Januar Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave"

Transkript

1 Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og hvad er gevinsten?... 3 Hvordan er evalueringen organiseret?... 4 Evalueringsforløb trin for trin... 5 Trin 1: Fælles temadag (test 1)... 6 Trin 2: Prækvalifikation (test 2)... 6 Trin 3: Procesorientering... 7 Trin 4: Selvevaluering... 7 Bedømmelse af en uddannelse... 9 Hvad bedømmes? de 12 kvalitetskriterier... 9 Hvem bedømmer og hvordan?... 9 Hvis uddannelsen er nyetableret eller har indført ændringer af væsentlige karakter Dialogmøde Endelig selvevaluering Evalueringens udfald Evalueringens tidsramme Finansiering Fortolkningsramme af de vejledende kvalitetskriterier, der danner grundlaget for evalueringen Reflektor Side 1

3 Indledning Denne vejledning er udgivet af Psykoterapeut Foreningen og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Vejledningen giver dig en introduktion til de vejledende kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Vejledningen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Reflektor, som de to foreninger har valgt til at forestå evalueringsarbejdet af de private psykoterapeutuddannelser. Du kan læse mere om Reflektor på hjemmesiden Målgruppen for denne vejledning er ledere af private psykoterapeutuddannelser, som har besluttet sig for at indlede eller arbejde frem mod en evaluering i forhold til de vejledende kvalitetskriterier. Det er helt naturligt, at der melder sig en række spørgsmål, når man som privat uddannelse stilles over for en evaluering. De typiske spørgsmål er: Hvad betyder evaluering egentlig? Hvad får vi ud af det? Hvordan gør vi? Hvor lang tid tager det? Hvad koster det? Det er blandt andet disse spørgsmål, vejledningen vil give svar på, så du som leder af en privat psykoterapeutuddannelse både får viden om og indsigt i det forløb, som en evaluering omfatter. Herudover vil vejledningen give dig svar på, hvordan din uddannelse bliver bedømt i evalueringen, og hvem der står bag evalueringen. Når du og dine medarbejdere er blevet orienteret om dette, kan forløbet forhåbentlig gennemføres med så stor opbakning som muligt. For det første er det vigtigt, at du er bekendt med omfanget af evalueringen samt hvilke ressourcer, der skal anvendes for at gennemføre forløbet. Som hjælp hertil kan du blandt andet anvende den test, som indgår i prækvalifikationen. Testen er præsenteret i vejledningens afsnit, Evalueringsforløb trin for trin. I forhold til instituttets medarbejdere og eventuelle interessenter er en vigtig del af forberedelserne også at informere og drøfte evalueringsprocessen. Til dette formål findes en særskilt informationspjece, der henvender sig til medarbejdere, studerende og øvrige interesserede. Desuden kan en fælles drøftelse af de enkelte kvalitetskriterier og deres betydning for udannelsespraksis med fordel gennemføres blandt instituttets medarbejdere. Hertil er der i vejledningens afsnit, Bedømmelse af en uddannelse udarbejdet en introduktion til de 12 kvalitetskriterier. Sidst i vejledningen følger en retningsgivende fortolkningsramme, som du desuden kan inddrage. Her fremgår det blandt andet, hvad kriteriet indebærer af handlinger og relevant dokumentation. Venlig hilsen og god fornøjelse! Reflektor Side 2

4 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt! I Danmark findes endnu ikke offentligt anerkendte psykoterapeutuddannelser. Derfor blev der i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en række vejledende kvalitetskriterier for indhold og struktur af private psykoterapeutuddannelser. Gruppen bestod af repræsentanter fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Evalueringsinstitut (faglig konsulent). Kvalitetskriterierne blev godkendt af ministrene i Behovet for kvalitetskriterier skal ses i relation til: at bidrage til et fagligt løft inden for private psykoterapeutuddannelser at give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne På sigt er det hensigten at formidle resultaterne af evalueringerne til kommuner, borgere og andre interesserede gennem følgende hjemmesider: For private psykoterapeutuddannelser betyder det også, at I fremover vil kunne blive vurderet af potentielle studerende i forhold til de vejledende kriterier, som overordnet omfatter driften samt indholdet af en privat psykoterapeutuddannelse. Ved at gennemføre en evaluering vil I på instituttet blive i stand til at synliggøre kvaliteter i jeres uddannelse og dermed imødekomme behovet for en øget gennemsigtighed inden for psykoterapeutuddannelser generelt. Hvad vil det sige at blive evalueret, og hvad er gevinsten? Evalueringen af en uddannelse omfatter en systematisk indsamling af informationer, som synliggør, hvordan I udmønter jeres uddannelse. Dette gøres først og fremmest ved indhentning af den enkelte uddannelses egne beskrivelser af blandt andet uddannelsens indhold og praksis. Dernæst ved besøg på uddannelsesinstituttet samt dialog med repræsentanter derfra. De personer, der gennemfører evalueringen, kaldes evaluatorer. For at sikre en så objektiv og faktuel vurdering som mulig, er disse evaluatorer uvildige og uafhængige af blandt andet de to foreninger Psykoterapeut Foreningen (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Evaluatorernes overordnede rolle er at vurdere, hvorvidt en uddannelses praksis er i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, som er blevet udarbejdet af de tre ministerier. I evalueringen af private psykoterapeutuddannelser vil konsulentvirksomheden Reflektor varetage rollen som evaluator. At blive evalueret betyder kort og godt: At t man som uddannelse lader sig vurdere af eksterne og uvildige personer i forhold til de vejledende kvalitetskriterier. Der er mange fordele forbundet med en evaluering. I forhold til psykoterapeutuddannelserne vil selve evalueringsprocessen være en gevinst. Det er en forventning, at evalueringen kan være med til at øge bevidstheden om uddannelsens praksis hos dig som leder og dine medarbejdere. Alene dette kan understøtte en faglig udvikling. Herudover vil uddannelserne gennem øget Reflektor Side 3

5 dokumentation kunne anvende evalueringen til at synliggøre sit indhold og sine metoder og dermed beskrive uddannelsens kvalitet. Hvordan er evalueringen organiseret? En overordnet styregruppe koordinerer og administrerer evalueringerne. Styregruppe består af udvalgte repræsentanter fra henholdsvis Psykoterapeut Foreningen (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Til at varetage evalueringsforløbet i praksis har de to foreninger tilknyttet konsulentvirksomheden Reflektor. Virksomheden har specielt i forhold til kvalitetsordninger stor erfaring fra velfærdsområdet blandt andet med planlægning, udvikling og implementering af akkrediterings- og certificeringsmodeller. Når det gælder evalueringen, arbejder Reflektor på både institutions- og virksomhedsniveau, kommuneniveau og nationalt niveau. Som leder af en uddannelse vil du undervejs i evalueringsforløbet have direkte kontakt med konsulenterne og projektleder, direktør Poul Schou, fra Reflektor. Endelig er en følgegruppe tilknyttet evalueringen. Følgegruppen består af 4-5 personer, som er udpeget på baggrund af deres erfaringer med og indsigt i psykoterapeutområdet og/eller evaluering. Undervejs har følgegruppen ligeledes mulighed for at inddrage ad hoc faglige ressourcepersoner i gennemgangen af uddannelsernes redegørelser specielt vedr. teoretiske, faglige og metodiske tilgange og indhold. For at sikre en uvildig evaluering af uddannelserne vil ingen af følgegruppens deltagere vurderer en uddannelse, som de er tilknyttet. I figuren herunder er organiseringen af evalueringen skitseret. Organisering af evalueringsprocessen Styregruppe PF og SPUD Projektgruppe Reflektor Konsulenter fra Reflektor med projektleder Poul Schou Følgegruppe 4 udvalgte fagpersoner, 1 person fra styregruppen, herudover 1-2 ad hoc udvalgte fagpersoner Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Uddannelsesinstitut Reflektor Side 4

6 Evalueringsforløb trin for trin Evalueringsforløbet består af forskellige aktiviteter, der har til formål at give dig og din uddannelse gode muligheder for at forberede jer samt gradvist at blive ført igennem processen. Evalueringsforløbet består af fire trin, hhv.: 1. Fælles temadag 2. Prækvalificering 3. Procesorientering 4. Selvevaluering De fire trin er illustreret i figuren nedenfor: Evalueringsforløb trin for trin Trin 4. Selvevaluering 3. Procesorientering 2. Prækvalificering 1. Fælles temadag 1. uge 4. uge 8. uge Tid (uger) Reflektor Side 5

7 Trin 1: Fælles temadag (test 1) Som en introduktion til evalueringen inviterer Reflektor alle interesserede uddannelser til en fælles temadag. På temadagen præsenterer Reflektor evalueringsforløbets indhold, og hvordan det i praksis udføres. Vi gennemgår, hvordan bedømmelsen i evalueringen foregår, og hvad udfaldet heraf vil kunne betyde for din uddannelse. Herefter får du mulighed for selv at teste, hvor klar din uddannelse er til at gå i gang med evalueringen. Dette sker på baggrund af et spørgeskema (Test 1). Når skemaet er udfyldt, kan du selv kortlægge dit udgangspunkt for evalueringen ved at sammentælle de point, som skemaets svarkategori udløser. Ud fra den samlede score giver testen en statusbeskrivelse, som du derefter kan inddrage i beslutningen om, hvorvidt din uddannelse kan gå i gang med evalueringen, eller om I eventuelt bør forberede jer yderligere, før I går i gang med det næste skridt i evalueringen. Trin 1: Fælles temadag Reflektor præsenterer evalueringsforløbet. indhold praksis bedømmelse konsekvens Test om uddannelsen er klar til evalueringen. Deltagerne kortlægger selv resultatet af testen. Trin 2: Prækvalifikation (test 2) Før din uddannelse kan gå i gang med evalueringen, skal den lade sig prækvalificere. En central del i evalueringen er, at I kan dokumentere, at de forhold, som kvalitetskriterierne omtaler, gør sig gældende på uddannelsen. Og det er netop omfanget af denne dokumentation af uddannelsens praksis, som prækvalifikationen giver et billede af. Du gennemfører prækvalifikationen som en test, hvor du svarer på en række spørgsmål, som du modtager via mail. Sammen med spørgsmålene følger en vejledning til, hvordan du udfylder spørgerammen. Når alle spørgsmålene i spørgerammen er udfyldt, kan du ved at gennemlæse spørgerammen selv gøre status over, hvorvidt din uddannelse er parat til at lade sig evaluere. Prækvalifikationen bygger således i høj grad på egne vurderinger og beskrivelser og skal betragtes som et selv-hjælps-værktøj. Den medfølgende vejledning beskriver, hvordan du kan se af testen, om din uddannelse kan prækvalificere sig eller ej. Trin 2: Prækvalifikation Reflektor fremsender via mail en spørgeramme og en vejledning dertil. Udannelsen nedsætter et evalueringsudvalg. Udvalget udfylder spørgerammen. Uddannelsen kan se af testen, om den kan prækvalificeres eller ej. Herudover kan du telefonisk få svar på eventuelle spørgsmål - eksempelvis i forhold til hvilken dokumentationstype, der kan inddrages i besvarelsen af spørgerammen. Den telefoniske hotline varetages af konsulentvirksomheden Reflektor. Reflektor anbefaler, at det er repræsentanter fra både leder- og undervisergruppen samt studerende, der gennemfører prækvalifikationen. Herudover kan din uddannelse have gavn af at inddrage en tredje person, eksempelvis en ekstern rådgiver eller et bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe med at besvare prækvalificeringens spørgeramme. De udvalgte repræsentanter vil med fordel kunne nedsættes som et evalueringsudvalg, som efterfølgende vil kunne bidrage til evalueringsforløbet. Reflektor Side 6

8 Trin 3: Procesorientering Når din uddannelse har prækvalificeret sig til evalueringen, er næste trin i forløbet et individuelt møde med konsulenter fra Reflektor. Mødet afholdes hos jer, hvor du og det eventuelt nedsatte udvalg får mulighed for at orientere jer nærmere om den videre proces i evalueringsforløbet. Blandt andet gennemgår vi sammen jeres besvarelser fra prækvalifikationen samt detaljerne i den efterfølgende selvevaluering. I skal derfor senest to uger inden mødet havet sendt jeres besvarelser fra prækvalifikationen til Reflektor. På mødet, som vil have en varighed af to-tre timer, deltager Reflektor samt du og dine repræsentanter. For at sikre et bredt medejerskab og en bred forankring i organisationen, anbefales det, at såvel ledelse som medarbejdere deltager, herunder repræsentanter fra de enkelte fagområder. Det individuelle møde hjælper desuden med tilrettelæggelsen af et realistisk evalueringsforløb. Vi udleverer en mødeskabelon til mødet, som I efter eget valg kan benytte til at gøre jeres egne notater vedrørende uddannelsens videre evalueringsarbejde. Også på dette trin i evalueringen kan du telefonisk få svar på eventuelle spørgsmål hos Reflektor, eksempelvis i forhold til hvilken dokumentationstype, der kan inddrages i selvevalueringen. Trin 3: Procesorientering Individuelt møde med konsulenter fra Reflektor. Detaljerne for selvevalueringen gennemgås. Tilrettelæggelse af evalueringsforløbet samt udlevering af mødeskabelon. Trin 4: Selvevaluering På det fjerde trin i forløbet udarbejder du og det nedsatte udvalg en selvevaluering. Formålet med selvevalueringen er at dokumentere, hvordan uddannelsen lever op til de enkelte kvalitetskriterier. Selvevalueringen udgør det skriftlige grundlag for den senere vurdering og bedømmelse, og man kan derfor opfatte den som den formelle anmodning om evaluering. I praksis gennemfører I selvevalueringen ved at udfylde et elektronisk skema, som I modtager fra Reflektor. Skemaet er udvidet i forhold til spørgerammen i prækvalifikationen, idet spørgsmålene i højere grad skal uddybes og dokumenteres. Det betyder, at hvert af kvalitetskriterierne dækkes ind af forskellige spørgsmål, som tilsammen indikerer, hvordan I lever op til det enkelte kvalitetskriterium Herudover stiller selvevalueringen krav om, at din uddannelse vedlægger dokumentation eventuelt som bilag. Det vil sige, at selvevalueringen består af følgende to dele: 1. En beskrivelse af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne samt dokumentation deraf. Omfanget heraf er maksimalt 30 sider. 2. Bilag, hvor I kan vedlægge relevante beskrivelser, eventuelt som dokumentation. I bilagene kan der henvises til elektroniske beskrivelser, hvis sådanne er offentligt tilgængelige, eksempelvis på uddannelsens hjemmeside. Det samlede antal bilag må maksimalt udgøre 20 sider. Trin 4: Selvevaluering Reflektor fremsender et elektronisk spørgeskema. Beskrivelser af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Dokumentation af hvordan uddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Reflektor Side 7

9 I nedenstående eksempel er det illustreret, hvordan selvevalueringen udfyldes: Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens nelsens egen beskrivelse): Beskriv herunder, hvordan uddannelsen konkret lever op til kriteriet altså hvordan uddannelsens formål er beskrevet, og hvordan er det gjort tilgængeligt for ansatte, studerende og brugere. Test 2 spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Du og dit udvalg skal senest fire måneder (svarende til 20 uger) efter modtagelse af det elektroniske skema returnere det til Reflektor, evt. med bilag som understøtter jeres beskrivelser. I det omfang det er muligt, vedhæftes bilagene elektronisk i den samme mail, som selvevalueringen sendes i. I kan alternativt sende bilagene med posten til Reflektor. Reflektor tilbyder i denne periode forsat telefonisk hotline. Reflektor Side 8

10 Bedømmelse af en uddannelse Hvad bedømmes? de 12 kvalitetskriterier Bedømmelsen af en uddannelse tager udgangspunkt i de 12 vejledende kvalitetskriterier, som Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede i Kriterierne omfatter følgende 12 områder: 1. Formål 2. Optagelseskriterier 3. Uddannelsens struktur og indhold 4. Underviserne 5. Undervisningsformer 6. Eksamen/prøve/evaluering 7. Eksterne censorer 8. Fysiske faciliteter 9. Intern kvalitetssikring 10. Registrering af de studerende 11. Organisation og ledelse 12. Økonomi Under hvert kriterium er der angivet et eller flere forhold, som uddannelsen skal kunne efterleve, for at kriteriet kan betragtes som indfriet. Reflektor har i samarbejde med PF og SPUD beskrevet en fortolkningsramme for disse forhold, som kan ses i vejledningens sidste afsnit. Her kan du se, hvilke konkrete handlinger og hvilken dokumentation, der kan inddrages i evalueringen. Hvem bedømmer og hvordan? Der indgår to parter i bedømmelsen af en uddannelse, hhv. Reflektor og følgegruppen. Hver af de to parter har til opgave at bedømme uddannelsen ud fra forskellige indgangsvinkler. Konsulentvirksomheden Reflektor foretager alene en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Neutraliteten underbygges ved, at Reflektor forholder sig til objektive og konkrete forhold i vurderingen, og der lægges vægt på anvendelsen af konkrete eksempler som dokumentation for overholdelsen af de enkelte kriterier. Den anden part består af følgegruppen, hvis rolle består i at kvalitetssikre den løbende bedømmelse samt at sikre en forsvarlig faglig bedømmelse i det endelige evalueringsudfald. Parter som indgår i bedømmelse Følgegruppe Bedømmelse bliver foretaget ud fra følgende principper: Den skal være dialogbaseret Den skal være lærende for den enkelte uddannelse Den skal baseres på dokumenterede forhold Den skal baseres på et antal af større eller mindre afvigelser i forhold til de retningsgivende kvalitetskriterier De 12 angivende kvalitetskriterier skal vægtes lige. Reflektor Side 9

11 For at sikre en løbende dialog med den respektive uddannelse vil der være flere delprocedurer, således at der kan fastholdes et fokus på det lærende aspekt i evalueringsforløbet, inden den endelige bedømmelse finder sted. Hvis uddannelsen er nyetableret eller har indført ændringer af væsentlige karakter Hvis din uddannelse er nyetableret (dvs. det har eksisteret i mindre end fire år) eller har ændret form og indhold af væsentlige karakter, vil der i nogle af kvalitetskriterierne være visse forhold, som I på tidspunktet for selvevalueringen ikke har haft mulighed for at gennemføre i praksis. Derfor kan det også være vanskeligt at dokumentere, at I opfylder det, I siger, I gør. Dette vil Reflektor og følgegruppen naturligvis tage forbehold for i bedømmelsen. I sådanne tilfælde vil din uddannelse i stedet blive bedømt ud fra jeres evne til at dokumentere jeres hensigter om at få indført de forhold, som I siger, I på sigt vil gøre for at leve op til et kriterium. Når uddannelsen har gennemført sit første hele forløb på minimum fire år, vil Reflektor efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for, at I reelt har gennemført forholdene i praksis. Dialogmøde Når I har udfyldt og indsendt jeres selvevaluering til Reflektor, vil der højst fire uger efter blive aflagt et besøg på instituttet. En eller to konsulenter fra Reflektor vil foretage besøget. Formålet er gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering og derved: sikre at uddannelsen i praksis efterlever forholdene, som er beskrevet i selvevalueringen indhente uddybende informationer, som kan forbedre evalueringsgrundlaget for uddannelsen Har I nedsat et evalueringsudvalg med eksempelvis repræsentanter fra ledelsen, underviserne og de studerende, vil disse med fordel kunne deltage i mødet og dermed bidrage med mere nuancerede besvarelser. Mødet forventes at vare to timer. Reflektor Side 10

12 Forud for mødet har Reflektor gennemgået selvevalueringen og derved skabt et overblik over jeres arbejde med de enkelte kriterier. Denne gennemgang vil resultere i nedenstående indledende og overordnede vurdering af uddannelsen i forhold til de vejledende kriterier. Vurderingen er opdelt i tre områder, hhv. styrke-, forbedrings- og afvigelsesområder. STYRKEOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen har fuldt beskrevet og dokumenteret, hvordan den lever op til kriterierne på området, herunder samtlige delkriterier. FORBEDRINGSOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen delvist har beskrevet og dokumenteret, hvordan den lever op til kriterierne på området. Disse områder kan således have karakter af: a) Utydelige eller upræcise beskrivelser b) Begrænset beskrivelse af delkriterier c) Tvetydig dokumentation d) Begrænset dokumentation AFVIGELSESOMRÅDER Udgør områder, hvor uddannelsen har mangelfulde beskrivelser og/eller utilstrækkeligt dokumentation i forhold til de vejledende kriterier. Der er her tale om områder, hvor uddannelsens selvevaluering afviger de vejledende kvalitetskriterier. Reflektor Side 11

13 Dagsordenen for dialogmødet vil tage udgangspunkt i styrke-, forbedrings- og afvigelsesområderne med henblik på: 1. At bekræfte uddannelsens skriftlige redegørelser og dokumentation 2. At få belyst eventuelle forbedrings- og problemområder og derved afklare, hvorvidt der er tale om egentlige mangler eller forglemmelser i forhold til beskrivelse og dokumentation af de respektive kvalitetskriterier 3. At give en supplerende mulighed for at redegøre for, hvordan uddannelsen realiserer kvalitetskriterierne. Herudover vil en rundvisning på uddannelsesinstituttet være lagt ind i besøget, så konsulenterne kan danne sig et indtryk af uddannelsens fysiske rammer. Du vil senest 14 dage før det aftalte besøg modtage en dagsorden, hvoraf det helt præcist fremgår, hvornår mødet finder sted, hvem der kommer, hvilke emner der ønskes yderligere belyst samt mødets øvrige forløb. Selve dialogmødet vil forløbe som følgende: 1. Besøgsgruppen gennemgår de emner, som fremgår af den fremsendte dagsorden. Der kan her være tale om uddybende spørgsmål til både dig som leder og underviserne samt studerende. 2. Du og/eller underviserne vil herefter få mulighed for at uddybe de dele af selvevalueringen, som I mener, er mest væsentlige, eller som I ikke mener, er beskrevet tilstrækkeligt i besvarelserne. 3. Besøget afsluttes med en afrunding, hvor en repræsentant fra besøgsgruppen kort opridser resultaterne af rundvisningen og interviewet samt redegør for besøgsgruppens umiddelbare vurdering af jeres styrke-, forbedrings- og afvigelsesområder. Du vil efterfølgende have mulighed for at indsende en beskrivelse af, hvordan I på uddannelsen har oplevet mødet og dialogen med besøgsgruppen. En sådan tilkendegivelse vil blive sendt til følgegruppen og indgår i den samlede vurdering af uddannelsen. Du vil på dialogmødet modtaget et skema samt nærmere oplysning herom. Endelig selvevaluering Efter dialogmødet vil du og uddannelsens evalueringsudvalg have mulighed for at udbedre de forbedrings- og afvigelsesområder, som besøgsgruppen eventuelt har fremlagt på dialogmødet. Beskrivelse og dokumentation for udbedringerne indføres i jeres selvevaluering, som I derefter kan sende til Reflektor inden otte uger efter dialogmødet. Med udgangspunkt i den endelige selvevaluering udarbejder Reflektor et udkast til evalueringsrapporten, som efterfølgende sendes til følgegruppen for yderligere kommentarer og perspektiver til den foreløbige bedømmelse. Evalueringens udfald Når følgegruppen med indstilling fra Reflektor er nået frem til en bedømmelse af jeres uddannelse, sender Reflektor evalueringsudkastet til dig som uddannelsens leder. Udkastet indeholder nu en konkret og samlet bedømmelse af uddannelsen. Reflektor Side 12

14 Efterfølgende vil du blive kontaktet af Reflektor for at drøfte evalueringens udfald. Her vil indholdet i den fremsendte selvevaluering indgå i drøftelserne. Oplysninger og dokumentation, som du og det nedsatte udvalg eventuelt har udarbejdet herefter, vil kunne inddrages i en ny evalueringsproces. Såfremt I mener at kunne påvise tekniske fejl eller misforståelser, som har haft betydning for evaluerings udfald,, vil disse blive taget op og gennemgået i Reflektor. Evalueringen af en uddannelse kan give følgende udfald: Opfyldte kriterier Uddannelsen opfylder de vejledende kriterier. Dette baserer sig på, at der ikke er fundet større afvigelser og højst op til 3 mindre afvigelser. Evalueringen er gældende i 4 år fra datoen. Såfremt uddannelsen inden for denne periode gennemgår væsentlige organisatoriske eller indholdsmæssige ændringer, skal den gennemgå en test, svarende til prækvalifikationen, samt udarbejde dokumentation for de gennemførte ændringer. Delvis opfyldte kriterier Ikke opfyldt kriterier Uddannelse opfylder delvis de vejledende kriterier. Det vil sige, uddannelsen enten har mere en tre mindre afvigelser eller en til tre større afvigelser. Det vil af evalueringen fremgå hvilke kriterier der henholdsvis er opfyldt og ikke opfyldt i selvevalueringen, samt hvilke udbedringer der bør iværksættes for at opnå en uddannelse med opfyldte kriterier. NB! Udbedringerne bør senest være gennemført inden for indeværende år, hvor evalueringen er påbegyndt. Uddannelsen lever ikke op til de vejledende kriterier. Dette baseres på mere en tre større afvigelser. Denne bedømmelse vil fremstå med en efterfølgende redegørelse af, hvilke konkrete elementer i selvevalueringen, der bør udbedres for, at uddannelsen opfylder de vejledende kriterier. NB! Udbedringerne bør senest være gennemført inden for indeværende år, hvor evalueringen er påbegyndt. På de følgende sider vises tre eksempler på hhv. mindre og større afvigelser (markeret med rød skrift) En mindre afvigelse svarer til en afvigelse i et af underpunkterne for et kvalitetskriterium En større afvigelse udløses ved afvigelse svarende til et helt kvalitetskriterium eller afvigelser i mere end 3 af kriteriets underpunkter (3 mindre afvigelser). Reflektor Side 13

15 Eksempel 1: Mindre afvigelser Kriterium 9: Intern kvalitetssikring Kriteriets ordlyd: a. Der skal være etableret interne kvalitetssikringsordninger. b. Sikring og opdatering af uddannelsens indhold skal ske ved systematisk kontakt og tilbagemelding fra relevante fagmiljøer. c. De uafhængige eksterne censorer skal medvirke ved kvalitetssikringen. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til kriteriets to underpunkter, svarende til to mindre afvigelser. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi en intern kvalitetssikrings-ordning? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Har vi systematisk kontakt med relevante fagmiljøer? Får vi systematiske tilbagemeldinger fra relevante fagmiljøer? Medvirker de eksterne censorer i kvalitetssikringsordningen? Eksempel 2: Større afvigelse Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: a. Uddannelsen skal have formuleret et formål. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til kriteriets eneste underpunkt, svarende til hele kriteriet. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Reflektor Side 14

16 Eksempel 3: Større afvigelse Kriterium 4: Underviserne Kriteriets ordlyd: a. Undervisere der underviser i den praktiske del af uddannelsen, skal have en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed og praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed inden for det terapiområde de underviser i. b. Der kan som supplement tilknyttes undervisere med en anden uddannelsesbaggrund til undervisning i emneområder, der er relevante for de studerende. Disse undervisere skal have en relevant lang videregående uddannelse. c. Uddannelsen skal kunne dokumentere at underviserne har tilfredsstillende formidlingsmæssig kompetence. d. Uddannelsen skal dokumentere undervisernes ansættelses- og lønforhold. e. For fastere tilknyttede undervisere skal der være fastsat retningslinjer for en løbende faglig udvikling. Sådan lever vi op til kriteriet (uddannelsens egen beskrivelse): Uddannelsen lever ikke op til fire af kriteriets underpunkter, svarende til mere end tre mindre afvigelser. Test 2 - spørgsmål 1. Har vi en praksisdokumentation? 2. Kan vi dokumentere undervisernes formidlingskompetencer? 3. Har vi ansættelses-kontrakter på alle undervisere? 4. Har vi planer for faglig udvikling af faste undervisere? Lever op til (sæt X) Dokumentation -angivelse af bilag Reflektor Side 15

17 Evalueringens tidsramme Tidsrammen for evalueringsforløbet vil variere fra uddannelse til uddannelse. I vil eventuelt allerede have arbejdet med evaluering og vil derfor kunne overføre dette direkte, og jeres uddannelse vil måske dermed hurtigere kunne blive prækvalificeret. Måske har du og dine medarbejdere aldrig arbejdet med evaluering tidligere, og derfor skal I bruge mere tid på at forberede jer, inden I går i gang med prækvalifikationen. Det samme vil gøre sig gældende, når det kommer til selvevalueringen. I tidsrammen herunder er der derfor angivet både et minimum og et maksimum for tidsintervallet for hver delproces i evalueringsforløbet. Det vil sige, at hvis din uddannelse allerede er meget parat til at begynde forløbet, så vil evalueringen eventuelt kunne gennemføres på de fire måneder, som forløbet som minimum må forventes at tage. Omvendt bør det ikke tage mere end et år for din uddannelse at blive evalueret, svarende til det maksimum, der er sat for hver delproces. Vejledende tidsramme og opgavefordeling 1 8 uger 1 20 uger 1 8 uger Uddannelse Prækvalificering -test 2 Selvevaluering Endelig selvevaluering Tidsramme Fælles Fælles temadag - test 1 Procesorientering Dialogmøde Præsentation af evalueringsrapport Reflektor Forberedelse til procesorientering Forberedelse til dialogmøde Udarbejdelse af evalueringsrapport Tidsramme 2 uger 2-4 uger 10 uger Det samlede forløb vil således udspille sig over uger, svarende til ca måneder. Den enkelte uddannelse har selv indflydelse på tidsrammen. Reflektor Side 16

18 Finansiering Den fælles temadag test 1 Den fælles temadag er et tilbud til uddannelser, som ønsker en introduktion til evalueringen. Der er altså her tale om et tiltag, som ligger uden for det obligatoriske forløb, hvor du som leder og dine medarbejdere kan deltage på frivilligt basis. Prisen for at deltage på temadagen er pr. institut kr ,- (max 2 deltagere pr. institut). Evaluering De øvrige trin i det angivne evalueringsforløb (trin 2-4) er obligatoriske for at kunne blive evalueret. Samtlige aktiviteter i de angivne trin kan gennemføres til en fast pris pr. institut på: Kr ,- ekskl. moms Betalingen vil forfalde med kr ,- ekskl. moms sammen med anmodningen om evalueringen trin 2, og når evalueringen er tilendebragt med de resterende kr ,- ekskl. moms. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Opfyldte kriterier vil evalueringen være gældende i fire år fra den dato, hvor du har modtaget det endelige evalueringsudfald. Herefter vil uddannelsen skulle evalueres på ny for at kunne opretholde ordningen. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Delvis opfyldte kriterier, vil det været muligt at få genoptaget evalueringen med henblik på at forbedre udfaldet heraf. I denne sammenhæng vil evalueringen blive baseret på en vurdering af uddannelsens revideret selvevaluering eventuelt kombineret med et dialogmøde. Genvurdering vil kunne gennemføres inden for et år efter aflevering af ansøgning imod en tillægsbetaling på Kr ,- ekskl. moms. Såfremt evalueringen ønskes genoptaget efter mere end et år fra ansøgningstidspunktet, skal uddannelsen ansøge påny mod en betaling på Kr ,- ekskl. Moms. Hvis evalueringsudfaldet for din uddannelse er Ikke opfyldte kriterier vil evalueringen tillige kunne genoptages inden et år efter ansøgningen er indleveret. I dette tilfælde vil evalueringen blive baseret på en ny evalueringsproces (trin 2-4) imod en tillægsbetaling på Kr ,- ekskl. moms. Såfremt evalueringen ønskes genoptaget efter mere end et år fra ansøgningstidspunktet, skal uddannelsen ansøge på ny mod en betaling på Kr ,- ekskl. Moms. Reflektor Side 17

19 Tilmelding og kontaktoplysninger Både den fælles temadag og det obligatoriske evalueringsforløb varetages af Reflektor. Ønsker du at deltage på den fælles temadag, eller ønsker du at rekvirere grundlaget for prækvalifikationen til det obligatoriske forløb, kan tilmelding ske enten på telefon eller mail direkte til Reflektor. Herudover bedes du overføre indbetalingen til Reflektor på nedenstående bankoplysninger: Nordfyns Bank Registreringsnummer: 6864 Kontonummer: Du er også velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, såfremt du ønsker yderligere oplysninger. Reflektor ApS Forskerparken Odense M Tlf Direktør Poul Schou Mobil: Mail: Seniorkonsulent Kristine Rokkjær Mobil: Mail: Reflektor Side 18

20 Fortolkningsramme af de vejledende kvalitetskriterier, der danner grundlaget for evalueringen Kriterium 1: Formål Kriteriets ordlyd: Uddannelsen skal have formuleret et formål. Fortolkningsramme: Den private psykoterapeutuddannelse skal have et skriftligt formuleret formål, der er tilgængeligt for de ansatte, studerende og brugere/borgere. Formålet skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af de overordnede hensigter med uddannelsen. Test 2 spørgsmål 1. Har vi beskrevet formålet for uddannelsen? 2. Er formålet tilgængeligt for de ansatte, studerende og brugere/borgere? Lever op til Dokumentation Reflektor Side 19

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere