Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt 1) Referater: a) HB 8/04: Referatet godkendt. b) SD Motocross 8/04: 3) Landstræner orientering, MX 1 teamet: DMUs direkte eller indirekte involvering ligger implicit i den aftale, der skal indgås mellem DMU og teamet, hvor bl.a. teambussen indgår. 8) Div. Breve, Motocrossfonden: Udkast til vedtægter er udarbejdet. Samme har været til gennemsyn hos DIFs jurist. Vedtægterne rundsendes til HB samt til motocross klubberne. Referatet godkendt. SD Motocross 9/04: 2) Div. Referater, UbU 4/04: Erling Christiansen oplyste, at selv om UbU ønsker at kåre Årets klub er man helt afklaret omkring SD Motocross ønske om at kåre Årets bane. 3) Landstrænerorientering: Det blev bekræftet, at MX-Shop, som også lægger navn til det nye MX-1 team, er den samme virksomhed, som optræder på diverse hjemmesider i forbindelse med en sag med Told & Skat omkring køb af motorcykler i udlandet. Denne momssag er for MX-Shops vedkommende løst. 4) Dommerrapporter, kravet til klubberne om rindende vand og toilet- og badefaciliteter har været kendt af klubberne længe. De her opsatte krav er et ønske fra SD Motocross dels om ordnede forhold på disse områder, dels om at højne kvaliteten for publikum og kørere. 7) Mini / Micro: Det er ikke korrekt refereret, at Mogens Voigt er udtrådt af Microudvalget. Mogens er fortsat medlem af dette udvalg. Referatet godkendt. c) SD BMX 6/04: 11) Landshold/ECI/UEC: Det er glædeligt at konstatere, at Danish Indoor bliver en afdeling af en EM indendørs serie. 18) Ungdomsringen: Pia Buth Rasmussen oplyste, at der blev afholdt møde mellem DMU og Ungdomsringen den 11. november. Et godt og konstruktivt møde, hvor man fik konstateret, at samarbejdsaftalen er god, man skal dog være bedre til at informere hinanden. Referatet godkendt. d) Møde i Reglementsudvalget : Henrik Nørgaard oplyste, at man af tidsmæssige årsager ikke i år har kunnet nå helt så langt som ønsket, men at man er kommet en del af vejen. Samme øvelse gøres igen næste år. Arbejdet i dette udvalg drejer sig ikke om at flytte reglementskompetencen fra Sportsdivisionerne til et andet forum, men at sørge for, at reglementerne har det hele med og på rette sted. Peter Hansen fremlagte ønske om, at dækningsområdet Træningslicenset blev udvidet til at dække træning på alle baner mod i dag kun træning på egen bane. Der er i Road Racing et identisk ønske. Speedway ønsker at indføre dette licens, men kun gældende for træning på egen bane. HB konkluderede på denne drøftelse, at dækningsomfanget for Træningslicenset udvides til at gælde træning på alle godkendte baner i den pågældende gren. Dækningsomfanget er identisk for alle 3 motoriserede grene. Prisen for licenset med det udvidede dækningsområde øges til 850 kr. i 2004 priser. Et udkast til komplet oversigt over kører- og officials licenser blev omdelt. Samme vil være indeholdt i Alment Reglement En tilhørende forklarende tekst om dækning og afgrænsning skal udarbejdes. Ligeledes skal der indarbejdes en tekst om mulighederne for at benytte sit licens efter 1. august til træning på egen bane én klasse over den, man rent faktisk har licens til. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 1 af 7

2 1) d) Møde i Reglementsudvalget, fortsat: Erling Christiansen supplerer med tekster om brug og aldersbegrænsninger /andre begrænsninger. DMUs kontor læser korrektur og tilretter. Herefter rundsendes materialet til SD-formændene til godkendelse. Der var uklarhed om, i hvilket omfang en Road Racing Aspiranttilladelse kan benyttes. Knud Møller og Jan Rodtwitt får check på samme. Begrebet Indslusning egen bane skal defineres for Road Racing. Knud Møller og Jan Rodtwitt tager sig ligeledes af denne opgave. HB drøftede om Indslusningslicenser fortsat skal gælde et helt år eller om samme kun skal have gyldighed i en tidsbegrænset periode. Konklusionen blev, at ordningen kører videre i HB ønsker information om frafald i Samtidig ønskes information om, hvornår på året indslusningslicenser er tegnet. DMUs kontor udarbejder disse oversigter. Knud Møller foreslog, at TT licensets dækning bør ændres, så samme kun dækker tidtager specielt med indførelsen af transpondertidtagning. At være starter er en helt anden opgave, der bør have sit eget licens. HB var enig heri, og bad SD-formændene gennemgå den fremlagte oversigt og give en tilbagemelding om eventuelle rettelser og kommentarer direkte til Erling Christiansen. Tilbagemeldingen haster. e) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået og justeret. 2) Referat fra FU-møde d. 16. november 2004 a) DMUs Sekretariat: Et af Sekretariatet udarbejdet notat vedrørende administrationens arbejdsopgaver specificeret for hver af de ansatte, blev gennemgået. Det synes et gennemgående træk, at arbejdsmængden på kontoret er stigende, med opgaver af forskellig karakter og omfang for de forskellige medarbejdere. Opgaverne, der er løst og værdien af vores studentermedhjælp blev drøftet. Der indstilles til en forlængelse af denne ansættelse til også at gælde Dette blev godkendt. De forskellige udviklingsperspektiver via hjemmesiden og rationaliseringspotentialer blev gennemgået. Forslag om indførelse af telefontid blev drøftet. Samme er foreslået for at få mere effektivitet i kontorets output. HB er indstillet på at gøre forsøget, samme skal meldes ud med en grundig forklaring. Telefontiden skal da være fra frem til lukketid. HB godkendte dette og tog i øvrigt notatet til efterretning. b) Informationssektionen/MotorBladet: Kenneth Majkjær Mikkelsen har udarbejdet et notat om både det korte og det længere fremtidsperspektiv for MotorBladet, samt en status for Indholdet blev gennemgået og drøftet. Visse dele er ikke aktuelle for 2005, men skal viderebehandles med henblik på det længere perspektiv. En mere kommerciel tilretning, dels på layout siden, dels på det redaktionelle indhold blev overvejet. Muligheden for at indgå kommercielle partnerskaber alternativt indgå samarbejde med DASU omkring bladudgivelse blev debatteret. Begge hører fremtiden til, men skal af den grund ikke gå i glemmebogen. Man skal her også tænke på BMX, hvis man påtænker udgivelsen af et tværgående motorsportsmagasin. Som eksempel på et magasin opstået ved samarbejde mellem et forbund og en en anden partner kan nævnes Cykelmagasinet - Cycling World. FU har i denne sammenhæng anbefalet en aktiv analyse af de forskellige modeller og gerne også et forslag til prioritering. HB understøttede dette og ser gerne en udvikling sat i gang, der bringer os på forkant og sikrer, at vi stedse har den rette balance mellem vort skrevne medie og kommunikationen via Internet og Websites, der vil gennemgå en fortsat rivende udvikling. MotorBladets økonomi skal også skænkes stor opmærksomhed. Det er et klart mål, at kunne nedbringe driftstilskuddet, så bladet i større omfang er selvfinansierende. Forskellige aktuelle forhold vedrørende redigeringen og fremstillingen af MotorBladet er ligeledes berørt i notatet - herunder manglen på skribenter, og stofkoordinatorernes funktion. Annoncetegningen blev drøftet. Her blev det konkluderet, at Jan Rodtwitt indtil videre fortsætter med at tegne bladets annoncer, og at samme ikke for øjeblikket overgives til en ekstern konsulent. Der forsøges dog indledt et samarbejde med en konsulent, hvor opgaven går på at finde annoncører på områder, som DMU ikke selv dækker i dag. Der var tilslutning til en i notatet foreslået mindre produktudvikling af bladet fra 2005, dels kraftigere omslag, dels tyndere papirkvalitet inde i bladet, samt til igangsættelse af nærmere belysning af de mere langsigtede perspektiver. DMUs site blev drøftet, bl.a. pro et contra oprettelse af et debatforum på sitet. En del andre sites knyttet til sporten har debatfora, der som oftest bliver flittigt brugt. For Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 2 af 7

3 nærværende er der dog ingen planer om at oprette et debatforum på dmusport.dk. Det er begrundet i, at med etablering af debatforum forventer brugerne nærmest pr. automatik officielle svar på minuttet omkring diverse spørgsmål, hvilket ifølge sagens natur ikke er muligt. Andre specialforbund under DIF har haft debatfora, som af denne årsag siden blev nedlagt igen. Udviklingen på sitet vil derfor ske på andre - og i forvejen aftalte - områder. c) Rapporten fra de interne revisorer: DMUs repræsentantskabsvalgte revisorer var på anmeldt revision den 19. oktober. Under gennemgangen af diverse regnskabsmateriale stødte man på enkelte forhold, som man efterfølgende har udarbejdet bemærkninger til: Der var enkelte bogføringsforhold i motocross, man ikke fandt hensigtsmæssige. Disse er efterfølgende blevet korrigeret af DMUs kontor. Man bemærkede sig de meget store tilgodehavender hos klubberne. Samme er et forhold, HB og FU sammen med administrationen tidligere har taget fat om. En væsentlig nedbringelse af mellemregningerne med klubberne er allerede sket. Jan Rodtwitt udarbejder svar til revisorerne. d) Handlingsplan i forhold til interne og eksterne debitorer: Debitormassen har desværre udviklet sig meget voldsomt. Et antal klubber bruger DMUs Hovedkasse som en slags kassekredit. Dette er absolut ikke holdbart. Der er blandt debitorerne nogle få, store syndere - alle speedway klubber. Debitorlisten blev gennemgået. Det af administrationen udarbejdede notat herom blev ligeledes gennemgået. For klubber med stor gæld skal individuelle saneringsplaner udarbejdes. Forslag til nye opstrammede rykkerprocedurer blev drøftet, HB godkendte disse. HB drøftede mulighederne for at begrænse serviceniveauet over for de store skyldnere f.eks. at man ikke kan forøge gælden eller få tildelt større arrangementer, så blandt andet nye aktiviteter skal betales forud. En kombination af pisk og gulerod skal søge at løse problemet. e) Opdatere DMUs regler om fremsendelse af Afregningsblanketter og attestation: Det udarbejdede resumé blev gennemgået. Attestation via Speedways Nummersystemet blev drøftet. Systemet er en slags elektronisk godkendelse. Der er fra FUs side ønske om et ensartet system og kun ét attestationssystem, den manuelle attestation. Denne kan på sigt afløses af den digitale signatur. Speedways metode i forbindelse med afregning af møde- og kursusvirksomhed er glimrende og de øvrige divisioner/udvalg anmodes om at indføre denne metode. Afregningsmetoden i Speedway for dommere kan fortsætte, men det foreslås ikke, at de øvrige divisioner skal pålægges at benytte samme metode. Dette kan være valgfrit. Oplægget fra FU blev godkendt. f) Reviderede retningslinier for udgiftsfordeling i A&O sager: Et udarbejdet oplæg blev gennemgået. I princippet bør den tabende part betale omkostningerne og den vindende part få dækket sine udgifter. Derfor foreslås i oplægget, at ankegebyret for anker til Amatør og Ordensudvalget øges fra 600 kr. til kr. Af dette gebyr skal udgifterne så afholdes. Overstiger omkostningerne ankegebyret, afholder DMU forskellen. Protestgebyr på dagen bør ikke forøges. Samme har ikke nogen umiddelbar relation til omkostninger, men er ment som en begrænsende faktor at man ikke bare anker for sjov. Konklusionen på denne drøftelse blev: De foreslåede præciserede retningslinier blev godkendt. Protestgebyr på dagen ændres ikke, er fortsat 300 kr. Ankegebyr til DMU ændres til kr. Ankegebyret til A&O forøges til kr. g) Regler for registrering af vare-/kassevogne: 2 medlemmer har rettet henvendelse til DMU med en opfordring til at gøre noget ved dette problem. Samtidig kommer de 2 medlemmer med en række forslag til indretning, begrænsninger og kontrol. HB takker for forslaget og var enig i, at der skal tages fat om problematikken, og at den skal undersøges til bunds samt herefter, om vi kan komme nogen vegne med myndighederne. Steen Fredsøe oplyste, at DASU har et analogt problem, og personer i DASUs bestyrelse har givet til kende, at man gerne vil se nærmere på opgaven og i et samarbejde mellem DMU og DASU søge at finde mulige løsningsforslag. HB erkender, at det er en uhyre svær opgave. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 3 af 7

4 2) g) Regler for registrering af vare-/kassevogne fortsat: Hvad der kan vægte på positiv siden er, at der her er ikke tale om, at vi ønsker et ændret beskatningsgrundlag, vi vil blot gerne have vilkår for vore udøvere, der svarer til de vilkår, en momsregistreret virksomhed, der driver forretning inden for branchen motorløb, kan opnå. (Erhvervsmæssig indretning). Steen Fredsøe, Peter Hansen og Jan Rodtwitt påtog sig at viderebearbejde opgaven. h) Oplæg til samarbejdsaftale DMU / Dansk MX-1 Team: Teamet er nu etableret. På basis af en afklaring omkring teambussen, skal aftale indgås om benyttelse af bussen. De seneste oplysninger i denne sag er, at bussen er ved at være klar til syn. Når bussen er godkendt her, kan der optages nærmere forhandling med Told & Skat om registrering. i) DMUs forsikringer: Alm. Brand har nu officielt opsagt vore forsikringer, hvorfor en løsning med et andet selskab skal søges fundet. Alm. Brand har ligeledes opsagt DIFs kollektive forsikringer, hvorfor DIF/DGI også skal finde ny partner på området. Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt havde udarbejdet et notat på området indeholdende beskrivelse af 3 forskellige scenarier: 1) DMU opgiver at tilbyde vore kørere en kollektiv ulykkesforsikring. 2) DMU går efter, at der, trods alt, kan indgås en rimelig fornuftig løsning på nuværende grundlag. 3) DMU vil allerede nu melde licenspriser ud med en stigning svarende til f. eks % på forsikringsdelen. Blandt HBs medlemmer var der et overvejende flertal for alternativ 2. Der arbejdes således videre herudfra. DIF og DGI har nu indgået aftale med et nyt selskab. DMU forventer derfor at kunne påbegynde forhandlinger om vore forsikringer med dette selskab. Henrik Nørgaard bad HB give Jan Rodtwitt og ham selv mandat til at forhandle det bedst mulige frem. Samme blev givet. Det blev konstateret, at det for DMU vil være et alvorligt tilbageslag, hvis DMU ikke kan tilbyde sine kørere en ménskadeforsikring, hvorfor opgivelse af den kollektive kørerforsikring, vil være en absolut sidste udvej. I MotorBladet december gives information omkring forsikring og omkring kørerlicenser j) Licensafgifter 2005: Der er lagt op til, at licenspriserne for 2005 opskrives med 3 % (prisudvikling) plus eller minus udkommet af forsikringsforhandlingerne. Dette blev godkendt af HB. k) Nøgletal 2005: Oplæg udarbejdet af FU - en forøgelse af det samlede beløb til fordeling til sportsdivisionerne med kr. blev tiltrådt. l) DCE- og John Junge Hansen sagerne: DCE sagen: DMU vandt også sagen i Landsretten, hvilket vi naturligvis finder meget tilfredsstillende. Sagen er afregnet og dermed afsluttet. Overskuddet på små kr. indgår i DMUs Hovedkasse, da Hovedkassen har afholdt alle omkostninger i forbindelse med sagen. John Junge Hansen sagen kører fortsat. Spørgsmålet om udpegning af en skønsmand, begge parter kan acceptere, er fortsat uafklaret. m) Bestemmelser for honorering af tabt arbejdsfortjeneste: Ordningen foreslås bibeholdt. Regelsættes bør dog gennemgås for at gøre de forholdsvis snævre rammer lidt mere fleksible, nu hvor vi har erfaring med samme efter første år i drift. FU vender tilbage med forslag til modificeringer. Dette blev tiltrådt af HB. n) Brev fra advokat Michael Prince på vegne af Motorcykelimportørforeningen, MIF: Henvendelsen drejer sig om momsproblematikken i forbindelse med køb og import af motorcykler fra Tyskland. Her beder MIF om vores hjælp. På basis af skrivelse fra Told Skat Odense har DMU udarbejdet en artikel der bringes i MotorBladet december, hvor DMU orienterer om reglerne på området og naturligvis opfordrer sine medlemmer til at overholde lovgivningen. DMUs kontor udarbejder svar på brevet. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 4 af 7

5 3) Vision & Strategi HB drøftede status for det igangsatte arbejde, samt grundlaget for seminaret den 1. december: På seminaret gennemgås det materiale, der foreligger på nuværende tidspunkt. Endvidere drøftes Klublederseminaret i marts. DIFs konsulent John Aage Petersen arbejder med oplægget for Sportsdivisionerne. DMUs kontor sørger for udsendelse af bilagsmateriale. 4) Elite / PR / Marketing / Kommunikation Oplægget fra Arbejdsgruppen vedr. igangsættelse blev gennemgået. HB finder, det er et skridt i den rigtige retning og anbefaler Arbejdsgruppen at gå videre med de i oplægget beskrevne skridt. Oplægget omhandler forslag til organisationsform, finansiering og forløb. De menneskelige ressourcer, der skal være til rådighed her, blev drøftet. Samme kan være en begrænsende faktor, men søges løst bedst muligt. 5) Økonomi a) Gennemgang af balancer for oktober måned: Balancerne blev gennemgået, der var ingen bemærkninger hertil. b) Gennemgang af resultatprognoser 2004: Materialet blev gennemgået. HB noterede sig, at licensindtægterne stort set kommer til at passe med det budgetterede, hvilket er meget tilfredsstillende. Portostøtten på kr. fra Biblioteksstyrelsen tæller med på positivsiden. SD Motocross har udarbejdet en prognose udvisende kr. i underskud, men man forventer et tilskud fra DM-A foreningen til dækning af underskuddet oparbejdet i dette års DM-A serie på godt kr. Det forventes således, at SD Motocross underskud vil blive reduceret til omkring kr. Forholdene omkring DM-A 2004 blev drøftet. Der var ingen bemærkninger til de øvrige prognoser. DMU forventer et samlet overskud på ca kr. i c) Gennemgang af første oplæg til 2005 budgetter: Budgetmaterialet blev gennemgået. Hovedkassen: Ingen bemærkninger. Motocross: Det budgetterede overskud på kr. fremkommer kun i en sådan størrelse i 2005 som konsekvens af indførelsen af transpondertidtagning i alle discipliner. Modsat de øvrige grene afsætter MX ikke penge til talent-udviklingen, omkostninger hertil skal i et vist omfang afholdes via den nye Motocrossfond. Trods det store underskud i 2004 forventer Motocross at kunne genskabe sin egenkapital og leve op til kravet om en kapital svarende til minimum 10 % af omsætningen. Der var ingen bemærkninger til budgetoplæggene fra Speedway, Road Racing og BMX. FU arbejder videre med de endelige budgetforslag. d) Behandling af ansøgning om underskudsdækning: Aalborg Motor Klub: AlMK har ansøgt om underskudsdækning på kr. i forbindelse med afholdelse af EM. SD Motocross har givet en positiv tilkendegivelse. Ansøgningen blev godkendt. Der skal i 2005 således budgetteres med kr. fra henholdsvis Hovedkassen og SD Motocross. Danish Indoor 2005: SD BMX har behandlet en indkommet ansøgning. Man mener, at organisationen selv må klare økonomien. SD BMX yder et kontant tilskud til arrangementet på kr. Ansøgningen blev afslået. 6) DMUs Elitesatsning a) TD Elitelederseminar d. 29./30. oktober 2004: Henrik Nørgaard orienterede fra seminaret. DMU har ikke tilsluttet sig de 17 specialforbunds protestaktion mod det ændrede støttekoncept. b) Elitesatsning 2005 (Styregruppemøde d ): DMUs ansøgninger for 2005 skal behandles her. Det forventes, at den hårdeste nød bliver BMXs ansøgning om projekt BMX mod OL Vi er ikke enige med TD i deres indstilling til denne satsning. Road Racing bliver også taget op. Vi ønsker TDs udmelding om, hvordan vi i et forhåbentligt samarbejde får retableret en elitesatsning i denne gren. Spørgsmålet om reviderede disciplinanalyser blev drøftet. Vi får melding fra TD om, at samme er værktøjet til at beslutte satsning og satsningsgrad. De opdaterede analyser er endnu ikke modtaget fra TD. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 5 af 7

6 6) c) RR Udviklingsprojekt: Oplægget til en relanceret satsning blev gennemgået. Steen Fredsøe kommenterede de enkelte dele. Det er ønsket at fastholde et internationalt snit i dette projekt. Der skal satses på unge kørere, der kan udvikles til en decideret international satsning via en aktivitetsafhængig støtte. Yderligere indeholder projektet en beskrivelse af SD RRs talentudvikling. HB gav sin tilslutning til at arbejde videre ad disse linier. TD har afgivet en detaljeret forklaring på, hvorfor TD trak sit tilsagn om at støtte Road Racing elitesatsningen. Samme er taget til efterretning. DMU er ikke enig i alle TD s konklusioner i denne forbindelse. 7) Miljø a) MO referat 2/04: Knud Møller gav en kort kommentar til referatets omtale af en ny MO hjemmeside. AMK har betalt kr. for en tilsvarende CMS løsning. Informationen blev taget til efterretning. Vedr. Claus Larsen og sagen fra Melby, må der ikke herske tvivl om, at dommeren har det overordnede ansvar for et stævne, er højeste myndighed på banen. Støjmålere er en del af DMU-organisationen til stede på banen. Referatet godkendt. b) Mødet med Miljøministeren den 26. oktober 2004: Et godt møde, hvor man bl.a. indgik aftale om, at DIF, DASU/DMU kunne give input til det brev der skal ud til de høringsberettigede parter i forbindelse med høringen om revisionen af den nye Vejledning om Støj fra Motorsportsbaner. Sammen med DIF og DASU overvejes proces for og indhold af vore høringssvar. c) Aktuelle miljøsager: De aktuelle sager, herunder Vojens Speedwaycenter, blev kort gennemgået. 8) Uddannelse/Bredde Referat fra UbU-møde 4/04 blev gennemgået og derefter godkendt. Erling Christiansen orienterede supplerende om, at der er stor kursusaktivitet her i den tidlige vinter. 9) Amatør- & Ordensudvalget Nye sager: Sportsdivision Motocross afgørelse i en sag fra Old Boys Hold DM er blevet anket til Amatør- & Ordensudvalget. 10) Diverse sager a) BMX- sportens fremtidige tilhørsforhold: Der er intet nyt i denne sag. b) Statusrapportering BMX Sponsorsøgning: Afventer den færdige DVD, som desværre ikke som forventet er helt klar endnu. c) Reglement 2005, redigering, trykning & udsendelse: Produktionen kører efter planen. Det forventes fortsat, at reglementer bliver trykt i løbet af december og udsendes inden jul. Der forelå tvivl om visse af miljøorganisationens reglementsrettelser. Henrik Nørgaard undersøger samme. Knud Møller udtrykte tvivl, om Road Racing når at have sit reglement klar til trykning til den fastsatte deadline. Dette blev taget til efterretning. d) Danish Open Championship (Speedway): SD Speedway er fremkommet med et oplæg til en ny turnering. Der synes en positiv reaktion herpå fra medierne, så der arbejdes videre med dette fortrinlige oplæg. Der satses på, at dette bliver et pilotprojekt for Event & Marketing i DMU. 11) Internationalt arbejde a) Nordisk: På baggrund af, at Henrik Nørgaard ikke blev genvalgt til en ny periode som FIM Vice-President og medlem af FIMs Management Council, er der på nordisk plan aftalt et strategimøde for den internationale satsning. Mødet får deltagelse af de nordiske præsidenter/formænd og af de nordiske generalsekretærer. Mødet afholdes i Stockholm den 2. december. Motocross forsinkede grenmøde afholdes lørdag den 29. november. b) UCI: Intet at rapportere herfra. c) UEM: Intet nyt at bemærke. d) FIM: Andre forhold opstået under FIM-kongressen oktober 2004 blev kort vendt. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 6 af 7

7 12) Eventuelt Erling Christiansen takkede for DMUs opmærksomhed i forbindelse med hans 25 års Jubilæum som formand for Aalborg Motor Klub. Administrationen har fremsendt et forslag om at ændre 24 i Vedtægterne, så medlemstal kun opgøres 2 gange årligt og kontingent ligeledes kun opkræves 2 gange årligt. Skilledatoer skulle være eksempelvis 1. maj og 1. september. Der er to grunde for fremsættelsen af dette forslag: 1) De klubber, der spekulerer i kontingent og udmelder alle medlemmer pr. 1. januar får intet ud af samme, da det må forventes, at de under alle omstændigheder er tilbage igen i klubben i maj måned. 2) Der er administrative besparelser heri, både hvad angår ud- og genindmeldelse af medlemmer, samt fakturaudskrivning. Hovedbestyrelsen fandt forslaget godt og konstruktivt. Det blev tiltrådt, at forslaget fremsættes som vedtægtsændringsforslag til repræsentantskabsmødet i marts Referent: Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november Side 7 af 7

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Udsendt den 26.november 2003. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august 2003 Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 06 d. 5. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 22-05/08 Dato 18. september 2008 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Mogens

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense

REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense REFERAT HB 04 Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense Deltagere René Toft, formand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Badminton Sjælland (Vikarierende Økonomiansvarlig), forlod mødet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 6.december 2007 Referat Bestyrelsesmøde 08-2007 28. november 2007 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2006 3. Bestyrelsens siden sidst 4. Økonomiske beslutninger

Læs mere

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Formanden Niels Munk, bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt og sagligt repræsentantskabsmøde. 1. Konstatering af møderet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2015 01.10.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2015. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere