Danske unges gældsadfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske unges gældsadfærd"

Transkript

1 Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt unge mellem 18 og 30 år registreret i RKI, og den problematiske gældsadfærd kan være med til at give de unge en dårlig start på voksenlivet. Udviklingen understreger, at det stadig er vigtigere, at de unge sikres finansiel forståelse, således at de er istand til at holde styr på deres egen økonomi-, og undgår at komme i gældsvanskeligheder. Hensigten med denne analyse er at belyse gældskulturen og adfærden blandt unge i alderen år, herunder med fokus på, hvornår de unge stifter gæld og på hvilke grupper, der er særligt gældssat. Til dette formål anvendes en stikprøve fra Danmarks Statistiks personregistre, som dækker 33 pct. af den danske befolkning. Da det ikke er muligt at udskille de enkelte gældsposter til henholdsvis pengeinstitutter, finansieringsselskaber m.fl., vil fokus i analysen alene være på de unges gæld under ét. Det dækker således både gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber og kontokortordninger. 1 En stor gæld i sig selv ikke nødvendigvis et tegn på uforsigtig og uhensigtsmæssig adfærd, hvis den enkelte overholder sine låneforpligtelser. Finansieres en stor del af det nuværende forbrug derimod med forbrugslån, kviklån m.v. med høje renteudgifter til følge, kan det resultere i, at den unge er mere sårbar over for selv små udsving i indkomst, renter og betalingskrav, og i værste tilfælde føre til en status som dårlig betaler. Analysen viser blandt andet, at: Gældssætningen blandt unge for alvor tager fart tidligt. For unge under 25 år stiger andelen af gæld i forhold til indkomst gennemsnitligt med 33 pct. om året, modsat de ældre årgange, hvor den kun vokser med 5 pct. Det understreger behovet for at sikre de unge en tidlig finansiel forståelse. Hver femte unge har en gæld på over kr., men gældsniveauet blandt de årige svinger betydeligt og stiger i takt med alderen. Den gennemsnitlige unge dansker har en indkomst på kr. og en bankgæld på kr. De unges gæld stiger med indkomsten. Kvinder i de lave indkomstgrupper optager dog relativt mere gæld end mænd i samme gruppering, hvorimod mænd har mere gæld i de højere indkomstgrupper. I både op- og nedgangsperioder er udsvingene i gælden relativt store i forhold til udsvingene i indkomsten, hvilket indikerer, at de unge bliver mere modige, når det går godt i realøkonomien, mens de omvendt i nedgangsperioder er mere tilbageholdne med at stifte gæld. Unge i København og på Frederiksberg er generelt mere gældssat sammenholdt med unge i resten af landet. Men også i kommuner i det vestog sydsjællandske og i Nordjylland har de unge relativt mange gældsforpligtelser. 1 Hertil kommer gæld til Hypotekbanken (Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning), som var en statslig ejet bank, som blandt andet havde til formål at inddrive studiegæld og andre statslige restancer og gebyrer. Banken blev nedlagt ved udgangen af 2005.

2 Unge boligejere har en højere bankgæld Flertallet af unge i aldersgruppen fra år er ikke-boligejere. En status som boligejer øger gældsniveauet væsentligt. En 18-årig boligejer har således i gennemsnit en gæld på godt kr., mens den tilsvarende for en ung uden ejerbolig 2 er på ca kr. Forholdet bliver dog mindre i takt med, at alderen stiger, jf. figur 1. Figur 1. Gæld fordelt på alder og boligform Boligejere defineres her som de individer, som er indehaver af en ejerbolig og står registreret med en positiv ejendomsværdi. Kr Boligejer Ikke-boligejer Alder I den videre analyse er der valgt at se bort fra de unge, som ejer deres egen bolig, da en høj boliggæld typisk modsvares af en stor boligformue, og derfor ikke nødvendigvis er udtryk for uforsigtig låneadfærd. Derimod er der ved ikke-boligejere kun tale om lån til forbrug, herunder blandt andet forbrugslån, kassekreditter, hurtiglån m.v. Selv når boligejerne sorteres fra, er gruppen af unge dog langt fra homogen. Der vil være en række forhold, som har indflydelse på låntagningen. Det er typisk store indkomstforskelle, da nogle unge vil være under uddannelse, mens andre vil arbejde fuldtid. Ligesom en stor gruppe unge måske vil købe deres første bil og muligvis stifte familie. Hver femte unge uden ejerbolig har en gæld på over kr. Beregninger på gruppen af unge fra 18 til 29 år uden ejerbolig viser, at de unge i gennemsnit har en gæld på knap kr. Dette niveau er stigende med alderen og højest blandt de unge sidst i 20 erne. Således har de 18-årige en gennemsnitlig bankgæld på godt kr., mens de 29-årige har en gæld på ca kr., jf. figur 2. Andelen af unge med en gæld på over kr. udgør 18 pct., svarende til ca. hver femte unge. 2 Det er ikke muligt at udskille unge andelsboligindehavere, hvorfor tallene for ikke-boligejere omfatter alle unge som enten bor hjemme, til leje eller i andelsbolig

3 Figur 2. Gældsniveauet blandt unge i alderen år uden ejerbolig Gældsniveauerne er opgjort i årets priser. Gælden dækker over gæld til pengeinstitutter, hypotekbanken, pensionskasser, forsikringsog finansieringsselskaber, kontokortordninger og studiegæld i pengeinstitut. Egne beregninger på registerdata fra Kr Alder Gældsniveauerne blandt unge uden ejerbolig skal naturligvis ses i lyset af en række andre forhold, herunder særligt indkomst. Indkomst er således ikke overraskende en afgørende faktor for unges gældssætning. Jo højere indkomst, desto højere er gælden, og dette gælder for begge køn, jf. tabel 1. Kvinder i de lave indkomstgrupper har en højere gæld sammenlignet med mænd, der befinder sig i samme gruppering. Først når indkomsten passerer kr., overstiger mænds gæld til pengeinstitutter, finansieringsselskaber m.v. de tilsvarende gældsniveauer hos kvinder. Tabel 1. Gennemsnitlig bankgæld fordelt på køn og indkomstgrupper Personindkomst er ekskl. formueindkomst. Danmarks Statistiks registre. Indkomstgruppe Mænd Kvinder I alt Under Over I gennemsnit Gældsratioen giver et mere dækkende billede af adfærden Et højt gældsniveau er ikke i sig selv problematisk, hvis den modsvares af et højt indkomstniveau. Et bedre og mere sammenligneligt mål for de unges låntagning er derfor gældsratioen, dvs. gælden i forhold til personindkomsten. Jo højere gældsratio, desto mere sårbar bliver den enkelte over for indtægtstab, ændringer i renteniveau mv. At gældsniveauet i sig selv ikke er så interessant ses eksempelvis, når vi betragter en ung, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har et relativt højt indkomstgrundlag. Denne unge vil typisk have en større låntagning, da personen har en højere indkomst til at oppebære en større gæld sammenlignet med en tilsvarende ung, som er under uddannelse.

4 Det skal dog påpeges, at det ikke nødvendigvis kun er indkomsten i dag, som har betydning for forbrugs- og gældsadfærden. Forbrugsteori og den permanente indkomsthypotese, siger således at individer baserer deres aktuelle forbrugsniveauer på den vedvarende indkomst, de forventer at tjene, og at det derfor er den indkomst, forbrugeren er interesseret i, i stedet for de penge, der kan tjenes nu. Gældssætningen accelererer tidligt Gældssætningen varierer betydeligt fra en ung er 18 år til personen bliver 29 år. Ser man således nærmere på de specifikke aldre i aldersintervallet, tegner der sig et billede af, hvornår de unge stifter gæld. Det er særligt i de tidlige aldre, at gældssætningen tager til. Fra de unge er år stiger gældsratioen med i gennemsnit 33 pct. pr. år, mens den for de ældre årgange i gennemsnit kun stiger med knap 5 pct. om året. Tallene understreger behovet for at sikre de unge en tidlig finansiel forståelse. Gældsratioen måles som andelen af bankgæld ift. individets personindkomst (ekskl. formueindkomst). Figur 3. Gældsratioen blandt unge uden ejerbolig, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammenlignet med hele populationen i alderen 18 til 65 år, har unge en lavere gældssætning. I 2011 lå de unges gennemsnitlige gældsratio på knap 37 pct. mod en gældsratio på 45 pct. for alle under ét. Den gennemsnitlige unge dansker havde således en indkomst på knap kr. og en gæld på knap kr. Set over en længere periode har de unges gældsratio været stigende i en lang årrække op til krisens start, dog var gældsratioen i årene under lavkonjunkturen i forholdsvis konstant. I 2008 vendte udviklingen derimod, og gældssætningen er siden faldet. Forklaringer på den relativt faldende gældssætning blandt unge kan være mange. Meget kunne dog tyde på, at den generelle konjunkturudvikling har haft en væsentlig betydning. Krisen har således både betydet en nedgang i de unges personindkomst og gældsniveau. Særligt gældsniveauet er faldet, hvilket kan være et resultat af større forsigtighed blandt både långiver og låntager. Ser man nærmere på udviklingen i perioden, er der også en tendens til at udsvingene i gælden er relativt større end udsvingene i personindkomsten i både op- og nedgangsperioder. Det kunne indikere, at de unge bliver mere modige, når det går godt i realøkonomien, mens de omvendt i nedgangsperioder er mere tilbageholdne med at stifte gæld.

5 Selvom de unges gældsratio har været nedadgående de seneste år, er den stadig på et højt niveau, og sammenlignet med 1995 er gældsandelen steget fra knap 22 pct. til 37 pct. i 2011, svarende til en stigning på 64 pct. Figur 4. Gældsrationen over tid (18-29-årige) Gældsratioen måles som andelen af bankgæld ift. individets personindkomst (ekskl. formueindkomst). 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pct. ændring bankgæld Pct. ændring personindkomst Gældsratio (højre akse) Unge i København på og Frederiksberg er mest forgældede På tværs af kommuner er der stor variation i de unges gældssætning. Det er særligt unge i København og på Frederiksberg, der låner penge i banken eller hos finansieringsselskaber m.v. Men også i kommuner i det vest- og sydsjællandske og i Nordjylland har de unge relativt mange gældsforpligtelser. Omvendt falder gældsratioen betydeligt, når man betragter unge, der er bosat i de syd- og vestjyske kommuner, ligesom gældsrationen blandt de unge i flere af de fynske kommuner også er forholdsvis lav. Figur 5. Gældsrationen blandt unge i landets kommuner Gældsratioen blandt unge uden ejerbolig måles som andelen af bankgæld i forhold til individets personindkomst (ekskl. formueindkomst).

6 Den høje gældssætning i København og de andre store byer kan skyldes forskelle i arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsessammensætning. Flere unge er således under uddannelse i København, og har en relativ lav indkomst, men samtidig en stor gæld, f.eks. i form af studiegæld. En høj studiegæld er dog ikke nødvendigvis problematisk, da de studerende har udsigt til en relativt højere indkomst senere i livet. Herudover bor et stort antal unge i de større byer i en andelsbolig, og har derfor relativt flere gældsposter. En faktor der ligeledes kan være med til at forklare den højere låntagning i disse dele af landet. Omvendt har unge i andre kommuner, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har flere års erhvervserfaring, en markant højere indkomst til at understøtte deres gældsforpligtelser.

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere