VMS. Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VMS. Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund"

Transkript

1 VMS Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

2 Dagens emner Problemanalysestruktur (repetition) Faser i dataindsamlingen Sekundære datakilder - skrivebordsmodellen Primære datakilder - feltarbejde Interviewteknik

3 Projektstruktur med 3 faser #1: Kort analyse af et problemkompleks Der tages udgangspunkt i et træ med Valg af metoder Årsager -> Problemer > Konsekvenser xxx xxx Dårlig information om parkeringspladser For få p-pladser i.f.t. efterspørgsel Dårlig udnyttelse af parkeringspladser Svært at finde en parkeringsplads Unødvendig søgekørsel Stigende trafikproblemer Spild af tid = penge xxx xxx Ingen mulighed for reservation Usikkert om man kan finde en p-plads Spild af brændstof Stor CO2-udledning xxx xxx Stress Kort analyse af årsags-problem-konsekvens-sammenhænge Undersøgelse af forbedrings/løsnings-muligheder, der kan eliminere årsager eller reducere negative konsekvenser Udvælgelse af en produktidé (forbedrings/løsnings-mulighed), som ligger i et område, hvor Gruppen har mulighed for at bidrage. Interessentanalyse

4 Projektstruktur med 3 faser #2: Analyse af en produktidé, Dimsen Valg af metoder Denne analysefase kan besvare nogle af spørgsmålene: Hvilken overordnet funktion og hvilke egenskaber skal Dimsen have, for at afhjælpe årsager/problemer/konsekvenser? Er der uhensigtsmæssige egenskaber ved Dimsen? Hvilke krav stilles i love og regler til Dimsen og dens anvendelse? Hvem skal medvirke ved udvikling og produktion af Dimsen? Hvem vil støtte eller modarbejde udviklingen og brugen af Dimsen? Vil der være nogle, der vil købe et tilstrækkeligt antal af Dimsen til en tilstrækkeligt høj pris, så omkostningerne til udvikling og produktion af Dimsen kan dækkes ind og eventuelt give et overskud? Hvem skal betjene Dimsen og hvordan skal den betjenes? Et vigtigt resultat af denne analysefase er en opstilling af overordnede krav til Dimsen #3: Teknisk analyse/design af Dimsen Valg af metoder 1. Hvilke løsninger kan tænkes, og hvilken løsning skal vælges for bedst at kunne imødekomme kravene? 2. Er det muligt at lave Dimsen, og hvis ja, hvordan? Hvilke blokke skal Dimsen bestå af? Hvilke krav skal der stilles til hver blok? (Hvordan) kan man lave hver blok, så den kan opfylde kravene? Virker den samlede Dims? 3. Kan den valgte løsning for Dimsen bringes til at opfylde kravene til: Teknisk funktion Praktisk anvendelighed (brugssituation). (Økonomi, miljø, lovgivning, vekselvirkning med omgivelserne..)

5 Indledning - problemstilling Følgende krav til problemstillingen bør være opfyldt: Den skal tage udgangspunkt i en undren, et paradoks, en modsætning, et dilemma I skal alle finde den interessant og motiverende Jeres vejledere skal sige god for, at den er fagligt relevant, både teknisk og kontekstuelt Den skal være tilstrækkeligt snæver til, at I kan foretage fornuftig informationssøgning

6 Problemorientering Lad os se på hvad der er problemet i jeres projekter.

7 Problemstilling eksempler til diskussion af datatypebehov Er der behov for at forhindre kollision med gaffeltrucks på varelagre og hvordan kan det gøres? Er der behov for et Linuxbaseret program til direkte synkronisering mellem online kalender og en mobil enhed og hvilke krav stilles til sådan en applikation. Hvordan kan et attitudedeterminations- og kontrolsystem til en pico-satellit konstrueres? Vil en software implementering af L hombre have indflydelse på antallet af L hombrespillere?

8 Hvorfor er brugerne interessante? Hvilke produkter vil blive efterspurgt? Er forbrugerne tilfredse med det eksisterende produkt? Hvordan er konkurrencesituationen på markedet? Hvilke ønsker har brugerne til produktet?.. Eksempler: Lad os se på jeres projekter!

9 Primærdata i P1-projekt? Bruges som input til kravsspecifikationen Hvilket behov er der for det givne produkt? Hvilke krav stiller brugerne? Pris Funktionalitet Miljø Kvalitet Andet..?

10 Faser i dataindsamling og behandling Fase 1: Problemformulering Fase 2: Analysemålsætning Fase 3: Analysedesign Fase 4: Implementering (Andersen et al., 2000)

11 Fase 1 - Problemformulering Problemer og muligheder Problem: Computerejere er utilfredse med basgengivelsen fra multimediehøjtalerne. Mulighed: Mulighed for salg af bedre højtalere. Beslutningsalternativer Hvad skyldes problemet Fokus på pris, manglende fokus på basgengivelse... Brugere af undersøgelsen Marketing (løse markedsproblem) Udvikleren (Hvad er kravene til produktet)...

12 Fase 2 - Analysemålsætning Analysespørgsmål Hvilke spørgsmål skal analysen give svar på? Eks: Hvem er de potentielle brugere? Hvilke krav har brugerne til lydkvalitet? Er der interesse for produktet? Hvad må det koste?... Hypoteseopstilling Antagelse om sammenhænge Eks.: Brugerne er villige til at betale mere for højtalere med en bedre basgengivelse Afgrænsning Hvem skal analysen omfatte Hvem skal udføre analysen

13 Fase 3 - Analysedesign Analysetyper Eksplorativ: Formål, at konkretisere problemet eller muligheden Deskriptiv: Formål, at belyse omfanget af problemet eller muligheden Kausal: Formål, belyse årsagssammenhænge mellem variable Valg af informationsmetoder/kilder Udfra: analyseproblemet, omkostninger, pålidelighed og tidsforbrug Primære / sekundære Design af spørgeskema Behandles senere Stikprøveplan Repræsentativitet kontra pålidelighed og gyldighed (statistik) (Andersen et al., 2000)

14 Analysetyper Problem Eksplorativ analyse Mulige årsager til problemet/ muligheden Sandsynlige årsager til problemet/ muligheden Sandsynlige sammenhænge Deskriptiv analyse Kausal analyse (Andersen et al., 2000)

15 Fase 4 - Implementering Dataindsamling Primære kilder Sekundære kilder Dataanalyse Kontrol af indsamlede data Databearbejdning (uddybes om lidt) Anbefaling og rapportering Klart og tydeligt Formål, metode, resultater og anbefalinger (konklusion)

16 Dataindsamlingens mulige fejlkilder Interviewer error -uklart formuleret spørgsmål -tvetydighed i svaret -interviewer udfylder selv rubrik Population Respondent Interviewer Sampling error -forkert stikprøve Nonresponse error -ikke hjemme -nægter at svare Response error -tvetydigt svar -kan ikke formulere sig -vil ikke besvare -vil behage interviewer -lyver (Andersen et al., 2000)

17 Skrivebords analyse Bygger på sekundære datakilder: Definition: Data der, via desk research, er indsamlet til at belyse en anden problemstilling Overvejelser Kan sekundære datakilder besvare problemet? Skal analysen suppleres med primære datakilder?

18 Datakilder -sekundære Eksterne datakilder: Mundtlige Kollegaer, Kunder, Leverandører, Fagspecialister Skriftlige Officielle (statistikker, ministerier ) Officiøse (Branchestatistikker, bankstatistikker, regnskaber, forskningsresultater) Standardiserede (Paneler, Omnibusanalyser, TV-Metre) Færdige rapporter Databaser (Videndatabaser, faktadatabaser, Internettet)

19 Sekundære datakilder Fordele Billige at indsamle Hurtige at indsamle Let tilgængelige Nogle informationer kan kun fås fra sekundære kilder Kan give indsigt i en uklar problemstilling Kan give ideer til hvilke andre data, der skal indsamles som field research Ulemper Er indsamlet til andet formål Er ofte upræcise Analytiker har ingen kontrol med indsamlingen (Andersen et al., 2000)

20 Facts om virksomheder Let tilgængelige via hjemmesider mm. Nogle er objektive og dermed troværdige. Nogle viser ledelsens (de stærke aktørers) ønsker måske ikke det samme som praksis. Skal suppleres med andre kilder

21 Vær en kritisk analytiker! Forhold dig til: Relevansen Belyser kilden den aktuelle problemstilling? Sikkerheden Gyldigheden i en undersøgelse, måler vi det vi ønsker at måle, er konklusioner lavet på statistisk grundlag...? Pålidelighed udfra dataindsamling, databehandling, måleinstrumentet (Eks: er spørgeskemaet efterprøvet) Detaljeringsgraden Aktualitet Hvornår er resultaterne fra, er der sket ændringer siden...

22 Primære datakilder Definition: Data der, via feltundersøgelse, er indsamlet til at belyse den konkrete problemstilling Kan anvendes i såvel kvalitative og kvantitative undersøgelser, men så varierer dataindsamlingsmetoderne. (Andersen et al., 2000)

23 Primære datakilder Primære datakilder anvendes, når de sekundære ikke kan belyse en problemstilling og kan indhentes gennem: Kunder/interessenter/aktører Mellemhandlere Leverandører Konkurrenter

24 Primære datakilder Fordele Er indsamlet til det konkrete formål Er præcise Nogle informationer kan kun fås fra primære kilder Ulemper Er dyre at indsamle Tager lang tid at indsamle Analytiker skal kende specielle teknikker til indsamlingen (Andersen et al., 2000)

25 Kvantitative undersøgelse Indhentning af primære datakilder der belyser problemets omfang (deskriptiv analyse) Dataindsamlingsmetoder: Kvantitative interviews Postale interview Personlig interview Telefoninterview Eksperimenter Spørgeskemaer

26 Kvantitative interviews Kvantitative undersøgelser anvendes når emnet er i respondentens bevidsthed Respondenten kan og vil svare på emner som: Kendskab til et produkt Holdninger til et produkt Adfærd i forbindelse med køb af et produkt Kvantitative undersøgelser er repræsentative i forhold til stikprøvens population (Andersen et al., 2000)

27 Standardiseret / strukturerede interview Spørgsmålene er omhyggeligt formuleret på forhånd i et skema og stilles i samme rækkefølge hver gang Ingen fleksibilitet og spontanitet Interviewformen forudsætter godt forhåndskendskab til emnet Svarene kan ikke uddybes med supplerende spørgsmål Minder i form om spørgeskemaundersøgelse

28 Konstruktion af spørgeskema 1 Trin 1: Hvad skal måles? Problemformulering Trin 2: Begrebsanalyse Hvordan defineres begreberne der skal måles e.g. kundetilfredshed Trin 3: Operationalisering gennemtænk følgende: Éntydighed (fed kan betyde flere ting) Éndimentionale (kun ét spørgsmål I hvert spørgsmål) Vil og kan respondenterne svare på spørgsmålene Ledende eller ikke ledende spørgsmål Skal der stilles åbne spørgsmål Hvor mange svaralternativer skal der være Hvilken skala anvendes

29 Konstruktion af spørgeskema 2 Trin 4: Udformning af spørgeskema Antal spørgsmål Spørgsmålstyper Rækkefølge Formulering (Åbne, lukkede, venlige, bydende ) Trin 5: Test af spørgeskema Få respondenter Udvalgt udfra den egentlige population Introduktionsbrev: Skal informere: Hensigten med undersøgelsen, hvem står bag, anonymitet og responstid....og motivere

30 Skalaer (spørgeskemaer) Til en variabel er knyttet et bestemt måleniveau. Variable er de karakteristika der kan anvendes til at beskrive det i undersøger: Nominel skala (Måler kvalitativt forskellige størrelser (klassifikationsskala) f.eks. Liste over civilstatus, køn. Ordinær skala (Måler om værdierne er større eller lig med hinanden f.eks. Holdningsspørgsmål helt enig, delvis ) Intervalskala (Lineariseret rangorden skala lige stor afstand mellem værdier , , ) Forholdstal-/ratioskala (ud over kendt afstand også et naturligt nulpunkt, hvorved man f.eks. Kan vurdere om noget er dobbelt så stort som noget andet)

31 Klassiske fejl i spørgeskema Ønsker du, at gågaden bliver overdækket, således at der er beskyttelse mod regn og slud? Hvor enig er du i? (man signalere, at det ikke er i orden at være uenig) Kilde: Hansen, Niels-Henrik M. m.fl. Spørgeskemaer i virkeligheden, Samfundslitteratur, 2008

32 Udvælgelse af stikprøver Sandsynlighedsmetoder Simpel tilfældig udvælgelse Stratificeret udvælgelse (udfra eks. indtægt) Ikke sandsynlighedsmetoder Bekvemmelighedsudvælgelse (bor tæt på) Strategisk udvælgelse Snow-ball udvælgelse

33 Præsentation af statistisk materiale Forskellige metoder til at præsentere materialet: Lagkagefigurer Tabeller Søjlediagrammer Grafer

34 Valg af kvantitativ metode Stikprøve Valg af metode Spørgsmålstype Omkostninger og tid Responsandel (Andersen et al., 2000)

35 Kvalitative undersøgelse Definition: Indhentning af primære data med det formål at vide mere om problemet (eksplorativ analyse) Kvalitative metoder: Standardiseret interview Dybdeinterview Fokusgruppeinterview Temainterview Observationer

36 Dybdeinterview Taler med én person af gangen Respondenten taler frit uden megen styring Metoden kan bruges på både konsument og producentmarkedet Ustruktureret samtale Interviewer har udarbejdet en spørgeramme, der sikrer fokus på emnet

37 Dybdeinterview Krav til interviewer Skal kunne skabe: kontakt tillid Fastholde emnet Følge op på interessante svar Én interviewer gennemfører alle interviews

38 Observation Fordele Respondenten ved ikke, at der observeres Observationer viser ikke atypisk adfærd Mere præcise målinger Ulemper Hvis respondenten observeres, kan han udvise atypisk adfærd Tidskrævende målinger Omkostningskrævende Man kan ikke observere respondentens tanker (Andersen et al., 2000)

39 Personligt interview Fordele Uklare spørgsmål kan forklares Der kan stilles forskellige spørgsmål til respondenterne Stor svarprocent Ulemper Tidskrævende at indsamle Tidskrævende pr. interview Kræver kvalificerede interviewere (Andersen et al., 2000)

40 Telefoninterview Fordele Hurtigt at indsamle Billigt at indsamle Stor svarprocent Interviewere kan lettere kontrolleres Ulemper Kun få spørgsmål kan stilles Kun lukkede spørgsmål bør stilles af hensyn til registreringen Let for respondent at afbryde interviewet (Andersen et al., 2000)

41 Kontroller dine spørgsmål Er spørgsmålet præcist? Hvad er du uddannet som? Er der indblandet følelser? Hvad synes du om jeres overambitiøse miljøpolitik? Er spørgsmålet ledende? Du tænker ikke på miljø i dagligdagen, vel? Er spørgsmålet entydigt? Synes du, at vi skal bruge flere penge på miljø/arbejdsmiljø? Kræver spørgsmålet, at svarpersonen er i besiddelse af bestemte kompetencer? Synes du, at virksomheden bruger de rette midler til implementering af miljøpolitikken? Indeholder spørgsmålet dobbeltnegation? Er du uenig i påstanden om, at miljøpolitikken ikke overholdes? Rækkefølgen er ikke ligegyldig Holdning til miljø kan varierer: Efter et spm. om klimaforandringer Efter et spm. om politikker der ikke er implementeret

42 Andre uønskede spørgsmålstyper Sandhedsproblemet Hvor ærlige er folk, hvis der er spurgt til ting de har svært ved at håndtere? F.eks. brud på regler, sort arbejde, uønskede udgifter, arbejdsulykker? Pas på vidensspørgsmålene Folk svarer på hvad som helst for ikke at virke uvidende: Holdning til ikke-eksisterende mål og politikker Holdning til ledelsens (manglende) prioriteringer Kan ikke besvares positivt eller negativt Skal miljøarbejdet tilrettelægges således, at den giver mulighed for, at medarbejdernes viden, kreativitet og evner kommer til udfoldelse? Kan man være uenig i det??

43 Guidelines for citater 1/2 Citater skal relateres til den generelle tekst/model Citater skal sættes i deres kontekstuelle korrekte sammenhæng Citater skal fortolkes i kontekst der skal være en balance imellem citater og tekst

44 Guidelines for citater 2/2 Citater skal være korte Brug kun de bedste citater Interview citater skal overleveres i skreven form (fx mimik m.v.) Der skal være et simpelt signatursystem (symboler) for citering af citater

45 Validitet og reliabilitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

46 Validitet Validitet handler om at sikre sig, at man konkret undersøger det, som man sætter sig for at undersøge. (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper, s.109) Hvorvidt man måler det, man ønsker at måle Skal have overblik og klarhed over, hvilket fænomen/emne man undersøger Usikkerhed: Nye emner/erkendelser, der kan komme på i løbet af interviewet

47 Validitet i praksis Lav et systematisk stykke håndværk Gør det gennemskueligt for andre Fremlæg præmisserne for din bearbejdning Argumenter for dine resultater

48 Styrk validiteten ved Metodetriangulering At have nogle fornuftige udvælgelseskriterier "Når samfundsforskere nævner tre ting, der har betydning for validiteten burde de sige systematik, systematik, systematik" (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper, s.113)

49 Reliabilitet Det kan gentages hvor sikker er man på det, man måler Gentagelse er ikke muligt i interviews, men man kan gøre sig bevidst om usikkerhedsfaktorer Ledende spørgsmål? Reliabilitet i fht. analyse: Et omfattende, komplekst og lidet struktureret interviewmateriale kan læses, som Fanden læser Biblen (Steinar Kvale) Interviewudskrift og redegørelse for analysemetoder "I dag handler reliabilitet om at gøre sine måder at producere og bearbejde data eksplicitte og gennemskuelige for andre, så andre kan vurdere, om der er lavet et ordentligt stykke håndværk. (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper) (Henriette Lungholt, 2008)

50 Repræsentativitet Dvs., der bliver teorien (ens formodninger og hypoteser), der bestemmer, hvor man skal lede efter materiale. Og det handler ikke om at finde mange, men om at finde gode oplysninger gode i betydningen: repræsentative og relevante i forhold til problemet Vores generaliseringer bygger på den antagelse, at vi befinder os inde i samme fælles kultur, og at dette fortsat både i og med at vore spørgsmål bliver forstået, og at vi forstår svarene på dem (Jensen, Leif Becker og Mortensen, Arne Thing: Metodeovervejelser i forbindelse med en kvalitativ undersøgelse af viden og holdninger, kompendium RUC) Repræsentativt i forhold til de parametre, man har opstillet og i forhold til, hvilken kontekst de stilles i (Henriette Lungholt, 2008)

51 (Jette Fog 1994: "Med samtalen som udgangspunkt ) Repræsentativitet Typiske repræsentanter "Valget af de interviewpersoner, som man ønsker at tale med, beror på en kvalitativ vurdering af teoretisk og praktisk art. Jeg vælger "typiske repræsentanter" for en given sammenhæng og det er sammenhængen og den forskningsinteresse jeg har i den, som bestemmer, hvad der er typisk.

52 Pålidelighed og gyldighed, grafisk illustreret Gyldig og pålidelig Pålidelig, men ikke gyldig Ikke gyldig og ikke pålidelig Begrebet der skal indfanges Måling (der vises tre målinger) Riis, Ole (2005): Samfundsvidenskab i praksis, p. 38

53 Metodetriangulering Hentet fra søfarten, når man vil bruge flere udgangspunkter for at bestemme et objekts nøjagtige position En kombination af metodologier, der bruges ved undersøgelse af samme fænomen

54 Metodetriangulering Triangulering mellem kvalitative metoder kvalitative observationer kvalitative interviews Triangulering mellem kvantitative metoder spørgeskema kvantitativt struktureret interview

55 Interviewerens miniguide Forbered dig godt! Ved brug af optager - husk ekstra batterier Vær klar til at tage notater, hvis optageren svigter Pas på ikke at blive for familiær med respondenten - du laver videnskabelig arbejde

56 Interviewerens miniguide Ved kontakt med respondent - vær venlig og interesseret Overvej om respondenten er repræsentativ for undersøgelsen af jeres problem I jeres projekt skal respondenterne præsenteres med navn og titel Pas på overfortolkning af dine data - sig ikke mere end der er dokumentation for Vær nysgerrig!

57 Nogle relevante kilder Robert K Yin: Case study research Steinar Kvale: Interview

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

2. Indledende sonderinger (eksplorative forundersøgelser) Sekundære data Kvantitative og kvalitative Desk research

2. Indledende sonderinger (eksplorative forundersøgelser) Sekundære data Kvantitative og kvalitative Desk research Mark edsanalyseproc essen 1. Problemerkendelse 2. Indledende sonderinger (eksplorative forr) Herunder: Sekundære interne og eksterne data samt primære interne data 3. Problemformulering og mål for n 4.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Behandling af kvantitativ data 23.4.2012

Behandling af kvantitativ data 23.4.2012 Behandling af kvantitativ data 23.4.2012 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Markedsinformationssystemet (MIS) Udvikling af information. Interne forhold. oplysninger. Markedsbeslutningsstøtte

Markedsinformationssystemet (MIS) Udvikling af information. Interne forhold. oplysninger. Markedsbeslutningsstøtte august 2004 Jens Dalgaard-Nielsen Markedsanalyse Markedsanalyse (eller markedsundersøgelser, kært barn har flere navne, i det efterfølgende bruger jeg ordet markedsanalyse som i lærebogen) handler om metoder

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) METODER I SAMFUNDSVIDENSKABERNE Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau C

Opgave til Salg og service niveau C Opgave til Salg og service niveau C Beskrivelse Eleverne skal i denne opgave arbejde med at planlægge og gennemføre en markedsanalyse. Markedsanalysen skal gennemføres i marken, således at eleverne måske

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Repition. 21. maj 2012

Repition. 21. maj 2012 Repition 21. maj 2012 Nu følger forskellige centrale metodiske begreber Vi skal diskutere dem ikke lære dem udenad Brug dem AKTIVT diskutér dem i jeres opgave Hvad skal vi bruge metodiske overvejelser

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation NOTAT 8. december 2009 Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation J.nr. 2009-0005996 Analyse og overvågning/ed Baggrund AMS ønskede i foråret 2009 at få gennemført et review

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Bortfaldets betydning i dag og over tid

Bortfaldets betydning i dag og over tid Bortfaldets betydning i dag og over tid Belyst ved eksempler Peter Linde Interviewservice pli@dst.dk 27. november 2013 Dagsorden Hvad er en repræsentativ undersøgelse? Definition af responsrate Bortfald

Læs mere

Det gode håndværk eller simpel datafangst? Peter Linde pli@dst.dk 8. juni 2009

Det gode håndværk eller simpel datafangst? Peter Linde pli@dst.dk 8. juni 2009 Det gode håndværk eller simpel datafangst? Peter Linde pli@dst.dk 8. juni 2009 Tre udsagn Tal er tyranni Ikke alt der tæller kan tælles og ikke at der kan tælles tæller (Einstein) Man kan kun have tillid

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere