FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN"

Transkript

1 FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN Teknisk beskrivelse Juni 2012

2 PROJEKT Teknisk beskrivelse 25. Juni 2012 Version 5 Projekt nr Dokument nr Rev. 0 Udarbejdet af USS/TTR Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

3 1 Indeledning Sammenfatning Miljøforhold Nuværende motortrafikvej Projektstrækningen Historie Stationering Normaltværsnit Linjeføring og længdeprofil Uheldsanalyse Belægninger Tilslutningsanlæg Lokalt vej og stinet Ledningskortlægning Støjafskærmning Vejudstyr Trafikmængder og kapacitetsforhold Bygværker Geotekniske forhold Forslag A, 2+1 vej Dimensioneringsmæssige forudsætninger Fremtidigt tværprofil Tracé Trafikmængder og kapacitet Tilslutningsanlæggene Lokalt vej- og stinet Belægninger Øvrige vejtekniske elementer Arealbehov Undersøgt variant, 2+1 vej med midterautoværn Anlægslogistik Trafikafvikling Forslag B, motorvej Dimensioneringsmæssige forudsætninger Fremtidigt tværprofil Tracé Trafikmængder og kapacitet Tilslutningsanlæggene Lokalt vej- og stinet Belægninger

4 5.8 Øvrige vejtekniske elementer Arealbehov Trafiksikkerhed Anlægslogistik Trafikafvikling Bygværker Afvanding Eksisterende afvandingssystem Fremtidigt afvanding Anlægsoverslag

5 1 INDELEDNING I aftalen En grøn transportpolitik fra januar 2009 er det aftalt, at der gennemføres en forundersøgelse for udbygning af Rute 15 mellem Løgten og Aarhus Lufthavn. Forundersøgelsen har primært til formål at undersøge mulighederne for forbedring af fremkommeligheden gennem en opgradering af eksisterende motortrafikvej. En del af forundersøgelsen omfatter udarbejdelse af et skitseprojekt. Skitseprojektet er delt op i tre faser: Beskrivelse af de eksisterende forhold Forudsætningsnotat og tværprofilanalyse Skitseprojektering og udarbejdelse af anlægsoverslag samt forslag til anlægslogistik Skitseprojektet skal belyse både de vejtekniske og anlægsøkonomiske konsekvenser ved udbygning af eksisterende motortrafikvej mellem Løgten og Tåstrup. Denne rapport indeholder beskrivelse af de løsningsforslag, der er udarbejdet for udbygning af eksisterende motortrafikvej. I forundersøgelsen er skitseprojektet behandlet på et overordnet niveau. Det betyder eksempelvis, at der ikke er skitseret på ombygning af krydstilslutninger i eksisterende hankeanlæg og afvandingssystemet er vurderet overordnet med angivelse af mulige placering af regnvandsbassiner. Skærende veje er i denne fase heller ikke skitseret. Der er i anlægsoverslaget afsat penge til ombygning og ekspropriation af skærende veje. Skitseprojektet er udarbejdet i samarbejde mellem og NIRAS. 2 SAMMENFATNING Der er i forundersøgelsen opstillet to overordnede principelle løsningsforslag for udbygning af eksisterende motortrafikvej: Forslag A: Udbygning til 2+1 vej med overkørbar midterareal, 90 km/t Forslag B: Udbygning til motorvej, 110 km/t De to løsningsforslag følger alle det eksisterende tracé og placeringen af eksisterende tilslutningsanlæg bibeholdes. Der er til forslag A (2+1 vej) lavet en variant, hvor der er opsat autoværn i midterrabatten. 3

6 For udbygning til 2+1 vej bibeholdes eksisterende skiltet hastighed på 90 km/t. På grund af oversigtsforholdene i det eksisterende tracé og den skiltede hastighed på Djurslandsmotorvejen, anvendes i forundersøgelsen en skiltet hastighed på 110 km/t for motorvejen. Der er for de to forslag regnet et anlægsoverslag jf. s overslagssystem. 2.1 Miljøforhold Der er gennemført en screening af de miljømæssige forhold lang eksisterende motortrafikvej. Det er vurderet at der ikke er miljømæssige interesser langs strækningen. Skitseprojekteringen og anlægsoverslaget er endvidere gennemført uden etablering af kantopsamling. De fremtidige afvandingsforhold er dog vurderet ud fra en stigende regn intensitet og regnvandsbassiner er dimensioneret til at der kan etableres kantopsamling, hvis der i en senere VVM undersøgelse skulle vises sig et behov herfor. 3 NUVÆRENDE MOTORTRAFIKVEJ 3.1 Projektstrækningen Forundersøgelsen omhandler Rute 15 og er den ca. 17 km lange motortrafikvejsstrækningen mellem Løgten og Tåstrup. Motortrafikvejsstrækningen (Rute 15) begynder ved Løgten og er en forlængelse af Djurslandsmotorvejen. Motortrafikvejen forløber efter Løgten mod nord-øst i en bue nord om bysamfundene Rodskov, Ugelbølle med tilslutning til Randersvej (Rute 21) nord for Følle. Efter tilslutningsanlægget til Randersvej løber motortrafikvejen nord om Rønde og syd om Rostved med tilslutningsanlæg til Flintebakken. Efter Flintebakken løber motortrafikvejen nord for den gamle landevej mellem Rønde og Grenå med afslutning i det signalregulerede kryds Tåstrup. I Tåstrup fortsætter Rute 15 som almindelig landevej til Grenå samt med tilslutning til Rute 21 mod Ebeltoft Færgehavn og Ny Lufthavnsvej til Aarhus Lufthavn. 4

7 Figur 1: Motortrafikvejsstrækningen i forundersøgelsen (Rute 15) mellem Løgten og Tåstrup. Motortrafikvejsstrækningen løber i åbent land og i et varierende landskab med bakkedrag og lavninger. På grund af den landskabelige udformning og nærliggende bysamfund er motortrafikvejen anlagt med små kurveradier og større stigninger, der giver vejen et kurvet forløb igennem landskabet. Motortrafikvejens kurvede forløb i landskabet medfører endvidere at der ikke er overhalingssigt på hele strækningen for den skiltede hastighed på 90 km/t 3.2 Historie Den nuværende motortrafik vej er ca. 17 km lang fra tilslutningsanlæg 15, Kirkholtvej, i Løgten til signalreguleringen i Tåstrup. Motortrafikvejen blev den 16. oktober 1987 åbnet som en to sporet vej med nødspor med et tilslutningsanlæg ved Randersvej (Rute 21). Siden åbningen i 1987 er der sket følgende ændringer på strækningen: 1995: Åbning af tilslutningsanlæg ved Flintebakken. 2000: Anlæg af accelerationsspor ved det signalregulerede kryds i vestgående retning. Accelerationssporet er uden nødspor med en længde på 600 m og en kilestrækning på 400 m : Anlæg af 2+1 strækninger i km 23 (nord for Ugelbølle) og km 32 (ved Flintebakken) med midterautoværn og nødspor. På dele af 2+1 strækningerne er der etableret kantopsamling. 5

8 I 2002, 2004 og 2005 blev der anlagt rumleriller, således at der er rumleriller på hele strækningen. I perioden var motortrafikvejen en amtsvej i Århus Amt. I forbindelse med overdragelse af vejstrækningen til i 2006 er en del af tegningsmateriale etc. af vejprojektet gået tabt. Skitseprojekteringen i forbindelse med forundersøgelsen er derfor baseret på begrænsede oplysninger om vejens geometri og vejkasseopbygning. 3.3 Stationering Motortrafikvejen er i VIS (Vejsektorens Informations System) kilometreret fra Løgten mod Tåstrup. Projektstrækningen starter ved km 18/000 ved ramper TSA 15, Løgten og slutter i km 33 ved det signalregulerede kryds i Tåstrup. Skrivemåden med delestreg / angiver, at det er en driftskilometrering. I nærværende projekt er driftskilometreringen angivet med 3 cifre efter delestregen. Denne kilometrering benyttes i daglig tale den er angivet på vejens kantpæle og er i denne undersøgelse brugt bl.a. ved vurdering af den nuværende vejbelægnings tilstand. Driftskilometreringen er dog ikke kontinuert og på den sidste del af strækningen er der en fejl kilometrering, således at km 33 er 2,3 km lang. Driftskilometreringen er derfor ikke hensigtsmæssig til projekteringsbrug. I skitseprojekteringen er der derfor anvendt en kontinuerlig stationeringslinje begyndende ved TSA 15, Løgten, med st og sluttende i st i Tåstrup. 3.4 Normaltværsnit Motortrafikvejen er 2 sporet med nødspor i hver side på største del af strækningen og har en samlet belagt bredde på 13 m. Kørebanerne har en bredde på 3,5 m med en kantbane på 0,5 m og et 2,5 m bredt nødspor. På det to sporet motortrafikvejsprofil er der mellem kørebanerne anlagt rumleriller for at mindske risikoen for frontalsammenstød. Figur 2: Eksisterende tværprofil for 2-sporet motortrafikvej 6

9 I forbindelse med udbygning til 2+1/2+2 vej strækninger i km 23 (nord for Uglebølle) og km 32 (vest for Flintebakken) har motortrafikvejen følgende tværsnit: Figur 3: Eksisterende tværprofil for 2+1 motortrafikvej Figur 4: Eksisterende tværprofil for 2+2 motortrafikvej For de eksisterende 2+1/2+2 veje er kørebanebredden på 3,5 m med 0,5 m brede kantbaner. Nødsporet har en bredde på ca. 2,5 m og midterrabatten har inkl. kantbaner en varierende bredde på 2,5-3 m bredde. På grund af et større jordoverskud ved anlæg af 2+1/2+2 vejstrækningerne, har yderrabatterne her en bredde på optil 4 m, således at autoværn kunne undlades. Nedenstående figur viser placeringen af strækningerne med det to sporet tværprofil og de udbyggede strækninger med 2+1/2+2 tværprofil: 7

10 Figur 5: Placering af de forskellige eksisterende strækninger med 2 spor og overhalingsstrækninger med 2+1/2+2 profil Sidehældning Motortrafikvejen har et kurvet forløb med små kurveradier, hvilket betyder at motortrafikvejen på hele strækningen er anlagt med ensidigt sidehældning (25 promille) på kørebanerne. Det vil sige, at der er på motortrafikvejen ikke forefindes strækninger med tagformet profil. Nødsporets sidehældning er med ca. 40 promille mod yderrabat og uafhængig af kørebanernes sidehældning. Motortrafikvejens sidehældningen igennem kurverne er etableret ved at vippe den udvendige kørebanekant. 3.5 Linjeføring og længdeprofil Den eksisterende horisontale og vertikale geometri er beskrevet i nedenstående figur: 8

11 Figur 6: Eksisterende vertikale og horisontale geometri (fra åbningsbrochure, 1987) Som det ses på ovenstående figur er motortrafikvejens øst for Rønde anlagt med små horisontale kurveradier på 2000 til 2400 m hvorimod de øvrige kurveradier er større end 2800 m. Ligeledes bærer den eksisterende vertikale geometri præg af de store bakkedrag nord for Ugelbølle og øst for Rønde, hvor der er stigningsgradienter på op til 30 promille. Det er på de to højeste bakketoppe at der er anlagt overhalingsstrækninger i form af 2+1/2+2 veje. 3.6 Uheldsanalyse På strækningen har politiet i perioden fra registreret 24 trafikuheld samt 3 ekstra uheld. Ekstra uheld er uheld, der er registreret af politiet men uden optagelse af rapport. Nedenstående figur viser fordelingen af uheldstyper: Ulykkeskarakteristik, Rute 15, Løgten Tåstrup (Århus lufthavn), Ulykker 27 ulykker fordelt på 12 personskade- og 12 materielskadeulykker samt 3 ekstrauheld Personskader 20 personskader fordelt på 3 dræbt, 10 alvorligt og 7 lettere tilskadekomne. Uheldstyper: Eneuheld: 9 Uheld ved bagendekollision: 5, Mødeuheld ved sammenstød: 8 Uheld ved ligeud kørsel i kryds: 1 Uheld ved svingende trafik i kryds:2 Fodgængeruheld: 1 Uheld med dyr, mv. på eller over kørebanen:1 Uheldsbelastede lokaliteter Der er på motortrafikvejen strækninger med en tendens til større ulykkestæthed: km 24/100-24/700, km 29/600-31/100 og km 32/500-33/100. Figur 7 : fordeling af uheldstyper 9

12 Trafikuheldstyperne fordeler sig forskelligt, men eneulykker på strækningen udgør ca. 33 % af de samlede antal trafikulykker i perioden. Særligt iøjefaldende er det, at der er forholdsvis flest uheld på strækninger med indsnævring fra 2+1 strækning til almindelig 2 sporet motortrafikvej samt at der ikke er registreret uheld på selve 2+1 og 2+2 strækningerne. På de strækninger med to sporet profil er der ligeledes registreret alvorlige frontaluheld. 3.7 Belægninger I forbindelse med forundersøgelsen er der ikke gennemført en detaljeret bæreevne eller tilstandsvurdering af belægningen på motortrafikvejen. Men udfra tegnings og driftsoplysninger forventes den eksisterende belægning at have følgende opbygning: Kørebane: - 3 cm AB (Asfaltslidlag) - 6 cm GAB 0 (Asfaltbærelag) - 12 cm GAB I (Asfaltbærelag) - 20 cm Stabilt grus - Var. Bundsikringsgrus Nødspor, almindelig 2 sporet motortrafikvej - 1 cm OB (Overfaldebehandling) - 6 cm GAB 0 (Asfaltbærelag) - 20 cm Stabilt grus - Var. Bundsikringsgrus Nødspor, 2+1/2+2 motortrafikvej Nødsporet ved udbyggede 2+1/2+2 strækninger er forstærket med følgende opbygning: - 1 cm OB (Overfaldebehandling) - 4 cm GAB 0 (Asfaltbærelag) - 6 cm GAB I (Asfaltbærelag) - 30 cm Stabilt grus - Var. Bundsikringsgrus Den eksisterende belægning på hele motortrafikvejen er således en traditionel belægning med asfaltslidlag og asfaltbærelag, bærelag som stabilt grus og bundsikringsgrus. 3.8 Tilslutningsanlæg Motortrafikvejen har i dag tre tilslutningsanlæg og afsluttes i Tåstrup ved et signalreguleret kryds. Tilslutningsanlæggene er følgende: 10

13 - Km 18/038: Kirkeholtvej/Landevejen, TSA 15 (Løgten) - Km 25/033: Randersvej - Km 30/089: Flintebakken Tilslutningsanlæg, TSA 15, Kirkeholtvej/Landevejen Tilslutningsanlægget er udformet som et fuldt rudeanlæg og giver adgang fra rute 587 (Kirkeholtvej) til Djurslandsmotorvejen mod syd samt motortrafikvejen (Rute 15) mod Aarhus Lufthavn. Tilslutningsanlægget betjener fortrinsvis oplandsbyerne Løgten, Hornslet og den vestlige del af Rønde. Rampekrydsene er i dag udformet med ubetinget vigepligt og er ikke belyst. På den underførte vej (Kirkeholtvej, bygværksnummer ) er der etableret venstresvingsbaner samt højre svingbane for trafikken mod Djurslandsmotorvejen (Aarhus). Øst for tilslutningsanlægget er der en samkørselsplads med vurderet 20 parkeringspladser. Langs Kirkeholtvej er der ikke anlagt cykelsti og i selve rampekrydsene er derfor ingen cykelbaner etc. N Figur 8:Eksisterende Tilslutningsanlæg, TSA 15, Kirkeholtvej/Landevejen 11

14 3.8.2 Tilslutningsanlæg, Randersvej Tilslutningsanlægget er udformet som et fuldt rudeanlæg og giver adgang fra Rute 21 (Randersvej) til motortrafikvejen i hhv. østlig og vestlig retning. Tilslutningsanlægget betjener foruden trafikken på Rute 21 mellem Randers og Ebeltoft også oplandsbyerne Mørke, Thorsager samt Rønde. Rampekrydsene er i dag udformet med ubetinget vigepligt og er ikke belyst. Der er på overførte vej (Randersvej, bygværk ) etableret venstresvingsbaner men ingen højresvingsbaner. Syd for tilslutningsanlægget er der en samkørselsplads med vurderet 15 parkeringspladser. Langs Randersvej er der ikke anlagt cykelsti og der i rampekrydsene ikke markeret med cykelbaner etc. N Figur 9: Eksisterende tilslutningsanlæg, Randersvej (Rute 21) Tilslutningsanlæg, Flintebakken Tilslutningsanlægget er som de øvrige tilslutningsanlæg udformet som et fuldt rudeanlæg og giver adgang fra Flintebakken til hhv. østlig og vestlig retning på motortrafikvejen. Tilslutningsanlægget betjener primært Kolind og omegn samt den østlige del af Rønde. Rampekrydsene er i dag udformet med ubetinget vigepligt og er ikke belyst. På den underførte vej (Flintebakken bygværk ) er der etableret venstresvingsbaner men ikke højresvingsbaner. Vest for tilslutningsanlægget er der en større grusbelagt samkørselsplads med vurderet 30 parkeringspladser. Der er cykelsti i begge sider langs Flintebakken samt cykelbaner i rampekrydsene. 12

15 N Figur 10: Eksisterende tilslutningsanlæg, Flintebakken Signalreguleret kryds, Tåstrup Motortrafikvejen ophører/begynder ved det signalregulerede kryds ved Tåstrup. Krydset er firebenet og tilslutter mod nord Kolindvej og mod syd Ebeltoftvej (Rute 21). Trafikken til og fra lufthavnen anvender Kolindvej. På vestlige tilfart i krydset (motortrafikvejen) er der en venstre svingsbane, en ligeudbane samt en højresvingsbane. Tilkørslen til motortrafikvejen fra krydset er to sporet og har funktion som et accelerationsspor, der muliggør at biler på vej ud af krydset kan overhale lastvogne. Den sydlige og østlige tilfart i krydset består af venstresvingsbaner samt kombineret højresving/ligudbane. Den nordlige tilfart har en ligeud/venstresvingsbane samt en højresvingsbane. Da der er en del svingende trafik til og fra motortrafikvejen i krydset, er signalanlægget etableret med venstre- og højresvingsgrønpile for trafikken fra motortrafikvejen til og fra Kolindvej og Rute 21 mod Ebeltoft Færgehavn. Der er i krydset ingen cykelbaner eller fodgængerfelter. 13

16 N Figur 11: Eksisterende signalreguleret kryds, Tåstrup 3.9 Lokalt vej og stinet Motortrafikvejen er på strækningen fuldt facadeløs og med alle skærende veje og stier ude af niveau Lokalt vejanlæg Der er på strækningen følgende lokale veje, der krydser motortrafikvejen: Oversigt lokale vejanlæg (krydsende) Km. Bygværk Vejnavn Km 20/052 UF af K-VEJ 139 Rodskovvej Km 21/097 OF af K-VEJ 127, Balevej Km 24/080 UF af K-VEJ 106 Ryomvej Km 27/031 OF af K-VEJ 3 Skrejrupvej Km 28/093 UF af K-VEJ 1 Smouenvej Km 32/066 UF af K-VEJ 5 Askedalsvej Tabel 1: Krydsende lokal veje uden tilslutning til motortrafikvejen. Ligeledes er der langs motortrafikvejen lokale veje der løber parallelt med motortrafikvejen inden for en afstand på m: Oversigt - lokale veje parallelt (<100 m) med motortrafikvejen Km. Vejtype Vejnavn Km 27/300 28/000 Grusvej Dibbelsbrovej Km 29/000 29/400 Grusvej Stikvej til Smouenvej Km 31/400 Grusvej Feldbækvej Km 32/100 Asfaltvej Feldbækvej Km 33/2000 Asfaltvej Grenåvej Tabel 2: Lokale parallelveje indenfor en afstand på 100 m fra motortrafikvejen 14

17 3.9.2 Lokalt stianlæg I forbindelse med anlæg af motortrafikvejen blev Eskerodvej afbrudt for biltrafik, men vejen er ført over motortrafikvejen som en offentlig sti: Oversigt lokalt stianlæg Km. Bygværk Stednavn Km 19/008 OF af gang- og cykelsti Eskerodvej Tabel 3: Lokalt stianlæg 3.10 Ledningskortlægning Der er forskellige ledninger der løber langs og krydser motortrafikvejen. Ledningerne omfatter højspænding, olieforsyningsledning, regn- og spildevand, drikkevand, el, tele og lysleder. Der er mellem km 20 og 24 mastebårne højspændingsledninger (50kV), hvoraf to master er tæt på motortrafikvejen. Ved en opgradering af strækningen fra motortrafikvej til motorvej, skal disse to master sandsynligvis flyttes. Følgende ledninger forløber parallelt med motortrafikvejen: Side Ca. st. Ledningstype Bemærkning Syd Højspænding Mastebårne i en varierende afstand på m Syd Telekabel Placering i skråningstop mellem Flintebakken og Tåstrup Tabel 4: Ledningsanlæg parallelt med motortrafikvejen Følgende ledninger krydser motortrafikvejen: Ca. st. Ledningstype Bemærkning Højspænding Ved Rodskovvej Spildevand Vestside af Rodskovvej, i underføring Højspænding (Luft) Højspænding (Luft) Lavsp./lysleder/tele Placeret i og ved overføring af Balevej Højspænding Lavspænding Lavspænding Højspænding (Luft) Højspænding Lavsp. og telekabel Placeret i overføring af Randersvej Højspænding Olieledning Forsvarets olieforsyningsledning Lavsp. og telekabel Placeret i og ved overføring i Skrejrupvej Lavspænding Højspænding Lavsp./lysleder/tele Ligger i underføring Smouenvej Højspænding Usikker placering, ligger sandsynligvis i gammelt vejtracé Højspænding Nord for underføringen Flintebakken Lavspænding Placering i underføringen Askedalsvej 15

18 Lavspænding Højspænding (Luft) Master er ikke i nærheden af motortrafikvej Lavspænding Tabel 5: Ledningsanlæg, der krydser motortrafikvejen Krydsende ledninger forefindes generelt i forbindelse med bygværker. Ved nedlagte skærende veje er der endvidere tele- og elkabler, der krydser motortrafikvejen. Der på motorvejsstrækningen krydsninger af højspændingsledninger i jord og som mastebårne. Der er ikke registreret krydsninger med gas eller fjernvarme, der er dog en olieforsyningsledning ved Skrejrupvej Støjafskærmning Der er ikke støjvolde eller støjskærm langs motortrafikvejen. I forbindelse med støjkortlægningen kan det i senere faser undersøges om jordoverskud kan anvendes til støjvolde nær bebyggede områder f.eks. Ugelbølle og Rønde Vejudstyr Motortrafikvejen har for en højklasset vej det normale udstyr i form af skiltning, afmærkning og autoværn. På strækninger, hvor vejen ligger i påfyldning, er der sideautoværn i form af betonautoværn Der er ved alle underføringer og ved bropiller ligeledes betonautoværn. På 2+1 og 2+2 strækninger er der etableret dobbeltsidet stålautoværn i midterrabatten. Ved motortrafikvejens åbning var der gjort parat til nødtelefoner pr m, men der blev aldrig opsat nødtelefoner. Det vurderes at kabler mv. til nødtelefoner langs motortrafikvejen ikke er blevet fjernet. Der er ikke belysning på motortrafikvejen eller i rampekryds ved tilslutningsanlæg. Det signaregulerede kryds ved Kolindvej/Ebeltoftvej er dog belyst Trafikmængder og kapacitetsforhold Der er på motortrafikvejen overordnet set ikke fremkommelighedsproblemer. Der er dog ved store rejsedage og i myldretiden tæt trafik på dele af strækningen. På grund af vejens kurvede forløb og trafikmængden vurderes det, at der kan være perioder hvor lastvognstog med lavere hastighed sænker fremkommeligheden for biler. Udgangspunktet for trafikberegningen er en Basis 2010 beregning, svarende til situationen i år Denne beregning er sammenlignet med trafiktællinger for en række vejstrækninger og rampekryds. Derefter er der udført en basis 2020 under forudsætninger af motortrafikvejen ikke udbygges. Basis 2020 indeholder en generel stigning i antal ture på 19% i forhold til basis På motortrafikve- 16

19 jen ses hverdagsdøgntrafikken at stige mellem til køretøjer op til mellem og Den største trafikbelastning er mellem Løgten og Randersvej på i hverdagsdøgnstrafik og faldende til mellem Flintebakken og Tåstrup Bygværker På hele motorvejstrafikvejsstrækningen findes der 3 vejoverføringer, 1 stioverføringer og 6 vejunderføringer. Der er ikke registreret større underføringer af vandløb, der er dog mindre rørgennemføringer (ikke et bygværk) af Dibbel Bæk og Knubbobæk Overføring På motortrafikvejen er alle overføringer etableret som in-situ støbt 3-fagsbro, der er direkte funderet og hvor brodækket er efterspændt og understøttet af betonsøjler. Bro nr. Betegnelse Km Byggeår OF af gang og cykelsti 19/ OF af K-VEJ 127, Balevej 21/ OF af H-VEJ 414, Randersvej 25/ OF af K-VEJ 3. Skrejrupvej 27/ Tabel 6: Overføringer Alle overføringer overholder i henhold til Danbro krav til bæreevnen for normalpassage. Placeringen af overføringerne på strækningen kan ses på nedenstående figur: Figur 12: Placering af overføringer på strækningen Følgende eksisterende fritrumsprofil er registreret for overføringer: 17

20 Bro nr. Betegnelse Km Frihøjde (over eksisterende Fritrumsprofil (afstand mellem brosøjler) kørebane) OF af gang og cykelsti 19/ ,6 m OF af K-VEJ 127, 21/ ,0 m Balevej OF af H-VEJ 414, 25/ ,0 m Randersvej OF af K-VEJ 3. Skrejrupvej 27/ ,0 m Tabel 7: Eksisterende fritrumsprofil for underføringer Som det ses i ovenstående tabel er fritrumsprofilet for overføringerne på 17,0 m. Dog er fritrumsprofilet for Bro nr på 18,6 m, hvilket skyldes nordøstlig tilkørselsrampe fra TSA 15, Løgten, afsluttes under bygværket. Alle overføringerne har en frihøjde større end frihøjdekravet på 4,63 m Underføringer Alle underføringer på motortrafikvejen er in-situ støbte skråbenstunneller, der er direkte funderet. Bro nr. Betegnelse Km Byggeår UF af L-VEJ 527, Kirkholtvej 18/ UF af K-VEJ 139, Hornsletvej 20/ UF af K-VEJ 106, Ryomvej 24/ UF af K-VEJ 1, Smouenvej 28/ UF af Amtsvej 534/517. Flintbakken 30/ UF af K-VEJ 5, Askedalsvej 32/ Tabel 8: Underføringer på strækningen For alle underføringer gælder det, at bæreevnen for normalpassage er opfyldt i henhold til Danbro. For betinget passager er bæreevnerne dog ikke oplyst men på baggrund af underføringernes alder og bæreevne i normalpassage, vurderes bæreevnerne dog at kunne opfyldes for betinget passage. Placeringen af underføringerne kan ses på nedenstående figur: 18

21 Figur 13: Placering af underføringer på strækningen. Følgende eksisterende fritrumsprofiler er registreret for underføringer: Bro nr. Betegnelse Km Fritrumsprofil (afstand mellem broautoværn) UF af L-VEJ 527, Kirkholtvej 18/ ,0 m UF af K-VEJ 139, Hornsletvej 20/ ,0 m UF af K-VEJ 106, Ryomvej 24/ ,1 m UF af K-VEJ 1, Smouenvej 28/ ,0 m UF af Amtsvej 534/517. Flintbakken 30/ ,5 m UF af K-VEJ 5, Askedalsvej 32/ ,0 m Tabel 9: Eksisterende fritrumsprofil for underføringer På strækningen er det generelle eksisterende fritrumsprofil på motortrafikvejen 13,0 m. Dog er UF , Flintebakken, i forbindelse med etablering af 2+1 strækninger udvidet i 2001 således at fritrumsprofilet er 18,5 m. For Ryomvej er fritrumsprofilet på 17,0 m pga. nordvestlig tilkørselsrampe fra Randersvej tilsluttes på selve bygværket. Bygværkerne, der berøres af forundersøgelsen, er tillige nærmere beskrevet i Broteknisk Beskrivelse og vedlagt som bilag Geotekniske forhold Der er udført arkivstudie af de geologiske og geotekniske forhold på Rute 15 mellem Løgten og Tåstrup. Formålet med arkivstudiet har været at fremskaffe oplysninger om jordbundsforholdene for strækningen til vurdering af jordarbejdet i forbindelse med udbygningen af strækningen. Der er søgt oplysninger om de overordnede geologiske forhold i området langs strækningen i følgende materiale: - Nye og ældre topografiske kort (KMS) - Geologiske jordartskort (DGU) - Landskabskort fra Geografforlaget - GEUS boringsdatabase 19

22 Generelt Rute 15 mellem Løgten og Tåstrup løber nord om Århus bugt igennem et randmorænelandskab fra sidste istid, præget af mange dødishuller. Umiddelbart nordøst for området findes Tirstrup Hedeslette, samt felter bestående af marint forland. Herfra går en tunneldal ud til Århus Bugt, der gennemskærer rute 15 om km ved Knubbro Bæk. Ifølge jordartskort træffes på strækningen flere større områder af smeltevandssand, der ligger i forbindelse med felter af ferskvandstørv. Selvom dette sand er angivet til at værende glacialt aflejret, må det forventes, at der kan være tale om senglaciale, muligvis postglaciale aflejringer. Trods den store variation i overfladegeologien på strækningen, ligger størstedelen af strækningen i områder markeret som moræneler. Dog må de terrænnære aflejringer forventes primært at bestå som morænepræget senglacial ler, og kan altså have noget højere vandindhold og mindre styrker end en reel moræneler. Det vides ikke, i hvilket omfang der blev foretaget blødbundsudskiftninger i forbindelse med anlæggelsen af Rute 15 som motortrafikvej Strækninger St (Løgten Rodskovvej) Vejen gennemskærer et område med ferskvandsaflejringer fra st til 19.0, og derefter et større område med smeltevandssand og grus. I området findes flere mindre felter af ferskvandstørv, hvorfor de omtalte sand- og grusaflejringer forventes af være senglaciale, muligvis yngre. St (Rodskovvej Abildhøjgård) Der træffes generelt moræneler i området, vejen er dog omringet af flere dødishuller såvel som mindre felter med smeltevandssand og grus. Omkring st passerer vejen nord om et større område med smeltevandsaflejringer. St (Nord for Ugelbølle) På denne strækning viser jordartskortet et større område med smeltevandsaflejringer, igen formentlig sen- eller postglaciale, idet der er markeret flere mindre søer og felter med ferskvandsgytje inden for området. Sidst på strækningen er der umiddelbart nord for vejen angivet et område med selandien/palæocæn ler. St (Randersvej Smouenvej) Længere strækning der overordnet set er domineret af moræneler, med enkelte spredte felter af smeltevandssand og palæocæn ler. Omkring st passerer vejen desuden nord om et større felt af ferskvandstørv, og ved st gennemskærer vejen et større område med smeltevandsaflejringer. St (Smouevej Nørreskovvej) 20

23 Her passerer vejen Knubbro Bæk, der afstedkommer et større område med smeltevandssand og ferskvandssand og gytje. St (Nord-vest for Flintebakken) Ifølge jordartskort udgøres de terrænnære aflejringer af moræneler. St (Flintebakken Feldbækvej) Længere strækning med formentlig senglaciale sand og grusaflejringer i de øverste lag. Området har tilsyneladende forbindelse til moseområderne Elløv Enge og Korup Sø. St (Feldbækvej Tåstrup) Større strækning med moræneler. Ifølge jordartskort og gamle topografiske kort kan forventes dødishuller omkring st og 32.5 samt lidt større områder med ferskvandsler ved st. 33 og Sammenfatning Den eksisterende motortrafikvej mellem Løgten og Tåstrup passerer igennem et uroligt morænelandskab domineret af moræneler. Det undersøgte kortmateriale viser for stort set hele strækningen mange både større og mindre felter af ferskvands- og smeltevandsaflejringer med risiko for blødbundsområder: St (ferskvands- og smeltevandsaflejringer) St (ferskvands- og smeltevandsaflejringer) St (ferskvands- og smeltevandsaflejringer) St (Smeltevandsaflejringer) I forbindelse med anlæg af vejen blev der konstateret stor variation af jordbundsforholdene indenfor korte afstande samt udfordringer med højtstående vandspejl i afgravninger. I forbindelse med anlæg af vejen blev der ifølge Dansk Vejtidsskrift nr. 10, 1987 fjernet m3 blød bund. Det er på nuværende stade ikke muligt at vurdere blødbundsomfanget ved en udbygning af motortrafikvejen præcist. Men det vurderes dog at der ved udbygning til motorvej vil kunne forekomme blødbundsarbejder på ca m3, hvorimod en udbygning til 2+1 vej vil medføre begrænsede blødbundsarbejder på vurderet m3. 21

24 4 FORSLAG A, 2+1 VEJ Den eksisterende motortrafikvej har, som tidligere nævnt strækninger, der er udbygget som 2+1/2+2 vej. På den baggrund er der i forundersøgelsen undersøgt muligheden for udbygning af hele motortrafikvejen til en 2+1 vej. Da den eksisterende to sporet del af motortrafikvejen har en samlet belagt bredde på 13 m (nødspor og kørebaner), vil udbygning af den to sporet del af motortrafikvejen til en 2+1 vej kunne ske indenfor eksisterende tracé. Jævnført s standard for fremtidig anlæg af 2+1 veje, er der i forundersøgelsen anvendt et tværprofil, hvor der ikke er nødspor og vejen har overkørbar midterareal. Dvs. der er ikke midterautoværn som på motortrafikvejens eksisterende 2+1/2+2 strækninger. 4.1 Dimensioneringsmæssige forudsætninger Grundlag Projekteringen er udført med dimensioneringsmæssige forudsætninger fastlagt ud fra foreliggende vejregler, vejregelforslag mv. vedr. anlæg af 2+1 veje og toplanskryds. Da erfaringerne med anlæg af 2+1 veje i Danmark er begrænsede, er der ligeledes inddraget viden fra igangværende anlægsarbejde med etablering af 2+1 vejen mellem Holbæk og Vig. Skitseprojekteringen er gennemført med grundlaget i digitalt grundkort udleveret af Sidehældning Tværfaldet på kørebane udføres med minimum 20 promille af hensyn til afvandingen. På grund af vejens kurvede forløb er der ensidigt tværfald på kørebanen på hele strækningen som forudsættes kan bibeholdt ved en udbygning til 2+1 vej, Nødsporets eksisterende tværfald er på ca. 40 promille og falder på dele af strækningen væk fra kørebanen. Der skal derfor ved udbygning til 2+1 vej gennemføres en opretning af nødsporet, således at kørebanerne har det samme tværfald. Opretning af tværfaldet i eksisterende nødspor foretages i det ubundne bærelag Linjeføring og længdeprofil Da den eksisterende motortrafikvej skal udbygges, ændres den nuværende linjeføring og længdeprofil ikke. 22

25 4.1.4 Projekteringshastighed For udbygning til 2+1 vej bibeholdes den eksisterende skiltet hastighed på 90 km/t. Ligeledes dimensioneres ramperne udfra en planlægningshastighed på 90 km/t, således at krav til indfletningshastighed er overholdt jf. de nyeste vejregler fra januar Stopsigt Ved en udbygning til 2+1 vej er der er gennemført en screening af strækningen vedr. krav til stopsigt jf. vejreglerne. Screeningen viser, at stopsigt er overholdt på hele strækningen ved en skiltet hastighed på 90 km/t med tilhørende tillæg samt krav til standselængde og objekthøjde Sikkerhedszonen Sikkerhedszonen er den nødvendige afstand mellem kørebanekant og faste genstande. Ved mindre afstand bør den faste genstand enten fjernes eller afskærmes med autoværn. Det oprindelige vejanlæg er generelt udført med a=2 skråninger i afgravning og påfyldning. Udbygningsforslaget til 2+1 vej kan på største dele af strækningen være indenfor eksisterende vejudlæg og skråninger forventes ikke udbygget i større omfang. Da trafikken på en udbygget 2+1 vej kommer tættere på skråningskant og sikkerhedszonen derved bliver ændret, forudsættes det at der opsættes autoværn på alle påfyldningsskråninger samt ved afgravningsskråninger stejlere end a= Dimensionsgivende køretøj Ved ombygning af rampekryds er sættevognstog det dimensionsgivende køretøj. Da motortrafikvejen indgår i basisvejnettet skal rampekryds ligeledes være udformet således, at modulvogntog kan komme igennem krydstilslutninger. I forbindelse med udbygning til 2+1 vej ombygges rampekrydsene ikke. Det vurderes på nuværende grundlag, at krydsene har en geometrisk udformning til at sætte- og modulvogntog kan komme igennem Bygværker Ved udbygning til en 2+1 vej skal krav til frihøjden (4,50+0,13m) under bygværket være overholdt. Ved at inddrage eksisterende nødspor til et nyt kørebaneareal kan der ske en ændring af vejens tværfald, således at krav til frihøjder ikke er overholdt ved overføringerne. I skitseprojekteringen er der derfor gennemført en screening af forholdene vedr. frihøjden ved en udbygning til 2+1 vej. Der er i screeningen ikke fundet overføringer hvor frihøjdekravene ikke er opfyldt efter en udbygning til 2+1 vej. 23

26 Ved sideudvidelser af eksisterende underføringer opretholdes den eksisterende frihøjde. Dette kan indebære, at der skal foretages en regulering af længdeprofilet af den underførte vej. For detaljer omkring bygværker henvises endvidere til bilag Afvanding Den eksisterende vejstrækning har generelt ikke kantopsamling, men regnvand ledes i dag ad grøfter og trug til i alt 10 regnvandsbassiner fordelt på strækningen. I forbindelse med udbygning til 2+1 vej forudsættes det, at der ikke etableres kantopsamling på strækningen. I forbindelse med bestemmelse af volumen og behov for udbygning af eksisterende regnvandsbassiner, er der taget udgangspunkt i beregninger og regnintensiteter at alt vand fra kørebanerne samles ved kantafgrænsning og ledes til nedløbsbrønde. For detaljer omkring afvanding henvises endvidere til bilag Udbygningsmulighed I forbindelse med en tværprofilanalyse, er der foretaget en vurdering af en symmetrisk og asymmetrisk udbygning i forhold til vejens nuværende midterlinje. Udbygningen til 2+1 vej forventes at ske symmetrisk, således at bygværker og tilslutningsanlæg kan bibeholdes i størst muligt omfang samt at de eksisterende nødspor kan inddrages til nyt kørespor. En asymmetrisk udbygning vurderedes ikke hensigtsmæssigt, da dette ville medføre større skråningsarbejder samt at nødsporet skal fjernes i den side man ikke udvider til. Ved en asymmetrisk udvidelse skal alle underføringer ligeledes udvides. 4.2 Fremtidigt tværprofil Figur 14: Fremtidig 2+1 vej med overkørbar midterareal. 24

27 De eksisterende nødspor i begge sider af motortrafikvejen inddrages, således at 2+1 vejen etableres indenfor eksisterende belagte areal. Det ydre kørespor etableres af hensyn til lastbiltrafikken med en bredde på 3,75 m hvorimod overhalingssporet her en bredde på 3,5 m. Skillerabatten mellem de to retninger udføres som1 m bred overkørbar midterareal (rumleriller og hvid afmærkning). Kantbanerne har en bredde på 0,5 m og der etableres ikke nødspor. Sideautoværnet placeres i en afstand på 0,5 m fra bagkant kantbane (jf. vejreglerne). Bredden af ydrerabat er i afgravning og påfyldning fastsat til (inkl. trug eller autoværnstillæg) 1,5 m. 4.3 Tracé Overgangstrækningerne for overhalingssporet på 2+1 strækningen er etableret udfra stigninger samt de eksisterende 2+1 strækninger i km. 23 og 32. Overhalingsstrækninger placeres, så der er mulighed for at overhale tung trafik op mod bakketoppe. Nedenstående figurer angiver forslag til placeringer af overhalingsstrækningerne på 2+1 vejen. Figur 15: Forslag til placering af overhalingsstrækninger (angivet på længdeprofil) 25

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Fase 2 programmeringer

Fase 2 programmeringer TRAFIKLEDELSE - ITS Fase 2 programmeringer af trængselspletter I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet og trængselspletanalyser gennemføres der såkaldte fase 2 programmeringer

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Vurderingsnotat

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Vurderingsnotat Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Vurderingsnotat Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Benny W. Jepsen Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 28.02.2014 Version: 2 Projekt nr.: 6011-006

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Projektrisikostyring Seminar, Århus, den 19.nov.2009. Erfaringer med træfsikre budgetoverslag og tidsplaner. Indhold

Projektrisikostyring Seminar, Århus, den 19.nov.2009. Erfaringer med træfsikre budgetoverslag og tidsplaner. Indhold Projektrisikostyring Seminar, Århus, den 19.nov.2009 Erfaringer med træfsikre budgetoverslag og tidsplaner af Steen Lichtenberg, Dr.Techn. steen@lichtenberg.org, www.lichtenberg.org Indhold Efter en kort

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Vejbyggeri & Geologi Næstved Nordlig Omfartsvej

Vejbyggeri & Geologi Næstved Nordlig Omfartsvej Vejbyggeri & Geologi Næstved Nordlig Omfartsvej Hovedrapport Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg 26 Marts 2010 Vejledere Arne Villumsen DTU Byg Anders Stuhr Jørgensen - DTU Byg Jens Anker Jaquet - Rambøll

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato 2010-07-076 Udarbejdet af Jens Anker Jaquet m.fl. Kontrolleret af Emil

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Kommuneplanlægning for Infrastruktur

Kommuneplanlægning for Infrastruktur Kommuneplanlægning for Infrastruktur Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 5. marts kl. 17.00 Infrastruktur Byrådet har besluttet at temaet infrastruktur

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14631 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR SAMMENFATTENDE HØRINGSNOTAT Niels Juels

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1 Banedanmark Vejdirektoratet Besigtigelsesbog København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Forslag til tekniske bestemmelser 1 Anlæg af København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720

Læs mere