1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter."

Transkript

1 Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referatet godkendt. c) Motocross 5/07: 10) Eventuelt, det i referatet nævnte uheld Grenå blev kort debatteret også set i forhold til samarbejdet mellem DMU og DMCU. Referatet godkendt. d) Speedway 4/07: 10) Nordisk Møde, Niels Munk oplyste, at de i referatet nævnte danske input til dagsordenen ikke er medtaget i denne, grunden hertil er ukendt. Vore deltagere tager disse punkter med til mødet. 13) Evt., Brugen af nakkekrave blev indgående drøftet, ikke kun i Speedway, men i alle vore 4 grene. Motocross ønsker brugen af nakkekrave indført allerede fra 1. januar 2008 og har dette krav indeholdt i 2008 reglementet. Der findes forskellige typer nakkekraver, man skal her være påpasselig med kravene til disse. Speedway er overbevist om, at de modeller, der kan købes hos danske forhandlere, alle er af godkendt type. Road Racing har endnu ikke overvejet en evt. indførelse. man har ikke set kørere, der anvender en sådan. I BMX kendes/benyttes nakkekrave heller ikke endnu. Det synes uomtvisteligt, at en nakkekrave kan forhindre alvorlige skader på nakkehvirvlerne. Konklusionen på denne drøftelse blev en principbeslutning i HB om, at der indføres krav om brug af nakkekrave allerede fra 1. januar 2008 i 2 af de 3 motoriserede grene - Motocross og Speedway. En eventuel beslutning om indførelse af nakkekrave skal nærmere undersøges i både Road Racing og i BMX. Begge disse grene vender tilbage med nærmere information. Referatet godkendt. e) Road Racing 6/07: 3) Diverse sager, A) banegodkendelse på Sturup Raceway er nu modtaget, hvorfor der kan planeres DM afholdt på denne bane i C) Dommerrapporter, uheldet på Padborg Park blev kort drøftet. Referatet godkendt. f) BMX 4/07: Referatet godkendt g) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået, enkelte punkter nærmere behandlet/debatteret. 2) Regler for Motocross cyklers lyddæmpere ved deltagelse i Enduro løb blev drøftet. Problematikken har ligeledes været drøftet i SDB Motocross. En Enduro dæmper koster kr., men HB anser det for en nødvendighed for sportens udøvelse, at alle cykler, der deltager i Enduro, har et identisk lavt støjniveau, hvorfor HB tilslutter sig, at SD Motocross indfører kravet om brug af Enduro dæmper fra Reglement tilrettes i 2008 reglementet. Dæmperen skal være CE mærket. 6) HB drøftede banesituationen på Amager, hvor Københavns BMX Klub nu står uden bane sammenholdt med problematikken på det område: Motorbanen, hvor Amager Motocross Club og Københavns Speedway Klub har til huse. Der har været afholdt møde med Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune sammen med de involverede klubber. Jørgen Bitsch orienterede herfra. Forvaltningen arbejder på en indstilling til en politisk høring om anvendelsen af området: Motorbanen. Vi skal her være fremme i skoene og komme med input i høringsfasen. Der ligger en fredning af området, hvis ikke dette skal bruges til Speedway, som indgår i Fritidsforvaltningens overvejelser. Side 1 af 6

2 1) g) Aktivitetslisten, fortsat: I forbindelse med denne synes det kun, som om Speedway banen er truet, Motocross banen er på kort sigt ikke truet, men med støjafgivelsen fra denne bane sammenholdt med igangværende og planlagte nybyggerier i området, må vi forvente, at der vil opstå problemer også her. Fritidsforvaltningens indstilling forventes klar sidst i oktober og DMU følger sagen, hvor det videre forløb skal overvejes også at involvere DIF. Jørgen Bitsch følger udviklingen og holder HB informeret. 9) Koordinatorbeskrivelse for områderne Doping og Pædofili er nu udarbejdet. HB godkendte samme. Alle koordinatorbeskrivelser lægges på hjemmesiden. 10) Informationsstrategi for dopingområdet er under udarbejdelse information vil ske via løbende opdateringer i et område på DMUs hjemmeside. 11) Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt har udarbejdet en skrivelse om brugen af DMUs Frikort. Samme blev godkendt. Skrivelsen lægges som generel informationen på hjemmesiden. 15) Erling Christiansen og Jan Rodtwitt har udarbejdet en skrivelse om Forsikring, Ansvarsfraskrivelse og Sikkerhedsforhold. Med denne skrivelse følger et forslag til opslag på alle DMUs baner om emnet. Efter nærmere gennemgang er der er ingen misforhold fundet i forhold til DMUs reglement. Opslaget blev godkendt, og produktion og udsendelse til klubberne iværksættes umiddelbart. Der skal dog udarbejdes et følgebrev til opslaget. 17) DMU har en for uskarp profil i forhold til de nye elitekommuner og kan derfor heller ikke i tilstrækkelig grad yde støtte til klubberne i disse kommuner. Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt viderebearbejder problemstillingen. Målet er en systematisk supportering af klubberne i de nuværende og kommende elitekommuner. I denne forbindelse oplyste Niels Munk Nielsen, at Esbjerg Kommune har godkendt et tilskud på 2,4 mio. kr. til nyt speedwayanlæg. 18) DMUs Miljøsekretariat v/grontmij/carl Bro har udarbejdet en henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. Speedwayklubbernes årlige løbsantal, set i forhold til de respektive miljøgodkendelser. 2) Økonomi a) Gennemgang af balancer for august 2007: Balancerne for august måned blev kort gennemgået. HB har hæftet sig ved, at licensindtægterne i alle 4 grene ser meget positive ud set i forhold til budgetforventningerne. Der vil blive sat fokus på balancerne for september, som dækker årets første 3 kvartaler. b) Køreplan og Retningslinier for budgetter 2008: Oplæg hertil fra FU drøftet. Der blev efterspurgt en større andel til SD erne af det øgede tilskud fra DIF. Henrik Nørgaard redegjorde for forskellige prioriterede tiltag, der i 2008 vil være omkostningskrævende for Hovedkassen, herunder det tværgående udviklingsprogram. Fordelingen mellem Hovedkassen og de aktiviteter, der ligger her kontra Sportsdivisionerne blev drøftet. Andre omkostningstunge områder i Hovedkassen er dels Miljø, dels Event og Marketing, der hidtil har ligget i et separat budget. Strategi og Udvikling og de tiltag, der er besluttet at igangsætte her, kommer til at koste Hovedkassen en hel del mere end det, UU hidtil har kostet. HB tilsluttede sig på dette grundlag FUs forslag til det nøgletalsfordelte tilskud for Licenspriser 2008: Et forslag fra FU om at øge den del af licenspriserne, der ligger ud over bidraget til finansiering af forsikringsdelen, med 3 %, blev drøftet. For den del, der dækker forsikringsdelen, afventes et udspil fra Tryg. Forslaget blev godkendt. Det af administrationen foreslåede forenklede licenssystem indføres ikke i denne omgang. I forhold til 2007 blev følgende ændringer besluttet: Dragracing licenser generelt blev drøftet, da man fandt, at Dragracing nationalt kørerlicens er kunstig lavt prissat. Der indføres et Dragracing mini licens som prissættes identisk til RR pocketbike u/14. Dragracing nationalt prissættes (i 2007 priser) til kr. Side 2 af 6

3 2) b) Køreplan og Retningslinier for budgetter 2008 licenspriser, fortsat: Drag racing internationalt prissættes identisk til Enduro Int., kr (2007 priser). De 3 nævnte ændringer træder i kraft fra 1. januar Veteran/classic licenser blev drøftet. Problematikken er, at mange classic motocross kørere er flyttet over i DMCU regi og har løst licens her, men på dette licens kan de efter den nuværende samarbejdsaftale mellem DMU/DMCU deltage i stort set alle DMU løb. Denne trafik finder også sted på andre områder, fx i Quad. Samarbejdet med DMCU blev drøftet på denne baggrund. Som konklusion herpå blev det besluttet at opsige samarbejdsaftalen med DMCU, således man fra 2008 ikke længere kan deltage i DMU arrangementer på et DMCU kørerlicens. Peter Hansen har denne opgave. Løbsafgifter: Det drøftedes at regulere løbsafgifterne fra 2008, da disse ikke har været reguleret gennem de sidste år. Belastningen af klubbernes økonomi blev i den forbindelse drøftet. Det blev besluttet ikke at gennemføre ændringer i For 2009 skal det overvejes at lave en regulering herunder eventuelt også en mere fleksibel grenvis opdeling. Banesyn: Priserne for 2008 blev tilrettet. Afholdelse af ekstraordinært banesyn fastholdes til kr., dog ikke for Motocross, der ikke opkræver ekstra for denne service. Dommere/støjmålere: Uændret niveau, dog tilrettet statens km-takst for HB besluttede at foretage en mere gennemgribende bearbejdning af hele Licens- og Afgiftscirkulæret til c) Forsikring 2008: Dialogen om fornyelse af policen for 2008 er igangsat med Willis og Tryg. Vi forventer et snarligt udspil. Forventningen til 2008 er umiddelbart en lavere præmie, da DMUs skadesstatistik for de sidste 2 år har vist en positiv udvikling. d) Andet: Via vore revisorer, revisorerne Hages Gaard, er vi gået i dialog med SKAT om den del af DMUs virksomhed, der indeholder moms. Det drejer sig primært om MotorBladet samt køb/salg af transpondere. 3) Strategi & Udvikling a) Referat fra møde d. 11. september: Referatet blev gennemgået, herunder en drøftelse af de af udvalget besluttede tiltag. Invitation til klublederseminaret d. 2. og 3. november er udsendt. På seminaret skal aftales en række konkrete tiltag i dialog med deltagerne, der efterfølgende skal igangsættes. Referatet godkendt. b) Status Spørgeskemaundersøgelsen: Det af Jørgen Bitsch udarbejdede materiale, lavet på baggrund af modtagne svar finder HB er et godt statistisk materiale. Der er modtaget 107 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 60. Samme er meget tilfredsstillende. c) Status uddannelse: Endnu ikke så megen aktivitet på området, men der er besluttet en række tiltag, som igangsættes nu. Med revisionen af officialslicenssystemet bør der p.t. holdes igen med officialsuddannelser. d) Årets klub: Pia Buth Rasmussen har udarbejdet et oplæg til udpegning af Årets klub, hvilket blev drøftet. Pia tilretter og fremsender revideret udgave. e) Andet: På oplæg af FU drøftedes mulige vedtægtsændringer: Skal valgperioderne være 2 eller 4 år? Skal der indføres en maksimal valgperiode på fx 8 år. Som valgsystemet er i dag, har alle 4 Sportsdivisioner identiske valgår. At indarbejde en tidsmæssig forskydning fandt HB var en god idé. HB drøftede ligeledes, om vi skal bibeholde de 2 årige valgperioder. En 4-årig valgperiode finder man har for mange ulemper og kan give problemer med at få nye personer gjort interesseret. Alle bør kunne overskue en valgperiode på 2 år, hvorimod 4 år frem i tiden er langt sværere at overskue for den enkelte. HB går derfor ikke p. t. videre hermed. Sluttelig drøftedes det, om man skal stille forslag om at ændre vedtægterne, så man kun kan opstille til én post ad gangen. Samtidig drøftedes, om det automatiske valg til suppleant, hvis man ikke opnår valg til den post, man er opstillet, skal bibeholdes. HB konkluderede ikke endeligt på holdningen til dette, emnet tages op igen på førstkommende HB-møde. Side 3 af 6

4 4) Event & Marketing a) Status afholdte events: VM i Randers var et meget flot stævne på et højt niveau. Et arrangement vi med rette kan være stolte af. Det endelige økonomiske udkomme er ikke kendt endnu, men DMU forventer et positivt resultat på omkring kr. EM Sidecar of Nations i Slotsbjergby var også et meget flot stævne, samme lå dog uden for DMUs Eventsektion. DMU og arrangørklubberne har modtaget stor anerkendelse internationalt for begge arrangementer. b) Eventsektionen og fremtiden: Et af Jørgen Bitsch udarbejdet oplæg blev debatteret i detaljer. Ved fremtidige events skal pågældende Sportsdivision tage større ejerskab end hidtil. Samtidig bør man grundigt overveje, om én person kan overkomme både event projektledelse, event marketing og sponsorsøgning. Måske skal dette deles ud på 2 eller flere personer. Konceptet skønnes fortsat bæredygtigt, enkelte justeringer skal dog foretages. Eventsektionens virke gennem de sidste 12 måneder blev drøftet plusser og minusser fremhævet. Samarbejde med arrangørklubber og opbakning fra disse er en nødvendighed for afholdelse af fremtidige events. De arrangementer, der udpeges til events, skal ligge på det, vi kalder Event niveau, altså et højt sportsligt niveau. Event og Sponsormanager Jens Møller Andersens eventuelle fremtidige rolle i organisationen blev ligeledes drøftet. For at stå frit er Jens Møller Andersen opsagt fra den nuværende faste stilling til fratræden med udgangen af december c) Status kommende events: VM Randers og VM GP MX Sidevogne ligger i planen med kun én uges mellemrum, hvilket vil få disse 2 arrangementer til at trække endog store veksler på organisationen. De 4 uger, der var mellem disse stævner i år, skønnes at være mere passende. Der arbejdes på en tilretning af kalenderen. 5) Elitesatsningen a) Sæson 2008: Forarbejdet til sæson 2008 er igangsat. Der afholdes Arbejdsgruppemøde medio oktober. Herfra modtager Eliteudvalget oplæg til indhold af den nye sæson med tilhørende budget. Der arbejdes ud fra en økonomisk 2008 ramme identisk til den, vi har kørt efter i b) Status ny landstræner i Motocross: Der er sket visse ændringer i forhold til det oprindelige idéoplæg. Indstillingen går på ansættelse af ny fuldtidsansat landstræner suppleret med en aftale med Bjarne Sjøholm om at forblive i organisationen som konsulent med opgaver inden for talentudvikling samt indkøring af ny landstræner. Arbejdet er af forskellige grunde blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Endelig stilling forventes at kunne tages på mødet i Eliteudvalget den 25. oktober. c) Status ny ungdomslandstræner Speedway: Erik Gundersen er pr. 1. oktober ansat som ny ungdomslandstræner. Ansættelsen sker i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Team Danmark og DMU. Det tilhørende projekt har en løbetid på 3 år. Fælles DMU/TD pressemeddelelse går ud snarligt. 6) Miljøorganisationen a) Ny aftale med Grontmij / Carl Bro: Samme er indgået og den økonomiske ramme for den næste 12 måneders periode aftalt. Der er kun få justeringer i forhold til den tidligere aftale. Erfa grupperne virker ikke rigtig godt, specielt har man i motocross ikke været særlige modtagelige til at indføre Racingplan, egenkontrolsystemet. Fremover sættes endvidere mere fokus på Road Racing, som skønnes nødlidende. Målet med indsatsen er at opnå mere køretid. Speedway kører ganske fornuftigt. Samarbejdet med Grontmij/Carl Bro kører meget fint, stor tilfredshed. Side 4 af 6

5 6) b) Status udvikling af ny målemetode: Der var ingen udvikling her at informere om. c) Status dialogen med Miljøstyrelsen vedr. Speedway klubber: Brev er afsendt til styrelsen. Vi afventer nu deres udspil. d) Status støjmålinger 2007: Den for 2007 lagte måleplan er stort set opfyldt. Klubberne har selv opgaven at kontrollere under træning, dette er ikke en MO opgave. Det bør måske overvejes, at MOs støjmålere i større omfang sættes ind ved målinger under træning end ved løb. En sådan indsats kunne ske i samarbejde med klubbens egen målere. Ideen blev taget til efterretning. 7) Reglementer 2008 Køreplan for tilretning af Alment reglement, grenreglementerne samt trykning og udsendelse af 2008 reglementer blev drøftet. Deadline for fremsendelse af reglementer til DMUs kontor er 1. december. DMUs Sekretariat lægger plan for trykning, således at reglementerne kan udsendes medio december. Det blev noteret, at Støjgrænser kun skal opføres i Alment reglement, ikke i grenreglementerne. 8) Diverse sager a) Registrering af Enduro og Trial cykler: Færdselsstyrelsen er blevet rykket et utal af gange uden det er lykkedes at få et endeligt svar ud af dem. Der gøres nyt forsøg. b) Sagen vedrørende Jan Stæchmann og SWC: Sagen er fra DMUs side afsluttet med skriftlig påtale til Jan Stæchmann. Sagen skønnes hermed afsluttet. c) Ankesag i Motocross (Quad): Denne sag er nu endeligt afsluttet. d) Ankesag i Speedway, Erik Andersen: En ny sag, som er på vej igennem DMUs appelsystem. Appellanten er blevet informeret om, at der ikke er meddelt opsættende virkning. e) Doping: Anti Doping Danmark har udtaget et antal prøver under DMU-arrangementer, ingen positive prøver. Under VM i Randers blev der også taget prøver. Også disse blev fundet negative. f) Andet: Afholdelse af et EM i Classic i Road Racing drøftedes. Der er mellem klub og SDB ikke draget nogen endelig konklusion endnu, hvorfor sagen ikke har været bragt frem for Strategi og Udvikling eller i HB endnu. Det blev understreget, at der skal være en tilstrækkelig stærk organisatorisk base for at et sådan arrangement kan gennemføres. Henrik Berendt forespurgte, om en navngiven svensk dommer kan forestå baneprøver for DMU i Drag racing på en svensk bane og således godkende udstedelse af dansk kørerlicens. HB konkluderede på denne forespørgsel, at det er OK, hvis SD Road Racing udsteder en tilladelse til den pågældende svenske dommer. DIF afholder det årlige Budgetmøde i den kommende weekend. Der er udover selve budgetdrøftelsen - andre interessante punkter på mødets dagsorden klubbegrebet/fremtidens forening samarbejdet mellem DIF og DGI, Fokus på unge, Fokus på kommuner og Fokus på fitness. Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch og Jan Rodtwitt deltager. Side 5 af 6

6 9) Internationalt a) Nordisk herunder Nordisk Møde i Helsinki 13. og 14. oktober: Dagsordener og bilagsmateriale er modtaget. Med den deltagerkreds, vi stiller, kan vi ikke sidde med ved bordet i alle møder. Der er simpelthen blevet for mange undergrupperinger. Dette skal forsøges ændret. b) UCI: Nordisk Møde 2007 i BMX afholdes i Sorø i weekenden den oktober. NM køres i Sorø til næste år. c) UEM: Alle kommissioner afholder møder i slutningen af oktober/begyndelsen af november. UEMs Management Council har genbehandlet indstillinger til kommissionerne. Her er sat spørgsmålstegn ved enkelte kommissionsmedlemmer, herunder danske Finn Kronborg- Mazantis mandat i Road Safety kommissionen. Grunden undersøges. Øvrige danske delegaters medlemskab af respektive kommissioner forventes der ikke sat spørgsmålstegn ved. d) FIM, herunder Biennial Session d oktober: Her er 2 tomme Vicepræsident poster i Management Council, der skal udfyldes. Der er 6 kandidater til disse 2 pladser. HB drøftede kandidaternes mulighed for at blive valgt. HB enedes om, hvilke kandidater, DMU ønsker at stemme på. Det er franske Jean-Pierre Mougin og italienske Paolo Sesti. 10) HB-møder HB-møde 8/07: Tirsdag d. 13. november HB-møde 1/08: Lørdag d. 19. januar HB-møde 2/08: Fredag d. 29. februar Yderligere møder er endnu ikke planlagt. 11) Eventuelt Der blev ikke drøftet emner under dette punkt. Referent: Jan Rodtwitt Side 6 af 6

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere