Januar Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave"

Transkript

1 Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og hvad er gevinsten?... 3 Hvordan er evalueringen organiseret?... 4 Evalueringsforløb trin for trin... 5 Trin 1: Fælles temadag (test 1)... 6 Trin 2: Prækvalifikation (test 2)... 6 Trin 3: Procesorientering... 7 Trin 4: Selvevaluering... 7 Bedømmelse af en uddannelse... 9 Hvad bedømmes? de 12 kvalitetskriterier... 9 Hvem bedømmer og hvordan?... 9 Hvis uddannelsen er nyetableret eller har indført ændringer af væsentlige karakter Dialogmøde Endelig selvevaluering Evalueringens udfald Evalueringens tidsramme Finansiering Fortolkningsramme af de vejledende kvalitetskriterier, der danner grundlaget for evalueringen Reflektor Side 1

3 Indledning Denne vejledning er udgivet af Psykoterapeut Foreningen og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Vejledningen giver dig en introduktion til de vejledende kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Vejledningen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Reflektor, som de to foreninger har valgt til at forestå evalueringsarbejdet af de private psykoterapeutuddannelser. Du kan læse mere om Reflektor på hjemmesiden Målgruppen for denne vejledning er ledere af private psykoterapeutuddannelser, som har besluttet sig for at indlede eller arbejde frem mod en evaluering i forhold til de vejledende kvalitetskriterier. Det er helt naturligt, at der melder sig en række spørgsmål, når man som privat uddannelse stilles over for en evaluering. De typiske spørgsmål er: Hvad betyder evaluering egentlig? Hvad får vi ud af det? Hvordan gør vi? Hvor lang tid tager det? Hvad koster det? Det er blandt andet disse spørgsmål, vejledningen vil give svar på, så du som leder af en privat psykoterapeutuddannelse både får viden om og indsigt i det forløb, som en evaluering omfatter. Herudover vil vejledningen give dig svar på, hvordan din uddannelse bliver bedømt i evalueringen, og hvem der står bag evalueringen. Når du og dine medarbejdere er blevet orienteret om dette, kan forløbet forhåbentlig gennemføres med så stor opbakning som muligt. For det første er det vigtigt, at du er bekendt med omfanget af evalueringen samt hvilke ressourcer, der skal anvendes for at gennemføre forløbet. Som hjælp hertil kan du blandt andet anvende den test, som indgår i prækvalifikationen. Testen er præsenteret i vejledningens afsnit, Evalueringsforløb trin for trin. I forhold til instituttets medarbejdere og eventuelle interessenter er en vigtig del af forberedelserne også at informere og drøfte evalueringsprocessen. Til dette formål findes en særskilt informationspjece, der henvender sig til medarbejdere, studerende og øvrige interesserede. Desuden kan en fælles drøftelse af de enkelte kvalitetskriterier og deres betydning for udannelsespraksis med fordel gennemføres blandt instituttets medarbejdere. Hertil er der i vejledningens afsnit, Bedømmelse af en uddannelse udarbejdet en introduktion til de 12 kvalitetskriterier. Sidst i vejledningen følger en retningsgivende fortolkningsramme, som du desuden kan inddrage. Her fremgår det blandt andet, hvad kriteriet indebærer af handlinger og relevant dokumentation. Venlig hilsen og god fornøjelse! Reflektor Side 2

4 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt! I Danmark findes endnu ikke offentligt anerkendte psykoterapeutuddannelser. Derfor blev der i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en række vejledende kvalitetskriterier for indhold og struktur af private psykoterapeutuddannelser. Gruppen bestod af repræsentanter fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Evalueringsinstitut (faglig konsulent). Kvalitetskriterierne blev godkendt af ministrene i Behovet for kvalitetskriterier skal ses i relation til: at bidrage til et fagligt løft inden for private psykoterapeutuddannelser at give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne På sigt er det hensigten at formidle resultaterne af evalueringerne til kommuner, borgere og andre interesserede gennem følgende hjemmesider: For private psykoterapeutuddannelser betyder det også, at I fremover vil kunne blive vurderet af potentielle studerende i forhold til de vejledende kriterier, som overordnet omfatter driften samt indholdet af en privat psykoterapeutuddannelse. Ved at gennemføre en evaluering vil I på instituttet blive i stand til at synliggøre kvaliteter i jeres uddannelse og dermed imødekomme behovet for en øget gennemsigtighed inden for psykoterapeutuddannelser generelt. Hvad vil det sige at blive evalueret, og hvad er gevinsten? Evalueringen af en uddannelse omfatter en systematisk indsamling af informationer, som synliggør, hvordan I udmønter jeres uddannelse. Dette gøres først og fremmest ved indhentning af den enkelte uddannelses egne beskrivelser af blandt andet uddannelsens indhold og praksis. Dernæst ved besøg på uddannelsesinstituttet samt dialog med repræsentanter derfra. De personer, der gennemfører evalueringen, kaldes evaluatorer. For at sikre en så objektiv og faktuel vurdering som mulig, er disse evaluatorer uvildige og uafhængige af blandt andet de to foreninger Psykoterapeut Foreningen (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Evaluatorernes overordnede rolle er at vurdere, hvorvidt en uddannelses praksis er i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, som er blevet udarbejdet af de tre ministerier. I evalueringen af private psykoterapeutuddannelser vil konsulentvirksomheden Reflektor varetage rollen som evaluator. At blive evalueret betyder kort og godt: At t man som uddannelse lader sig vurdere af eksterne og uvildige personer i forhold til de vejledende kvalitetskriterier. Der er mange fordele forbundet med en evaluering. I forhold til psykoterapeutuddannelserne vil selve evalueringsprocessen være en gevinst. Det er en forventning, at evalueringen kan være med til at øge bevidstheden om uddannelsens praksis hos dig som leder og dine medarbejdere. Alene dette kan understøtte en faglig udvikling. Herudover vil uddannelserne gennem øget Reflektor Side 3

5 dokumentation kunne anvende evalueringen til at synliggøre sit indhold og sine metoder og dermed beskrive uddannelsens kvalitet. Hvordan er evalueringen organiseret? En overordnet styregruppe koordinerer og administrerer evalueringerne. Styregruppe består af udvalgte repræsentanter fra henholdsvis Psykoterapeut Foreningen (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Til at varetage evalueringsforløbet i praksis har de to foreninger tilknyttet konsulentvirksomheden Reflektor. Virksomheden har specielt i forhold til kvalitetsordninger stor erfaring fra velfærdsområdet blandt andet med planlægning, udvikling og implementering af akkrediterings- og certificeringsmodeller. Når det gælder evalueringen, arbejder Reflektor på både institutions- og virksomhedsniveau, kommuneniveau og nationalt niveau. Som leder af en uddannelse vil du undervejs i evalueringsforløbet have direkte kontakt med konsulenterne og projektleder, direktør Poul Schou, fra Reflektor. Endelig er en følgegruppe tilknyttet evalueringen. Følgegruppen består af 4-5 personer, som er udpeget på baggrund af deres erfaringer med og indsigt i psykoterapeutområdet og/eller evaluering. Undervejs har følgegruppen ligeledes mulighed for at inddrage ad hoc faglige ressourcepersoner i gennemgangen af uddannelsernes redegørelser specielt vedr. teoretiske, faglige og metodiske tilgange og indhold. For at sikre en uvildig evaluering af uddannelserne vil ingen af følgegruppens deltagere vurderer en uddannelse, som de er tilknyttet. I figuren herunder er organiseringen af evalueringen skitseret. Organisering af evalueringsprocessen Styregruppe PF og SPUD Projektgruppe Reflektor Konsulenter fra Reflektor med projektleder Poul Schou Følgegruppe 4 udvalgte fagpersoner, 1 person fra styregruppen, herudover 1-2 ad hoc udvalgte fagpersoner Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Reflektor Side 4

6 Evalueringsforløb trin for trin Evalueringsforløbet består af forskellige aktiviteter, der har til formål at give dig og din uddannelse gode muligheder for at forberede jer samt gradvist at blive ført igennem processen. Evalueringsforløbet består af fire trin, hhv.: 1. Fælles temadag 2. Prækvalificering 3. Procesorientering 4. Selvevaluering De fire trin er illustreret i figuren nedenfor: Evalueringsforløb trin for trin Trin 4. Selvevaluering 3. Procesorientering 2. Prækvalificering 1. Fælles temadag 1. uge 4. uge 8. uge Tid (uger) Reflektor Side 5

7 Trin 1: Fælles temadag (test 1) Som en introduktion til evalueringen inviterer Reflektor alle interesserede uddannelser til en fælles temadag. På temadagen præsenterer Reflektor evalueringsforløbets indhold, og hvordan det i praksis udføres. Vi gennemgår, hvordan bedømmelsen i evalueringen foregår, og hvad udfaldet heraf vil kunne betyde for din uddannelse. Herefter får du mulighed for selv at teste, hvor klar din uddannelse er til at gå i gang med evalueringen. Dette sker på baggrund af et spørgeskema (Test 1). Når skemaet er udfyldt, kan du selv kortlægge dit udgangspunkt for evalueringen ved at sammentælle de point, som skemaets svarkategori udløser. Ud fra den samlede score giver testen en statusbeskrivelse, som du derefter kan inddrage i beslutningen om, hvorvidt din uddannelse kan gå i gang med evalueringen, eller om I eventuelt bør forberede jer yderligere, før I går i gang med det næste skridt i evalueringen. Trin 1: Fælles temadag Reflektor præsenterer evalueringsforløbet. indhold praksis bedømmelse konsekvens Test om uddannelsen er klar til evalueringen. Deltagerne kortlægger selv resultatet af testen. Trin 2: Prækvalifikation (test 2) Før din uddannelse kan gå i gang med evalueringen, skal den lade sig prækvalificere. En central del i evalueringen er, at I kan dokumentere, at de forhold, som kvalitetskriterierne omtaler, gør sig gældende på uddannelsen. Og det er netop omfanget af denne dokumentation af uddannelsens praksis, som prækvalifikationen giver et billede af. Du gennemfører prækvalifikationen som en test, hvor du svarer på en række spørgsmål, som du modtager via mail. Sammen med spørgsmålene følger en vejledning til, hvordan du udfylder spørgerammen. Når alle spørgsmålene i spørgerammen er udfyldt, kan du ved at gennemlæse spørgerammen selv gøre status over, hvorvidt din uddannelse er parat til at lade sig evaluere. Prækvalifikationen bygger således i høj grad på egne vurderinger og beskrivelser og skal betragtes som et selv-hjælps-værktøj. Den medfølgende vejledning beskriver, hvordan du kan se af testen, om din uddannelse kan prækvalificere sig eller ej. Trin 2: Prækvalifikation Reflektor fremsender via mail en spørgeramme og en vejledning dertil. Udannelsen nedsætter et evalueringsudvalg. Udvalget udfylder spørgerammen. Uddannelsen kan se af testen, om den kan prækvalificeres eller ej. Herudover kan du telefonisk få svar på eventuelle spørgsmål - eksempelvis i forhold til hvilken dokumentationstype, der kan inddrages i besvarelsen af spørgerammen. Den telefoniske hotline varetages af konsulentvirksomheden Reflektor. Reflektor anbefaler, at det er repræsentanter fra både leder- og undervisergruppen samt studerende, der gennemfører prækvalifikationen. Herudover kan din uddannelse have gavn af at inddrage en tredje person, eksempelvis en ekstern rådgiver eller et bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe med at besvare prækvalificeringens spørgeramme. De udvalgte repræsentanter vil med fordel kunne nedsættes som et evalueringsudvalg, som efterfølgende vil kunne bidrage til evalueringsforløbet. Reflektor Side 6

8 Trin 3: Procesorientering Når din uddannelse har prækvalificeret sig til evalueringen, er næste trin i forløbet et individuelt møde med konsulenter fra Reflektor. Mødet afholdes hos jer, hvor du og det eventuelt nedsatte udvalg får mulighed for at orientere jer nærmere om den videre proces i evalueringsforløbet. Blandt andet gennemgår vi sammen jeres besvarelser fra prækvalifikationen samt detaljerne i den efterfølgende selvevaluering. I skal derfor senest to uger inden mødet havet sendt jeres besvarelser fra prækvalifikationen til Reflektor. På mødet, som vil have en varighed af to-tre timer, deltager Reflektor samt du og dine repræsentanter. For at sikre et bredt medejerskab og en bred forankring i organisationen, anbefales det, at såvel ledelse som medarbejdere deltager, herunder repræsentanter fra de enkelte fagområder. Det individuelle møde hjælper desuden med tilrettelæggelsen af et realistisk evalueringsforløb. Vi udleverer en mødeskabelon til mødet, som I efter eget valg kan benytte til at gøre jeres egne notater vedrørende uddannelsens videre evalueringsarbejde. Også på dette trin i evalueringen kan du telefonisk få svar på eventuelle spørgsmål hos Reflektor, eksempelvis i forhold til hvilken dokumentationstype, der kan inddrages i selvevalueringen. Trin 3: Procesorientering Individuelt møde med konsulenter fra Reflektor. Detaljerne for selvevalueringen gennemgås. Tilrettelæggelse af evalueringsforløbet samt udlevering af mødeskabelon. Trin 4: Selvevaluering På det fjerde trin i forløbet udarbejder du og det nedsatte udvalg en selvevaluering. Formålet med selvevalueringen er at dokumentere, hvordan uddannelsen lever op til de enkelte kvalitetskriterier. Selvevalueringen udgør det skriftlige grundlag for den senere vurdering og bedømmelse, og man kan derfor opfatte den som den formelle anmodning om evaluering. I praksis gennemfører I selvevalueringen ved at udfylde et elektronisk skema, som I modtager fra Reflektor. Skemaet er udvidet i forhold til spørgerammen i prækvalifikationen, idet spørgsmålene i højere grad skal uddybes og dokumenteres. Det betyder, at hvert af kvalitetskriterierne dækkes ind af forskellige spørgsmål, som tilsammen indikerer, hvordan I lever op til det enkelte kvalitetskriterium Herudover stiller selvevalueringen krav om, at din uddannelse vedlægger dokumentation eventuelt som bilag. Det vil sige, at selvevalueringen består af følgende to dele: 1. En beskrivelse af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne samt dokumentation deraf. Omfanget heraf er maksimalt 30 sider. 2. Bilag, hvor I kan vedlægge relevante beskrivelser, eventuelt som dokumentation. I bilagene kan der henvises til elektroniske beskrivelser, hvis sådanne er offentligt tilgængelige, eksempelvis på uddannelsens hjemmeside. Det samlede antal bilag må maksimalt udgøre 20 sider. Trin 4: Selvevaluering Reflektor fremsender et elektronisk spørgeskema. Beskrivelser af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Dokumentation af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Reflektor Side 7

9 I nedenstående eksempel er det illustreret, hvordan selvevalueringen udfyldes: Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens nelsens egen beskrivelse): Beskriv herunder, hvordan uddannelsen konkret lever op til kriteriet altså hvordan uddannelsens formål er beskrevet, og hvordan er det gjort tilgængeligt for ansatte, studerende og brugere. Test 2 spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Du og dit udvalg skal senest fire måneder (svarende til 20 uger) efter modtagelse af det elektroniske skema returnere det til Reflektor, evt. med bilag som understøtter jeres beskrivelser. I det omfang det er muligt, vedhæftes bilagene elektronisk i den samme mail, som selvevalueringen sendes i. I kan alternativt sende bilagene med posten til Reflektor. Reflektor tilbyder i denne periode forsat telefonisk hotline. Reflektor Side 8

10 Bedømmelse af en uddannelse Hvad bedømmes? de 12 kvalitetskriterier Bedømmelsen af en uddannelse tager udgangspunkt i de 12 vejledende kvalitetskriterier, som Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede i Kriterierne omfatter følgende 12 områder: 1. Formål 2. Optagelseskriterier 3. Uddannelsens struktur og indhold 4. Underviserne 5. Undervisningsformer 6. Eksamen/prøve/evaluering 7. Eksterne censorer 8. Fysiske faciliteter 9. Intern kvalitetssikring 10. Registrering af de studerende 11. Organisation og ledelse 12. Økonomi Under hvert kriterium er der angivet et eller flere forhold, som uddannelsen skal kunne efterleve, for at kriteriet kan betragtes som indfriet. Reflektor har i samarbejde med PF og SPUD beskrevet en fortolkningsramme for disse forhold, som kan ses i vejledningens sidste afsnit. Her kan du se, hvilke konkrete handlinger og hvilken dokumentation, der kan inddrages i evalueringen. Hvem bedømmer og hvordan? Der indgår to parter i bedømmelsen af en uddannelse, hhv. Reflektor og følgegruppen. Hver af de to parter har til opgave at bedømme uddannelsen ud fra forskellige indgangsvinkler. Konsulentvirksomheden Reflektor foretager alene en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Neutraliteten underbygges ved, at Reflektor forholder sig til objektive og konkrete forhold i vurderingen, og der lægges vægt på anvendelsen af konkrete eksempler som dokumentation for overholdelsen af de enkelte kriterier. Den anden part består af følgegruppen, hvis rolle består i at kvalitetssikre den løbende bedømmelse samt at sikre en forsvarlig faglig bedømmelse i det endelige evalueringsudfald. Parter som indgår i bedømmelse Følgegruppe Bedømmelse bliver foretaget ud fra følgende principper: Den skal være dialogbaseret Den skal være lærende for den enkelte uddannelse Den skal baseres på dokumenterede forhold Den skal baseres på et antal af større eller mindre afvigelser i forhold til de retningsgivende kvalitetskriterier De 12 angivende kvalitetskriterier skal vægtes lige. Reflektor Side 9

11 For at sikre en løbende dialog med den respektive uddannelse vil der være flere delprocedurer, således at der kan fastholdes et fokus på det lærende aspekt i evalueringsforløbet, inden den endelige bedømmelse finder sted. Hvis uddannelsen er nyetableret eller har indført ændringer af væsentlige karakter Hvis din uddannelse er nyetableret (dvs. det har eksisteret i mindre end fire år) eller har ændret form og indhold af væsentlige karakter, vil der i nogle af kvalitetskriterierne være visse forhold, som I på tidspunktet for selvevalueringen ikke har haft mulighed for at gennemføre i praksis. Derfor kan det også være vanskeligt at dokumentere, at I opfylder det, I siger, I gør. Dette vil Reflektor og følgegruppen naturligvis tage forbehold for i bedømmelsen. I sådanne tilfælde vil din uddannelse i stedet blive bedømt ud fra jeres evne til at dokumentere jeres hensigter om at få indført de forhold, som I siger, I på sigt vil gøre for at leve op til et kriterium. Når uddannelsen har gennemført sit første hele forløb på minimum fire år, vil Reflektor efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for, at I reelt har gennemført forholdene i praksis. Dialogmøde Når I har udfyldt og indsendt jeres selvevaluering til Reflektor, vil der højst fire uger efter blive aflagt et besøg på instituttet. En eller to konsulenter fra Reflektor vil foretage besøget. Formålet er gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering og derved: sikre at uddannelsen i praksis efterlever forholdene, som er beskrevet i selvevalueringen indhente uddybende informationer, som kan forbedre evalueringsgrundlaget for uddannelsen Har I nedsat et evalueringsudvalg med eksempelvis repræsentanter fra ledelsen, underviserne og de studerende, vil disse med fordel kunne deltage i mødet og dermed bidrage med mere nuancerede besvarelser. Mødet forventes at vare to timer. Reflektor Side 10

12 Forud for mødet har Reflektor gennemgået selvevalueringen og derved skabt et overblik over jeres arbejde med de enkelte kriterier. Denne gennemgang vil resultere i nedenstående indledende og overordnede vurdering af uddannelsen i forhold til de vejledende kriterier. Vurderingen er opdelt i tre områder, hhv. styrke-, forbedrings- og afvigelsesområder. STYRKEOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen har fuldt beskrevet og dokumenteret, hvordan den lever op til kriterierne på området, herunder samtlige delkriterier. FORBEDRINGSOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen delvist har beskrevet og dokumenteret, hvordan den lever op til kriterierne på området. Disse områder kan således have karakter af: a) Utydelige eller upræcise beskrivelser b) Begrænset beskrivelse af delkriterier c) Tvetydig dokumentation d) Begrænset dokumentation AFVIGELSESOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen har mangelfulde beskrivelser og/eller utilstrækkeligt dokumentation i forhold til de vejledende kriterier. Der er her tale om områder, hvor uddannelsens selvevaluering afviger de vejledende kvalitetskriterier. Reflektor Side 11

13 Dagsordenen for dialogmødet vil tage udgangspunkt i styrke-, forbedrings- og afvigelsesområderne med henblik på: 1. At bekræfte uddannelsens skriftlige redegørelser og dokumentation 2. At få belyst eventuelle forbedrings- og problemområder og derved afklare, hvorvidt der er tale om egentlige mangler eller forglemmelser i forhold til beskrivelse og dokumentation af de respektive kvalitetskriterier 3. At give en supplerende mulighed for at redegøre for, hvordan uddannelsen realiserer kvalitetskriterierne. Herudover vil en rundvisning på uddannelsesinstituttet være lagt ind i besøget, så konsulenterne kan danne sig et indtryk af uddannelsens fysiske rammer. Du vil senest 14 dage før det aftalte besøg modtage en dagsorden, hvoraf det helt præcist fremgår, hvornår mødet finder sted, hvem der kommer, hvilke emner der ønskes yderligere belyst samt mødets øvrige forløb. Selve dialogmødet vil forløbe som følgende: 1. Besøgsgruppen gennemgår de emner, som fremgår af den fremsendte dagsorden. Der kan her være tale om uddybende spørgsmål til både dig som leder og underviserne samt studerende. 2. Du og/eller underviserne vil herefter få mulighed for at uddybe de dele af selvevalueringen, som I mener, er mest væsentlige, eller som I ikke mener, er beskrevet tilstrækkeligt i besvarelserne. 3. Besøget afsluttes med en afrunding, hvor en repræsentant fra besøgsgruppen kort opridser resultaterne af rundvisningen og interviewet samt redegør for besøgsgruppens umiddelbare vurdering af jeres styrke-, forbedrings- og afvigelsesområder. Du vil efterfølgende have mulighed for at indsende en beskrivelse af, hvordan I på uddannelsen har oplevet mødet og dialogen med besøgsgruppen. En sådan tilkendegivelse vil blive sendt til følgegruppen og indgår i den samlede vurdering af uddannelsen. Du vil på dialogmødet modtaget et skema samt nærmere oplysning herom. Endelig selvevaluering Efter dialogmødet vil du og uddannelsens evalueringsudvalg have mulighed for at udbedre de forbedrings- og afvigelsesområder, som besøgsgruppen eventuelt har fremlagt på dialogmødet. Beskrivelse og dokumentation for udbedringerne indføres i jeres selvevaluering, som I derefter kan sende til Reflektor inden otte uger efter dialogmødet. Med udgangspunkt i den endelige selvevaluering udarbejder Reflektor et udkast til evalueringsrapporten, som efterfølgende sendes til følgegruppen for yderligere kommentarer og perspektiver til den foreløbige bedømmelse. Evalueringens udfald Når følgegruppen med indstilling fra Reflektor er nået frem til en bedømmelse af jeres uddannelse, sender Reflektor evalueringsudkastet til dig som uddannelsens leder. Udkastet indeholder nu en konkret og samlet bedømmelse af uddannelsen. Reflektor Side 12

14 Efterfølgende vil du blive kontaktet af Reflektor for at drøfte evalueringens udfald. Her vil indholdet i den fremsendte selvevaluering indgå i drøftelserne. Oplysninger og dokumentation, som du og det nedsatte udvalg eventuelt har udarbejdet herefter, vil kunne inddrages i en ny evalueringsproces. Såfremt I mener at kunne påvise tekniske fejl eller misforståelser, som har haft betydning for evaluerings udfald,, vil disse blive taget op og gennemgået i Reflektor. Evalueringen af en uddannelse kan give følgende udfald: Opfyldte kriterier Uddannelsen opfylder de vejledende kriterier. Dette baserer sig på, at der ikke er fundet større afvigelser og højst op til 3 mindre afvigelser. Evalueringen er gældende i 4 år fra datoen. Såfremt uddannelsen inden for denne periode gennemgår væsentlige organisatoriske eller indholdsmæssige ændringer, skal den gennemgå en test, svarende til prækvalifikationen, samt udarbejde dokumentation for de gennemførte ændringer. Delvis opfyldte kriterier Ikke opfyldt kriterier Uddannelse opfylder delvis de vejledende kriterier. Det vil sige, uddannelsen enten har mere en tre mindre afvigelser eller en til tre større afvigelser. Det vil af evalueringen fremgå hvilke kriterier der henholdsvis er opfyldt og ikke opfyldt i selvevalueringen, samt hvilke udbedringer der bør iværksættes for at opnå en uddannelse med opfyldte kriterier. NB! Udbedringerne bør senest være gennemført inden for indeværende år, hvor evalueringen er påbegyndt. Uddannelsen lever ikke op til de vejledende kriterier. Dette baseres på mere en tre større afvigelser. Denne bedømmelse vil fremstå med en efterfølgende redegørelse af, hvilke konkrete elementer i selvevalueringen, der bør udbedres for, at uddannelsen opfylder de vejledende kriterier. NB! Udbedringerne bør senest være gennemført inden for indeværende år, hvor evalueringen er påbegyndt. På de følgende sider vises tre eksempler på hhv. mindre og større afvigelser (markeret med rød skrift) En mindre afvigelse svarer til en afvigelse i et af underpunkterne for et kvalitetskriterium En større afvigelse udløses ved afvigelse svarende til et helt kvalitetskriterium eller afvigelser i mere end 3 af kriteriets underpunkter (3 mindre afvigelser). Reflektor Side 13

15 Eksempel 1: Mindre afvigelser Kriterium 9: Intern kvalitetssikring Kriteriets ordlyd: a. Der skal være etableret interne kvalitetssikringsordninger. b. Sikring og opdatering af uddannelsens indhold skal ske ved systematisk kontakt og tilbagemelding fra relevante fagmiljøer. c. De uafhængige eksterne censorer skal medvirke ved kvalitetssikringen. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til kriteriets to underpunkter, svarende til to mindre afvigelser. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi en intern kvalitetssikrings-ordning? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Har vi systematisk kontakt med relevante fagmiljøer? Får vi systematiske tilbagemeldinger fra relevante fagmiljøer? Medvirker de eksterne censorer i kvalitetssikringsordningen? Eksempel 2: Større afvigelse Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til kriteriets eneste underpunkt, svarende til hele kriteriet. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Reflektor Side 14

16 Eksempel 3: Større afvigelse Kriterium 4: Underviserne Kriteriets ordlyd: a. Undervisere der underviser i den praktiske del af uddannelsen, skal have en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed og praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed inden for det terapiområde de underviser i. b. Der kan som supplement tilknyttes undervisere med en anden uddannelsesbaggrund til undervisning i emneområder, der er relevante for de studerende. Disse undervisere skal have en relevant lang videregående uddannelse. c. Uddannelsen skal kunne dokumentere at underviserne har tilfredsstillende formidlingsmæssig kompetence. d. Uddannelsen skal dokumentere undervisernes ansættelses- og lønforhold. e. For fastere tilknyttede undervisere skal der være fastsat retningslinjer for en løbende faglig udvikling. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til fire af kriteriets underpunkter, svarende til mere end tre mindre afvigelser. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi en praksisdokumentation? 2. Kan vi dokumentere undervisernes formidlingskompetencer? 3. Har vi ansættelses-kontrakter på alle undervisere? 4. Har vi planer for faglig udvikling af faste undervisere? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Reflektor Side 15

17 Evalueringens tidsramme Tidsrammen for evalueringsforløbet vil variere fra uddannelse til uddannelse. I vil eventuelt allerede have arbejdet med evaluering og vil derfor kunne overføre dette direkte, og jeres uddannelse vil måske dermed hurtigere kunne blive prækvalificeret. Måske har du og dine medarbejdere aldrig arbejdet med evaluering tidligere, og derfor skal I bruge mere tid på at forberede jer, inden I går i gang med prækvalifikationen. Det samme vil gøre sig gældende, når det kommer til selvevalueringen. I tidsrammen herunder er der derfor angivet både et minimum og et maksimum for tidsintervallet for hver delproces i evalueringsforløbet. Det vil sige, at hvis din uddannelse allerede er meget parat til at begynde forløbet, så vil evalueringen eventuelt kunne gennemføres på de fire måneder, som forløbet som minimum må forventes at tage. Omvendt bør det ikke tage mere end et år for din uddannelse at blive evalueret, svarende til det maksimum, der er sat for hver delproces. Vejledende tidsramme og opgavefordeling 1 8 uger 1 20 uger 1 8 uger Uddannelse Prækvalificering -test 2 Selvevaluering Endelig selvevaluering Tidsramme Fælles Fælles temadag - test 1 Procesorientering Dialogmøde Præsentation af evalueringsrapport Reflektor Forberedelse til procesorientering Forberedelse til dialogmøde Udarbejdelse af evalueringsrapport Tidsramme 2 uger 2-4 uger 10 uger Det samlede forløb vil således udspille sig over uger, svarende til ca måneder. Den enkelte uddannelse har selv indflydelse på tidsrammen. Reflektor Side 16

18 Finansiering Den fælles temadag test 1 Den fælles temadag er et tilbud til uddannelser, som ønsker en introduktion til evalueringen. Der er altså her tale om et tiltag, som ligger uden for det obligatoriske forløb, hvor du som leder og dine medarbejdere kan deltage på frivilligt basis. Prisen for at deltage på temadagen er pr. institut kr ,- (max 2 deltagere pr. institut). Evaluering De øvrige trin i det angivne evalueringsforløb (trin 2-4) er obligatoriske for at kunne blive evalueret. Samtlige aktiviteter i de angivne trin kan gennemføres til en fast pris pr. institut på: Kr ,- ekskl. moms Betalingen vil forfalde med kr ,- ekskl. moms sammen med anmodningen om evalueringen trin 2, og når evalueringen er tilendebragt med de resterende kr ,- ekskl. moms. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Opfyldte kriterier vil evalueringen være gældende i fire år fra den dato, hvor du har modtaget det endelige evalueringsudfald. Herefter vil uddannelsen skulle evalueres på ny for at kunne opretholde ordningen. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Delvis opfyldte kriterier, vil det været muligt at få genoptaget evalueringen med henblik på at forbedre udfaldet heraf. I denne sammenhæng vil evalueringen blive baseret på en vurdering af uddannelsens revideret selvevaluering eventuelt kombineret med et dialogmøde. Genvurdering vil kunne gennemføres inden for et år efter aflevering af ansøgning imod en tillægsbetaling på Kr ,- ekskl. moms. Såfremt evalueringen ønskes genoptaget efter mere end et år fra ansøgningstidspunktet, skal uddannelsen ansøge påny mod en betaling på Kr ,- ekskl. Moms. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Ikke opfyldte kriterier vil evalueringen tillige kunne genoptages inden et år efter ansøgningen er indleveret. I dette tilfælde vil evalueringen blive baseret på en ny evalueringsproces (trin 2-4) imod en tillægsbetaling på Kr ,- ekskl. moms. Såfremt evalueringen ønskes genoptaget efter mere end et år fra ansøgningstidspunktet, skal uddannelsen ansøge på ny mod en betaling på Kr ,- ekskl. Moms. Reflektor Side 17

19 Tilmelding og kontaktoplysninger Både den fælles temadag og det obligatoriske evalueringsforløb varetages af Reflektor. Ønsker du at deltage på den fælles temadag, eller ønsker du at rekvirere grundlaget for prækvalifikationen til det obligatoriske forløb, kan tilmelding ske enten på telefon eller mail direkte til Reflektor. Herudover bedes du overføre indbetalingen til Reflektor på nedenstående bankoplysninger: Nordfyns Bank Registreringsnummer: 6864 Kontonummer: Du er også velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, såfremt du ønsker yderligere oplysninger. Reflektor ApS Forskerparken Odense M Tlf Direktør Poul Schou Mobil: Mail: Seniorkonsulent Kristine Rokkjær Mobil: Mail: Reflektor Side 18

20 Fortolkningsramme af de vejledende kvalitetskriterier, der danner grundlaget for evalueringen Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: Uddannelsen skal have formuleret et formål. Fortolkningsramme: Den private psykoterapeutuddannelse skal have et skriftligt formuleret formål, der er tilgængeligt for de ansatte, studerende og brugere/borgere. Formålet skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af de overordnede hensigter med uddannelsen. Test 2 spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt for de ansatte, studerende og brugere/borgere? Lever op til Dokumentation Reflektor Side 19

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere