Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger"

Transkript

1 Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010

2 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010 Dokumentnr 1 Version c Udgivelsesdato 17 juni 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt shp, pos bekt shp

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Boligforeningernes aktuelle rolle 3 21 Udvikling i befolkning og samfund betyder nye boligbehov 3 22 Almene boliger kan sikre den forsatte byudvikling 6 3 Samfundsøkonomiske effekter af boligbyggeriet 8 31 Byggebranchen i krise 8 32 Investeringernes samfundsøkonomiske effekter 9 33 Konklusion 13 Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

4 2 1 Indledning Den almene boligsektor udgør en stor del af boligmarkedet i Danmark og i en periode, hvor byggesektoren på grund af økonomisk krise har måttet reducere sit aktivitetsniveau, udgør den nybygnings- og renoveringsaktivitet, som genereres af den almene boligsektor en vigtig del af omsætningen i denne branche Det betyder desuden, at boligselskaberne ofte vil være en af de aktører, som spiller en aktiv rolle i byudviklingen, sådan at der fortsat sker en udvikling af boliger i nye byområder, også i en tid hvor de private investorer i en periode ikke er aktive på markedet Det kommunale grundkapitaltilskud Opførelse af almene boliger støttes af kommunerne med en grundkapital, svarende til 14 % af anskaffelsessummen Resten finansieres via beboerindskud og realkreditlån, hvor staten støtter ydelserne De seneste par år har det kommunale grundkapitaltilskud været nedsat til 7 % af anskaffelsessummen, men procentsatsen forventes øget til 14 % igen fra 2011 Foreløbig indtil udgangen af 2010 får kommunerne således en "rabat" på grundkapitaltilskuddet Himmerland Andelsboligforening har bedt COWI om at belyse de samfundsøkonomiske effekter af opførelsen af almene boliger, dvs hvilken betydning den byggeaktivitet, som opførelsen af almennyttige boliger har, i forhold til den investering, som kommunen har i kraft af grundkapitaltilskuddet I dette notat er den samfundsøkonomiske betydning belyst ved gennemgang af tre temaer: Den almene boligsektors generelle betydning for byudviklingen aktuelt og i de kommende år En analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved at iværksætte aktiviteter i byggeriet, eksemplificeret ved et konkret projekt Belysning af øvrige samfundsøkonomiske gevinster ved opførelse af almene boliger, i form af arbejdspladser, indtægter fra grundsalg, skatteprovenu mv Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

5 3 2 Boligforeningernes aktuelle rolle I Aalborg kommune var der i almene boliger, svarende til ca 24 % af det samlede antal boliger i kommunen 1 Med ca 5300 boliger er Himmerland Andelsboligforening langt det største boligselskab i Aalborg Kommune og et selskab, der løbende opfører nye almene boliger og renoverer boligerne, for at kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger til forskellige målgrupper Hvis boligforeningerne også i fremtiden skal kunne tilbyde boliger, som er attraktive og som dermed også fortsat kan udlejes, er det nødvendigt at foreningen aktivt medvirker til at udvikle bymiljøet og de tilbud, som de forskellige dele af byen kan tilbyde beboerne Himmerland Andelsboligforening indgår derfor også i udviklingsprojekter, som har et bredere formål end boliger Eksempelvis er man en aktiv part i udviklingen af et sundhedshus i Aalborg Øst, det vil sige et hus, som både skal være rammen for praktiserende læger i området og rumme en række andre sundhedsog behandlingstilbud 21 Udvikling i befolkning og samfund betyder nye boligbehov Der sker en løbende udvikling i behovet for boliger, som følge af udviklingen i befolkningen Ændringer i alderssammensætning og nye bosætningsmønstre betyder ændringer målgrupperne for almene boliger mv Boligselskaberne forventes at afspejle den udvikling og skal derfor kunne tilbyde boliger, som både i beliggenhed og boligform er attraktive i fremtiden Renoveringsprojekter reducerer antallet af boliger Imødekommelsen af de nye behov til boligerne sker både ved renovering og nybyggeri Ved renovering bliver mindre og utidssvarende boliger ofte lagt sammen til større boliger, som lever op til nutidige krav Den løbende fornyelse og renoveringsindsats betyder derfor at det samlede udbud af boliger reduceres, medmindre der sker en fornyelse af bestanden af boliger 1 Danmarks Statistik, Boligopgørelsen (BOL 33) Andelen af almene boliger i Aalborg Kommune har de seneste 10 år ligget relativt stabilt på % af det totale antal boliger Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

6 4 Der er derfor et behov for konstant udvikle boliger til den almene boligsektor, både for at imødekomme udviklingen i behovet for boliger og for at erstatte de boliger, som nedlægges i forbindelse med renoveringsprojekter 211 Beliggenhed er også en vigtig faktor for almene boliger Det har de senere år vist sig, at almene boliger i nogle tilfælde kan være vanskelige at leje ud, enten fordi boligerne har en geografisk uattraktiv placering, ligger i et miljø, som fungerer dårligt, eller har en størrelse eller standard som ikke lever op til nutidige krav Eksempler på dette er almene ungdomsboliger, som ikke ligger attraktivt i forhold til bymidten eller uddannelsesinstitutioner Andre eksempler er boliger, som ligger i små oplandsbyer, der har svært ved at tiltrække nye beboere eller boliger i socialt belastede områder Omvendt viser det sig, at der er afdelinger hos boligforeningerne, som er særdeles populære og hvor man har en meget lav fraflytningsrate En gennemgang af talmateriale fra Himmerland Andelsboligforening illustrerer disse forskelle mellem boliger af forskellige type og med forskellige beliggenhed Ungdomsboliger i bymidten og ved AAU er populære Tydeligst er det på området for ungdomsboliger, hvor almene ungdomsboliger i oplandsbyerne oplever en fraflytningsprocent på gennemsnitlig 72,5 % og i nogle afdelinger over 100 % Det vil sige at ungdomsboligerne i en afdeling gennemsnitligt fraflyttes mere end én gang i løbet af et år Almene ungdomsboliger med stor fraflytning er især beliggende i Svenstrup, Vodskov, Nørresundby og Aalborg Øst Der er desuden afdelinger i andre dele af byen, hvor boligernes størrelse, standard mv betyder en stor fraflytning Det karakteriserer til gengæld de boliger med meget lav fraflytningsprocent, at de alle er beliggende enten nær Universitetet eller centralt i Aalborg Brugen af de nuværende almene ungdomsboliger er derfor et eksempel på, at der er behov for løbende at udvikle nye boliger og tænker beliggenheden godt sammen med resten af byen Studerende er en attraktiv befolkningsgruppe Gode boliger som tiltrækningskraft for studerende I de store byer i Danmark er der stort fokus på unge som befolkningsgruppe og byerne vil gerne præsentere sig som attraktive steder for bosætning, især i forbindelse med studier på videregående uddannelsesinstitutioner Studerende er en attraktiv befolkningsgruppe for en storby af flere årsager: De tilfører byen liv og skaber kulturelle aktiviteter De er en potentiel attraktiv befolkningsgruppe, hvis de bosætter sig i byen efter endt uddannelse (hvilket mange gør) De efterspørger kun sociale ydelser i begrænset omfang Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

7 5 De sikrer grundlaget for byens uddannelsesinstitutioner, hvilket er vigtigt for den lokale og regionale erhvervsudvikling Målt på antal studerende ligger Aalborg nogenlunde på niveau med Odense kommune, men langt efter byer som Århus og Købehavn Aalborgs beliggenhed betyder, at unge som ikke i forvejen er bosat i Nordjylland vil være tilbøjelige til at vælge Aalborg fra, hvis man kan finde uddannelsesmuligheder tættere på Gode boliger som differentieringsmulighed Aalborgs mulighed for at tiltrække studerende vil derfor skulle basere sig på at tilbyde attraktive vilkår for de studerende, eksempelvis ved i højere grad at kunne tilbyde gode og velbeliggende boliger til studerende Som det fremgår af tabel 2-1, er der i Aalborg ca 6,5 studerende pr ungdoms- og kollegiebolig, mens der i den nærmeste alternative store studieby, nemlig Århus, kun er 5,2 studerende pr bolig I København og Odense er der til gengæld mere kamp om boligerne til unge mennesker Ved siden af ungdoms- og kollegieboliger er der naturligvis et stort privat boligmarked, som studerende benytter sig af Desuden har det betydning, at studerende i især Storkøbenhavn har en høj gennemsnitsalder, hvilket betyder at man ofte får et andet boligbehov Tabel 2-1: Sammenhængen mellem antal studerende og antal almene ungdomsboliger/kollegier, København/Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg By Antal almene ungdomsboliger 2 Antal kollegieboliger Boliger i alt Antal stude- 3 rende 4 Antal studerende pr bolig København/Frederiksberg ,7 Odense ,7 Århus ,2 Aalborg ,5 Skal Aalborg stå sig i konkurrencen med især Århus som studieby, er der behov for at øge antallet af boliger til studerende og især udbygge antallet af boliger med en høj kvalitet, for på den måde at styrke Aalborgs ry som en attraktiv studieby 2 Almene ungdomsboliger, ejet af boligselskaber under Boligselskabernes Landsforening, men fratrukket kollegieboliger 3 Danmarks Statistik, antal kollegieboliger 4 Antal studerende opgjort som elever og studerende på ungdomsuddannelser og alle videregående uddannelser, Danmarks Statistik Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

8 6 Attraktivt beliggende familieboliger efterspørges Efterspørgsel efter nye, centralt beliggende familieboliger Ser man på familieboliger, så er der også her klare mønstre i de enkelte boligers popularitet De afdelinger med flest fraflytninger har alle beliggenhed enten syd for Aalborg (Svenstrup) eller i Aalborg Øst Dertil kommer enkelte afdelinger, som på grund af mange små lejligheder, af naturlige årsager har en større beboeromsætning I otte afdelinger i de nævnte områder har Himmerland Andelsboligforening en fraflytningsprocent på over 25% I den modsatte ende ligger en del afdelinger med fraflytningsprocenter omkring 10 eller derunder Det er fælles for de fleste af disse afdelinger, at de er relativt nye og ofte beliggende centralt (ved Havnefronten eller ved Egholm Færge, ved Limfjorden) Når man ser på beboeromsætningen i et almennyttigt boligselskab, er det vigtigt at understrege, at almene boliger altid vil have en beboeromsætning, som er højere end det øvrige boligmarked, fordi selskaberne løfter en social opgave, ved at have boliger til rådighed for borgere, som med kort varsel har brug for en bolig Udlejningsproblemer i nogle af boligforeningernes afdelinger er derfor ikke i sig selv et udtryk for manglende behov for udlejningsboliger Tværtimod er der fortsat behov for at udvikle gode og attraktive boliger med god beliggenhed 22 Almene boliger kan sikre den forsatte byudvikling Den aktuelle lavkonjunktur har betydet en stor reduktion i byggeaktiviteten Det betyder dels et stort fald i beskæftigelsen i byggebranchen og dels at udviklingen af nye byområder går i stå Det har blandt andet stor betydning, at det private boligmarked næsten er gået helt i stå og at aktiviteten inden for erhvervsbyggeri er mere end halveret siden 2006 Det private byggeri kan pt ikke trække udviklingen 221 Udviklingen af nye byområder Den almene boligsektor kan medvirke til at fastholde udviklingen af nye områder i byen, ved at være den første bygherre i et nyt byudviklingsprojekt eller ved at gå ind i områder, hvor andre aktører trækker sig ud I Aalborg iværksætter man i disse år udvikling af mange nye byomdannelsesområder, blandt andet havnefronten, Eternitten, godsbanearealet med flere Med den nuværende konjunktursituation og den, som ventes de kommende år 5, vil det være vanskeligt at iværksætte eller fortsætte udviklingen af disse områder, hvis private investorer skal trække udviklingen Hvis boligselskaber får mulighed for at igangsætte byggeri i disse områder, kan investering i almene boliger bruges aktivt til at kickstarte udviklingen af nye områder Netop i disse år er der behov for, at andre aktører end de private developere er initiativtagere og kan være kan være garant for, at udvikling af nye bydele går i gang De almene boliger kan samtidig være med til at sikre, at der 5 Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse, februar Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

9 7 kommer større variation og mere liv i de byudviklingsområder, som alternativt primært vil bestå af erhvervsbyggeri 222 Fornyelse i bymidten Der opstår løbende behov for at bygge nye, mindre projekter i den centrale del af byen, dels ved at udfylde huller i gaderummet, som gennem længere tid har stået åbne, dels ved at forny gammelt byggeri Ved at bygge almene boliger som udfyldningsbyggeri kan man sikre at der fortsat udvikles gode og attraktive boliger centralt i byen og at byens gaderum udvikler sig positivt Opførelse af boliger forhindrer samtidig ikke, at der i gadeplan kan drives detailhandel og lignende Himmerlands Andelsboligforening har desuden erfaring for, at netop foreningens mindre og centralt beliggende afdelinger er særdeles attraktive De afdelinger har generelt en meget lav fraflytningsprocent og efterspørgslen er høj Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

10 8 3 Samfundsøkonomiske effekter af boligbyggeriet I dette kapitel analyseres økonomiske konsekvenser af den byggeaktivitet, som anlæggelsen af nye almene boliger betyder Baggrunden for at gennemføre analysen er, at byggeaktiviteter har en række afledte økonomiske effekter, i kraft af omsætning i andre brancher, øvrige beskæftigelseseffekter, skatteprovenu mv 31 Byggebranchen i krise Vurderingen af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af at investere i nybyggeri er meget aktuelt i disse år, idet byggebranchen taber mange arbejdspladser På landsplan tabte byggebranchen i arbejdspladser og i 2010 ventes det at man taber yderligere arbejdspladser I 2011 ventes et yderligere en lille nedgang i beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet 6 Byggebranchen har tabt mange jobs Tabet af job i bygge- og anlægsbranchen skyldes især nedgang i boligbyggeriet Fra byggeaktiviteten toppede i 2005 og frem til udgangen af 2011, ventes en samlet nedgang i boligbyggeriet på 70% og Dansk Byggeri forventer ikke at aktivitetsniveauet vil stige i 2011 Branchen vil dermed over fire år have tabt arbejdspladser På landsplan ventes branchen at beskæftige personer i 2011, hvilket er det laveste i 26 år Det er gået hårdt ud over Nordjylland I Nordjylland slå udviklingen voldsomt igennem, idet ledigheden i de fagområder, som er knyttet til byggeriet har oplevet en kraftig stigning Ifølge Beskæftigelsesregion Nordjylland, findes den højeste ledighed i Nordjylland således netop i arbejdsløshedskasserne Træ-Industri-Byg (19,6 %), 3F (16,3 %) og Byggefagenes A-kasse (15,8 %) 7 Ud over tabet af arbejdspladser, som følge af nedgangen i byggeriet, betyder udviklingen også, at mange unge mister muligheden for en uddannelse inden for byggeriet Det ses blandt andet på andelen af elever, som må gennemføre deres uddannelse inden for bygge- og anlæg i en skolepraktikordning i stedet for at få en læreplads 6 Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse februar Beskæftigelsesregion Nordjylland Ledighedstal for marts Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

11 9 Antallet af praktikpladssøgende på bygge- og anlægsområdet er i marts 2010 på landsplan på 2192 søgende, hvilket er en stigning på 60 % på et år 32 Investeringernes samfundsøkonomiske effekter På baggrund af 2010 tal fra Himmerland Andelsboligforening for selskabets aktuelle og planlagte investeringsaktiviteter har COWI foretaget en beregning af investeringernes samfundsøkonomiske effekter De samfundsøkonomiske effekter af selskabets investeringsaktiviteter er enkeltvist og samlet beregnet med hensyn til samlet indkomstskabelse, beskæftigelseseffekter, skatteprovenu, salgsprovenu for kommunalt grundsalg i Aalborg Kommune Tabel 3-1 viser hvilke investeringsaktiviteter, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger Tabel 3-1 Investeringsaktiviteter Kr/ byggesag Niels Bohrsvej Odinsgade Langangervej Eternitten (2) Eternitten (3) Havnefronten Samlet Samlet anskaffelsespris Grundkøb Tilslutningsafgift Afgifter i øvrigt (1) Anlægssum inklmoms Moms Primær investering Grundkapital 7 % (2010) Grundkapital 14 % (2011) (1) Tinglysning, kurtage, stiftelsesprovision, gebyr kommune/stat, bidrag byggeskadefond i alt 3,5% (2) Familieboliger (3) Ungdomsboliger Fra den samlede anskaffelsespris er for hvert projekt og for den samlede aktivitet fratrukket udgifter til grundkøb og afgifter for at nå frem til den primære investering, der udgør den del af den samlede investeringsudgift, der skaber ny indkomst og beskæftigelse i lokalsamfundet Af den samlede anskaffelsespris på 934 mio udgør grundkøb og afgifter 342 mio kr mens den samlede primære investering udgør 592 mio kr Kommunalt grundkapitaltilskud I tabellen er yderligere vist det indskud af grundkapital, som Aalborg Kommune i henhold til reglerne for henholdsvis 2010 og 2011 binder sig til, hvis investeringerne vedtages Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

12 10 Foretages indskuddet i 2010 vil der, såfremt alle projekter vedtages, være tale et samlet indskud på godt 65 mio kr Det tilsvarende tal for 2011 er på knap 131 miokr I figur 3-2 er den samlede indkomstskabelse i lokalsamfundet skabt af den primære investering vist for hvert af projekterne samt for den samlede aktivitet Figur 3-2 Primær investering og samlet indkomst Mio kr Primær investering Samlet indkomst Niels Bohrs Vej Odinsgade (seminariebyen) Langangervej Eternitten (familieboliger) Eternitten (ungdomsboliger) Havnefronten Samlet aktivitet Tallene for den samlede indkomstskabelse er beregnet ved hjælp af en klassisk nationaløkonomisk multiplikatormodel, udarbejdet med særligt henblik på bygge- og anlægssektoren Byggeaktiviteter giver høj beskæftigelseseffekt Beregnet efter denne metode skaber 1 investeret krone i de 6 projekter 1,39 kr i samlet indkomst svarende til, at den primære investering på 592 mio kr i alt skaber en indkomst på 821 mio kr Den forholdsvist høje indkomsteffekt skyldes, at boligbyggeri har en importkvote på omkring 20 %, hvilket er under det halve af importkvoten for samfundsøkonomien som helhed Jobeffekten af den samlede indkomstskabelse målt i antal fuldtidsjob og fordelt på hovedbrancher er vist i tabel 3-3 Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

13 11 Tabel 3-3 Afledt beskæftigelse i antal fuldtidsjob Antal fuldtidsjob Niels Bohrs Vej Odinsgade Langangervej Eternitten Eternitten Havnefronten Samlet aktivitet Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester I alt Som det fremgår af tabellen, skaber den samlede indkomst for samtlige projekter i alt 1130 fuldtidsjob - heraf 802 i bygge- og anlægsbranchen efterfulgt af 158 fuldtidsjob i industrien og 68 i hver af sektorerne finansiering og forretningsservice (feks rådgivere og arkitekter) og handel og hotel Byggeaktiviteten og den derigennem skabte samlede indkomst genererer desuden et skatteprovenu for Aalborg Kommune, jf figur 3-4 Det skal understreges, at de nedenfor anførte tal for skatteindtægterne er resultatet af en effektberegning, der viser størrelsen af det kommunale skatteprovenu, som den ekstra byggeaktivitet via indkomstdannelsen er i stand til at skabe Der er således ikke korrigeret for andre forhold i den kommunale økonomi, herunder den mellemkommunale udligning og statslige tilskudsordninger, der kan påvirke nettoprovenuet i opadgående eller nedadgående retning Salg af jord til de af projekterne, der opføres på arealer i dag tilhørende Aalborg Kommune, genererer samtidig et grundsalgsprovenu, hvilket også fremgår af figur 3-4 Da langt den overvejende del af den samlede indkomstskabelse og dermed det af byggeaktiviteten skabte skatteprovenu opnås i det første år efter, at investeringen er foretaget, giver det mening at foretage en sammenligning af summen af kommunalt skatteprovenu fra byggeaktivitet og grundsalg med indskuddet af grundkapital I figur 3-4 er det samlede kommunale provenu fordelt på provenu fra byggeaktiviteten og provenu fra grundsalg sammenholdt med det kommunale indskud af grundkapital på 7 % af anskaffelsesprisen efter gældende regler i Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

14 12 Figur 3-4 Kommunalt provenu og indskud af grundkapital Mio kr 126 Provenu fra byggeaktivitet Provenu fra grundsalg 105 Samlet kommunalt provenu 100 Kaptitalindskud 7% Niels Bohrs Vej Odinsgade (seminariebyen) Langangervej Eternitten Eternitten (familieboliger) (ungdomsboliger) Havnefronten Samlet aktivitet Skatteprovenuet overstiger grundkapitaltilskuddet i 2010 Det fremgår af tabellen, at det kommunale skatteprovenu, der direkte og indirekte via indkomstdannelsen skabes af byggeaktiviteten for samtlige projekter overstiger det kommunale indskud af grundkapital efter 7% reglen For den samlede aktivitet udgør skatteprovenuet 126 mio kr mod 65 mio kr i indskud af grundkapital Lægger man provenu fra grundsalg til merprovenuet fra byggeaktiviteten, medfører dette et betydeligt provenumæssigt overskud for Aalborg Kommune i forhold til indskuddet af grundkapital Det samlede provenu udgør således 231 mio kr sammenlignet med indskuddet af grundkapital på 65 mio kr efter 2010 reglerne Fra 2011 forhøjes det kommunale indskud af grundkapital til almennyttige boliger fra 7 % til 14 % af anskaffelsesprisen Figur 3-5 sammenligner det kommunale skatteprovenu med indskud af grundkapital efter disse regler Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

15 13 Figur 3-5 Kommunalt provenu og indskud af grundkapital Mio kr Provenu fra byggeaktivitet Provenu fra grundsalg 74 Samlet kommunalt provenu Kaptitalindskud 14% Konklusion Som det fremgår af tabellen vokser det kommunale indskud af grundkapital i 2011 fra 65 til 131 mio kr Dette tal skal holdes op imod et samlet kommunalt provenu fra skatter og grundsalg på uændret 231 mio kr Sammenlignes provenuet fra skatteindtægter skabt af byggeaktiviteten alene, er resultatet, at de ekstra skatteindtægter er i stand til at finansiere mellem 100 % og 87 % af den kommunale udgift til indskud af grundkapital i de enkelte projekter For den samlede aktivitet er de ekstra skatteindtægter efter 2011 reglerne istand til at finansiere 96 % af den samlede kommunale udgift til grundkapital, nemlig 126 mio kr ud af 131 mio kr Projekt dokumenter/rapport - output/almene_boliger_økonomisk_analyse _FINALdocx

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere