Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 5/07: Referatet godkendt. b) FU 2/07: Referatet blev gennemgået. Fra referatets punkter blev følgende nærmere drøftet: Kontingentopkrævning, hvor det er konstateret, at der for visse klubbers vedkommende sker udmeldelse/indmeldelse af medlemmer omkring skæringsdatoen. Dette kan have forskellige forklaringer, hvoraf én kan være, at klubberne er blevet dygtigere til at håndtere deres medlemskartoteker i forhold til deadlines for medlemsopkrævning. Man har muligvis simpelthen mere fokus på opdateringen af kartoteket inden opkrævningen kommer fra DMU. Vi evaluerer efter deadline for næste opkrævning Mellemregning med klubber er fortsat alt for høj, alt for mange klubber benytter fortsat DMU som en rentefri kassekredit. For at imødegå dette ønsker HB nu indført, at administrationen har mulighed for at udskrive rykkergebyrer. Det blev besluttet med øjeblikkelig virkning at indføre systematisk rykkergebyr i stil med det system, der fungerer ved manglende indberetning af medlemmer til DIF. Der er aftalt en bagatelgrænse på kr. med et gebyr 500 kr. pr. rykker, dog ikke for første rykker. Store skyldnere håndteres som hidtil individuelt, men vil også komme til at betale rykkergebyr. Afholdelse af repræsentantskabsmøder har været drøftet af FU. Der foreslås ingen ændring i selve afholdelsesformen, men der skal gøres tiltag til at holde udgifterne i ave. Samtidig skal findes en løsning på fremtidig afholdelse af klublederseminarer. Dette blev tiltrådt af HB. Referatet godkendt. c) Motocross 4/07: 5) Reglement støjregler Enduro, det omtalte problem i Kolding opstår ved, at SD MX har åbnet op for at motocross cykler kan deltage i Enduro stævner, hvilket giver et forøget støjniveau. På denne baggrund drøftedes det, om støjdæmpere anvendt i Enduroløb, alle bør være CE mærket, altså godkendt til brug på almindelig vej. De støjdæmpere, der anvendes på motocross cykler, vil ikke kunne godkendes til brug på vej. Deraf den opståede problematik i Kolding. Steen Fredsøe opfordrede SD Motocross til at se på problematikken og regelsættet for støjdæmpning for motocross cykler, når disse cykler anvendes i Enduroløb. Der bør ikke være tekniske hindringer, der skulle tale imod dette. Bliver fx udøvet i SuperMoto i dag. Peter Hansen undersøger sagen og vender tilbage. Referatet godkendt.. d) Road Racing 5/07: 6) Status diverse sager, B) Classic og støjmåling blev kort vendt. Der arbejdes fortsat med problematikken, som synes at være et teknisk problem. Referatet godkendt. e) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået, en række af punkterne blev nærmere debatteret. Følgende områder skal her fremhæves: Supplerende lederuddannelse om håndtering af besværlige forældre, Opgaven drøftes i Strategi og Udviklingsudvalget på førstkommende møde. Det er tanken at dette område lægges ind i vore målrettede uddannelsesplaner. Referatformen fra vore repræsentantskabsmøder blev drøftet, da der er udtrykt ønske om udarbejdelse af enklere og kortere referater end dem, der i dag udarbejdes. Konklusionen blev, at referater fortsat skal indeholde formændenes beretninger ufortyndet, men at debatten bør refereres i en kortere form. Der skal snarest udformes en målrettet informationsstrategi for dopingområdet. Vi må forudse, at der også i DMUs regi kan opstå dopingsager, hvorfor det er vigtigt at have en klar informationsstrategi på området. Heri skal indgå en løbende information om foretagne tests og resultaterne af samme. Side 1 af 5

2 1) e) Aktivitetslisten, fortsat: En informationsskrivelse om brugen af DMUs Frikort er på vej fra Henrik Nørgaard/Jan Rodtwitt. DMUs administration har udarbejdet et oplæg til et forenklet kørerlicenssystem, dels prismæssigt, dels klassemæssigt. Forslaget blev drøftet. SD erne melder tilbage på oplægget inden næste HB-møde. 2) Økonomi a) Gennemgang af balancer for første halvår 2007: Balancerne blev gennemgået og kommenteret. Enkelte områder i de enkelte balancer blev drøftet. b) Gennemgang af dokumentet Bemærkninger og kommentarer til halvårsregnskabet : En række af de områder i halvårsregnskabet, der var omtalt i dette dokument, blev yderligere debatteret, herunder: Hovedkassen: MotorBladets annonceindtægter lever ikke op til budgettet, her mangler ca kr. Dette afføder ikke i første omgang krav om omkostningsreduktioner, men udviklingen følges nøje. Speedway, der var ingen supplerende bemærkninger til samme. Road Racing, ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet var der stor usikkerhed om lagerbeholdningen af transpondere og samtidig manglede der fakturering på området transponderleje. Disse områder er der efterfølgende kommet styr på og balancen for august måned vil give et retvisende billede af dette. BMX, ingen supplerende bemærkninger. Motocross, dette halvårsregnskab udviser et ikke tilfredsstillende resultat. Samtidig har FU har stillet spørgsmålstegn ved, om den udarbejdede prognose for året 2007 holder. Forholdene omkring DM-A drøftet, da udgifterne her er en af de store syndere i udgiftsdelen af regnskabet. Peter Hansen oplyste hertil, at bl.a. er programtrykningen blevet væsentligt dyrere end budgetteret. Dette skulle have været modsvaret af ekstra indtægter, indtægter der ikke er blevet realiseret i tilstrækkeligt omfang. Et andet område er VIP bespisningen, som har fået et kvalitativt løft. Dette har haft en positiv virkning på antallet af personer, der benytter denne service, men økonomisk vil man først se udslaget af dette i større omfang i det kommende år. Efterfølgende regnskabsgennemgangen erindrede Peter Hansen om, at DMU tidligere har besluttet ikke at deltage i Motocross of Nations (VM for hold) i USA i år. Der er imidlertid 3 kørere, der af egne midler har ønsket at deltage. Peter Hansen og Bjarne Sjøholm skulle herudover deltage som henholdsvis national delegeret og som holdleder, førstnævnte for egen regning. HB fandt dette tiltag problematisk også set i forhold til TD, som er vores partner i Elitesatsningen. HB konkluderede, at der ikke ønskes deltagelse af et dansk hold ved et officielt VM i motocross, uden at DMU (og TD) i betydeligt omfang står bag finansieringen, og at der ikke siden tidspunktet for den tidligere beslutning er ændret i en sådan grad ved forholdet mellem udgifter og kørerkvalifikationer i forbindelse med en sådan deltagelse, at dette skulle berettige en ændret holdning til spørgsmålet. HB besluttede derfor, at tiltaget skrinlægges, og at Danmark ikke stiller med et hold - i overensstemmelse med det oprindeligt vedtagne. c) Eventuelle økonomiske korrektioner 2007: Der blev ikke besluttet budgetkorrektioner. d) Køreplan for budgetter 2008: Det fremsendte oplæg blev gennemgået og herefter tiltrådt af HB. 3) Event & Marketing a) Status igangværende events: Steen Fredsøe gav en kort orientering om VM arrangementet i Randers. Supplerende orienterede Steen Fredsøe om stævnets økonomi, hvor der er foretaget en kraftig reducering af hele udgiftssiden, da den tilsvarende indtægtsside af forskellige grunde har skuffet fælt. Man har holdt fast i en væsentlig markedsføring i forsøget på at få så mange tilskuere som muligt. Der må forudses forskydninger i budgettet, men generelt kommer det til at ende ud som tidligere fremlagt. Side 2 af 5

3 3) a) Status igangværende events, fortsat: Forberedelserne kører i øvrigt som planlagt. HB ønsker alt held og lykke til arrangementet. Jørgen Bitsch orienterede om BMX World Cup. Der er ved at blive udarbejdet et nyt budget til at præsentere for Wonderful Copenhagen (WOCO). Samme skal renses for alle udgifter, der ikke er relateret til selve arrangementet. Baneproblematikken, en permanent kontra en bane opført kun til dette ene formål, blev drøftet. Overfor WOCO skal budget for bane og selve arrangementsbudgettet adskilles skarpt. Mht. selve baneprojektet skal Københavns Kommune involveres, og her skal DMU som organisation spille en fremtrædende rolle. Placeringen af en ny bane til Københavns BMX Klub har været drøftet ved adskillige lejligheder og skal inddrages. Der skal i sammenhæng hermed igangsættes drøftelser med Københavns Kommune om placering af aktiviteter relateret til støjende motorsport samt BMX på et helt andet område i kommunen, da vi må forudse, at vi nok har en begrænset fremtid på det område, hvor Motocross- og Speedwaybanerne i dag ligger. I forbindelse med et nyt byggeri i området har Københavns Kommune anerkendt, at man har begået fejl i lokalplanforslaget i forhold til klubbernes miljøgodkendelser. DMU tager initiativ til at Indkalde til et møde med repræsentanter fra både med de involverede klubber og fra Københavns Kommune. Niels Munk og Jørgen Bitsch tager kontakt til de 2 berørte klubber for at danne sig et godt billede af, bl.a. på hvilke betingelser de 2 klubber har ret til at benytte de eksisterende baner. b) Eventsektionen og fremtiden: Jørgen Bitsch og Steen Fredsøe har udarbejdet et oplæg om Event sektionens fremtid. Samme blev drøftet. Både det kortsigtede samt det langsigtede perspektiv blev debatteret. Grundlaget for E&Ms virke finder man i orden. Delelementer i konceptet blev drøftet, herunder de økonomiske forventninger. Konklusionen på denne drøftelse blev, at HB tiltrådte det udarbejdede oplæg samt den lagte tidsplan, hvor en endelig evaluering og forslag til konklusion vil ligge klar til drøftelse på HB-møde 7/07 d. 3. oktober. Et forslag om at lade Strategi- og Udviklingsudvalget overtage Event & Marketingudvalgets opgaver blev drøftet. Man fandt det dog hensigtsmæssigt at lade de to udvalg bestå separat med adskilte kommissorier, men da der er udstrakt personsammenfald at afvikle møderne i udvalgene i sammenhæng med hinanden. 4) Strategi og Udvikling a) Referat fra møde i Arbejdsgruppe Uddannelse d. 4. juli: Referatet blev gennemgået. Jørgen Bitschs konklusioner på UUs fremtidige sammensætning og virke blev drøftet herunder. Det historiske forløb for AgU og AgB i nyere tid blev kort gennemgået. Det blev konkluderet, at Uddannelsesudvalget skal fortsat virke men med den specifikke opgave at forestå den praktiske planlægning og gennemførelse af DMUs uddannelses- og kursusvirksomhed. Udvalget skal ikke stå for uddannelsespolitikken. Denne opgave varetages af Udviklings- og Strategiudvalget. b) Fremdrift handlingsplan: Status på spørgeskema undersøgelsen blev gennemgået. Der er d.d. modtaget 41 besvarelser. Der er i skemaerne indkommet mange gode kommentarer, der alle indgår i det videre arbejde. Et gennemgående tema i de hidtil modtagne besvarelser er mangel på initiativer på klubudviklingsområdet. Man mangler redskaber og tiltag, der kan hjælpe klubberne i dels deres daglige arbejde, dels deres egen udvikling. Der vil snarest blive sat fokus på området. HB konkluderede, at spørgeskemaundersøgelsen er et spændende initiativ, som man forventer sig en hel del af. 5) Elitesatsningen a) EU-møde 1/07: Referatet gennemgået og herefter taget til efterretning. Side 3 af 5

4 5) b) Ny landstræner i Motocross: Arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe pågår, der vil snarest komme et oplæg om den fremtidige sammensætning af lederteamet i denne del af satsningen. c) Status Elitekommuner: HB finder, at der er brug for at klubberne understøttet af Sportsdivisionerne får øget indflydelse på udviklingen i de kommuner, der har ønske om at få status som elitekommuner eller allerede har denne status. DMU har som organisation for øjeblikket ikke et samlet kendskab til eller overblik over området, hvilket kunne være ønskeligt. Der rettes forespørgsel til vore klubber i disse kommuner. d) Andet: Niels Munk orienterede om, at den nuværende ungdomslandstræner i speedway, Kristian Lund, har bedt om at blive fritaget for denne opgave, da hans private arbejdssituation er blevet væsentligt ændret. Man har i Speedway allerede alternative planer om indgåelse af aftale med ny talenttræner/ungdomslandstræner. Der vil komme supplerende information snarligt. 6) Miljøorganisationen a) Status udvikling af ny målemetode: Steen Fredsøe oplyste, at der ikke er sket yderligere udvikling over sommeren. b) Andet: Steen Fredsøe oplyste, at den succes, man har oplevet med Speedway ligaen, desværre har haft den bagside af medaljen, at klubberne er løbet ind i endog store problemer med at have match dage nok i forhold til deres miljøgodkendelser. En miljøgodkendelse giver normalt mulighed for at afholde 5 løb årligt, hvor ligadeltagelsen sammen med klubbens øvrige løbsarrangementer giver et langt større antal deciderede løb, hvilket giver store problemer i forhold til klubbens miljøgodkendelse. Der er brugt endog mange ressourcer i klubberne på at søge dispensationer for at kunne afholde liga løbene. Det overvejes at rette henvendelse om problemet direkte til Miljøstyrelsen for her at få hjælp til løsning af problemet. Bl.a. ønsker vi, at Miljøstyrelsen skal informere kommunerne om mulighederne for at give dispensationer. Der er stor forskel på kommunernes behandling af dispensationssøgninger, hvorfor nævnte tiltag er stærkt ønskeligt. Niels Munk oplyste hertil, at for 2007 synes problemet nu løst. Men vi skal have styr på problematikken for 2008, således at klubber og DMUs Miljøsekretariat ikke skal bruge uforholdsmæssig mange kræfter på at indhente dispensationer. SFS og DMUs Miljøsekretariat tager fat på opgaven. 7) Diverse sager a) DMUs Teambus: Bussen er nu afhændet til en køber i Sverige. Bussen er allerede leveret og køberen har indbetalt den aftalte salgssum. HB udtrykte en stor tak til Peter Hansen for hans indsats med at effektuere dette salg. b) Registrering af Enduro og Trial cykler: Færdselsstyrelsen er rykket for en tilbagemelding nok en gang. Sker der ikke noget en af de nærmeste dage, vil Jan Rodtwitt rette telefonisk henvendelse. c) Sagen vedrørende Jan Stæchmann og SWC: Henrik Nørgaard supplerede kort om denne sag. Som en konsekvens er Jan Stæchmann tildelt en påtale. d) Ankesag i Motocross (Quad): Erling Christiansen har gennemgået sagen endnu engang på basis af, at HB (og Amatør- og Ordensudvalget) ikke tidligere har taget stilling til klagen over de af SDB MX foretagne reglementsændringer. Erling Christiansen har derfor gennemgået de reglementsændringer, SDB Motocross har gennemført i relateret til det tekniske reglement for Quad Racer. Der er efter udgivelsen af Reglement 2007 gennemført 2 ændringer, én af 10. januar samt én af 9. maj Side 4 af 5

5 7) d) Ankesag i Motocross (Quad), fortsat: HB tilslutter sig, at ændringen af 10. januar indebærer større økonomiske konsekvenser, hvorfor samme burde have været indført med min. 1 års varsel jf. Alment reglement afsnit Ændringen pr. 9. maj indebærer efter HB s opfattelse også større økonomiske konsekvenser, men her er der tale om en lempelse - i hvert fald i forhold til ændringen pr. 10.januar. Denne ændring er endvidere taget i anvendelse allerede den 19. maj, således at ikke engang den almindeligt gældende frist for iværksættelse på 14 dage er overholdt. HB konkluderer herpå at SD Motocross i de foreliggende tilfælde ikke har fulgt bestemmelserne i Alment Reglement afsnit om frister for iværksættelse af reglementsændringer at det generelt er særdeles uheldigt at gennemføre reglementsændringer så hyppigt og så kort tid efter, at den årlige reglementsrevision er færdiggjort at da tingene nu er sket, og da tiden er gået, ikke ses anledning til igen på nuværende tidspunkt at ændre i pågældende tekniske reglement. Dette står derfor ved magt med den ordlyd, der fremgår af revisionen pr. 9. maj Erling Christiansen udarbejder forslag til skrivelse til appellanten. Peter Hansen oplyste, at SD Motocross principielt tilstræber at følge FIMs / UEMs reglementer, således at der ikke er forskel på regelsættet for kørsel nationalt og internationalt. 8) Internationalt a) Nordisk herunder Nordisk Møde i Helsinki 13. og 14. oktober: Deltagelse er stort set klar, dog mangler Motocross endeligt at tilkendegive sin deltagelse. Peter Hansen melder tilbage. b) UCI: Pia Buth Rasmussen oplyste, at Nordisk Møde afholdes den sidste weekend i oktober i Danmark. c) UEM: Erling Christiansen informerede, at den foreløbige Motocrosskalender ligger klar efter gennemgangen af modtagne ansøgninger. Der synes stor konkurrence om at afholde de forskellige UEM mesterskabsløb, hvilket jo er en glædelig udvikling, da det tidligere har været svært at finde arrangører. d) FIM: HB drøftede bemærkninger til forslaget til ændring af FIMs Statutes på basis af oplæg udarbejdet af Henrik Nørgaard. Specielt finder vi et punkt vigtigt, nemlig forslag om, at også andre end de nationale FMNs kan fremsætte forslag til kandidater til Commissions og Panels. Samme er en radikal ændring i forhold til de nuværende regler og ændringen vil i givet fald skabe stor usikkerhed om, hvem der har ansvaret for og betaler omkostningerne for delegater, der opstilles af andre end den nationale FMN. HB tilsluttede sig Henrik Nørgaards oplæg. Samme sendes til FIM. 9) DIF & Team Danmark DIF afholder det årlige budgetmøde d. 5. og 6. oktober i Kolding. Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch og Jan Rodtwitt deltager. 10) HB-møder HB-møde 8/08 blev fastlagt til afholdelse d. 13. november. 11) Eventuelt Under dette punkt oplyste Steen Fredsøe, at han har besluttet - af personlige årsager - ikke at genopstille til valg til Hovedbestyrelsen, når hans valgperiode udløber til marts Steen vil dog fortsat gerne være tilknyttet miljøarbejdet, hvis HB finder, man kan gøre brug af dette. HB tog denne udmelding til efterretning og takkede Steen for at have meddelt sin beslutning i så god tid. Referent: Jan Rodtwitt Side 5 af 5

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere