Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 7/07: Referatet godkendt. b) FU 4/07: 1 b) Overskridelse på IT/WEB investeringen: Supplerende til informationerne i dette punkt blev det oplyst, at LAP (Løbsafviklingsprogram) systemet oprindelig var tiltænkt som et pilotprojekt, der også skulle udvikles til andre grene og altså ikke kun til brug for løbsadministrationen i Speedway. Det er korrekt, at som systemet findes i dag, er det kun til brug for speedway, men samme kan videreudvikles til anvendelse også i andre grene. Referatet taget til efterretning. c) Motocross 6/07: 6) Dommerrapporter, det her nævnte om Enduroløb er desværre ikke isoleret til et arrangement i Nordjylland, men har i år været af mere generel karakter for denne gren, derfor denne lidt kontante udmelding fra SD. Referatet godkendt. d) Speedway 5/07: 5) Liga, Niels Munk supplerede informationerne i dette punkt ved at oplyse, at tre af de deltagende klubbers regnskaber ikke ser tilfredsstillende ud. SDS er i dialog med disse klubber. Der skal muligvis en besøgsrunde til. Om dette resulterer i at en eller flere af klubberne ikke får tilladelse til at deltage i ligaen i 2008, vil blive afklaret snarest. HB gav tilslutning til SDS s handlingsplan og også til de beslutninger, der efterfølgende måtte skulle tages. SDS holder HB informeret. Betingelserne for deltagelse i ligaen i 2008 er identiske til Beløbet for 2008 deltagelsen vil muligvis blive øget i forhold til 2007 (hvor det var på kr.). Desuden vil beløbet ændre status fra et depositum til en garanti. SDS fremkommer med endeligt forslag. Referatet godkendt. e) Road Racing 7/07: 3) A) Baner: Den i punktet nævnte sikkerhedsproblematik på Jyllands- Ringen blev kort drøftet. C) Alment: Henrik Berendt oplyste, at DMU ikke ønsker at arrangere EM Dragbike i 2008 og, at vi har vi trukket vores ansøgning hos UEM. Der arbejdes nu hen i mod afholdelse i 2009 i stedet. Pocketbike EM bibeholdes i D&S Seminar, det her nævnte seminar d. 15. marts skal ses som gensidig opdatering/erfa møde. Her er ikke tale om selve kurset. 3 C) Ansøgning fra Palle, det er hertil oplyst, at det ansøgte CT licens ikke findes under UEM. Referatet godkendt. f) BMX 5/07: Referatet godkendt. g) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået. 2) DMU ønsker at fastholde muligheden for at sanktionere børn/mindreårige, hvis forældre begår noget strafbart iht. vort reglement. Der tages kontakt til vort A&O udvalg for en principiel udmelding på området i forhold til vort reglement/vore vedtægter. 3 og 4) Obligatorisk brug af nakkekrave: På klublederseminaret blev tiltaget drøftet, man efterlyser dokumentation for virkningen af kraven fra vore int. organisationer. Samme findes ikke i FIM. Hos en række forhandlere ligger testresultater. Motocross og Speedway ønsker at fastholde beslutningen om, at de kraver, man kan købe, er i orden. BMX afventer en udvikling, da man ikke har set nogen kørere i internationalt regi benytte en halskrave. Det samme gør sig gældende for RR. Her overvejes at indføre en anbefaling for visse af junior klasserne. En informationsskrivelse skal udarbejdes. Niels Munk har opgaven. 2) Økonomi a) Gennemgang af balancer for 3. kvartal, samt oktober måned: De nævnte balancer blev drøftet. En sammenfattende opfattelse af DMUs økonomi er, at Hovedkassen forventer et noget bedre resultat end budgetteret. Den langt væsentligste årsag hertil er, at licensindtægterne i betydeligt omfang overstiger det budgetterede, ca kr. i plus. Speedway forventer et overskud på lidt over kr., Road Racing ca. det halve af det budgetterede overskud. I BMX forventer man et overskud på knap mod i budgettet Side 1 af 7

2 2) a) Økonomi, fortsat: For Motocross vedkommende er der et større økonomisk problem, hvilket har været bearbejdet ad flere omgange. Man forventer et væsentligt ringere resultat end budgetteret, primært på grund af DM-A serien, som afviger negativt med kr. - identisk til situationen i 2004, hvor den dengang oparbejdede gæld blev omsat til en afdragsordning. HB er ikke villig til at gentage dette for 2007 resultatet, men har den opfattelse, at SD Motocross denne gang må tage tabet direkte over driften. En analyse af hændelsesforløbet skal udarbejdes. En væsentlig strammere styring af divisionens økonomi må iværksættes. I DM-A er det primært programfremstilling og VIP bespisning, der er løbet fra budgettet, i alt ca kr. mere end budgetteret. Forholdet omkring DM-A foreningens indflydelse på disponeringen af SD Motocross økonomi blev drøftet. Jørgen Bitsch oplyste, at han før HB-mødet har holdt møde med DM-A foreningens medlemmer og Peter Hansen. Jørgen orienterede kort herfra. Der arbejdes videre med problemstillingen for endelig afklaring og konklusion. Blandt andet som en konsekvens af den økonomiske situation omkring DM-A serien har FU foreslået, at serien får status som DMU Event og dermed føres ud af SD Motocross økonomi. Denne disposition blev tiltrådt af HB. b) Rapporten fra de interne revisorer: I forbindelse med en anmeldt revision af de repræsentantskabsmøde valgte revisorer d. 1. november, har revisorerne udarbejdet en rapport. Denne blev gennemgået, Samme indeholder dels enkelte bemærkninger af bogholderiteknisk karakter, dels bemærkninger til enkelte sportsdivisioner. Rapporten blev taget til efterretning. c) Oplæg til revideret plan for DMUs IT/WEB udvikling: En opdateret/revideret plan for DMUs IT udvikling er under udarbejdelse og vil snarest blive sendt til HB. Oplægget fra Sekretariatet vedr. klubportal (medlemsregistrering) og til licensudstedelse blev drøftet og godkendt inkl. prisfastsættelsen for Indslusningslicens på 100 kr. Der vil med klubudsendelsen pr. 1. december blive udsendt detaljeret information til klubberne på begge områder. Oplysningerne vil også være at finde på DMUs hjemmeside. Da dette oplæg indebærer et bortfald af Licensansøgningsblanketten vil en effektiv kontrol af licenskortet herunder at disse har den/de nødvendige underskrifter på bagsiden, være nødvendig og påkrævet. HB opfordrer alle klubber til at medvirke hertil, således at der ikke kommer huller i den ansvarsfraskrivelse, der er nødvendig at pointere overfor kørerne. d) Gennemgang af budgetoplæg for Hovedkassen og Sportsdivisioner: Hovedkassen, enkelte poster blev nærmere bearbejdet herunder licensindtægter, som var budgetteret for konservativt, en ændring i afskrivningerne grundet dels et merforbrug i 2007 dels den øgede investering i 2008, samt en mindre forøgelse på Infosektionens drift. Event aktiviteter vil tilkomme Hovedkassens budget, da vi ønsker fremover at afholde disse aktiviteter over driften og ikke længere via kapitalen. Dette vil ændre kravet til budgetreserven, som bør være af en ikke ringe størrelse for at kunne håndtere denne omstændighed, idet Event området i følge sagens natur er noget mere risikobetonet. Event & Marketing vil optræde separat i budget og regnskab Speedway, budgettet mangler kr. i talentudvikling på udgiftssiden og tilrettes med denne korrektion. Road Racing, budgetterer med et tilfredsstillende overskud. Der skal ske en harmonisering af salgspriser på RR transpondere, så disse samt provenuet ved salg stemmer overens med Motocross. BMX, den gamle Danish Indoor saldo udlignes i Der tilkommer en post for underskudsdækning på kr. Konsekvensen af underskudsdækningen vil betyde et budgetteret underskud i 2008, men SD BMX har tilstrækkelig egenkapital hertil. Motocross, jf. forslaget om at DM-A overflyttes til Event og Marketing som en selvstændig event, skal DM-A tages ud af budgettet, som herefter skal tilrettes, så det udviser et overskud på min kr. Dette sker i et forsøg på - inden for en overskuelig periode - at genskabe en positiv egenkapital. DM-A 2004 afdraget skal fortsat belastes SD Motocross budget. Side 2 af 7

3 2) d) Gennemgang af budgetoplæg, fortsat: Under dette emne drøftede HB DMUs problematik på momsområdet. Efter bladmoms ordningens ophør har vi faktisk kun 2 valg: At være momsregistreret eller ikke at være momsregistret. Vælger vi det sidste, kan vi ingen moms fradrage overhovedet. Dette betyder, at udgiften til trykning af MotorBladet siger med 25 %. Hvad angår MotorBladet får vi delvis fradrag i momsen på udgifter relateret til bladdriften. Der ligger en sindrig udregningsmodel for dette, men når først denne er lavet og procentsatsen udregnet, er det faktisk ikke så svært at håndtere. Denne operation har vore revisorer givet tilsagn om at udføre i forbindelse med den årlige revision. Ulempen er, at når vi har tiltag, der ligger inde under momsloven, så skal vi også afregne moms her, herunder vores handel med transpondere. Vi bliver da pligtige til at afregne momsen af salget, men samtidig skal vi ikke betale 19 % hollandsk moms. Dette vil betyde en mindre reduktion af nettoindtægten på en transponder. HB afventer yderligere konsekvensberegninger, inden der tages endelig beslutning. e) Den økonomiske situation i Motocross: Den udarbejdede kvartalsrapport samt prognose for 2007 blev gennemgået. Prognosen udviser et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Materialet blev taget til efterretning. f) Forsikring 2008: Tryg Forsikring har tilbudt at reducere forsikringspræmien med 15 % i forhold til præmien i Dog vil der tilkomme et prisreguleringstillæg på ca. 3 %. Netto betyder dette, at vi har mulighed for at sænke licenspriserne med ca. 4,5 % i Dette blev godkendt af HB, da man har holdt sig til det princip, at forsikringen er brugerbetalt og når vi opnår en reduktion i forsikringspræmien, skal den komme licensindehaverne til gode. g) Licenspriser 2008: Forslaget til licenspriser for 2008 blev gennemgået og efterfølgende godkendt. Heri blev inkluderet at Indslusningslicenset nu prissættes til 100 kr. Licens & Afgiftscirkulæret 2008 vil være optrykt i MotorBladet december, samt blive lagt på DMUs hjemmeside. 3) Strategi & Udvikling a) Klublederseminaret d november: Det opdaterede dokument Konklusioner og Projekter blev gennemgået. De overordnede projekter / fokusområder er alle igangsat og projektledere er udpeget. Statusopdateringer finder sted i forbindelse med DMUs repræsentantskabsmøde lørdag eftermiddag efter selve mødet. De igangsatte projekter gennemføres med en første fase frem til Repræsentantskabsmødet, der kan danne grundlag for det videre arbejde i Notatet fra Motocross grenmødet blev ligeledes gennemgået. Jørgen Bitsch varetog ledelsen af dette møde, da Peter Hansen og 2 øvrige SDB-medlemmer var forhindret i at deltage. Der var en fornuftig drøftelse på mødet som primært handlede om dialogen / kommunikation i og med SDB Motocross. Der vil ske en opfølgning på den igangsatte dialog medio december og herefter vil der blive udsendt yderligere information til klubberne. Notatet taget til efterretning. b) Status uddannelse: Udvalget arbejder, er i gang med den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne for 2008, herunder klubtræneruddannelsen. 4) Event & Marketing a) Eventsektionen og fremtiden: Event & Marketing Memo af blev gennemgået. De indeholdte tiltag og forslag til events blev drøftet. Af prioriterede tiltag i 2008 kan nævnes: Udstilling ved Supercross i Herning februar, Event stand til SGP i Parken d. 14. juni, Åbent Hus koncept, generel markedsføring af DMU i kommuner og regioner, VIP pakker til netværk og sponsorer. Prioriterede events i 2008 er: VM MX3/EM MX2 i Randers, VM Sidecar i Slotsbjergby, samt DM-A Serien i Motocross. Speedway afventer om ligaen skal lægges ind i eventsektionen, i givet fald først fra Der er ikke endnu påsat projektledere på alle events, ligesom der skal udpeges en økonomisk ansvarlig i event sektionen. Side 3 af 7

4 b) Status aftalte events: Referat fra mødet om Danish Indoor 2008 d : Eventen kører, og der er god dialog med organisationen bag tiltaget. Der sker ingen ændringer i de organisatoriske forhold mellem DMU og DI til arrangementet DI har søgt DMU om en underskudsgaranti for 2008 arrangementet. FU har stillet sig positiv over for dette i samspil med SD BMX. Dog skal der ske en tilretning af budgettet med en væsentlig reduktion af de administrative omkostninger. HB tilsluttede sig dette. For events i det hele taget skal det tilsikres, at de administrative ressourcer er til stede for den fornødne support til arrangementerne. c) Status på matriklen Motorbanen på Amager og BMX World Cup: Københavns Kommune har nu besluttet at lukke speedway banen grundet meget lav aktivitet, og fordi kommunen skal anvise et sted til de kommende World Cup Arrangementer for BMX. Således kan der forventeligt, når Københavns Kommune er færdige med papirarbejdet, etableres en BMX bane på det område, hvor speedway banen i dag ligger. Og det er på denne bane, der skal køres BMX World Cup i maj måned DMU har i denne proces klart tilkendegivet, at man forventer, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere en erstatning for speedway banen et andet sted i kommunen. Aftalen med Bike City om afholdelsen af World Cup en er under udarbejdelse. Budgetdelen er man nu enige om, ligeså arbejdsfordelingen. DMU skal stå for selve den praktiske afvikling af løbet. d) Status Jens Møller Andersen: JMA har fået en række prioriterede opgaver til udførelse i de sidste 2 måneder af sin ansættelse. Blandt disse kan nævnes: Forberedelse af udstillingen i Herning, færdiggørelse af Event hjemmesiden, udarbejdelse af markedsføringsplan for Speedway Ligaen, udarbejdelse af et Åbent Hus koncept, udarbejdelse af et generelt sponsor materiale samt et materiale, den enkelte kører kan benytte. De opgaver, der skal løses af JMA inden for en eventuelt ny konsulentaftale, er endnu ikke fastlagt. JMAs udgifter pålignes i givet fald direkte de forskellige events og opgaver, enkelte af disse sorterer direkte under E&M budgettet i Hovedkassen. 5) Elitesatsningen a) Referat fra EU-mødet d. 25. oktober: Dette møde beskæftigede sig primært med forhold relateret til 2008 satsningen. Referatet taget til efterretning. b) Referat fra Styregruppemøde d. 5. november: Et glimrende møde. Vi fik vore ønsker til 2008 satsningen igennem. Tildelingen for 2008 fra TD er identisk til 2007 niveauet. Der var god fremadrettet atmosfære, god kemi og godt samarbejde mellem TD og DMU. BMX satsningen er et OL projekt, som afsluttes efter OL i Det blev på mødet aftalt, at umiddelbart efter, at der er klarhed over, om vi har fået kørere kvalificeret til OL, afholdes i begyndelsen af juni 2008 et Styregruppemøde, hvor en delstatus samt det fremadrettede samarbejde drøftes. c) Status ny landstræner i Motocross: Peter Hansen orienterede kort om status på dette område. Der er indkaldt 2 kandidater til samtaler onsdag d. 28. november. Her deltager Peter Hansen, Jens Meibom (DMUs TD konsulent) samt Jan Rodtwitt. Afhængig af entydigheden efter første samtalerunde tages der stilling til en eventuel samtalerunde 2. d) Andet: Henrik Berendt oplyste, at man i Road Racing arbejder på oplæg til sin 2008 satsning. Samme følger snarest. 6) Miljøorganisationen a) Kildetest: Det fremlagte projekt viser, at der nu synes at være en mulighed for, at man kan lave en standmåling, som realistisk afspejler måleresultaterne ved nuværende forbikørselsmåling. En Standmåling er langt nemmere at håndtere i praksis end forbikørselsmålingen. Der skal opbygges et datasæt, der underbygger de sammenlignende målinger og godtgør de maksimale tolerancer. Det skal også klarlægges, at denne metode kan matche den egenkontrol, klubberne er pålagt iflg. deres miljøgodkendelser. Side 4 af 7

5 6) a) Kildetest, fortsat: Denne nye metode kan i givet fald udnyttes i kontroløjemed, men vil ikke kunne erstatte den dynamiske metode. I forbindelse med myndighedsbehandling skal vi fortsat benytte forbikørselsmålingen også for beregningsmæssigt mest muligt at kunne udnytte forskellene i støjniveau for kørere med forskellig erfaring og banernes forskellige topografi. Projektets resultater vil evt. senere kunne bruges overfor FIM og UEM i dialogen om de int. støjgrænser. Steen Fredsøe ønsker at afholde testmålinger snarest muligt i de 3 motoriserede grene. SD erne checker og melder tilbage til Steen. Testningen skal ske med 2008 cykler. b) Støjgrænser 2008 og 2009: I 2008 sker der ingen ændringer, men vi arbejder henimod en ændring for 2009 hvor målet i 2009 er sænkning af de reglementsfastsatte støjgrænser. Henrik Berendt er fremkommet med forslag til en tilpasning af støjgrænsen for pocketbike, da den reglementsfastsatte grænse ikke kan overholdes. De nuværende grænseværdier er udarbejdet på basis af fakta en reel måling. Cyklerne har i mellemtiden udviklet sig højere c.c., flere hestekræfter, hvilket har forøget støjafgivelsen fra disse cykler. Det foreslås at hæve den reglementsfastsatte grænse fra 113 til 115 db(a). DMU har ikke for vane at fastsætte eller fastholde støjgrænser, der reelt ikke kan overholdes. At overholde selv 115 db(a) vil kræve en indsats fra kørerne, men denne grænse er opnåelig. HB konkluderede på denne drøftelse, at grænsen midlertidigt hæves til 115 db(a), men den sænkes igen til 113 db(a) pr. 1. januar 2009, hvor også FIMs grænse sænkes. c) Status dialogen med Miljøstyrelsen vedr. Speedway baner: Der afholdes møde i Miljøstyrelsen den 13. december, hvor dette skal drøftes. d) Den videre fremdrift: En opdatering/fornyelse af DMU Miljøplan blev drøftet under dette punkt. Efter et møde tidligere på dagen er igangsat et 2-strenget tiltag. 1) Forbedret egenkontrol, der skal iværksættes via klubudvikling. Dette udviklingstiltag skal gøre klubberne bedre i stand til at udnytte mulighederne i deres Miljøgodkendelser. 2) Dialog med miljøstyrelsen, hvor man skal gives mulighed for at kunne tilføre mere støj i de områder, hvor der i dag allerede er en høj støjpåvirkning en forøgelse, der egentlig ikke vil påvirke miljøet. HB drøftede endvidere muligheden for at se på vore miljøaktiviteter i et bredere perspektiv ikke kun støjen, men også inddrage jord- og støvforurening samt udledning af CO2, NOx, partikler m.v. og at samme bør inkluderes i en revideret miljøplan. Der var ikke fuld enighed herom, fx har Steen Fredsøe den opfattelse, at støjen er vores største problem og bør gives en fortsat topprioritet. Det blev konkluderet, at der skal holdes fast i de allerede vedtagne prioriteringer, men vi skal udarbejde en supplerende prioritering på de ovenfor nævnte områder, da disse endvidere kan bruges i DMUs markedsføring af organisationen og af sporten og kan medvirke til at skærpe og nuancere DMU s miljøprofil. Der arbejdes videre hermed frem til Repræsentantskabsmødet. Der er tale om et vigtigt fokusområde, og revideret strategifastlæggelse sker herefter. e) Brev af fra Finn Rasmussen, NMK: Brevet omhandler niveauet af støjmålinger, problemer med overholdelse af visse støjgrænser, samt DMUs manglende vilje til at sænke sine støjgrænser. Videre indeholder brevet en opfordring til flere officielle målinger ved træning, samt en række forslag til sænkning af støjen fra cyklerne og derigennem en mulighed for en sænkning af DMUs støjgrænser. Indholdet af brevet blev drøftet. Der var opbakning til at lægge en meget specifik måleplan mere rettet mod ønskerne i brevet. Samme vil dog kræve en vis forøgelse af MOs måleressourcer, mandskabsmæssigt som målematerielmæssigt. Omkring støjgrænser forsøger vi også at imødekomme NMKs ideer. Steen Fredsøe besvarer brevet. Samtidig skal vi referere brev og svar og lægge samme på DMUs hjemmeside. Side 5 af 7

6 6) f) Øvrige miljøforhold: I Road Racing er der gjort tiltag til oprettelse af en miljøgruppe, hvis indsats på sigt gerne skulle resultere i et øget antal baner til brug for pocketbike og i mini Road Racing. g) Andet: Steen Fredsøe efterspurgte sin rolle i Miljøorganisationen efter at han i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2008 udtræder af HB. Emnet tages op ved næste HB-møde. 7) Diverse sager a) A&O sager: Erik Andersen sagen, Sags afgørelsen fra DMUs Amatør og Ordensudvalg blev taget til efterretning. Anke fra Fredericia Motor Klub: Sagen kører, dens behandling er endnu ikke datofastsat af DMUs A&O udvalg. Anke fra Thomas Jørgensen: Denne sags behandling er ligeledes igangsat, datofastsættelse fra DMUs A&O udvalg udestår. Udvalget har efterlyst en uvildig motorspecialist til at assistere sig i sagen. HB pegede her på Jens Ø. Nielsen b) Registrering af Enduro og Trial cykler: Vi mangler trods adskillige rykkere fortsat et svar på vores henvendelse til Færdselsstyrelsen. Jan Rodtwitt rykker endnu engang. c) Status DMCU samarbejdet: Brev fra Dansk Enduro Klub af 16. november blev drøftet. Brevet er en indsigelse imod HBs beslutning på møde 7/07 om en generel opsigelse af samarbejdet med DMCU. HB drøftede sine tidligere trufne beslutning om principielt at opsige samarbejdsaftalen med DMCU. De til mødet modtagne input efter denne udmelding blev drøftet. Et alternativ til helt at ophøre med samarbejdet er at lægge en restriktiv linie for hvilke arrangementer, kørere med DMCU licens kan deltage i. HB anerkender det positive i at have en samarbejdsaftale de 2 unioner imellem og konkluderede, at SD Motocross bedes udarbejde en revideret oversigt over, hvilke DMU arrangementer kørere med DMCU licens kan deltage i, hvis samarbejdsaftalen fornyes. Forholdene under træning og deltagelse i hinandens klubmesterskaber blev drøftet. Der er i givet fald ikke behov for ændringer i dette i forhold til tidligere. Peter Hansen udarbejder oplæg til ny aftale. Det blev fastslået, at en DMU Træningslicens kan benyttes til træning på DMCU baner. d) Status 2008 reglementer: Der er klarhed over status på alle 2008 reglementer og administrationen forventer, at alle reglementer kan udsendes inden jul. e) Andet: På given opfordring drøftede HB reglerne for indehavere af et træningslicens. Med et DMU Træningslicens har man ikke tilladelse til at deltage i arrangementer med samlet start. Derfor kan man ikke give tilladelse til, at kørere deltager i klubmesterskaber, når man er indehaver af et Træningslicens. Deltagelse i klubmesterskaber kræver at man er i besiddelse af et C, B eller A kørerlicens. 8) Internationalt a) Nordisk: Intet at berette. b) BMX UCI/Nordisk: Pia Buth Rasmussen orienterede om, at man havde et godt nordisk møde i Sorø. Banen blev godkendt til afholdelse af NM Nordmændene var bl.a. i Danmark for at lære om vore uddannelsessystemer, som man gerne vil lade sig inspirere af. Ligeledes ønsker man at anvende væsentlige dele af det danske reglement. c) UEM: Intet at berette. d) FIM: Intet at berette. Side 6 af 7

7 9) Eventuelt Niels Munk Nielsen gjorde indsigelse mod at der var indgået aftale med Speed Sport /IMG om 2008 uden hans vidende. Henrik Nørgaard forklarede, at Ole Olsen i forbindelse med FIM Biennial Session kontaktede ham for at høre om økonomien i SGP og om den mulighed, at han accepterede IMGs opfordring til at afholde SWC finalen i Vojens. Henrik Nørgaard gav i den forbindelse OO mundtligt tilsagn om en økonomisk pakkeløsning med DMU omkring de nævnte arrangementer, men beklagede at Niels Munk Nielsen ikke var blevet orienteret hurtigt nok efterfølgende herom. I forbindelse med DMUs deltagelse i YouthStream s award-arrangement i Monaco stillede Peter Hansen spørgsmål om, hvorfor han ikke havde været involveret i beslutningen om, hvem der skulle repræsentere DMU i Monaco. Henrik Nørgaard oplyste, at denne beslutning blev truffet af FU, da deltagelsen er relateret til et DMU Event. Henrik Nørgaard blev forespurgt, om han har til hensigt at genopstille til posten som formand ved repræsentantskabsmødet i Henrik svarede bekræftende herpå. Referent: Jan Rodtwitt Offentliggjort den 13. december Side 7 af 7

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Udsendt den 26.november 2003. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august 2003 Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Peter Hansen, Poul Tirsgaard, Niels Munk Nielsen, Jette Heitmann, Kenneth

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken på Hejse Kro

Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken på Hejse Kro SD Motocross 05-08 Referat fra møde i SD Motocross, onsdag den 13. august 2008, klokken 18.00 på Hejse Kro Til Stede: Peter Hansen, Jens Steffensen, Anders Johansen, Martin Skov Jensen, Klaus Hansen, Brian

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Formanden Niels Munk, bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt og sagligt repræsentantskabsmøde. 1. Konstatering af møderet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger.

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger. Årsmøde d. 15.6.2013 Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang,, Jens Erik Nielsen, Marianne Poulsen, Steen Storgaard, Susanne Hasselgren, Bjørn Walby, Simon Bank, Svend Borggren, Kurt Nielsen, Kent Hielscher,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2011

Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2011 Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2011 Deltagere: Fra bestyrelsen: Fra administrationen: Torben Søndergaard (TS), Birgitte Jensen (BJ), Anne Engsig (AE), Torben Haugaard (TH),

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Referat fra Sportsdivisionsmøde, tirsdag den 25. august på Hotel Nyborg Strand

Referat fra Sportsdivisionsmøde, tirsdag den 25. august på Hotel Nyborg Strand SD Motocross 05-09 Referat fra Sportsdivisionsmøde, tirsdag den 25. august på Hotel Nyborg Strand Til stede: Peter Hansen(PH), Anders Johansen(AJ), Klaus Hansen(KH), Kim Hilkjær(KH), Lars-Bo Rasmussen(LBR),

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde Tid og sted Onsdag d. 10. september 2014 kl. 18:00-20:30 KFK Referent Deltagere Jens Behrens (JBe) Henry Pedersen (HP) Torben

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere