HB Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010"

Transkript

1 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend Jacobsen, Hans Jørn Beck, Lars Bo Rasmussen & Henrik Funder Kristensen (referent), Elvin Rasmussen (inviteret i forbindelse med økonomi). Afbud: Jesper Jacobsen, Jens Lund og Lars Christoffersen 1. Velkomst. Jørgen bød velkommen til dette første møde i den nye hovedbestyrelse og en særlig velkomst til kørerrepræsentanten og de øvrige nye medlemmer. Dette var det første hovedbestyrelsesmøde i den nye organisation, som nu efter cirka 2 års arbejde skal igangsættes. Der er mange udfordringer som vi står foran, men det er vigtigt at sikre en åben og konstruktiv dialog i hovedbestyrelsen og sportskommissionerne, hvor alle skal fremkomme med deres meninger således at vi får det bedst mulige grundlag for beslutninger og hermed den fortsatte udvikling af DMU. Én af de primære opgaver er at vi skal sikre at vi kommer foran og kan styre og sikre DMU s udvikling pro-aktivt. 2. Konstituering af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen blev enstemmigt konstitueret med Ole Hansen som næstformand. Der var enighed om at Ole Hansen og Poul Hjorth udpeges til det nye forretningsudvalg, som herefter vil bestå af Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Poul Hjorth og Henrik Funder Kristensen. 3. DMU`s Mission, Vision og Strategi Dokumentet Mission, Vision og Strategi blev gennemgået og det blev fremhævet at det er vigtigt, at der fokuseres på at dette dokument, som handlingsanvisende, således at det ikke blot bliver ord uden handling. Dette dokument danner grundlaget for de kommende års fokusområder, men det skal naturligvis vedligeholdes løbende og vi skal forholde os til det på baggrund af den løbende udvikling omkring os. Der er nogle udfordringer, som påkalder sig særlig opmærksomhed. Den generelle økonomiske udvikling Road Racing har generelt svære vilkår i Danmark. Her er udfordringer med baner og ikke mindst at fastholde eller udbygge antallet af kørere i DMU. DMU`s IT Strategi skal afklares hvor vi er meget afhængige af udviklingen inden for DIF. Miljø og lyd og den nødvendige fortsatte udvikling indenfor dette område De ovenstående aktiviteter samt den samlede aktivitetsoversigt, som fremgår af bilag 1 skal afspejles i de aktiviteter og fokusområder som der arbejdes med indenfor de enkelte paneler, udvalg og sportskommissioner. Dette drøftes i nærmere detaljer på næste HB møde, med en nærmere drøftelse af De projekter som igangsættes i 2010 vil løbende blive fulgt op af FU mellem HB møderne for at sikre fremdriften. 4. Hovedbestyrelsens mandat, funktion og opgaver. Ud fra den nye organisation er Hovedbestyrelsens opgaver og ansvar følgende: DMU s Hovedbestyrelse er unionens øverste myndighed i den daglige ledelse Udarbejde og gennemføre aktiviteter og udviklingstiltag på baggrund af DMU s Mission, Vision og Strategier indenfor DMU og den enkelte sportsgren DMU s Hovedbestyrelse er øverst ansvarlig for de af hovedbestyrelsen nedsatte paneler og udvalg Nedsætte paneler og udvalg, samt hovedbestyrelseskoordinator for det enkelte panel eller udvalg Udarbejde kommissorium for det enkelte panel eller udvalg med tilhørende budget Beslutninger og afgørelser truffet af forretningsudvalget, en sportskommission, sportsudvalg, udvalg eller panel kan omgøres af DMU s Hovedbestyrelse Godkende budgetter for alle aktivitetsområder Ansvarlig for budgetter og økonomi Side 1 af 6

2 Ansvarlig for Internationale aktiviteter Godkende Alment Reglement Godkende licenspriser og løbsafgifter 5. Referater. HB Godkendt Ole Hansen gennemgik rykkerproceduren og den juridiske baggrund. Herunder at der mellem DMU og klubber, ikke er tale om et forbrugermæssigt forhold. Lyd- og Metodeudviklingsudvalget Det er med beklagelse at HB tager Steen Fredsøe Sørensens beslutning og om at stoppe arbejdet for DMU med omgående virkning til efterretning. Årsagen skyldes at Steen ikke kunne acceptere dispensationen som blev givet i forbindelse med MX T grænseværdien (frem til 1/6 2010). Steen har, som alle ved, ydet en stor og respekteret indsats for DMU både indenfor landets grænser men også udenfor i forbindelse med indførelsen af 2 M Max metoden i FIM. HB takker Steen for det store arbejde gennem de mange år. Der arbejdes på at finde en afløser for Steen og indtil da varetages opgaven af Jørgen Bitsch i tæt samarbejde med Anders Johansen (MX) og Svend Jacobsen (SP). Både indenfor Motocross og Speedway er der forskellige udfordringer med at få indført de nye grænseværdier samt de nye lydpotter i Speedway, men der arbejdes kraftigt. Der skal ligeledes afholdes et afklarende møde med Carl Bro angående homologeringen af lydpotter (som udføres for FIM i Danmark). Der er fremsendt brev til HB fra en gruppe Speedway kørere angående den nye lydpotte og der afholdes møde den 29/4 med deltagelse af Jørgen Bitsch, Svend Jacobsen og Lars-Bo Rasmussen. FIM / UEM / Nordisk Samarbejde Det er besluttet at indstille Niels Munk Nielsen til CCP i FIM og Niels Hansen (DMC) til CML, ligeledes i FIM. I UEM indstilles Peter Hansen til motocross kommissionen og vil således forvente at afløse Erling Christiansen. Dette er i tråd med beslutningen om en maksimal periode på 2 perioder i internationale udvalg. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Erling for det store arbejde han har ydet for UEM i de sidste mange år. Ligeledes indstilles Palle Lind (Drag), Ejgil Solkjær (RR), og Bjarne Fjord Thomsen, (SPW) Der afholdes Nordisk møde i København den 2. oktober. Det bliver et dagsmøde uden overnatning. Alle SK formænd skal sikre, at møder på tværs af de nordiske lande, afholdes på dagen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal møderne være afholdt inden den 2. oktober. Henrik Funder sender skrivelse rundt om dette til alle involverede også i Norden. Henrik B mindede om NMC og Childrens sport hour vi skal huske at få dette emne med til NMC ref. FU Godkendt Aarhus Motor Klub er blevet bevilget et rentefrit lån af DIF. Lånet går til etablering af nogle forbedringer på Padborg Park, således at banen igen forsvarligt kan benyttes til motorcykelløb. DMU er garant overfor DIF i denne sag. SK RR Godkendt Det første møde i SK RR afholdt den 13. april. Der er afholdt møder med alle sportsudvalgsformænd. Korskro RR Klub bydes velkommen i DMU. Henrik B efterlyste en afklaring omkring betaling for uddannelse med 150 kroner pr. deltager. Dette blev drøftet på et møde for underviserne i Taulov i januar, men er ikke ført til referat. Uddannelsesudvalget tager sagen op på deres næste møde, så der herefter kan meldes officielt ud. SK MX Referatet forelå ikke ved mødet. AJ gennemgik kort punkterne fra mødet Der har været møder i nogle af de nedsatte sportsudvalg. Side 2 af 6

3 SK BMX Referatet forelå ikke ved mødet. PB gennemgik kort punkterne fra mødet Alle udvalgsformænd var inviteret med til det første SK møde. Der er i BMX indført et nyhedsbrev, som er blevet godt modtaget. SK OT Godkendt Det første møde har været afholdt. Alle sportsudvalg, med undtagelse af MX Freestyle, er på plads. Off-Track ønsker på sigt en løsning, hvor de ikke indbetaler til MX fonden. I første omgang kontakter HJB Motocross fonden for en nærmere drøftelse. Der arbejdes på at løse samarbejdet med DMCU om afviklingen af enduro løb i Der ønskes fra OT en stillingtagen til at man bør kunne fremvise en egentlig trial licens, hvis man fx ønsker at køre trial og i forvejen har en MX licens. Dette vil kunne give et mere retvisende billede af aktive i sporten. Dette tages med i det videre arbejde angående det fremtidige arbejde omkring en revidering af licens og forsikringssystemet. SK SP Referatet forelå ikke ved mødet. SJ gennemgik kort de primære punkter. Mødet blev afholdt som et telefonmøde med succes. Andre opfordres til at prøve det samme. Processen med implementering af den nye struktur forløber planmæssigt, og nu rettes SKs fokus mod at få styr på budgetlægning og regnskabsopfølgning. Referaterne fra de respektive repræsentantskabsmøder blev taget til efterretning. Da der i den nye organisation er lagt op til 3 4 HB møder om året, er det vigtigt at alle referater er offentliggjort, således at de kan behandles og godkendes af HB. Da der ellers er lang tid til næste møde. 6. Økonomi 1. kvartal Elvin Rasmussen redegjorde for Principper og forretningsgange for økonomistyring, som bliver et fast styringsredskab i DMU. I dette dokument med bilag vil alt omkring kompetencer, ansvar, arbejdsrutiner og andet blive samlet. Med 2 korrektioner som bliver opdateret (SK skal inkluderes i eventuelle sager med klubber og gæld og der skal sikres en bedre løbsfaktureringsproces) blev dette godkendt og udsendes til HB. Resultatet for hovedkassen og de enkelte sportskommissioner efter 1. kvartal blev gennemgået med følgende primære kommentarer. Der arbejdes videre med dette i den kommende periode for en detaljeret opfølgning for hovedkassen og den enkelte sportskommission. Ligeledes udsendes der mere specifik information til klubberne angående kvartalsregnskabet i slutningen af april. DMU som helhed er efter første kvartal cirka kr. dårligere end budgettet, hvilket kræver øget fokus fra alle for at sikre at dette indhentes og udlignes i 2. kvartal. Side 3 af 6

4 HOVEDKASSEN Afvigelse i Kommentarer forhold til budget INDTÆGTER Licens og kontingent Forventet indhentet (sen sæsonstart) Informationssektionen Mindre annoncesalg => væsentlig øget fokus UDGIFTER Forsikring Dyrere forsikring end budgetteret, der forhandles med Wilis Informationssektionen Generelle meromkostninger som skal indhentes i 2. kvartal Uddannelsesudvalget Seminar afholdt i starten af året, som ikke var budgetteret. Omkostningen skal indhentes gennem året. Der afholdes møde ang. opfølgning og fakturering snarest. Ansvarlig JH Administrationen Generelle meromkostninger som skal indhentes i 2. kvartal SPORTSKOMMISSIONERNE Indtægter Totalt De manglende indtægter skyldes primært løbsafgifter og en periodisering Udgifter Totalt Meromkostninger som for de primære beløb er en periodisering Bestyrelsen fik udleveret FU`s forslag til Retningslinier for udbetaling af godtgørelser og møder. Det er vigtigt at ansvar og kompetencer ligger så tæt på dem som har udgiften som muligt. Alle bedes kommentere disse og fremsende disse til Henrik Funder. I forbindelse med det realiserede første kvartalsresultat samt kendsgerningen at der er aflyst EM Women i Randers i 2010 (information modtaget umiddelbart inden HB mødet) blev det besluttet at nedlægge DMU s Event Manager funktion med virkning pr. 1. august. Event Manager-stillingen blev oprindeligt oprettet pr. 1. september 2006, for at dedikere arbejdskraft til de marketings- og event-opgaver der skulle løses ved bl.a. VM motocross Randers arrangementerne ( ), samt andre dedikerede event. DMUs hovedbestyrelse vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at takke Christian Primby, som gennem de seneste 2 år, har været ansat i stillingen. DMU skal samtidig beklage situationen, da Christian Primby meget engageret og dedikeret har været med til at arbejde for at højne de event aktiviteter han har været tilknyttet. DMU ønsker, at der fortsat arbejdes for en professionalisering af unionens events. I den aktuelle situation med event aflysninger og økonomisk afmatning, er det dog nødvendigt at foretage en revurdering af hvordan en fremtidig model for indsatsen skal skrues sammen. Christian Primby vil indtil han fratræder stillingen varetage de eksisterende opgaver. 7. Udvalg og paneler under HB, aktiviteter Her blev gennemgået, og drøftet besættelsen af poster i paneler og udvalg under hovedbestyrelsen. HB koordinatorer, formænd og medlemmer for de enkelte paneler og udvalg blev udpeget. Ligeledes er angivet den primære opgave som det enkelte udvalg/panel er ansvarlig for. Det er nu op til formanden (i samarbejde med HB koordinatoren) at udarbejde en aktivitetsplan for 2010 som fremsendes til HB senest 15. maj Samtlige HB paneler og udvalg er indsat bagest i referatet som bilag 2 Ligeledes fremgår af bilag 3 de Sportsudvalg der er nedsat under den enkelte sportskommission. Side 4 af 6

5 Et enigt HB fastslog, at det ikke er muligt at sidde i DMUs ordensudvalg, og samtidig fungere som aktiv official i DMU. HB vil gerne takke alle for den store interesse i at deltage i udvalgsarbejdet i det kommende år og vi ser frem til det videre forløb. 8. IT strategi i DMU DMU står overfor nogle store IT udfordringer og forslaget til DMU IT strategi blev gennemgået og tilrettet. Er opdateret og udsendes til HB Medlemmerne. Endelig godkendelse på næste HB møde. Følgende IT Prioriteringer blev besluttet: Konvertering fra DIBS til E-Pay Elvin Rasmussen blev udpeget som ansvarlig for projektet, sammen med Jean Snitily og Henrik Funder, at se på at få overført DMUs digitale betalinger fra DIBS til E-Pay. Dette vil give en besparelse senest efter ét år. Medlemsdatabase Den fremtidige strategi skal besluttes med udgangspunkt i de udmeldinger der kommer fra DIF og deres ændringer indenfor IT. Nogle forbund har valgt at forlade den fælles IT platform, som er i DIF. Det øger den udgift som de resterende 41 forbund så må løfte. Det har stor betydning for DMUs medlemsdatabase, som kører på denne platform. DMU skal inden den 1. august 2010 beslutte om man vil forpligtige sig til et fremadrettet samarbejde om fælles IT stillet til rådighed af DIF. Der er forinden en del afklarende møder i DIF, herunder årsmødet den 8. maj. Denne opgave varetages af FU (med Jesper Holm involveret ad hoc). DMUs Intranet. Her bør det kortlægges om DMU skal fortsætte med det nuværende Sharepoint baserede system, som kræver licenser - eller om der skal skiftes til andre løsninger fx et open source system. Der er et ønske i HB om, at der kan findes et sted, hvor alle fra HB kan hente og downloade de nyest opdaterede dokumenter. Pia Buth blev udpeget til, sammen med Lars Bo Rasmussen, Henrik Berendt, Kenneth Mikkelsen og Andreas Fritzen, at komme med bud på en løsning. 9. Næste møde. Lørdag den 28. august. Side 5 af 6

6 BILAG 1 DMU s Prioriterede fokusområder 2010 på baggrund af DMU s Mission, Vision og Strategi KERNEOMRÅDER SPORT - Udvikling af Microsport i DMU (i et tæt samarbejde med klubberne) - RR udviklingen i Danmark (hvordan sikres sportens interesser, klubstruktur) - Indførsel og beskrivelse af nye aktiviteter (f.eks. EcoEnduro 2010, FreeStyle, ATV) KLUBUDVIKLING - Klublederuddannelse - Klubtræneruddannelse - Spørgeskemaundersøgelse Klublederseminar (med fokus på klubber, Sportskommissioner og sporten) - Klublederhåndbog (drejebog) - Sikre at Mission, Vision og Værdier er kendte i DMU MILJØ OG SIKKERHED - Indførsel af DMU Bane Miljøcertifikat TALENT- OG ELITEUDVIKLING - Sikre at målsætningerne indenfor alle sportsgrenene opfyldes - Talentudvikling - Fortsat sikre en professionalisering af Talent- og Eliteaktiviteterne - Etablere tættere talentudviklings samarbejde med klubberne (klubtræneruddannelsen => talentudvikling) SUPPORTOMRÅDER BRANDING OG MARKETING - DMU Event og Marketing Strategi skal udarbejdes - Hovedsponsor for DMU POLITISK INDFLYDELSE - Etableret politisk netværk i Danmark - DMU spiller en aktiv rolle i FIM, UEM og Nordisk Samarbejde KOMMUNIKATION OG INFORMATION - Udarbejdet DMU IT Strategi Igangsætning af IT delprojekter ud fra overordnede DMU IT Strategi ORGANISATIONSUDVIKLING - Tæt opfølgning af indførsel af den nye DMU Struktur (HB, SK, FU roller og funktioner) - Optimering og effektivisering af DMU s Sekretariat - Nedsætte en arbejdsgruppe med DMCU og DMU for undersøgelse af øget samarbejde Undersøge mulighederne for yderligere integrering af Touring aktiviteter i DMU ØKONOMI - Indføre en forbedret økonomistyring og opfølgning i 2010 indenfor alle områder - Indførsel af nye økonomiprincipper og fordelingsnøgler - Nedsættelse af arbejdsgruppe for evaluering af licens og forsikrings system Side 6 af 6

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere