Januar Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave"

Transkript

1 Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og hvad er gevinsten?... 3 Hvordan er evalueringen organiseret?... 4 Evalueringsforløb trin for trin... 5 Trin 1: Fælles temadag (test 1)... 6 Trin 2: Prækvalifikation (test 2)... 6 Trin 3: Procesorientering... 7 Trin 4: Selvevaluering... 7 Bedømmelse af en uddannelse... 9 Hvad bedømmes? de 12 kvalitetskriterier... 9 Hvem bedømmer og hvordan?... 9 Hvis uddannelsen er nyetableret eller har indført ændringer af væsentlige karakter Dialogmøde Endelig selvevaluering Evalueringens udfald Evalueringens tidsramme Finansiering Fortolkningsramme af de vejledende kvalitetskriterier, der danner grundlaget for evalueringen Reflektor Side 1

3 Indledning Denne vejledning er udgivet af Psykoterapeut Foreningen og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Vejledningen giver dig en introduktion til de vejledende kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Vejledningen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Reflektor, som de to foreninger har valgt til at forestå evalueringsarbejdet af de private psykoterapeutuddannelser. Du kan læse mere om Reflektor på hjemmesiden Målgruppen for denne vejledning er ledere af private psykoterapeutuddannelser, som har besluttet sig for at indlede eller arbejde frem mod en evaluering i forhold til de vejledende kvalitetskriterier. Det er helt naturligt, at der melder sig en række spørgsmål, når man som privat uddannelse stilles over for en evaluering. De typiske spørgsmål er: Hvad betyder evaluering egentlig? Hvad får vi ud af det? Hvordan gør vi? Hvor lang tid tager det? Hvad koster det? Det er blandt andet disse spørgsmål, vejledningen vil give svar på, så du som leder af en privat psykoterapeutuddannelse både får viden om og indsigt i det forløb, som en evaluering omfatter. Herudover vil vejledningen give dig svar på, hvordan din uddannelse bliver bedømt i evalueringen, og hvem der står bag evalueringen. Når du og dine medarbejdere er blevet orienteret om dette, kan forløbet forhåbentlig gennemføres med så stor opbakning som muligt. For det første er det vigtigt, at du er bekendt med omfanget af evalueringen samt hvilke ressourcer, der skal anvendes for at gennemføre forløbet. Som hjælp hertil kan du blandt andet anvende den test, som indgår i prækvalifikationen. Testen er præsenteret i vejledningens afsnit, Evalueringsforløb trin for trin. I forhold til instituttets medarbejdere og eventuelle interessenter er en vigtig del af forberedelserne også at informere og drøfte evalueringsprocessen. Til dette formål findes en særskilt informationspjece, der henvender sig til medarbejdere, studerende og øvrige interesserede. Desuden kan en fælles drøftelse af de enkelte kvalitetskriterier og deres betydning for udannelsespraksis med fordel gennemføres blandt instituttets medarbejdere. Hertil er der i vejledningens afsnit, Bedømmelse af en uddannelse udarbejdet en introduktion til de 12 kvalitetskriterier. Sidst i vejledningen følger en retningsgivende fortolkningsramme, som du desuden kan inddrage. Her fremgår det blandt andet, hvad kriteriet indebærer af handlinger og relevant dokumentation. Venlig hilsen og god fornøjelse! Reflektor Side 2

4 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt! I Danmark findes endnu ikke offentligt anerkendte psykoterapeutuddannelser. Derfor blev der i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en række vejledende kvalitetskriterier for indhold og struktur af private psykoterapeutuddannelser. Gruppen bestod af repræsentanter fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Evalueringsinstitut (faglig konsulent). Kvalitetskriterierne blev godkendt af ministrene i Behovet for kvalitetskriterier skal ses i relation til: at bidrage til et fagligt løft inden for private psykoterapeutuddannelser at give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne På sigt er det hensigten at formidle resultaterne af evalueringerne til kommuner, borgere og andre interesserede gennem følgende hjemmesider: For private psykoterapeutuddannelser betyder det også, at I fremover vil kunne blive vurderet af potentielle studerende i forhold til de vejledende kriterier, som overordnet omfatter driften samt indholdet af en privat psykoterapeutuddannelse. Ved at gennemføre en evaluering vil I på instituttet blive i stand til at synliggøre kvaliteter i jeres uddannelse og dermed imødekomme behovet for en øget gennemsigtighed inden for psykoterapeutuddannelser generelt. Hvad vil det sige at blive evalueret, og hvad er gevinsten? Evalueringen af en uddannelse omfatter en systematisk indsamling af informationer, som synliggør, hvordan I udmønter jeres uddannelse. Dette gøres først og fremmest ved indhentning af den enkelte uddannelses egne beskrivelser af blandt andet uddannelsens indhold og praksis. Dernæst ved besøg på uddannelsesinstituttet samt dialog med repræsentanter derfra. De personer, der gennemfører evalueringen, kaldes evaluatorer. For at sikre en så objektiv og faktuel vurdering som mulig, er disse evaluatorer uvildige og uafhængige af blandt andet de to foreninger Psykoterapeut Foreningen (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Evaluatorernes overordnede rolle er at vurdere, hvorvidt en uddannelses praksis er i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, som er blevet udarbejdet af de tre ministerier. I evalueringen af private psykoterapeutuddannelser vil konsulentvirksomheden Reflektor varetage rollen som evaluator. At blive evalueret betyder kort og godt: At t man som uddannelse lader sig vurdere af eksterne og uvildige personer i forhold til de vejledende kvalitetskriterier. Der er mange fordele forbundet med en evaluering. I forhold til psykoterapeutuddannelserne vil selve evalueringsprocessen være en gevinst. Det er en forventning, at evalueringen kan være med til at øge bevidstheden om uddannelsens praksis hos dig som leder og dine medarbejdere. Alene dette kan understøtte en faglig udvikling. Herudover vil uddannelserne gennem øget Reflektor Side 3

5 dokumentation kunne anvende evalueringen til at synliggøre sit indhold og sine metoder og dermed beskrive uddannelsens kvalitet. Hvordan er evalueringen organiseret? En overordnet styregruppe koordinerer og administrerer evalueringerne. Styregruppe består af udvalgte repræsentanter fra henholdsvis Psykoterapeut Foreningen (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Til at varetage evalueringsforløbet i praksis har de to foreninger tilknyttet konsulentvirksomheden Reflektor. Virksomheden har specielt i forhold til kvalitetsordninger stor erfaring fra velfærdsområdet blandt andet med planlægning, udvikling og implementering af akkrediterings- og certificeringsmodeller. Når det gælder evalueringen, arbejder Reflektor på både institutions- og virksomhedsniveau, kommuneniveau og nationalt niveau. Som leder af en uddannelse vil du undervejs i evalueringsforløbet have direkte kontakt med konsulenterne og projektleder, direktør Poul Schou, fra Reflektor. Endelig er en følgegruppe tilknyttet evalueringen. Følgegruppen består af 4-5 personer, som er udpeget på baggrund af deres erfaringer med og indsigt i psykoterapeutområdet og/eller evaluering. Undervejs har følgegruppen ligeledes mulighed for at inddrage ad hoc faglige ressourcepersoner i gennemgangen af uddannelsernes redegørelser specielt vedr. teoretiske, faglige og metodiske tilgange og indhold. For at sikre en uvildig evaluering af uddannelserne vil ingen af følgegruppens deltagere vurderer en uddannelse, som de er tilknyttet. I figuren herunder er organiseringen af evalueringen skitseret. Organisering af evalueringsprocessen Styregruppe PF og SPUD Projektgruppe Reflektor Konsulenter fra Reflektor med projektleder Poul Schou Følgegruppe 4 udvalgte fagpersoner, 1 person fra styregruppen, herudover 1-2 ad hoc udvalgte fagpersoner Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Reflektor Side 4

6 Evalueringsforløb trin for trin Evalueringsforløbet består af forskellige aktiviteter, der har til formål at give dig og din uddannelse gode muligheder for at forberede jer samt gradvist at blive ført igennem processen. Evalueringsforløbet består af fire trin, hhv.: 1. Fælles temadag 2. Prækvalificering 3. Procesorientering 4. Selvevaluering De fire trin er illustreret i figuren nedenfor: Evalueringsforløb trin for trin Trin 4. Selvevaluering 3. Procesorientering 2. Prækvalificering 1. Fælles temadag 1. uge 4. uge 8. uge Tid (uger) Reflektor Side 5

7 Trin 1: Fælles temadag (test 1) Som en introduktion til evalueringen inviterer Reflektor alle interesserede uddannelser til en fælles temadag. På temadagen præsenterer Reflektor evalueringsforløbets indhold, og hvordan det i praksis udføres. Vi gennemgår, hvordan bedømmelsen i evalueringen foregår, og hvad udfaldet heraf vil kunne betyde for din uddannelse. Herefter får du mulighed for selv at teste, hvor klar din uddannelse er til at gå i gang med evalueringen. Dette sker på baggrund af et spørgeskema (Test 1). Når skemaet er udfyldt, kan du selv kortlægge dit udgangspunkt for evalueringen ved at sammentælle de point, som skemaets svarkategori udløser. Ud fra den samlede score giver testen en statusbeskrivelse, som du derefter kan inddrage i beslutningen om, hvorvidt din uddannelse kan gå i gang med evalueringen, eller om I eventuelt bør forberede jer yderligere, før I går i gang med det næste skridt i evalueringen. Trin 1: Fælles temadag Reflektor præsenterer evalueringsforløbet. indhold praksis bedømmelse konsekvens Test om uddannelsen er klar til evalueringen. Deltagerne kortlægger selv resultatet af testen. Trin 2: Prækvalifikation (test 2) Før din uddannelse kan gå i gang med evalueringen, skal den lade sig prækvalificere. En central del i evalueringen er, at I kan dokumentere, at de forhold, som kvalitetskriterierne omtaler, gør sig gældende på uddannelsen. Og det er netop omfanget af denne dokumentation af uddannelsens praksis, som prækvalifikationen giver et billede af. Du gennemfører prækvalifikationen som en test, hvor du svarer på en række spørgsmål, som du modtager via mail. Sammen med spørgsmålene følger en vejledning til, hvordan du udfylder spørgerammen. Når alle spørgsmålene i spørgerammen er udfyldt, kan du ved at gennemlæse spørgerammen selv gøre status over, hvorvidt din uddannelse er parat til at lade sig evaluere. Prækvalifikationen bygger således i høj grad på egne vurderinger og beskrivelser og skal betragtes som et selv-hjælps-værktøj. Den medfølgende vejledning beskriver, hvordan du kan se af testen, om din uddannelse kan prækvalificere sig eller ej. Trin 2: Prækvalifikation Reflektor fremsender via mail en spørgeramme og en vejledning dertil. Udannelsen nedsætter et evalueringsudvalg. Udvalget udfylder spørgerammen. Uddannelsen kan se af testen, om den kan prækvalificeres eller ej. Herudover kan du telefonisk få svar på eventuelle spørgsmål - eksempelvis i forhold til hvilken dokumentationstype, der kan inddrages i besvarelsen af spørgerammen. Den telefoniske hotline varetages af konsulentvirksomheden Reflektor. Reflektor anbefaler, at det er repræsentanter fra både leder- og undervisergruppen samt studerende, der gennemfører prækvalifikationen. Herudover kan din uddannelse have gavn af at inddrage en tredje person, eksempelvis en ekstern rådgiver eller et bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe med at besvare prækvalificeringens spørgeramme. De udvalgte repræsentanter vil med fordel kunne nedsættes som et evalueringsudvalg, som efterfølgende vil kunne bidrage til evalueringsforløbet. Reflektor Side 6

8 Trin 3: Procesorientering Når din uddannelse har prækvalificeret sig til evalueringen, er næste trin i forløbet et individuelt møde med konsulenter fra Reflektor. Mødet afholdes hos jer, hvor du og det eventuelt nedsatte udvalg får mulighed for at orientere jer nærmere om den videre proces i evalueringsforløbet. Blandt andet gennemgår vi sammen jeres besvarelser fra prækvalifikationen samt detaljerne i den efterfølgende selvevaluering. I skal derfor senest to uger inden mødet havet sendt jeres besvarelser fra prækvalifikationen til Reflektor. På mødet, som vil have en varighed af to-tre timer, deltager Reflektor samt du og dine repræsentanter. For at sikre et bredt medejerskab og en bred forankring i organisationen, anbefales det, at såvel ledelse som medarbejdere deltager, herunder repræsentanter fra de enkelte fagområder. Det individuelle møde hjælper desuden med tilrettelæggelsen af et realistisk evalueringsforløb. Vi udleverer en mødeskabelon til mødet, som I efter eget valg kan benytte til at gøre jeres egne notater vedrørende uddannelsens videre evalueringsarbejde. Også på dette trin i evalueringen kan du telefonisk få svar på eventuelle spørgsmål hos Reflektor, eksempelvis i forhold til hvilken dokumentationstype, der kan inddrages i selvevalueringen. Trin 3: Procesorientering Individuelt møde med konsulenter fra Reflektor. Detaljerne for selvevalueringen gennemgås. Tilrettelæggelse af evalueringsforløbet samt udlevering af mødeskabelon. Trin 4: Selvevaluering På det fjerde trin i forløbet udarbejder du og det nedsatte udvalg en selvevaluering. Formålet med selvevalueringen er at dokumentere, hvordan uddannelsen lever op til de enkelte kvalitetskriterier. Selvevalueringen udgør det skriftlige grundlag for den senere vurdering og bedømmelse, og man kan derfor opfatte den som den formelle anmodning om evaluering. I praksis gennemfører I selvevalueringen ved at udfylde et elektronisk skema, som I modtager fra Reflektor. Skemaet er udvidet i forhold til spørgerammen i prækvalifikationen, idet spørgsmålene i højere grad skal uddybes og dokumenteres. Det betyder, at hvert af kvalitetskriterierne dækkes ind af forskellige spørgsmål, som tilsammen indikerer, hvordan I lever op til det enkelte kvalitetskriterium Herudover stiller selvevalueringen krav om, at din uddannelse vedlægger dokumentation eventuelt som bilag. Det vil sige, at selvevalueringen består af følgende to dele: 1. En beskrivelse af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne samt dokumentation deraf. Omfanget heraf er maksimalt 30 sider. 2. Bilag, hvor I kan vedlægge relevante beskrivelser, eventuelt som dokumentation. I bilagene kan der henvises til elektroniske beskrivelser, hvis sådanne er offentligt tilgængelige, eksempelvis på uddannelsens hjemmeside. Det samlede antal bilag må maksimalt udgøre 20 sider. Trin 4: Selvevaluering Reflektor fremsender et elektronisk spørgeskema. Beskrivelser af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Dokumentation af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Reflektor Side 7

9 I nedenstående eksempel er det illustreret, hvordan selvevalueringen udfyldes: Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens nelsens egen beskrivelse): Beskriv herunder, hvordan uddannelsen konkret lever op til kriteriet altså hvordan uddannelsens formål er beskrevet, og hvordan er det gjort tilgængeligt for ansatte, studerende og brugere. Test 2 spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Du og dit udvalg skal senest fire måneder (svarende til 20 uger) efter modtagelse af det elektroniske skema returnere det til Reflektor, evt. med bilag som understøtter jeres beskrivelser. I det omfang det er muligt, vedhæftes bilagene elektronisk i den samme mail, som selvevalueringen sendes i. I kan alternativt sende bilagene med posten til Reflektor. Reflektor tilbyder i denne periode forsat telefonisk hotline. Reflektor Side 8

10 Bedømmelse af en uddannelse Hvad bedømmes? de 12 kvalitetskriterier Bedømmelsen af en uddannelse tager udgangspunkt i de 12 vejledende kvalitetskriterier, som Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede i Kriterierne omfatter følgende 12 områder: 1. Formål 2. Optagelseskriterier 3. Uddannelsens struktur og indhold 4. Underviserne 5. Undervisningsformer 6. Eksamen/prøve/evaluering 7. Eksterne censorer 8. Fysiske faciliteter 9. Intern kvalitetssikring 10. Registrering af de studerende 11. Organisation og ledelse 12. Økonomi Under hvert kriterium er der angivet et eller flere forhold, som uddannelsen skal kunne efterleve, for at kriteriet kan betragtes som indfriet. Reflektor har i samarbejde med PF og SPUD beskrevet en fortolkningsramme for disse forhold, som kan ses i vejledningens sidste afsnit. Her kan du se, hvilke konkrete handlinger og hvilken dokumentation, der kan inddrages i evalueringen. Hvem bedømmer og hvordan? Der indgår to parter i bedømmelsen af en uddannelse, hhv. Reflektor og følgegruppen. Hver af de to parter har til opgave at bedømme uddannelsen ud fra forskellige indgangsvinkler. Konsulentvirksomheden Reflektor foretager alene en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Neutraliteten underbygges ved, at Reflektor forholder sig til objektive og konkrete forhold i vurderingen, og der lægges vægt på anvendelsen af konkrete eksempler som dokumentation for overholdelsen af de enkelte kriterier. Den anden part består af følgegruppen, hvis rolle består i at kvalitetssikre den løbende bedømmelse samt at sikre en forsvarlig faglig bedømmelse i det endelige evalueringsudfald. Parter som indgår i bedømmelse Følgegruppe Bedømmelse bliver foretaget ud fra følgende principper: Den skal være dialogbaseret Den skal være lærende for den enkelte uddannelse Den skal baseres på dokumenterede forhold Den skal baseres på et antal af større eller mindre afvigelser i forhold til de retningsgivende kvalitetskriterier De 12 angivende kvalitetskriterier skal vægtes lige. Reflektor Side 9

11 For at sikre en løbende dialog med den respektive uddannelse vil der være flere delprocedurer, således at der kan fastholdes et fokus på det lærende aspekt i evalueringsforløbet, inden den endelige bedømmelse finder sted. Hvis uddannelsen er nyetableret eller har indført ændringer af væsentlige karakter Hvis din uddannelse er nyetableret (dvs. det har eksisteret i mindre end fire år) eller har ændret form og indhold af væsentlige karakter, vil der i nogle af kvalitetskriterierne være visse forhold, som I på tidspunktet for selvevalueringen ikke har haft mulighed for at gennemføre i praksis. Derfor kan det også være vanskeligt at dokumentere, at I opfylder det, I siger, I gør. Dette vil Reflektor og følgegruppen naturligvis tage forbehold for i bedømmelsen. I sådanne tilfælde vil din uddannelse i stedet blive bedømt ud fra jeres evne til at dokumentere jeres hensigter om at få indført de forhold, som I siger, I på sigt vil gøre for at leve op til et kriterium. Når uddannelsen har gennemført sit første hele forløb på minimum fire år, vil Reflektor efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for, at I reelt har gennemført forholdene i praksis. Dialogmøde Når I har udfyldt og indsendt jeres selvevaluering til Reflektor, vil der højst fire uger efter blive aflagt et besøg på instituttet. En eller to konsulenter fra Reflektor vil foretage besøget. Formålet er gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering og derved: sikre at uddannelsen i praksis efterlever forholdene, som er beskrevet i selvevalueringen indhente uddybende informationer, som kan forbedre evalueringsgrundlaget for uddannelsen Har I nedsat et evalueringsudvalg med eksempelvis repræsentanter fra ledelsen, underviserne og de studerende, vil disse med fordel kunne deltage i mødet og dermed bidrage med mere nuancerede besvarelser. Mødet forventes at vare to timer. Reflektor Side 10

12 Forud for mødet har Reflektor gennemgået selvevalueringen og derved skabt et overblik over jeres arbejde med de enkelte kriterier. Denne gennemgang vil resultere i nedenstående indledende og overordnede vurdering af uddannelsen i forhold til de vejledende kriterier. Vurderingen er opdelt i tre områder, hhv. styrke-, forbedrings- og afvigelsesområder. STYRKEOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen har fuldt beskrevet og dokumenteret, hvordan den lever op til kriterierne på området, herunder samtlige delkriterier. FORBEDRINGSOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen delvist har beskrevet og dokumenteret, hvordan den lever op til kriterierne på området. Disse områder kan således have karakter af: a) Utydelige eller upræcise beskrivelser b) Begrænset beskrivelse af delkriterier c) Tvetydig dokumentation d) Begrænset dokumentation AFVIGELSESOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen har mangelfulde beskrivelser og/eller utilstrækkeligt dokumentation i forhold til de vejledende kriterier. Der er her tale om områder, hvor uddannelsens selvevaluering afviger de vejledende kvalitetskriterier. Reflektor Side 11

13 Dagsordenen for dialogmødet vil tage udgangspunkt i styrke-, forbedrings- og afvigelsesområderne med henblik på: 1. At bekræfte uddannelsens skriftlige redegørelser og dokumentation 2. At få belyst eventuelle forbedrings- og problemområder og derved afklare, hvorvidt der er tale om egentlige mangler eller forglemmelser i forhold til beskrivelse og dokumentation af de respektive kvalitetskriterier 3. At give en supplerende mulighed for at redegøre for, hvordan uddannelsen realiserer kvalitetskriterierne. Herudover vil en rundvisning på uddannelsesinstituttet være lagt ind i besøget, så konsulenterne kan danne sig et indtryk af uddannelsens fysiske rammer. Du vil senest 14 dage før det aftalte besøg modtage en dagsorden, hvoraf det helt præcist fremgår, hvornår mødet finder sted, hvem der kommer, hvilke emner der ønskes yderligere belyst samt mødets øvrige forløb. Selve dialogmødet vil forløbe som følgende: 1. Besøgsgruppen gennemgår de emner, som fremgår af den fremsendte dagsorden. Der kan her være tale om uddybende spørgsmål til både dig som leder og underviserne samt studerende. 2. Du og/eller underviserne vil herefter få mulighed for at uddybe de dele af selvevalueringen, som I mener, er mest væsentlige, eller som I ikke mener, er beskrevet tilstrækkeligt i besvarelserne. 3. Besøget afsluttes med en afrunding, hvor en repræsentant fra besøgsgruppen kort opridser resultaterne af rundvisningen og interviewet samt redegør for besøgsgruppens umiddelbare vurdering af jeres styrke-, forbedrings- og afvigelsesområder. Du vil efterfølgende have mulighed for at indsende en beskrivelse af, hvordan I på uddannelsen har oplevet mødet og dialogen med besøgsgruppen. En sådan tilkendegivelse vil blive sendt til følgegruppen og indgår i den samlede vurdering af uddannelsen. Du vil på dialogmødet modtaget et skema samt nærmere oplysning herom. Endelig selvevaluering Efter dialogmødet vil du og uddannelsens evalueringsudvalg have mulighed for at udbedre de forbedrings- og afvigelsesområder, som besøgsgruppen eventuelt har fremlagt på dialogmødet. Beskrivelse og dokumentation for udbedringerne indføres i jeres selvevaluering, som I derefter kan sende til Reflektor inden otte uger efter dialogmødet. Med udgangspunkt i den endelige selvevaluering udarbejder Reflektor et udkast til evalueringsrapporten, som efterfølgende sendes til følgegruppen for yderligere kommentarer og perspektiver til den foreløbige bedømmelse. Evalueringens udfald Når følgegruppen med indstilling fra Reflektor er nået frem til en bedømmelse af jeres uddannelse, sender Reflektor evalueringsudkastet til dig som uddannelsens leder. Udkastet indeholder nu en konkret og samlet bedømmelse af uddannelsen. Reflektor Side 12

14 Efterfølgende vil du blive kontaktet af Reflektor for at drøfte evalueringens udfald. Her vil indholdet i den fremsendte selvevaluering indgå i drøftelserne. Oplysninger og dokumentation, som du og det nedsatte udvalg eventuelt har udarbejdet herefter, vil kunne inddrages i en ny evalueringsproces. Såfremt I mener at kunne påvise tekniske fejl eller misforståelser, som har haft betydning for evaluerings udfald,, vil disse blive taget op og gennemgået i Reflektor. Evalueringen af en uddannelse kan give følgende udfald: Opfyldte kriterier Uddannelsen opfylder de vejledende kriterier. Dette baserer sig på, at der ikke er fundet større afvigelser og højst op til 3 mindre afvigelser. Evalueringen er gældende i 4 år fra datoen. Såfremt uddannelsen inden for denne periode gennemgår væsentlige organisatoriske eller indholdsmæssige ændringer, skal den gennemgå en test, svarende til prækvalifikationen, samt udarbejde dokumentation for de gennemførte ændringer. Delvis opfyldte kriterier Ikke opfyldt kriterier Uddannelse opfylder delvis de vejledende kriterier. Det vil sige, uddannelsen enten har mere en tre mindre afvigelser eller en til tre større afvigelser. Det vil af evalueringen fremgå hvilke kriterier der henholdsvis er opfyldt og ikke opfyldt i selvevalueringen, samt hvilke udbedringer der bør iværksættes for at opnå en uddannelse med opfyldte kriterier. NB! Udbedringerne bør senest være gennemført inden for indeværende år, hvor evalueringen er påbegyndt. Uddannelsen lever ikke op til de vejledende kriterier. Dette baseres på mere en tre større afvigelser. Denne bedømmelse vil fremstå med en efterfølgende redegørelse af, hvilke konkrete elementer i selvevalueringen, der bør udbedres for, at uddannelsen opfylder de vejledende kriterier. NB! Udbedringerne bør senest være gennemført inden for indeværende år, hvor evalueringen er påbegyndt. På de følgende sider vises tre eksempler på hhv. mindre og større afvigelser (markeret med rød skrift) En mindre afvigelse svarer til en afvigelse i et af underpunkterne for et kvalitetskriterium En større afvigelse udløses ved afvigelse svarende til et helt kvalitetskriterium eller afvigelser i mere end 3 af kriteriets underpunkter (3 mindre afvigelser). Reflektor Side 13

15 Eksempel 1: Mindre afvigelser Kriterium 9: Intern kvalitetssikring Kriteriets ordlyd: a. Der skal være etableret interne kvalitetssikringsordninger. b. Sikring og opdatering af uddannelsens indhold skal ske ved systematisk kontakt og tilbagemelding fra relevante fagmiljøer. c. De uafhængige eksterne censorer skal medvirke ved kvalitetssikringen. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til kriteriets to underpunkter, svarende til to mindre afvigelser. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi en intern kvalitetssikrings-ordning? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Har vi systematisk kontakt med relevante fagmiljøer? Får vi systematiske tilbagemeldinger fra relevante fagmiljøer? Medvirker de eksterne censorer i kvalitetssikringsordningen? Eksempel 2: Større afvigelse Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til kriteriets eneste underpunkt, svarende til hele kriteriet. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Reflektor Side 14

16 Eksempel 3: Større afvigelse Kriterium 4: Underviserne Kriteriets ordlyd: a. Undervisere der underviser i den praktiske del af uddannelsen, skal have en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed og praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed inden for det terapiområde de underviser i. b. Der kan som supplement tilknyttes undervisere med en anden uddannelsesbaggrund til undervisning i emneområder, der er relevante for de studerende. Disse undervisere skal have en relevant lang videregående uddannelse. c. Uddannelsen skal kunne dokumentere at underviserne har tilfredsstillende formidlingsmæssig kompetence. d. Uddannelsen skal dokumentere undervisernes ansættelses- og lønforhold. e. For fastere tilknyttede undervisere skal der være fastsat retningslinjer for en løbende faglig udvikling. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til fire af kriteriets underpunkter, svarende til mere end tre mindre afvigelser. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi en praksisdokumentation? 2. Kan vi dokumentere undervisernes formidlingskompetencer? 3. Har vi ansættelses-kontrakter på alle undervisere? 4. Har vi planer for faglig udvikling af faste undervisere? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Reflektor Side 15

17 Evalueringens tidsramme Tidsrammen for evalueringsforløbet vil variere fra uddannelse til uddannelse. I vil eventuelt allerede have arbejdet med evaluering og vil derfor kunne overføre dette direkte, og jeres uddannelse vil måske dermed hurtigere kunne blive prækvalificeret. Måske har du og dine medarbejdere aldrig arbejdet med evaluering tidligere, og derfor skal I bruge mere tid på at forberede jer, inden I går i gang med prækvalifikationen. Det samme vil gøre sig gældende, når det kommer til selvevalueringen. I tidsrammen herunder er der derfor angivet både et minimum og et maksimum for tidsintervallet for hver delproces i evalueringsforløbet. Det vil sige, at hvis din uddannelse allerede er meget parat til at begynde forløbet, så vil evalueringen eventuelt kunne gennemføres på de fire måneder, som forløbet som minimum må forventes at tage. Omvendt bør det ikke tage mere end et år for din uddannelse at blive evalueret, svarende til det maksimum, der er sat for hver delproces. Vejledende tidsramme og opgavefordeling 1 8 uger 1 20 uger 1 8 uger Uddannelse Prækvalificering -test 2 Selvevaluering Endelig selvevaluering Tidsramme Fælles Fælles temadag - test 1 Procesorientering Dialogmøde Præsentation af evalueringsrapport Reflektor Forberedelse til procesorientering Forberedelse til dialogmøde Udarbejdelse af evalueringsrapport Tidsramme 2 uger 2-4 uger 10 uger Det samlede forløb vil således udspille sig over uger, svarende til ca måneder. Den enkelte uddannelse har selv indflydelse på tidsrammen. Reflektor Side 16

18 Finansiering Den fælles temadag test 1 Den fælles temadag er et tilbud til uddannelser, som ønsker en introduktion til evalueringen. Der er altså her tale om et tiltag, som ligger uden for det obligatoriske forløb, hvor du som leder og dine medarbejdere kan deltage på frivilligt basis. Prisen for at deltage på temadagen er pr. institut kr ,- (max 2 deltagere pr. institut). Evaluering De øvrige trin i det angivne evalueringsforløb (trin 2-4) er obligatoriske for at kunne blive evalueret. Samtlige aktiviteter i de angivne trin kan gennemføres til en fast pris pr. institut på: Kr ,- ekskl. moms Betalingen vil forfalde med kr ,- ekskl. moms sammen med anmodningen om evalueringen trin 2, og når evalueringen er tilendebragt med de resterende kr ,- ekskl. moms. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Opfyldte kriterier vil evalueringen være gældende i fire år fra den dato, hvor du har modtaget det endelige evalueringsudfald. Herefter vil uddannelsen skulle evalueres på ny for at kunne opretholde ordningen. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Delvis opfyldte kriterier, vil det været muligt at få genoptaget evalueringen med henblik på at forbedre udfaldet heraf. I denne sammenhæng vil evalueringen blive baseret på en vurdering af uddannelsens revideret selvevaluering eventuelt kombineret med et dialogmøde. Genvurdering vil kunne gennemføres inden for et år efter aflevering af ansøgning imod en tillægsbetaling på Kr ,- ekskl. moms. Såfremt evalueringen ønskes genoptaget efter mere end et år fra ansøgningstidspunktet, skal uddannelsen ansøge påny mod en betaling på Kr ,- ekskl. Moms. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Ikke opfyldte kriterier vil evalueringen tillige kunne genoptages inden et år efter ansøgningen er indleveret. I dette tilfælde vil evalueringen blive baseret på en ny evalueringsproces (trin 2-4) imod en tillægsbetaling på Kr ,- ekskl. moms. Såfremt evalueringen ønskes genoptaget efter mere end et år fra ansøgningstidspunktet, skal uddannelsen ansøge på ny mod en betaling på Kr ,- ekskl. Moms. Reflektor Side 17

19 Tilmelding og kontaktoplysninger Både den fælles temadag og det obligatoriske evalueringsforløb varetages af Reflektor. Ønsker du at deltage på den fælles temadag, eller ønsker du at rekvirere grundlaget for prækvalifikationen til det obligatoriske forløb, kan tilmelding ske enten på telefon eller mail direkte til Reflektor. Herudover bedes du overføre indbetalingen til Reflektor på nedenstående bankoplysninger: Nordfyns Bank Registreringsnummer: 6864 Kontonummer: Du er også velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, såfremt du ønsker yderligere oplysninger. Reflektor ApS Forskerparken Odense M Tlf Direktør Poul Schou Mobil: Mail: Seniorkonsulent Kristine Rokkjær Mobil: Mail: Reflektor Side 18

20 Fortolkningsramme af de vejledende kvalitetskriterier, der danner grundlaget for evalueringen Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: Uddannelsen skal have formuleret et formål. Fortolkningsramme: Den private psykoterapeutuddannelse skal have et skriftligt formuleret formål, der er tilgængeligt for de ansatte, studerende og brugere/borgere. Formålet skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af de overordnede hensigter med uddannelsen. Test 2 spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt for de ansatte, studerende og brugere/borgere? Lever op til Dokumentation Reflektor Side 19

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser...3 Hvad vil det sige at blive evalueret,

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 5. udgave

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 5. udgave Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 5. udgave Januar 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser... 3 Evalueringens overordnede principper...

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Syddansk Universitet HR-service, Arbejdsmiljøkontoret, revideret november på baggrund af beslutning i styregruppen oktober

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for:

PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for: 1. februar 2009 PSYKOTERAPEUT-UDDANNELSEN Efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier for: INDIVIDEL-, PAR- og FAMILIETERAPI SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI, METODE OG PRAKSIS. OVERBYGNINGSFORLØB

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis. 2. og 3. ÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis. 2. og 3. ÅRET 31. januar 2009 WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere