusion Som det fremgår af tabellen vokser det kommunale indskud af grundkapital i 2011 fra 65 til 131 mio kr Dette tal skal holdes op imod et samlet kommunalt provenu fra skatter og grundsalg på uændret 231 mio kr Sammenlignes provenuet fra skatteindtægter skabt af byggeaktiviteten alene, er resultatet, at de ekstra skatteindtægter er i stand til at finansiere mellem 100 % og 87 % af den kommunale udgift til indskud af grundkapital i de enkelte projekter For den samlede aktivitet er de ekstra skatteindtægter efter 2011 reglerne istand til at finansiere 96 % af den samlede kommunale udgift til grundkapital, nemlig 126 mio kr ud af 131 mio kr Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø

Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø Konklusion Sønderborg er en bedre studieby end Aabenraa. Sammenlignet på fem parametre af betydning for studiemiljøet bymæssighed,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik marts 2015 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger 14 De

Læs mere

Faktaark - værdikæder for halm

Faktaark - værdikæder for halm Det Nationale Bioøkonomipanel Faktaark - værdikæder for halm Tilgængelige halm- og træressourcer og deres nuværende anvendelse Der blev i Danmark fremstillet knapt 6 mio. tons halm i 2010 og godt 6,5 mio.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere