BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B"

Transkript

1 Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Trafikale konsekvenser Forslag til ombygning/udbygning af Aulbyvej krydsudformning, Bogensevej og Hovedvejen Samlet konklusion på løsningsforslag, scenarie A og B Konsekvenser, Kauslunde by Forslag til krydsombygninger i øvrigt Støjkonsekvenser BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B BILAG 3. Forslag, Aulbyvej, nord (scenarie A/B) BILAG 4. Forslag, Aulbyvej, syd (scenarie A) BILAG 5. Forslag, Aulbyvej, syd (scenarie B) BILAG 6. Krydsudformninger, Hyllehøjvej, Fynsvej BILAG 7. Kapacitetsberegninger, DanKap BILAG 8. Trafikale konsekvenser, lukning af Staurbyvej 2

3 1. Indledning Middelfart Kommune har anmodet Vejdirektoratet om at udarbejde løsningsforslag og trafiksikkerhedsmæssige - og trafikale vurderinger for udbygning af det kommunale vejnet, der i forbindelse med den nye motorvejtilslutnings åbning, Middelfart Øst, bliver yderligere belastet. I arbejdet indgår følgende vurderinger og forslag: Trafikbelastningen på vejnettet efter åbning af Middelfart Øst Vurdering af de trafikale konsekvenser for Kauslunde by Forslag til ombygning/udbygning af Aulbyvej Forslag til krydsudformning ved Hovedvejen og Bogensevej Vurderinger af de trafikale konsekvenser og forslag til krydsombygninger i krydsene: - Hovedvejen/Staurbyvej/Hyllehøjvej - Hovedvejen/Vandværksvej/Østergade - Ny adgang til erhvervsområde/staurbyvej Vurdering af støjkonsekvenser 3

4 2. Trafikale konsekvenser Til brug for vurderingen af vejnetsændringer og krydsløsninger er udarbejdet trafikberegninger med trafikmodellen for Trekantområdet, og på baggrund heraf, er der foretaget vurderinger af den principielle krydsudformning på baggrund af beregninger med programmet Dankap. Trafikberegningerne er gennemført for prognoseårene 2015 og Prognosen bygger dels på de generelle forventninger til trafikudviklingen og dels på Middelfart Kommunes plan for byudvikling, som beskrevet i kommuneplanen I modellen er 60% af kommuneplanens vækst implementeret i Eksisterende trafikale forhold. Ud fra eksisterende trafiktællinger foretaget i 2003 og 2009, er der opregnet årsdøgntrafik på det vejnet, der primært berøres af den nye motorvejstilslutning Middelfart Øst. Eksisterende trafikbelastning, ÅDT

5 Efter etablering af motorvejstilslutning, Middelfart Øst, er der beregnet trafikale konsekvenser for 2 scenarier: Scenarie A: Fra Motorvejstilslutningen, mod nord, forlægges Aulbyvej øst om Aulby, med ny tilslutning til Bogensevej, og Aulbyvej, syd for motorvejstilslutningen, forlægges mod syd vest om bebyggelsen ved Kauslundekrydset - Hovedvejen/Kauslundevej. Scenarie B: Fra Motorvejstilslutningen, mod nord, forlægges Aulbyvej øst om Aulby, med ny tilslutning til Bogensevej, og Aulbyvej mod syd bibeholdes stort set i sit nuværende tracé frem til Kauslundekrydset. I begge scenarier forudsættes etableret ny adgangsvej syd for motorvejen til nyt erhvervsområde. Trafikale konsekvenser scenarie A: For scenarie A er der gennemført trafikmodelberegninger i prognoseårene 2015 og Trafikbelastningerne ÅDT(årsdøgntrafikken) på det relevante vejnet er angivet i bilag 1, hvoraf fremgår, at der sker en væsentlig forøgelse af trafikmængden på vejnettet, således han angives følgende primære trafikbelastninger 2015, og 2025 i parentes : - Aulbyvej, nord for motorvejen, enheder (7.100) - Aulbyvej, syd for motorvejen, enheder (12.800) - Gennem Kauslunde by, enheder (1.500) - Hovedvejen, fra Kauslundekrydset mod Middelfart, enheder ( ) Trafikale konsekvenser scenarie B: Tilsvarende er der for scenarie B gennemført trafikmodelberegninger i prognoseårene 2015 og Trafikbelastningerne på det relevante vejnet er angivet i bilag 2. For dette scenarie han angives følgende primære trafikbelastninger 2015, og 2025 i parentes : - Aulbyvej, nord for motorvejen, enheder (7.100) - Aulbyvej, syd for motorvejen, enheder (14.600) - Gennem Kauslunde by, enheder (3.100) - Hovedvejen, fra Kauslundekrydset mod Middelfart, enheder ( ) 5

6 Det skal bemærkes, at trafikmodellen, udviser stor følsomhed overfor mindre vejnetændringer, bl.a. for trafikken gennem Kauslunde by, hvor selv mindre ændringer af vejnettet medfører relative store forskydninger af trafikken igennem Kauslunde by. Lukning af Staurbyvej Som supplement til de foretagne trafikberegninger er der gennemført en trafikmodelberegning på konsekvensen af evt. at lukke Staurbyvej ved Hovedvejen. I dagens situation ( 2008) medfører en lukning af Staurbyvej ved Hovedvejen, som angivet på bilag 8, at den nuværende trafik på Staurbyvej vil mindskes med ca enheder, og den trafik vil fordele sig ud på Kauslundevej med ca. 380 enheder, og på Hovedvejen/Vandværksvej med ca. 600 enheder. I 2025, med udbygget vejnet i det nye erhvervsområde, vil lukningen betyde en aflastning og merbelastning i et forholdsvist ensartet niveau sammenlignet med 2008, dog vil den nye vej i erhvervsområde tiltrække ca enheder som således aflastes på hovedvejen. 6

7 3. Forslag til ombygning/udbygning af Aulbyvej For at kunne afvikle trafikken fra det nye tilslutningsanlæg, Middelfart Øst, foreslås Aulbyvej udbygget og forlagt på delstrækninger. Som beskrevet i scenarie A, omfatter forslaget en forlægning af den nuværende Aulbyvej, øst om Aulby, frem til Bogensevej, så gennemkørende trafik i Aulby undgås. Det foreslås, at Vandmøllevej ikke mere får adgang til Aulbyvej. For den øvrige strækning foreslås den eksisterende kørebane ombygget til et vejprofil der kan opfylde kravet til god trafiksikkerhed og fremkommelighed. Skitse af forslaget er angivet i bilag 3. Syd for motorvejstilslutningen forlægges Aulbyvej mod vest, fri af bebyggelse, således vejstrækningen kan fremstå facadeløs og tilsluttes Hovedvejen i en ny tilslutning. På strækningen forberedes en ny adgang til erhvervsområde, som udformes som et kanaliseret T-kryds med højre- og venstresvingsbane. Til ejendommene på den gamle Aulbyvej skaffes vejadgang via Hovedvejen. Skitse af forslaget er angivet i bilag 4. Som alternativ til scenarie A er der udarbejdet et forslag (scenarie B) hvor Aulbyvej, fra motorvejstilslutningen mod syd bibeholdes mest muligt i sit nuværende tracé; men udbygges til et vejprofil der tilgodeser god fremkommelighed og trafiksikkerhed. Løsningen vil medføre ekspropriation af en ejendom, og for den øvrige bebyggelse foreslås ny adgang etableret via Hovedvejen. På strækningen forberedes en ny adgang til erhvervsområde, som udformes som et kanaliseret T-kryds med højre- og venstresvingsbane. Løsningen er valgt ud fra muligheden af, at minimere arealudlæg samt minimere antallet af kryds og hermed minimere antallet af konfliktsituationer og optimere fremkommeligheden. Skitse af forslaget er angivet i bilag 5. 7

8 Valg af vejprofil: Aulbyvej foreslås på den samlede strækning udbygget/forlagt til er vejprofil på 2x3,5 m kørespor, 2x1,5 m bredde cykelbaner og 2,5 m bred rabat. Generelt foreslås den nye Aulbyvej adgangssaneret i størst mulig omfang, og kun nødvendige adgangsforhold bibehold, medens øvrige sekundære adgange foreslås fjernet. Sikkerhedsmæssig vurdering: Den trafiksikkerhedsmæssige effekt af en cykelbane er næsten på højde med en cykelsti, hvorfor den økonomiske difference bør sammenholdes med antallet af bløde trafikanter langs vejen (Nice to have vs. Need to have) Der kan være en større utryghed ved en cykelbane end ved en kantstensbegrænset cykelsti. Dette forhold skal sammenholdes med antallet af cyklister på strækningen, hvorfor en kantbane ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering anses for forsvarlig. En del af denne utryghed kan overvejes imødegået ved at anlægge 5,5 mm dybe og 30 cm sinusformede rumleriller langs kantlinien, hvilket vil give en akustisk påvirkning af køretøjerne forinden at de overskrider kantlinien til de bløde trafikanter. 8

9 4. krydsudformning, Bogensevej og Hovedvejen For eksisterende kryds og for forslag til ny krydsudformning er der gennemført kapacitetsberegninger med programmet DanKap. I Dankapprogrammet er trafikken fordelt på køretøjstyperne, person- og varebiler (90%), sololastbiler og busser (4%) og sættevogne og vogntog (6%). Anden trafik, herunder cykeltrafik, er ikke i et omfang, der er betydende for kapaciteten i krydsløsninger. Beregningerne er gennemføres for morgen- og eftermiddagsmyldretid for modelårene 2025 og Resultaterne fra Dankapberegningerne er angivet i bilag 7. Valg af krydsudformning, Bogensevej Der foreslås anlagt en 3-benet rundkørsel med et cirkulationsspor i tilslutningen mellem forlagt Aulbyvej og Bogensevej (bilag 3). Forslaget er her fundet særlig hensigtsmæssigt, i og med det med sin placering tæt på Aulby, samtidig kan virke hastighedsdæmpende og som en byport. Alternativt kan etableres et T-kryds med kanalisering, som ikke vurderes at give de samme trafikale og sikkerhedsmæssige fordele; men anlægsøkonomisk er billigere. Trafiksikkerhed, vurdering En krydsudformning med en rundkørsel er med til at sikre et mere enkelt og overskueligt trafiknet, ved at indkørende trafikanter kun skal forholde sig til en retning for at overholde deres vigepligt. På det helt generelle niveau kan rundkørsler med cykelfaciliteter inde i cirkulationsarealet være til ulempe for de cyklende trafikanter dog vurderes antallet at cyklende trafikanter er så relativt beskedent at den foreslåede udformning er acceptabel. Løsningen med en rundkørsel vil til enhver tid være at foretrække frem for et kanaliseret T-kryds, idet dette ikke vil have sammen hastighedsdæmpende effekt som en rundkørsel, hvilket medfører at eventuelle kollisioner vil foregå med væsentligt højere hastigheder og dermed højere skadesgrad til følge. Valg af krydsudformning, Hovedvejen I scenarie A, hvor Aulbyvej er forlagt vest om Kauslundekrydset, foreslås forlægningen tilkobles Hovedvejen i en 3-benet rundkørsel. Rundkørslen forslås etableret på Hovedvejen, bl.a. af hensyn til arealudlæg, samt for ikke at bryde Hovedvejens historiske vejlinie. 9

10 Rundkørslen forudsættes etableret med 2 cirkulationsspor og 2 tilfartsspor i samtlige tilfarter. Frafarterne etableres en-sporet på Aulbyvej og Hovedvejen øst, medens frafarten på Hovedvejen vest udføres 2-sporet. En etapevis udbygning af rundkørslen kan overvejes, således de ydre dimensioner fastholdes; men antal spor tilrettes den aktuelle trafikbelastning. De nuværende enkeltrettede cykelstier på Hovedvejen føres gennem rundkørslen via en cykelring og 2 stitunneller, således ingen cyklister skal krydse rundkørslen i niveau. Adgangen til ejendommen, der ligger vest for den nye rundkørsel, forlægges mod vest. Forslaget er vedlagt som bilag 4. Som alternative krydsløsninger har været vurderet på Signalregulering; men har af bl.a. trafikale - og sikkerhedsmæssige grunde ikke fundet hensigtsmæssige. Trafiksikkerhed, vurdering Scenarie A har umiddelbart den ulempe at der efterlades et T-kryds ved Kauslundevejs tilslutning til Hovedvejen, det vil det samlede teoretiske uheldsrisiko er højere end hvis der etableres en rundkørsel i krydset Hovedvejen/Kauslundevej/Aulbyvej. Fordelen ved denne løsning er at cyklister mod Nørre Aaby kan køre udenom rundkørslen og relativt sikkert kan køre igennem T-kydset mod Kauslunde også i fremtiden, hvilket minimere behovet for en fremtidig stitunnel syd for rundkørslen. I scenarie B, foreslås etableret en 4- benet rundkørsel i det nuværende Kauslundekryds. Rundkørslen udformes som i scenarie A med 2 cirkulations spor og 2 tilfartsspor i de tre primære retninger. Cyklisterne føres gennem rundkørslen via 2 stitunneller, således ingen cyklister skal krydse rundkørslen i niveau. Forslaget medfører ekspropriation af en ejendom. Adgangen til en ejendom bibeholdes, og for de øvrige 2 ejendomme skaffes ny adgang fra Hovedvejen. Forslaget er vedlagt som bilag 5. 10

11 Trafiksikkerhed, vurdering Scenarie B har den fordel at den fjerner alle tidligere uheldsbelastede kryds, se ovenstående. Dog er vil der blive en mindre heldig krydsning for cyklisterne af Kauslundevej, idet de skal krydse et Shunt -spor og to spor i tilfarten til rundkørslen. Dette bør sikres i detail-projektet med en støttehelle. 11

12 5. Samlet konklusion på løsningsforslag, scenarie A og B Set ud fra en trafikalt og sikkerhedsmæssigt synspunkt, vurderes scenarie B samlet set som den bedste løsning, idet den bl.a. løser de sikkerhedsmæssige problemer i det eksisterende kryds, og samtidig tilgodeser adgangen til hovedvejen fra Kauslunde. Der vil blive et problematisk venstresving fra Kauslundevej ved valg af scenarie A, da der skal krydses flere vognbaner, hvilket traditionelt er vanskeligt for trafikanterne at overskue. For så vidt angår trafikafviklingen, vurderes scenarie B at være den bedste løsning, i og med man undgår mulige opstuvninger der kan ske i scenarie A, når højresvingende trafikanter skal mod Kauslund. 12

13 6. Konsekvenser, Kauslunde by Trafikken(ÅDT) gennem Kauslunde by er i 2009 beregnet til ca køretøjer, og i de to scenarier er der beregnet følgende trafikbelastninger: Scenarie A I år 2015, enheder I år 2025, enheder Scenarie B I år 2015, enheder I år 2025, enheder I scenarie A viser modelberegningerne således igen væsentlige ændringer i trafikbelastningen i forhold til dagens situation. For scenarie B forventes trafikbelastningen at øges til enheder, dette under forudsætning af, at de ændrede vejvalg trafikanter forventes at gøre, sker fyldest her er modellen følsom for meget små besparelser i køretid og kørelængde. Der er i dag en begrænset gennemkørende trafik igennem Kauslunde by, bla. på grund af vejudformning, bymiljø og lav hastighed. Såfremt det i perioden konstateres, at antallet af gennemkørende trafikanter øges væsentligt, foreslås gennemført hastighedsdæmpende foranstaltninger, f.eks. bump m.v. der kan hindre ruten i at blive et attraktivt valg for den gennemkørende trafik. 13

14 7. Forslag til krydsombygninger i øvrigt I forbindelse med den nye motorvejstilslutning vil trafikbelastningen øges ad Hovedvejen inde mod Middelfart by, og der er derfor foretaget en vurdering for mulige krydsudbygninger således fremkommelighed og trafiksikkerheden ikke formindskes. Ligeledes er der givet forslag til ny krydsudformning for Fynsvej videre adgang til det nye østlige erhvervsområde. Som angivet under afsnit 4. er der gennemført kapacitetsberegninger for de eksisterende kryds og for forslag til ny krydsudformning, angivet i bilag 7. Krydset, Hyllehøjvej/Staurbyvej/Hovedvejen Krydset er i dag et forsat T-kryds, med en meget lille forsætning, og trafikafviklingen mellem Hyllehøjvej og Staurbyvej har i perioder vanskelige vilkår. For at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden i krydset foreslås T- krydset udbygget til et større forsat T-kryds med længere opmarchbaner, adskilt med helleanlæg. Forslaget vil indbære, at den nuværende Staurbyvej skal forlægges mellem Fynsvej og Hovedvejen Det forsatte T-kryds udformes så det kan udbygges og reguleres med signalanlæg, hvis behovet på et senere tidspunkt viser sig nødvendigt. Trafiksikkerhedsmæssig vurdering Den nordlige tilslutning (Staurbyvej) anbefales lukket, hvilket gør krydsets geometri meget mere enkelt med meget mindre risiko for uheld. Krydset, Fynsvej/nyt erhvervsområde Som adgangsvej til det nye fremtidige østlige erhvervsområde forudsættes Fynsvej forlænget mod øst i krydset med Staurbyvej. For ikke at etablere et 4-benet kryds, der erfaringsmæssigt vil medføre stor uheldsrisiko foreslås etableret et forsat T-kryds af samme udformning som i krydset Hyllehøjvej/Staurbyvej. Forslag til krydsudformninger for de to kryds er angivet i bilag 6. Krydset, Vandværksvej/Hovedvejen/Brovej Krydset er i dag en mindre 1-sporet rundkørsel med begyndende fremkommelighedsproblemer med kødannelser til følge, og tiltagende trafik fra Hovedvejen vil øge kødannelserne i rundkørslen. 14

15 På grund af pladsmangel i krydsområdet foreslås krydset ombygget til et signalreguleret kryds med separate svingspor og 2-ligeudspor gennem krydset fra Hovedvejen mod Brovej. Trafiksikkerhed, vurdering Fortsat kryds er en fordel i forhold til et 4-benet kryds, da der er betydeligt færre kollisionsmuligheder og krydret er nemmere at overskue. Vandværksvej foreslås ombygget til signalkryds, primært af hensyn til kapaciteten, hvorfor trafiksikkerheden, specielt for de bløde trafikanter skal vurderes nærmere i detailprojekteringen. 15

16 8. Støjkonsekvenser I Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr er der beskrevet følgende om vejstøj for nye veje: Nye veje og vejudbygninger Når der etableres nye veje eller sker en udvidelse eller større ændringer af eksisterende veje, bør vejmyndigheden altid undersøge de støjmæssige konsekvenser for de eksisterende boliger, som bliver berørt. Den nye vej bør udformes, så generne minimeres fx ved, at der anvendes støjreducerende vejbelægninger på strækninger med mange boliger, at der opsættes afskærmning langs vejen, og/eller at der gives tilskud til støjisolering af de støjbelastede boliger. Ved planlægning og projektering af nye veje anbefaler Vejdirektoratets vejregler fra 1989 [12], at der tages hensyn til støjforholdene, og at der skal tilstræbes det lavest mulige støjniveau. Det anbefales, at støjen bliver lavere end LAeq = 55 db ved helårsboliger og LAeq = 50 db ved sommerhuse; dette svarer omregnet til Lden til henholdsvis 58 db og 53 db. Nyanlæg og væsentlige ændringer af veje er omfattet af planlovens regler om VVM, således at der skal ske en samlet vurdering af miljøforholdene, herunder støjbelastningen (se afsnit 5.7). Veje, der giver anledning til at de vejledende grænseværdier overskrides, har en væsentlig indvirkning på miljøet. Vejdirektoratet har som praksis ved nyanlæg og udvidelse af eksisterende veje tilstræbt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Ved udvidelser af eksisterende veje er der flere eksempler på, at det er lykkedes at reducere støjen i forhold til støjbelastningen før vejudvidelsen. Det er væsentligt, at vejmyndighederne allerede i planlægningsfasen for en vejudbygning tager hensyn til støjen, således at behovet for evt. støjdæmpende foranstaltninger er afklaret som et led i planlægningsprocessen. Der bør herunder tages højde for den forventede fremtidige trafikstigning, hvis det er en sandsynlig følge af vejanlægget. Den vejledende grænseværdi er således i dette projekt angivet til 58 Lden. I det følgende, er der med udgangspunkt i de beregnede trafikbelastninger for år 2025, støjbelastninger som forslagene påføre vejen beboere. Beregningerne er vurderet med støjprogrammet N2KR, som kan vise støjbelastningen i et punkt, i en given afstand fra vejen, ud fra de trafik- og vejforhold m.v. der opsættes i projekterne, i det der på forhånd er foretaget beregninger støjberegningsmodellen Nord2000 for en lang række anlægsudformninger og terrænsituationer m.v.. Der er således tale om vurderinger af støjkonsekvenser for de enkeltejendomme som berøres af projekterne. Det bemærkes, at vurderingerne alene skal bruges til en overordnet vurdering af problemets omfang, og ikke til beslutning for enkelte ejendomme, f.eks. vedr. konstruktion af støjskærme, vurdering af erstatning m.v. I så fald bør der foretages konkrete beregninger på baggrund af mere detaljeret projekt. 16

17 Støjkonsekvenser, Scenarie A/B (2025) For forlægningen øst om Aulby berøres 2 ejendomme af en støjbelastning på ca. 57,5 Lden og således under den vejledende grænseværdi på 58 Lden. Den nye foreslåede forlægning vest om Kauslundekrydset giver, for de ejendomme der ligger på den aflagte Aulbyvej, ikke anledning til støjkonsekvenser der overstiger 58 Lden For ejendommene på Hovedvejen, kommer trafikken tættere på i og med vejen udbygges med flere kørebaner - og der sker en trafikstigning. Forlægningen mellem Hyllehøjvej og Fynsvej, vil med den begrænsede mertrafik, og vejforlægningens placering, ikke give anledning øget vejstøj på ejendommene på Staurbyvej. Støjkonsekvenser, Scenarie A/B (2025) I dette projektforslag anvendes eksisterende Kauslundevej, syd for motorvejstilslutningen mest muligt, og 3 ejendomme på Kauslundevej vil blive støjbelastet med 64-66Lden. Støjniveauet kan reduceres til ca. 58 Lden ved hjælp af en ca. 2 m høj støjafskærmning tæt på vejen For så vidt angår etablering af rundkørsler, kan der i området nær rundkørslerne være tale om et øget støjniveau, da der her er trafik og støjbidrag fra flere retninger og acceleration og deceleration.. Modsat er der ofte tale om reduceret hastighed i forhold til situationen før anlæg af rundkørslen. Det skønnes, at øgningen i støjniveauet holder sig inden for 1 2 db(a). Hvorvidt kommunen vil støjbekæmpe, eller erstatte en given støjgene, er helt op til kommunen. Praksis på området er meget forskellig. De fleste kommuneplaner behandler emnet vejtrafikstøj, og det vil være naturligt at følge de retningslinjer, der kan være medtaget i gældende kommuneplaner. Herudover vil erstatning som følge af støjgener kunne indgå i forbindelse med ekspropriation til de nye vejanlæg. 17

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby November 2008 Søftenvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby. 850 Randersvej

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Til støtte herfor har Tele Danmark anført,

Til støtte herfor har Tele Danmark anført, Trafikministeriet TDC Tele Danmark Entreprenørforhold Sletvej 30 8310 Tranbjerg J Dato Jnr Deres Sagsbeh ret : 15 april 2003 : 403-86 : 4560-0115/18 :NPa Mg øreise vedr flytning af ledninger ved Langelinieo

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 100 For Jernbanevej i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere