FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN"

Transkript

1 FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN Teknisk beskrivelse Juni 2012

2 PROJEKT Teknisk beskrivelse 25. Juni 2012 Version 5 Projekt nr Dokument nr Rev. 0 Udarbejdet af USS/TTR Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

3 1 Indeledning Sammenfatning Miljøforhold Nuværende motortrafikvej Projektstrækningen Historie Stationering Normaltværsnit Linjeføring og længdeprofil Uheldsanalyse Belægninger Tilslutningsanlæg Lokalt vej og stinet Ledningskortlægning Støjafskærmning Vejudstyr Trafikmængder og kapacitetsforhold Bygværker Geotekniske forhold Forslag A, 2+1 vej Dimensioneringsmæssige forudsætninger Fremtidigt tværprofil Tracé Trafikmængder og kapacitet Tilslutningsanlæggene Lokalt vej- og stinet Belægninger Øvrige vejtekniske elementer Arealbehov Undersøgt variant, 2+1 vej med midterautoværn Anlægslogistik Trafikafvikling Forslag B, motorvej Dimensioneringsmæssige forudsætninger Fremtidigt tværprofil Tracé Trafikmængder og kapacitet Tilslutningsanlæggene Lokalt vej- og stinet Belægninger

4 5.8 Øvrige vejtekniske elementer Arealbehov Trafiksikkerhed Anlægslogistik Trafikafvikling Bygværker Afvanding Eksisterende afvandingssystem Fremtidigt afvanding Anlægsoverslag

5 1 INDELEDNING I aftalen En grøn transportpolitik fra januar 2009 er det aftalt, at der gennemføres en forundersøgelse for udbygning af Rute 15 mellem Løgten og Aarhus Lufthavn. Forundersøgelsen har primært til formål at undersøge mulighederne for forbedring af fremkommeligheden gennem en opgradering af eksisterende motortrafikvej. En del af forundersøgelsen omfatter udarbejdelse af et skitseprojekt. Skitseprojektet er delt op i tre faser: Beskrivelse af de eksisterende forhold Forudsætningsnotat og tværprofilanalyse Skitseprojektering og udarbejdelse af anlægsoverslag samt forslag til anlægslogistik Skitseprojektet skal belyse både de vejtekniske og anlægsøkonomiske konsekvenser ved udbygning af eksisterende motortrafikvej mellem Løgten og Tåstrup. Denne rapport indeholder beskrivelse af de løsningsforslag, der er udarbejdet for udbygning af eksisterende motortrafikvej. I forundersøgelsen er skitseprojektet behandlet på et overordnet niveau. Det betyder eksempelvis, at der ikke er skitseret på ombygning af krydstilslutninger i eksisterende hankeanlæg og afvandingssystemet er vurderet overordnet med angivelse af mulige placering af regnvandsbassiner. Skærende veje er i denne fase heller ikke skitseret. Der er i anlægsoverslaget afsat penge til ombygning og ekspropriation af skærende veje. Skitseprojektet er udarbejdet i samarbejde mellem og NIRAS. 2 SAMMENFATNING Der er i forundersøgelsen opstillet to overordnede principelle løsningsforslag for udbygning af eksisterende motortrafikvej: Forslag A: Udbygning til 2+1 vej med overkørbar midterareal, 90 km/t Forslag B: Udbygning til motorvej, 110 km/t De to løsningsforslag følger alle det eksisterende tracé og placeringen af eksisterende tilslutningsanlæg bibeholdes. Der er til forslag A (2+1 vej) lavet en variant, hvor der er opsat autoværn i midterrabatten. 3

6 For udbygning til 2+1 vej bibeholdes eksisterende skiltet hastighed på 90 km/t. På grund af oversigtsforholdene i det eksisterende tracé og den skiltede hastighed på Djurslandsmotorvejen, anvendes i forundersøgelsen en skiltet hastighed på 110 km/t for motorvejen. Der er for de to forslag regnet et anlægsoverslag jf. s overslagssystem. 2.1 Miljøforhold Der er gennemført en screening af de miljømæssige forhold lang eksisterende motortrafikvej. Det er vurderet at der ikke er miljømæssige interesser langs strækningen. Skitseprojekteringen og anlægsoverslaget er endvidere gennemført uden etablering af kantopsamling. De fremtidige afvandingsforhold er dog vurderet ud fra en stigende regn intensitet og regnvandsbassiner er dimensioneret til at der kan etableres kantopsamling, hvis der i en senere VVM undersøgelse skulle vises sig et behov herfor. 3 NUVÆRENDE MOTORTRAFIKVEJ 3.1 Projektstrækningen Forundersøgelsen omhandler Rute 15 og er den ca. 17 km lange motortrafikvejsstrækningen mellem Løgten og Tåstrup. Motortrafikvejsstrækningen (Rute 15) begynder ved Løgten og er en forlængelse af Djurslandsmotorvejen. Motortrafikvejen forløber efter Løgten mod nord-øst i en bue nord om bysamfundene Rodskov, Ugelbølle med tilslutning til Randersvej (Rute 21) nord for Følle. Efter tilslutningsanlægget til Randersvej løber motortrafikvejen nord om Rønde og syd om Rostved med tilslutningsanlæg til Flintebakken. Efter Flintebakken løber motortrafikvejen nord for den gamle landevej mellem Rønde og Grenå med afslutning i det signalregulerede kryds Tåstrup. I Tåstrup fortsætter Rute 15 som almindelig landevej til Grenå samt med tilslutning til Rute 21 mod Ebeltoft Færgehavn og Ny Lufthavnsvej til Aarhus Lufthavn. 4

7 Figur 1: Motortrafikvejsstrækningen i forundersøgelsen (Rute 15) mellem Løgten og Tåstrup. Motortrafikvejsstrækningen løber i åbent land og i et varierende landskab med bakkedrag og lavninger. På grund af den landskabelige udformning og nærliggende bysamfund er motortrafikvejen anlagt med små kurveradier og større stigninger, der giver vejen et kurvet forløb igennem landskabet. Motortrafikvejens kurvede forløb i landskabet medfører endvidere at der ikke er overhalingssigt på hele strækningen for den skiltede hastighed på 90 km/t 3.2 Historie Den nuværende motortrafik vej er ca. 17 km lang fra tilslutningsanlæg 15, Kirkholtvej, i Løgten til signalreguleringen i Tåstrup. Motortrafikvejen blev den 16. oktober 1987 åbnet som en to sporet vej med nødspor med et tilslutningsanlæg ved Randersvej (Rute 21). Siden åbningen i 1987 er der sket følgende ændringer på strækningen: 1995: Åbning af tilslutningsanlæg ved Flintebakken. 2000: Anlæg af accelerationsspor ved det signalregulerede kryds i vestgående retning. Accelerationssporet er uden nødspor med en længde på 600 m og en kilestrækning på 400 m : Anlæg af 2+1 strækninger i km 23 (nord for Ugelbølle) og km 32 (ved Flintebakken) med midterautoværn og nødspor. På dele af 2+1 strækningerne er der etableret kantopsamling. 5

8 I 2002, 2004 og 2005 blev der anlagt rumleriller, således at der er rumleriller på hele strækningen. I perioden var motortrafikvejen en amtsvej i Århus Amt. I forbindelse med overdragelse af vejstrækningen til i 2006 er en del af tegningsmateriale etc. af vejprojektet gået tabt. Skitseprojekteringen i forbindelse med forundersøgelsen er derfor baseret på begrænsede oplysninger om vejens geometri og vejkasseopbygning. 3.3 Stationering Motortrafikvejen er i VIS (Vejsektorens Informations System) kilometreret fra Løgten mod Tåstrup. Projektstrækningen starter ved km 18/000 ved ramper TSA 15, Løgten og slutter i km 33 ved det signalregulerede kryds i Tåstrup. Skrivemåden med delestreg / angiver, at det er en driftskilometrering. I nærværende projekt er driftskilometreringen angivet med 3 cifre efter delestregen. Denne kilometrering benyttes i daglig tale den er angivet på vejens kantpæle og er i denne undersøgelse brugt bl.a. ved vurdering af den nuværende vejbelægnings tilstand. Driftskilometreringen er dog ikke kontinuert og på den sidste del af strækningen er der en fejl kilometrering, således at km 33 er 2,3 km lang. Driftskilometreringen er derfor ikke hensigtsmæssig til projekteringsbrug. I skitseprojekteringen er der derfor anvendt en kontinuerlig stationeringslinje begyndende ved TSA 15, Løgten, med st og sluttende i st i Tåstrup. 3.4 Normaltværsnit Motortrafikvejen er 2 sporet med nødspor i hver side på største del af strækningen og har en samlet belagt bredde på 13 m. Kørebanerne har en bredde på 3,5 m med en kantbane på 0,5 m og et 2,5 m bredt nødspor. På det to sporet motortrafikvejsprofil er der mellem kørebanerne anlagt rumleriller for at mindske risikoen for frontalsammenstød. Figur 2: Eksisterende tværprofil for 2-sporet motortrafikvej 6

9 I forbindelse med udbygning til 2+1/2+2 vej strækninger i km 23 (nord for Uglebølle) og km 32 (vest for Flintebakken) har motortrafikvejen følgende tværsnit: Figur 3: Eksisterende tværprofil for 2+1 motortrafikvej Figur 4: Eksisterende tværprofil for 2+2 motortrafikvej For de eksisterende 2+1/2+2 veje er kørebanebredden på 3,5 m med 0,5 m brede kantbaner. Nødsporet har en bredde på ca. 2,5 m og midterrabatten har inkl. kantbaner en varierende bredde på 2,5-3 m bredde. På grund af et større jordoverskud ved anlæg af 2+1/2+2 vejstrækningerne, har yderrabatterne her en bredde på optil 4 m, således at autoværn kunne undlades. Nedenstående figur viser placeringen af strækningerne med det to sporet tværprofil og de udbyggede strækninger med 2+1/2+2 tværprofil: 7

10 Figur 5: Placering af de forskellige eksisterende strækninger med 2 spor og overhalingsstrækninger med 2+1/2+2 profil Sidehældning Motortrafikvejen har et kurvet forløb med små kurveradier, hvilket betyder at motortrafikvejen på hele strækningen er anlagt med ensidigt sidehældning (25 promille) på kørebanerne. Det vil sige, at der er på motortrafikvejen ikke forefindes strækninger med tagformet profil. Nødsporets sidehældning er med ca. 40 promille mod yderrabat og uafhængig af kørebanernes sidehældning. Motortrafikvejens sidehældningen igennem kurverne er etableret ved at vippe den udvendige kørebanekant. 3.5 Linjeføring og længdeprofil Den eksisterende horisontale og vertikale geometri er beskrevet i nedenstående figur: 8

11 Figur 6: Eksisterende vertikale og horisontale geometri (fra åbningsbrochure, 1987) Som det ses på ovenstående figur er motortrafikvejens øst for Rønde anlagt med små horisontale kurveradier på 2000 til 2400 m hvorimod de øvrige kurveradier er større end 2800 m. Ligeledes bærer den eksisterende vertikale geometri præg af de store bakkedrag nord for Ugelbølle og øst for Rønde, hvor der er stigningsgradienter på op til 30 promille. Det er på de to højeste bakketoppe at der er anlagt overhalingsstrækninger i form af 2+1/2+2 veje. 3.6 Uheldsanalyse På strækningen har politiet i perioden fra registreret 24 trafikuheld samt 3 ekstra uheld. Ekstra uheld er uheld, der er registreret af politiet men uden optagelse af rapport. Nedenstående figur viser fordelingen af uheldstyper: Ulykkeskarakteristik, Rute 15, Løgten Tåstrup (Århus lufthavn), Ulykker 27 ulykker fordelt på 12 personskade- og 12 materielskadeulykker samt 3 ekstrauheld Personskader 20 personskader fordelt på 3 dræbt, 10 alvorligt og 7 lettere tilskadekomne. Uheldstyper: Eneuheld: 9 Uheld ved bagendekollision: 5, Mødeuheld ved sammenstød: 8 Uheld ved ligeud kørsel i kryds: 1 Uheld ved svingende trafik i kryds:2 Fodgængeruheld: 1 Uheld med dyr, mv. på eller over kørebanen:1 Uheldsbelastede lokaliteter Der er på motortrafikvejen strækninger med en tendens til større ulykkestæthed: km 24/100-24/700, km 29/600-31/100 og km 32/500-33/100. Figur 7 : fordeling af uheldstyper 9

12 Trafikuheldstyperne fordeler sig forskelligt, men eneulykker på strækningen udgør ca. 33 % af de samlede antal trafikulykker i perioden. Særligt iøjefaldende er det, at der er forholdsvis flest uheld på strækninger med indsnævring fra 2+1 strækning til almindelig 2 sporet motortrafikvej samt at der ikke er registreret uheld på selve 2+1 og 2+2 strækningerne. På de strækninger med to sporet profil er der ligeledes registreret alvorlige frontaluheld. 3.7 Belægninger I forbindelse med forundersøgelsen er der ikke gennemført en detaljeret bæreevne eller tilstandsvurdering af belægningen på motortrafikvejen. Men udfra tegnings og driftsoplysninger forventes den eksisterende belægning at have følgende opbygning: Kørebane: - 3 cm AB (Asfaltslidlag) - 6 cm GAB 0 (Asfaltbærelag) - 12 cm GAB I (Asfaltbærelag) - 20 cm Stabilt grus - Var. Bundsikringsgrus Nødspor, almindelig 2 sporet motortrafikvej - 1 cm OB (Overfaldebehandling) - 6 cm GAB 0 (Asfaltbærelag) - 20 cm Stabilt grus - Var. Bundsikringsgrus Nødspor, 2+1/2+2 motortrafikvej Nødsporet ved udbyggede 2+1/2+2 strækninger er forstærket med følgende opbygning: - 1 cm OB (Overfaldebehandling) - 4 cm GAB 0 (Asfaltbærelag) - 6 cm GAB I (Asfaltbærelag) - 30 cm Stabilt grus - Var. Bundsikringsgrus Den eksisterende belægning på hele motortrafikvejen er således en traditionel belægning med asfaltslidlag og asfaltbærelag, bærelag som stabilt grus og bundsikringsgrus. 3.8 Tilslutningsanlæg Motortrafikvejen har i dag tre tilslutningsanlæg og afsluttes i Tåstrup ved et signalreguleret kryds. Tilslutningsanlæggene er følgende: 10

13 - Km 18/038: Kirkeholtvej/Landevejen, TSA 15 (Løgten) - Km 25/033: Randersvej - Km 30/089: Flintebakken Tilslutningsanlæg, TSA 15, Kirkeholtvej/Landevejen Tilslutningsanlægget er udformet som et fuldt rudeanlæg og giver adgang fra rute 587 (Kirkeholtvej) til Djurslandsmotorvejen mod syd samt motortrafikvejen (Rute 15) mod Aarhus Lufthavn. Tilslutningsanlægget betjener fortrinsvis oplandsbyerne Løgten, Hornslet og den vestlige del af Rønde. Rampekrydsene er i dag udformet med ubetinget vigepligt og er ikke belyst. På den underførte vej (Kirkeholtvej, bygværksnummer ) er der etableret venstresvingsbaner samt højre svingbane for trafikken mod Djurslandsmotorvejen (Aarhus). Øst for tilslutningsanlægget er der en samkørselsplads med vurderet 20 parkeringspladser. Langs Kirkeholtvej er der ikke anlagt cykelsti og i selve rampekrydsene er derfor ingen cykelbaner etc. N Figur 8:Eksisterende Tilslutningsanlæg, TSA 15, Kirkeholtvej/Landevejen 11

14 3.8.2 Tilslutningsanlæg, Randersvej Tilslutningsanlægget er udformet som et fuldt rudeanlæg og giver adgang fra Rute 21 (Randersvej) til motortrafikvejen i hhv. østlig og vestlig retning. Tilslutningsanlægget betjener foruden trafikken på Rute 21 mellem Randers og Ebeltoft også oplandsbyerne Mørke, Thorsager samt Rønde. Rampekrydsene er i dag udformet med ubetinget vigepligt og er ikke belyst. Der er på overførte vej (Randersvej, bygværk ) etableret venstresvingsbaner men ingen højresvingsbaner. Syd for tilslutningsanlægget er der en samkørselsplads med vurderet 15 parkeringspladser. Langs Randersvej er der ikke anlagt cykelsti og der i rampekrydsene ikke markeret med cykelbaner etc. N Figur 9: Eksisterende tilslutningsanlæg, Randersvej (Rute 21) Tilslutningsanlæg, Flintebakken Tilslutningsanlægget er som de øvrige tilslutningsanlæg udformet som et fuldt rudeanlæg og giver adgang fra Flintebakken til hhv. østlig og vestlig retning på motortrafikvejen. Tilslutningsanlægget betjener primært Kolind og omegn samt den østlige del af Rønde. Rampekrydsene er i dag udformet med ubetinget vigepligt og er ikke belyst. På den underførte vej (Flintebakken bygværk ) er der etableret venstresvingsbaner men ikke højresvingsbaner. Vest for tilslutningsanlægget er der en større grusbelagt samkørselsplads med vurderet 30 parkeringspladser. Der er cykelsti i begge sider langs Flintebakken samt cykelbaner i rampekrydsene. 12

15 N Figur 10: Eksisterende tilslutningsanlæg, Flintebakken Signalreguleret kryds, Tåstrup Motortrafikvejen ophører/begynder ved det signalregulerede kryds ved Tåstrup. Krydset er firebenet og tilslutter mod nord Kolindvej og mod syd Ebeltoftvej (Rute 21). Trafikken til og fra lufthavnen anvender Kolindvej. På vestlige tilfart i krydset (motortrafikvejen) er der en venstre svingsbane, en ligeudbane samt en højresvingsbane. Tilkørslen til motortrafikvejen fra krydset er to sporet og har funktion som et accelerationsspor, der muliggør at biler på vej ud af krydset kan overhale lastvogne. Den sydlige og østlige tilfart i krydset består af venstresvingsbaner samt kombineret højresving/ligudbane. Den nordlige tilfart har en ligeud/venstresvingsbane samt en højresvingsbane. Da der er en del svingende trafik til og fra motortrafikvejen i krydset, er signalanlægget etableret med venstre- og højresvingsgrønpile for trafikken fra motortrafikvejen til og fra Kolindvej og Rute 21 mod Ebeltoft Færgehavn. Der er i krydset ingen cykelbaner eller fodgængerfelter. 13

16 N Figur 11: Eksisterende signalreguleret kryds, Tåstrup 3.9 Lokalt vej og stinet Motortrafikvejen er på strækningen fuldt facadeløs og med alle skærende veje og stier ude af niveau Lokalt vejanlæg Der er på strækningen følgende lokale veje, der krydser motortrafikvejen: Oversigt lokale vejanlæg (krydsende) Km. Bygværk Vejnavn Km 20/052 UF af K-VEJ 139 Rodskovvej Km 21/097 OF af K-VEJ 127, Balevej Km 24/080 UF af K-VEJ 106 Ryomvej Km 27/031 OF af K-VEJ 3 Skrejrupvej Km 28/093 UF af K-VEJ 1 Smouenvej Km 32/066 UF af K-VEJ 5 Askedalsvej Tabel 1: Krydsende lokal veje uden tilslutning til motortrafikvejen. Ligeledes er der langs motortrafikvejen lokale veje der løber parallelt med motortrafikvejen inden for en afstand på m: Oversigt - lokale veje parallelt (<100 m) med motortrafikvejen Km. Vejtype Vejnavn Km 27/300 28/000 Grusvej Dibbelsbrovej Km 29/000 29/400 Grusvej Stikvej til Smouenvej Km 31/400 Grusvej Feldbækvej Km 32/100 Asfaltvej Feldbækvej Km 33/2000 Asfaltvej Grenåvej Tabel 2: Lokale parallelveje indenfor en afstand på 100 m fra motortrafikvejen 14

17 3.9.2 Lokalt stianlæg I forbindelse med anlæg af motortrafikvejen blev Eskerodvej afbrudt for biltrafik, men vejen er ført over motortrafikvejen som en offentlig sti: Oversigt lokalt stianlæg Km. Bygværk Stednavn Km 19/008 OF af gang- og cykelsti Eskerodvej Tabel 3: Lokalt stianlæg 3.10 Ledningskortlægning Der er forskellige ledninger der løber langs og krydser motortrafikvejen. Ledningerne omfatter højspænding, olieforsyningsledning, regn- og spildevand, drikkevand, el, tele og lysleder. Der er mellem km 20 og 24 mastebårne højspændingsledninger (50kV), hvoraf to master er tæt på motortrafikvejen. Ved en opgradering af strækningen fra motortrafikvej til motorvej, skal disse to master sandsynligvis flyttes. Følgende ledninger forløber parallelt med motortrafikvejen: Side Ca. st. Ledningstype Bemærkning Syd Højspænding Mastebårne i en varierende afstand på m Syd Telekabel Placering i skråningstop mellem Flintebakken og Tåstrup Tabel 4: Ledningsanlæg parallelt med motortrafikvejen Følgende ledninger krydser motortrafikvejen: Ca. st. Ledningstype Bemærkning Højspænding Ved Rodskovvej Spildevand Vestside af Rodskovvej, i underføring Højspænding (Luft) Højspænding (Luft) Lavsp./lysleder/tele Placeret i og ved overføring af Balevej Højspænding Lavspænding Lavspænding Højspænding (Luft) Højspænding Lavsp. og telekabel Placeret i overføring af Randersvej Højspænding Olieledning Forsvarets olieforsyningsledning Lavsp. og telekabel Placeret i og ved overføring i Skrejrupvej Lavspænding Højspænding Lavsp./lysleder/tele Ligger i underføring Smouenvej Højspænding Usikker placering, ligger sandsynligvis i gammelt vejtracé Højspænding Nord for underføringen Flintebakken Lavspænding Placering i underføringen Askedalsvej 15

18 Lavspænding Højspænding (Luft) Master er ikke i nærheden af motortrafikvej Lavspænding Tabel 5: Ledningsanlæg, der krydser motortrafikvejen Krydsende ledninger forefindes generelt i forbindelse med bygværker. Ved nedlagte skærende veje er der endvidere tele- og elkabler, der krydser motortrafikvejen. Der på motorvejsstrækningen krydsninger af højspændingsledninger i jord og som mastebårne. Der er ikke registreret krydsninger med gas eller fjernvarme, der er dog en olieforsyningsledning ved Skrejrupvej Støjafskærmning Der er ikke støjvolde eller støjskærm langs motortrafikvejen. I forbindelse med støjkortlægningen kan det i senere faser undersøges om jordoverskud kan anvendes til støjvolde nær bebyggede områder f.eks. Ugelbølle og Rønde Vejudstyr Motortrafikvejen har for en højklasset vej det normale udstyr i form af skiltning, afmærkning og autoværn. På strækninger, hvor vejen ligger i påfyldning, er der sideautoværn i form af betonautoværn Der er ved alle underføringer og ved bropiller ligeledes betonautoværn. På 2+1 og 2+2 strækninger er der etableret dobbeltsidet stålautoværn i midterrabatten. Ved motortrafikvejens åbning var der gjort parat til nødtelefoner pr m, men der blev aldrig opsat nødtelefoner. Det vurderes at kabler mv. til nødtelefoner langs motortrafikvejen ikke er blevet fjernet. Der er ikke belysning på motortrafikvejen eller i rampekryds ved tilslutningsanlæg. Det signaregulerede kryds ved Kolindvej/Ebeltoftvej er dog belyst Trafikmængder og kapacitetsforhold Der er på motortrafikvejen overordnet set ikke fremkommelighedsproblemer. Der er dog ved store rejsedage og i myldretiden tæt trafik på dele af strækningen. På grund af vejens kurvede forløb og trafikmængden vurderes det, at der kan være perioder hvor lastvognstog med lavere hastighed sænker fremkommeligheden for biler. Udgangspunktet for trafikberegningen er en Basis 2010 beregning, svarende til situationen i år Denne beregning er sammenlignet med trafiktællinger for en række vejstrækninger og rampekryds. Derefter er der udført en basis 2020 under forudsætninger af motortrafikvejen ikke udbygges. Basis 2020 indeholder en generel stigning i antal ture på 19% i forhold til basis På motortrafikve- 16

19 jen ses hverdagsdøgntrafikken at stige mellem til køretøjer op til mellem og Den største trafikbelastning er mellem Løgten og Randersvej på i hverdagsdøgnstrafik og faldende til mellem Flintebakken og Tåstrup Bygværker På hele motorvejstrafikvejsstrækningen findes der 3 vejoverføringer, 1 stioverføringer og 6 vejunderføringer. Der er ikke registreret større underføringer af vandløb, der er dog mindre rørgennemføringer (ikke et bygværk) af Dibbel Bæk og Knubbobæk Overføring På motortrafikvejen er alle overføringer etableret som in-situ støbt 3-fagsbro, der er direkte funderet og hvor brodækket er efterspændt og understøttet af betonsøjler. Bro nr. Betegnelse Km Byggeår OF af gang og cykelsti 19/ OF af K-VEJ 127, Balevej 21/ OF af H-VEJ 414, Randersvej 25/ OF af K-VEJ 3. Skrejrupvej 27/ Tabel 6: Overføringer Alle overføringer overholder i henhold til Danbro krav til bæreevnen for normalpassage. Placeringen af overføringerne på strækningen kan ses på nedenstående figur: Figur 12: Placering af overføringer på strækningen Følgende eksisterende fritrumsprofil er registreret for overføringer: 17

20 Bro nr. Betegnelse Km Frihøjde (over eksisterende Fritrumsprofil (afstand mellem brosøjler) kørebane) OF af gang og cykelsti 19/ ,6 m OF af K-VEJ 127, 21/ ,0 m Balevej OF af H-VEJ 414, 25/ ,0 m Randersvej OF af K-VEJ 3. Skrejrupvej 27/ ,0 m Tabel 7: Eksisterende fritrumsprofil for underføringer Som det ses i ovenstående tabel er fritrumsprofilet for overføringerne på 17,0 m. Dog er fritrumsprofilet for Bro nr på 18,6 m, hvilket skyldes nordøstlig tilkørselsrampe fra TSA 15, Løgten, afsluttes under bygværket. Alle overføringerne har en frihøjde større end frihøjdekravet på 4,63 m Underføringer Alle underføringer på motortrafikvejen er in-situ støbte skråbenstunneller, der er direkte funderet. Bro nr. Betegnelse Km Byggeår UF af L-VEJ 527, Kirkholtvej 18/ UF af K-VEJ 139, Hornsletvej 20/ UF af K-VEJ 106, Ryomvej 24/ UF af K-VEJ 1, Smouenvej 28/ UF af Amtsvej 534/517. Flintbakken 30/ UF af K-VEJ 5, Askedalsvej 32/ Tabel 8: Underføringer på strækningen For alle underføringer gælder det, at bæreevnen for normalpassage er opfyldt i henhold til Danbro. For betinget passager er bæreevnerne dog ikke oplyst men på baggrund af underføringernes alder og bæreevne i normalpassage, vurderes bæreevnerne dog at kunne opfyldes for betinget passage. Placeringen af underføringerne kan ses på nedenstående figur: 18

21 Figur 13: Placering af underføringer på strækningen. Følgende eksisterende fritrumsprofiler er registreret for underføringer: Bro nr. Betegnelse Km Fritrumsprofil (afstand mellem broautoværn) UF af L-VEJ 527, Kirkholtvej 18/ ,0 m UF af K-VEJ 139, Hornsletvej 20/ ,0 m UF af K-VEJ 106, Ryomvej 24/ ,1 m UF af K-VEJ 1, Smouenvej 28/ ,0 m UF af Amtsvej 534/517. Flintbakken 30/ ,5 m UF af K-VEJ 5, Askedalsvej 32/ ,0 m Tabel 9: Eksisterende fritrumsprofil for underføringer På strækningen er det generelle eksisterende fritrumsprofil på motortrafikvejen 13,0 m. Dog er UF , Flintebakken, i forbindelse med etablering af 2+1 strækninger udvidet i 2001 således at fritrumsprofilet er 18,5 m. For Ryomvej er fritrumsprofilet på 17,0 m pga. nordvestlig tilkørselsrampe fra Randersvej tilsluttes på selve bygværket. Bygværkerne, der berøres af forundersøgelsen, er tillige nærmere beskrevet i Broteknisk Beskrivelse og vedlagt som bilag Geotekniske forhold Der er udført arkivstudie af de geologiske og geotekniske forhold på Rute 15 mellem Løgten og Tåstrup. Formålet med arkivstudiet har været at fremskaffe oplysninger om jordbundsforholdene for strækningen til vurdering af jordarbejdet i forbindelse med udbygningen af strækningen. Der er søgt oplysninger om de overordnede geologiske forhold i området langs strækningen i følgende materiale: - Nye og ældre topografiske kort (KMS) - Geologiske jordartskort (DGU) - Landskabskort fra Geografforlaget - GEUS boringsdatabase 19

22 Generelt Rute 15 mellem Løgten og Tåstrup løber nord om Århus bugt igennem et randmorænelandskab fra sidste istid, præget af mange dødishuller. Umiddelbart nordøst for området findes Tirstrup Hedeslette, samt felter bestående af marint forland. Herfra går en tunneldal ud til Århus Bugt, der gennemskærer rute 15 om km ved Knubbro Bæk. Ifølge jordartskort træffes på strækningen flere større områder af smeltevandssand, der ligger i forbindelse med felter af ferskvandstørv. Selvom dette sand er angivet til at værende glacialt aflejret, må det forventes, at der kan være tale om senglaciale, muligvis postglaciale aflejringer. Trods den store variation i overfladegeologien på strækningen, ligger størstedelen af strækningen i områder markeret som moræneler. Dog må de terrænnære aflejringer forventes primært at bestå som morænepræget senglacial ler, og kan altså have noget højere vandindhold og mindre styrker end en reel moræneler. Det vides ikke, i hvilket omfang der blev foretaget blødbundsudskiftninger i forbindelse med anlæggelsen af Rute 15 som motortrafikvej Strækninger St (Løgten Rodskovvej) Vejen gennemskærer et område med ferskvandsaflejringer fra st til 19.0, og derefter et større område med smeltevandssand og grus. I området findes flere mindre felter af ferskvandstørv, hvorfor de omtalte sand- og grusaflejringer forventes af være senglaciale, muligvis yngre. St (Rodskovvej Abildhøjgård) Der træffes generelt moræneler i området, vejen er dog omringet af flere dødishuller såvel som mindre felter med smeltevandssand og grus. Omkring st passerer vejen nord om et større område med smeltevandsaflejringer. St (Nord for Ugelbølle) På denne strækning viser jordartskortet et større område med smeltevandsaflejringer, igen formentlig sen- eller postglaciale, idet der er markeret flere mindre søer og felter med ferskvandsgytje inden for området. Sidst på strækningen er der umiddelbart nord for vejen angivet et område med selandien/palæocæn ler. St (Randersvej Smouenvej) Længere strækning der overordnet set er domineret af moræneler, med enkelte spredte felter af smeltevandssand og palæocæn ler. Omkring st passerer vejen desuden nord om et større felt af ferskvandstørv, og ved st gennemskærer vejen et større område med smeltevandsaflejringer. St (Smouevej Nørreskovvej) 20

23 Her passerer vejen Knubbro Bæk, der afstedkommer et større område med smeltevandssand og ferskvandssand og gytje. St (Nord-vest for Flintebakken) Ifølge jordartskort udgøres de terrænnære aflejringer af moræneler. St (Flintebakken Feldbækvej) Længere strækning med formentlig senglaciale sand og grusaflejringer i de øverste lag. Området har tilsyneladende forbindelse til moseområderne Elløv Enge og Korup Sø. St (Feldbækvej Tåstrup) Større strækning med moræneler. Ifølge jordartskort og gamle topografiske kort kan forventes dødishuller omkring st og 32.5 samt lidt større områder med ferskvandsler ved st. 33 og Sammenfatning Den eksisterende motortrafikvej mellem Løgten og Tåstrup passerer igennem et uroligt morænelandskab domineret af moræneler. Det undersøgte kortmateriale viser for stort set hele strækningen mange både større og mindre felter af ferskvands- og smeltevandsaflejringer med risiko for blødbundsområder: St (ferskvands- og smeltevandsaflejringer) St (ferskvands- og smeltevandsaflejringer) St (ferskvands- og smeltevandsaflejringer) St (Smeltevandsaflejringer) I forbindelse med anlæg af vejen blev der konstateret stor variation af jordbundsforholdene indenfor korte afstande samt udfordringer med højtstående vandspejl i afgravninger. I forbindelse med anlæg af vejen blev der ifølge Dansk Vejtidsskrift nr. 10, 1987 fjernet m3 blød bund. Det er på nuværende stade ikke muligt at vurdere blødbundsomfanget ved en udbygning af motortrafikvejen præcist. Men det vurderes dog at der ved udbygning til motorvej vil kunne forekomme blødbundsarbejder på ca m3, hvorimod en udbygning til 2+1 vej vil medføre begrænsede blødbundsarbejder på vurderet m3. 21

24 4 FORSLAG A, 2+1 VEJ Den eksisterende motortrafikvej har, som tidligere nævnt strækninger, der er udbygget som 2+1/2+2 vej. På den baggrund er der i forundersøgelsen undersøgt muligheden for udbygning af hele motortrafikvejen til en 2+1 vej. Da den eksisterende to sporet del af motortrafikvejen har en samlet belagt bredde på 13 m (nødspor og kørebaner), vil udbygning af den to sporet del af motortrafikvejen til en 2+1 vej kunne ske indenfor eksisterende tracé. Jævnført s standard for fremtidig anlæg af 2+1 veje, er der i forundersøgelsen anvendt et tværprofil, hvor der ikke er nødspor og vejen har overkørbar midterareal. Dvs. der er ikke midterautoværn som på motortrafikvejens eksisterende 2+1/2+2 strækninger. 4.1 Dimensioneringsmæssige forudsætninger Grundlag Projekteringen er udført med dimensioneringsmæssige forudsætninger fastlagt ud fra foreliggende vejregler, vejregelforslag mv. vedr. anlæg af 2+1 veje og toplanskryds. Da erfaringerne med anlæg af 2+1 veje i Danmark er begrænsede, er der ligeledes inddraget viden fra igangværende anlægsarbejde med etablering af 2+1 vejen mellem Holbæk og Vig. Skitseprojekteringen er gennemført med grundlaget i digitalt grundkort udleveret af Sidehældning Tværfaldet på kørebane udføres med minimum 20 promille af hensyn til afvandingen. På grund af vejens kurvede forløb er der ensidigt tværfald på kørebanen på hele strækningen som forudsættes kan bibeholdt ved en udbygning til 2+1 vej, Nødsporets eksisterende tværfald er på ca. 40 promille og falder på dele af strækningen væk fra kørebanen. Der skal derfor ved udbygning til 2+1 vej gennemføres en opretning af nødsporet, således at kørebanerne har det samme tværfald. Opretning af tværfaldet i eksisterende nødspor foretages i det ubundne bærelag Linjeføring og længdeprofil Da den eksisterende motortrafikvej skal udbygges, ændres den nuværende linjeføring og længdeprofil ikke. 22

25 4.1.4 Projekteringshastighed For udbygning til 2+1 vej bibeholdes den eksisterende skiltet hastighed på 90 km/t. Ligeledes dimensioneres ramperne udfra en planlægningshastighed på 90 km/t, således at krav til indfletningshastighed er overholdt jf. de nyeste vejregler fra januar Stopsigt Ved en udbygning til 2+1 vej er der er gennemført en screening af strækningen vedr. krav til stopsigt jf. vejreglerne. Screeningen viser, at stopsigt er overholdt på hele strækningen ved en skiltet hastighed på 90 km/t med tilhørende tillæg samt krav til standselængde og objekthøjde Sikkerhedszonen Sikkerhedszonen er den nødvendige afstand mellem kørebanekant og faste genstande. Ved mindre afstand bør den faste genstand enten fjernes eller afskærmes med autoværn. Det oprindelige vejanlæg er generelt udført med a=2 skråninger i afgravning og påfyldning. Udbygningsforslaget til 2+1 vej kan på største dele af strækningen være indenfor eksisterende vejudlæg og skråninger forventes ikke udbygget i større omfang. Da trafikken på en udbygget 2+1 vej kommer tættere på skråningskant og sikkerhedszonen derved bliver ændret, forudsættes det at der opsættes autoværn på alle påfyldningsskråninger samt ved afgravningsskråninger stejlere end a= Dimensionsgivende køretøj Ved ombygning af rampekryds er sættevognstog det dimensionsgivende køretøj. Da motortrafikvejen indgår i basisvejnettet skal rampekryds ligeledes være udformet således, at modulvogntog kan komme igennem krydstilslutninger. I forbindelse med udbygning til 2+1 vej ombygges rampekrydsene ikke. Det vurderes på nuværende grundlag, at krydsene har en geometrisk udformning til at sætte- og modulvogntog kan komme igennem Bygværker Ved udbygning til en 2+1 vej skal krav til frihøjden (4,50+0,13m) under bygværket være overholdt. Ved at inddrage eksisterende nødspor til et nyt kørebaneareal kan der ske en ændring af vejens tværfald, således at krav til frihøjder ikke er overholdt ved overføringerne. I skitseprojekteringen er der derfor gennemført en screening af forholdene vedr. frihøjden ved en udbygning til 2+1 vej. Der er i screeningen ikke fundet overføringer hvor frihøjdekravene ikke er opfyldt efter en udbygning til 2+1 vej. 23

26 Ved sideudvidelser af eksisterende underføringer opretholdes den eksisterende frihøjde. Dette kan indebære, at der skal foretages en regulering af længdeprofilet af den underførte vej. For detaljer omkring bygværker henvises endvidere til bilag Afvanding Den eksisterende vejstrækning har generelt ikke kantopsamling, men regnvand ledes i dag ad grøfter og trug til i alt 10 regnvandsbassiner fordelt på strækningen. I forbindelse med udbygning til 2+1 vej forudsættes det, at der ikke etableres kantopsamling på strækningen. I forbindelse med bestemmelse af volumen og behov for udbygning af eksisterende regnvandsbassiner, er der taget udgangspunkt i beregninger og regnintensiteter at alt vand fra kørebanerne samles ved kantafgrænsning og ledes til nedløbsbrønde. For detaljer omkring afvanding henvises endvidere til bilag Udbygningsmulighed I forbindelse med en tværprofilanalyse, er der foretaget en vurdering af en symmetrisk og asymmetrisk udbygning i forhold til vejens nuværende midterlinje. Udbygningen til 2+1 vej forventes at ske symmetrisk, således at bygværker og tilslutningsanlæg kan bibeholdes i størst muligt omfang samt at de eksisterende nødspor kan inddrages til nyt kørespor. En asymmetrisk udbygning vurderedes ikke hensigtsmæssigt, da dette ville medføre større skråningsarbejder samt at nødsporet skal fjernes i den side man ikke udvider til. Ved en asymmetrisk udvidelse skal alle underføringer ligeledes udvides. 4.2 Fremtidigt tværprofil Figur 14: Fremtidig 2+1 vej med overkørbar midterareal. 24

27 De eksisterende nødspor i begge sider af motortrafikvejen inddrages, således at 2+1 vejen etableres indenfor eksisterende belagte areal. Det ydre kørespor etableres af hensyn til lastbiltrafikken med en bredde på 3,75 m hvorimod overhalingssporet her en bredde på 3,5 m. Skillerabatten mellem de to retninger udføres som1 m bred overkørbar midterareal (rumleriller og hvid afmærkning). Kantbanerne har en bredde på 0,5 m og der etableres ikke nødspor. Sideautoværnet placeres i en afstand på 0,5 m fra bagkant kantbane (jf. vejreglerne). Bredden af ydrerabat er i afgravning og påfyldning fastsat til (inkl. trug eller autoværnstillæg) 1,5 m. 4.3 Tracé Overgangstrækningerne for overhalingssporet på 2+1 strækningen er etableret udfra stigninger samt de eksisterende 2+1 strækninger i km. 23 og 32. Overhalingsstrækninger placeres, så der er mulighed for at overhale tung trafik op mod bakketoppe. Nedenstående figurer angiver forslag til placeringer af overhalingsstrækningerne på 2+1 vejen. Figur 15: Forslag til placering af overhalingsstrækninger (angivet på længdeprofil) 25

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelse af Djurslandmotorvejen RAPPORT 421-2012 UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelses af Djurslandsmotorvejen

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 9000 Aalborg Fra Til Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Telefon 9935 7500 Direkte

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Marts 2010 NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projekt beskrivelse

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF E45/E20, KOLDING - FREDERICIA

VVM-UNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF E45/E20, KOLDING - FREDERICIA Vejdirektoratet Maj 2011 Projekt nr. 202826 Udarbejdet af USS Kontrolleret af CVD Godkendt af MXJ VVM-UNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF E45/E20, KOLDING - FREDERICIA Vejteknisk Beskrivelse NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

VVM-undersøgelse for udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve S - Køge

VVM-undersøgelse for udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve S - Køge VEJDIREKTORATET VVM-undersøgelse for udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve S - Køge Vejteknisk beskrivelse Oktober 2009 VEJDIREKTORATET VVM-undersøgelse for udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

NY BANE OVER VESTFYN VVM-REDEGØRELSE

NY BANE OVER VESTFYN VVM-REDEGØRELSE JANUAR 2016 VEJDIREKTORATET NY BANE OVER VESTFYN VVM-REDEGØRELSE VEJTEKNISK BESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Bårse Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres

Læs mere

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2015 REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Revision 2 Dato 2015-08-20 Udarbejdet af MLE Kontrolleret af

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN Til Aarhus og Syddjurs kommuner Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2014 CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER CYKELSTI MELLEM HORNSLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER Revision

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

Linieføringens segmentering

Linieføringens segmentering Linieføringens segmentering Segmentinddelingen bestemmer, hvorvidt beregningen er mulig. " (Svarer lidt til statisk bestemt eller ubestemt konstruktion) Et segment findes imellem tvangspunkterne Man opererer

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere