VMS. Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VMS. Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund"

Transkript

1 VMS Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

2 Dagens emner Problemanalysestruktur (repetition) Faser i dataindsamlingen Sekundære datakilder - skrivebordsmodellen Primære datakilder - feltarbejde Interviewteknik

3 Projektstruktur med 3 faser #1: Kort analyse af et problemkompleks Der tages udgangspunkt i et træ med Valg af metoder Årsager -> Problemer > Konsekvenser xxx xxx Dårlig information om parkeringspladser For få p-pladser i.f.t. efterspørgsel Dårlig udnyttelse af parkeringspladser Svært at finde en parkeringsplads Unødvendig søgekørsel Stigende trafikproblemer Spild af tid = penge xxx xxx Ingen mulighed for reservation Usikkert om man kan finde en p-plads Spild af brændstof Stor CO2-udledning xxx xxx Stress Kort analyse af årsags-problem-konsekvens-sammenhænge Undersøgelse af forbedrings/løsnings-muligheder, der kan eliminere årsager eller reducere negative konsekvenser Udvælgelse af en produktidé (forbedrings/løsnings-mulighed), som ligger i et område, hvor Gruppen har mulighed for at bidrage. Interessentanalyse

4 Projektstruktur med 3 faser #2: Analyse af en produktidé, Dimsen Valg af metoder Denne analysefase kan besvare nogle af spørgsmålene: Hvilken overordnet funktion og hvilke egenskaber skal Dimsen have, for at afhjælpe årsager/problemer/konsekvenser? Er der uhensigtsmæssige egenskaber ved Dimsen? Hvilke krav stilles i love og regler til Dimsen og dens anvendelse? Hvem skal medvirke ved udvikling og produktion af Dimsen? Hvem vil støtte eller modarbejde udviklingen og brugen af Dimsen? Vil der være nogle, der vil købe et tilstrækkeligt antal af Dimsen til en tilstrækkeligt høj pris, så omkostningerne til udvikling og produktion af Dimsen kan dækkes ind og eventuelt give et overskud? Hvem skal betjene Dimsen og hvordan skal den betjenes? Et vigtigt resultat af denne analysefase er en opstilling af overordnede krav til Dimsen #3: Teknisk analyse/design af Dimsen Valg af metoder 1. Hvilke løsninger kan tænkes, og hvilken løsning skal vælges for bedst at kunne imødekomme kravene? 2. Er det muligt at lave Dimsen, og hvis ja, hvordan? Hvilke blokke skal Dimsen bestå af? Hvilke krav skal der stilles til hver blok? (Hvordan) kan man lave hver blok, så den kan opfylde kravene? Virker den samlede Dims? 3. Kan den valgte løsning for Dimsen bringes til at opfylde kravene til: Teknisk funktion Praktisk anvendelighed (brugssituation). (Økonomi, miljø, lovgivning, vekselvirkning med omgivelserne..)

5 Indledning - problemstilling Følgende krav til problemstillingen bør være opfyldt: Den skal tage udgangspunkt i en undren, et paradoks, en modsætning, et dilemma I skal alle finde den interessant og motiverende Jeres vejledere skal sige god for, at den er fagligt relevant, både teknisk og kontekstuelt Den skal være tilstrækkeligt snæver til, at I kan foretage fornuftig informationssøgning

6 Problemorientering Lad os se på hvad der er problemet i jeres projekter.

7 Problemstilling eksempler til diskussion af datatypebehov Er der behov for at forhindre kollision med gaffeltrucks på varelagre og hvordan kan det gøres? Er der behov for et Linuxbaseret program til direkte synkronisering mellem online kalender og en mobil enhed og hvilke krav stilles til sådan en applikation. Hvordan kan et attitudedeterminations- og kontrolsystem til en pico-satellit konstrueres? Vil en software implementering af L hombre have indflydelse på antallet af L hombrespillere?

8 Hvorfor er brugerne interessante? Hvilke produkter vil blive efterspurgt? Er forbrugerne tilfredse med det eksisterende produkt? Hvordan er konkurrencesituationen på markedet? Hvilke ønsker har brugerne til produktet?.. Eksempler: Lad os se på jeres projekter!

9 Primærdata i P1-projekt? Bruges som input til kravsspecifikationen Hvilket behov er der for det givne produkt? Hvilke krav stiller brugerne? Pris Funktionalitet Miljø Kvalitet Andet..?

10 Faser i dataindsamling og behandling Fase 1: Problemformulering Fase 2: Analysemålsætning Fase 3: Analysedesign Fase 4: Implementering (Andersen et al., 2000)

11 Fase 1 - Problemformulering Problemer og muligheder Problem: Computerejere er utilfredse med basgengivelsen fra multimediehøjtalerne. Mulighed: Mulighed for salg af bedre højtalere. Beslutningsalternativer Hvad skyldes problemet Fokus på pris, manglende fokus på basgengivelse... Brugere af undersøgelsen Marketing (løse markedsproblem) Udvikleren (Hvad er kravene til produktet)...

12 Fase 2 - Analysemålsætning Analysespørgsmål Hvilke spørgsmål skal analysen give svar på? Eks: Hvem er de potentielle brugere? Hvilke krav har brugerne til lydkvalitet? Er der interesse for produktet? Hvad må det koste?... Hypoteseopstilling Antagelse om sammenhænge Eks.: Brugerne er villige til at betale mere for højtalere med en bedre basgengivelse Afgrænsning Hvem skal analysen omfatte Hvem skal udføre analysen

13 Fase 3 - Analysedesign Analysetyper Eksplorativ: Formål, at konkretisere problemet eller muligheden Deskriptiv: Formål, at belyse omfanget af problemet eller muligheden Kausal: Formål, belyse årsagssammenhænge mellem variable Valg af informationsmetoder/kilder Udfra: analyseproblemet, omkostninger, pålidelighed og tidsforbrug Primære / sekundære Design af spørgeskema Behandles senere Stikprøveplan Repræsentativitet kontra pålidelighed og gyldighed (statistik) (Andersen et al., 2000)

14 Analysetyper Problem Eksplorativ analyse Mulige årsager til problemet/ muligheden Sandsynlige årsager til problemet/ muligheden Sandsynlige sammenhænge Deskriptiv analyse Kausal analyse (Andersen et al., 2000)

15 Fase 4 - Implementering Dataindsamling Primære kilder Sekundære kilder Dataanalyse Kontrol af indsamlede data Databearbejdning (uddybes om lidt) Anbefaling og rapportering Klart og tydeligt Formål, metode, resultater og anbefalinger (konklusion)

16 Dataindsamlingens mulige fejlkilder Interviewer error -uklart formuleret spørgsmål -tvetydighed i svaret -interviewer udfylder selv rubrik Population Respondent Interviewer Sampling error -forkert stikprøve Nonresponse error -ikke hjemme -nægter at svare Response error -tvetydigt svar -kan ikke formulere sig -vil ikke besvare -vil behage interviewer -lyver (Andersen et al., 2000)

17 Skrivebords analyse Bygger på sekundære datakilder: Definition: Data der, via desk research, er indsamlet til at belyse en anden problemstilling Overvejelser Kan sekundære datakilder besvare problemet? Skal analysen suppleres med primære datakilder?

18 Datakilder -sekundære Eksterne datakilder: Mundtlige Kollegaer, Kunder, Leverandører, Fagspecialister Skriftlige Officielle (statistikker, ministerier ) Officiøse (Branchestatistikker, bankstatistikker, regnskaber, forskningsresultater) Standardiserede (Paneler, Omnibusanalyser, TV-Metre) Færdige rapporter Databaser (Videndatabaser, faktadatabaser, Internettet)

19 Sekundære datakilder Fordele Billige at indsamle Hurtige at indsamle Let tilgængelige Nogle informationer kan kun fås fra sekundære kilder Kan give indsigt i en uklar problemstilling Kan give ideer til hvilke andre data, der skal indsamles som field research Ulemper Er indsamlet til andet formål Er ofte upræcise Analytiker har ingen kontrol med indsamlingen (Andersen et al., 2000)

20 Facts om virksomheder Let tilgængelige via hjemmesider mm. Nogle er objektive og dermed troværdige. Nogle viser ledelsens (de stærke aktørers) ønsker måske ikke det samme som praksis. Skal suppleres med andre kilder

21 Vær en kritisk analytiker! Forhold dig til: Relevansen Belyser kilden den aktuelle problemstilling? Sikkerheden Gyldigheden i en undersøgelse, måler vi det vi ønsker at måle, er konklusioner lavet på statistisk grundlag...? Pålidelighed udfra dataindsamling, databehandling, måleinstrumentet (Eks: er spørgeskemaet efterprøvet) Detaljeringsgraden Aktualitet Hvornår er resultaterne fra, er der sket ændringer siden...

22 Primære datakilder Definition: Data der, via feltundersøgelse, er indsamlet til at belyse den konkrete problemstilling Kan anvendes i såvel kvalitative og kvantitative undersøgelser, men så varierer dataindsamlingsmetoderne. (Andersen et al., 2000)

23 Primære datakilder Primære datakilder anvendes, når de sekundære ikke kan belyse en problemstilling og kan indhentes gennem: Kunder/interessenter/aktører Mellemhandlere Leverandører Konkurrenter

24 Primære datakilder Fordele Er indsamlet til det konkrete formål Er præcise Nogle informationer kan kun fås fra primære kilder Ulemper Er dyre at indsamle Tager lang tid at indsamle Analytiker skal kende specielle teknikker til indsamlingen (Andersen et al., 2000)

25 Kvantitative undersøgelse Indhentning af primære datakilder der belyser problemets omfang (deskriptiv analyse) Dataindsamlingsmetoder: Kvantitative interviews Postale interview Personlig interview Telefoninterview Eksperimenter Spørgeskemaer

26 Kvantitative interviews Kvantitative undersøgelser anvendes når emnet er i respondentens bevidsthed Respondenten kan og vil svare på emner som: Kendskab til et produkt Holdninger til et produkt Adfærd i forbindelse med køb af et produkt Kvantitative undersøgelser er repræsentative i forhold til stikprøvens population (Andersen et al., 2000)

27 Standardiseret / strukturerede interview Spørgsmålene er omhyggeligt formuleret på forhånd i et skema og stilles i samme rækkefølge hver gang Ingen fleksibilitet og spontanitet Interviewformen forudsætter godt forhåndskendskab til emnet Svarene kan ikke uddybes med supplerende spørgsmål Minder i form om spørgeskemaundersøgelse

28 Konstruktion af spørgeskema 1 Trin 1: Hvad skal måles? Problemformulering Trin 2: Begrebsanalyse Hvordan defineres begreberne der skal måles e.g. kundetilfredshed Trin 3: Operationalisering gennemtænk følgende: Éntydighed (fed kan betyde flere ting) Éndimentionale (kun ét spørgsmål I hvert spørgsmål) Vil og kan respondenterne svare på spørgsmålene Ledende eller ikke ledende spørgsmål Skal der stilles åbne spørgsmål Hvor mange svaralternativer skal der være Hvilken skala anvendes

29 Konstruktion af spørgeskema 2 Trin 4: Udformning af spørgeskema Antal spørgsmål Spørgsmålstyper Rækkefølge Formulering (Åbne, lukkede, venlige, bydende ) Trin 5: Test af spørgeskema Få respondenter Udvalgt udfra den egentlige population Introduktionsbrev: Skal informere: Hensigten med undersøgelsen, hvem står bag, anonymitet og responstid....og motivere

30 Skalaer (spørgeskemaer) Til en variabel er knyttet et bestemt måleniveau. Variable er de karakteristika der kan anvendes til at beskrive det i undersøger: Nominel skala (Måler kvalitativt forskellige størrelser (klassifikationsskala) f.eks. Liste over civilstatus, køn. Ordinær skala (Måler om værdierne er større eller lig med hinanden f.eks. Holdningsspørgsmål helt enig, delvis ) Intervalskala (Lineariseret rangorden skala lige stor afstand mellem værdier , , ) Forholdstal-/ratioskala (ud over kendt afstand også et naturligt nulpunkt, hvorved man f.eks. Kan vurdere om noget er dobbelt så stort som noget andet)

31 Klassiske fejl i spørgeskema Ønsker du, at gågaden bliver overdækket, således at der er beskyttelse mod regn og slud? Hvor enig er du i? (man signalere, at det ikke er i orden at være uenig) Kilde: Hansen, Niels-Henrik M. m.fl. Spørgeskemaer i virkeligheden, Samfundslitteratur, 2008

32 Udvælgelse af stikprøver Sandsynlighedsmetoder Simpel tilfældig udvælgelse Stratificeret udvælgelse (udfra eks. indtægt) Ikke sandsynlighedsmetoder Bekvemmelighedsudvælgelse (bor tæt på) Strategisk udvælgelse Snow-ball udvælgelse

33 Præsentation af statistisk materiale Forskellige metoder til at præsentere materialet: Lagkagefigurer Tabeller Søjlediagrammer Grafer

34 Valg af kvantitativ metode Stikprøve Valg af metode Spørgsmålstype Omkostninger og tid Responsandel (Andersen et al., 2000)

35 Kvalitative undersøgelse Definition: Indhentning af primære data med det formål at vide mere om problemet (eksplorativ analyse) Kvalitative metoder: Standardiseret interview Dybdeinterview Fokusgruppeinterview Temainterview Observationer

36 Dybdeinterview Taler med én person af gangen Respondenten taler frit uden megen styring Metoden kan bruges på både konsument og producentmarkedet Ustruktureret samtale Interviewer har udarbejdet en spørgeramme, der sikrer fokus på emnet

37 Dybdeinterview Krav til interviewer Skal kunne skabe: kontakt tillid Fastholde emnet Følge op på interessante svar Én interviewer gennemfører alle interviews

38 Observation Fordele Respondenten ved ikke, at der observeres Observationer viser ikke atypisk adfærd Mere præcise målinger Ulemper Hvis respondenten observeres, kan han udvise atypisk adfærd Tidskrævende målinger Omkostningskrævende Man kan ikke observere respondentens tanker (Andersen et al., 2000)

39 Personligt interview Fordele Uklare spørgsmål kan forklares Der kan stilles forskellige spørgsmål til respondenterne Stor svarprocent Ulemper Tidskrævende at indsamle Tidskrævende pr. interview Kræver kvalificerede interviewere (Andersen et al., 2000)

40 Telefoninterview Fordele Hurtigt at indsamle Billigt at indsamle Stor svarprocent Interviewere kan lettere kontrolleres Ulemper Kun få spørgsmål kan stilles Kun lukkede spørgsmål bør stilles af hensyn til registreringen Let for respondent at afbryde interviewet (Andersen et al., 2000)

41 Kontroller dine spørgsmål Er spørgsmålet præcist? Hvad er du uddannet som? Er der indblandet følelser? Hvad synes du om jeres overambitiøse miljøpolitik? Er spørgsmålet ledende? Du tænker ikke på miljø i dagligdagen, vel? Er spørgsmålet entydigt? Synes du, at vi skal bruge flere penge på miljø/arbejdsmiljø? Kræver spørgsmålet, at svarpersonen er i besiddelse af bestemte kompetencer? Synes du, at virksomheden bruger de rette midler til implementering af miljøpolitikken? Indeholder spørgsmålet dobbeltnegation? Er du uenig i påstanden om, at miljøpolitikken ikke overholdes? Rækkefølgen er ikke ligegyldig Holdning til miljø kan varierer: Efter et spm. om klimaforandringer Efter et spm. om politikker der ikke er implementeret

42 Andre uønskede spørgsmålstyper Sandhedsproblemet Hvor ærlige er folk, hvis der er spurgt til ting de har svært ved at håndtere? F.eks. brud på regler, sort arbejde, uønskede udgifter, arbejdsulykker? Pas på vidensspørgsmålene Folk svarer på hvad som helst for ikke at virke uvidende: Holdning til ikke-eksisterende mål og politikker Holdning til ledelsens (manglende) prioriteringer Kan ikke besvares positivt eller negativt Skal miljøarbejdet tilrettelægges således, at den giver mulighed for, at medarbejdernes viden, kreativitet og evner kommer til udfoldelse? Kan man være uenig i det??

43 Guidelines for citater 1/2 Citater skal relateres til den generelle tekst/model Citater skal sættes i deres kontekstuelle korrekte sammenhæng Citater skal fortolkes i kontekst der skal være en balance imellem citater og tekst

44 Guidelines for citater 2/2 Citater skal være korte Brug kun de bedste citater Interview citater skal overleveres i skreven form (fx mimik m.v.) Der skal være et simpelt signatursystem (symboler) for citering af citater

45 Validitet og reliabilitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

46 Validitet Validitet handler om at sikre sig, at man konkret undersøger det, som man sætter sig for at undersøge. (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper, s.109) Hvorvidt man måler det, man ønsker at måle Skal have overblik og klarhed over, hvilket fænomen/emne man undersøger Usikkerhed: Nye emner/erkendelser, der kan komme på i løbet af interviewet

47 Validitet i praksis Lav et systematisk stykke håndværk Gør det gennemskueligt for andre Fremlæg præmisserne for din bearbejdning Argumenter for dine resultater

48 Styrk validiteten ved Metodetriangulering At have nogle fornuftige udvælgelseskriterier "Når samfundsforskere nævner tre ting, der har betydning for validiteten burde de sige systematik, systematik, systematik" (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper, s.113)

49 Reliabilitet Det kan gentages hvor sikker er man på det, man måler Gentagelse er ikke muligt i interviews, men man kan gøre sig bevidst om usikkerhedsfaktorer Ledende spørgsmål? Reliabilitet i fht. analyse: Et omfattende, komplekst og lidet struktureret interviewmateriale kan læses, som Fanden læser Biblen (Steinar Kvale) Interviewudskrift og redegørelse for analysemetoder "I dag handler reliabilitet om at gøre sine måder at producere og bearbejde data eksplicitte og gennemskuelige for andre, så andre kan vurdere, om der er lavet et ordentligt stykke håndværk. (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper) (Henriette Lungholt, 2008)

50 Repræsentativitet Dvs., der bliver teorien (ens formodninger og hypoteser), der bestemmer, hvor man skal lede efter materiale. Og det handler ikke om at finde mange, men om at finde gode oplysninger gode i betydningen: repræsentative og relevante i forhold til problemet Vores generaliseringer bygger på den antagelse, at vi befinder os inde i samme fælles kultur, og at dette fortsat både i og med at vore spørgsmål bliver forstået, og at vi forstår svarene på dem (Jensen, Leif Becker og Mortensen, Arne Thing: Metodeovervejelser i forbindelse med en kvalitativ undersøgelse af viden og holdninger, kompendium RUC) Repræsentativt i forhold til de parametre, man har opstillet og i forhold til, hvilken kontekst de stilles i (Henriette Lungholt, 2008)

51 (Jette Fog 1994: "Med samtalen som udgangspunkt ) Repræsentativitet Typiske repræsentanter "Valget af de interviewpersoner, som man ønsker at tale med, beror på en kvalitativ vurdering af teoretisk og praktisk art. Jeg vælger "typiske repræsentanter" for en given sammenhæng og det er sammenhængen og den forskningsinteresse jeg har i den, som bestemmer, hvad der er typisk.

52 Pålidelighed og gyldighed, grafisk illustreret Gyldig og pålidelig Pålidelig, men ikke gyldig Ikke gyldig og ikke pålidelig Begrebet der skal indfanges Måling (der vises tre målinger) Riis, Ole (2005): Samfundsvidenskab i praksis, p. 38

53 Metodetriangulering Hentet fra søfarten, når man vil bruge flere udgangspunkter for at bestemme et objekts nøjagtige position En kombination af metodologier, der bruges ved undersøgelse af samme fænomen

54 Metodetriangulering Triangulering mellem kvalitative metoder kvalitative observationer kvalitative interviews Triangulering mellem kvantitative metoder spørgeskema kvantitativt struktureret interview

55 Interviewerens miniguide Forbered dig godt! Ved brug af optager - husk ekstra batterier Vær klar til at tage notater, hvis optageren svigter Pas på ikke at blive for familiær med respondenten - du laver videnskabelig arbejde

56 Interviewerens miniguide Ved kontakt med respondent - vær venlig og interesseret Overvej om respondenten er repræsentativ for undersøgelsen af jeres problem I jeres projekt skal respondenterne præsenteres med navn og titel Pas på overfortolkning af dine data - sig ikke mere end der er dokumentation for Vær nysgerrig!

57 Nogle relevante kilder Robert K Yin: Case study research Steinar Kvale: Interview

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Markedsinformationssystemet (MIS) Udvikling af information. Interne forhold. oplysninger. Markedsbeslutningsstøtte

Markedsinformationssystemet (MIS) Udvikling af information. Interne forhold. oplysninger. Markedsbeslutningsstøtte august 2004 Jens Dalgaard-Nielsen Markedsanalyse Markedsanalyse (eller markedsundersøgelser, kært barn har flere navne, i det efterfølgende bruger jeg ordet markedsanalyse som i lærebogen) handler om metoder

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces Den samfundsvidenskabelige forskningsproces A. Problemformulering Af Mathias Søballe Samfundsvidenskabens genstandsfelt i forhold til andre videnskaber 1 Den østbritiske økonom og nobelprismodtager i økonomi,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

2 Markedsanalyse. Afsætning af finansielle produkter. Markedsanalyse. Kilde: Finansrådet (2005): 5 NYHEDERNE OM BANKERNE OG SPAREKASSERNE HANDLER OM:

2 Markedsanalyse. Afsætning af finansielle produkter. Markedsanalyse. Kilde: Finansrådet (2005): 5 NYHEDERNE OM BANKERNE OG SPAREKASSERNE HANDLER OM: 2 Markedsanalyse NYHEDERNE OM BANKERNE OG SPAREKASSERNE HANDLER OM: Tjener mange penge Der tages høje gebyrer Dankort-problemer Der rationaliseres Driver en velfungerende forretning Udvikler nye produkter

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

Konkurrence og loyalitet i den danske banksektor

Konkurrence og loyalitet i den danske banksektor Konkurrence og loyalitet i den danske banksektor Finanskrisens indvirkning herpå Afsluttende projekt HD 1. del ASB Forår 2011 Vejleder: Henrik Kjær 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabelliste...

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Efficiency og Effectiveness i Survey Research Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Disposition Personlig baggrund og erfaring Survey research og IT Efficiency: doing things right Effectiveness: doing

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere